Sunteți pe pagina 1din 6

GIAI PHNG TRNH BNG SOLVER VA GOAL SEEK

1) Thng giai phng trnh bng phng phap phn tch hay phng
Phng phap phn tch , vd cng thc bc hai c dung tm n
trnh bc hai
Phng phap s tm cac nghim gn ung
2) Chung ta dung Goal Seek va Solver giai phng trnh. Thut toan
phap chia i muc (bisection)
3) Giai pt bc hai bng Goal Seeky=2x2-5x-12
Tm cac nghim x=? y=0
Bin
0

Ham
-12

3
-9
Cho x va tnh tr y
tng ng

Bin
Ham
-1.499997 -3.3E-005
4 -2.5E-006
Goal Seek:
Set cell: cua y
To value: gia tr 0
By changing cell: cua x

Goal Seek a s dung mt thut toan lp nhn nghim gn ung. Do


tai mt im nht nh. Ta dung cac bc trn lam tron no
4) Dung Goal Seek giai pt bc ba y=2x3+x2-246x+360
H s

Bin

Ham

a
b

2
1

10
1.5

0
0

-246

-12

360

Chu y: c trong Excel thanh c_


Sao chep bng cach nhp 2 ln vao Auto Fill
Dung Solver giai pt trn

H s

Bin

Ham

e
f

2
1

10
1.5

0
0

-246

-12

360
Cung tng t nh Goal Seek
Set target cell: xac nh ham muc tiu, sau o cho gia tr =0 (Value
By changing cells: bin thay i sao cho y=o
Solver manh hn nhiu nh nhng l do sau:
Co value of, nhng con co thm MIN, MAX

By changing cells co th cho nhiu bin, vy nn co th giai h pt


Co cac constraints nn co th chon la thm cac iu kin rang b
Co cac Options nn co th chon thm cac iu kin gn ung ch
5) Gia pt siu vit Exp(-x)-sin(x)
Bin
Ham
0.588533 -5.5E-007
3.5 0.380981
X
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50

Y
Y(gn ung)
1.00
1.00
0.13
0.12
(0.47)
(0.48)
(0.77)
(0.77)
(0.77)
(0.76)
(0.52)
(0.52)
(0.09)
(0.10)
0.38
0.38
0.78
0.79
0.99

0.98

Chart Title
1.50

1.00
f(x) = - 0.0193529189x^4 + 0.0751486815x^3 + 0.5068565751x^2 - 2.0442238286x + 1.
R = 0.9998049749
0.50
Y
Polynomial (Y)
- 2.00 4.00 6.00
(0.50)
(1.00)

ng mau o la ng gn ung
Dung ham mang TREND tm cac tr gn ung nht vi thc t
cua ham a cho trn th. R2=0.9998 chng to kha ung vi th
Ham Trend va Linest vit phai co du luy tha: A52:A61^{1,2,3,4}:

Phai go Ctrl+Shift+Enter
Bng phng phap phu hp ti u (best fit) chung ta a cung cp gia tr nho
' 2
( y 1 y 1 ) trong o y va y'1 la gia tr thc nghim va gia tr d bao tng
Phep san bng bnh phng ti thiu se tng t nh vic tm cac gia tr
tiu hoa tng cua cac bnh phng cua cac hiu gia cac gia tr thc ngh

VER VA GOAL SEEK

ap phn tch hay phng phap s


hai c dung tm nghim cho phng

phng trnh. Thut toan cua chung la phng

Bin
-1.499997

Ham
0

4
0
Format/Cells/Category/
Custom/Format codes(0)

n nghim gn ung. Do o no cn phai ngng


lam tron no

u o cho gia tr =0 (Value of)

y nn co th giai h pt
m cac iu kin rang buc
iu kin gn ung chng han

0.0751486815x^3 + 0.5068565751x^2 - 2.0442238286x + 1.0047843636


Y
Polynomial (Y)

n ung nht vi thc t. o chnh la cac tr


ng to kha ung vi thc t.
ha: A52:A61^{1,2,3,4}: Luy tha bc 4

a a cung cp gia tr nho nht cho ai lng


gia tr d bao tng ng.
nh vic tm cac gia tr cua cac tham s nhm cc
a cac gia tr thc nghim va gia tr d bao