Sunteți pe pagina 1din 12

20.09.

2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

LPM1308/1997*
IDinternunic:313289

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
PARLAMENTUL
LEGENr.1308
din25.07.1997
privindpreulnormativimodulde
vnzarecumprareapmntului*
Publicat:06.12.2001nMonitorulOficialNr.147149artNr:1161
MODIFICAT
LP169din31.07.15,MO241246/28.08.15art.471
LP115din23.05.13,MO130134/21.06.13art.419
LP33din06.05.12,MO99102/25.05.12art.330
LP39din10.03.11,MO58/12.04.11art.143
LP183din15.07.10,MO141144/10.08.10art.503
LP153din08.07.10,MO131134/30.07.10art.459
LP108XVIIIdin17.12.09,MO193196/29.12.09art.609nvigoare01.01.10
LP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740
LP268XVIdin28.07.06,MO142145/08.09.06art.702
LP266XVIdin28.07.06,MO126130/11.08.06art.643
LP86XVIdin20.04.06,MO7578/19.05.06art.318
LP356XVIdin23.12.05,MO2124/03.02.06art.97
LP354XVIdin23.12.05,MO20/31.01.06art.85
LP81XVIdin13.05.05,MO8082/10.06.05art.361
LP190XVdin10.06.04,MO108111/09.07.04art.576
LP446XVdin13.11.03,MO612/01.01.04art.40
LP240XVdin13.06.03,MO138/08.07.03art.557
LP25XVdin13.02.03,MO27/28.02.03art.106
LP1254XVdin19.07.02,MO146/31.10.02art.1121
NOT:
ncuprinsullegii,textul"ntreprindereprivat"sesubstituieprintextul"obiectivprivat"prin
LP1254XVdin19.07.02,MO146/31.10.02art.1121
*Republicat
*Republicat n temeiul Hotrrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1546XIII din
25.02.98MonitorulOficial,1998,nr.2627,art.176.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

1/12

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

ModificatprinLegileRepubliciiMoldovanr.1566XIIIdin26.02.98MonitorulOficial,
1998, nr. 4446, art. 324 nr. 237XIV din 23.12.98 Monitorul Oficial, 1998, nr. 3941, art.
165nr.360XIVdin16.04.99MonitorulOficial,1999,nr.4849,art.219nr.509XIVdin
15.07.99MonitorulOficial,1999,nr.9092,art.454nr.988XIVdin18.05.00Monitorul
Oficial,2000,nr.6567,art.468nr.1403XIVdin17.12.00MonitorulOficial,2000,nr.166
168,art.1213

Parlamentuladoptprezentalege.
CapitolulI
DISPOZIIIGENERALE
Articolul1.Domeniuldeaplicarealegii
Prezentalegeseaplicncazurile:
a)vnzriicumprriiterenurilor,inclusivaterenuriloraferenteobiectivelorprivatizatesau
care se privatizeaz, a terenurilor aferente ntreprinderilor private, precum i a terenurilor
aferenteconstruciilornefinalizate
b) includerii valorii terenurilor proprietate public aferente obiectivelor i construciilor
nefinalizate specificate la lit.a) n capitalul social al acestora, la decizia adunrii generale a
acionarilor(fondatorilor)icuacordulproprietaruluideteren,ncalitatedecotdeparticipare
aacestuianpatrimoniulobiectivuluisaualconstruciei
[Art.1lit.b)introdusprinLP81XVIdin13.05.05,MO80/10.06.05art.361lit.b)d)devin
c)e)]
c)excluderiiterenurilordincategoriiledeterenuricudestinaieagricolialefonduluisilvic,
precumidincircuitulagricol,iatribuiriilorlaaltecategoriideterenuri
d)nstrinriiforateaterenurilor
e)relaiilordearend.
Articolul2.Noiuneadeprenormativalpmntului
(1)Preulnormativalpmntuluiconstituieomsurdeestimareavaloriiluiechivalentecu
potenialulnaturalieconomicalacestuia,exprimatenmonednaional.Elsedeterminde
ctre prezenta lege i se aplic n procesul realizrii relaiilor funciare, indiferent de tipul de
proprietateasuprapmntului.
[Art.2al.(1)modificatprinLP33din06.05.12,MO99102/25.05.12art.330]
(2) Tarifele pentru calcularea preului normativ al pmntului se stabilesc pentru o unitate
convenional (gradhectar), pe baza indicilor cadastrali (cantitativi i calitativi), conform
anexei parte integrant a prezentei legi, i se indexeaz , n funcie de rata inflaiei, de ctre
Parlament,lapropunereaGuvernului.
[Art.2al.(2)modificatprinLP268XVIdin28.07.06,MO142145/08.09.06art.702]
(3)Lapreulnormativalterenurilorlocalitilor(cuexcepialoturilordepmntdepelng
cas), al celor ocupate de obiective industriale, de transport, de alte obiective neagricole se
adaugicheltuieliledeamenajareinginereascateritoriului.
CapitolulII
VNZAREACUMPRAREATERENURILOR
Articolul3.Vnzareaterenurilor
[Art.3al.(1)exclusprinLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
(2) Vnzareacumprarea pmntului se efectueaz prin contractul de vnzarecumprare la
prenormativ,princoncurssaulalicitaie.Pentruperfectareatranzacieidevnzarecumprare
se prezint documente n care snt indicai parametrii cantitativi i calitativi ai terenului,
precumidreptuldeintoruluiasupraterenului,eliberate,dupcaz:
[Art.3al.(2)modificatprinLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
a)deorganulcadastralteritorialnacruirazestesituatterenulpentruvnzarecumprare
deterenuriproprietateprivat
a1)deAgeniaRelaiiFunciareiCadastrupentruterenurileproprietatepublicastatului
[Art.3al.(2),lit.a1)introdusprinLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

2/12

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

b)deprimriamunicipiului,oraului,satului(comunei)nalcreiteritoriuestesituatterenul
pentruvnzarecumpraredeterenuriproprietatepublicaunitiiadministrativteritoriale.
[Art.3al.(2),lit.b)modificatprinLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
(3)Terenurilepecaresntamplasateconstrucii,instalaiiinginereti,plantaiimultianualei
alte bunuri imobiliare se vnd concomitent cu nstrinarea bunurilor imobiliare. Preul de
vnzare a imobilului se constituie din preul terenului plus preul bunurilor imobiliare,
amplasatepeacestteren.
(4) n scopul impozitrii funciare, noul deintor al terenului i autoritatea administraiei
publicelocaleinformeaznentrziatorganulfiscalteritorialdespreschimbareadeintoruluide
teren.
[Art.3al.(5)exclusprinLP81din13.05.05,MO80/10.06.05art.361al.(6)devine(5)]
(5)Autentificareanotarialacontractelordevnzarecumprareaterenuriloresteobligatorie,
cu excepia contractelor de vnzarecumprare a terenurilor agricole proprietate privat cu
suprafaadepnla0,25hectare,atribuiteconformart.12dinCodulfunciarnr.828XIIdin25
decembrie1991,confirmateprincertificatuleliberatdeprimriarespectiv.
[Art.3al.(5)nredaciaLP115din23.05.13,MO130134/21.06.13art.419]
Articolul4.Vnzareaterenurilorproprietatepublic
(1) Terenurile proprietate public se mpart n terenuri proprietate de stat i terenuri
proprietateaunitiloradministrativteritoriale,delimitareacrorasestabileteprinlege.
(2)Vnzareacumprareaterenurilordindomeniulprivatalunitiloradministrativteritoriale
seefectueazdectreautoritileadministraieipublicelocaleladeciziaconsiliuluirespectiv,
iar a terenurilor din domeniul privat al statului de ctre Agenia Proprietii Publice de pe
lng Ministerul Economiei. Vnztorul soluioneaz toate problemele referitoare la
construciile, instalaiile inginereti, plantaiile multianualei laalte bunuri imobile amplasate
peacesteterenuri.
[Art.4al.(2)modificatprinLP39din10.03.11,MO58/12.04.11art.143]
[Art.4al.(2)nredaciaLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
(3)Terenurileproprietatepublicpotfivnduteattpersoanelorfiziceipersoanelorjuridice
aleRepubliciiMoldova,ctiinvestitorilorstrini,cuexcepiaterenurilorcudestinaieagricol
ialefonduluisilviccaresevndnumaipersoanelorfiziceipersoanelorjuridicealeRepublicii
Moldova.
(4)Vnzareacumprareaterenurilorproprietatepublicseefectueazcuachitareapreuluila
oplatunicsaunrate.Lancheiereacontractuluidevnzarecumprarenrate,seachitcel
puin 50% din preul terenului. Restul plii pentru terenurile aferente utilizate n procesul
tehnologicpoatefiealonatpeoperioaddepnla3aniisevaefectuatrimestrial,nsume
egale,cuindexarealornfunciedenivelulinflaieicalculatdeladatancheieriicontractuluide
vnzarecumprarepnladataefecturiiplii.ncazulneachitriipliintermenelestabilite
ncontract,cumprtorulpltetepentrufiecarezidentrziereopenalitatede0,1%dinsuma
neachitat.Terenurileaferenteproprietatepublicneutilizatenprocesultehnologicsevndlao
platunic.
[Art.4al.(4)nredaciaLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
(5)Vnzareacumprareaterenurilorproprietatepublicseefectueazastfel:
a) cumprtorul (persoan fizic sau persoan juridic) depune la primria municipiului,
oraului, satului (comunei) sau, dup caz, la organul mputernicit de Guvern o cerere de
cumprareaterenului
b)primarulmunicipiului,oraului,satului(comunei),nbazadecizieiprevzutelaalin.(2),
sau, dup caz, organul mputernicit de Guvern examineaz, n termen de o lun, cererea
cumprtorului,aprobplanulgeometricalterenului,elaboratnmodulstabilitdelegislaie,n
bazaschemeiterenului,dectreserviciulspecializatalautoritiiadministraieipublicelocale
sau, dup necesitate, de ntreprinderea liceniat n domeniul urbanismului, determin preul
terenului(sectoruluideteren),ncheiecontractuldevnzarecumprareistabiletetermenulde
achitareaplii
[Art.4al.(5),lit.b)nredaciaLP39din10.03.11,MO58/12.04.11art.143]
c) cumprtorul achit, n termen de o lun, suma egal cu preul normativ al pmntului
prevzutpentrudestinaiarespectiv.ncazulvnzriicumprriiterenuluiprinconcurssaula

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

3/12

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

prevzutpentrudestinaiarespectiv.ncazulvnzriicumprriiterenuluiprinconcurssaula
licitaie,preulacestuianupoatefimaimicdectpreulnormativalpmntului
[Art.4al.(5),lit.c)modificatprinLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
d)contractuldevnzarecumprareseautentificnotarial
e) noul deintor de teren prezint contractul de vnzarecumprare i planul geometric al
terenului la oficiul cadastral teritorial n a crui raz de activitate este situat terenul pentru
nregistrareadreptuluideproprietateasupralui.
[Art.4al.(5),lit.e)modificatprinLP39din10.03.11,MO58/12.04.11art.143]
(6)Dreptuldeproprietateasupraterenuluisedobndetenmomentulnregistrriinregistrul
bunurilorimobile.
(7) Autoritatea administraiei publice locale trece, n termen de 10 zile, noul deintor n
registrulcadastralaldeintorilordetereniinformeazdespreaceastaorganulfiscalteritorial.
(8)Lancheiereacontractelordevnzarecumprareaterenului,autoritateaadministraiei
publice locale poate stabili unele restricii (servitui) pe care proprietarii vor fi obligai s le
respecte.
(9) Vnzareacumprarea terenurilor proprietate public utilizate n procesul tehnologic,
aferenteobiectivelorprivatizatesausupuseprivatizrii,aferenteobiectivelorprivate,precumi
celoraferenteconstruciilornefinalizate,seefectueazlapreulnormativalpmntului.Terenul
care,dupparametriiamplasare,nupoatefiformatcabunimobildesinestttorsevindeprin
concurs sau la licitaie deintorilor de terenuri adiacente. n cazul n care exist un singur
deintordeterenadiacent,vnzareacumprareaterenuluicarenupoatefiformatcabunimobil
de sine stttor se efectueaz la preul normativ al pmntului. Aceast prevedere se aplic i
relaiilor de arend a unor astfel de terenuri. Celelalte terenuri se vnd prin concurs sau la
licitaie,cuexcepiileprevzutedelege.
[Art.4al.(9)nredaciaLP153din08.07.10,MO131134/30.07.10art.459]
[Art.4al.(9)nredaciaLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
(91)Terenurileproprietatepublicaferenteconstruciilordincadrulparcurilorindustrialese
vnd la preul normativ al pmntului stabilit la momentul drii acestora n folosin
ntreprinderiiadministrator sau n arend rezidenilor parcului industrial, exclusiv dup
procurarea i/sau darea n exploatare a construciilor cu destinaie industrial i conexe, cu
condiiaderespectareaprevederilorLegiicuprivirelaparcurileindustriale.
[Art.4al.(91)introdusprinLP183din15.07.10,MO141144/10.08.10art.503]
(10)Terenuldepelngcasatribuitnfolosintemporariterenulcucarelotuldepmnt
de pe lng cas depete norma prevzut de legislaie se vnd la preul normativ conform
tarifului indicat la poziia I din anexa la lege sau se dau n arend persoanelor n a cror
folosinseafl.ncazulncare,dupparametriiamplasare,potfiformatecabunuriimobile
de sine stttoare, terenurile menionate se transmit n proprietate persoanelor n drept ori se
nstrineaznaltmodconformlegislaiei.
[Art.4al.(10)introdusprinLP81XVIdin13.05.05,MO80/10.06.05art.361]
(11) Mijloacele bneti rezultate din vnzarea terenurilor proprietate public a statului se
varslabugetuldestat.
[Art.4 al.(11) n redacia LP108XVIII din 17.12.09, MO193196/29.12.09 art.609 n
vigoare01.01.10]
[Art.4al.(11)introdusprinLP81XVIdin13.05.05,MO80/10.06.05art.361]
(12) Mijloacele bneti rezultate din vnzarea terenurilor proprietate public a unitilor
administrativteritorialesevarslabugetulmunicipiului,oraului,satului(comunei).Mijloacele
ncauzurmeazsfieutilizatelacheltuielicapitaleilarealizareamsurilordevalorificarea
terenurilornoiidesporireafertilitiisolurilor.
[Art.4 al.(12) n redacia LP108XVIII din 17.12.09, MO193196/29.12.09 art.609 n
vigoare01.01.10]
[Art.4modificatprinLP268XVIdin28.07.06,MO142145/08.09.06art.702]
[Art.4modificatprinLP354XVIdin23.12.05,MO20/31.01.06art.85]
[Art.4modificatprinLP1254XVdin19.07.02,MO146/31.10.02art.1121]
Articolul5.Vnzareaterenurilorproprietateprivat
(1)ncategoriaterenurilorproprietateprivatintrtoateterenuriledeintorilor,inclusen
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

4/12

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

(1)ncategoriaterenurilorproprietateprivatintrtoateterenuriledeintorilor,inclusen
registrul cadastral al deintorilor de terenuri sau n registrul bunurilor imobile cu drept de
proprietateasupraacestora.
(2)Proprietariiaudreptuldeavindeterenurilelapreliber.
(3) Vnzareacumprarea terenurilor proprietate privat prin nelegere ntre vnztor i
cumprtorincludeurmtoareleaciuni:
a) vnztorul perfecteaz documentele care i confirm dreptul de proprietate asupra
pmntului
b)vnztorulicumprtorulncheiecontractuldevnzarecumprare
c) contractul de vnzarecumprare a pmntului se autentific notarial, cu excepia
contractelordevnzarecumprareaterenuriloragricoleproprietateprivatcusuprafaadepn
la0,25hectare,atribuiteconformart.12dinCodulfunciarnr.828XIIdin25decembrie1991.
[Art.5al.(3),lit.c)modificatprinLP115din23.05.13,MO130134/21.06.13art.419]
d) noul deintor de teren prezint contractul de vnzarecumprare la oficiul cadastral
teritorial n a crui raz de activitate este situat terenul pentru nregistrarea dreptului de
proprietateasupralui.
[Art.5al.(3)modificatprinLP354XVIdin23.12.05,MO20/31.01.06art.85]
(4)Dreptuldeproprietateasupraterenuluisedobndetenmomentulnregistrriinregistrul
bunurilorimobile.
[Art.5al.(4)modificatprinLP354XVIdin23.12.05,MO20/31.01.06art.85]
Articolul6.Vnzareacumprareaterenurilorcudestinaie
agricolaflatenproprietateprivat
(1) Se permite vnzareacumprarea terenurilor cu destinaie agricol aflate n proprietate
privat.Destinaiaterenurilorsestabiletepebazainformaieiprimrieimunicipiului,oraului,
satului(comunei)pealcreiteritoriuestesituatterenul.
(2) Dreptul de vnzarecumprare a terenurilor cu destinaie agricol aparine statului,
persoanelor fizice ceteni ai Republicii Moldova, precum i persoanelor juridice al cror
capitalsocialnuconineinvestiiistrine.
(3)ncazulncareceteniistrinisauapatriziidevinproprietarideterenuricudestinaie
agricol sau ale fondului silvic prin motenire legal sau testamentar, ei au dreptul de a le
nstrinaprinactejuridicentreviinumaicetenilorRepubliciiMoldova.
(4) De dreptul preferenial la cumprarea terenului (a unor sectoare din teren) proprietate
comunbeneficiazcoproprietarii.
[Art.6modificatprinLP86XVIdin20.04.06,MO7578/19.05.06art.318]
Articolul7.Vnzareacumprarealoturilorpomicole
(1)Membriintovririlorpomicolesntdeintorideloturipomicole,trecuinregistrele
cadastralealedeintorilordeteren,curesponsabilitatepersonalfadelegislaiafunciar.
(2) Loturile pomicole neprivatizate snt atribuite n folosina membrilor ntovririlor
pomicolepstrnduseproprietateapublicasupralor.
(3)Terenurilentovririlorpomicoleocupatededrumuri,cldiriiobiectivededeservirea
membrilorntovririlorpomicolesnttrecutelacategoriaterenurilordeuzpublic.
(4) Membrii ntovririlor pomicole care doresc s cumpere lotul, aflat n folosina lor,
depun la autoritatea administraiei publice locale o cerere de cumprare, la care anexeaz
documentelececonfirmcalitateademembrualntovririirespective.
(5) Primarul municipiului, oraului sau satului (comunei) pe al crui teritoriu se afl
ntovrireapomicolexamineazcereriledecumprarealemembrilorntovririipomicole,
ceteniaiRepubliciiMoldova,precumiavizulconduceriintovririipomicolencauz,iar
consiliul local respectiv adopt o decizie privind vnzarea lotului pomicol. n cazul n care
cererea de cumprare este respins, decizia consiliului local poate fi atacat n instana de
contenciosadministrativcompetentncondiiilelegii.
[Art.7al.(5)nredaciaLP39din10.03.11,MO58/12.04.11art.143]
[Art.7al.(5)modificatprinLP240din13.06.03,MO138/08.07.03art.557]
(6)Borderouldecalculpentrudeterminareapreuluidevnzarealotuluipomicol,examinati
aprobat de autoritatea administraiei publice locale, servete drept baz pentru perfectarea
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

5/12

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

contractuluidevnzarecumprare.
(7) Contractul de vnzarecumprare a lotului pomicol este perfectat n triplu exemplar de
reprezentantulautoritiiadministraieipublicelocaleiesteremiscumprtorului,vnztorului
inotarului.
(8)Contractuldevnzarecumprarepoateprevedeaealonareapliiconformart.4.
(9)ncazulcnddupperfectareacontractuluidevnzarecumprareseconstatcsuprafaa
lotului pomicol este mai mare dect cea indicat de conducerea ntovririi pomicole,
cumprtorulvaachitaoplatsuplimentarcorespunztoare,iardacseconstatcsuprafaa
estemaimic,primriairestituieacestuiabaniipltiinplus.Diferenadepreesteachitatde
ambeleprintermendeolun.
(10)Proprietarularedreptuldeavindelotulsupomicollapreliber,inclusivlalicitaie,
unuialtceteanalRepubliciiMoldovasaustatului.
Articolul8.Vnzareacumprarealoturilordepmnt
depelngcas
(1) Loturile de pmnt de pe lng cas includ terenurile ocupate de cas, de anexele
gospodreti i de grdini, atribuite conform legislaiei, inclusiv conform art.82 din Codul
funciaralR.S.S.Moldovacutoatemodificrileicompletrileulterioare.
(2) Proprietar al lotului de pmnt de pe lng cas este persoana fizic care la primit
conformlegislaieiilalegalizatprintitluldeautentificareadreptuluideintoruluideteren.
(3) Proprietarul lotului de pmnt de pe lng cas are dreptul de al vinde integral sau
parial, la pre liber, inclusiv la licitaie, att persoanelor fizice i persoanelor juridice, ct i
statului.
(4)Nusntsupusevnzriicumprriiloturiledepmntdepelngcasaflatenfolosina
temporar a cetenilor, precum i terenurile a cror suprafa depete norma prevzut de
legislaie.Terenurilemenionatesevndconformart.4.
(5)Preulnormativallotuluidepmntdepelngcassecalculeazporninddelasuprafaa
lui,delafertilitateasoluluiexprimatngradeitarifelepentrudeterminareapreuluinormativ
al pmntului. n lipsa informaiei despre gradul de fertilitate a lotului supus vnzrii
cumprrii, preul se calculeaz pornind de la gradul de fertilitate a solului n unitatea
administrativteritorialrespectiv.
Articolul9.Vnzareacumprareaterenurilordestinate
construciilornmunicipii,oraeisate
(comune)
(1) n municipii, orae i sate (comune), terenuri destinate construciilor se consider
terenurile pe care snt amplasate construcii i amenajri, prevzute de planul general de
dezvoltare a localitii i terenurile care urmeaz a fi folosite n aceste scopuri, inclusiv
terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaz, terenurile aferente
ntreprinderilorprivate,precumiterenurileaferenteconstruciilornefinalizate.
(2)Dreptuldeacumpradelastatideavindeterenuridestinateconstruciilornmunicipii,
oraeisate(comune)laupersoanelefiziceipersoanelejuridicedinRepublicaMoldovai
investitoriistrini.
(3)Terenurileproprietatepublicpecaresntamplasateobiectiveproprietatedestatsevnd,
dup privatizarea obiectivelor menionate, persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au
obinutdreptuldeproprietateasupraobiectiveloramplasatepeacesteterenuri.
(4) Preul terenurilor din intravilanul localitilor, destinate construciilor, se calculeaz
porninddelaindiciicadastralimedii,loculamplasriiterenurilor,suprafaalor,accesullacile
decomunicaii,amenajareaterenurilor.
(5) Terenurile din zonele de protecie i zonele sanitare ale ntreprinderilor pot fi vndute
numai ntreprinderilor n cauz, fr dreptul de a amplasa pe ele obiective care pot schimba
indiciiacestorzone.
(6) Nu snt supuse vnzriicumprrii terenurile fondului apelor, cele destinate reelelor
inginereti,precumiterenuriledeuzpublic.
[Art.9al.(6)modificatprinLP446din13.11.03,MO612/01.01.04art.40]
(7) Persoanele fizice sau persoanele juridice crora li sau atribuit terenuri din fondul de
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

6/12

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

rezerv, dup compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol,
conformlegislaiei,sntlegalizatecaproprietariasuprapmntului.ncazulatribuiriiterenurilor
deteriorate natural, pierderile generate de excluderea acestora din circuitul agricol nu se
compenseaz.
(8)Vnzareacumprareaterenurilorproprietatepublicdestinateconstruciilorseefectueaz
nconformitatecuarticolul4.
(9) Terenurile proprietate privat pe care snt amplasate construcii din intravilanul
localitilorpotfisupusevnzriicumprriilapreliber,inclusivlalicitaie.
CapitolulIII
PREULNORMATIVALPMNTULUI
Articolul10.Preulnormativalpmntuluilavnzarea
cumprareaiarendareaterenurilor
(1) Preul normativ al pmntului se stabilete la vnzarea cumprarea terenurilor, la
arendarealor,precuminaltecazuriceindeactivitateaeconomic.
(2) n cazul ncheierii contractului de vnzarecumprare a terenurilor aferente necesare
pentru activitatea obiectivelor i construciilor nefinalizate specificate la alin.(1) lit.a),
contractul de arend a terenurilor respective, ncheiat anterior cu autoritatea administraiei
publicelocale,devinenuldinmomentulintrriinvigoareacontractuluidevnzarecumprare.
[Art.10al.(2)introdusprinLP81din13.05.05,MO80/10.06.05art.361al.(2)(10)devin(3)
(11)]
(3)Pentrucalculareapreuluinormativalpmntuluiestenecesardeaprimicaracteristicalui
cadastral,dupcaz:
a) de la organul cadastral teritorial n a crui raz de aciune este situat terenul pentru
vnzareacumprareaterenurilorproprietateprivat
a1) de la Agenia Relaii Funciare i Cadastru pentru vnzareacumprarea terenurilor
proprietatepublicastatului
[Art.10al.(2),lit.a1)introdusprinLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
b)delaprimriamunicipiului,oraului,satului(comunei)pealcreiteritoriuestesituat
terenul pentru vnzareacumprarea terenurilor proprietate public a unitii administrativ
teritoriale.
[Art.10al.(2),lit.b)modificatprinLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
(4)Tarifelepentrucalculareapreuluinormativalpmntuluisntindicatenanex.
(5)Preulnormativalterenurilorcudestinaieagricol,alloturilordepmntdepelngcas
ialloturilorpomicolesecalculeazporninddelatarifelespecificatelapoziiaIdinanex.
(6) n cazul cnd nu au fost efectuate cercetri pedologice suplimentare, drept grad de
fertilitatealotuluidepmntdepelngcas(lotuluipomicol)propussprevnzarecumprare
se consider gradul mediu de fertilitate din unitatea administrativteritorial (ntovrirea
pomicol).
(7) Preul normativ la vnzareacumprarea terenurilor destinate construciilor, inclusiv a
terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizeaz, a terenurilor aferente
ntreprinderilorprivate,precumiaterenuriloraferenteconstruciilornefinalizate,secalculeaz
porninddelatarifelespecificatelapoziiaaIVadinanex.
(8) Plata anual de arend a terenurilor proprietate public se stabilete n funcie de
destinaia terenurilor arendate. Ea constituie nu mai puin de 2% i nu mai mult de 10% din
preul normativ al pmntului calculat pentru destinaia respectiv, cu excepia cazurilor
prevzutelaalin.(9),(10)i(11).
[Art.10al.(8)modificatprinLP81din13.05.05,MO80/10.06.05art.361]
(9)Terenuriledinfondulderezervfolositenscopuriagricolepnlautilizarealorconform
destinaiei se dau n arend n mod prioritar lucrtorilor i pensionarilor din sfera social,
precumifamiliilorsocialdefavorizate.Pentruacestecategoriidepersoane,platadearenda
terenurilor menionate echivaleaz cu impozitul funciar pentru loturile de pmnt de pe lng
casstabilitpentruanulrespectiv.
(10)ncazularendriiterenurilorprinlicitaiesauprinconcurs,plataanualdearendse
stabiletelalicitaie(concurs),iconstituienumaipuinde2%dinpreulnormativalterenului
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

7/12

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

arendat.
(11) Pentru terenurile proprietate public aferente obiectivelor privatizate sau care se
privatizeaz, ntreprinderilor private, precum i construciilor nefinalizate, plata anual de
arend se stabilete, n procente, din preul normativ calculat pentru terenurile aferente cu
destinaierespectiv,dupcumurmeaz:2%pentrumunicipiulChiinu,inclusivlocalitile
care intr n componena acestuia 1,5% pentru municipiile Bli, Bender, Tiraspol 1%
pentru celelalte municipii i oraele Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni, Streni 0,5% pentru
celelalteorae0,2%pentrusate(comune).
[Art.10al.(10)modificatprinLP25din13.02.03,MO27/28.02.03art.106]
(12) La calcularea plii anuale de arend pentru terenurile proprietate public din cadrul
parcurilor industriale create n corespundere cu Legea cu privire la parcurile industriale,
ntreprindereaadministratorvaaplicacoeficientuldemicorarepnla0,3dinplatastabilitla
alin.(11).
[Art.10al.(12)introdusprinLP183din15.07.10,MO141144/10.08.10art.503]
Articolul101.Platapentrufolosireaterenurilorproprietatepublic
aferenteobiectivelorprivatizatesauntreprinderilor
iobiectivelorprivate
(1)ncazulncareproprietariiobiectivelorprivatizatesauaintreprinderiloriobiectivelor
private nu au cumprat sau nu au arendat terenuri aferente obiectivelor i ntreprinderilor
menionate, de la acetia, n modul i termenele fixate n conformitate cu legislaia, se
vancasaanualplatapentrufolosireaterenului,stabilitnmodunilateraldeconsiliilelocale,
numaimicdectplataanualdearend,calculatconformart.10alin.(10),inumaimarede
10%dinpreulnormativalpmntului,calculatpentrudestinaiarespectiv.Plataspecificatva
fincasat,ntermenelefixatedeconsiliilelocale,pentruperioadacareurmeazmomentului
adoptriidectreconsiliullocaladecizieicorespunztoarepnlancheiereacontractuluide
vnzarecumpraresaudearend.
(2) n cazul ncheierii contractului de vnzarecumprare a terenurilor aferente necesare
pentru activitatea obiectivelor i construciilor nefinalizate specificate la alin.(1) lit.a),
contractul de arend a terenurilor respective, ncheiat anterior cu autoritatea administraiei
publicelocale,devinenuldinmomentulintrriinvigoareacontractuluidevnzarecumprare.
[Art.101modificatprinLP81din13.05.05,MO80/10.06.05art.361]

[Art.101modificatprinLP25din13.02.03,MO27/28.02.03art.106]
CapitolulIV
PREULNORMATIVALPMNTULUIPENTRUEXCLUDEREA
TERENURILORDINCATEGORIILEDETERENURICUDESTINAIE
AGRICOLIALEFONDULUISILVIC,PRECUMIDINCIRCUITUL
AGRICOL,IATRIBUIREALORLAALTECATEGORIIDE
TERENURI
Articolul11.Excludereaterenurilor
Excludereaterenurilordincategoriiledeterenuricudestinaieagricolialefonduluisilvic,
precum i din circuitul agricol, i atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face att n
intereselepublice,ctinintereseledeintorilordeterenuri.
Articolul12.Compensareapierderilor
[Art.12 al.(1)(2) excluse prin LP108XVIII din 17.12.09, MO193196/29.12.09 art.609 n
vigoare01.01.10]
(3)Compensareapierderilorcauzatedeexcludereaterenurilordincategoriiledeterenuricu
destinaieagricolialefonduluisilvicseefectueazntoatecazuriledectrepersoanelefizice
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

8/12

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

i persoanele juridice interesate, indiferent de scopul excluderii terenurilor i tipul de


proprietateasupralor.
(4) Snt compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a
terenurilor fondului de rezerv i a altor categorii de terenuri, cu excepia celor de uz public,
celor destinate crerii parcurilor industriale conform Legii cu privire la parcurile industriale,
celordestinateextinderiisaucreriizoneloreconomiceliberesaucelorceurmeazafiatribuite
lacategoriilefonduluisilvic.
[Art.12al.(4)modificatprinLP169din31.07.15,MO241246/28.08.15art.471]
[Art.12al.(4)modificatprinLP183din15.07.10,MO141144/10.08.10art.503]
Articolul13.Tarifeleaplicatelacompensareapierderilor
Pierderilecauzatedeexcludereaterenurilordincategoriiledeterenuricudestinaieagricol
i ale fondului silvic, precum i din circuitul agricol, se compenseaz pornind de la tarifele
specificatelapoziiaaIIIadinanex.
Articolul14.Acumulareamijloacelorbneti
rezultatedincompensareapierderilor
[Art.14 titlul modificat prin LP108XVIII din 17.12.09, MO193196/29.12.09 art.609 n
vigoare01.01.10]
(1)Mijloacelebnetidestinatecompensriipierderilorcauzatedeexcludereaterenurilordin
categoriile de terenuri cu destinaie agricol i ale fondului silvic, precum i din circuitul
agricol,ideatribuirealorlaaltecategoriideterenurisencaseazlabugetuldestat.
[Art.14 al.(1) modificat prin LP108XVIII din 17.12.09, MO193196/29.12.09 art.609 n
vigoare01.01.10]
(2) Guvernul adopt hotrrea de atribuire a terenurilor din categoriile de terenuri cu
destinaie agricol i ale fondului silvic, precum i din alte categorii de terenuri, incluse n
circuitul agricol pentru a fi folosite n alt scop dect cel agricol, n termen de o lun dup
transferareadectrepersoanelefizicesaupersoanelejuridiceamijloacelorbnetiechivalente
cupierderilecauzatedeexcludereaterenurilordincircuitulagricol.
(3)Modificareadestinaieiterenurilorilegalizareadrepturilordeintorilordeterenurise
efectueaznumaidupcompensareapierderilor.
[Art.14modificatprinLP268XVIdin28.07.06,MO142145/08.09.06art.702]
[Art.14modificatprinLP356XVIdin23.12.05,MO2124/03.02.06art.97]
CapitolulV
PREULNORMATIVALPMNTULUINPROCESUL
NSTRINRIIFORATEATERENURILOR
Articolul15.Scopulicazuriledenstrinareforataterenurilor
(1) nstrinarea forat a terenurilor se efectueaz de ctre Guvern de comun acord cu
autoritile respective ale administraiei publice locale n scopul satisfacerii necesitilor
funciarealestatului.
(2)nstrinareaforataterenurilornscopuriagricoleestedeterminatdenecesitateacrerii
unorunitiagricoledestat(tiinificesauexperimentale).
(3)nstrinareaforataterenurilornaltescopuridectceleagricoleesteadmisnumain
cazurile utilitii publice: construcia ntreprinderilor industriale, drumurilor, trasarea
telecomunicaiilor,construciaunorobiectivecudestinaiespecial,instalaiilorhidrotehnicei
altor amenajri ale serviciului apelor, extragerea zcmintelor subterane, dezvoltarea
localitilor, construcia instituiilor de cultur, de nvmnt, de ocrotire a sntii,
complexelorsportiveideagrement,creareamonumentelornaturiiiistoriei.
(4)Moduldenstrinareforataterenurilorsestabileteconformlegislaiei.
Articolul16.Drepturilepersoanelorfiziceipersoanelor
juridicealecrorterenuriaufostnstrinate
foratnscopulsatisfaceriinecesitilor
funciarealestatului
(1)Statulpropuneproprietaruluiterenuluiunaltterennschimbulceluinstrinatforat.
(2)ncazulcndcalitateaterenuluipropusnschimbestendefavoareaproprietaruluide
terenuri,acestuiaisecompenseazpierderilecauzatedeschimb.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

9/12

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

(3) Dac proprietarul terenului refuz s ia teren n schimb ori statul nu dispune de teren
pentruschimb,pierderileisecompenseaznbani.
(4) Litigiile funciare, aprute n procesul nstrinrii forate a terenurilor, se soluioneaz
conformlegislaiei.
Articolul17.Compensareapierderilorcauzatede
nstrinareaforataterenurilor
(1) Compensarea pierderilor cauzate de nstrinarea forat a terenurilor are loc conform
preuluidepiaalacestora,darnumaipuindectpreulnormativcalculatconformtarifelor
prevzutelapoziiaaIIadinanex.
(2)ncazulncareautoritateaadministraieipubliceiproprietarulterenuluinuajunglao
nelegerenprivinapreuluidepiaalterenuluisupusnstrinriiforate,preulvafistabilit
deinstanajudectoreascnbazaraportuluideexpertizprezentatdeexperiiindependeni.
[CapitolulVIexclusprinLP237XIVdin23.12.98]
CapitolulVII
DISPOZIIIFINALEITRANZITORII
Articolul23
(1)Prezentalegeintrnvigoaredupolundeladatapublicrii.
(2) Pe teritoriul unitii administrativteritoriale unde nu funcioneaz organul cadastral
teritorial, contractul de vnzarecumprare va fi prezentat, n termen de 3 luni de la data
autentificrii notariale sau de la data ncheierii contractului de vnzarecumprare n cazul n
care autentificarea notarial nu este obligatorie la primria municipiului, oraului, satului
(comunei) pe al crei teritoriu este situat terenul, pentru operarea modificrilor n registrul
cadastralaldeintorilordeterenuri.
[Art.23al.(2)modificatprinLP115din23.05.13,MO130134/21.06.13art.419]
(3) Informaia cadastral necesar pentru ncheierea contractului de vnzarecumprare,
calculareapreuluinormativalpmntuluipeteritoriulunitiiadministrativteritorialeundenu
funcioneaz organul cadastral teritorial este prezentat de primria municipiului, oraului,
satului(comunei)pealcreiteritoriuestesituatterenul.
(4) Legile i celelalte acte normative rmn n vigoare n msura n care nu contravin
prezenteilegi.
Articolul24
Guvernul,ntermende3luni:
vapuneactelesalenormativenconcordancuprezentalege
vaasigurarevizuireaianulareadectreministereidepartamenteaactelornormativecare
contravinprezenteilegi
vaasiguraelaborareaactelornormativecarearreglementaaplicareaprezenteilegi.
Articolul25
Legea nr.302XIII din 2 decembrie1994 privind preul normatival pmntului(Monitorul
OficialalRepubliciiMoldova,1995,nr.6,art.57)seabrog.
PREEDINTELE
PARLAMENTULUIDumitruMOPAN
Chiinu,25iulie1997.
Nr.1308XIII.
Anex
laLegeaprivindpreulnormativimodul
devnzarecumprareapmntului
TARIFE
pentrucalculareapreuluinormativalpmntului
(pentruounitategradhectar)nlei
I.Vnzareacumprareaterenurilorcudestinaieagricol,
loturilordepmntdepelngcasiloturilorpomicole621,05
II.nstrinareaforataterenuriloragricole,loturilorde

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

10/12

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

II.nstrinareaforataterenuriloragricole,loturilorde
pmntdepelngcasiloturilorpomicole1242,08
III.Excludereaterenurilordincategoriiledeterenuricudestinaie
agricolialefonduluisilvic,precumidincircuitulagricol19873,34
IV.Vnzareacumprareaterenurilordinintravilanullocalitilor
(cuexcepialoturilordepmntdepelngcas)19873,34
[AnexamodificatprinLP108XVIIIdin17.12.09,MO193196/29.12.09art.609nvigoare
01.01.10]
[AnexamodificatprinLP268XVIdin28.07.06,MO142145/08.09.06art.702]
Not:
1.Preulnormativalterenurilorcudestinaieagricolsevacalculanfunciedefertilitatea
medie a solului stabilit pentru oraul, satul (comuna) respectiv() sau, la cererea
proprietarului,nfunciedefertilitateasoluluistabilitpentruterenulrespectiv.
2. Preul normativ al pmntului pentru terenurile ocupate de obiective industriale, de
transport,dealteconstrucii,precumipentruterenurilecualtdestinaiedectceaagricol,se
calculeaznfunciedefertilitateamedieasoluluistabilitpentrurepublic.
3.ncazulvnzriiterenurilorutilizatenprocesultehnologicaferenteobiectivelorprivatizate
sau care se privatizeaz, aferente obiectivelor private, precum i a terenurilor utilizate n
procesul tehnologic aferente construciilor nefinalizate, la preul normativ calculat conform
tarifelorspecificatelapoziiaaIVadinanex,seaplicurmtoriicoeficieni:
0,9pentrumunicipiulChiinu
0,7pentruoraelecareintrncomponenamunicipiuluiChiinu
0,5pentrusatele(comunele)careintrncomponenamunicipiuluiChiinu
0,5 pentru municipiile Bli, Bender, Tiraspol i 0,4 pentru localitile care intr n
componenaacestora
0,2 pentru oraele Cahul, Cueni, Comrat, Edine, Hnceti, Orhei, Rbnia, Soroca,
Ungheni,AneniiNoi,Criuleni,Ialoveni,Streni
0,1pentrucelelalteorae
0,02pentrusate(comune).
[Pct.3nredaciaLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
[Pct.3modificatprinLP81XVIdin13.05.05,MO80/10.06.05art.361]
4.Preulnormativalterenurilorcudestinaieagricol,loturilordepmntdepelngcasi
alterenurilorntovririlorpomicolesecalculeazprinaplicareacoeficientului0,3latarifele
specificatelapoziiaIdinanex.
Prezentanormnuseapliclacalculareacuantumuluipliidearendaterenuriloragricole.
[Pct.4modificatprinLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
[Pct.4modificatprinLP190XVdin10.06.04,MO108111/09.07.04art.576]
[Pct.5exclusprinLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
[Pct.5modificatprinLP81din13.05.05,MO80/10.06.05art.361]
[Pct.5modificatprinLP1254din19.07.02,MO146/31.10.02art.1121]
[Pct.6exclusprinLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
[Pct.6modificatprinLP81din13.05.05,MO80/10.06.05art.361]
[Pct.6modificatprinLP1254din19.07.02,MO146/31.10.02art.1121]
7.Suprafaaterenurilorutilizatenprocesultehnologic,aferenteobiectivelorprivatizatesau
care se privatizeaz, obiectivelor private, precum i a terenurilor utilizate n procesul
tehnologic,aferenteconstruciilornefinalizate,seaprobpentruterenurileproprietatepublica
statului de Agenia Relaii Funciare i Cadastru, iar pentru terenurile proprietate public a
unitilor administrativteritoriale de consiliile locale conform unui regulament aprobat de
Guvern.
[Pct.7modificatprinLP39din10.03.11,MO58/12.04.11art.143]
[Pct.7modificatprinLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
[Pct.7introdusprinLP81din13.05.05,MO80/10.06.05art.361,pct.79devin810]
8.ncazulcnduneleterenuridincategoriaterenurilorcualtdestinaiedectceaagricol
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

11/12

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

snt trecute n categoria terenurilor cu destinaie agricol sau ale fondului silvic,
preul normativ al pmntului se calculeaz pornind de la tarifele specificate la poziia I din
anex.
[Pct.8modificatprinLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
[Pct.9exclusprinLP39din10.03.11,MO58/12.04.11art.143]
[Pct.9nredaciaLP1254din19.07.02,MO146/31.10.02art.1121]
[Pct.10exclusprinLP210XVIdin17.10.08,MO204205/14.11.08art.740]
[Pct.10modificatprinLP81din13.05.05,MO80/10.06.05art.361]
11) n cazul excluderii terenurilor din categoria de terenuri cu destinaie agricol i din
categoria de terenuri ale fondului silvic, precum i din circuitul agricol, pentru extragerea
zcmintelor de substane minerale utile, la preul normativ calculat conform tarifelor
specificate la poziia a IIIa din anex, se aplic coeficientul 0,2 cu condiia recultivrii i
returnrii terenurilor menionate n circuitul agricol sau n fondul silvic dup extragerea
zcmintelor,nconformitatecuproiectulderecultivare.
ncazulncarerecultivareanuasigurreturnareaterenurilorncircuitulagricolsaunfondul
silvic la nivelul calitii solului prevzut n proiectul de recultivare, pierderile cauzate de
scderea calitii solului urmeaz a fi recuperate n funcie de tarifele stabilite pentru fiecare
unitategrad/hectarlapoziiamenionat.
[Pct.11introdusprinLP266XVIdin28.07.06,MO126130/11.08.06art.643]

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=313289

12/12

S-ar putea să vă placă și