Sunteți pe pagina 1din 21

OrdinulpreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalnr.

3721/2013
privindaprobareamodeluluiiconinutuluiformulareloridocumentelorutilizaten
activitateadecontrolaDirecieiGeneraleAntifraudFiscal,
publicatnMonitorulOficialnr.752din04.12.2013

Avndnvedereprevederile:
art. 16din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2013 privind unele msuri
pentrumbuntireaireorganizareaactivitiiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,
precumipentrumodificareaicompletareaunoractenormative;
art. 7 lit. Bpct. 25din Hotrrea Guvernuluinr. 520/2013privind organizarea i
funcionareaAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal;
art. 228din Ordonana Guvernuluinr. 92/2003privindCodul de procedur fiscal,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,
ntemeiulart.11alin.(3)dinHotrreaGuvernuluinr.520/2013,
preedinteleAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalemiteurmtorulordin:
Art.1.Seaprobmodeluliconinutulformularelorutilizatenactivitateadecontrol
a Direciei Generale Antifraud Fiscal, prevzute n anexele nr. 1a5a, care fac parte
integrantdinprezentulordin,dupcumurmeaz:
1.Procesverbalcod14.13.22.1/1aanexanr.1a;
2.Procesverbalderidicare/restituiredenscrisuricod14.13.22.1/2aanexanr.2a;
3.Procesverbaldesigilare/desigilarecod14.13.22.1/3aanexanr.3a;
4.Invitaiecod14.13.22.1/4aanexanr.4a;
5.Notexplicativcod14.13.22.1/5aanexanr.5a.
Art. 2. Formularele prevzute laart. 1se completeaz conform instruciunilor
prevzutenanexelenr.1b5b,carefacparteintegrantdinprezentulordin.
Art.3.Caracteristiciledetiprireieditare,moduldedifuzare,utilizareipstrarea
formularelorprevzutelaart.1suntstabilitenanexelenr.1c5c,carefacparteintegrant
dinprezentulordin.
Art. 4. Direcia General Antifraud Fiscal, Direcia general de investiii, achiziii
publice i servicii interne, Direcia general de buget i contabilitate, Direcia general de
reglementare a colectrii creanelor bugetare, Direcia general proceduri pentru
administrarea veniturilor, direciile generale regionale ale finanelor publice, Direcia
general de administrare a marilor contribuabili i Direcia general de tehnologia
informaieidinAgeniaNaionaldeAdministrareFiscalvorducelandeplinireprevederile
prezentuluiordin.
Art.5.PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.

PreedinteleAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,

GelutefanDiaconu

Bucureti,2decembrie2013.
Nr.3.721

ANEXANr.1a
AGENIANAIONALDEADMINISTRAREFISCAL
DIRECIAGENERALANTIFRAUDFISCAL
Direcia1...........................

SIGL

PROCESVERBAL
ncheiatn....ziua....luna.........anul..........
Subsemnaii2,............................................................
..................,avndfunciadeinspectorantifraudncadrulAgenieiNaionalede
AdministrareFiscalDireciaGeneralAntifraudFiscal,nbazaprevederilorOrdonanei
de urgen a Guvernuluinr. 74/2013privind unele msuri pentru mbuntirea i
reorganizarea activitii Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, precum i pentru
modificarea i completarea unor acte normative i ale Ordonanei Guvernuluinr.
92/2003privindCodul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,aordinelordeserviciupermanent/decontroltematicnr........./..........
ialegitimaiilordecontrolnr.....................................,amefectuat,n
perioada.....................................,uncontrolcurent/tematicla........
..........................................................,avndcodulde
nregistrarefiscal..................................,nmatriculatlaOficiul
NaionalalRegistruluiComeruluicunr........................,cusediulsocialn
localitatea................................,bd./str..............................,
nr......,bl....,sc....,et....,ap....,judeul/sectorul..........................,
cudomiciliulfiscalnlocalitatea.................................................,
bd./str.................................nr....,bl....,sc....,et....,ap....,
judeul/sectorul......................................,avndurmtoareleobiective:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Contribuabilularecaobiectprincipaldeactivitatedeclarat3............................
idesfoarefectivactivitateconstndn..........................................
...............................................................................
.............................................................................
Controlulsadesfurat4..........................................................
...........................................,undecontribuabilulsusmenionatare5.
...............................................................................

Se va meniona direcia regional antifraud fiscal din care fac parte inspectorii antifraud care
efectueazcontrolul.
2
Numeleiprenumelecompletalinspectorilorantifraud.
3
DenumireaiclasificareacodCAENaobiectuluiprincipaldeactivitatedeclarat.
4
Adresa sediului secundar (punct de lucru, sucursal, subunitate) sau adresa locului n care se
desfoarcontrolul,nsituaiancarenuesteniciunadintrelocaiilemenionateanterior.
5
Menionareatipuluidesediusecundar(punctdelucru,sucursal,subunitate).nsituaiancarenu
este niciuna dintre locaiile menionate anterior se vor preciza toate informaiile disponibile referitoare la
aceast locaie, respectiv cele referitoare la proprietar/deintor i motivele pentru care controlul se
desfoarlaadresarespectiv.

...............................................................................
...................................
ntimpulcontroluluicontribuabilulafostreprezentatde6.............................
...............................................,avndcalitateade...............
...............................................................................
...............................................................................
CAPITOLULI
Constatri
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
CAPITOLULII
Prevederilelegalenclcate
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
CAPITOLULIII
Consecineimsuridispusentimpulcontrolului
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
La terminarea controlului au fost restituite toate actele i documentele puse la
dispoziiaorganelordecontrol,cuexcepiacelorreinutepentrucaresantocmitproces
verbalderidicaredenscrisuri.
6

Numele, prenumele, funcia/calitatea, CNP, datele de identitate ale persoanei care a reprezentat
contribuabilulntimpulcontrolului.

Fadeconstatrilenscrisenprezentulprocesverbalcontribuabilulaformulat/nu
aformulatpunctdevedere.7......................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Prezentulprocesverbalsantocmitn....exemplare,dincareunexemplarafost
nmnatcontribuabiluluiiafostnregistratnRegistrulunicdecontrollapoziianr.......

Contribuabil,
......................
Inspectoriantifraud,
(denumirea)
............................
Reprezentant,
............................
......................
(numele,prenumeleisemntura)
(numele,prenumeleisemntura,tampila,
dupcaz)

Cod14.13.22.1/1a

Sevanscrie,dupcaz,punctuldevederealcontribuabilului.

ANEXANr.1b
Instruciunidecompletareiutilizareaformularului"Procesverbal"

I.Reguligeneralereferitoarelantocmireaprocesuluiverbal

1.Procesulverbal reprezint actul de control bilateral care se ntocmete de ctre


inspectorii antifraud cu ocazia controlului curent, operativ i inopinat sau a controlului
tematic, pentru constatarea unor situaii faptice i documentare existente la un moment
dat, pentru stabilirea strii de fapt fiscale, precum i pentru constatarea unor mprejurri
privindsvrireaunorfapteprevzutedelegeapenalndomeniulfinanciarfiscalivamal
ipentrustabilireaimplicaiilorfiscalealeacestora.
2.Constatrilecontroluluivorfiprezentateclar,concisilizibil,frdetalieriinutile,
astfelnctsrezultemotivuldefaptitemeiuldedreptcareaustatlabazafundamentrii
fiecreia,nfunciedenaturaiobiectivelecontrolului.
3.n cazul n care n timpul controlului au fost constatate mprejurri privind
svrirea unor fapte prevzute de legea penal n domeniul financiarfiscal i vamal, n
procesulverbal, se vor meniona toate informaiile, datele, documentele i nscrisurile
relevante pentru stabilirea mprejurrilor n care au fost svrite faptele, precum i
explicaiile scrise ale administratorilor i/sau ale oricror persoane implicate. n situaia n
care administratorii i/sau persoanele implicate refuz s ofere explicaii scrise, se va
menionaacestaspectnprocesulverbal.
4.n cuprinsul procesuluiverbal prin care se stabilesc implicaii fiscale ale faptelor
care prezint indiciile svririi unor infraciuni de evaziune fiscal sau fraud fiscal i
vamal se vor descrie metodele de stabilire a bazei de impunere suplimentare, modul de
calcul princarea fost evaluat prejudiciul, detaliat pe fiecare impozit, tax,contribuie sau
altesumedatoratebugetuluigeneralconsolidat.
5.Constatrilevorfisusinutedenscrisuri,ncopiecertificatsaunoriginal,dup
caz,precumidealtemijloacematerialedeprob.
6.n cazul n care aciunea de control a fost efectuat simultan ori succesiv n mai
multelocaiiundeidesfoaractivitateaacelaicontribuabil,sevorntocmi,deregul,
pentru fiecare caz, proceseverbale n care se vor descrie faptele constatate. Constatrile
cuprinse n proceseleverbale ncheiate n condiiile menionate mai sus pot fi valorificate
printrun procesverbalcare vacuprinde descrierea faptelor n ansamblul lor, a legturilor
dintre ele i a eventualelor implicaii fiscale ale acestora. Proceseleverbale n care sunt
descrise fapte valorificate, ulterior, printrun alt procesverbal, fac parte integrant din
acestadinurm.
7.ncazulncarenuexistinformaiireferitoarelaunulsaumaimultecapitoledin
modelul procesuluiverbal, se menioneaz pe scurt motivul pentru care nu poate fi
completat.
8.Constatrile inspectorilor antifraud rezultate n urma unei aciuni de control
curent sau tematic se vor valorifica n funcie de natura constatrilor i obiectivul
controlului.
9.Procesulverbal se comunic contribuabilului, conform prevederilor Ordonanei
Guvernuluinr. 92/2003privindCodul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i
completrileulterioare.


II.Moduldecompletareaprocesuluiverbal
Parteaintroductivaprocesuluiverbal
Cmpurileliberedincadrulformularuluisevorcompletadupcumurmeaz:
1.localitateaijudeul,data(zi,luna,an)lacaresantocmitprocesulverbal;
2.numele i prenumele complet al inspectorilor antifraud care efectueaz
controlul;
3.se vor preciza obiectivele controlului individualizate corespunztor i perioada
supusverificrii,dupcaz;
4.nsituaiancareadresasediuluisocialestediferitdeadresadomiciliuluifiscal,
sevafacereferirelaacestaspect,iaradreselesevormenionanmodcorespunztor;
5.denumirea i clasificarea codCAENa obiectului principal de activitate declarat i
descriereaactivitiiefectivdesfurate;
6.sevaprecizaadresasediuluisecundar(punctdelucru,sucursal,subunitate)sau
adresa locului n care sa desfurat controlul, n situaia n care nu este niciuna dintre
locaiilemenionateanterior,precumimoduldedeinerealspaiuluiundesedesfoar
activitatea;
7.se va preciza tipul sediului secundar (punct de lucru, sucursal, subunitate). n
situaia n care nu este niciuna dintre locaiile menionate anterior se vor preciza toate
informaiile disponibile referitoare la aceast locaie, respectiv cele referitoare la
proprietar/deintorimotivelepentrucarecontrolulsedesfoarlaadresarespectiv;
8.sevornscrienumeleiprenumele,funcia/calitatea,CNP,dateledeidentitateale
persoanelor care au reprezentat contribuabilul n timpul controlului. n procesulverbal se
menioneazexpres,laparteageneralreferitoarelareprezentaniicontribuabiluluicareau
asistat la efectuarea controlului, care este calitatea acestora i din ce punct de vedere
asigur reprezentarea contribuabilului (reprezentantul societii care asigur servicii de
contabilitate, reprezentantul societii care asigur servicii juridice, reprezentantul legal,
asociat, acionar etc.). n situaia n care la momentul ncheierii procesuluiverbal la locul
efecturiicontroluluinuseaflniciunreprezentantalcontribuabiluluiverificat,acestlucru
sevamenionanprocesulverbal.
CAPITOLULI
Constatri
1.n procesulverbal, constatrile vor fi descrise cu claritate, aspectele constatate
fiindraportatelaspecificuliobiectivelecontrolului.ncazulconstatriiunoraspectecare
vor fi valorificate ulterior, inclusiv indicii privind svrirea unor fapte de natur penal n
domeniul financiarfiscal i vamal, se va descrie clar i concis fapta svrit, cu indicarea
dateisauaperioadeiiloculuincareafostsvrit.
2.Constatrile inspectorilor antifraud vor fi susinute de nscrisuri i alte mijloace
materialedeprobanalizate,identificatelacontribuabilulverificat,sauobinutedelateri.
nscrisurilenecesaresusineriiconstatrilorvorfiridicatenoriginalsaucopiecertificatde
organul de control, ntocminduse n acest sens un procesverbal de ridicare/restituire de
nscrisuri, pentru cele ridicate n original. nscrisurile de mai sus, inclusiv rezultatele
expertizelor tehnice i analizelor de laborator, se ataeaz procesuluiverbal i constituie
mijloacedeprob.
3.De asemenea, vor fimenionateexplicaiile scrise solicitate reprezentantului sau
oricrui angajat al contribuabilului ori altor persoane prezente la locul de desfurare a
controlului, care contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea

contribuabilului,cepotinfluenaconstatrilesauclarificaanumitecauzei/saumprejurri.
Notele explicative se pot lua n orice etap a controlului, de regul, dup ce sa epuizat
controlulasupraobiectivuluilacaresaconstatatabatereacenecesitexplicaii,astfelnct
inspectorii antifraud s fien msur s pun ntrebri precise i scombateventualele
rspunsuri necorespunztoare. Inspectorii antifraud vor analiza rspunsurile primite i n
funciedeconcluziivornscrieconstatareanprocesulverbal.
4.Dacceincauzrefuzscompletezenotaexplicativsausrspundlaunele
ntrebri,inspectoriiantifraudvorformulantrebrileprintrosolicitarescriscomunicat
contribuabilului, oricrui angajat al acestuia sau altor persoane cu care contribuabilul are
sauaavutraporturieconomiceorijuridice,stabilindtermenulncadrulcruiatrebuieprimit
rspunsul.ncazulncarenuseprimeterspuns,refuzulvaficonsemnatnprocesulverbal
(anexndcopiasolicitriiscrise)isevoraplica,dupcaz,sanciunileprevzutedelege.

CAPITOLULII
Prevederilelegalenclcate
1.Sevornscrieprevederilelegalenclcatecuindicareaactuluinormativnclcat,a
articolului,alineatului,punctului,dupcaz.
2.n cazul constatrii unor mprejurri privind svrirea unor fapte prevzute de
legea penal n domeniul financiarfiscal i vamal, n procesulverbal trebuie menionate
prevederilelegalenclcate,frasefacencadrareapenalafaptei.

CAPITOLULIII
Consecineimsuridispusentimpulcontrolului
1.n procesulverbal se vor meniona consecinele fiscale/suma cu care a fost
prejudiciat bugetul general consolidat, detaliat pe tipuri de impozite, taxe, contribuii sau
altesumedatorate,evideniindusemetodadeestimareimodalitateadecalculaacestora.
2.nprocesulverbalinspectoriiantifraudvormenionamsurileoperativedispuse
contribuabilului, cu precizarea dispoziiilor din actele normative care trebuie s fie puse
astfelnaplicareiatermenuluiderealizare,ncondiiilelegii.
Punctuldevederealcontribuabilului
1.Se va prezenta n sintez punctul de vedere al reprezentantului contribuabilului
fa de constatrile nscrise n procesulverbal, numai atunci cnd acesta are o opinie
contrarioprezintntimpulcontrolului.
2.Semnareaprocesuluiverbal
Procesulverbal se semneaz de ctre inspectorii antifraud i de ctre
reprezentantul contribuabilului, pe fiecare pagin completat. n cazul n care se refuz
semnarea procesuluiverbal, inspectorii antifraud vor consemna despre aceasta n cadrul
procesuluiverbal.


ANEXANr.1c

Caracteristiciledetiprireieditare,moduldedifuzare,deutilizareipstrare
aformularului"Procesverbal"

1.Denumire:Procesverbal
2.Cod14.13.22.1/1a
3.Format:A4/t2(poateaveaunnumrvariabildepagini)
4.Caracteristici de tiprire i editare: de regul, se editeaz pe ambele fee i cu
ajutorul tehnicii de calcul, cu excepia situaiilor n care nu este posibil editarea
informatic. Toate paginile completate vor fi numerotate, iar n situaia n care nu se
editeazpeambelefee,paginile/feelenecompletatevorfibarate.
5.Sedifuzeazgratuit.
6.Seutilizeazdectreinspectoriiantifraudcuocaziacontroluluicurent,operativ
iinopinatsaucontroluluitematic,pentruconstatareaunorsituaiifapticeidocumentare
existente la un moment dat, pentru stabilirea strii de fapt fiscale, precum i pentru
constatarea unor mprejurri privind svrirea unor fapte prevzute de legea penal n
domeniul financiarfiscal i vamal, precum i pentru stabilirea implicaiilor fiscale ale
acestora.
7.Sentocmeten3sau4exemplare,dupcaz.
8.Circul:
exemplarul1,lainspectoriiantifraudcareauefectuatcontrolul;
exemplarul2,laorganulfiscalcompetentcuatribuiidegestiuneadosaruluifiscal;
exemplarul3,lacontribuabil;
exemplarul4(dupcaz),laorganeledecercetarepenalsaulainstituiilecareau
solicitat verificarea, n cazul n care au fost constatate mprejurri privind svrirea unor
fapteprevzutedelegeapenalndomeniulfinanciarfiscalivamalsaucareafostncheiat
pentruconsemnareaunorfapteacrorverificareafostsolicitatdeorganeleabilitateale
statului.
9.Searhiveaz:
exemplarul1,laDireciaGeneral/RegionalAntifraudFiscal;
exemplarul2,ladosarulfiscalalcontribuabilului;
exemplarul3,lacontribuabil;
exemplarul
4,
la
organul
de
urmrire
penal.

ANEXANr.2a
AGENIANAIONALDEADMINISTRAREFISCAL
DIRECIAGENERALANTIFRAUDFISCAL
Direcia1..................................
SIGL
PROCESVERBAL
deridicare/restituiredenscrisuri
ncheiatn.....ziua......luna...anul....

Subsemnaii,
avndfunciadeinspectorantifraudncadrulAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal
Direcia General Antifraud Fiscal, n baza prevederilor art. 6 alin. (2)lit. d)ig)din
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.74/2013privindunelemsuripentrumbuntirea
i reorganizarea activitii Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, precum i pentru
modificarea i completarea unor acte normative i ale art. 56alin. (3)din Ordonana
Guvernuluinr. 92/2003privindCodul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i
completrileulterioare,aordinelordeserviciupermanent/decontroltematicnr..../...i
a legitimaiilor de control nr. . . . . . . . ., am ridicat/restituit de
la2................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................,
nprezena3................................................................................................................................
urmtoarele(documente,nscrisurietc.):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Menionmcpentrudocumenteleridicatesaulsat/nusaulsatcopiicertificate.
Documentele/nscrisurileaufostridicatedin4.................
Prezentulprocesverbalsancheiatndouexemplare,dincareunulafostnmnat
contribuabilului.
Contribuabil,
Inspectoriantifraud,
....................
......................
(denumirea)
......................
Reprezentant,
(numele,prenumelei
........................
semntura)
(numele,prenumeleisemntura,
tampila,dupcaz)
Cod
14.13.22.1/2a
1

Se va meniona direcia regional antifraud fiscal din care fac parte inspectorii antifraud care
efectueazcontrolul.
2
Denumireacontribuabilului,sediulsocial,coduldeidentificarefiscal,numruldenmatricularela
registrulcomerului.
3
Numele,prenumele,funcia/calitateareprezentantuluicontribuabilului,adresa,dateledeidentitate,
CNP.
4
Adresaloculuidincareaufostridicatenscrisurile/documentele.Sevamenionatipullocaiei:sediu
secundar, punct de lucru, sucursal, subunitate etc. n situaia n care nu este niciuna dintre locaiile
menionateanteriorsevorprecizatoateinformaiiledisponibilereferitoarelaaceastlocaie,respectivcele
referitoare la proprietar/deintor i motivele pentru care documentele/nscrisurile au fost ridicate din acea
locaie.

ANEXANr.2b
Instruciunidecompletareiutilizareaformularului
"Procesverbalderidicare/restituiredenscrisuri"

1.Se completeaz de ctre inspectorii antifraud cu ocazia ridicrii/restituirii de


documentei/saunscrisuri,ncondiiilelegii.Senscriunumeleiprenumeleinspectorilor
antifraud,funciainumrullegitimaieidecontrol.
2.Cmpurileliberedincadrulformularuluisevorcompletadupcumurmeaz:
a)localitateaijudeul,data(ziua,luna,anul)lacaresantocmitprocesulverbal;
b)numeleiprenumeleinspectorilorantifraudcareefectueazcontrolul;
c)se vor preciza denumirea contribuabilului, adresa sediului social, codul de
identificarefiscal,numrdenmatricularelaregistrulcomerului;
d)sevornscrienumeleiprenumele,funcia,dateledeidentitate,CNP,precumi
calitateapersoaneicarereprezintsocietateantimpulcontrolului;
e)"Documente/nscrisuri": documentele i/sau nscrisurile ridicate/restituite n
cadrulunuiopisundesevornumerotaisevordescriepescurtprinprezentareaunordate,
precum:tipul,seria,numrul,coninutul,numruldefile,registre,carnete,bucisauorice
elementcarepermiteindividualizareaacestora;
f)se va preciza tipul locaiei: sediu secundar, punct de lucru, sucursal, subunitate
etc. n situaia n care nu este niciuna dintre locaiile menionate anterior se vor preciza
toate informaiile disponibile referitoare la aceast locaie, respectiv cele referitoare la
proprietar/deintor i motivele pentru care documentele/nscrisurile au fost ridicate din
acealocaie.
3.n situaia n care la momentul ncheierii procesuluiverbal la locul efecturii
controluluinuseaflniciunuldintrereprezentaniicontribuabiluluiverificat,acestlucruse
vamenionanprocesulverbal.nacestcazvorfimenionatemprejurrilecareaucondus
lancheiereaprocesuluiverbalnabsenareprezentantuluicontribuabilului.
4.Procesulverbal de ridicare/restituire de nscrisuri se comunic contribuabilului,
conform prevederilor Ordonanei Guvernuluinr. 92/2003privindCodul de procedur
fiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.

ANEXANr.2c
Caracteristiciledetiprireieditare,moduldedifuzare,deutilizareipstrarea
formularului"Procesverbalderidicare/restituiredenscrisuri"

1.Denumire:Procesverbalderidicare/restituiredenscrisuri
2.CodMFP14.13.22.1/2a
3.Format:A4/t2(poateaveaunnumrvariabildepagini)
4.Caracteristici de tiprire i editare: de regul, se editeaz pe ambele fee i cu
ajutorul tehnicii de calcul, cu excepia situaiilor n care nu este posibil editarea
informatic, iar n situaia n care nu se editeaz pe ambele fee, paginile/feele
necompletatevorfibarate.
5.Sedifuzeazgratuit.
6.Se utilizeaz de ctre inspectorii antifraud pentru ridicarea/restituirea de
documente/nscrisuri.
7.Sentocmetendouexemplare,deinspectoriiantifraud.
8.Circul:
exemplarul1,lainspectoriiantifraud;
exemplarul2,lacontribuabil.
9.Searhiveaz:
exemplarul1,laDireciaGeneral/RegionalAntifraudFiscal;
exemplarul2,lacontribuabil.

ANEXANr.3a
AGENIANAIONALDEADMINISTRAREFISCAL
DIRECIAGENERALANTIFRAUDFISCAL
Direcia1........................
SIGL

PROCESVERBAL
desigilare/desigilare
ncheiatn.....ziua.....luna......anul.......
Subsemnaii.....................................................................................................................
avndfunciadeinspectorantifraudncadrulAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal
DireciaGeneralAntifraudFiscal,nbazaart.6alin.(2)lit.c)dinOrdonanadeurgena
Guvernuluinr. 74/2013privind unele msuri pentru mbuntirea i reorganizarea
activitii Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, precum i pentru modificarea i
completareaunoractenormative,aordinelordeserviciupermanent/decontroltematicnr.
. . ./. . . i a legitimaiilor de control nr. . . . . . astzi, . . . . . . . . . ora . . . . n
prezena2................................................................................................................................... ,
avnd funcia de ....................................................................................
la3 ..............................................................................................., posesor al B.I./C.I./Paaport
serianr..eliberat()deladatade..
cudomiciliulnlocalitateabd./str.
nr..bl..sc..et..ap..judeul/sectorul.............CNP
amprocedatlasigilareaurmtoarelor4:
....................................................................................................................................................
Celesigilateaparin5......................................................
...............................................................................
Sigilareaafostdeterminatde6.............................................
..............................................................................
Afostaplicatsigiliul7......................................................
...............................................................................
nconformitatecuprevederileart.243dinCodulpenal,nlturareasaudistrugerea
sigiliuluiconstituieinfraciuneisepedepseteconformlegii.
Prezentul procesverbal a fost ntocmit n dou exemplare, din care un exemplar a
fostnmnat8...................................................................
.................................................,domiciliat()n9...............
..............................................................................,
1

Se va meniona direcia regional antifraud fiscal din care fac parte inspectorii antifraud care
efectueazcontrolul.
2
Numeleiprenumelereprezentantuluicontribuabilului.
3
Denumireacontribuabilului,sediulsocial,coduldeidentificarefiscal,numruldenmatricularela
registrulcomerului.
4
Se vor meniona spaiile, imobilele, bunurile, valorile, mrfurile, documentele, mijloacele de
transportetc.,precumiadreselesaulocaiaundeseaflacestealamomentulsigilrii/desigilrii.
5
Denumirea contribuabilului, adresa sediului social, codul de identificare fiscal, numrul de
nmatriculare la registrul comerului. n cazul persoanelor fizice se vor meniona numele i prenumele
acestora,domiciliul,CNP.
6
Seinvocmotivulsigilrii.
7
Seriaicaracteristicilesigiliuluiaplicat.
8
Numeleiprenumelepersoaneicucareafostncheiatprocesulverbal.
9
Adresacomplet.

posesoralB.I./C.I./Paaportseria.....nr........,CNP.....................avnd
calitateade....................................................................
la.............................................................................

Inspectoriantifraud
.............................
.............................
(numele,prenumeleisemntura)

Reprezentantulcontribuabilului
..............................
(numeleiprenumele,CNP,funcia,semntura)

Martori
....................................
[numeleiprenumele,adresa,semntura,CNP,B.I./C.I./Paaportseria/nr............,
eliberat()de/ladatade...]

Subsemnaii, avnd funcia de inspector antifraud n cadrul Ageniei Naionale de


Administrare Fiscal Direcia General Antifraud Fiscal, n baza art. 6 alin. (2)lit. c)din
Ordonana de urgen a Guvernuluinr. 74/2013, a ordinelor de serviciu permanente/de
controltematicnr..../....ialegitimaiilordecontrolnr..........astzi...........
ora...,nprezena2.......................................................avnd
funciade...........................................................la3.......
.......................................................................posesor
alB.I./C.I./Paaportseria......nr............,eliberat()de......................
ladatade............cudomiciliulnlocalitatea...........................bd./str.
.........................nr....bl....,sc....,et....,ap....,judeul/sectorul......
.......CNP.............amprocedatladesigilareaurmtoarelor4:.................
..........................................................................
dupverificareaprealabilasigiliuluiaplicatcareafostgsitintact.(noricealtsituaiese
vaprecizastareasigiliului).

Inspectoriantifraud
...............
...............
(numele,prenumeleisemntura)

Reprezentantulcontribuabilului
....................
(numeleiprenumele,CNP,funcia,semntura).

Martori
................
[numeleiprenumele,adresa,semntura,CNP,B.I./C.I./Paaportseria/nr.............,
eliberat()de/ladatade....]

Cod14.13.22.1/3a

ANEXANr.3b
Instruciunipentrucompletareaiutilizareaformularului"Procesverbalde
sigilare/desigilare"

1.Sentocmetedectreinspectoriiantifraud,nurmtoarelesituaii:
a)cnd exist indicii c n locurile de producie, depozitare, comercializare sau pe
timpultransportuluisegsescbunurisauproduseacrorproveniennuestelegalsaua
crorfabricaieesteinterzisdelegesauseproducefrautorizaie,iaraciuneadecontrol
nupoatefifinalizat,urmndaficontinuatulterior;
b)exist posibilitatea ca documentele, nscrisurile, bunurile necesare efecturii
controluluisfiesustrase,distruseorinusepoatefaceuninventaralacestoranvederea
ridicrii/reineriiacestora;
c)nactivitiledemonitorizareatransporturilordebunuri;
d)naltecazurincareseimpunesigilarea,ncondiiilelegii.
2.n situaia n care nu este prezent un reprezentant al contribuabilului,
sigilarea/desigilarea se efectueaz n prezena cel puin a unui martor asistent. De
asemenea vor fi nscrise toate informaiile referitoare la calitatea persoanelor care
reprezint contribuabilul (angajat/mputernicit etc.), iar n cazul n care reprezentantul
contribuabilului la momentul sigilrii este diferit de cel de la momentul desigilrii vor fi
nscrisetoatedateledeidentificarealeacestuia.
3.nsituaiancaresesigileazmijloacedetransport,iarloculsigilriiestediferitde
loculdesigilrii,nmodobligatoriusevornscrietoateinformaiilereferitoarelalocullacare
arelocdesigilarea.
4.Procesulverbal de sigilare/desigilare se comunic contribuabilului, conform
prevederilor Ordonanei Guvernuluinr. 92/2003privindCodul de procedur fiscal,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.


ANEXANr.3c

Caracteristiciledetiprireieditare,moduldedifuzare,deutilizareipstrarea
formularului
"Procesverbaldesigilare/desigilare"

1.Denumire:Procesverbaldesigilare/desigilare
2.Cod14.13.22.1/3a
3.Format:A4/t2
4.Caracteristici de tiprire i editare: de regul, se editeaz pe ambele fee i cu
ajutorul tehnicii de calcul, cu excepia situaiilor n care nu este posibil editarea
informatic.
5.Sedifuzeazgratuit.
6.Seutilizeazdectreinspectoriiantifraudpentrusigilare/desigilare.
7.Sentocmetendouexemplare,deinspectoriiantifraud.
8.Circul:
exemplarul1,lainspectoriiantifraud;
exemplarul2,lacontribuabilulsupuscontroluluisauladeintorullegalalincintei
sigilate.
9.Searhiveaz:
exemplarul1,laDireciaGeneral/RegionalAntifraudFiscal;
exemplarul2,lacontribuabil.

ANEXANr.4a

AGENIANAIONALDEADMINISTRAREFISCAL
DIRECIAGENERALANTIFRAUDFISCAL
Direcia1........................
SIGL

INVITAIE
ntocmitn.....................astzi......,luna..............,anul......,

Domnului(Doamnei)......................................................
..............,ncalitatede...................................al...............
............................
n vederea clarificrii unor aspecte din activitatea...................................................
subsemnaii,..................................................................................., inspectori antifraud n
cadrulAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalDireciaGeneralAntifraudFiscal,n
bazaart. 50din Ordonana Guvernuluinr. 92/2003privindCodul de procedur fiscal,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, v invitm n data
de................................., ora..............., la sediul Direciei Generale/Regionale Antifraud
Fiscal...................................................,
adresa........................................................................................................................,
n
vedereaefecturiicontrolului,ocaziecucareveiprezenta,conformart.56dinOrdonana
Guvernuluinr.92/2003,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,urmtoarele
documente:.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Neprezentarea, n condiiile de mai sus, constituie contravenie conform art. 219
alin. (1)lit. c)din Ordonana Guvernuluinr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i se sancioneaz cu amend contravenional conform art. 219
alin.(2)lit.a)dinacelaiactnormativ,cuexcepiacazuluincaresuntntruniteelementele
constitutivealeuneiinfraciuni.

Inspectoriantifraud,
Semnturadeprimire
.....................
.....................
.....................

Cod14.13.22.1/4a.

Se va meniona direcia regional antifraud fiscal din care fac parte inspectorii antifraud care
efectueazcontrolul.

ANEXANr.4b

Instruciunidecompletareiutilizareaformularului"Invitaie"

1.Reprezint documentul prin care un contribuabil este invitat i i sunt solicitate


lmuriri/nscrisuri de ctre inspectorii antifraud, la sediul acestora, n situaiile n care se
impune efectuarea/continuarea controlului ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul
social,domiciliulfiscalsauunsediusecundaralcontribuabiluluiinicintrunlocstabilitde
comunacordcucontribuabilul.
2.Odat cu solicitarea prezenei la sediul Direciei Generale/Regionale Antifraud
Fiscal, pentru a da informaii i lmuriri necesare stabilirii situaiei sale fiscale reale, prin
formularul"Invitaie"suntsolicitateregistre,documentedeafaceriioricealtenscrisuri.
3.Sentocmetedectreinspectoriiantifraud,ndouexemplare:
exemplarul 1 va fi comunicat contribuabilului/mputernicitului, n condiiile
prevederilorOrdonaneiGuvernuluinr.92/2003,republicat,cumodificrileicompletrile
ulterioare;
exemplarul2vafianexatlaprocesulverbal.

ANEXANr.4c

Caracteristiciledetiprireieditare,moduldedifuzare,deutilizareipstrarea
formularului"Invitaie"

1.Denumire:Invitaie
2.Cod14.13.22.1/4a
3.Format:A4/t1
4.Caracteristicidetiprireieditare:deregul,seediteazpeofaicuajutorul
tehniciidecalcul,cuexcepiasituaiilorncarenuesteposibileditareainformatic.
5.Sedifuzeazgratuit.
6.Se utilizeaz de ctre inspectorii antifraud pentru a solicita prezena
contribuabilului i punerea la dispoziie de nscrisuri la sediul Direciei Generale/Regionale
AntifraudFiscal.
7.Sentocmetendouexemplare,dectreinspectoriiantifraud.
8.Circul:
exemplarul1,lacontribuabil;
exemplarul2,lainspectoriiantifraud.
9.Searhiveaz:
exemplarul1,lacontribuabil;
exemplarul2,laDireciaGeneral/RegionalAntifraudFiscal.


ANEXANr.5a
NOTEXPLICATIV

Subsemnatul (a),.........................................................................., avnd calitatea


de.......................................................... la.................................................................................
de la data de........./........./............, domiciliat () n...........................................................
judeul/sectorul......................................., bd./str..................................................................
nr.........., bl.........., sc.........., et.........., ap.........., telefon..............., legitimat () cu
B.I./C.I./Paaport
seria............
nr.........................,
eliberat
()
de..............................................,
la
data
de........./........./............,
CNP...........................................,
la
ntrebrile
puse
de
......................................................................................................................................., avnd
funcia de inspector antifraud n cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal
DireciaGeneralAntifraudFiscal,nbazaart.6alin.(2)lit.f)dinOrdonanadeurgena
Guvernului nr. 74/2013 privind unele msuri pentru mbuntirea i reorganizarea
activitii Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, precum i pentru modificarea i
completarea unor acte normative i aart. 52din Ordonana Guvernuluinr.
92/2003privindCodul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,dauurmtoareleexplicaii:
1.ntrebare:.............................................................
...............................................................................
1.Rspuns:..............................................................
...............................................................................
2.ntrebare:.............................................................
...............................................................................
2.Rspuns:..............................................................
...............................................................................
3.Dac fa de cele de mai sus mai avei ceva de declarat sau documente de
prezentat:.....................................................................
..........................................
3.Rspuns:..............................................................
...............................................................................

Datnfaanoastr,
Dataisemntura
Inspectoriantifraud
.....................
..........................
.....................
..........................
(numele,prenumeleisemntura)

Cod14.13.22.1/5a


ANEXANr.5b

Instruciunidecompletareiutilizareaformularului"Notexplicativ"

1.Reprezint documentul prin care inspectorii antifraud solicit explicaii scrise


reprezentantului contribuabilului, oricrui angajat al acestuia sau oricrei persoane
implicate n svrirea faptelor constatate, care s contribuie la stabilirea unor elemente
relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influena constatrile sau pentru
clarificareaunorcauzei/saumprejurri.
2.Solicitarea de explicaii scrise se va face n timpul controlului, ori de cte ori
acesteasuntnecesarepentruclarificareaidefinitivareaconstatrilor.
3.ntrebrile vor fi formulate n mod clar i concis, pentru a da posibilitatea unor
rspunsurilaobiect.
4.ntoatecazurile,explicaiilelantrebrilepusedeinspectoriiantifraudsevorda
nscrisprin"notexplicativ".
5.Sesemneazpefiecarepagindectreinspectoriiantifraudidepersoanacare
adatexplicaii.
6.ncazulncarenuseprimeterspuns,refuzulvaficonsemnatnprocesulverbal.

ANEXANr.5c

Caracteristiciledetiprireieditare,moduldedifuzare,deutilizareipstrare
aformularului"Notexplicativ"

1.Denumire:Notexplicativ
2.Cod14.13.22.1/5a
3.Format:A4/t2(poateaveaunnumrvariabildepagini)
4.Caracteristicidetiprireieditare:deregul,seediteazpeambelefee.Sepoate
editaicuajutorultehniciidecalcul.
5.Sedifuzeazgratuit.
6.Seutilizeazdectreinspectoriiantifraudpentruasolicitaexplicaiiscrise.
7.Se ntocmete n dou exemplare, de persoana nominalizat de inspectorii
antifraudpentruarspundelantrebri.
8.Circul:
exemplarul1,lainspectoriiantifraud;
exemplarul2,lapersoananominalizatsrspundlantrebri.
9.Searhiveaz:
exemplarul1,laDireciaGeneral/RegionalAntifraudFiscal;
exemplarul 2, la contribuabil sau persoana nominalizat pentru a rspunde la
ntrebri.