Sunteți pe pagina 1din 27
CONSULTANTA, ORGANIZARE $I CIBERNETICA IN CONSTRUCTIL GHID PENTRU {NTOCMIREA CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI Editie revizuita mai 2003 es © Toate drepturile acestei editii sunt rezervate S.C. COCC-S@ SS Consultants, Organizare si Ciberneticd in Construct 010731 — Bucuresti, Calea Grivifei 8-10, sector 1 Telefon: +40-021-212.98 41: 212.98.37, Fax: |40-021-312.56.41 CUPRINS |. Introducere \\. Continutul Cartii Tehnice a Constructilor Figa de date sintetice Cap. A - Documentatia privind proiectarea Cap. B - Documentatia privind executia Cap. C - Documentatia privind receptia Cap. D - Documentatia privind exploatarea Jurnalul evenimentelor Ill. Modul de intocmire a Cartii Tehnice IV. Aspecte particulare la intocmirea Cartii Tehnice pentru constructii existente V. Obligatii si raspunderi ale partilor implicate in realizarea crtii tehnice a constructiei VI. Formulare Ordin de incepere lucrari Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere Proces-verbal de trasare a lucrarilor Proces-verbal pentru lucrari ce devin ascunse Proces-verbal de receptie a structurii de rezistenta Proces-verbal de control al calitatii lucrarilor in fazele determinante Proces-verbal de receptie calitativa Proces-verbal al aspectului betonului dupa decofrare Condica de betoane Proces-verbal energie electrica Proces-verbal instalatil termice Proces-verbal instalatii gaze Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (Anexe 1 HG 273/1004) Proces-verbal de receptie finala (Ia cladiri mai mici de P+1) (Anexa 2G 273/1994) 3 31 32 33 34 36 36 37 39 40 42 43 44 45 46 48 Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (Anexa 3 HG 273/1994) Proces-verbal de receptie finala (Anexa 4 HG 273/1994) VII. Legislatie de referinta 50 51 52 ' I INTRODUCERE Lucrarea prezinté documentatille necesare intocmirii cArtii tehnice a constructiei si. contine formularele necesare pentru a fi completate in activitatea de executie, la receptia lucr&rilor gi in timpul exploatari. Lucrarea contribuie la implementarea si aplicarea sistemului calitatii in constructii respectiv la activitatea de intocmire a cri tehnice a constructiei, care se alcatuieste pe masura realizarii ei Lucrarea este necesara pentru toti factoril implicati in activitatea de proiectare, executie si urmarire in exploatare a constructiei $i detaliazé obligatiile si raporturile dintre proiectant, executant si beneficiar. in bibliografie sunt prezentate reglementarile tehnice $i actele normative de referint Cartea tehnica a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, executia, receptia exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp 2 constructiei, Ea cuprinde documentatia de baza structurata in patru capitole si doua anexe care, prin completarea lor, formeaza, in final, Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu HG nr. 273/1994. si anume: Fisa de date sintetice Capitolul A: Documentatia privind proiectarea Capitolul B: Documentatia privind executia Capitolul C: Documentatia privind receptia Capitotul D: Documentatia privind exploatarea, intreti- nerea, repararea i urmarirea comportarii in timp Jurnalul evenimentelor Ml. CONTINUTUL CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIILOR FISA DE DATE SINTETICE™ 1, Obiectul de constructie Denumire Adresa 2. Investitoru! Denumire Adresa 3. Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitati constructiei Numele, prenumele, Functia, Atributia 4. Proiectantul lucrarii a) Unitate proiectant general Denumire Adresa Unitate proiectanta de specialitate Specialitatea Denumirea Adresa b) Sef proiect Numele, prenumele c) Proiectanti de specialitate Specialitatea Numele, prenumele Unitatea de care apartine Denumire Adresa 5. Verificatori de proiecte atestati, pe specialitati Nota: Punctele 1-7 se completeaza inaintea PVR la terminarea lucrarilor Numele, prenumele Nr. centificat de atestare 6, Executantul constructiel a) Antreprenor Antreprenor general Denumire Adresa’ Subantreprenor de specialitate Specialitate Denumire Adresa b) Sef santier Numele, prenumele ) Sef punct de lucru Numele, prenumele 7, Modifica intervenite in datele de la punctele 1-6: Se va scrie modificarea si data la care se efectueaza 8. Expertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei Numele, prenumele Nr. cettificat de atestare 9. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor: Numele, prenumele Calitatea Unitatea de care apartin: 10. Comisia de receptie la expirarea perioadei de garantie Numele, prenumele Unitatea de care apartin: 41, Data inceperii executiei 12. Data aprobarii receptie’ la terminarea lucrarilor 13. Data aprobarii receptiei la expirarea perioadei de garantie 14. Gradul de seismicitate Ivat in calcul la proiectarea constructiei Ks: To 15, Alte date a _______ CAPITOLUL A DOCUMENTATIA PRIVIND PROIECTAREA Documentatia privind proiectarea va cuprinde: 1, Tema de proiectare, elaborata de ‘investitor (beneficiar), inclusiv studiul de prefezabilitate si de fezabilitate 2. Avize gi acorduri Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind: - avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea $i oportunitatea realizairii investitie! ~ certificatul de urbanism: = acordul unic” pentru avizele obtinute’ prin grija emitentului autorizatiei: - avizele solicitate in certificatul de urbanism (avize de specialitate si avize privind asigurarea utilitatilor: energie termicd, electric’, gaz metan, apa, canal, telecomunicatii etc.) - acordul Inspectoratului de Statin Constructi, pentru cazurile cand sunt necesare interventii la constructile existente etc. - acordul proprietarilor vecini pentru’ cazurile in care noua constructie intervine cu lucrar la imobilele acestora: 3. Documentatie tehnica 3.1. Parti scrise 3.1.1. Lista si semnaturile proiectantilor 3.1.2 Memoriu general in care se vor face referii asupra urmatoarelor elemente: - amplasamentul, topogratia; - clima zonei = geologia, seismologia: 3.1.3. Date si indici care caracterizeazd obiectul (si care sunt cupringi in anexa la cererea pentru autorizarea executarii lucrairitor): > suprafetele — construité desféisurata, construita la sol si uta + inaltimea cladiri » procentul de ocupare al terenului ~ POT > coeficientul de utiizare al terenului — CUT > categoria de importanta a constructiel 3.1.4. Studiul geotehnic; 3.4.5. Referatele de verificare ale proiectului intocmite de verificatori atestati si, dupa caz, referatele de expertiza tehnica: 3.1.6. _Memorille_tehnice_pe_specialitati (arhitectura, structura, instalafi, dotari si instalati tehnologice dupa caz, amenajari exterioare si sistematizare verticalé, etc.) > Programul fazelor determinante executarii lucrarilor de construc 3.17. Caietele de sar Programul fazelor determinante - Caiete de sarcini pentru executia lucrarilor. ~ Caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificari si puneri in functiune, urmarirea comportarii in timp a constructilor; - Caiete’de sarcini pentru furnizorul de materiale, utilaje, echipamente si confectii diverse etc. 3.1.8. Breviare de calcul pe specialitati (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc.) 3.2 Partile deseriate in acest dosar se vor include si > plangele pe baza carora s-a obtinut autorizatia de construire si care au pe ele stampila "Spre neschimbare" >» plangele cu modificarile care au intervenit pe parcursul executiei lucrarilor, elaborate de proiectant in baza dispozitilor de modificare; > cauzele care au dus la aceste modificari Partile desenate se compun din 3.2.1 Planurile generale ~ planurile de amplasare a reperélor dé hivelment si planimetrice = planurile topografice planurile de amplasare a forajelor si geotehnice, planurile privind constructile subterane; - planurile de amplasare a reperilor ficsi gi mobili de trasare 3.2.2. Plansele obiectului Plansele.se..organizeazi in volume pe specialitati conform borderourilor intocmite de proiectant si completate cu plangele ce au adus modificari a. Arhitectura Aceasta sectiune va cuprinde: - planul de amplasare; - planunle de arhitectura. ale nivelurilor subterane gi supraterane, ale teraselor, acoperigurilor etc. - sectiuni, fatade, detalii etc.; - tablouri de tamplaiii si tablouri de finisaje interioare si exterioare; b. Structura Aceasta sectiune va cuprinde plangele privind alcatuirea si executia structurii de rezistenta si anume - planurile infrastructuri gi sectiunile caracteristice, - planurile suprastructuri si detaliile caracteristice; - descrierea solutillor constructive $i.a tehnologillor de executie recomandate. c. Instalatile Aceasta sectiune va cuprinde plange privind montajul instalatilor, conform borderoului intocmit de proiectant: ~ planurile de amplasare a utilajelor si echipamentelor, = Schemele de. amplasare a utilajelor gi echipamentelor - schemele ale instalatillor, - sectiuni, vederi, detalii 4d. Dotar $i instalafii tehnologice Aceasta sectiune va cuprinde planurile principale de tehnologie si montaj, si anume: - desene de ansambiu: - schemele tehnolagice ale fluxulut tehnologic; - schemele cinematice; profilelor 10 gg - schemele instalatiilor; - diagramele, monogramele, calculele _ingineresti, tehnologice $i de montaj, - planurile de montaj, geometri, dimensiuni de amplasare, schemele tehnologice de monta), - listele cu-utilaje gi echipamentele din) componenta planurilor tehnologice. e. Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendillor, protectia muncit Aceastd sectiune va cuprinde: - planurile de amplasare si montaj - listele cu dotari. " CAPITOLUL B DOCUMENTATIA PRIVIND EXECUTIA. Documentatia tehnica privind executia cuprinde: 1. Autorizatia de construire a obiectului de investitie 2. Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului sia bornelor de repere. 3. inregistrari care atest certificarea de conformitate a calitatii materialelor si echipamentelor folosite si calitatea \ucrarilor efectuate. Documentele sunt de trei feluri a, Documente referitoare la calitatea materialelor folosite J realizarea constructiel - certificate de calitate ale materialelor, certificate de conformitate a calitatii materialelor - rezultatele incercarilor efectuate pe materialele, instalatille 5) echipamentele care au fost puse in lucrare b. Documente care se completeaza de catre constructor, beneficiar si proiectant la fiecare etapa de lucru - Ordin de incepere a lucrarilor: - Proces-verbal de incepere a lucrarilor, - Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de reper - Proces-verbal de trasare a lucrarii - Proces-verbal de receptie a terenului de fundare - Proces-verbal de receptie a lucrarilor ce devin ascunse - Proces verbal de receptie a structurii de rezistenta, - Proces-verbal de receptie calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari - Proces-verbal de admitere a fazelor determinante ~ Proces-verbal de aspect beton dupa decofrare - Condica de betoane 12 - Proces-verbal privind montarea instalatillor de masurare prevazute in proiectul.de urmarire a comportarii in exploatare ~ Jurnalul principalelor evenimente aparute in. timpul executani lucrarilor (inundatii, cutremure, _ temperaturi excesive) ¢. Documente care nu folosesc formulare tip dar sunt obligatorii $i trebuie sa existe in Cartea Tehnicé: - Registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse ~ Registrul unic de comunic&ri gi dispozitii de santier - Nota de constatare a organelor de control =’ Expertizele tehnice ca’ urmare a unor greseli de executie sau ca urmare a unor accidente tehnice - Proces verbal de neconformitate - Proces-verbal de stingere remedieri - Caietele de atagament 13 CAPITOLUL C DOCUMENTATIA PRIVIND RECEPTIA LUCRARILOR Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se efectueaza atat la lucrari noi cat sila interventile in timp (reparatii_ capitale, consolidari modificari,, modernizari,. extinderi etc.) asupra_constructilor existente si se realizeaza in doud etape (conform HG nr. 273/1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestoray - receptia la terminarea lucrarilor ~ receptia finala la expirarea perioadei de garantie Completarea datelor de la acest capitol se face numai dupa ce s-au completat datele de la capitolul B "Executarea lucrarilor" si "Figa de date sintetice" punctele de la 1 la 7. 1. Reveplia la terminarea lucrarilor Participantii sunt: - comisia de receptie: ~ proiectantul lucrai - executantul lucrai 2. Receptia finala Participantii sunt: - comisia de receptie; - - proiectantul lucraii ~ executantul lucrari Comisia de receptie - se numeste de c&tre investitor ~ este formata din cei putin 5 membri dintre care: - unul este reprezentant al investitorului; - unul este reprezentant al autoritatii publice locale, ~ ceilalti vor fi specialisti in domeniu > pentru constructille de importanté exceptionala Comisiile vor fi formate din minimum 7 membri si numarul de specialisti va fi de minimum 5, 14 = pentru locuinte cu max. P+1 comisille vor fi alcatuite din 2. membri - investitorul - delegatul administratiei publice locale: ~pentru constructille cu inaltimea mai mare de 28.m sau cu sali cu capacitate mai mare de 150 perscane, in comisie va exista gi o persoana desemnata de Comandamentul Trupelor de Pompieri Formularele care trebuie completate cu ocazia receptiel sunt urmatoarele: a. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor b. Proces-verbal de receptie final Pentru constructii de locuinte P, P+1E,. cu inaitimea la comisé de maximum 8 metri = cont. art. 40 din HG 273/1994 se folosesc formulare specifice, prezentate in capitolul VI = Formulare. c. Alte acte suplimentare incheiate ca urmare a cererii comisillor de receptie prin care se prevad verificari sau cercetari suplimentare cu indicarea rezultatelor obtinute sia modului de rezolvare 8. Jurnalul evenimentelor intocmit conform modelului de formular. CAPITOLUL D DOCUMENTATIE PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN EXPLOATARE SI INTERVENTII IN TIMP Cuprinde urmatoarele documente (conform HG nr 27311994) 1. Preveden ale proiectantului 1.1. Prevederi privind urmérirea comportarii constructiei 1.2. Instructiunile de exploatare si intretinere 1.3. Lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate in timpul exploatani constructiei 1.4. Documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul executiei si exploatani 2. Proiectele de baza cérora s-au efectuat, dupa receptia final a lucrdirilor, modificari ale constructiei fata de proiectul initial efectiv realizat Documentatia care este necesara in acest punct este aceeagi ca la capitolul A "Documentatille privind proiectarea” 3. Proiectul de urmarire speciala a constructiei - daca este cazul 4. Acte de constatare a unor deficiente aparute dupa receptia executarii lucrarilor si masurile de interventie iuate. Aceste acte sunt Nota de constatare - Proces-verbal de remediere a defectelor 5. Proces-verbal de predare-primire a. instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructie! incheiat intre executant si beneficiar - daca este cazul 6. Referatul cu concluziile anuale gi finale asupra rezultatelor urmariri speciale - daca este cazul 7. Procesele-verbale de predare-primire a constructiei cand se schimba proprietarul JURNALUL EVENIMENTELOR Denumirea obiectului de constructie Instructiuni de completare 4. Evenimentele care se inscriu in jurnal se codifica cu urmatoarele litere in coloana "categoria evenimentului” UC - Rezultatele verificarilor periodice din cadrul urmaririi curente: US - Rezultatele verificdrilor gi masuratorilor din cadrul urmaririt speciale, in cazul in care implica luarea unor masuri M - Masuri de interventie in cazul constatarii unor deficiente (reparatii, consolidari, demplari etc.); — - Evenimente exceptionale (cutremure, inundatii incendii, ploi torentiale, cdderi masive de zApada), poluari sau alunecari de teren etc. ); D - Procese verbale intocmite de organele de verificare pe fazele de executie a lucrarilor, C - Rezultatele controlului privind modul de intocmire si pastrare a "Cartii Tehnice a Constructie’’. 2 Evenimentele consemnate in jurnal si care au corespondent in actele cuprinse in documentatia de baza, se prevad cu trimiteri la dosarul respectiv, mentionand natura actelor. 3. Schimbarea proprietarului se va consemna gi in jurnalul evenimentelor 18 Cartea ] Semnaiura responsa: bilului Tehnica 3H inscre ie, prenumel jtea_persoanei evenimentul cal semnatura sa ‘supra de cu efectelor Preventarea everimentuiui i | Nut construct, 3 19 ] Categoria evenimentul Data evenimen: tui Wr nt Ill, MODUL DE INTOCMIRE A CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor pentru fiecare object de constructie definitiv, supus Fegimului de autorizare a constructillor (conform HG nr. 27311994) Cartea tehnica se definitiveaza inainte de receptia finala. Cartea tehnica, dupa constituire, se completeaza si se pastreaza de catre investitor sau de catre proprietar Actele ce formeaza documentatia de bazd a cartil tehnice a constructiei vor fi indosariate pe capitolele respective in ordinea de mai jos cu file numerotate si parafate pe masura incheieri lor: Capitolele care formeaza Cartea Tehnica sunt - Figa de date sintetice - Capitolul A — Documentatie privind proiectarea - Capitolul B - Documentatie privind executia - Capitolul C - Documentatie privind receptia - Capitolul D - Documentatie privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp - Jurnalul Evenimentelor in cazul in care va fi necesar ca fiecare capitol sa fie format din mai multe dosare, fiecare dosar dintre acestea va cuprinde borderoul dosarului si va purta un indicativ format din litera corespunzatoare capitolului (Figa sintetica, A, B, C, D, Juralul Evenimentelor) si numarul de ordine al dosarului, in cifre arabe Centralizatorul cart tehnice va cuprinde borderoul general al dosarelor documentatiei de bazd si copille borderourilor cu cuprinsul fiecdrui dosar. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste intrun exemplar. 20 Cartea tehnic se intocmeste - pentru constructile noi - de c&tre investitor impreuna cu proiectantul, astfel: = proiectantul obiectului de constructie intocmeste si preda investitorulul pe masura elaborarii si cel mai tarziu pana la data receptiei finale a lucrarilor documentatiei prevazuta in capitolul A - documentatia privind proiectarea si in capitolul D - documentatia privind exploatarea, intretinerea, repararea si urmérirea comportarii in timp; - comisille de receptie la terminarea lucrarilor si de receptie finala predau investitorului documentatia prezentata la capitolul B - documentatia privind executia lucrarilor, imediat dupa intocmirea ei; = investitorul obiectului de constructie primeste toate actele ce cad in sarcina proiectantului si a_comisillor de receptie, le completeazé cu actele ce cad in sarcina sa (documentatia privind executia lucrarilor prevazuta la capitolul B), le Indosariaza pe capitole si intocmeste centralizatorul Cart Tehnice; - dupa receptia finala, investitorul retine un exemplar complet, = proprietarul sau utiizatorul completeaza Cartea Tehnica a Constructiei cu documentatia prevazuta in Jurnalul Evenimentelor. Proprietarul sau utilizatorul va asigura activitatea de urmarire a comportarii constructiei in timpul exploatarii si a interventillor asupra ei Modul de intocmire si completare a cértil tehnice a constructiei se controleaza in mod obligatoriu astfe! - de c&tre comisiile de receptie finalé a obiectelor de constructie, cu ocazia receptiei; - de catre organele de control imputernicite in acest domeniu Rezultatele controalelor se vor consemna in mod obligatoriu in Jumalul evenimentelor Cartea Tehnic& a Constructiilor se pastreaza pe toata durata de existenta a obiectului pana la demolarea sa, dupa demolare, investitorul preda exemplarul complet la athiva unitatilor administrativ-teritoriale pentru pastrare. Inainte de a4 Predare, ea va fi completaté cu modul de desfasurare a actiunii de postutilizare pe baza instructiunilor elaborate de proiectant 2 IV. ASPECTE PARTICULARE LA INTOCMIREA CARTIE TEHNICE PENTRU CONSTRUCTII EXISTENTE, in cazul in care este necesara elaborarea Cartii Tehnice pentru 0 constructie existent si care nu are Cartea Tehnica se vor intocmi urmatoarele documente: Se va oelabora un borderou care va _prezenta documentele obtinute anterior intocmirii Cartii Tehnice. Acesta va avea urmatorul cap de tabel: We] osumve | Conia | Ember | Daa] Nepeseaose | Reso cata ot | cocmen | coamertits into | sieserete | tebe (oure, oa sam) Se va elabora. un borderou_care va _ prezenta evenimentole cunoscute care au_avut loc _inaintea intocmini Cartii Tehnice isi jin acest borderou se vor face referiri la urmatoarele evenimente 2.1. Cutremure de pamant si prezentarea efectelor pe care le-au avut asupra constructiei We] ae. Prensiaea | De unde prom dace | Resporsabal _ ol ot | everimennis | evermentis | fe ats cateatemnet 41_[10.11.1940. 2, [04.03.1977 2 | 30.08 1986 4 4] 31,05 1980 ikl 23 22. Alte evenimente (explozii, incendii, inundatii, alunecari de teren etc) si efectele observate asupra constructiei 2.3, Luctari, de. reparatii, transformari,_modernizari (pozitionare, descriere) si efecte observate asupra constructiei 3. Nota de constatare sau expetizé pentru intocmirea C&rtii Tehnice la © constructie existent, care se va refen la: 3.1. Date generale despre constructie Denumire ‘Adresa Destinatie Categoria de importanta (conform H.G. 766/197) Ciasa de important (conform P100 - 96) Durata normal de « functionare (conform HG 1964/01.01.1999) Durata de utilizare ramasa 3.2. Date constructive Planuri ale constructiei, sectiuni Vecinatati Tipul inchiderilor interioare, exterioare si a invelitorii Instalati sanitare, electrice, incdlzire, ventilatii, gaze. automatizari 3.3. Structura de rezistenta Teren de fundare (studiu geo) Tipul structuni de rezistent& Infrastructura: fundatii si alte elemente sub Cota 0.00 Suprastructura: elemente verticale,-elemente orizontale si alte elemente constructive 3.4. Aprecieri asupra starii tehnice a constructie! Teren de fundare, structura de rezistenta, compar- timentari, instalati, finisaje, i alte elemente. 3.5. Concluzii si recomandari 2a V. OBLIGATII SI RASPUNDERI ALE PARTILOR IMPLICATE IN REALIZAREA CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI Obiigatile gi raspunderile sunt prezentate conform Leal nr. 10/1995. 1. OBLIGATII $1 RASPUNDERI ALE INVESTITORILOR Investitorii sunt. persoane fizice, sau juridice care finanteaza si'realizeazé investiti sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obiigat principale referitoare la calitatea constructillor: ~ stabilireanivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice, precum 31a studillor si cercetarilor efectuate; ~ obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire; - asigurarea verificarii_ proiectelor prin. -specialisti verificatori de proiecte atestati, ~ asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin inspectori de specialitate sau agenti economici de consultanta specializatipe tot parcursul lucrsrilor + actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor, ~ asigurarea. receptiei.. lucrarilor de -constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie: = intocmirea carfii tehnice~a constructie! si predarea acesteia catre proprietar; - expertizarea constructillor de cartre experti tehnici atestati, in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de--reconstruire.. consolidare, transformare, extindere etc. 25 2. OBLIGATN ~— $I PROIECTANTILOR Proiectantii de construct: raspund de. indeplinirea urmatoarelor obligatii principale _referitoare la calicatea constructilor: = precizarea prin proiect a categoriei de importanté a constructiei: - asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzétor cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice i a clauzelor contractuale: ~ prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verficatori de proiecte atestati, stabiliti de!catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate; ~ elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind) executia’ lucrarilor; exploatarea, intretinerea si reparatile, precum si, dup& caz, a>proiectelor de urmarire privind comportarea’in timp @ constructillor> Documentatia privind postutiizarea constructilor se efectueazd numai la solicitarea proprietarului - stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea - stabilirea modului de tratare a’ defectelor aparute in executie, din vina executantului, la constructile la care trebuie sé asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutillor adoptate, dupa insusirea-acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului - participarea la intocmirea cart tehnice a constructiei $i la receptia lucrarilor executate RASPUNDERI ALE 3. OBLIGATI $I RASPUNDERI ALE EXECUTANTILOR Executantul’ lucrarilor:'de constructii. are urmatoarele obligatii principale - sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si Neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii 26 -sInceperea executiei luerarilor numai_ in constructii autorizate in conditile legii $i numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati ~asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu) cu responsabilii tehnici cu executia atestati = convocarea factorilor care trebuie s& participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor, - solutionarea_neconformitatilor, a defectelor sia neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutilor stabilite de proiectant cu acordu! investitorului ~ utiizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exist agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor sia procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditile precizate si numai pe baza solutillor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului; ~ respectarea, proiectelor,, a detalillor de executie si a dispozitillor de santier pentru realizarea:nivelului de calitate corespunzator cerintelor; sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii in.cazul producer unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor: >) Supunerea la receptie numai. a-constructiilor care corespund. cerintelor de .calitate. si pentru care a. predat investitorului documentele necesare intocmirii crtii tehnice a constructiei -aducerea la indeplinire, la termenele stabilite) a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a jucrarilor de constructii - remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat-in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrvit legit - readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor; a - stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori' de raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare 4 OBLIGATI $I RASPUNDERI ALE PROPRIETARILOR CONSTRUCTIILOR Proprietarii constructillor au urmatoarele obligatii principale: ~ efectuarea in timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmérire a comportari in timp’a constructilor + pastrarea si completarea la zi a cart’ tehnice a constructiei gi predarea acesteai, la instrdinarea constructiei noului proprietar ~ asigurarea urmaririi comportarii in timp @ constructillor, conform prevederilor din cartea tehnic& si reglementarilor tehnice, ~ efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare _partiala precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de proiecte intocmite de cdtre persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legit, + asigurarea realizarii lucrarilor de investitii asupra constructillor, impuse prin reglementarile legale ~ asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 5. OBLIGATI $I RASPUNDERI ALE ADMINISTRATORILOR © SI ALE UTILIZATORILOR CONSTRUCTILOR Administratorii si utiizatorit constructilior au urmatoarele obligatii principate: > folosirea constructiilor conform’ instructiunilor de exploatare prevazute in cartea tehniea a constructie! - efectuarea ia timp a lucrarilor de intretinere si de rteparatii care le revin conform contractului; 28 - efectuarea la constructia existenta de lucrari de investitie de reconstruire, consolidare, transformare, extindere etc, numai cu acordul proprietarului gi cu respectarea prevederilor legale, ~ efectuarea urmaririi comportanii in timp a constructilor conform cartii tehnice a constructiei $i contractului incheiat cu proprietarul ~ sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in construct, in cazul unor accidente tehnice la constructiile in exploatare. 29 MATPROD CATALOG © PRETURI LA MATERIALE DE CONSTRUCTII actualizate trimestrial S AVANTAJE + CUNOASTERE: ~ MATERIALE EXISTENTE $I NOU APARUTE ~ FURNIZORI-PRODUCATOR! PENTRU FIECARE MATERIAL = MATERIALE OFERITE IN JUDET = PRETURI DE SORTIMENTE + MITILIZARE: ~ EVALUAREA COSTULUI CONSTRUCTHILOR = INTOCMIREA DEVIZULUI DE CONSTRUCTIE = CONTACTAREA FURNIZORILOR PENTRU ACHIZITIONAREA MATERIALELOR @ AGREMENTE TEHNICE IN CONSTRUCTII-MONTAJ 2 AVANTAJE ‘+ CUNOASTERE: VI. FORMULARE = MATERIALE $1 PRODUSE DIN IMPORT SAU DIN PRODUCTIE INTERNA, AVAND AGREMENT TEHNIC ~ _ FIRME AVAND AGREMENTE TEHNICE PENTRU PRODUSELE PUSE IN VANZARE = VALABILITATEA AGREMENTULUI = UNITATI CARE AU AGREMENTAT MATERIALELE §1 PRODUSELE + UTIUZARE: 4 = ASIGURAREA ACHIZITIONARII MATERIALELOR $1 PRODUSELOR DE CALITATE - _RESPECTAREA CERINTELOR PREVAZUTE DE H.G. 764/1997 $1 LEGEA 10/1995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTIL SPINFORMATIILE DIN CATALOG + SUNT PRELUATE DIRECT DE LA FURNIZOR-PRODUCATORI DE MATERIALE DE CONSTRUCTII + PENTRU AGREMENTE TEHNICE, INFORMATIILE SUNT PRELUATE DE LA COMISIA DE AGREMENT TEHNIC IN CONSTRUCTI DIN M.LP.T.L. + CATALOGUL SE EDITEAZA PERIODIC (TRIMESTRIAL) to a CONSTRUCTOR, OBIECTUL Saaiecsaccesee ARS ia is a7? 2 ORDIN INCEPERE LUCRAR} Neocon data 1. Valoare contract 2. Investitor 3. Executant 4 Proiect ne... din Intocmit de 5. Contarct nr. din... finanfat de banca’ 6 Data inceperii executiei 7. Termen de executie 8, Inceperea execute! se va comunica I.S.C., titular de avize, autorizati 9. Responsabil tehnic cu executia atestat MLPTL rr. angajat cu contract de munca Participant Numele Prenumele Functia Semnatura Constructor Beneficiar 2 CONSTRUCTOR OBIECTUL ADRESA PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULU! SIA BORNELOR DE REPERE Ne.__Data_ 1, Delimitarea terenuilut cont. plan ar. avand coordonatele (axele) Plansa nr ___ Proiect ar. cu reperele de identifcaré a terenull sitrasare @lucranlor (bomele, consiructie etc.) indicativul bornei de referinta Cola Cota absoluta boat bona boma3 bora 4 Coordonatay = = (xa) z Es 2. Constructi-instalatl existonte pe amplasament sau in subsol 3. Alte mentiuni: CONSTRUCTORUL se obiiga: BENEFICIARUL se obliga: a) sa transporte cantitatea de__mc —_a) sa plateasca constructoruilui moloz existenta pe ampiasament. ccostul incarcari si transporturiior comandate ) sa plateasca constructorulu valoarea lucrarilor comandate ) sa demoleze volumul de fundatii ‘existent pe amplasament pentru afitransportate___ me. 4 PREDAT Numele Prenumele Functia --Semnatura BENEFICIAR: : = PROIECTANT eS PRIMI Numele —Prenumele —Functia ——- Semnatura CONSTRUCTOR, = ae 33 CONSTRUCTOR, OBIECTUL ADRESA Trasarea a fost executata pe baza planselor nt rojectul ne. PROCES-VERBAL de trasare a lucranilor de, = Elementul de reper si verifiarea este. (borna, construct invecinata etc) avand coordonatele X Numele Prenumele Semnatura Cota Executat trasarea, Verifcat CONSTRUCTOR _ OBIECTUL __ ADRESA PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr.__Data_ Faza din lucrare supusa verificari Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc): ee ero Verifcarile s-au facad pe baza prevederilor proiectulul nr plansele nr ‘sau a dispozitiei de santier nr z in data de Concluzi CONSTRUCTOR, BENEFICIAR, Numele = bet Prenumele wi Semnature — |Atestam refacerea (remedierea) lucrarior conform prevederilor proiectulu Data CONSTRUCTOR, BENEFICIAR Numele Prenumele ‘Semnatura 35 INVEsTITOR PROCES VERBAL DE RECEPTIE 2 fundatilo) a structuril de rezistenta) a infrastructuri) Data: anut tuna 7 ‘Subsemnati. ue din partea beneficiarului avand functia din partea proiectantulu avand functia, din partea constructorului avand functia Innit 9 comisie de recephie, a cererea unit i conformitate cu legea nr 10/1995, a ordinului MLPA’ t din 01109505, am procedat la receptia lucrarilor privind: Sie ees inca = stutura de rezisten* secon Netile execute document caveats caltataes coal sr erect ncavfoniate cu planute de ecco sie prowctul nf Bangle nr fel tattoo. om modificate din dispozitile de santier ae din e 5 comunicarea de gantier nr. din, r 2 Commis hold: se pot conirua lure de stuctra de restenie) Tnisaje") PROIECTANT ‘CONSTRUCTOR REPREZENTATNTUL BENEFICIARULU! *) ‘Se anuleaza cele care nu fac obiectul 2 nu fac obiectul receptiet ) Raman numai poziia care urmeaza fazei receptionate 36 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII PROCES-VERBAL DE CONTROL A CALITATI! LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE. Nr.___Data te Ne de Inregisirare la ISC Nr de inregistrare la societatea de constructi controlal Ca-urmare a controlului statului efectuat la fata locului de inspectorul de specialitate... la obiectivul ... c2 se realizeaza in baza autorizabei de Construire nr... valabila pana la data de ___obiectul ce se executa pe baza proiectului nr. elaborat de verificat de: umele gi prenumele __atestat nr. _in domenile responsabil tehnic cu executia humele si prenumele___atestat nr. _in domeniile_ in faza determinant: in prezenta antrepreniorulut reprezentat de: cu participarea investitorului reprezentat de__ inspector de santie sia proiectantului Teprezentat de In baza prevederior Legii 10/1995, a proceduni privind controlul statului in fazele de execulie determinante pentru rezistenta si stabiltatea ‘constructilor, aprobat& prin Ordinul MLPAT nv. 31/N02,10.1995, @ reglementatiior tehnice in vigoare, a controlului efectuat asupra lucranlor din teren si a documentelor priving. ‘alitatea materialelor i a elementelor de construct puse in oper’ calitatea lucrérilor ce au devenit ascunse: caltatea lucrarilor constatatA de investitor, executant gi proiectant cu prileul verificérilor efectuate in baza obligatilor legale si contractual ‘se constata ca ‘SUNT (NU SUNT) asigurate condifji corespunzatoare de continuare 3 executiol lerdnior: ‘SUNT (NU SUNT) respectate detalile de execute prevazute in plansele: SUNT (NU SUNT) respectate prevedenile reglementatilor in vigoar® 37 MENTIUNI SPECIALE inbaza oblor de mal sus ‘SE (NU SE)AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR Prezentul proces-verbal a fost intocmit in. exemplare, cate unul pentru fiecare semnatar 51 originalu! la SC Numele Prenumele Semnatura PROIECTANT. ANTREPRENOR 38 - ONSTRUCTOR OBIECTUL ADRESA PROCES-VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA Nr __ Data _ Cu ocazia verificari efectuate ta ‘Au stat la baza verifcarilor urmatoarele documente. Din verificarile efetuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: BENEFICIAR, PROIECTANT, EXECUTANT, Numele se — Prenumele = Semnatura — 39 CONSTRUCTOR, Cae 8 Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii - Legea 453/18:07.2001 (MO 431/01.08 2001) | Lege privind calitatea in constructii nr. 10/1995 J Grin al MLPTL pt. Aprobarea Normelor metodélogice de | aplicare a Legii 50/1991. privind autorizarea _executarii lucrarilor de constructi, republicata, cu _modificarile si ‘completarile ulterioare 1943/19.12.2001 (MO 231/08.04.2002) > Ordinal MF. si MLPTL. privind aprobarea. structurii continutului gi modului de utilizare a Documentatie! standard pentru elaborarea si prezentarea ofertel. pentru. achizitia publica de servicii 1013/873 din 06.2001 > Regulament de, receptie a lucranilor de constructii $i instalatii aferente acestora - HG 273/1994 (MO 193/28.07.1994) > Regulament’ de’ verificare si expertizare tehnica: de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructilor - HG 925/195 > Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitati in constructii (HG 768/1997). > Regulamentul privind stabilirea categorie! de importanta a constructiilor (HG 766/197). > Ghidul responsabilului cu urmarirea in exploatare a constructillor GE 035/1999 52

Evaluare