Sunteți pe pagina 1din 1

,,I)upd atita lrnblflturd(( poposegte Ia gospooiiria unei b[trine, care,

ospitalieri, ,,fird sd mai faca vorb[ multfi, puse masa Ei li dete strdinului sE funbu'ce lapte cu mdmdlig5 qi brinzd de oi, repezindu-se apoi Ia
coEar de aqezd armdsaruJ. Ia iesle((. De obosealS domnul Moldovei adormise.

Bltrtna observase hainele ost5geqti ,,cusute ln fireturi Ei aur(( ale


oaspete,lui gi-Ei ddduse seama cd e $tefan. Inleleaptd Ei isteal6, ea merge

Ia stin5, unde se sfdtuieEte cu cei gapte feciori ai sdi cum s5-I ajute
pe $tefan. Pind dimineala ferciorii Vrincioaiei string din cele gapte pdrli

ale Vrancei luptdtorii de care dornnul Moldovei avea nevoie pentru a-i
invinge pe turrci. Ca rdsplatd pentru curajul ;i vitejia lor, $tefan CiruieEte celor Eapte frali munlii care de atunci poartd nu,mele de Muntii
Vrancei.
Valoarea edu,cativl a legendei e multi,pld. Copiii rirrl lmpresionali de
oqggla*li-iqtrglggriunea Tudorei Vrineioaia,, de dragostea ei pentru
explicd de ce, ca mamd a Eapte
!a6 Iltoldovei, cfu
pregetd
nici o clirpd sd-i trimiti in rizboi aldturi de $te,fan.
feciori, nu
Chiar domnitorul, dupd ce af15 cine este bdtrina care-l ajut5, ii spune :
Tudor6, qi Dumnezeu sd-!i dea sdnS,tate pentru sprijinul
- Sd trdieqti, mdtuqd
$i drag,orstea de {ard ce ardli.

De asemenea, pilde de patrotisrn, de curaj Ei vitejie sint pentru


micii cititori feciorii Vrincioaiei, cane se iuptd ca leii in jurul condu-

c5torului 1or.
Copiii sint captivali de figura dornnitorutrui $tefan. Legendarul domnitor e prezentat de creator,ul anonim famili,ar, cu mu{td cStrdurd qi
culoare istoricS. Poart6 saricd din lind de oaie ca orice ldran cind
pleacd 1a drum, doar hainele cusrrte cu fire de aur il deosebesc de
ceitralli. $tefan ii impresioneazd. pe Ecolarii mici prin feiul in care vorbeqte
cu Vripcioaia Ei, mai ales, prin hot5rirea sa dreapt5 de a rispl5ti pe cei
vrednici, care-Ei pun via{a in pericol pentru apdrarea patriei.
Legenda se citeEte cu pldcere Ei datoritd calitdlilor ei artistice. Autoru} popular a p5strat doar citeva arhaisrne qi regionalisme, pentru a
crea atrnosfera epocii qi a-l plasa pe cititor in Moldova lui $tefan cel
i

Mare.

Pouestea Vrancei incepe ca un basm. cu compara{ii specifice acescititorul afld cd satele


tei specii, dar se teimind ca o le,gendi clasicd
de la poalele Munlilor Vrancei : BodeEti, Spireqti, NegrileEti, Birsdqti'
Spulber, PduleEti, Nistoregti igi trag denumirea de la cei qapte frali ai
Vrincioaiel
79

--_,_