Sunteți pe pagina 1din 85

a

I n u l M d ~ c u f l o r i
sunt mult md populare a
t
gazonul verde unifbrm. Florile
din gazon atrag inmtele p i In
spafiile de j o a d ale copiilor
insmele nu sunt bine venire,
deoarece InjepZturile acestora
sunt n e p h t e. lidureroase.
.
Majoritatea plantelor sabatice
se fnmulfesc prin seminge sau
drajoni, e. l i .i h d-.asdid iarba.
Evimfi plantele dbatice fn
. ". . .
piklrgile mult hlos~teale gr5-

dinii.

Un gamn f315buruieni tie


objine d mai q o r prin apliarea unor aris9*i pmwempP,

Scdba# m
dde larWE comqmu&k,r. Penuu
pond& m e salicimt alegefi
am@%
de seminp,
are
d fie d c a t
f r e a ~ ~I&
t . sensibid5 cu
timpd &pare gi k u l acesteia
e ~ n eocupat & b u r u i ~ d e
mis-

ten*, cu khe.

Feg*&ar-

deat G m n u l siWim5 6 bgriawor pros h care


nu w pot I%@& Luruienile
cmr?nmufexprinseminp.
Dad fn& gazonul se
f ~ b t ' q t edin a m a lipsei de
a@ tau & s~.baaqeautririve,

jir fbrm&

Pe vreme vdntoasi nu
indep&a$i buruienike cu plivistropiji cu erbicide, ca subtorul. Fiti aten$isii xoateti
stanfele chimice s i nu
toate
fragrnentele de radacina ale
ajunga la flori, arburtii
perene.
buruienilor
ornamentali sau legume.
Nu lisafi copiii ~ianimalele
domestice in apropierea
suprafejelor stropite.
Pastrati chimicalele in locuri
uscate, ricoroase,
intunecoase, ferite de copii.
in t i m ~ ulucririlor
l
cu erbicide folositi minusi,
- pan.
!
taloni lunii si cizme de cau- 1
ciuc, iar dupa utilizare
spilaji imbricamintea purtat& Curataji cu grija toate
uneltele care au fost in conSemha$ inrbH in locurile
tact cu erbicidele.
pregitite anterior, ceea ce va
Respectafi instruqiunile
impiedica aparitia buruienilor,
producitorului.

1
1

~~caraodgr c d r p m cu p b u m d p ~ u r cunr=her

vorabile. &$el de plante sunt


pWlu$ele sau veronica, care se
dezvoltai fn special In sol uscat,
&rac In subsrslnp nutritive.
~ r i tam&&
n
m p l da

una. La neuoie, reusnp~qi


@wile f o r m t e cu p&n$nt sj
s e m b f i iarM din mu.
Se pot aplica si sdmwage

&-n&i&
&*icide. Printre acme?.se.pot
d w b i do& ripuri: ecbicidele
de c o n m uebuie linpttighte
uniform, x m e a distru@nd
Mfimea de tundere a Wnu- pa@uma pbcelor de h
lui. Gazonul tuns prea scund
suprahp mlului. Erbicidele
are &vorabii l-bphdm
sisternice se t b h c la
diferitelor tipuri de u&i.
stropitca sau uidakta W e nilor, acestea a i w b rkikina
planrei fistimdeak o w e r e
EXTIRPARE
exagerad a buruienii, cars
du* aceam moue. Se
Metoda cea maieecologid
dei r g n~i f
t n i n@
%
cu confinut de
artirpare m e P n d e e
erbicide, h
Z
iaces- se folosesc d o u la nwok pi nu fn
QWU& a busuiedw, &el
p h d e SWE sm&
una dre
mod prevsntiv.

Sednati iarba noua tn g&urile


formate prin IndqMama
buruienilw. Greblati ~iameliorati
salul cu compost.

Tasaji samintele in sol cu ajutorul plantatorului sau a unei


scanduri. Udati abundent cu stropi-

toarea

EXTIRPAREA CHIMICA A BURUlENlLOR

gazonulai hpiedicaji p i s tent &+


s&@or
la
majoritam h u u i d o r . Un
crireriu i m p o m t a t e gi

de teren s-au rlsplndit buruienile, impra~tiafiuniform erbicidul cu caruciorul de impra~tiat (dreapta) apoi udafi abundent gazonul.
In cazul buruienilor ce crex
sporadic stropifi planta direct
cu un pulverizator de m i n i
(dreapta, a doua imagine).
Nu stropiji niciodati de prisos,
deoarece dauneazi ierbii.

Recunc - :teti ji distrugeti buruienile


I

rrunze suylrl pe
buruiani pereni

PRIMAVARA ~ A m b
Prim ven'fikare
Verificati gazonul primivara, de
Tndata ce piantele au pornit ?n
vegetatie. Aerisitorul de gazon
asigura aerul necesar radScinilor,
astfel iarba r i d n e sinatoas3.
Scoateti buruienile dispersate.

A doua verificare
h rnijlocul perioadei de crestere
verificati fncii o data care sunt
buruienile ce se rispdndesc.
Alegeti rnetoda de extirpare sau
Indepirtati-le cu cazrnaua.

I;

se alstruge alnclr

nafi gazonul

iOAN1NA
UMma wrificare
Cu ocazia ultirnei tunderi a
gazonului verificati Inca o data
buruienile. i n d e ~ r t a tcu
i rnana
sau cazmaoa buruienile perene
pentru a Tmpiedica iernarea
acestora.
-

O IMP AWIMP SRL

RC-P-02-10-020

ISBN 9 7 8 9 6 3 m - B - 1

_ . . .. - ,;-.
- - ,:*.;.'. ,- \ . . . . .. .. ':: . ~ . - ..-P f,b.
,.

..

, . . . h..
. . . , A

FBorduri sim~le
1
!
I

MONTAREA BORDURILOR PREFABRICATE

CCESORII: O bordura O t i r u ~$i


i sfoara 0 cazma

Gazmul cu bordura' este

fiumos pi hgryit,
devenind ornamentid
fiecirei gidini.

O sap3 0 nisip C
I ciocan

I D a d nu v W sti cheltuiti

DE CE ESTE NECESM
BORDURA?
Da& gazonul se dezvolt5
liber, in scurt timp ngp:pide$te

pietri~,rumegus sau scoam


de copac. $i acest tip de

straturile de flori $i
drumuriile
din gdding. Bordurile stranxrilor pot fi tiiiate $i
cu mzmaua, ins2 cele durabile, rezism i t e l a c o n d i f i i i schimbatoare de vremii s i m p l i f i d
Pngrijirea g&iinii, march&
m a r p u l e gi scot P
n eviden*
forma m r ~ l r f l o r .

ecorativ.

K horticulcuri, m a p i n e horticole ~i de

tic, lemn, pkur5, beton sau


c h k metal. Bordurile p o t fi
a g ~ a t la
e nivelul soldui sau

~~~ de con-

mqiipot fi &zigionate
borduri fibriare din ditbite

maadale, ca de exenlplu plas-

unul de udat.

Punefi in p n f nisip ping la


inalfimea de 2.5-5 cm ~iw a f i
elementele prefabricate.

*.

~ d u r i f l.e&dke
e
sunt

La bordurik drepte intindefi o

de-a lungul sforii Tntinse


1sfoara pe fgru~i.Pentru mar- 2 Tsiafl
marginea gmnului cu caz:area partilor arcuite, folosifi fur-

Aranjafi elemeetele la
inllfimea dorita ~idepunefi
pamint pe ambele

foarte decorah. Elmentele


de bOrdu& monmte Pn so1 pot
avea 'hdgime diferi~.
A w t a j d a ~ e ~ mconst3
ra
ln

rea En p

a n a mddului pi a

tor tipuri este d h ~ p q i e r e a

lar tunderea fgazUnului a


mqina de t&t Lu-Mdewine
as& pe m t e
p0't;uati i h trehic ~~
ulterior cu E0dxe.k- de i d & ,
Patea s u ~ ~ ~ ai bar&

@,

i n apropierea pietrelor sau


a bordurilor ce pot f i deteriorate de malinile de tuns
iarba taiaJi iarba cu foarfecele.

Mer~daoe~reh
livdul sdului.Astfel. s t w d e

pvtfidivhtef)drlbaamge
atengia & la plante, totodatil
iarba poare fi tun& f
W
iprob-

h.
8-

--

Bordurile oun.neln
locwiie a r e gslzond web&
drlimim de c
c
w
t
e pir(i .k
gri%&&i, ca de cxemplu de
s t r a d e de flori, locuri de
&& mu aleile din g r W .

maua. Facefi un ganf de 10-15 cm


achncime ~i5 cm lhfime.

Amenajali bordura la
lungimea doria. Tasafi solul.
La nevoie sprijinifi-o cu Mm8nt
mquroit de-a lungul ei.

~
GAZONULUI
~
l LANGA
~ BORDURA
l
~

Porpunile de gamn de l i n g i
borduri nu pot f i accesate cu
ma~inade tuns iarbi. Pentru
acekea se folose~tefoarfecele
de taiat bordura. La borduri
scufundate folositi o masina
electrici de tuns borduri; cu
care vefi lucra utor ~irapid.
Mijloacele necesare se pot
procura tn magazine de materiale de construcfii sau i n unitati
horticole.

I
Dispozitiv cu fir de nylon: fifi
atenfi ca i n tirnpul lucrbrilor s i
nu deteriorafi bordura. FolosiJi
ochelari de proteaie.

M a ~ i n ade taiat marginea


guonului: Tiiafi iarba impingdnd masina incet de-a iungul
bordurii.

Borduri de gazon
I

Borduri preh brica te

a ) .

I
AVANTAJE

TIP

I'

DEZAVANTAJE

uurabii; comercidizatgata de
montare; flexibi;ideal bordurilo
scufundate

clincher, pkci

&%a)

br,

durabii; p g varid tn funqie de


milrime, f o d $ aspect

unde tipuri sunt foam scumpe

q pqhegte

variate, de
d~fir~tc~dluri;
bar^ raiueat

r n h e diferig gnu & d i


uneIe tipuri sunt htuw m
p
c

nemc; protejedhpoaiva

m~ltuea~foarte&b

"

fngrjlre tot anu

PRIMAVARA
Mezare #i hlocuire

rii bunidor Qeoarece


"

De Tndati ce solul se i n c i l z q e
5i devine cultivabil, pot f i
asezate noile borduri. Sprijinifi
elementele dsrarnate ~i
'inlocuiti-le pe cele uzate.

VARA

TOAMNA

--

-2

bordurile dupe o perioadi


lungs cu precipitafii. ?nastfel de situafii solul este
saturat cu api, iar in tim-

Verificare#i tundere
hainte de sosirea primului ger .
verificati durabilitatea bordeplasa. Executati bordurilor. DupZ ultima tundere a1
ierbii, tundefi ~ibordurile
este afanat ~ifarti bulgtiri.
I

(stanga).

.a

mt

e e z a r e #i verificare
Amenajafi borduri in jurul
noilor straturi. Dupa ploi mai
substantiale, verificati bordurile.

--

--

Plantesimplu
deingri'itsirecunoscitoare
-

PLANTARI

ACOPERITOARELOR C

SOL VESNIC VERZl

Plants$ h loc de gazon


acoperitoare de sol vqnic
veni.

DESCRIERE
Aproape toate plantele
scunde, extinhdu-se repede
~ialdtuind un covor vegetal
aspectuos, pot fi acoperitoare
de sol. Unele se extind prin
radscini subterane, altele
f o r m e d un covor de frunze,
care se ingroqa de la un an la
altul. Unele specii dispun de
flori frurnoas;, altele o r n e d
griidina prin frunzele lor, iar o
parte din ele se remard prin
rninunate culori auturnnale.

I
I
I
I
I

1 buruienile. Af5nati solul.


Amestecafi in sol turbi, compost
sau nisip. GreblaJi.

II

AVANTAJE
Plantele acoperitoare de sol
sunt aspectuoase gi ugor de
ingrijit, inlocuind excelent
gazonul clasic. Se extind
repede, formand un covor gros,
care impiedid rasplndirea
buruienilor. Arad bine rnai ales
in locurile urnbroase, in care
gazonul este deseori invadat de
mugchi.
Plantele acoperitoare de sol
vegnic verzi sunt excelente gi

pentru protec9a solului.


Frunzele lor acoperii solul, PI
dcesc, iar pe vrerne de ploi violente I1 protejead de mocirlire.
Vara mengin urniditatea, iar
iarna echilibred variafiile
rnari de ternperatud.
Frunzigul vqnic verde gi frumos al acoperitoarelor de sol
inveselqte zilele rnohodte ale
iernii.
Contrar gazonului, aceste
plante sunt sirnplu de ingrijit,
nu necesits fertilizare, tuns gi
udare regulats.

reduc supraferele de gazon gi


facilited ingrijirea gddinii.
Acoperitoarele de sol sunt
ideale pe pante gi ~anguri,
unde iarba ar fi greu de tuns,
deoarece extinderea lor
irnpiedid eroziunea solului.
Acoperitoarele de sol sunt
adecvate gi pentru rnascarea
p w o r rnai udte ale grdinii.
m a ~ i aceste plante sii invadeze
terenurile pietroase sau cioturile de arbori.

Mugchiul este un excelent


acoperitor de sol. Se dezv o l e optim i n sol compact,
acid, la umbri. Este foarte
rezistent, nu trebuie tuns,
se extinde repede 5i 15i
pistreazi culoarea verdeintens t o t anul.

Planta+le la adencimea din


vas. Depuneti Pn jurul lor
@mdnt ti press$-I. Pe terenurile in
panth formati wb plante un mic

Repartizafi plantele pe teren.

-.-'V

Udafi abundent. Dupa


plantare, pe vreme secetoasa
udafi sistematic pentru ca plantela
sa se inrzjdlrcineze corespunzator.

CCESORII: Cl Tngra)irndnt granular CI material de mulcire organic Cl rnatini de tuns iarbi

UNDE SE PLANTEAZ~?
Pentru aproape toate locurile
exist5 plante acoperitoare de sol
corespunz5toare. Multe specii
tolereazii pi umbra, de aceea
sunt ideale pe terenurile cu
lumina puyina, unde gazonul se
atrofid. Plantele perene
~ q n i verzi
c
diversifid griidina,

FertiTiati in fiecare primavara,


pdna fonneaza covor vegetal
cmplet. hgr&~mtntulgranular

Pachisandra sub un arbore

Contra buruknilor ~ipentru


protaia solului aflernefi
printre plante un strat de mulci de

Unele plante acoperitoare de


sol vor fi mai dense daca
primavara sunt tunse o data. Dupg

I
I

I
Acoperitor de sol vesnic verde

GRUPA 4

Arctosraphylos un-ursi; flori albe; infloqte in

d i e - m a i ; ademti pentru gridinile

Euonymus brtunei; h i verde-gflbeniu; f d o q

in mai-iunie; planti a&i$it~are

sau rhitoare

krnpivum;flori rqii, roz, albe; h f l o q t i -.


iunie-iulie; pouicrid h kp zidurilor
~enderrnannii;flori albe; inflorqte in
Dry
mai-iunie; adecvati pentru gridinile alpine
ti

RO-P-02-10-02t

ISBN 978-963-86092-8- 8

Rens tent in zipadi ;;i ger

--

. ..&

Prega'tifigazonul pen tru


lunile de iarnL
DAUNE DE IARNA
2Zpada mare, variagiile de
ternperatur5, viintul rece gi
gerul indelungat sunt daun%
toare gazonului. La ternperaturi de sub O "C in sucul celular se pot forrna cristale de
gheagii, care vor distruge peregii
celulelor. Frigul uscat extrage
urniditatea ierbii, ceea ce
provoad uscarea ierbii datoritii
faptului 6 plantele nu pot
absorbi apii din solul inghegat.
D a d gazonul este acoperit cu
frunzig urned, acesta provoacii
iniibugirea gi putrezirea
gazonului, datoritii drora
prirniivara apar Pete galbene
sau rnaro pe suprafaga gazonului. Printr-o ingrijire corespunzatoare unele urrnari nepliicute
pot fi evitate.

I
P
Frunzi,sul de toamna' tocat este un important in-m&t

MASURI
Prin ingrijire corespunziitoare
vegi avea un gazon cu radiicini
puternice, care va supraviegui
condigiilor de iarnii.
Vara, in loc de udat prea des
gi superficial, udafi rar, dar
abundent. Astfel riidiicinile pot
patrunde la adiincirnea potrivi-2. Gazonul trebuie udat gi in
d e l e uscate de toarnnii pentru
a asigura stocarea urniditagii pe
t i r n ~ u iernii.
l
Nu udati inaintea nopgilor cu ger, deoarece
iarba urneda este rnai sensibilii
la ingheg.
Toarnna trebuie aerisite
terenurile cu gazon rnai biitrin,
asrfel aerul p%runde in sol gi
stirnuleaG dezvoltarea
riidiicinilor.
Toamna fertiliza5i cu
ingriigiimiint cu descornpunere
lentii, bogat in potasiu.
Potasiul stirnuleaG cregterea
riidiicinilor gi raistenfa la ger.
D a d valoarea pH a solului
este sub 6,5, piirniintul necesita
tratarnent cu calcar. Folosiri
carbonat de cdciu, de exemplu

degazon

var de alge sau carbonat de


rnagnaiu, bogat gi in elernente
oligorninerale.
Toamna indep&ta$ toate
frunzele &ute de pe gazon.
Dacii iarna pe vrerne urnedii
gazonul este acoperit de frunze, acesta poate putrezi sau
poate fi contarninat de fuzariod.
fnainte de sosirea primelor
inghe~uritundegi iarba pentru
ultirna data. Fixafi indgirnea
de tundere la 4 crn. Firele de
iarba rnai lungi se vor rupe in
tirnpul inghegului, ceea ce
poate stirnula rikpindirea
bolilor rnicorice.

'

1write

de fertilizimrep L
toamna, w r i f ~ a fconfinutul
i
l e azot ~ivaloarea pH a solului

In octombrie distribuifi cu
aparatul de imprafliat
ingr&Smlnt special, cu dammpunere lenta.

:u ajutwul truselor disponibike in


corn@.

Poqiunile de iarba incdlcite


sunt mai expuse la pericolele de iarni. Prin verticulare (aflnarea solului) lumina ~iaerul pitrund la firele
de iarbi, ceea asiguri o mai
buns pWrundere i n sol a
aerului ~i
a apei. Ridicinile
se dezvolt3, iarba va f i mai
rezistenti, ~imajoritatea
mu~chilorpot fi Tnlaturafi.

Daca nu ploua indeajuns, la


Daci valoarea pH este sub 6,5,
dupa doui siptimani de la
cateva zile dupa fertiliu.
fertilizare imprigiafi pe gazon car- udafi abundent gazonul. Solultrebonat de calciu in dozi de
buie s i fie umed plna la
adhncimea de min. 15 cm.

'.

~ E T O D DE
E TNLATURARE

I.; mq

.,,.
L,
'.f

"+&< .=.
I..

'..

r y -

''5

I
I
Udqi hainte de sosireagedui

...

AF

F
.

,.

.K;

- -,*a ' <.-.


-p,.
-.t.:

'\..

Grebla. Adunafi frunzele pe


folie sau i n sac, cu grebla de
frunze sau cu grebla de iarbi,
ru dinfi de arms.

Aparat de tuns iarba. Unele


aparate de tuns iarbi au 5i
funcfie de aspirare. Adunati
frunzele i n suportul aparatului.

,,,

-..fJ'!

Aspirator de frunze. Cu acest


aparat frunzele pot fi adunate
la un loc, aspirate, apoi compostate sau folosite ca mulci.

Ing-ire
tot an ul
-

~NGRIJIRE

In regiuni cu mutt&ziipdi,

I gazonului
pentru witarea ranirii
Tn tirnpul
curafarii zhpezii de pe
I drum se recornandl mar-

carea marginii drurnurilor


cu stegulefc sau alte sernne
de rnarcare de culori vii. FiJi
atenfi ca semnele de marcare s2 fie mai Tnalte decat
nivelul zhpezii.

9 - n ~ ~

Pwigslda optima fcrtilizkrii de


toamni este luna cxtcmhk.
Folrnei lngriflmlnt special, cu
desmmpuncn I H .V a M W
regulat vabarea pH a dului.
D a d ackilst# wlaare 'C sub
63, tnrcarnnh d &I crtr
ackkrlat $iReccrlUt r w e cu
caicar. h acert ocop este optim
a r b a t u l de calciu cu continut dc elemrite oligominerale. P h i ce iarba a t e tn cn)me,tun&$i r&gulotgrzanul.
Teamma tprziu W
b
@
m
idealti
dc U i i m cstc ds 4 un.
O IMP ABIIMP SRL

Fertilizarea de toarnng ~i
ratarea cu calcar a solului
e face in octombrie sau la
iceputul lui noiembrie, pe
reme uscata, fara vant.
ngra~arnantulse distribuie
u
. aparatul de Impragtiat.
Daci vrernea este tn continuare uscats, udafi
gazonul.

D a d e posibil, nu p9ifi pt
gazonul tnghept pentru
ca firele de iarba se pot
rupe sau v a t h a .
Nu tmpriQtiafi sare pe drurnuri tn apropierea gazonului, ci folosifi buchfi de
lemn, rurneguh cenu~a,
pietrb sau alte materiale
disponibile tn rnagazinele
de specialitate. Astfel
puteti proteja solul$
gazonul din apropierea
drurnului.

SBN 97E-W-SOH4-1

24 g
2 9 .E

154
.nz.-CISg5j E

m
q
$ i

# 2 8

rn 0

mE

n a,@

nori albe; httoqte tn aprm-ma;


soare ~ d tpenumb&
l
k 3545 un

udali regulat de la G r i r e p h i in
perioada de dupi inflorire

iflorqte in iunie-iulie; creytere firavi,


illfoask i: 20-60 crn

nu necesiri ingrijire; nu domini floril

mac rqu

bhp)

hgrijie tot an ul
TOAMNA
Plantare
Plantafi in iarbi plante cu bulbi. Daci dorifi s3 transformafi
o parte din gazon in pajige cu
flori, sipafi gazonul, incorpo-

1
1
'
O IMP ABIIMP SRL

rafi-i putin nisip $inetezifi-i


suprafafa.

PRIMAVARA
Semanare
Serninafi Tn iarbi arnestecul
de seminte de flori pestrite
de camp.
VARA
ingruire
Udafi gazonul Tn modul obip
nuit. Tundefi pajigea. indepartafi buruienele, de exemplu furniirifele (~tdnga)~

.. ..

-I

*&ges
..

1
1

3aci dorifi s i amenajafi


o paji~teinfloritir mare,
amenajafi $io poteci.
Astfel v i putefi plimba pe
camp, f i r i a cilca pe flori.
Pentru arnenajarea potecii
putefi utiliza buc8fi de
scoaqii sau pietrir fin.

'

'1,
2:

'

.'

111'

'

1l

CARTEA

Ajsezarea rdourifor de gazon

(X; -y*n@ijiRot

and

GRUPA4

]
Dupi plantare udafi bine
gazonul. Palpaji cu degetul
solul intre rulouri, verificafi
astfel daci este suficient de
urned sub gazon. larba nu
se poate tnradacina declt ir
sol reavin. Udafi zilnic pe
vrerne de caniculi.

PRIMAVARA
Asezarea rulourilor
4ezaji rulourile de gazon
dupi ce solul s-a incilzit suficient ~itemperatura zilei permite inridicinarea si cresterea
ierbii. Efectuati operajia - pe
c l t posibil - pe vreme innorati,
pentru ca evaporarea s i fie c l t
mai redusi.

La aproximativ o luna de la
plantare impriytiaji pe gazon
ingrisimlnt cu degradare
lenti. Udaji abundent in tot
cursul verii. Verificaji regulat
marginile si, acolo unde inci nu
s-au fnridicinat, presaji-le bine
cu mlinile in sol (sus).
TOAMNA
Fettilizare
Primivara devreme mai risplnditi o data pe gazon ingrisimAnt cu degradare lenti.

Fertilizareacorespunzatoare
implica mai i n t l i administrarea de potasiu, care stimuleaza formarea radacinilor.
Fertilizati imediat dupi plantare, apoi udati. Dupi o luna
administrati ingrisimBnt cu
degradare lenti.

Vremea cea mai adecvatg


pentru asezarea rulourilor
este vremea innorati, cBnd
se asteapti o ploaie slab&
Nu plantafi gazonul pe
vreme foarte caldi.
Cildura diuneazi gazonului deoarece evaporarea
este mai intensa, iar iarba
inci neinridicinati nu
poate absorbi a p i din sol.

Pan2 clnd iarba se


inradicineaza reglati la o
hittime de tiiere mai mare
masina de tuns. Lislnd firele
de iarbi s i creasci mai inalt,
stimulati cregerea unor
ridacini mai lungi.

sqrei nnuad 3lfauag

AERISIREA SUPRAFETELOR MAR1 DE GAZON


I

DE CE?
Gazonul rar, nZpZdit de
mqchi trebuie aerisit pentru a
ameliora condijiile vitale ale
riidIcinilor. Prin strgpungerea
bulgiirilor mici de p h h t , in
gazon se form& goluri prin
care pot ajunge q o r la r?id5cini
apa, aerul gi substan5ele nutritive. Totodad, astfel se asigud
~i spajiu de dezvoltare noilor
r9dkini.
Solul se compacteazli de
regul5 atunci d n d este supus
unui uz excesiv, este intens cdcat datorits mersului pe iarba
sau folosirii gazonului ca
spa~iude joad.

C ~ D ?
Aerisi~igazonul, pe cst posibil,
toamna. La ternperaturi mai
s k u t e iarba se regenered
rnai repede gi totodat?i are mai
mult timp s5 dezvolte radgcini
noi tnainte de venirea iernii.

I
I

Cu o ni inalnte 6aerlrire udati


incepefi Wptkularea la rnargibine gazonul. Astfel solul
nea gazonului. inainta~i
devine rnai lax gi rnai u p r accesibil lucrand pe f&ii egale.
cufitelor de verticulare.

Verticdatond
cu motor erwge din gaeon segmenre cilindrice sub@

Frecvenfa aerisirii depinde


de gradul de r k p h d i r e a
mugchilor. In general este suficientl o aerisire anualz, ins5
suprafe~eleutilizate intensiv
trebuie aerisite de douii sau trei
ori pe an.

CUM?
In magazinele de specialitate
exist%utilaje de verticulare
motorizate sau mecanice. Se

augestii
r

lui ~ifaciliteaza intrarea apei


i n sol. Umpleti magina de
stropit cu o solutie formatii
dintr-o c e a ~ cde
i detergent
de vase ~i
40 litri de a p l gi

ACCESORII:
o verticulator cu motor
O instalatie de udare
0 grebli

pot distinge douii tipuri de utilaje:


Verticulatorul cu cu$te
tubulare extrage segmente de
sol de form5 cilindrid, care
apoi pe suprafap gazonului se
dezintegred.
Verticuhtorul cu cu$te tip
b a 6 taie g5uri in sol &ii a
extnge pirji din acesta. Acest
utilaj este mai purin adecvat
pentru Anarea gazonului
compactat, ba chiar poate
stimula dezvoltarea mugchilor,
giiurind gazonul.
Cu verticulatorul cu motor
se poate lucra cel mai ugor. Cu
ajutorul acestuia se pot aerisi
ugor suprafe~emari chiar gi in
decursul unei singure dupiiamieze. Cu acest utilaj lucreazi
in general constructorii de griidini.
Verticdatod manual este
rnai iefiin, dar folosirea lui
necesit5 mai mult timp gi
efort, fiind adecvat penuu
tratarea supraferelor de gazon
mici.

1
1

Aerisili gazonul f a r l efortl


Mantati pe inclltaminte
,sandaCaleU cu cutite tubulare mici. 'ln timp ce parcurgefi gazanul, cufitelefixate pe talp3 exwag buc3Ji
de M m a n t ~iastfel wlul se
aerise~te.,,SandaleleN rpeciale se pot pracura din
magazlnele de horticultur4
si prin serviciile de expediere prin colet,

Udafi Inca o data gazonul put m i c compactat ~irepetafi


.tertEcularea in direaie contrara.

UsaJi bulgirii de p l d n t s i se
usuce dteva zile. Cand devin
sftirlmicio~i,prelucrafi-i cu grebla
Tn sol.

'

AccE!

iual O deter

inainte
aerisirii
stropiti
solul cude
apiziua
la care
adaugati
cateva pica

C,.
2

Verticulati
gazonul
pe fazii, in
randuri drepte,
suprapuw.

ce bulgarii s-au uxat #iau


Dupa rfllrArnicio~i,prelucrali-i
3devenit
cu grebla Tn sol. CurhpJi uneltele.

.azau!wla6 gs !L 10s u?
aza~bau!as gs ala$u!was
e:, mauad lnuoze6 lox
w!q !iepn aJm gdnp 'YqJe!
ap aiu!was S
! wdwo:, ea
-sax ad auapunqe !@~gsald
g~~A~w!.Id
ap eaJIspae
gdnp PWJPJ
F+S puoze6
!nlndw!a ln6unl e-ap F e a

.gde n:,
aeq!qwi aasa pug:, sa:,:,ns
ale nu e!ie~adoJep 'gwalq
-old o a!nvasuo:, nu pawn
InloS 'gqels a!eold o gdnp
'euweoj aTsa a~eln:,!ya~
n~auadunvodo lndw!l
I
.aJelnqna ayfn:, n:, aJeln:,!uan
.a~eoagzundsa~o:,
ap alepues nes lenuew JOT
!!i!puo:, u?jg:,ap e~aua6a~ -elnyvan !Qsoloj .a$epedwo:,
a~eodas nu !2 'adn~as
:,!ula$nd alaiaje~dns!ugwga
gseoqla! eieje~dnsaleln:,!a
-dgs aseJ el gaep o !Qs!~ay
-laA U ! J.ga:,as
~
nes alew
!cpgnur ap aa!pgdgu
ynple:, ad lnlos !i!s!~aenN
qura)nd rol!Jnml earpuav
VUVA

-!le!:,ads ap alw!ze6eyy .(sns)


lnlos a$Sas!lae !J gzea!e6ap
n!padsa~'!nlnuoze6 ale aseol

-juewgd
ap ~ol!~g61nq
ea~eped
-wo:, g:,!pa!dwl!J 10s
ui g~au!d!s!u ap alalnueJ3
.uoze6 ad d!s!u !&u~afie
'gsua$u! a~elnxyangdnp
'eJeAg~!JdneS ~ U W W l
-apada~
!ew ag:, e~aua6a~
as e nla
-uad '1nuoze6lelpalu! !iez!l
-!pa4 !J !$epn ;ac!svaw @na

-1rucurile tunsului.ierbii
I

.1

de mufte ori.

DE CE ESTE NECESAR
TUNSUL IERBII?

I . .

I TUNDEREA IERBll C U MASINA ELECTRICA

I"

Fiir%Pngrijirea gazonului
firele de iarbii vor fi foarte
lungi. Prin tundere regulad veri
avea iarbii scurtii gi indesad,
care va distruge buruienile.

METODE
Penrru runderea gazonului se
pot procura diferite dispozitive, inceplnd de la aparatele
rnanuale de tuns iarbii gi
aparatele pe bazii de benzinii
sau cele electrice pin5 la cele
autopropulsate care sunt corespunziitoare taierii ierbii pe
suprafere rnai mari.
Cel mai important criteriu la
tunderea ierbii este indjimea
de tiiiere, ceea ce poate fi
determinatii de tipul amestecului de seminge de iarbii, de
anotim gi condi~iilemereorologice. nilgimea de tiiiere a

Folosind tocatoarele moderne, cu capacitate mare de


lucru, pe baza de benzini
sau electrice, lucririle de
tundere sunt simple, totodata dispozitivele au cosuri
utile pentru colectarea
materialului tgiat. Se recomandi aceste masini combinate deoarece cositoarele
nu ~ omarunti
t
firele de iarb i prea lungi.
i n aceste cazuri este recomandata folosirea co$urilor
de colectare

Gazonul se intrefine y o r cu ajutorul mqinii de tuns iarbii cu pernii de aer

gazonului obignuit, verde uniform este de 3-5 crn.

PERIOADA OPTIMA
=
*
a

-=

fnceperi tunsul ierbii prim%vara, clnd indyimea ierbii este


de 6-8 crn. Fixari iniiltirnea de
tundere la 3-4 cm gi tundeli
iarba de doua ori pe
- sip-

riimhnii. Tiiiari doar un sferr


sau cel mult o treime din
lungimea ierbii.
Vara iarba poate fi lasari
rnai mare, deoarece firele mai
lungi asigurii umbrii
riidkinilor, astfel solul se
p k t r e a d urned, iarba nu se
arde si nu riisar buruienile. In
aceasti perioadii este suficientii
o tundere -pe siptimini.
-

Pornifi ma~inade tuns iarba,


apoi impingeti aparatul uniform pe toata suprafata de gazon,
in rdnduri putin suprapuse.

CE SA FIT1 ATENTI L A TUNDEREA IERBII

APARATE DE TUNS IARBA

Motocositoarele cu cufit rotativ taie firele de iarbi cu un


curit care face migciiri circularorizontale.

Curirele speciale ale toc5torului cu dispozitiv de miirunjire


asigud
$i
- rniirunrirea
.
imprigrierea ierbilor tocate.

Cositoarea rotativg cu tambur taie iarba cu ajutorul unor


lame rotative $i
- asiguri un
gazon ingrijit.

Dupa taiatul ierbii spala$


partea dorsala ~icufitele
ma~iniicu jet puternic de spa.
Dupa spalare uscafi aparatul.

Nu tundefi iarba umedi, deoarece firele de iarba se ranesc ~i


bolile micotice apar mai repede.
Numai lamele bine ascufite taie
iarba corespunzator. in special i n
cazul motocositoarelor cu cutite
rotative este foarte importanta
verificarea regulata a lamelor Si,
la nevoie, schimbarea acestora.
Lamele neascutite rup firele de
I ~drbacare apoi devin rnai sensiI bile la boli.

Substantele nutritive ce se
elibereaza din firele de iarba
taiate i n cursul maruntirii vor fi
refolosite de gazon. Dace tundefi
regulat i n modul amintit, la a
doua fertilizare de vara veyi avea
nevoie de doar o jumitate din
cantitatea de ingra~amdnt.
Pe suprafetele in pants folositi
ma~inade taiat iarba pneumatics,
cu motor in doi timpi (dreapta).

Tunsul ierbii

CARTEA

GRUPA4

re tot an1

0 parte a ingrijirii gazonului este 5i tuhsul bordurilor

lucrare ce poate f i efectuat2 manual sau cu ma~ina


de tuns borduri.
DacZi rnajfna de taiat iarba
nu are recipient de colectare a ierbii, aceasta se
aduni t u grebla, apoi se
co~mposteaza.

PRIMAVARA
Tuns des
incepe11tunsul ierbii de indata ce
aceasta incepe sa creasca. TBiati
iarba regulat, astfel ca Tntotdeauna s3 fie necesara taierea a o
treime din lungimea firelor de
iarba. Urnpleti regulat rezeworul
de benzini (sus).
VARA
Majorarea inSlfirnii de tundere
Tunsul mai halt se impune pentru ca firele de iarba s5 pastreze
urnezeala ~iradacinile plantelor
sa fie protejate de argifa soarelui.

TOAMNA TlMPURlU
Ultirnul tuns
La sosirea ternperaturilor rnai
scgzute ~iincetarea cregterii ierbii, tundeti rnai rar, Si taiati iarba
pentru ultirna data inaintea
prirnului inghet.
O IMP ABIIMP SRL

Dac8 folosifi a p r a t de tun


iarbli cu motor, dupa fiecare lucrare verificafi filtru'
de aer: d a d este astupat c
pamant sau iarbi, trebuie
curafat sau schirnbat.

Pe tlmp e secet5 tunde?i


iarba rnai rar. Dezvoltarea
lenta a ierbii este semnul
psei de ap5 ~ia
substantelor nutritive. Nu
o tundeti ~ila nevoie
udali-o repetat p i n 5 ce se
dezvolti din nou i n ritm
normal.

D a d a i a t i iiilrba i n m l e
Mi,nu o u d a i imediat
dup3 lucrare. A@eptati
plinii aiua urMtoare, astfel
putefi preveni bolile mico.
tice.

a~esamuluns ,u n ~ ~ u a
' ~d e
-dss E-2 ap d u ! 3!ul!z
~
eie~e~dns -ads gde~6o n3 nes !iu!p n3 l n ~ p
-!p$~dutap 1n~opn~g3
!i!solo4
-u!(!3 n3 @eiugtuesuleiepldns
!&pn 'wind ea~dy o l d p e a
ansn as gs aldu!was
nN
lei ul !e Sun1 u! !iesel
pwAo,pn eweuu1wa nJzuad

-I& el ~ u g dapawn e u p y
a!nqan alaiupas @un[
y~
p a a s o p u r m ;n po!old
rprpxa
~ w Fqa! o r e u p a s
ruluad p o d p n q pm ea=)

!$!pgs nes gdqurn n~zuad


alepads eqJe! ap !Jnxsawe
!ia6ale !~n2ola v a x nquad
'JOre>e)S!$eSaU glonzap as e q l
-de! '!lieu? JolyoqJe al!upepgJ
n> ,,pugJn>uo>" nes gJqun u l

~ I I V ~ ~ N J

!!u!wnl '!nln~aee a ~ a p u n ~ ~ e d
a ~ ! w ~ aa~eylepads
d
ap
3lau!ze6ew ug l!q!uods!p l e ! ~
- a p w 1sa3y .ea~!$lo~ug
e~al
- a m 1-e n ~ ~ u !Sa d
!dgsed ap
e [ a ~ o ~o de nguad ele!>ads
a!lo$ o n3 yj!~ado>e!) aaeod
~e$ugwgsu
eie4e~dnz
~

~ q sun]
q
ap e y k u r ru loin p n 1 3 a j a
as !S pxdurco ealu5-m
p p u r n s p s r m .LID
~ 0I I I ~ U T
l a el cued gdsea~3p u d p o u
! i ~sum
l p u r ~ ap
d alvuj
.ealsa>e
ru aln!uuojum u~1dq-q
ap eu!Seur !ie+ S! (qequre ad
as!~xugapn!bru~su! !leuadsax
.areup~aguj apua!nmq ap l o h
p ~ d alsa
~ m
u old yeupas
e9nI ' M
q !3"

w -!map
$my nN

!!UIOU~

are~odrmuiupd eloyaure aleoh


as sod!sp c ~ & w d p l o ~
.lqafin3
aprusaJ g e u n p lolEurJn !npm
e a!l!~de eunl u~ da$ui lor\
erne! a m aseoryqd ap ~ a ~ s a u r e
un !ieuguras 'a!~qura~das
ul <n
-awlad %qnmfi '~euge10s ad
- m e rumad .apJar\ I ~ U X & & U J urndo ~ s a n
a*[ed ap apqJaI
10s ad !jama~Se a d q q s u i
ap mu!euj 'euureo~.d!s!u
ap soepe uud 1etq.p y meod
~ I L V ~
y+s
I& ru (nar% p l o ~
.!nln[os e a ~ p & ~ dn a
-!npmx& apipaud
-uad remau pdurp $e13aftr -pqe -old p ~ d a !np3alsacm
p
o~m!p
ap axnoap 'eqm! ap ~ o l a i u p a s

-.
'bplu rn&WO> we04 jnlos
~ n T=d
q- ~lyar~

em4 m3 !bu?4~

n~ ' ( ~ q u r nel ~eru!snes rrods


'pue!ppm $u!soloj ap 'puaur
-ewe uom8) am!pn ap a+uy
UJ !i&p <prua~saure
aIaIpaj!p
u!p areolpundsa~m~opiu!uras
eaJs3aIas 7 -popalp !nl m ~ a u
-+11uj mnSn +lnd < ! n p u d
V$l%!J~ap3lapaA Ui !Ja~e
areiqyqsuj !S a ~ n $ b ~apdaej
uj p e a . r ~ " p e ~ eS puelrodur!
a d o zm ape uj alsa 1numS
p J O~A nes
~~ pea! ap ua1a1
'ar5led ap p l o pyugdapu~
~

4
w
;g
w*P

I
1

I I O T X ~ N I ~m
S 83m

..

*nq.ra?E ~[r.r2n3 m q m a s
?S' m p ~ oimp@a~d
s
upd
a d i e~ ~ ~ ~~d~
ap yaiapdns m.rw.13

jsodwo:, 'd!s!u C]
~ u p u y ap
d
:IIMOS~X\

. nuampunz

q ap -13a3~3d

pep !'S !$edy6 'eqje! ap


alat!was !ie!Jgldwl 'I-!iez
-!I!va&'Inlos !i!$g6a~d:nou
!nlnuoze6 Inze:, u~e3 !$?pa>
-o~d
'!nlnuoze6 e atpan eie&
-e~dnsad a$euuo$~o(a$ad
ea~epa~o3
nquad ylual
a~epe~6ap
n3 $ugw@g~6u1
n3 !iez!l!uq n ! a g !eu

.g~:lwSn
gu!iew o n3 a e n w a!nqac$
sun$Inw!jd wepn uud upnea~
$uqsucnlnlos !@u!Nayy 'pua$u!
aJ!!!16ul 0 fl=U
JaUH lllUOZe3

.eupepgJ n3 euna~dwg
ajau!j
alainaugld a61nws $od a$po$
ala~in3ameoap a$!in>se
a!j es ala~iin3 e3 g!!~6
!ianv .w3 01 ap eaw!Qeul
a6u!~eeqJe! pug3 $en$
-3aja a!nqajj 1
' 0s ap w3 p~
el gued 'sum lnulyd .spun$
a$eodas nu p u p gugd
'$t?iugwgug nou lnuoze6
ad '~!q!sod$pad '!i!$gd nN

Jae ap InJy!g p e p >!leurals!s !iel


!!qJa! yapunl lnuozas ul

-OJ)UO>

VWA
yinwe 114x3~
~nl!in>
nes nou ~nl!in>
!ieluoyy
VNRVOl .Jae ap InJll!+!ielo~)uo2.JohlazaJ
ul Inl!q!lsnqwo> n> ewe! gleol
. ~ n ~ ! i n > eu!eurlel!zodap !je e>ze> ul
!$n>olug nes !$!inxeJesa>au ls!lepads !nun al!p!luas el !ielade
alsa p>ep 'gqJe! ap al!Jn!q>unugu
Jesamu apa p e a 'lydseo~d!aln
! eu!zuaq n> InJohlazaJ!ia[dwn
a4]:6ad ap ! J F J J ~ ~
WlVAyWlMd

aunq .rurkur
. iaun ~a~a9ap
a w ~ ~ o d uauey
r r usg
n

Este important i alegerea corespunziitoare

MA$MDE'PUNSW
Sedeosebesc~bpuide
ma;Cinidea~~lgiab&cjeiecufbsi
cele cu cutit

&qresu+&de
lame, taie iarba m x d d m r unei
b
&
De regulii sunt mqini

1
1La cumpararea ma~inilorde I

h&+i

ante cu motor. Cuajutod acestora vegi obfine un p n dasic,


de tip englemc,
aaste ma@ nupot fi hlosite pe terenuri
n&rme,
cu pietre.

I.MI
I

cu motor elactricptru tuna k& E Z d


~ 1 u lh

d o r ievcntuaJ la tunderea ierbii din jurul laahui din grikhd se


rec~man&blosirea ~ i n i l ode
r

Alegereanxqinii potrivitedepii-

~ d e d u n e i a r b g a r ~ tde de rrtirimea fi brma g&dim.


darecu$oecek*
I n cazul sup+
mid
c;rmlare fimte rapide. D
m
(max. aproximativ 250 mz)
vim de rotqie este mare, acesce
rrqinile &%
man& sunt
ma+ h q i o n d cu ajutorul
hdeajuns pentru tunsul ierbii.
motorului Se deosebesc q i n i
La supdiqde de gmon mi
cu motor elearic (cu cablu elecmari de 250 m2,iblosi$
mc sau a c u m h r ) , respectiv cu
motor pe benzid
h q i m dsilen$os nu &-

mi

tuns~cumotorpe~de
bemh&Acesteaparateaufngeneralmoaxlndoitimpisau
motor In patru &pi. Varianta In
doi timpi hqioneazii cu
amestec benzinz-ulei, adel asigu15ungerea motorului automat gi
nu este neccsar Ylimbul de uki
MotoareleIn paau tirnpi au sic;-

wr.

=w=%-e=+Jw=

600 mZ,la t h e a arbqdor,

m$dw$ dispozkiv de blame


penm sipmp schimbului de
cufira V h e l e decltrioc sunt
dotatecu@dajpentnl&u
IagtalaFiIce#utih Instnqiunile de hlosire
rrebuie sit fie vkbile pe mberul
de ghidaj.

Frins de motor. La maxim 5


secunde de la oprirea ma~inii,
friina va opri rotafia lamelor
circulare.

Lafirnea de tundere: 30-50cm.


MaSinile mai inguste Pot fi
manevrate mai usor, Tnsa cele
mai late tund iarba mai rapid
pe terenurile intinse.

Fixarea inilfimii de tundere. Se


deosebesc ma2ini cu fixare
automata, fixare de 3-5 nivele
la rofi ~ifixare far2 nivele.

Ma~inilede tuns iarba cu transirnisic la roji nu trebuie


impinse, astfel pute~ieconomisi
energie in special pe pante.

Cu ajutorul dispozitivuluielectric de pornire ma~inade tuns


iarbe poate fi pornita printr-0
singura apisare de buton.
,

-..,

- 7 .

tuns iarba tineli cont ~ide


mediul Tnconjurator. Se recornanda ma~inilecu motor pe
baza de benzina, cu catalizator
ce funcfioneaza cu benzina

1 !2?Egornot
a1
diferitelor masini este diferit.
/

in Occident meSinilede tuns


iarba a caror poluare sonica
este mica Tn raport cu rnarirnea
maginii sunt prevazute cu o

ternseparatdeun%ere,ceeace
~ g a z e d e ~ t , p o t f i poate provoca probleme In cazul
manevrate cu upin#, sunt
terenurilor h pan& In acest em
ware, se pot &ui
lnqine
blosifi
de tuns iarba In

lntrerupitor de sigurants cu
doui nivele. Asiguri oprirea
automata a mazinii in timpul
pornirii sau al tunderii ierbii Yn
;az G ghidonul e lasat liber.

I
I

doi timpi.
w i e de tunskb?i ar pnrmulator sunt barte scumpe, in&
pmhtii toate avantajcle majhi
cu motor electric si pe ale &r cu
m
d
p
o
erb
i&
azi&i
M u l d d m & u n pk b a
~$oapmedinnoupe

pn,nigur&ddpnului.
~ d e ~ i a i b H a l
~laro$esteide&pe
terenurile denivelate. Folosiji
acemtipdemagin?ipentru
sup&$e
cu p n htins, cu

Colectorul v i scutezte de adunatul ierbii cu grebla. Sacul e mai


usor decit co~ul,insi curitarea
este mai dificila.

,L

le@
a!nqan a~aureltsoua!d 10s ad p ! ~ p d a u

.ajdn~qe
awed ad aysolo4 !Jjod
nu !t adwn3s ape04 tuns !u!t
-ew apa3y .yw JopeJ$ !nun
!!Janpuo> aJeojeugwase ajsa

ale '!leu ~ol!~nuara$


1nze3
uj . a ~ e ~ e d!daa~au!ia~$ul
~
ap s ! ~ ~ aeneaia~
s
ap
gjepotoj 'a!iue~e6ap al!!i!p
-uo3 ap !f tuo3 !lau!i nnnl ap

1mn3
sum :loqnrnnJe ru !I np s!imla
n~.ixuu

1010~
nsemmaa

I
'.J+ '-

-4

~ 2 ~ * % * ~ p*
~
a
~
a
m sw
l r t @B+iwp
u ! m 3 ~ u3upp
gpnu
8~ 'at5m%JP e=&i

snd n3

~qrt.1
sum d p .iuii~w
. ap

'1nuoze6
.,w rr!gew!xo~den> !jeln~le,
aradox p >!ue6~o~nle!~a$ew tw 001 q 'WI S'L-L ap so16 xe~pu?
xp3ul 1% ele ul lnlos $zuruj
'uoze6 ap 9ejerdns e6ea~xul

'!nlnu.oze6 e$e#eJdnsad g,!p


-uapl auy$w ap !raluy6 !&>ej
!itbaol.ep!aqeo~~n~o~nje;
n3

.~oSn!ew und
.eqJe! sun1 ap lnlelede
n3 alazun~4! j ~ i u n ~ y u
'5!zun~4!l!solo# p e a
. a ~ a p u ~ap
u ?alu!eul u ~ a 3
as 'a!~ppod~06
U?qe~eda~d

.snumq ap s n p J lnuguo3 n3
' r o p u q d a r e m u aA!l!Jlnu
alaluelsqns *!se
wlsar,~
-10s
<sod!qu!nplos e q m u e p p
-!lad e a m r p a j ~ p u e u r m
as
ul 3 s a y a3 ~ o ~ a u r s ~ ~ ~ o o ~ ~ ! u r
-anpal a ~ e o d e~dnsea ~ e o ~ e u n e!mes
p
alyur
as !!qzpaj duamay
p-$ ap
-nut ap a1e2al luns a p a ~ r n
d q !ode '1npuy e-ap !ue $-2
a l a u p & & ~ UJ amaza~d
tpolaur 1
pwgde a!nq
aAFnnu a ~ a j m s q n s
-an <!ue en$p ap durn ~ y o ! ~ a d
.wdpi
q o ~ w as
p !S a s e o l e ~ qs x q
p u o d ! i ~ ! u a jnu p a
.ur3 S'Z .xo~deap e a u l j p j el
'awndo @!pum ul p l o m p
as aseoqla! a~alueldre! solsgd
~ q * + p m <!npp!Jaleur
O! 13edwm a u p p nu puo&
eampupuj ap a l u p j ceuureo~
ap
'snurnrl ap a n o l ~ d s a ~ m
!!JF!Pa3 p l m UJ
a a p u n , eur!~d
ea1-um
a3npo~das %vmq
ap a1uFul ' m ~ e u r p dnes <!yqla!
-1ruau alsa 10s u p &A!
pea
e a ~ a p u meur!lln ednp
-alueld ap al!so~oja q n n u
apt810
aimsqns n3 fimgp~ad alaimsqns u~ nas snurnq-$in
m~saureInsoJop ul a j m s
-qns alsa3e l a u l eunojsmn
BaoL3YY !ode a m < ! n ~ ~~fo lo!~adns
s
~ m e ~UJ, s3say1 a3 ~olaurs!&
.e!rume
- ~ o o n !pS ~ o ~ a p o d o' ~q o p u y
d a ~
e w!ur!tp vTj!zodurm p ~ ~ o m v w q p ~ w ~ a!&~o
as 19 13edurm '1pJajau au!Mp
a p i m s q n s Tsualu! ~ u au!nap
r
plos m n p wur la3 UJ ~ e p
mplos l w o y m up 4'

smzJ 3P

.eve! ap ~ I ~ J ! J
~ J & uJ! JC~!ew
~ undap as !5 nld
-w!s !cur asugu?y xod alaiuepqns
lapse 'w> S'Z .xo~deap ealu
-!~pulel gupd qre! !@unl

s+mw
$.dmW47
~m

- ~ o l a ~ uee p~ do q q s
!6 ~S~OJ&!A ~JEIlOAWpe~n%!~e
!I pq~~!3p3
ayhap plos E.IO~.Y
ppolep 'snurny ap ~ m !nun
s
eareuuoj !I 10s UTJY depi elnur
-!IS e ap a1sa =!popad !!qz!ln
- ~ a~j n d m -!np~os
s
r-alr~qm-gz
-mJo!laure $ m y ap p p u r nes
lsodurcn <snumqru p!popad
eam!l?Jaj F E 'EW JoPJy
ardnse ms!p Imja ne aA!lynu
apimsqns a!nui!qo !jqz!l!uaj
~ S J I UUZ; ' m p u d e arez!paj
ap W r n =pp-m a n u ~ p
i n n alsa ~ ! d ~~y poq @ u a
n3 p p o u a d eammpad

Ma teriale organice de fertilizare a gazon ului

El put4 prepm~ a l adI@


5

h b t e & foiosue se cem nn;mq~yc


a sdmu- p i e r e se refdossc 8 p y a m a noakri
U m m p ~ ~ i c a r b o n a t cqpopt

rod conam& mam&

humus

TOAMNA
FertrrtrIizare
periodid
Perioadi optima de ameliorare
organic2 a solului. D a d gazonul
este paslos, hdepartati cu grebla
partile uxate (dreapta).
PRIM~~VARA
Fertr7izare periodid
Cea de-a doua perioada optima de
ameliorare a solului. La inceputul
primaveriitundefi gazonul mai
xurt ca de obicei. lmediat dupa
tundere intindefi substantele organice Tn a y fel ca acestea sa ajun93 direct la baza firelor de iarba.

__

.I..

VARA

iarba tunsa pe gazon


In lunile fierbinfi de vara nu fertilizati cu substante organice,
deoarece acestea pot arde
gazonul. Usati iarba tunsa pe
gazon deoarece asigura substante
nutritive importante ~iamelioreaz3 gazonul. Important: iarba
tZiat5 trebuie sa fie maruntitti ~i
s5 formeze strat subfire, i n caz
contrar gazonul se imblcsege ~i
se ingtilbene~te.

~ o ~ u t ;(nou
t s uoztl un [ y s e as-npueuiiqo
v .
'??ln1~23l?
I? ~pldl?.ld
l?[d~lSEaJJ3Y3.l u l ~ d
a e m eni uvi

g ~ o uozetl
d
uip apotl alrun1i.q
. ,

~m eliorarea gazon
ului deteriorat
Motivele deteriodrii
gawnufui sunt de regula'
simple, fi nici remedierea
nu este compficati.

ACCESORII.

Af&na$isuprafa@ $iscoateti un
strat gros de 2,s cm de
pamiint. Amestecafi solul cu grebla
cu putin compost.

Seminje de i a r b i pot fi
procurate In diferite ambalaje. Cumpirafi doar cantitatea necesari. Capacitatea
de Incolfire a seminfelor
este limitati, n u poate f i
pistrati timp de mai mulfi
ani.

Tasaji solul cu t&&lrpui q 8


ca suprafapi p ~ m u n isoak
i
sii fie cu 2,s cm subniwlul g a m
nului.

2 fel

Pentru ameliorarea gazonului putefi cumpara si amestec gata preparat cornpus

1 din seminje de iarba,

P n g r i ~ i m l nsit material de
mulcire. Prin folosirea
i n scurt timp
1 amestecului
petele goale devin din nou
1 verzi. Afdnafi solul, asterI

Con&+

Dacii do+ sii opri9 degradarea gazonului, trebuie d cun o q t e ~cauzele


i
care wnduc la
aceasca Cea mai des intanid
cauzi este strivirea regular5 a ierbii prin d c a r e ~i wmpactizarea
solului, ins2 ~ianumi~idiiun5tori pot provom sub5ierea si

O rulou de gazon
O compost
I2 cazma
'3 grebli

Repararea micilor defecte ale


gazondui ajud la prevenirea
noilor probleme. Udgcinile
ierbii fortifid solul, ins5 pe
porgiunile h-5. gazon vicisitudinile vremii ~istrivirea ierbii
prin d c a r e pot spori in continuare dimensiunile por~iunii
goale.
"
Cea mai bung metodz de prevenire a niip&ii buruienilor
este creprea unui gazon hdesat, shiitos. Pe sold go1 buruienile se rLphdesc repede.
Golurile din gazon ofed condi@ fivorabile majoriwi buruienilor.

CAUZE

AMELIORAREA SUPRAFETELOR MA1 MAR1

p;ish.;irii mui g.lrutnGrumos este pmeliorana repi&

uscarea gazonului. Merid sii cuno%+ cei mai frecvenfi &unk


tori indniji fn mna dumneavoastr5 si metodele de protejare.

,
'

A~ezatiruloul de gazon astfel

nefi amestecul, apoi udafi


t i m d n i iarba va incolfi Tn

pe gazonul existent.

METQDE
Metodele se a p l i in fimqie de
cauzele dedan~atoare.
Dac5 de vinii sunt diuniitorii, inainte de sem;inare tramfi
sup&p de sol cu insecticide.
Solicitarea exagecad a
gazonului poate fi de asemenea
un motiv. Aprecia~iposibilitatea
arnenajikii unei alei din pieue
de pavaj.
In locurile unde iarba a pierit,
se recornan& qezara
rulourilor de gazon sau reins5mhp.m htregii suprafk5e.

ACCESORII: C
I plantator O compost CI seminfe de iarbi CI ingrigimdnt universal 0 paie
-

;&

I
I
3
2
I

Afiinati suprafelele goale p l n l


la adlncimea de 15 cm 2i
amestecati-le stratul wperiorru c;a
:3
.t,
com~ost.
Ut
A(.h~~bl~a~~.lt~t-

Semanati iarba $iasterneli


ingra2imlnt in cantitatea indipe ambalaj. ;,
,-.

Udati cu grijl suprafala


folos~ndcap de pulverizare,
apoi acoperiti pofliunea cu paie.

JIG;

LPngr;iire tot an ul

---

#.

L1INGRIJIR

,I;

in lipsa de ap2i rasadurile

nu se dezvolta. Tn timpul
incolfirii coaja tare a semintei
se crapa si radacinile patrund
i n sol. Data solul se usucg in
aceasta perioada, redacinile
vor muri repede. PHstrati solul
uniform umed, dar nu foarte
ud. Folositi la irigat cap de
pulverizare.

PRIMAVARA
Noua semhare $i ameliorare
Daca e posibil sernanafi iarba
la sfargitul prirnaverii. Pentru
dezvoltarea corespunzatoare
a ierbii sunt necesare ternperaturi de 10-20 "C.

VARA
Ingrijire #i tundere
Pentru ca sernanatul proaspat
s5 supraviefuiasca pe tirnpul
verii, necesita udare regulati
(sus), iar pe tirnp de seceta
lndelungata acoperire cu paie
sau alte rnateriale de rnulcire.
Pentru stirnularea fortificarii
gazonului, prima oara
tundefi-l la 3 crn.

lARNA
Protejare
Protejafi poqiunile uzate de
gazon prin acoperire cu folie,
astfel putefi irnpiedica erodarea solului $iproducerea
daunelor rnajore. Nu calcafi
pe gazonul ud sau acoperit cu
zapadz.
O IMP ABIlMP SRL

Ameliorafi poqiunile de
gazon distruse doar d u p i
incalzirea solului.
Sernanatul va avea rezultat
daca ternperatura nu scade
sub 10 "C.
Nu semgnafi iarba pe
vrerne ploioasa. Dupa o
ploaie abundenta de
prirngvari pot aparea
rnicoze care provoaca distrugerea germenilor.

Dupa semanare, acoperi9


suprafala semanata cu paie,
ceea ce va pastra seminfele
umede ~ile va proteja
impotriva pasarilor. Daca mul.
ciul se usca, udafi repetat.
De indata ce seminfele au
incoltit, indepartafi paiele.
Daca noul gazon este puternic si se dezvolta corespunzator, fertilizati cu ingrayamint
pentru gazon ~inu tundefi
iarba prea scurt.

GRUPA 4

Substante nutritive eficiente


1

f@$irnin

te pen tru gazon

Fertilizind corespunziitor ve~iavea un


gazon s;initos tot timpul anului.

'gqJa! ud a u g w y ~zod
a(aJy larow e a ~ dgEe~a6an
!sew q1nFaj nu !i 1nuoze6

~ w w ! !@purn
s
oea

. -,

y e E ale>a!j
el e!.je~ado!ieiaday .azunJj
ap iugwgd ap nes $soduo>

ea~!n1!1su03 p-eal!lpy
ug ' e p a S a ~nas e@ur!ue au!S
ap !!1a1eur uriuor, as!ue%~o
a l a ~ u ~ q t p S.a+odwo3
uj
. d u ~ !ap
~ aJew !em
p w n p o ad !s!w !ig1!1~1?3 ug
anp!nnu apiue~sqnsaeaJaq!la
p u n y p ealsasy y w n p g u n 1
ap Isaja ns nes p!dw 13aja n3 y
~ o ad ~ a l n u -a~ueld
e ~ ~ a ~ ap~ p
apada~auqJosqe luns cap!q3!1
aAp!nnu ap!in~os~ p p ap
d rn
'arn~un$pSuj alaun -3
.ur~oj!un~a!l&pdurg
IJ eamd e ruluad pe1nuarS
ala~u!qSeJSut ale01 'snld u j
e u r ~ oqns
j p a u a S ul a m
'(>I) "!mod % 0 I !S (d) JOJSO.
% 0 I '(N) J~~ % 5 au!Ju03
P!IoS l a 3 '?TT!I "eS FP!IoS
a1els uj IJ a ~ e o dp ~ u g m & ~ S u ~
u d ap p ~ u y q w u l
-a)n~ur?rWq
ap aprnd!~ e3 alsa 0 1-0 1-S a~j!3ap !np~!B
e!irnrj!u!uras <nlduraxaa ~ d s
-salsaure ul aAnplnu aimsqns
a1al!raj!p muaza~dluns a m ug
...
zealo!ialap rep 'a!ueSro
~n[mumoldpu!za~dar J-N
e!i~odold. [ e p q m ad arauaS
ne reiauaS u j maryp !qrosqe
UI p a ~ n %py~ p u e u r m a r
~A!I!JI~U aimsqns ap ltzoa
a1 alalueld Je! '!mqs
.$ua~s!w~ap JOI ealmp
la1 I U ~ San!l!r~nu a ~ a i m s
-edrn !S e m a x u!~d !S 'JOI!JN
-nsd eiua~s!suos 19 !ads eanl
n p o ~ dmns almau!ur
~ w 8 u 2-!npsnurnq
;
-p!saap-earel!ur!se p a l u a u r
-a@a~~n!selod 'rolalupas
e !S 10~!10pea~a!jua~aj!p
ul !9 !alue~dpursqoqe1aur ug
lueuodur! 101 un aJe plojsoj
' a n o ~ ~ u n d s a ~escena ~ a ~ b r s
ap S! ! n p d e apJaA
e a n o ~ r uap pqesuodsa~alsa

x-

p10q *(>I) n ~ m o d'(d) 103~03


'(N)

IOZT:

:apa%n, aApWnn

dwrsqns arreuodm! pixu


a p rol ~a~mpo!enr
uj u!Jum

d n ~ l u a da~a~u!q$J%q

Tinr 1ri de fngra'ja'rnin te


DESCRIERE
ngPa@n&,r

lunerd

.,, .

efea mpi4 penmo fccrjlizareco~erpse && de


,
saon, adid cel mdt L 6 In6 s+pt&n@ eae mwaindiaa udka &M
fi de dunti%,ddao~raab f e l e cornponeate intri Inrcaqie cu
&uri
minemle, ce &n& p r o d o r vide din sol gi wnsutuirii humusuiui

substanfelenutritive rninerale se d i i l v i repede, cele organice lent $ progresiv,

.ngrQ&nbt
organic cu efea
duraM

ac$on& lent ,
m
ie n a j d sdul; k i d i d mimilarea subsmplor nuuir,
naesare plantelor si microo'ganismelordin sol ;cu e%tsavcd a me RLaihi a
adt me rnai eficiens bc&tcati procedevide din sol 6 m w d h hum&&
sc qlid de 1-2 ori pc 6p?sn h aprh d+i
wpm&&

Ingrqire tot an UL
Aplicafi pe gazon ingrasamdnt
organo-mineral cu confinut de
azot ~icu efect durabil dar
rapid (dreapta). Prin aceasta
vefi obfine un gazon verde ~i
sZnZtos primavara #icu dezvoltare continua pe rnajoritatea perioadei de vegetatie.
VARA

Prevenirea carentei de substanfe nutritive

DacZ i n urrna carenfei de azot


gazonul se Tngalbeneyte, aplicafi ca ingra~amantcornplernentar solufii nutritive, ceea

B IMP AMMP SRL

- --

-.

ce asigura plantelor puterea de


a rezista arsifei din tirnpul verii.
Nu fertilizati gazonul ?nzile
secetoase ~icaniculare.
TOAMNA

Ameliorarea solului
Solurile acide sau calcaroase
necesita arneliorare.
Carbonatul de alge
irnbunZtafeste condifiile de
asirnilare a substanfelor nutritive i n solul normal de gradini.
Afanafi si aerisiti cu grebla
solul prea compact. Tundefi
inca o data iarba, d u p i care sii
irnpra5tiafi pe gazon compost si
pirndnt de frunze.

F- Metode de udare

DE CE ESTE NECESM
UDAREd?

Suge

S w d e mavale de ap3i t c e
buie ampletate. Apa freaticii
y i apa de ploaie nu asigufi

solului, de obicei, umiditatea


corespunz.iItoare,
astfel este
necesadi suplimentarea acesteia.
Sdmularea crqterii. Apa
este mediul de uansDortare a
subsmn~elornutritive, datorid
ei au loc metabolismul gi davoltarea ~lantelor.U&cinile
gazonului udat corespundtor
este des i raistent la b o l i pi
fmburuienire.

STWLIREA TIMPULUI DE UDARE

asemib3tor unor lentile conv w n e pi h n z e l e se p o t perpeli. Este o p t i m udatul de


diminea* asdel p ? d la
miezul zilei p i d t u r i l e de a p l se
vor us=. Put+ uda yi seara,
h
iY
n acest caz nu se evapore^ t o a a apa de e s u p d p
plantelor, ceea ce vor*
dezvaltarea micozelor.

Umidimetrul este un echipament manual foarte sirnplu


. , cu ajutorul caruia obfinefi
i?' date referitoare la apa
acumulata i n gazon. infigefi
I

&

tija aparatului i n sol ~icitifi


valoarea de e monitor

Ne@eaaralde ap3 a l gamnului


depinde de tipul solului, de
specia de iarbii si de vreme. Pe
t'unp weat ga&nul trebuie
udat la 7- 10 zile, iar pe d d u r 5

la 3-5 zile.
Gmnul este s u f ~ c i mde
t

Temporizatorul montat la
locul de racordare al apei
u ~ u r e a zudatul.
i
Montati-l
intre robinet ~ifurtunul de
udat: d u p i timpul programat va intrerupe automat
udatul.

A~ezafivasele In raza de activitate a aspenorului, la distanfe


diferite de centrul cercului.

Udati gazonul ~im & qh


cc%timp se umplg tDate ua&e
AceaM perioada de %impva fi
necesara udatului corespundtor.

Verifb$ locurile in panta.


Pe poqiunile unde apa se
scurge repede este necesara
repetarea udatului.

Pentru inmagazinarea
cantitafii de ap2 necesare
radgcinilor, verticulati gazonul
anual.

AerEsifi solul, astfel apa va


patrunde mai repede la
rBd2cini. .
I
- :J

in gridini ingusteIn care nu


este spafiu necesar pentru
udare prin aspeniune, ud4i cu fur
tunul.

Verificareaumididjii solului

lnfige o yurubelni* p&?i la


adhncimea de 15-20 cm. D a d
urmele pasilor
- se u m p l i cu
api, inseamni c i gazonul este
udat prea des s i exagerat.

Reglati la lnalfime mai mare


cufitul aparatului de tuns iarbA, deoarece firele mai lungi
impiedica evapararea apei.

- - ---

I.

LVu ul taIti hriinirea gazon ului

dm

F e d h r e a regdata' a t e
fbarte utila'fi nu prea
problematicii.

IE CE ESTE N E C E S m
rERTILIZAREfi?
Gazonul trebuie tuns des pentru a-i stimularea crqterea u n
forms pi r a i s t e n p . Diferitele
feluri de iarbs necesitii cantita
m a r i d e substanfe nutritive
Dentru a se demolta ~ U D P
&it. f n g & h i n t e l e sieciale .
c o m p l e t e d substanfele mind
rale absorbite de rikiscini din
sol.

.-

;P

P ~ T COMPONENTE
I
f n g & h i n t e l e p e n t r u gazon
sunt a l e t u i t e din substaqele
nutritive vegetale necesare
d e m o l t i r i i skinkoase a gazonului. Cele mai importante wmponente ale ingril$lrnintelor
pentru gazon sunt azotul, fasf o r u l pi potasiul.
Azotul asigurs culoarea
verde vie pi davoltarea vigur9ass.
Fosforul s t i m u l e a d davoltarea rHd5cinilor.
Potasiul asiguri r a i s t e n p
p e r e ~ i l o celulari
r
ai ierbii.

Gazonul&g@t se aseamG ca un covor verde

f n g & h i n t e l e organice:
o b ~ i n u t edin a n 5 de coarne,
s h g e ~i
oase, alge, guano sau
alte substanfe organice
asemhatoare a u efect rnai
lent, ins2 rnai indelungat.
Folosind aceste i n e h i n t e
e v i t a ~fertilizarea
i
excesi*.

obfinute sintetic, dar legate


organic, c u e asigurii dozarea
uniforms de substanre nutritive, ?n special de azot. Aceste
t n g r & h i n t e se u t i l i z e d doar
de 2-3 o r i p e an.

fng5@mintele anorganice

SoluFiile nutritive sunt m a i


costisitoare ins5 au efect rnai
rapid pi p o t fi impr$tiate up(
prin pulverizare.

lare deoarece a u avantajele


fn&&nintelor
organice pi
anorganice. Aceste in@@m i n t e c o n j i n s furi nutritive

Fixafi cantitatea pe baza


instrMiunilor de pe ambalaj,
witafi excesul de ingrayadnt.

Deschideti distribuitorul $i
impingefi ag~regatulde
impragtiere pe gazon cu griji, i n
rdnduri eaale.

Azotul este cea mai imprtanta


substanla nutritiva a gazonului.
Regula de bazi este cantitatea
anuala de 1,5-2 kg azot la 100 m2,
ceea ce reprezinta aprox. 20 g azot
la m2.Cantitatea corespunzatoare
trebuie calculata cu grija, deoarece
ingr&@mintele pentru gazon
contin azot doar i n parte. i n
locurile umbrite de copaci este
necesara o fertilizare mai accentuata, deoarece radacinile gazonului
vor concura cu cele ale copacilor.

Daca buruienile s-au raspandit pe


gazon, este recomandata utilizarea
unui ingragamdnt bogat i n fosfor.
Se gasesc ingragaminte de gazon
cu confinut special de erbicide
contra buruienilor $imugchilor,
care nu pot fi utilizate preventiv.
Acestea sunt cele rnai eficiente
folosite primivara incepdnd din
martie $ p h i la inceputul lui mai
sau toamna din septembrie pan3
i n octornbrie.

b i d e $ valva. Turnati ingrg@mdntul gi fiti atenti ca agregatul sB stea fix. Folositi manu~i.

Udafi gazonul a b u n d e y
Granulele nedizolvate pot ard
iarba.

UTILIZARE

(chimice) au efect rapid, p o t fi


utilizate foarte simplu, ins5
datoritii ploilor este n e c e s d
fertilizarea repetatz, intrebuinfarea acestora p e vreme
uscats poate provoca arderea
ierbii.

f ngd@n&tele cu descompunere lent5 sunt b a n e popu-

Din iarba cositai,,p,,


objine
un TngrggarnGnt de bung calitate. Exists aparate de tuns
gazon care taie iarba Tn bucati ,
marunte $io imprwie printre
firele de iarba.
Tundeti iarba la 3-4 zile cu
aparatul traditional de tuns iarba Tn aza fel sa fie taiat doar
varful firelor de iarbi. i n acest
fel cantitate de ingra~irninte
necesara se va reduce gi cu 25%.
larba t5iati poate f i folosia ~ila
mulcilea solului din gridins.

fq$i@uintele granulate
p o t fi Pmp&tiate cel rnai simplu c u ajutorul agregatului de
imp&tiere, dupi care gazonul
trebuie udat abundent.
Utilizarea P n & h i n t e l o r
granulare este m a i wstisitoare,
ind se poate w n t r o l a cantitatea ingr+mhtului imp&tiat.

'
r e ambalajul ingr&$minteh%+
figureaza principalele substante
nutritive componente gi cantitatea
folosibila i n grame pe rnetrul
pitrat. Daca pe ambalaj figureaza
,,20-5-8" inseamna ca ingragrnantul confine 20% azot, 5% fosfor ~i
8% potasiu iar celelalte 67% sunt
acele substanJe de condifionare
care uvreaza aplicarea
ingragimintelor.

Ij
e!n$sa>e~ ~ U I ! S O Jp~e p
elqa~6nJ ink!$ !ieugdapu!
'!upgpg~el gued apunqgd
nu 1n$ugwgtg~6u?
!t
ap e3
au!Aap eqJe! le!J!$ladnsJep
sap eald !nlnlepn gl!Jolea

I'
'

.aun!uadse ap ~ol!!$elepu!
eaJez!l!an gaepuewo:,aJ
apa !Jew a$qe~dns
ad
'1nuoze6auapunqe fepn
aJez!l!uaj gdna -un:,s
e a ~ deqJe! !&pun$ nu !f JeJ
!ew !iez!l!uaj gae6unlapu~
Eaa:,as ap awaJn ad
.!!qJa! eaJapJe pup!pa!dw~
!nln$ugwgfg~6u~
e 10s ub
ealeqyu! gn!e en a!eold
ap e d v .a!eold ap aau!eub
ae!paLu! a3ej as aelnue~6
$ugwgbg~tjubn:, eaJez!luad

r-

eaJeqonzap !uana~de n~luad


aoze ap ezop !ie~ob!ueuueol

uJogun !$e!@g~dul
.Jeunl gzeaz
-!l!ua+as lnuoze6 ' a ~ a l t aap~ ep
~
-wpad u! 'lapie aa -(sns) pn6ne
nes a!ln! ul ~ w aundw!
p
as Fie!:,
-!padns eaJez!l!ua$ Flual a~aund

.!!Jan l n d w ! ~
u!p gseap ea~deaJez!l!yaj eyna
!iawd Qua1 a~aunduoxapn3
uoze6 ap lugu@g~6ul
pu!soloj
.Rep w r ! ~ dn~luad1nuoze6
!iez!l!~aj' e q q psea~3gs
ada~u?
p u p ' a p p al!z J O ~ ~ U ! J ~
eaJ!sos n3 Rep0 'a!l!~deud

==!I!vw
WVAyWllfd

'!nln&ug~~gtgJ6~?
e aJa!lteJd
-ulap ln$e6alde!iexn !( !je
-gds '!i!log ' a ~ !t
a so~aunlu~
~
'~!1(3u?
301 un-J~U?
I-!ie~lsgd
!Z !nlnlueugtg~6u?
~n!eleque
g!!16 n3 !iap!q~u!'ala!doJde ul
a>!lsaurop alaleur!ue !t !!!do)
!iesgl nu !nlnuoze6 eaJez!l!g
-Jaj gdnp aJo ap pz ap dug.

I'

b n u l se poate hlocui

Cl plante acoperitoare de sol

I materiale de acoperire a

TEMN DIFICIL

;I

lndepertafi gazonul buruieSipafi cu plantatorul la dis1'


nile. in vederea plantarii
2
tanfe de
cm gropi de
adunati cu grebla materialele
doui ori mai mari decit balotul
~i

15-30

acoperitoare de sol, respectiv frun- ridicinii plantelor acoperitoare de


zele aciculare.
sol.
derea lumkzii solare si a ploii,
solul esre mt f i umbros.
F r u d e aciculare m&esc
aciditatea p h h t d u i , astfel
valaove pH poate s&.
Amestecurile de i a r b se dezvold optim fn condigile unor
&ri p H t n m 6,5si 7,2. Sub
acme vdori ierburile se sfrijesc.
R ; i M e iqite la s u p h $ i
h g r e u n d tumd ierbii,
deoarece wnstituie un obstawl
penuu cuyitul, respecciv rofle
q i n i i de tuns iarba.

4ugestib
1

Sold de sub a,&

amperit cu qchii de lemn

POSIBILIT~
Ameliomma sold&. Penuu o
dmoltare corespun&toare a
p n d u i a t e importand
fngrijirea soldui. P d a f i sub
wnifere de d o d ori pe an
wmpost si dear pentru a-i
asigura solului subsmnje o r e nice .$ nutritive, amelior&ndu-i
capacitatea de refinere a apei ~i
laicprbdu-i aciditatea.
Asigtmuea I
d solare.
TZag dteva m u r i inferioare.
f n acest mod, putefi lucra mai
q o r sub arbori, iar solul
primqte mai m d d luminii,
deci, se fmbuniXagac wndiliile
v i d e ale plantelor.
Plante ~ c o p e r h w
de sol.
Da& pan2 si plantele t o l e h d
umbra cresc doar sporadic, cultivafi In locul lor plante amperitoare de sol raistenre, care
supo& umbra, sold acid si
uscat.
Strat de acoperire. Se poate
a n o r n i s i mult5 m u n d d a d

r 1
Zonele protejate cu scoarfa
de arbori sau plante acoperitoare de sol se pot intrejine
usor daca le inconjuraji cu
borduri. Astfel iarba nu va
invada solul de sub arbori.

t(<.
_.- a...
.:
..

protejaji de buruieni zona de


sub arbori cu ajutorul unui
strat de awperire. Aceasd
solulie a t e indicad mai des in
locurile unde arborii cu frunze
aciculare se ramifid aproape &
nivelul solului sau d-e
de
supra&@fic dificilii cultivarea
altor plante. Dad aprecia~id
peisajul este prea auster, Pnviorafi ambianp arborilor prin
amplasarca tn jurul lor de
ghivece cu plante perene
iubidc umb&

Daci plantele cu frunze aciculare produc doar o urnbra


moderata re pot folosi
amestecuri de ierburi
deosebit de rezistente la
urnbra, spre exernplu paiur
rosu (Festuca rubra), poa
(Poa nemoralis) si pa i us
(Deschampsia flexuosa).

!
4

i
I

.
,

'.

.. ...,,.i:.,

L?.

.&;.:.
,

k;
gi;
$ 2
t:A;i;',

,
,
*
.
:
.
I

.-

* ...

<

Depunefi in gropi cite o


Dup3 pla~ntare,udati bine
4
solul. A~ternefipe sol un strat
Plasafi in fiecare
3groapide compost.
cite o planti. Umplefi
de mulci de cm. ?n prirnul an
mini

groapa cu pamint. Presafi


pirnintul.

udaf i sistematic.

Ameliorarea solului prin compost.


Toamna sau primavara devreme,
acoperiji-l cu un strat de 1 cm de
compost trecut prin sit&

Masurarea valorii pH: primtivara sau toarnna. Sub valoarea


de 6,s pH, predraji pe sol var
de alge.

r, i

A c o p d ~ &Be s o l o d m

Supraoembare. Toamna sau


primavara devreme aerisiji prin
verticulare gazonul. Serninaji un
amestec de ierburi tolerind umbra.

'I

p ! x o ~!UIJ01 :! :!a~ue/dIN^! ul ISO~UIOJ!iauialSe 'ereneupd :elaJas ap amai


ad !Iepn !aseola!d lapunlo1 'aseo!Jnl 'pa* ~!uSaaazung !runatdo~na

Ir

OZ
"UYII

r
7
"
-

,, ;;il:~'l. , I , .

t VdnM3r
"

(-1

1;

''81,

, ,
,.: ,

#,

'

. I

"

-'

' !
88,.,,,,

,
1.

3.rnh~aia~azzldqns u o w
I I.
.1

'

H orticultura peisagis ti

Pete cromatice naturale

Pe gazon se pot crea pete cromatice


variate cu ajutord plan telor ji
materialelor na turale.

Elem en te decorative na turale


P e n t . un gazon interesant.

ACCESORII:
O lespezi de piatri naturals
O carton
,
Q cazma
a pietri? grosier
D pietri~fin
nisip
CI ~lantator

CREAREA PETELOR
CROMATICE
Chiar gi cel mai h o s gazon
verde este monoton, d a d nu
exists pe el nirnic care s3-1 hd
mai aspectuos, ss-i confere o
notP de diversitate. In general,
este suficientz o pats de culoare
pentru ca gazonul sii devins rnai
interesant.

Elementele naturale sunt deosebit de potrivite pe suprafara


gawnului.
Aproape fiecare plant5 corespunde acestui scop. Sunt
deosebit de aspectuopi arborii
inal~isau cu cregtere erects, ca pi
arbuptii cu ddtuire frumoasii,

Gazonul cu o suprafafa
restrdnd se poate face rnai
aspectuos prin plante cu
cerinte mici de spafiu. Acestui
scop Ti corespund excelent
trandafirii cu tulpina Tnalti
inflorind Tndelungat, plantele
agifitoare cultivate pe
coloane, obeliscuri sau suporturi in forrni de cort, precurn
si plantele in ciubir.

P o t d din l-

&pin&

ProiectaP configuratia aleii


1
prin cartoane decupate la
masura sau cu ins&$pietrele

Dupe definitivarea formelo2


.desenatiu pe gazon caa
maua conturul fiecerei pietre.

viitoarei alei, daca nu sunt prea


grele.

Decupati gazonul potrivit formei


pietrelor.

EU

k y r u r i de arb*'

flori aspectuoase sau cu un


frunzig autumnal irnpresionant,
plantele perene Pnalte, feluritele
ierburi ornamentale sau tocrnai
plantele Pn ciubf. Produc un
efect minunat si floriie scunde,
:ultivate Pn straturi insulare.
Arborii pot fi utilizqi Pn
felurite moduri. &&cinile
voluminoase, lemnele de aluviuni, trunchiuriie de arbori
sec~ionatecu fersstistdul se pot
grupa dHturi de flori, arbtqti,
ieded sau ferigi. Pe gazon se
poate amenaja o potec5 frum o d din sdnduri sau grinzi.
Pietrele, de exemplu stiincile
mamentale sau tufa, se pot de
lsemenea asocia plantelor.
Pietrigul sau lespezile de piatrii
sunt excelente pentru arnenajarea aleilor, straturilor circulare
de flori sau locurilor de relaxare.

Alegeji plantele pe care dorip


s i le cultivap gi luari in considerare pi cerinfele lor privind
intensitatea luminii.
Stratul insular se poate
Pngriji rnai ugor, deoarece nu
i n g r e u n d tunsul gazonului,
ca obiectele solitare.
Un efect natural deosebit se
poate obtine prin plante dispuse
Pntr-o ordine neregulad, p u ~ i n
asimetrid pe p z A .
fn p a r w i l e cu o structurii
regdad d d t u i ~forme
i
geomeuice Si straturi centrale de
flori.

AMENAJARE
Locul amenajiirii petelor cromatice depinde de c a r a c d

con

Lespezile de piatra afundate sunt de mare folos la


tunsul gazonului, deoarece
se poate trece usor peste
ele cu rnasina de tuns iarba.
$i aceste alei necesita ingrijire: primivara ~i vara
fasonafi cu cazmaua sau
rna~inade tuns borduri iarba de pe marginea
lespezilor.

Pe acest fundament lerpezile


gropi cu adlncimea de
4
se situeazi
dPnc decdt
cm.
un strat de
3cmS6pati
nivelul ierbii 7n acest mod se
de pietriz grosier peste el
30

15

Wernefi

mai

~i

unul de 5 cm de pietris fin, apoi


5 crn de nicin

~i

poate trece peste ele cu ma~inade


tiiat iarM.

Pete cromatice natural=

GRUPA4

31

Gi+ biloba; frunze &toare, verde-viu, h formi de e v a n ~Frunzi?


,
autumd
galben, 1: 4-30 m; mult soare; sol q o r rea*, permeabil, variind de la acid la
*rlin

II

Quem robur; frunze &toare, palmi,, "trde-hchis; cqtere laxi, la


b i t h e t e wroani romndi; 1: 30-50 m; soare, penumbd; sol cu straruri profunde, bogat in substante nutritive

Gingo (s&ga)

Stejar

I~

--

purpuriu; cqtere &tin@ i: 3-5 m; mult sc


~bstantenutritive

hpr cu flori
rqii (s&ga)

hnze & m e , ,palnaa;hifaunu


my;uunchi scurt, arpansiv;l: 3-5 m; sorite, penumba sol cu humus, upr aci

Acer japoninrm Jconi&liumA;

Viburnum x burkwoodii; frunze &toare; inflorescente sferice albe; inflorqte


aprilie-mai;crqtere laxi, elansati, &firat$ i: 25-3 m; penurnbe sol cu humu

Sddm

!
Q IMP ABIIMP SRL

Robinia pudoacacia .Umbraadifera"; h z e &toare, de un verde-profund,


neinsemnate; wroani rotundi; 1: 4-6 m; mult soare; sol cu humus

rnqI

Rosa; frunze &toare; trandafir de strat, acoperitor de sol ~i&@tor innobilat


trundi inalt; flori in diverse culon; hfloqtc in iunie-ocmmbrie; i1-11 m;
soare; sol &at, bogat in substanp nutritive

Hamamelis

Hamamelis moUis; fmnze &toare; flori galbene sau portocalii; infloreStein fe


marie-martie; frunzi? autumnal galben; crqtere laxi, t u f o a soare, p e n u m b ~
sol cu straturi fertile profunde
RW-02-1Mn5

ISBN Q71

'

apm put.JOJ y t . pi
~ /nuon8 ca~i/i~3ui
... v
ap a~dmisapoJam~ ~ 0 t 3. a~~ 3~ ui ipr ~

' ~ P J ~l?qIl?I
A
A

amn .i ~ n ~ y s

Sfaturi utile

INGRIJIREA GAZONULUI VERDE

--"-l'

Doar un gazon sha'tos


este totdeauna verdeprofhd

CULOAREA VERDE
Culoarea verde-profund a
gazonului se datorew.5 dorofilei,
un aalor;mt vegetal, a r e face
posibil4 fotosintaa ~i rnetabolismul plantelor. Verdele vioi este
sernnul faptului d p n u l dispune i'n r n b u d optirnl de
soare, substanp nutritive ~i
ap9.

AMESTECUL CORESPUNTOR DE SEMINTE *


1 4
* 1-

Semlnjele &n comeq sunt cIe9 '


reg&
- diferite amestecuri de
serninje de ierburi, corespunh d unor anumite cerin~e~i
condijii. D a d este posibil,
alegefi amestecuri din felurite
soiuri si varietiiti de ierburi.
Datoritii acestei rnultitudini,
boala vreunui soi sau vreunei

211

-A

"'y-

Retir~c-.

-c'-

I
6 de iarbP r&Mtc

rneaz5 repede

varietlG nu se va 6 s P h d i pe
fntreg.
"m
" n u l . ad Pn uidinii
"
p n u l se rarificii, semhafi
seminp dm amestecuri ale celor
rnai noi variedri, deoarece
acestea sunt in general rnai
raistente la b o i si &unHtori

--

-?;;*-&A:
=

<

TG Ta; de crqtere i d h e

iwuF140qa substannuWiEfm, Cartqa pox&


Qar diminad prin f er-

~bsortqierapldii. Bupa pulerizarea lor pe gazon, acesta


i recapBtit culoarea verde-

m y i e de multe substanpe
butritive. hcepefi saonul prin
a irnprQtia pe gazon
TngrQhinte granulare cu
degradare lent& ce vor alirnenta
plantele cu cele rnai importante
substan~lenutritive necesare,
vrerne de rnai rnulte slptiimhi .
U* gazonul fn vreme de
seceta, deoarece aluninteri se va
brunifica in scurt tirnp. In lipsa
apei iarba se va usca. Prirnind
din nou apg, iarba va reincepe

IOU gazot

gid, gpmnul se va uda ab


aent in fiecare s S ~ t h h i .
Astfel firele de i&bl vor davolta rl&cini a d h d . Udarea sapthh&~ ;din
i belpg este k u l t
rnai eficiend d e d t udarea in
fiecare zi cu canridti rnici de
apl. MenGneji iarba h
ltirnea de 3-5 cm. D a d In
da umaelii c o r e s p h
e
+
iarbH persist2 pete brun ,
aceasm indid prezenp unei
micoze.

Frumusejea $islnstatea
gazonului depinde $ide
tnglfirnea de tundere a
ierbii, inlljirne ce trebuie s
corespundl soiurilor din
amestecul de seminte
. ri
condifiilor meteorologice.
Gazonul ornamental trebuie
tuns la un nivel de cel mult
2-3 crn, astfel se vor dezvolta cel rnai bine ierburile din
amestec. Nivelul indicat al
gazonului obi~nuiteste de
3-5 cm. Pe vreme de canicull
~isecetl llsati iarba d
creasca mai Tnalt. Astfel
solul primege rnai m u l t l
umbra, se usuc5 rnai incet,
iar pericolul ca iarba si se
ofileasca ~is3 devinl
fibroasl este mai mi-

Verificaji anual v a b m pH a
mlului (6,5-7,2). Pe salul alcalln
TrnprL~tiatisuperfosfat
(20 g/rnq, pe cel acid - var de
alge (50 g/m3.

FetSlizare. Toamna sau prim&vara Trnprg~tiafipe gazon compast, frunze rnarunfite sau
humus maturizat pentru a
stirnula constituirea humusului

Aeriri~gazonul o data la

Tund;eti iarba sisternatic de

2-3 ani, primlvara sau toamna.


Afanaji solul compact cu
grebla.

primlvara pan2 toamna . Nu


l3sati iarba tliata pe gazon,
deoarece mediul umed favorizeazl Tmbolnavirile micotice.

RE~NSAMANTAREA
GAZONULUI VERDE

I
Tundeji iarba rnai scurt.

1Greblati iarba incalcita si

Udaji temeinic cu un jet de a@

semintele de iarba.
2 Tmpraytiati
Reqlati dispozitivul carucioru- 3 moderat. Menfineji urniditate

'JUaA3JJ4 al-!i!pn S
! ale01
-3a~o~d
a!10+o n] a$eiuewgsu?
alaiye~dns!i!dado>e'ple~{
aveoi gsa a~eiueurgsu~
gdnp I
euureoi nes e~engur!~d
g3ea
a~ejuguresu?
u!~duoze6 u!p
~ol!~nlo6
eale~aldwo3gleA
ap epeopd UJ !ie$!~an!$our

-adns In$eJ$spawn gu!iuau


as gs ~ p ula$
l eie u l
'le!xpadns Jep 'sap aaepn
a!nqaa !!~gu!w~a6
ale
!ugwp$d~
alaw!ld u l .gu
- ~ qpleazaurn
p
o gqsaxu
'yiiqns !u!3gpg~pugne
'aJau!$ gqJe! ap a l a ~ ! j

1u3 s wind -1, p, a!+ gs


Jola!n> eaq6unl e l $e3!pu!
as3 .a!n> n3 glnzg~alded
-le$ n3 'gle!ds aau!wgilg3ud
o bawo:, u l adasg6 as do3s
$sax u l .aaez!l!gn sua~u!
101aiap~dns
g$e3
-!pu! a$sa !ugwg$dgs gg e l
.a$eiay 6ul
gqJe! ap a l a ~ ya6n~as!p
en eux! uoze6 ad 1nsJab.q
.uoze6 ad gqJe! ap !~nlo6
ead3 JOA as !5 u o g u n a$Sa~3
en nu eqJe! 'Jol!upgpgJ
eungp en !5 lnlos !~o$g$gq
en
gqJe! ad $uauewlad InsJayy
-1esaxu anlosqe ajsa p e p
IgJap uoze6 ad !j&d nN

BSolutii simple pe taluz


C .

Fl

[: ,

-L-

AMENAJAREA UNEl TERASE PE PANTA ABRUPTA

--!

in loc de ing-rijjreaobosi- -

ACCESORll
O cazma
CI lopata
CI folie, roaba
O grebla

Taiafi gazonul in
de
Rullafi Wgiile de gazan ;ri
- -1
cm. Tiiafi cu o cazma
2
depunei-ie httr-un r&@m
1
-.
ascufiti ridicinile lungi ale ierbii
umbros. Udag-le
fd~ii

30-40

fngijirea gazonuiui adtivat 1


taluz a t e o activitate exuern I
obositoare: cu &t panta este rnai
abrupd, cu at2t rnai dificile sunt
udarea gi tunsul ierbii.
fn a h i i de aceasta, Pn coasta
rnuntelui iarba se pkjolqte
repede, deoarece este supus5
mult tirnp bat5ii soarelui.
Terenurile r3imase GriZ vegetajie constituie o problernz, d c i
piimbtul este uansportat lesne
de vant gi ploaie, iar eroziunea
poate cauza daune grave.

METODE
Constituie o solugie optirnii
inlocuirea gazonului cu plantele
acopaitoare de sol, raistente la
s e e d Astfel se poate evita
udarea obositoare si eforml
epuizant al tsierii ierbii. Plantele
cu flori nu nurnai d Prnpiedid
eraiunea, dar i i n f r u r n u s e ~ d
taluzul.
fn locul gazonului se p a t e
amenaja gi o pajipe cu flori. Pe
pajigtea bogad in specii vegetale
gi valoroasli din punct de vedere
eu,bgic nu t ~ b u i muncit
e
ddt
de do16ori pe an: la sAqitul lui
iulie gi toarnna, &d vebuie
c a k e i e r b d e prea balte.
Taluzul mai mare poate fi
prh amemjare de enwe
i u mai multe @fi.

~i

de sub segmentele de gazon.

lor
moderat gi

ecoperiti-le cu o folie.

I
Panti abmptzT impodobiti de flori acoperitoare de sol

Pentru susfinerea reraselor utilizafi un Sir de s d p i sau un zid.


Iarba se poate apoi tunde comod
pe diieritele niveluri, gi chiar se
pot amenaja gi straturi de plante.
La amenajarea teraselor
transportafi ph-dntul din v k f d
dealului abrupt gi plasayi-1 Pn
partea lui rnai inclinad, pentru
ca panta sfi fie &t rnai ling.

Amenajarea &or
necesid
0munc5~~abserioa&giun
efort financiar important. Mai
&iu ?nsg se dexhid posibili.riifi
multiple, de la arnenajarea unui
$ a unui suat de plante cu
Pngrijire sirnplg
la realimea
unei @&ni romanrice cu dr&i I
lntortocheate.

Pe terenurile in panta gazonul


poate fi inlocuit excelent prin
trandafirii acoperitori de sol.
Trandafirii se dezvolB plan,
la joasa inaltime, acoperind
dens solul gi nellshd buruienele s l se inmulteascl. in
prezent se gasesc ?n comerf
multe soiuri cu inflorire multipli, care nipidesc solul cu
florile lor multicolore din varti

Transportal
ndntul din virNetezifi suprafafa cu p5mtintul
Tntr-o folie sau cu 4 provenit din vdrful taluzului
3roabafulintaluzuluiinferioare
ale pan- 4ezati pe aceasta fdgiile de gazon.
,

p3fliie

tei, pentru atenuarea diferenteiw


de nivel.

Mentineti gazonul reavin, pdnl ce


i n c m din nw si creascl.

RANSFORMAREA GAZONULUI IN
LOC CULTlVABlL

MUNCA SI CHELTUIELI
Arnenajarea urrei paj4ti cu flod
gi cultivarea de plante acoperitoare de sol sunt operarii ce
necesid eforcuri importante fi
redam5 i Pn continuare Pngrijire. Totodad trebuia avut ?n
vedere fiptul d aceste terenuri
nu sunt adecvate amenajkii de
straturi de plante ori de locuri
adecvate jocuriior, activitgfilor
sportive sau de relaxare.

Temi cu plante

Dace in locul gazonului dorifi


sa cultivati alte plante, procurafi-v3 multe ziare, rumegug
, sau scoarfi de copac maruniita.

Acoperifi gazonul cu ziare 5i


un strat de 15 cm de scoarf3 de
copac maruntiti%.Gazonul va
putrezi in zase luni.

Nivelafi cu grebla stratul de


scoaql de copac $i agezaf
plantele in pamint. Mulci~
solul in spafiile dintre pl??fe;_-

1 PLANTA

DESCRIERE

.OC I N S ~ R I T

u ' p kOhn&; piantivqnic verde; frum s e k albascru-cenqiu sau v&


albtrui, pknd tadtoare formdnd un cowr vegetal dens; i: 20-50 cm; din septembrie
:.
,
"-.LI.
I - y e , rox~ce;adecvad in toare solurile; ingrijire s i i p k

--- -

Phloxsubulata; tlori albe, rqii, violete si albastre; infloreyrein aprilie-mai; ~lantii


vqnic verde; frunze aciculare; t'ormeu.7 un covor vegeral dens; i: 10 cm; adecvati
in toare solurile; plantele, dupi inflorire, trebuie riiare la jumitate

Brumirele
(sdnteiu;e)
(stinpa

ka carnea; flori albe sau rqii; tnflorqte in decembrie-mai; plan12 vepic vwde;
h n z e aciculare; form& un covor vegetal dens; i: 20 cm; neceid sol q o r acid s a ~
; , .
,..-" a [nflorire din doi in doi ani

I
I

,,

Pechpundra mm&i
M r i de flori albe; fnflorqte in aprilie-mai; planti
d q h z e bmb;plants tac2toare; 1:
wicc:weesid sol q o r acid; tngrijin simplli

'&&a

dm helix; planti vqni


le; frunze cordiforme sau palmate; pe sol
*
pe suprafete verticak se ca$d cu d2cini aeriem cu ventuze; i: 0,2-5 m; pridvara
c toxici; necesid sol q o r acic'
rijire simp!:
A

Epimedium

Eplrnrd~un~
grandiflorum; floh albe, rojll,
rhar, irunzele cordlforme r u i d c cultnra
minunchiuti dense; i:15-3 . ;&sir5un
sol iqdr aci& fngrijir&iriip@

fnloruirea g~zmuluj
.Sufoca$iU gazbnul crescut pe
taluz cu hartie de ziar ~iun strat
de acoperire. Tmmna, dupa disparitia gnzmului, pram@
plante de acoperire a xrlului.
Pentru amenajarea unei paji$ti
cu flori, xoatqi gazonul $ semi&nati semintele & flori.

VARA
h g r i j h gazonului
Data descoperifi o pata goalB pe
gazonul blurului, g&la$i iarba
cu mqchi din jurul ei ~iafanafi
-olul. SeMnafi imediat seminje

tl

ae ~ a r b(dreapta)
i
$ menfine11
solul reavkn.

TOAMNA TlMPURlU

h ~ r e talwului
a
Dad d d i i sti amenajafi
toamna devreme pe un taluz
abrupt terase, sau s i cultivati
noi ptante, Fncepeti IucrBriledin
septembrie. Duph aceasta segmentale de gazon, respectiv
noile plante au timp suficient
si3 se FnradacinezeInainte
de venirea iernii. Udafi din
belfug noile plante. Udati
abundent ~i
Tn perioadele
secetoase.
-- W62-10063

ISBN 97EWM6OW-&1

IN!

FOLOSIREA DlSPOZlTlVELOR DE TUNDERE A BORDURILOR


Dispoziitivle de tundere a
borddor zqured
munca tnrdnica' de hp*jire a p n u f u i .
AVANTAJE
Dispozitide cu motor de
tundere a bordurilor sunt
rnqini speciale cu ajutorul &ora pot fi PntreGnute ~ipHrgile
greu accesibile ale gazonului.
Datorid lor se pot ingrijii si
locuri imposibil de huetinut cu
mqinile traditionale de tuns iarba, ca spre exemplu ungherele
s t h t e , taluzurile, @iile de
dinaintea gardurilor ~izidurilor,
zonele dinue fi din jurul arbodo" arbustilor. Asednitor
coasei, acestea se pun in func~iune prinu-o miscare in semicerc
deasupra ierbii. fn rnagazinele
de specialitate se gkesc diferite
tipuri de asemenea utilaje.

'

DISPoZITmDE TUNDERE
CU FIR COSITOR
Dispozitivele de tundere cu fir
de nailon rotativ taie iarba prin
interrnediul unui fir cositor.
Firul se rupe da& se lovqte de
sol sau de alte obstacole.
Dozarea la unele aoarate se face
manual, la altele semiautomat
sau complet automat. Pentru

Modele cu 6Er witor gi cu cufit

cele rnai rnulte modele se @sesc


mosoare de schirnb. Exist"
modele la care firul trebuie
PnGsurat manual pe mosor.
Aparatele cu motor electric
necesid cabluri lungi. Aceste
aparate sunt rnai ieftine, mai
usoare ~imai silen~ioased e d t
cele cu motor pe benzini, dar
mai p q i n adecvate tunsului
plantelor rezistente. Puterea lor
variazii intre 600 gi 1000 W.
Aparatele cu acurndator, care se
pot dispensa de folosirea cablului electric, au o putere si mai
redusi.
Mqinile actionate de
motoare cu ardere intern5
sunt rnai grele, rnai scumpe, au
o putere mai mare si sunt cu
mult rnai zgornotoase d e d t cele
cu motor electric. Puterea
motoarelor in doi timpi variazii
Pntre 1000 si 3000 W.

DISPoZITIVE DE TUNDEN
CU CUTIT
Grajioasele rnqini de tundere a
bordurilor cu curit sunt apte

pentru ingrijirea unor terenuri


foarte htinse, pe care se
tuf"ari~urilignificate si ierburi
raistente. Exisd 9i modele elec
trice, dar majoritatea lor
f u n c j i o n d cu benzini.
Tiierea este efectuad de uii
c 4 t rotativ, care se poate
demonta si inlocui cu unul mai
ascufit.

I
.

2I
In cursul utilidrii ma~inilor
de tuns borduri cu fir cositor, respectiv cu cufit, pietre,
3ucBti mai mici de lemn sau
alante pot f i ejectate cu
mare vitezi. Folosifi ochelari
de proterfie speciali, precum
i i imbrSciminte de protebie:
cimag cu mdneci lungi,
pantalmi lungi qi indlfi.
minte rezistentg. Pe tere.
n ~ r stbncoase
i
a t e recomandata purtarea de protector pentru fluierul
piciorului. Daca lucrati cu
m a ~ i n pe
i benzina folosifi
neapsrat dopuri ptzn7tru

F,

Cu ma~inade tuns borduri se


pot tiia uniform rnarginilc gazonului, straturile de flori gi bordura tufirigurilor, respectiv marginile drumurilor 5i ale intririlor.

SUGESTII UTILE
ca rnasina s i poati fi usorhe
folosit. Probaji in prealabil
lungimea rnfnerului, intrerupito&l ~i stabilitatea aparatuluI.
La grldini mai marise recornandi mqinile cu amortizor
de vibratii, pentru a crqa
r n W e de un efon ruplirnentar.
Securitate. Luafi in considerare mirimea carcasei de
pmtectie: cu cat a t e rnai mare,
cu atft capteazii rnai bine
pietrele aruncate. DacH utilizati
mqina cu benzini, folosifi do- 2
puri pentru urechi.

arginile gazonului, balansalt ~ncoacegi incolo malina de


tuns borduri. In cazul unor
uprafete mai mari, puteti efecua #i mi,sciri in semicerc.

'undefi siptimdnal iarba din


faja gardurilor gi zidurilor, pentru ca aceasta s i nu se matureze #i sau s i - ~ rispdndeasci
i
emintele.

Pe coasta dealurilor gi pe taluzuri inaccesibile cu magina de


tuns iarbi, acfionafi aparatul
printr-o migcare In semicerc in
timp ce inaintati incet inainte.

PROTECTIA ARBORILOR

1 I Masina de tuns borduri cu fir

'I
,

cositor poate vitlma grav


arborii tineri $i arbu~tiicu
x o a q i suMire. Dacl aparatul
este acfionat prea apraape de
plante, firul cositor rotativ le
p a t e rani trunchiul. Prin rinile
deschise pot penetra diunitori, in cazul unor vhtgmari
grave arborii tineri pot chiar
pieri.

Protejafi trunchiul arborilor


tineri cu un grihj din material
plastic de aproximativ 30 an
mu cu o pl& rnetalicii dwsi.

Plantafi eventual un strat circular de flori in jurul trunchiului


arborilor, astfel iarba aici nu
trebuie tunsi.

Tunderea bordurilor

I l l

/
GRUPA4

CARTEA

27

: Ingrijire tot an ul

~NGRIJIRE
I

hainte de prima aprwiziorime EU c~mbLtStibil


a unui
dispazitiv de tundere (trimer)

cunrptwcnrrrdmin~
iFlf~~mati-w5
mupra proporjiei amestecului cu care
futqianeazii matowl Tn doi
timpl. I ~ ~ uprerise
n i

Prin instalarea & grilaje protejafi


arborii nou plantaji de v i t i rnarea cauzata de dispozitiwle
de tundeve a bordurilor. Se pot
arnenaja Tn jurul trunchiului $i
straturi circulare, largi, acoperite
de scoarfi4 rnirunQtide copac
sau de plante aco~eritoarede sol

: Primavara tariiu ~ivara,


I cre2terea ierbii este accele-

VARA

1 rata de vremea caldi gi

Tum~m*

Tundeji colfurile $ rnarginile


gazmului la 1-2 dptirndni. D u e
folosinfa, cura$afibine aparatul.
LARNA

Fntrefime
Duceli dispozitivul de tundere a
bordurilor la un specialist.
Depanatoril iarne au rnai rnult
tirnp la dispozitie, astfel puteti
evita un tirnp lung die agteptare.
--

Q IMP AWlMP SRL

ploioasi. In aceasta
perioadi tundeli saptiminal gazonul. Firele de iarba
crescute h a l t se i n g r o a ~5ii
devin rezistente, ceea ce
ingreuneazi tunderea
gazonului. i n aceste condilii firele cositoare ale
masinii de tuns iarbi cu fir
se uzeazi mai repede ~i
trebuie mai des inlocuite.

RO-P-02-10-067

Unele rna~inide turw borduri


funqione&4 la jum&tw
numDirului& mt@e (Wra$al.
Dzica dispunei de un asernenerp aparat p u w i tunde
gazonul mi pufin halt $i
plantele cu tulpinii male intrun rqirn rdus de functionare.
Astfel utilizafi mai w i n corn
bustibil, redurdnd in acelryi
timp ~ipluareo knici.

lrq~~r~aur
,
. l33p %~piy:,Sn
. . ur ra~ur.rcy
m n s n:, rua~a.rdm o d as c ~ a . n ~ / oap
~ap
a m d o ..rijipuo3
. U O Z ~ad ap ,r.rqnr pm.rn$rsy
v
,
r

I ,UCRARI

formarea mqchiului,

FORMAREA MUSCHIULUI
Mqchiul este o plant2
i n i ~ l ~ i n d u -piin
s e spori, care
nu are r ~ d ~ c i n iflori
- ~ i adev&ate. In grgdini se g%esc
frecvent trei grupuri de
muschi, adaptate diferitelor
condiciilor, din care moriv
sunt donsiderate plante indicatoare.

IMPORTANTE CONTRA INVAZlEl M U ~ C H I L O ~

Erbicidelecontra muschikor,
cu conttnut de fier p ~S
h
t
urme durabile de wgina pe
drumurite din piatrl.
Utllizafi-le cu mare
pmca@ie.

I
1

Primlvar-a klosifi ~wbstanp


cambinate cmstiind din
i'ngri$%m&ntgierbicide contra mqchilor, pentru a
stimula cregerea ierbii.
roamna tiitziu. azotul din

I
II

Eliminarea zonelor de umbrl.


indeparta~iarbu~tiicare produc
umbra. Semanafi la intervale
regulate arnestecuri de soiuri
de ierburi rezistente la umbra.

Ameliorarea valorii pH. Agteneti primavara ~i


toamna pe
solurile cu pH <5,5 un strat subtire de var cu confinut de acid
carbonic, cu efect temperat.

II

Mugchid cu tulpinii ere&


se extinde in mkunchiuri laxe
pi prefed solul acid cu
,
,
.- ,.
vdoare pH sdzutH.
M+d
&&tor, cu filamente fin aripaie crepte ^in
primul d n d in zonele umede
8i umbroase.
Pe un sol s&ac Pn substanfe
nutritive pi pe gazonul tuns

ExisGi Tntotdeatlnalmcrlta
umbd gi muqi mugchi tn
grldinile populate d e arbori
btitrlni. Garonul hu poate
creste In zonele wmbroase.
LSsafi Gi h a s c l liber
mu~chiulaspectuos si usor
de tngrijir Tn aceste seg-

Eliminap' &t mai w

e cauzele bmiirii mqchiului

scurt se b r m d covoare mmpacte din tulpini m h n t e de


mqchi.
Mu8chiul nu se d ~ o l t a
d e d t ?n condi$i bine definite.
Acestea sunt: umidimte mare,
umb& sol compact
. si- acid,
apa stagnant& lipsa de substanfe nutritive. Ierburile
gamnului x d n w l t s o ~ t i m
intr-un sol cu valori p~
cuprinse Pntre 5,5 pi 7, in timp
ce mu~chiulprefed sold cu
valoarea pH de 5 5 .

PROTECTIE
-

-.

. ,.

- - w

Mqchiul Pmpiedid crqterea


ierbii, deoarece f o r m e d un
strat phlos gros, care
b l o c h e d d e a aerului la
ridkina acesteia. fn
mu,schiul ii sustrage pi su
stange nutritive pi api.

-.-.

-. - -

Deoarece mqchiul se d9
voltii h alte condifii d d t ierburile, este importan& crearea
condifiior optime de demoltare
a gazonului. Aveli grija ca gazonul d profite de sdcientii lurnin2 solar&ca solul Gu s i fie lax pi
permeabh, 1dispuns de humus
8i substanp nutritive in cantidti
c o r a ~ h t o a r eTunde(i
.
sistemati; gazonul, dar nu prea scuh
Tunsul corespunziltor stimuI& crqterea pi fortificarea
soiurilor de iarbi. Tuns prea
scurt, ~ n use lpoate degrada
Pntr-a&, Pndt Pi scade capacimtea de rezistenp fa@ de
mwchi. P r i n diferite l u e i din p r i m i d p l n i in toamnii
- ameliorafi mndiiiile de dez-

proliferarea

C i t i j i inainte de utilizare
instruoiunile de pe ambalajul erbicidelor si respectali
indicatiile de dozai. In timpul utilizarii tinefi copiii ~i
animalele la distanfa.

I
Creblarea mugchiului plslos.
Onc~epartaficu grebla verticutar2 (cu dinfi) mugchiul $i
gazonul p&los inainte de
IucrSrile de primlvarl.

Ii

I
1 Tundef i gazonul inainte de

aeririre. lnde@rtafi cu grebla


verticulari stratul p&sloscornpus din mugchi ri rasturi vegetale, pentru ca aerul s
4
pitrundl pdnl la rldacina
firelor de iarbi. Perforati
addnc solul cu grebla sau cu
cazmaua la addncimi de 30-50
cm. Largifi cu cazmaua gaurile
de aerisire. Furca specials

aceasta operafie, deoarece


produce canale mici de
aerisire.
Pentru a pistra buna permea
bilitate a solului, a$ernefi
pe gazon un strat de 1 cm de
nisip. Introduceti nisipul fn
canalele de aerisire printr-un
cadru de nivelare sau mai
simplu, cu matura. Aceasta
operafie trebuie executata

/cir~anta)
tarto nntims nantrt I

tnarnna c a l l nrimLtrra

Aerisirea solului. Aerisifi


uniform intreaga suprafa@ cu
furca de sipat sau cu unelte
speciale de aerisire, dupa care
agernet'I noen narrnn n k i n

'Mrisuri contra formririi mu~chiul~ll


LUCRARE

EXPLICATIE

II
mhrarea
valorii pH

Solul ex&
d e a d (adoarea pH
sub 55) m i m u l d formarea m y
-L:dui fi fmpicdid c r e g m ierbii.

verticulare

Din cauza rnqchdor ce m c pe gazon Primivara sau toarnna, dupi tunderea


aerul nu ajunge la firele de iarbii, c
m gazqnului, i n d e p h p cu grebla
ce le b l o c h d dmolurea.
verticulari rnugcbii de pe gazon.

P i i fi mama mkir;vaiwea
pH a solului prin adaos de var cu aci
h n i c sau var de -I-

fertiuzare
(shgaj

she in substanp auuih ierbde

tunsul
f ~"h d

Tunsul fo&
i d , o facemai rezis- Tundep sistematicp n u l , dar nu
tenti fa$ de mugchL
amsv
l de scurt, deoarece acmta

@&iWnt organic gi mineral,


In prop'fie de 40 dm'.

necesiti o nuai$e &brati.

'Iaeriiire de
suprafa@

fn solul devenit p%los $i compact


se constituie line apg stagnanii
facilitind davoltarea mu~hiului.
m so1111
devenit p3daicompact se

profun&

constituielesne api sapanti fa&d

1aeribe

I!

fertilizarc
MyP)

I1

midd

Opera@ faciliteazicanstituirea de
humus ?i, p i n amm, q t e r e a icrbii.
j

;,:.

Vara aerisili de mai rnulte ori gazonl


cu tivilugul, ripectivcu sanddele
cu cuie.
rriudm sau mamna scobi$ tn sol

e cu ajutod undoelor de

,sterne$ pe gazon toamna, dupi


aeiiirea solului, un strat subpre
dempast.

1 fngri;ire tot an ul
PRIMAVARA
Indepartarea mu~chiului
Indepirtafi stratul vechi de
murchi prin utilizarea de
erbicide contra rnu~chilor~i
aerisirea suprafejei gazonului.
OIMPA&SMP$RL

VARA
Ingrijirea gazonului
Creafi condijii optirne de
dezvoltare a ierbii de pe
gazon prin tundere, fertilizare
~iaerisire.
RQP-OQIQ-056

TOAMNA
Ameliorarea solului
Aerisirea profundi $ifertilizarea stirnuleazi constituirea
hurnusului $iarnelioreaza condifiile de dezvoltare a ierbii.

?'

Gazon verde, frumos ji uniform

DESFIINTAREA ADANCITURILOR

. ..

----;-I

-- -

==

'W
c
'I
ACCESORI I:
Ll cazrna sau tgietor de
borduri
CI sol cultivabil argilos
CI cultivator sau plantator

Retineti
Gazonul v e c b i e md IWpi
nu a w p e d uniform sold.
Datorid uneltelor grele sau
biGtoririi, pe suprafap
gazonului apar porjiuni uzate
sau wmpacte, gazonul
devenind eterogen.
Temperatura variabili
i n f l u e n j d dezvoltarea gazonului. Ca rezultat al tnghgului
yi dezgheplui alternativ, unele
poqiuni ale gazonului se vor
surpa, altele se vor ridica, astfel
formhdu-se gropi sau movile.
W p l e sap5 gropi ~i fac
movile la supsafap solului.
Pe p n , de-a lungul galeriilor
e 5 j o a r e de p h h t .

Pentru nivelarea movilelor


folosiji tivZlugul doar Tn
cazul suprafejelor nisipoase.
Tivalugul greu netezerte
denivelarile, insi compacteaza solul. Galeriile carti$,elor pot fi batstorite uror I
cu picioarele.

PREVENTIE
F%nificare. Este important5
pregtirea solului tnainte de
amenajarea gazonului. fnainte
de planmrea sau semkarea
gazonului i n d e p h g i stratul
superior de sol, apoi nivelaji yi
netezig stratul a&c cu
t?w?ilugul. Merneji un strat de
p h h t cultivabil de 15-20 crn
yi netaifi-1 cu grebla.
fngrijire. fn cazul gazonului
PnrHdiIcinat p n d p a t e fi
?nGrit prin fertilizare 8i aerisire
anualk fn caz de nevoie
*mp@tiaji ingrii+m&nt la
fnceputul primzverii, apoi
semkag puFine seminfe ca
gazonul s3 se pktreze shitos.

par rnici rnovile sunt semnul


gazonului sanatos. Rimele
sapa galerii in sol, prin interrnediul carora ridlcinile
prirnesc aerul ~i apa necesara
dezvobrii. Astfel ramele
amelioreazi calitatea solului
~i ajuta la salvarea gazonului. Greblafl gazonui ca
substanfele nutritive din
complexul argili-humus aflat
in excrernentele rimelor sa
e raspindeasci pe toati
-uorafaja acestuia.

denivebrii, apoi reaplicqi


calupul de gazon ~i udafi-1
ab&dent,
d&cini~e& se
refadD a d pe gazonul cu
buruieni apar pete drite,
replantag p n u l pe
porfiunea respectiv5. fnkturaji
gazonul. fndepiIrtaji strand
superior al solului. Netezig
stratul din a h c i m e ,
acoperiji-1 uniform cu sol cultivabil ~i d u g a j i compost
abundent. Nivelaji suprafip
cu grebla, plantagi rulouri noi
de p n sau seminag seminje

I sau plan-

Rea~ezalipo#unile de gazon
scoase. Dacii e necesar, ridicatile din nou zi mai adiugaji $mint.
Udafi gazonuL

DESFIINTAREA MOVILELOR

~ N ~ T U R A R EDAUNELOR
A
Pentru Pnliturarea golurilor
sipaji un strar gros de 7,5 crn
~ifndoiG marginile calupului
fi
de gazon. ~ o m ~ l e t a4
p h & t sau t n d e p b t i o pan
de pZdint, tn hncfie de forma

Perioada optima: primivara. in


Tndepirtafi surplusul de
1
2
pimint cu cazrnaua. Afdnafi
jurul rnovilei scoatefi calupul
solul, neteziti suprafala reagez:
de gazon addncim~=
la

7,5-10 crn.

NU*

&ria@
L

w,r; la loc calupul de gazon.

5i

La nevoie indepiirtati din nou


calupul de gazon ~i mai
scoatefi din pirndnt. Tasafi~i udali
gazonul.

k-6-8L6

NBSl

ZLO-0L-20-d-OH

'

1tlS dWI/RW M I O

mew
-ze3 n3 pew !ew al!Jgan!uap
!kzaaau !i
!alqa~6ln~oxnfe

1
-el6 le $103 a~e,a!j a6u!$e
- l e u n~3nl!njsa>e e a ~ e q ~
nJ$uad .apzeJq ea~gde$oa
!Z e6aq3u! a~eodas lnlos
'eqle! sun$ ap gu!bew nes
e a ~ 6!ew gqeoJ n3 pawn
1nuoze6ad !ia3a~$
e3ea
.gjefiunlapu? a!eold ednp
pn 1nuoze6ad !i!Sed nN

.Jelnqnj ~ o $ e l n 3 g !i!solo$
~a~

arele~!u!g W!S!J~
y

n l z ~WVA
~l
'1nuoze6aeln6a~!&pun1 .al!q
wind !ew !J JOA al!~gla~
-!uap !E 3iu~a)nd!ew !J e~
1nuoze6l a p e '(sns) a~elu!nq
-aJjul ap !nlnpow WJOJUO~
-!+!ue ygwgfp6u/ !ie!$ydtul

arapunj !# arez!l!vad
WVA

.wap
-unqe lnuoze6 depn .uoze6
ad ea~e>!pa!dwleaya ! i a ~
lapsy .eqJe! sun1ap !!u!iew
~nj!in>!ia6n~p!pnu ~s !i
unls
ea~dpun$a!$ nu g eqle! e:,
'al!Jn$p!p!J !i
al!do~6!telaA!~

u s! ~ d'ngs Inp
aleluaweuJo alaluaw apJan es e i e ~ e ~ d n
-ala aJeoleA u l aund e n ~ l u a dle - u e ~el aJe:, 'lnuoze6 eteaJpe>u!
!J'4PnueJ1 !i~!i!w!~ '!F
-ap! auawepun4 un e~a4oap~an
~ n u o z .UJIe ~ i u a ~ ~ e p u n ~~ J ~ P J W ~1133P U ~ ~ J ~

T
,

ap aluawepod ad alaJyqn!>
!feza2e eaa,e ap ,I!qels luau
-eseld "n $e~n6!se
a!nqaJl
.apadaJaJa!d

U Q
aUeu3
~ Jolalueld

nes a~buaqlg6ulas eqJe!


alaqn!:, qns ameoap 'le!Qu!
J O ~InJol el a(-!iaundaJ '!!qJa!
Insun1pdna '-lo1 In301el ap
nldw!s eseldap ~ o as
d alasen
'!nlnuoze6 Insun1e l ~ o z e 6
ad J O ~ ! J Oe~ge6unlapul
~
auaza~de~n6!seapod
as !nlnue InsJnD ul 'uozas ap
JOI!JOIJ ea~eqw!q:,s U ! J ~-J!U
uoze6 un ad al!J!yJd 6eqe
aseA u l ajeAgln2 elajueld

I
I

n
pre% un nes !log ap m s un nld
-uraxa ap <;uuqd6! ?as lod pnp
-1091&1a yya! puru p 1 n . h
!nlqos pIaAp q ZIT alarpe3
. p p o q ap a p c y
m nes y~proqsun^ ap m$m
ru ~ d a s amqan
~oprnp~oq
p%ml e-ap m e ap
p y . m q q @ eqre~a p nu suru
ap a @ ~ . ~ W X I Eru ~
y
amqaa m p u d p s m q -mua~
ap auroq ap 6n a wpma
;nuaUI;)la<ana!dnlduraxa ap w
' u p l y u a.~uaurap!SOTQJ ~ o as
d

-1qn3a~l-fl!s!~ae !i1e~qgg3a
PO"
P
U $"I!uad
~
.mme ad auaqp2 alad
e w ~ as
o nu
~ e ruluad
ad
y e y a p a w a u p p $eql
nN .sum ap oh rj a 16 gplau
a9e nauad 'dywdns aulq
papJoj!un a!nqan 'aleI
ap alu!eu~-~pume
ea~!!!l%q
puwodu~!FLU
a1sa 1pe ns 'p
-uamuJo
xuatuala w u d ap
d
'
aiapdns !aun arem pm +v
-zodv o v o c r r : as 1 ~pn=)
'

Ii

IIIII~III~NJ

$ p d s e a~sa~zmpxog
r.4 y m a p d asa a$n~osp
v
~uozasad u o pn nes pop
y~!euaure
.puma ens ap p l o a
~n
ap m p u d
eq a u
S! p![!l%u~ a q q ap lrqasoap arj
D!UI ~nuoz&w a y p!nam
es amqan n. p ~ B a p ~ p d -oa%a ~ a l e u a mns !sp apuF
ap m m j p m e $mqz
a
o are u o d -eJ% u~ - u d ap p!w aiapdns
mmm~
m nldmp pux p p p y ~ s $uwoduq
- " P P ~ ~ ~ . ~ ~ u apo?9ejerdns
~
?P!n
V
eleuaure ~ o as
d 'eauaw;yqasogp 'EYtl3ua~eazwd as q ~ ! z dapun
aP 'PIm W@ O-JlUi
~
~ o are d
o ap d
~
B
"
'
a
p
!W
plsDra
- ~ ! ~ e ~ o luaw
sap
pkywdnse am*
ap
nu ~ I I %ap
J
a p e
-aIa !mp e nes p o p ns m q n p
ug aareoaa .aJeouazy a p h s
'rw!~os a p o q n 'qnsu?plarls
nnuad u r p !9 ulroj!un lep
UI n= @ef ap ~ I ! U T P
UIF ~
-unf EJ nes '!~oqreap pm!ur!lap

wIvm

rueu us

-uud a$3m1e w '!JOU ap


nes ~u!fll%ap pxl '.eu~~gt8
ap
~n~a!l!qournnuad mam!ued
-urmap $z.yxdns w <aua~ad
amqd ap pruens nes !p
!m@ a ~ m p du m v EJ :apJaA
lo~ap
un m a*u!
rj 10d
e a 1 m almm p&s#lo-Jlu]j
-~mp$4 m~~fmtrra
ug Ilqasaap

I7

.aua~adalueld n> plnpdoq


ap al!JnleJls
el lJLIndel$LI03ap
la4 un e3 'e!16u~ul sale !ew

e!iuale a6e~xs!pnu !5 eu!ped6


aye u?so!uou~epzea~pe~ut

e ylelnba~aue w o j u ! ~ d - ! l u e ~ pap !!JnpJoq ezne, u!p


ws!ureu!p @ ~ a j u oe-s
> ! !:,!w
!nun e!sa~dur!a>npo~duoze6 a~

NOZVE)3a 131w313i3dv'tldns nu1~3d IIIS~E>~S

.uoze6 ap pnpJoq ap
lepads I ~ J O U ! ~ )nes enewza
epea3e nquad !$soloj .uozas
ad !lo !a)-gnop ap 'g[!~6
aJew n3 Jn!aldw!-Jn! gJnpJoq
g~e4uoze6 ap alaia4e~dns
!iedgs aexewap ap
e!u!l apad !t Fun) !4 a~eod
lnlos n]
!$elale el e)eye
elnpJog ynploq ap ala3
-ape04 n3 nes !JnpJoqsun1
ap eu!tew n3 ayeu?gqJe! ap
alaJy !ie!e~'a~e~ueld
nes aiei
-leu! ~ o l ! ~ n p ~Inze3
o q u! y n u
oze6 AolunpJoq e a ~ ! $ g ~ n ~

-4

.a6le ap )eu
.a~e~n>!d
n3 I ~ U I I ~ I ~-OW:, uoze6 ad ! b u ~ a b ea!Jq
nes ~ ! q o u~n~o)ez!~a~lnd - W O ~ O"1 '!nlnuoze6 e a ~ e ~ ~ d
g p l n 6 a ~ ag ~u ~ o 4n3
Q!Aa nJauad
alazunJ4
elqa~6n) !ieunpy l a y 6 u ~
ala3 nquad Je! 'l!qow de3 n3
p w ! ~ del pugd un3s wJo#!un
eaJeoydol&SaJeln3Jp ala3
lnuoze6
!iau!$uaw
aJapun)
u!~d
nquad 'g~eln!q6un$da~p
Jell
eaJeo~!do~p
!21e'!Pu! spa
ap
amJjs!u!upe
!
#
a1!@6ul
a~eln!q6un)da~p
alaia~e~dns
VNWVOI
nJJUad '1nuoze6au!q
!iepn 'guap!slad g a x s
ap a w a l ad
~ u:,s ap ajsa
a~a!gaap !leap! eau!ilgul
' u n x !em eqle! !&pun) glen I
ap !$u!qay a ~ ! u g ~ a d guls
.!nlnuoze6
eJnpJoqaep 0 p u ?!ie!e~
'n!z~g$e ~ !
ei
n!~ndur!)
~
e m
'Jesa3au ava p e a .(sns) leunl
!iez!l!vaj '!$epn gie:,sn awaJA
ad 'leugwg~dgseqle! !ie!gl
a J ! B
VUVA

'!nlnuoze6 alynpJoq
eneuze:, n3
.au!q !iepn
!t uoze6 ap 1n)ugug2g~6u?
!iau~a& '!q3tn111 n:, !t aseolsgd
al!tgd !ieln>!ya~.alaua!nJnq
!ieugdapul!8 )uap!xa lnuoze6 tj
!ielqa~3.nou !nlnuoze6 ea~eiu! '.I
-yUl nquad g)eruape gpeo!Jad :'I
aJez!/!Wq!# aJWJe/d
VUVAYWIW

.los ul3uepe 1
ajdyu?al!upgpp a6ema
)od as a~e3n3 ale!:,ads
ayaun p u n ea~euo!Qz!yse '
gle3!pu! a m '(a!pydgd
'a!~azt)a3!u~a$nd! u ! ~ g p g ~
73 a)ueld a y n u wns uoze6
ad p e a .pawn u!bd !tnxox
aueurgl a m l e p 3 m e-r
lnlOS pug3 ' P J ~ A ~ U [aJ ~m
Jolaua!nJnq ea~evgdapui
nquad gemape epeo!J+j
.Aqsuajnmq e a ~ w N a p u 1

e-1

Hmenajareaatractiviasuprafetelordegazon
I

SUGESTIIPENTRUDIVIZAREAGAZONULUI
---

Aspectul suprafplor mari


se poate diversifica h
multe moduri.

I-

ELEMENTE CREATIVE
Suprafegele de gazon mari

sunt monotone pi anoste d a d


nu sunt articulate de elemente
creative. Gazonul constituie o
platform5 calmii, a1 d r u i caracter Pngrijit se percepe conptient.
Pe suprafefelevaste de w o n se
pot amenaja p a y cu acj
e
speciale, suprafejele se 1
diviza sau delimita cu b,.

0 alta modalitate, deri mult


mai laborioasi, de a face
mai interesante suprafetele
de gazon este modelarea
solului, adiczi crearea de
dimburi ~i
adancituri, fara a
ingreuna prea mult tunsul
ierbii. h cazul amenajarii
unui lac de gridina, devine

ACCENTE
Amenajafi pe suprafe5ele mari
porjiuni interesante, surprinziiioare. Pe acestea pot fi a&sorii de grklin& de exemplu
coloane, amfore, statui, pergole, orologii solare sau a&piitoare de piisiiri. Aceste obiecte
aratii frumos, de regulii au un
efecte de surprG d a d sunt
plantate jur-imprejur cu flori
de vad, plante perene sau
arbtqti.
fn @din2 se pot crea efecte
atractive pi cu ajutorul
plantelor, fie flori sau combi-

&lei, mndele, MMni


irterlme. Aleile ce se intersecteari produc o impresie de
calm, aleile sjnuaase au un
efect dinamiq vioi.

Gerrduri vii. Se pot folosi ca fundal, prin care suprafelele


gazonului sunt divizate i n
spatii aparte de diversificare a
gridinii.

( I

oferi de la sine posibilitatea modelarii solului.

najii de arbupti-flori, fie arbqti


solitari.

mediul florilor sau plantelor


vqnic verzi.
a d doriji sa divizaji fn mai
te s p g i diverse suprafap
nului, folosi~iplante sau
Pnalte. Acestui s c o P
~i
Prin divizare se poate suprimi0M corespund gardurile vii,
monotonia suprafejelor mari
grupurile de arbwti, plantele
de gazon. fnainte de realizarea
perene Pnalte, precum pi arborii
pi tufele solitare 5
- proiectului &diji-vii la
- - :,
lucrkile de tngrijire necesare.
4.
Cultivarea plantelor necesitg
un efort mai mare d e d t
amplasarea de obiecte arhitectonice.
~u~rafepil'e
de gazon mari se
Se pot crea suprafep disterming de regul5 cu garduri
tincte prin alei, un mic pMu,
vii, d e l i m i h d astfel hotarul
straruri de flori sau garduri vii
proprietijii. Un asrfel de cadm
scunde. Sunt foarte aspectuoase se poate realiza pi cu straturi de
aleile intersecdndu-se, ronplante perene sau prin combidurile, lacurile de g a i n s ,
napia celor douii. Monotonia
divizhd in mai multe
p n u l u i reliefb
suprafija gazonului. fn gGforme a formafiunilor
dinile moderne mari se aplid
plante, iar acestea din
deseori solufia cre&-iide Q i i
evidenfiaziifrumusef
de form2 neregulad prin inter- gazonului.

'

mrabw & ordine. Alegeti


plante cu famki frumoara,
inflorind abundent MU cu frunz i autumnal
~
pertfit.

w.

pGM

ipalierele si persolele sunt


divizare a suprafetelor mai
mari. Deoarece sunt
amplasate liber ~inu sunt
protejate contra vantului,
trebuie s i dispuni de un

I 1

prin flori asociate cu arbugi.


Cuftivarea acestora se poate
efectua i n trepte sau plan.

lapawe un n3 p ~ ~ u a w ! l d n s
aleuewas o !ienm&aeJeA
p u y d le! ' a l e w e al!un!&od
3!6~aua!$e(qa~6
'elerr
!t elenpw!~d'n!sa>xa glen
-zap as lrt!yJnu p e a yoqJe
ap ~ol!un!$euro&e !b !Jel!los
~ol!ltnqewqwn el sale !cur

- a d o x e3 nes $soduo3 n q
-uad !soloj aleod as je,sn
~nS!zun~j
.a~eoleungp
p ~ a d n peqoAzap ~ o as
d !5
! ~ a ! dajeod eqJe! aJe3 qns
azun~4ap gseo~6g ~ n l e d
o azaur~o4nu es ealsa3e
e3 n ~ l u a d'a!eold !i l u p
ap aqpuedse~alazuny elq
-a16 n> nnu!juoI !leunpv
.ale!>ads !up~esgqsa3au
~ o l a z u n ~ea~apg:,
4
'eulueol

1UC AWIIFIH A W l

--

--la

.!iepn 'ple3sn
awaJA ad '!~niaq6ulalawyd
el pugd 1nuoze6!iapunl .uoze6
ad 1ugwgtp~6u~
!i!pugds~~
nes >!ue6~0
lugwptp~6uln3
eaJez!llua&!jenpa&aa!Jqwopo
u! .pedwos lnuoze6 !i!s!~ay
arrLu6uj
VNWVOl
.plep o p>u! !iez!l
~esa3auapa p e p '!iepn
p~exa
n w a ad
~ ~.!nlnuoze6
ale a$e$!w!lapaual!u!6~ew
pIdeaJp a!u!l u l !ie!rl ynploq
p eu!5elu !i!solo+Jol!JoqJe
u?!f pu!pp~6ap Jolaua!qo
alelnsu! Jol!Jn$eJ$seau!6
-!leln6a~n3 1nuoze6!iapunl
a~!h16u!
VUVA

' ~ L U ~ JpAu n x ui e z e w o j

al!uanap uoze6 ap alawaw


- 6 3 6qqwi3 'e,eApw!y

'aleluaueuJo !f a y . 1 0 ~
-3ayqle alaluawala !ieseldwv
.lugwgfy~6uJ!-!$e~ls!u!wpe
a!l!~deu! Je! '1nuoze6lielqa~g
yol+ nes !$nq~e!$e~ueld
'!JO~&
ap !JnjelS uoze6 ad !ie!euawy
arez!l!uq !S aie)ueld
VUVAyWMd

I
I

...

e Qe flori
r

jO

AMENAJAREA
,-.
PAJISTII cu FLORI
--

m
-

1 deEcamp
EELde,ni . .

de flori

O cazma
U furca de sapat
D grebla

PAJISTE CU FLORI

O nisip,

pietri~

~ m i i r u cdom
l
an?vQrs%

ih#d@kid
gazmuilui, p a j i p cu flori.
P~jkteagi p n u l nu se d d
reci roc, deowece hcolpl
*niisau h djld
gaurnului purefi amenaja o
pajigte, && a+ cel pu* un

indep&rtatigazonul ce cre$e
pe strat gros de humus sau pe
sol bine fertilizat. Sipaji porfiuni
dreptunghiulare ti scoateji
humwul.

metru piitrat de spatiu liber.


Avantaje, Pajiptea cu flori
ofkrii mediu de G$ip u u
multe animale care nu sunt
auase de gazon, totodatg necesit%mai pujinl ingrijire dedt
gazonul, deoarece uebuie tuns%de doar 2-3 on.
Dezavantaje. Spre deosebire
de gazon, pe pajkte, pentru ca
florile s%nu fie distruse, nu
Mi* pi nu faceji plaj&

Exisd trei posibiliw &


amsformare a gazonului in
pajifte. Inainte de toate se
efectueadi analiza solului, fn
cursul &eia vegi ob*e detalii

Pajiste pestrip cu flori colorate

-,
,
sulara" cu flori in mijlocul gazonului

A S a i cu furca de &ipafmlwl
de sub stratul de humus hlhtiturat. 5coaW' pietrele Si netezig
solul cu grebla.

'In gazon pot fi plantate

Ij plante perene ~ibulboase.


I Alegeji doar flori viabile.

'

Sunt ?ndr&gite florile de


prirnivara ca narcisele,
erantis, ghioceii, brandu~ele,plante ai ciror bulbi
se planteaza sub gazon

despre grosimea stratului de


humus, valoarea pH a solului
fi gradul de umiditate.
UrmZitoarele proceduri depind
de rezultatele obyinute.
&dephtarea humusului.
Da& sub gazon suatul de . .
humus este pos, acesta trebule
hdep;lrtat, imarece paji~rea
bornti in specii se d m o l d doar
peiol szirad tn suktanje nutritive. Apoi seminafi amestec de
seminje de flori de &np de calirate. Florile vor s d u d in toatg
splendoarea doar d ~ p trei
a ani.
W e a gazonului. Pe solul
drac Pn substanfe nutritive
p n u l devine rnai rar dacoritg
runderii de cinci ori pe an.
Mi9caji solul, &+-1 cu nisip
gi semhaji amestec de seminje
de flori sdbatice. Dupg aceasta
nu rnai kmlizaji solul si
tunde~igazonul de 2-3 ori.

dala flori longevive ca


piirdujele, p%p%dia,
sau
vinejica, care de obicei se
instal& de la sine.

IDEI DE SEMANARE
I

kminp de tali- Nu
cumpihti, amestec de semince
iefiinpicere+sbtulspecialii
tilor. Doar amestecurilede
calitate conjin cantitatea coresp u t o a r e de seminje de flori
fi ierburi, totodad mn+n
numeroase perene, care vor
inflori ani la r h d .
Perioada de semhare: din
aprilie phii ?n septembrie.
RiXbdare. In anul semhiirii
nu se dezvoIt3 flori deoarece in
acead p e r i o d ierburile gi
perenele dbatice fncolpcG,
Qi dezvolti rozetde de flor ' "

1-

I
,

:'
t

Amest-i
seminjele cu nisip,
Amrliorati perrneabilitatea ~i
agerneti-le pe sol si neteziti
continutul solului: intindeji un
strat de 2-3 cm de nisip sau pietri~ suprafaja. Tasag cu sdndura.
Pastrati solul umed 6 sSptlim8ni.
li incorporaji-1in sol.

~AR~REAGAZONU
11
ACCESORII: O amestec de seminte de flori de d r n p O toad CI grebli O afhn82or d6 501 CI njd$-

Primul en: tundei gazonul


doar de cinci ori pe an, nu fersi nu udati solul. Astfel se

Al ddlea m: du@ prima tundere, verticulafi gazmul.


Arnestecaji solul cu nisip ~i
sem8-

Anii ce u
d cqiti de 2-3
ori pe an. Usafi pe loc timp de
caeva zile iarba taiat;i.

8-96-8L6 N8SI

.(eugwg$dgsalaiueld
! eqle! !lapun$ 'wnJp nes
pea[ ap u a m !iejeuawe
gs la^^
ul alyn3ol ul
.!!do3 nquad pea! ap !Jn:,ol
e:, a~eo$gzundsaJo3au
iuns
!!feds a$sa:,v .~oSnapuna
g$eod as gs !f gseownlj
gu$wgJ gs eveax m nquad

'

T
,

t%wl*df%l

.~olpad
-np ea~!pugdsg~
gzealnw!$s
S
! ~olaluelda~eo$gungp
alsa gpaun 'g$e!g$eqlel
.awJoj!unau aueo4 !4 JOA
ayso:, alaiaje~dns!i 1!3!4!p
!ew asa In$e!g$'g3ealde as
'a!eoa~Su!nap alynqJa! !S
al!~old
ner a!eold ap
gpaurn ea$S![ed !$so3 nN
-

!~ndn~
u?6aielueld !4 $od !ode
'a!Jqwopo nes a!~qwa$das

are~ueld!i arapunl
VNWVOl
y l u alew!ue n:, !!~gpodso6
ul gyuah au!q alsa g$!so>
.gle$uoy nes glenuew

ew!~dn~$uad
pun$as !JO~J
n:, ea$!!ed !5 Ueu?lnuozeg
arapunl
W VA
qJgJ a!nqaJ$ a3 1nuoze6
!lapun$nN .(sns) a>!leq

qa

~
1

ol~
n3 !!~$!edea~e!euaurb.
YUVAVW INd
I-

~.

-I

'glee enop e nquad


:,sa~ol#ud!JO~J
aseolawnu
14933 edna *(a!Jq
-wadas nes a!un! u?)gjep
g~n6u!so Jeop anp!qnu
aiuelsqns u?m g s lnlos
el Je! '(a!~qwa$das! a!un!
ui) yo gnop ap ajaso:,
as n!palu los ap ze3 ug
:(a!~qwopones a!~qwa$das
15 pnfine 'a!un! uo ue ad !lo
!a~$
ap a$ho:, as an!$!qnu
aluesqns ul $ e b q asa
lnlos p e a ynlnlos eazez
-!la ap pu!dap e i u a n m ~!g
eiep Jep 'gym3 eauawase
ap a!nqaJi !AONn> ea$f![~,j

GRUPA 4

Preven tie ;ii


I

Exist2 mai m ulte posibilitiji pen tru


refacerea suprafeFeor de gazon uzate
din gridnni

:onului cdcat

yI

Restaura$ urgent daunele


cauzate de mersul pe

RESTABILIREA GAZONULUI DETERIORAT

gazon*

C1 f u r c i d e sapat, cultivator
sau verticu~ator

CI sol cuttivabil

O grebla
0 serninje d e iarba sau rulouri
de gazon

CI arac gi Znur

DAUNE
Imaginea general% a s u ~ r a f e j e i
v e n i a t e afectad din cauza
deterio&ii pricinuite de utik e a intensii a gazonului.
C d c a t u l frecvent p e firele de
iarbs va cauza, p e Ih@
distrugerea acestora, ~i
tasarea
solului, astfel aerul S i apa vor fi
eliminate, ddHcinile dezv o l t h d u - s e foarte greu ~i
n e p u d n d alimenta planta.
Cu timpul iarba se u s u d
supravie~uinddoar buruienile
rezistente S i rHm%nedoar solul

prd.
--

,
8

I
L

&
--- --

mm

#-

-.

iugestib

rn

Aflnafi solul compact sau substituifi-i stratul superior cu un


nou strat de sol cultivabil.

Pentru Tndepartarea pietrelor gi


a bulgarilor, netedji suprafap
solului cu ajutorul unei greble,
apoi Tmpragiaji serninfele de iarbti
sau agezafi rulourile de gazon.

La inceput evitafi pH$rea pe


pioile nau semhnate, inconurlndu-le cu arac gi gnur de delinitare.

Asigurafi urniditate uniformti


solului plna ce va Tncepe
cregterea ierbii. A~teptaficel pulin
trei sBptamlni tnainte de tnlaturarea aracilor 3i a gnurului.

Locurile uzate pot fi protejate cu ajutorul plZcilor de pavaj

atenjia necesara prevenfiei ~i


d a d nu reduce$ intensitatea

y;-,

sau c u cultivatorul.
Julul c&%rilor utilizate

Daca ?n parfile frecvent utilizate veji amenaja carari,


ave$ grija ca acestea sa aiba
lajirne corespunzatoare:
intre straturi rnin. 45 crn,
Ins5 rnin. 90 crn daca circula$ cu roaba. Ca doua persoane sZ poata circula
cornod, lajirnea aleilor principale va fi de rnin. 1,2 rn.

, - ~ r e a solului compactat ~i
substituirea acestuia c u un n o u
suat de p h h t cultivabil, in
care semintele de iarbs vor
fncolgi rep&ei
rulourile de
gazon vor prinde q o r h
ni.

restaurat nu va
ieschimbat timp
ndelungat, d a d nu acorda~i

----

- ACCESORII: LI cazrna LI folie de acoperire LI cararnida Cl ciocan de

'
f~~de~&-mm
solului tasat

indepartati iarba $isolul plna


la adlncimea de 10 cm, iar la
margini sapati ganturi cu
addlndmea de peste 5 cm.

lmpotriva buruienilor intindeti


pe drum folie de acoperire, astfel ca marginile sa fie fixate in gar+
cu cirimizi.

2'

Cu ciocanul de cauciuc aducefi


drimizile la nivelul gazonului
~i impragtiati pietrig pe drumul nou
obtinut.

11oze6ad InsJaur ap gjeiua


-nlju!au !a1!~6a(!Jn!y:,o u ! ~ d
aba~:,ajeod e q q a:,aJeoap
'I..
I:,!J!JO n,: [ened ap alja!d
[iezate nl:,nl $sax eyna e
nquad 'apadal aveo4 eped
-wo:, en as e&sa:,e 'a!eold
ap d w u?
~ 10s s a x ad
I pug:,lg .as-npunel!p l a p e
1 gde gynw yzeay:,ojs sol!6.~e
lnlos gsu?'Jae !5 pod ap
snpal jnu!iuo> a l v .!o+ ap
ywJo4 qns undeldns as !leJ
-au!w !!iuauodwo:, 'yl!6~eul
$e6oq a~sa10s ap d!j jsa:,~
.pedwo:, !nlnlos lnze:, ul
le!:,ads ul 'uoze6 ad In$e:,ly:,

.!nlnuoze6 ale ajez!l

!I

It/
I

.gw~o~u
a!4n ys gle~aua6
eau!6ew! e:, nquad ' j u a ~
-s!xa 1nuoze6u?!5 aiu!war
!ieugwa~.n!~ndw!jeuweoj
nes elengw!ld a$sa aleugw
'
-asn~juadgleap! epeopd
.!nlnlos eaJeuge !2. eaJ!s!lae
ydnp leop a$euewasaJ !4 Jon
ajezn uoze6 ap alaia4eldns

pns) (wed
ap gqe!d ner ~ y l !iaund
d
!nlnuoze6 ale !Ugd aysoloi
$ u a m ~ !ew
4 ala:, ul . ~ & n
aueoi gzeasel as pawn lnlos
a:,aleoap 'p:,!u~aqnd a!eold ap
d w uj~uoze6 ad ~ieqv
nN

-awad 'd!s!u n,: !!Lenmxa


ajsa:,e pugldwn -e!nw:,e
ale ! t r d auurnue edn:,ap
liah nes pedwo:, lnlos
ap !u!Sew nes y t n ~ g w
ap p l n 4 ledys n w a d y:,~n4
pu!soloj .!!y:,tnur !t aqqy~s
gqJe! ap a l a eunpe
~ ~ en
!E !nlnlos le ~0!ladnSInjel$s
a6~edsen uoze6 ap elqalg
'aqaun ajpa~!pez!l!jn
jod m pedwo3 !nlnuozeB
ea~eugp!t ew!s!rae n w a d

Refolosirea ierbii tziia te


Folosig iarba tii'ara'
pen tru binele solului pi
al plantelor.

COMPOSTAREA IERBII TAIATE


-1

1 ACCESORII:

O rnasina de tuns iarba, grebla


O alte rnaterii cornplexe
O var de alge, bazalt concasat,
rfainl de coarne

IARBA TAIATX
Iarba tiiiad reprezintii un
materie organid care dupa o
prelucrare corespunziitoare
poate semi in mod util solului
gi plantelor.
0 cantitate mai mare se
produce primiivara t2rziu gi
vara timpuriu, d n d iarba
creste deosebit de repede.
Firegte, o suprafafa mai mare
produce o cantitate rnai mare
de iarbii tiiiata d e d t una mai
mid.
0 cantitate mai m i d de
iarbi taiatii se poate valorifica
in orice gddinii, deoarece se
poate folosi excelent in compost gi la mulcirea solului.
In gridinile foarte mici,
unde exist2 posibilitii~ireduse
de cornpostare, i n d in faza de
planificare luaji in seam5 can-

Pati cauzati de o &pifa

Tundeli iarba, pe ciit posibil,


saptlmAnal, pentru ca iarba
taiata sa fie scurta ~isa putrezeasca rnai lesne. Lasati-o s i se usuce
pe gazon.

Pentru ameliorarea solului


straturilor aplicafi metoda
cornpostarii de suprafatti, tn
cunul careia se p a t e folosi
excelent iarba taiata. Pe
solul straturilor arneaecati
iarba taiata cu var de alge,
fain3 de coarne ~ibazalt
concasat. w e r n e f i
arnestecul pe straturi, apoi
incorporafi-l usor On sol. Prin
1 acest procedeu descom-

'
UTILIZARE
titatea anualii de degeuri vegetale. In astfel de cazuri este
recornandat sii reduceti
suprafafa gazonului, de exemplu prin amenajarea de suprafeje acoperite de pietri~,lespezi
sau de carimidii clincher,
pentru a micgora cantitatea
de iarbii tiiiatii.
TSa$ frecvent gazonul,
pentru ca speciile de iarba sii
nu infloreasca. Iarba tHiatP
folositii la rnulcirea straturilor
trebuie sii fie lipsirii de
serninje. Un alt avantaj a1 tunsului sistematic este d firele de
iarba sunt relativ mai scurte,
astfel se u s u d rnai repede,
oferind un material de
acoperire a solului foarte lax.
f n d e p i h t ~iarba taiata
dupii ce s-a uscat: adunaji-o cu
grebla in rnici ciipife. Iarba
13satii pe gazon poare produce
pete galbene pe acesta.

Fertilizare. h a ~ iarba
i tCatii
foarte scurtii pe gazon, intr-un
strat extrem de subjire, pentru
a restitui gazonului substanrele
nutritive consumate.
- Iulcirea solului. Iarba tiiiat3 este un excelent acoperitor
de sol. fnainte de folosire
uscayi-o, deoarece iarba umedii
cornpactata impiedicii
circulajia aerului gi sub aceasta
pot apiirea ciupercile de muce1
gai. bternefi iarba tiiiata pe
straturi totdeauna inrr-un strat
subjire gi reinnoiji des rnulciul. I
Compostare. Nu folosifi
d e d t iarba tiiiad uscatii.
bterneri-o in strat subfire
printre celelalte materii.
Procesul de putrezire este
stirnulat dacii adunari separat
'
diferitele materii organice gi le
depuneri pe platforma de cornpostare amesrecat.

1 punerea se petrece Tn stra-

turi.

---

- -

- - --

-~

Strange$ cu grebla iarba taiati


uscata. Nu lisafi capitele pe
gazon, deoarece dedesubt gazonul
se ofile~te~iapar Pete galbene.

Depuneti arnestecul in lada de


Amestecati bine iarba taiati cu
compostare. A~ternefiiarba
alte materii de compostat.
Adaugafi-i var de alge, bazalt con- taiata tn strat subtire intre stracasat ~ifain2 de coarne.
turile amestecului ~ideasupra acestuia.

Plantele fnectifwe cu tulpinti


IernnaasZi. Mulcifi solul dintre
arbqti si pornii fructiferi f 3 r i a
atinge trunchiului pornilor.

Plante legurnicole. Pyterneti h


strat subtire iarba tliata printre
plantele legurnicole far3 a
atinge tulpina plantelor.

Flori. larba tiliata este excelen-

ta pentru mulcirea solului go1


dintre perene tinere si
trandafiri.

CARTEA

II

Folosirea vepeta tiei tiiiate

GRUPA4

34

* -...
Ingry~re
tot an ul

Daci lucrafi cu o masin8 dei '


I'
tuns iarba cu co), nu
strangeti iarba tiiata intr-o
singura capita, deoarece
poate putrezi ti nu se rnai
poate folosi. A~ternefipe
gazon iarba t i i a t i si, pentru a se usca, afbnafi-o de t
mai rnulte ori. Dupa ce s-a
uscat strsngefi-o ~icornpos
tafi-o arnestecand-o cu roc;
concasati.

'

PRIMAVARA
Compostare $i mulcire
Prirnavara ~ivara devrerne se
produce deosebit de rnulta
iarba taiats. Plasati iarba
tliata pe compost, Tn straturi
sau amestecata cu alte rnaten~,
sau mulcifi cu ea solul straturilor nou plantate.

VARA

Mulcire gi transport

dj
k

,
;

Tundefi iiptirnanal gazonul


Si folosifi iarba tliata x u n la
rnulcirea solului (sus), pentru
ca straturile a se usuce rnai
lent Tn canicull.

Se intsmpli deseori s i nu
gisifi o destinatie ierbii t i iate de pe gazonul cu o
suprafa* mare. Uscafi-o,
pentru a-i reduce volumul,
irnpachetafi-o in saci de
gunoi ~itransportafi-o pe
platforma de compostare.

TOAMNA

Compostare $i mulcire

Perioada adekata pregatirii


compostului. Folosifi ~iiarba
tiiata. Mulciti solul plantelor
perene, trandafirilor ~ial altor
arbusti cu compost, iarba taiatd sau frunzi~uscat.

ISE

S-ar putea să vă placă și