Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea Dunrea de Jos din Galai


Facultatea de Litere
Literatur, Lingvistic i Jurnalism
tiine ale comunicrii
Ciclul I Studii universitare de licen
Jurnalism

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Istoria mentalitilor i geneza modelelor culturale
2.2 Titularul activitilor de curs
Prof.univ.dr. Doinita Milea
2.3 Titularul activitilor de
seminar/laborator/proiect
2.4 Anul de studiu II
2.5 Semestrul I
2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn
2
din care: 3.2 curs

3.4 Total ore din planul de nvmnt

28

28

din care: 3.5 curs

Obligatorie

3.3
seminar/laborator/proiect
3.6
seminar/laborator/proiect

Distribuia fondului de timp


Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................
3.7 Total ore studiu individual
30
3.9 Total ore pe semestru
60
3. 10 Numrul de credite
2
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Parcurgerea i nsuirea coninuturilor specifice disciplinelor de cultura generala
4.2 de competene

Lectura si analiza presei culturale.

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
Sal de curs dotat cu calculatoare i conexiune Internet.
cursului
5.2. de desfurare a
Sal de seminar dotat cu calculatoare i conexiune Internet.
seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate

ore
10
18
2
2

transversaleCompetene profesionaleCompetene

CP1: Utilizarea adecvat a conceptelor teoretice i critice in studiul fenomenelor culturale din spaiul
oriental al tiparelor de gndire.
CP2: Prezentarea sintetic i analitic a fenomenelor culturale specifice Europei in formare, cu
raportarea la epocile anterioare.
CP3: Analiza textelor din presa cultural de specialitate, ilustrative pentru dinamica fenomenelor
cultural-formative

CT1: Utilizarea componentelor domeniului studiilor culturale, n deplin concordan cu etica


profesional.
CT2: Relaionarea n echip, comunicarea interpersonal i asumarea de roluri specifice n dezbaterile
din cadrul cursurilor i seminarelor.
CT3: Organizarea unor ateliere de lucru dedicate dinamicii fenomenelor cultural-identitare din spaiul
european i prezentarea unor lucrri individuale care s permit verificarea ndeplinirii obiectivelor de
formare vizate n cadrul cursurilor.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
nsuirea noiunilor teoretice i critice operaionale n analiza istoriei
mentalitilor.
7.2 Obiectivele specifice
nsuirea noiunilor teoretico-metodologice cu aplicabilitate n analiza
presei culturale actuale din perspectiva studiilor culturale
Identificarea particularitilor cultural-identitare reperabile n
discursurile intelectuale puse n circulaie n spaiul Occidental i
Rsritean;
Stimularea interesului pentru studiul fenomenelor culturale din spaiul
de geneza romnesc i european;
Formarea unei concepii sistemice asupra raporturilor dintre
reprezentrile culturale i discursurile identitare din spaiul oriental si
european .
8. Coninuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

1- Modele culturale, atitudini mentale i sisteme de valori. Relaii


ntre mituri i societi. Mentalul colectiv, geografii simbolice,
cliee, stereotipii, reprezentri colective. Arhetipul i scheme
arhetipale. Imaginarul i imagologia.

Prelegerea,
conversaia euristic,
explicaia,
dezbaterea,
problematizarea.

2. Orientul antic. Condiia omului n univers. Arhetipuri, sensuri,


naraiuni alegorice reprezentative: creaia cosmogonic; timp
sacru / timp profan; cltoria i treptele ei; raportul etern /
trector; moartea / depirea ei. . Epopeea lui Ghilgame - model
exemplar al cutrii umane.

Prelegerea,
conversaia euristic,
explicaia,
dezbaterea,
problematizarea.

3. Biblia. Condiia omului n miturile biblice. Raportul sacruprofan. Alegorii i modele exemplare. Funcionarea pildei i a
parabolei. Vechiul Testament (carile: Geneza, Cartea lui Iov,
Ecclesiastul, Cntarea Cntrilor, Profei - Iezechiel, Iona,

Prelegerea,
conversaia euristic,
explicaia,
dezbaterea,

Observaii

2h

2x2h

2x2h

Daniel). Motive: cosmogonia, androginul, Adam i Eva, tentaia


si cderea n pcat, Cain i Abel, Turnul Babel, potopul,
ncercarea dreptului, salvatorul). Noul Testament - crile :
Evanghelia dup Ioan. Pilde christice. Motive mitico-simbolice :
Noaptea de pe muntele Mslinilor, Gradina Ghetsimani, Cina cea
de Tain,. Apocalipsa : Motive mitico-simbolice: Cartea cu apte
Pecei, Sacrificiul Mielului, Ingerii care strig, Leviathanul, Caii
apocaliptici, Noul Ierusalim.
4.Modelul grec. De la alegoriile mitice antice la toposurile lumii
greceti. Toposurile reprezentative ale modelului grec.
Semnificaia arhetipal a cuplului Apollo-Dionyssos. Alte valori
ale lumii sacre. Valori ale lumii antice i greceti n textele
homerice. Modelele exemplare. Semnificaia global a epopeii
Odiseea : organizare n trepte a semnificaiei iniiatice din
schema cltoriei. Hybris-ul i configuraia universului tragic
grec. Concepte i modele exemplare n tragedii
5. Instituiile Evului Mediu i geneza imaginarului. Cavalerulclugr i modelele arhetipale al Antichitii. Elementele de
continuitate n atmosfera epocii / dialogul cu valorile
cretinismului. Formele literare specifice Evului Mediu.
Particulariti tematice. Scheme alegorice dominante n Evul
Mediu. Romanul cavaleresc i cutarea Graalului. Cavalerii
Mesei Rotunde: Principalele arhetipuri i alegorii (Masa rotund,
Graalul, cltoria, sabia, pdurea, puntea etc.)
6-7. Cutri i deschideri: Renaterea. Atmosfera cultural:
direcii ale gndirii renascentiste. Maetri i teoreticieni. Impactul
circulaiei ideilor asupra universului artistic - Imaginar sociopolitic.

problematizarea.

Prelegerea,
conversaia euristic,
explicaia,
dezbaterea,
problematizarea.

3x2h

Prelegerea,
conversaia euristic,
explicaia,
dezbaterea,
problematizarea.

Prelegerea,
conversaia euristic,
explicaia,
dezbaterea,
problematizarea.

3x2h

3x2h

Bibliografie selectiv
*** Caietele Echinox, vol. 10, Les imaginaires europens, Cluj-Napoca, Dacia, 2006
Boia, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului, Humanitas, 2000
Caillois, Roger, Abordri ale imaginarului, Bucureti ,Nemira,2001
Curtius, E. R., Literatura european i Evul Mediu latin, Bucureti, Univers, 1970
Durand, Gilbert, tiina despre om i tradiia, Ideea European,2006
Durand, Gilbert, Introducere n mitodologie. Mituri i societi, Dacia, Cluj-Napoca, 2004
Duu, Alexandru, Literatura comparat i istoria mentalitilor, Univers, 1982
Eliade, Mircea, Mitul eternei ntoarceri, Bucureti, Ed. tiinific, 1991
Eliade, Mircea, Imagini i simboluri, Bucureti ,Humanitas, 1994
Milea, Doinia, Confluene culturale i configuraii literare. Despre metamorfozele imaginarului n spaiul literar
Didactic i Pedagogic, 2005
Mihailescu, Calin Andrei,Renatere, Manierism, Baroc,Bucureti, Curtea Veche, 2005
Wunenburger, Jean-Jacques, Utopia sau criza imaginarului, Cluj-Napoca, Dacia, 2001

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor


profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Acoperind o serie de teme de interes major n cmpul disciplinelor socio-umaniste actuale, problematica
abordat, din perspectiv interdisciplinar, n cadrul cursurilor ofer viitorilor cercettori i jurnaliti repere
eseniale pentru nelegerea dinamicii modelelor, mentalitilor i a miturilor culturale n spaiul european

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Parcurgerea i nsuirea
Evaluarea continu prin metode orale.
coninuturilor predate.
10.4 Curs
Elaborarea lucrrii scrise
Evaluarea sumativ prin prob scris.
finale.
10.6 Standard minim de performan
Media notelor obinute la lucrri practice s nu fie mai mic de 5.
Acoperirea unui procent de 50 % din subiectele propuse n cadrul probei scrise.

Data completrii

Semntura titularului de curs


Prof.univ.dr. Doinita Milea

50%

Semntura titularului de
seminar/laborator/proiect

1.10.2015
.......................

.........
....................................
Data avizrii n departament
7.10.2015
.......................

10.3 Pondere
din nota final
50%

Semntura directorului de departament

Prof. univ. dr. Simona Antofi


...............................................