Sunteți pe pagina 1din 14

LEGENr.

138din15octombrie2014
pentrumodificareaicompletareaLegiinr.134/2010privindCoduldeprocedurcivil,precumi
pentrumodificareaicompletareaunoractenormativeconexe
EMITENT:PARLAMENTULROMNIEI
PUBLICATN:MONITORULOFICIALNR.753din16octombrie2014

ParlamentulRomnieiadoptprezentalege.

ART.I
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei,ParteaI,nr.545din3august2012,cumodificrileicompletrileulterioare,semodificise
completeazdupcumurmeaz:
1.Laarticolul94punctul1,dupliterah)seintroduceonouliter,literah^1),cuurmtorul
cuprins:
"h^1)cererilededeclararejudectoreascamoriiuneipersoane;".
2.Laarticolul136,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.136
(1) Dispoziiile prezentei seciuni privitoare la excepia de necompeten i la conflictul de
competen se aplic prin asemnare i n cazul seciilor specializate ale aceleiai instane judectoreti,
caresepronunprinncheiere."
3.Laarticolul139,alineatele(3)i(4)semodificivoraveaurmtorulcuprins:
"(3)Dosarulvafitrimisinstaneimaintinvestite,nafardecazulncarereclamantuliprtul
certrimiterealuilaunadintrecelelalteinstane.Dacinstanelesuntdegraddiferit,conexareadosarelor
sevafacelainstanasuperioarngrad.
(4)Cndunadintrecereriestedecompetenaexclusivauneiinstane,conexareasefacelaacea
instan.Dispoziiileart.99alin.(2)suntaplicabile."
4.Laarticolul200,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.200
(1)Completulcruiaisarepartizataleatoriucauzaverific,dendat,daccerereadechemare
njudecatestedecompetenasaidacaceastandeplinetecerineleprevzutelaart.194197."
5.Laarticolul200,dupalineatul(1)seintroduceunnoualineat,alineatul(1^1),cuurmtorul
cuprins:
"(1^1) n cazul n care cauza nu este de competena sa, completul cruia ia fost repartizat
cererea dispune, prin ncheiere dat fr citarea prilor, trimiterea dosarului completului specializat
competent sau, dup caz, seciei specializate competente din cadrul instanei sesizate. Dispoziiile
privitoarelanecompeteniconflicteledecompetenseaplicprinasemnare."
6.Laarticolul200,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(2) Cnd cererea nu ndeplinete cerinele prevzute la art. 194 197, reclamantului i se vor
comunica n scris lipsurile, cu meniunea c, n termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicrii,
trebuiesfaccompletrilesaumodificriledispuse,subsanciuneaanulriicererii.Seexcepteazdela
aceastsanciuneobligaiadeasedesemnaunreprezentantcomun,cazncaresuntaplicabiledispoziiile
art.202alin.(3)."
7.Articolul231semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.231
Noteledeedin.nregistrareaedinei
(1) Grefierul care particip la edin este obligat s ia note n legtur cu desfurarea
procesului, care vor fi vizate de ctre preedinte. Prile pot cere citirea notelor i, dac este cazul,
corectarealor.
(2)Dupterminareaedineidejudecat,participaniilaprocesprimesc,lacerere,cteocopie
depenotelegrefierului.
(3)Notelegrefieruluipotficontestatecelmaitrziulatermenulurmtor.

(4) Instana va nregistra edinele de judecat. n caz de contestare de ctre participanii la


proces a notelor grefierului, acestea vor fi verificate i, eventual, completate ori rectificate pe baza
nregistrrilordinedinadejudecat.
(5)Lacerere,prile,pecheltuialaacestora,potobineocopieelectronicanregistrriiedinei
dejudecatnceeaceprivetecauzalor.
(6) nregistrrile din edina de judecat vor putea fi solicitate i de ctre instanele de control
judiciar."
8.Laarticolul450,alineatul(3)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(3)Cerereadesuspendaresevajudecadectreinstanadeapel.Dispoziiileart.718alin.(6)
sunt aplicabile. ncheierea dat asupra cererii de suspendare este supus acelorai ci de atac ca i
hotrreaatacat."
9. La articolul 457, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul
cuprins:
"(4) Atunci cnd instana dispune recalificarea cii de atac, de la data pronunrii ncheierii,
pentruprileprezente,saudeladatacomunicriincheierii,pentruprilecareaulipsit,vacurgeunnou
termenpentrudeclarareasau,dupcaz,motivareaciideatacprevzutedelege."
10.Laarticolul484,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.484
(1) Recursul suspend de drept executarea hotrrii n cauzele privitoare la desfiinarea de
construcii,plantaiisauaoricrorlucrricuaezarefix,precumincazurileanumeprevzutedelege."
11.Laarticolul520,alineatul(9)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(9) Dispoziiile alin. (8) se aplic n mod corespunztor i atunci cnd chestiunea de drept nu
intrncompetenaniciuneiseciianalteiCurideCasaieiJustiie."
12.Laarticolul520,alineatul(13)seabrog.
13.Laarticolul603,alineatul(3)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(3) n cazul n care hotrrea arbitral se refer la un litigiu legat de transferul dreptului de
proprietate i/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, hotrrea arbitral se va
prezentainstaneijudectoretiorinotaruluipublicpentruaobineohotrrejudectoreascsau,dup
caz,unactautenticnotarial.Dupverificareadectreinstanajudectoreascoridectrenotarulpublica
respectrii condiiilor i dup ndeplinirea procedurilor impuse de lege i achitarea de ctre pri a
impozituluiprivindtransferuldreptuluideproprietate,sevaprocedalanregistrareancarteafunciarise
varealizatransferuldeproprietatei/sauconstituireaaltuidreptrealasuprabunuluiimobilncauz.Dac
hotrrea arbitral se execut silit, verificrile prevzute n prezentul alineat vor fi efectuate de ctre
instan,ncadrulproceduriidenvestirecuformulexecutorie."
14.Articolul615semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.615
Executareasilit
(1) Hotrrea arbitral constituie titlu executoriu i, dup nvestirea cu formul executorie, se
executsilitntocmaicaohotrrejudectoreasc.
(2) Cererea de nvestire cu formul executorie se soluioneaz de tribunalul n circumscripia
cruiaaavutlocarbitrajul.Dispoziiileart.640^1alin.(3)(6)suntaplicabile."
15.Articolul628semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.628
Obligaiilesusceptibiledeexecutaresilit
(1)Potfiexecutatesilitobligaiilealcrorobiectconstnplatauneisumedebani,predareaunui
bunoriafolosineiacestuia,desfiinareauneiconstrucii,auneiplantaiioriaalteilucrri,ncredinarea
minorului, stabilirea locuinei i vizitarea acestuia sau n luarea unei alte msuri stabilite prin titlul
executoriu.
(2)ncazulncareprintitlulexecutoriuaufoststipulateoriacordatedobnzi,penalitisaualte
sume,caresecuvincreditorului,frsfifoststabilitcuantumulacestora,elevorficalculatedeexecutorul
judectoresc,potrivitlegii.

(3) De asemenea, executorul judectoresc, la cererea creditorului, poate actualiza valoarea


obligaieiprincipalestabilitenbani,indiferentdeizvorulei,potrivitcriteriilorcuprinsentitlulexecutoriu.
ncazulncaretitlulexecutoriunuconineniciunasemeneacriteriu,executoruljudectorescvaproceda,
la cererea creditorului, la actualizare n funcie de rata inflaiei, calculat de la data cnd hotrrea
judectoreasc a devenit executorie sau, n cazul celorlalte titluri executorii, de la data cnd creana a
devenitexigibilipnladatapliiefectiveaobligaieicuprinsenoricaredintreacestetitluri.
(4)Dactitlulexecutoriunucuprindedobnzi,penalitisaualtesume,nselesecuvindeplin
drept creditorului, potrivit art. 1.535 din Codul civil sau altor dispoziii legale speciale, acestea vor fi
stabilitedectreinstanadeexecutarelacerereacreditorului,prinncheieredatcucitareaprilor.
(5) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, ncheierea instanei de executare sau a
executoruluijudectorescconstituietitluexecutoriu,frafinecesarnvestireacuformulexecutorie."
16.Laarticolul632,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(2)Constituietitluriexecutoriihotrrileexecutoriiprevzutelaart.633,hotrrilecuexecutare
provizorie,hotrriledefinitive,precumioricealtehotrrisaunscrisuricare,potrivitlegii,potfipusen
executare."
17.Articolul635semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.635
Hotrrilearbitraleialtehotrrialeorganelorcuatribuiijurisdicionale
Pot fi puse n executare hotrrile arbitrale nvestite cu formul executorie, chiar dac sunt
atacate cu aciunea n anulare, precum i alte hotrri ale organelor cu atribuii jurisdicionale rmase
definitive, ca urmare a neatacrii lor n faa instanei judectoreti competente, dac sunt nvestite cu
formulexecutorie."
18.Laarticolul638alineatul(1),punctul2semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"2.nscrisurileautentice,ncazurileprevzutedelege;".
19. La articolul 638 alineatul (1), dup punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu
urmtorulcuprins:
"2^1.titlurileexecutoriinotarialeemisencondiiileprevzutedelege;".
20.Duparticolul640seintroduceunnouarticol,articolul640^1,cuurmtorulcuprins:
"ART.640^1
nvestireacuformulexecutorie
(1)Titlurileexecutorii,alteledecthotrrilejudectoreti,potfipusenexecutarenumaidac
suntnvestitecuformulexecutorie.
(2) Cererea de nvestire cu formul executorie se soluioneaz de judectoria n circumscripia
creia se afl domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului, dup caz, n camer de consiliu, fr
citareaprilor.Dacdomiciliulsau,dupcaz,sediulcreditoruluiseaflnstrintate,creditorulvaputea
depunecerereadenvestireilajudectoriancircumscripiacreiaseafldomiciliulsuales.
(3)Instanavaverificadacnscrisulntrunetetoatecondiiiledeformcerutedelegepentrua
fititluexecutoriu,precumialtecerinencazurileanumeprevzutedelege.
(4)ncheiereaprincareserespingecerereadenvestirecuformulexecutoriepoatefiatacat
numaicuapeldectrecreditor,ntermende5ziledelacomunicare.
(5) ncheierea prin care se admite cererea de nvestire cu formul executorie nu este supus
niciuneicideatac,darlegalitateaacesteiapoatefaceobiectulcontestaieilaexecutare.
(6)Formulaexecutorieareurmtorulcuprins:
Noi,PreedinteleRomniei,
Dmmputernicireiordonmexecutorilorjudectoretispunnexecutaretitlul(Aiciurmeaz
elementeledeidentificareatitluluiexecutoriu.)pentrucaresapronunatprezentancheieredenvestire
cu formul executorie. Ordonm agenilor forei publice s sprijine ndeplinirea prompt i efectiv a
tuturor actelor de executare silit, iar procurorilor s struie pentru ducerea la ndeplinire a titlului
executoriu,ncondiiilelegii.(Urmeazsemnturapreedinteluicompletuluiiagrefierului.)."
21.Laarticolul650,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.650

(1) Instana de executare este judectoria n a crei circumscripie se afl, la data sesizrii
organuluideexecutare,domiciliulsau,dupcaz,sediuldebitorului,nafaracazurilorncarelegeadispune
altfel.Dacdomiciliulsau,dupcaz,sediuldebitoruluinuseaflnar,estecompetentjudectoriana
crei circumscripie se afl, la data sesizrii organului de executare, domiciliul sau, dup caz, sediul
creditorului,iardacacestanuseaflnar,judectorianacreicircumscripieseaflsediulbiroului
executoruluijudectorescnvestitdecreditor."
22.Laarticolul650,dupalineatul(1)seintroduceunnoualineat,alineatul(1^1),cuurmtorul
cuprins:
"(1^1) Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori, dup caz, al creditorului dup
ncepereaexecutriisilitenuatrageschimbareacompeteneiinstaneideexecutare."
23.Laarticolul650,alineatele(2)i(3)semodificivoraveaurmtorulcuprins:
"(2)Instanadeexecutaresoluioneazcontestaiilelaexecutare,precumioricealteincidente
aprutencursulexecutriisilite,cuexcepiacelordatedelegencompetenaaltorinstanesauorgane.
(3) n toate cazurile instana de executare se pronun prin ncheiere executorie care poate fi
atacatnumaicuapel,ntermende10ziledelacomunicare,dacprinlegenusedispunealtfel."
24. La articolul 651, litera b) a alineatului (1) i alineatele (2) i (3) se modific i vor avea
urmtorulcuprins:
"b) n cazul urmririisilite a bunurilor mobile i al executrii silitedirecte mobiliare, executorul
judectorescdincircumscripiacuriideapelundeseafldomiciliulori,dupcaz,sediuldebitorului,sau
din circumscripia curii de apel unde se afl bunurile; n cazul n care domiciliul sau, dup caz, sediul
debitoruluiseaflnstrintate,estecompetentoricareexecutorjudectoresc;
..........................................................................
(2)Dacbunurileurmribile,mobile,seaflncircumscripiilemaimultorcurideapel,oricare
dintreexecutoriijudectoreticarefuncioneazpelngunadintreacesteaestecompetentsrealizeze
executarea,inclusivcuprivirelabunurileurmribileaflatenrazacelorlaltecurideapel.
(3) Executorul judectoresc rmne competent s continue executarea silit chiar dac dup
ncepereaexecutriidebitoruliaschimbatdomiciliulsau,dupcaz,sediul."
25.Laarticolul651,dupalineatul(3)seintroduceunnoualineat,alineatul(3^1),cuurmtorul
cuprins:
"(3^1) n cazul n care executorul judectoresc iniial nvestit de creditor constat c nu sunt
bunuri i venituri urmribile n raza competenei sale teritoriale, creditorul poate cere instanei de
executare continuarea executrii silite printrun alt executor judectoresc, dispoziiile art. 652 alin. (4)
aplicndusenmodcorespunztor."
26.Laarticolul652,alineatul(4)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(4) La cererea creditorului, instana de executare poate dispune, pentru motive temeinice,
nlocuireaexecutoruluijudectoresccualtexecutorjudectorescindicatdectrecreditoricontinuarea
executrii silite de ctre noul executor judectoresc. Dispoziiile art. 653 alin. (2) se aplic n mod
corespunztor."
27.Laarticolul659,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(2)Deasemenea,lacerereaexecutoruluijudectoresc,instituiilepublice,instituiiledecrediti
orice alte persoane fizice sau persoane juridice sunt obligate s i comunice, de ndat, n copie,
documentele, precum i, n scris, datele i informaiile apreciate de executorul judectoresc ca fiind
necesare realizrii executrii silite, inclusiv codul numeric personal al persoanei supuse executrii silite,
chiar dac prin legi speciale se dispune altfel. Tot astfel, organele fiscale sunt obligate s comunice, n
aceleai condiii, datele i informaiile pe care le administreaz potrivit legii. La cererea executorului
judectorescsauapriiinteresate,instanadeexecutarepoateluamsurileprevzutelaart.187alin.(1)
pct.2lit.f)ilaart.189."
28.Articolul664semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.664
nregistrareacereriideexecutare
De ndat ce primete cererea de executare, executorul judectoresc va dispune nregistrarea
acesteia."

29.Articolul665semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.665
ncuviinareaexecutriisilite
(1)Cerereadeexecutaresilitsesoluioneaznmaximum3ziledelanregistrareaei.
(2)Executoruljudectorescsepronunasuprancuviinriiexecutriisilite,prinncheiere,fr
citareaprilor.Motivareancheieriisefacencelmult7ziledelapronunare.
(3) ncheierea va cuprinde, n afara meniunilor prevzute la art. 656 alin. (1), artarea titlului
executoriu pe baza cruia se va face executarea, suma, atunci cnd aceasta este determinat sau
determinabil, cu toate accesoriile pentru care sa ncuviinat urmrirea, cnd sa ncuviinat urmrirea
silit a bunurilor debitorului, i modalitatea concret de executare silit, atunci cnd sa solicitat expres
aceasta.
(4) ncuviinarea executrii silite permite creditorului s cear executorului judectoresc
competent s recurg, simultan ori succesiv, la toate modalitile de executare prevzute de lege n
vederea realizrii drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. ncuviinarea executrii silite
produce efecte pe ntreg teritoriul rii. De asemenea, ncuviinarea executrii silite se extinde i asupra
titlurilor executorii care se vor emite de executorul judectoresc n cadrul procedurii de executare silit
ncuviinate.
(5)Executoruljudectorescvarespingecerereadencuviinareaexecutriisilitenumaidac:
1.cerereadeexecutaresilitestedecompetenaaltuiorgandeexecutaredectcelsesizat;
2.hotrreasau,dupcaz,nscrisulnuconstituie,potrivitlegii,titluexecutoriu;
3.nscrisul,altuldectohotrrejudectoreasc,nuestenvestitcuformulexecutorie;
4.creananuestecert,lichidiexigibil;
5.debitorulsebucurdeimunitatedeexecutare;
6.titlulcuprindedispoziiicarenusepotducelandeplinireprinexecutaresilit;
7.existalteimpedimenteprevzutedelege.
(6) ncheierea prin care sa dispus ncuviinarea executrii silite poate fi supus controlului
instaneideexecutarepecaleacontestaieilaexecutare,ncondiiilelegii.ncheiereaprincareserespinge
cerereadencuviinareaexecutriisilitepoateficontestatdectrecreditor,ntermende15ziledela
comunicare,lainstanadeexecutare."
30.Laarticolul669,alineatele(5)i(6)semodificivoraveaurmtorulcuprins:
"(5)ncazulncaresumelestabilitepotrivitalin.(4)nupotfirecuperatedeladebitor,dinlipsa
bunurilor urmribile sau din alte asemenea cauze, acestea, cu excepia onorariului executorului
judectoresc,vorfipltitedecreditor,carelevaputearecuperadeladebitorcndstareapatrimoniala
acestuiaovapermite,nuntrultermenuluideprescripie.
(6)Pentrusumelestabilitepotrivitprezentuluiarticol,ncheiereaconstituietitluexecutoriuatt
pentrucreditor,ctipentruexecutoruljudectoresc,frafinecesarnvestireacuformulexecutorie."
31.Articolul671semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.671
Comunicareaactelordeprocedur
Comunicarea actelor de procedur n cadrul executrii silite se poate face de ctre executorul
judectorescfiepersonal,fieprinintermediulagentuluisuprocedural,iar,dacaceastanuesteposibil,
potrivit dispoziiilor legale privind citarea i comunicarea actelor de procedur, care se aplic n mod
corespunztor. Dovada comunicrii prin agent procedural are aceeai for probant cu dovada
comunicriiefectuatedectreexecutornsui."
32.Laarticolul679,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(2) n cazul altor titluri executorii dect hotrrile judectoreti, la cererea creditorului sau a
executorului judectoresc, instana competent va autoriza intrarea n locurile menionate la alin. (1).
Instanasepronun,deurgen,ncameradeconsiliu,cucitareateruluicaredeinebunul,prinncheiere
executoriecarenuestesupusniciuneicideatac."
33.Laarticolul698,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(2) Dup ncuviinarea executrii silite, executorul va comunica debitorului ncheierea de
ncuviinareaexecutriisilite,precumionousomaie,lacarenusevamaialturatitlulceseexecut."

34.Laarticolul711,alineatul(3)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(3)Deasemenea,dupncepereaexecutriisilite,ceiinteresaisauvtmaipotcere,pecalea
contestaiei la executare, i anularea ncheierii de nvestire cu formul executorie, precum i a ncheierii
princaresaadmiscerereadencuviinareaexecutriisilite,dacaufostdatefrndeplinireacondiiilor
legale."
35.Laarticolul713,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(2)ncazulurmririisiliteaimobilelor,alurmririisiliteafructeloriaveniturilorgeneraleale
imobilelor,precumincazulpredriisiliteabunurilorimobile,dacimobilulseaflncircumscripiaaltei
curideapeldectceancareseaflinstanadeexecutare,contestaiasepoateintroduceilajudectoria
delaloculsituriiimobilului."
36.Laarticolul714,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(2) Contestaia mpotriva ncheierilor executorului judectoresc, n cazurile n care acestea nu
sunt,potrivitlegii,definitive,sepoatefacentermende15ziledelacomunicare."
37.Laarticolul716,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.716
(1)Contestaialaexecutaresejudeccuproceduraprevzutdeprezentulcodpentrujudecata
npriminstan,careseaplicnmodcorespunztor,dispoziiileart.200nefiindaplicabilenacestcaz."
38.Laarticolul718,alineatul(7)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(7) Dac exist urgen i dac, n cazurile prevzute la alin. (2), respectiv alin. (3), sa pltit
cauiunea, instana poate dispune, prin ncheiere i fr citarea prilor, suspendarea provizorie a
executrii pn la soluionarea cererii de suspendare. ncheierea nu este supus niciunei ci de atac.
Cauiunea depus potrivit prezentului alineat rmne indisponibilizat chiar dac cererea de suspendare
provizorieesterespinsiestedeductibildincauiuneafinalstabilitdeinstan,dacestecazul."
39.Laarticolul719,alineatul(8)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(8)nsituaiaprevzutlaalin.(7),instanavasolicitaactulcareconstatrefuzulexecutorului
judectorescdeaprimiorideanregistracerereadeexecutaresilit,deandepliniunactdeexecutare
silitoridealuaaltmsurprevzutdelege."
40.Laarticolul731,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(2)ncazulncareexistpericolevidentdesustragereabunurilordelaurmrire,lasolicitarea
creditorului sau a executorului judectoresc, instana de executare va dispune sechestrarea bunurilor
urmribileodatcucomunicareasomaieictredebitor.Instanaanalizeazcerereadeurgen,ncamera
deconsiliu,frcitareaprilor.ncheiereanuestesupusniciuneicideatac."
41.Laarticolul767,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(2) Creditorii urmritori sau intervenieni nu sunt obligai, dac au rang util de preferin, s
depun garania prevzut la alin. (1), dect pentru a acoperi, dac este cazul, diferena dintre valoarea
garanieiipropriacrean."
42.Laarticolul779,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.779
(1) Bunurile sechestrate care nu au putut fi valorificate n condiiile prezentei seciuni rmn
indisponibilizate cel mult un an de la data aplicrii sechestrului. n cursul acestui termen, executorul
judectoresc poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri; n acest caz, preul de ncepere a
licitaieivafifixat,prinncheiere,dectreexecutoruljudectorescivafiegalcupreuldenceperedela
ultimalicitaieorganizatpentrubunulmobilrespectiv.Dacnicidupexpirareaacestuitermenbunurile
nupotfivalorificate,iarcreditorulrefuzslepreiancontulcreanei,eleserestituiedinoficiudebitorului
sauunuireprezentantalsu."
43.Laarticolul782,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.782
(1)Poprireasenfiineazfrsomaie,nbazancheieriidencuviinareaexecutrii,prinadres
ncaresevaprecizaititlulexecutoriuntemeiulcruiasanfiinatpoprirea,cevaficomunicatceleide
atreiapersoaneartatelaart.780alin.(1),mpreuncuncheiereadencuviinareaexecutrii.Despre
msuraluatvafintiinatidebitorul,cruiaisevacomunica,ncopie,adresadenfiinareapopririi,la

caresevorataa,ncopiecertificat,ncheiereadencuviinareaexecutriiititlulexecutoriu,ncazuln
careacesteadinurmnuiaufostanteriorcomunicate."
44.Laarticolul805,alineatul(6)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(6) Administratorulsechestru care nu a cerut predarea bunurilor n termen de 10 zile de la
comunicarea numirii va fi considerat c nu accept aceast nsrcinare. Acesta i cel care refuz n mod
expres nsrcinarea vor fi nlocuii de ndat cu alt persoan prin ncheiere dat de executorul
judectoresc, fr citarea prilor. Dispoziiile prezentului alineat nu se aplic n situaia n care
administratorsechestruafostnumitdebitorulsau,dupcaz,teruldobnditor."
45.Articolul818semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.818
Competena
(1) Urmrirea silit imobiliar este de competena executorului judectoresc din circumscripia
curiideapelundeseaflimobilulaparinnddebitoruluisauuneiterepersoane,dacseurmreteun
imobilipotecatajunsnminileacesteia.
(2) Dac se urmresc mai multe imobile aflate n circumscripia aceleiai curi de apel,
competenaaparineoricruiadintreexecutoriijudectoreticarefuncioneaznaceastcircumscripie,
laalegereacreditorului."
46.Articolul819semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.819
ntiinareadebitoruluiiteruluidobnditor
Executorul judectoresc va comunica ncheierea de ncuviinare a executrii silite prevzute de
art.665attdebitorului,ctiteruluidobnditor,nsoit,nambelecazuri,detitlulexecutoriuncopie
certificat i de somaie, punndulise n vedere ca n termen de 15 zile de la primirea acesteia s
plteascntreagadatorie,inclusivdobnzileicheltuieliledeexecutare."
47.Articolul820semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.820
ntiinareaaltorpersoane
Dac se urmrete numai cotaparte aparinnd debitorului din imobilul aflat n proprietate
comun pe cotepri, copii de pe ncheierea de ncuviinare a executrii vor fi comunicate i
coproprietarilor,cuinvitaiadeaiexercitadreptulceleesterecunoscutpotrivitart.822".
48.Laarticolul821,dupalineatul(5)seintroduceunnoualineat,alineatul(6),cuurmtorul
cuprins:
"(6)ncazulncarecerereadeexecutaresilitinscrisurileanexateacesteianucuprindmeniuni
privitoare la imobilul urmrit, executorul judectoresc va solicita efectuarea formalitilor de publicitate
prevzute de prezentul articol de ndat ce imobilul va fi identificat cu datele necesare ndeplinirii
formalitilordepublicitate."
49.Articolul830semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.830
Administrareaimobiluluiurmrit
(1) La data comunicrii ncheierii de ncuviinare a executrii, debitorul sau, dup caz, terul
dobnditorestedeczutdindreptuldeaefectuaactedeadministrareasupraimobiluluiurmrit.
(2) Executorul judectoresc, atunci cnd apreciaz ca fiind necesar, va numi, prin ncheiere, un
administratorsechestru care s asigure administrarea imobilului, ncasarea veniturilor, efectuarea
cheltuielilornecesareiaprareanlitigiileprivitoarelaacestbun.
(3) Cnd debitorul nsui sau terul dobnditor este administratorulsechestru al imobilului
urmrit,executoruljudectorescivapredaimobilulcuacesttitlu.ncazderefuz,procesulverbalntocmit
deexecutoruljudectorescvainelocdepredareprimireivaficomunicatpotrivitdispoziiilorprivitoare
laproceduradecomunicareacitaiiloriaaltoractedeprocedur."
50.Laarticolul838,alineatul(4)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(4)Publicaiinextras,cuprinzndmeniunileprevzutelaalin.(1)lit.a),c)if)m),sevorface,
sub sanciunea nulitii, ntrun ziar de circulaie naional, dac valoarea imobilului depete suma de
250.000lei,sauntrunziarlocal,dacnutrecepesteaceastsum.Publicaia,nextrassaunntregulei,

vafipublicat,subsanciuneanulitii,inRegistrulelectronicdepublicitateavnzriibunurilorsupuse
executriisilitei,deasemenea,vaputeafipublicatinziare,revisteialtepublicaiiexistentecaresunt
destinatevnzriiunorimobiledenaturaceluiscoslalicitaie,inclusivpealtepaginideinternetdeschise
nacelaiscop."
51.Articolul843semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.843
Garaniadeparticipareiofertadecumprare
(1) Persoanele care vor s cumpere imobilul la licitaie sunt obligate s depun la unitatea
prevzut de lege, la dispoziia executorului judectoresc, o garanie reprezentnd 10% din preul de
nceperealicitaieipentrutermenulrespectiv.Dovadaconsemnriivafiataatoferteidecumprarece
va cuprinde preul oferit i condiiile de plat. Termenullimit pentru depunerea ofertei de cumprare
nsoitededovadaconsemnriiesteziuapremergtoarelicitaiei,cuexcepiaofertelordecumprarecel
puinegalecupreuldenceperealicitaiei,carepotfidepuseinclusivnziualicitaiei.
(2)Dispoziiileart.767alin.(2)suntaplicabilenmodcorespunztor.
(3)Deasemenea,suntdispensatedegaraniaprevzutlaalin.(1)persoanelecare,mpreuncu
debitorul,auasupraimobiluluiurmritundreptdeproprietatecomunpecoteprisausunttitulariiunui
dreptdepreempiune,dupcaz.
(4) n cazurile prevzute la alin. (2) i (3), dac valoarea creanei ipotecare sau privilegiate ori
valoareacoteipriaproprietaruluinuacopercuantumulgaranieiprevzutenalin.(1),sevacompleta
diferena."
52.Laarticolul844,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.844
(1)Executoruljudectorescvaamnavnzarea,dinoficiusaulacerereapriiinteresate,dacse
constatcnuaufostrespectatetermeneledentiinareadebitoruluisauateruluidobnditorori,dup
caz,celedeefectuareapublicitiivnzrii.Pentrunoultermen,carenupoatefimailungde20dezilede
ladatafixatpentruprimavnzare,sevorrefaceformalitiledepublicitatenclcate,potrivitart.838.n
acestdinurmcaz,subsanciuneanulitiilicitaiei,estesuficientcapublicaiiledevnzareprevzutede
art.838alin.(4)sfieefectuatenRegistrulelectronicdepublicitateavnzriibunurilorsupuseexecutrii
silite."
53.Laarticolul845,alineatul(8)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(8)ncazulncarenuesteoferitnicipreullacareimobilulafostevaluat,vnzareasevaamna
launalttermen,decelmult30dezile,pentrucaresevafaceonoupublicaie,ncondiiileart.838,cu
excepia publicrii anunului ntrun ziar de circulaie naional sau local. La acest termen, licitaia va
ncepedelapreulde75%dinpreuldepornirealprimeilicitaii.Dacnuseobinepreuldenceperea
licitaieiiexistcelpuin2licitatori,laacelaitermen,bunulvafivndutlacelmaimarepreoferit,dar
nu mai puin de 30% din preul de pornire al primei licitaii. Vnzarea se va putea face chiar dac se
prezintosingurpersoancareoferpreuldelacarencepelicitaia.nconinutulpublicaieidevnzare
ntocmite pentru cel deal doilea termen vor fi inserate, sub sanciunea nulitii, toate aceste meniuni
privindmoduldestabilireapreuluideadjudecareaimobiluluilaaldoileatermen."
54.Duparticolul847seintroduceunnouarticol,articolul847^1,cuurmtorulcuprins:
"ART.847^1
Contestaiampotrivaprocesuluiverbaldelicitaie
(1) Procesulverbal de licitaie care consemneaz adjudecarea va fi notat n cartea funciar, la
cerereadendataexecutorului,pecheltuialaadjudecatarului.
(2) n termen de o lun de la data nscrierii adjudecrii n cartea funciar, debitorul sau terul
dobnditor,creditoriiurmritoriioricarealtpersoaninteresatpotrivitmeniunilordincarteafunciar
vorputeaatacaprocesulverbaldelicitaiepecaledecontestaielaexecutare.
(3) Contestaia se noteaz n cartea funciar la cererea contestatorului, iar n lips, la cererea
instaneideexecutare.
(4)Instanadeexecutarepoatesuspendaeliberareasau,dupcaz,distribuireasumelorrezultate
dinurmrireasilitaimobiluluiadjudecat.

(5)Dacinstanaadmitecontestaia,executoruljudectorescvacontinuaurmrireadelaactul
desfiinativasolicitadinoficiucanotareaprevzutlaalin.(1)sfieradiat.
(6) Sumele consemnate i neeliberate sau, dup caz, nedistribuite se vor restitui de ndat
adjudecatarului."
55.Laarticolul852,literaj)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"j) meniunea c, pentru creditor sau debitor, dup caz, actul de adjudecare constituie titlu
executoriumpotrivaadjudecataruluicarenupltetediferenadepre,ncazulncarevnzareasafcut
cuplatapreuluinrate;".
56.Laarticolul852,literal)seabrog.
57.Articolul853semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.853
Predareaactuluideadjudecare
Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre ai servi ca titlu de
proprietate, iar n cazul n care imobilul a fost vndut cu plata preului n rate, unexemplar va fi predat
creditorului urmritor i, dup caz, debitorului, spre a le servi acestora drept titlu executoriu mpotriva
adjudecatarului,dacacestanupltetediferenadepre."
58.Articolul854seabrog.
59.Articolul855semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.855
Intabulareadreptuluideproprietateipunereanposesieaadjudecatarului
(1) Odat cu predarea ctre adjudecatar a unui exemplar al actului de adjudecare, executorul
judectoresc va solicita de ndat, din oficiu, intabularea n cartea funciar a dreptului de proprietate al
adjudecatarului, pe cheltuiala acestuia, chiar i n cazul n care adjudecatar este nsui terul dobnditor
careaveadejadreptulnscrisncarteafunciar.ncazulncaredreptuldobnditdeadjudecatareranscris
nmodprovizoriu,nusevadispunedectnscriereaprovizorie.
(2) La cererea adjudecatarului, acesta va fi pus n posesia imobilului adjudecat de ctre
executorul judectoresc, actul de adjudecare constituind titlu executoriu mpotriva tuturor persoanelor
artate la art. 852 lit. i). Dispoziiile art. 663 i urmtoarele sunt aplicabile, fr a fi ns necesar i
nvestireacuformulexecutorieaactuluideadjudecare.
(3) n cazul n care imobilul a fost vndut cu plata preului n rate, executorul judectoresc va
hotr, prin aceeai ncheiere, i nscrierea n cartea funciar a interdiciei de nstrinare i de grevare a
imobiluluipnlaplataintegralapreuluiiadobnziicorespunztoare."
60.Laarticolul856,alineatul(4)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(4) Ipotecile i celelalte sarcini reale, precum i drepturile reale intabulate dup notarea
urmririincarteafunciarsevorradiadinoficiu,cuexcepiacelorpentrucareadjudecatarularconvenis
fiemeninute;deasemenea,vorfiradiatedinoficiudrepturilerealeintabulateulteriornscrieriivreunei
ipoteci, dac vnzarea sa fcut n condiiile prevzute la art. 845 alin. (7), toate notrile fcute cu
urmrireasilit,cuexcepianotriicontestaieimpotrivaprocesuluiverbaldelicitaie,dacaceastanua
fostsoluionatprinhotrrearmasdefinitiv,interdiciadenstrinaresaudegrevare,dacexist,cu
excepiacelei prevzute la art. 855 alin. (3), precum i promisiunea de a ncheia un contract viitor, dac
pn la data adjudecrii beneficiarul promisiunii nu ia nscris n cartea funciar dreptul dobndit n
temeiulcontractuluicareafcutobiectulacesteia."
61.Laarticolul856,alineatul(5)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(5)Dacimobilulafostadjudecatcuplatapreuluinrate,adjudecatarulnulvaputeanstrina
sau greva, fr ncuviinarea creditorilor urmritori i a debitorului, dac este cazul, nainte de plata
integralapreului."
62.Laarticolul862,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.862
(1) n tot cursul urmririi silite i pn la adjudecarea bunului imobil, debitorul sau orice alt
persoan interesat poate obine desfiinarea msurilor asigurtorii sau de executare, consemnnd la
dispoziia creditorului urmritor ntreaga valoare a creanei, cu toate accesoriile i cheltuielile de
executare."

63.Laarticolul868,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(2)nacestscop,dupdepunereasauconsemnareasumeirezultatedinvnzare,executorulva
fixadeurgenuntermende10zilepentrudepunereatitlurilordecrean."
64.Articolul888semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.888
Executareafrsomaie
La cererea creditorului, dac se justific o nevoie urgent sau exist pericol ca debitorul s se
sustragdelaurmrire,sascund,sdistrugorisdeteriorezebunurilecetrebuiepredate,instanade
executarevaputeasdispuncaexecutareasilitssefacdendatifrsomaie.Instanaanalizeaz
cererea,deurgen,ncameradeconsiliu,frcitareaprilor.ncheiereanuestesupusniciuneicide
atac."
65. La articolul 891, denumirea marginal i alineatul (1) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"ART.891
Obligareadebitoruluiladespgubiri
(1) Dac n titlu executoriu nu sa stabilit ce sum urmeaz a fi pltit ca echivalent al valorii
bunuluincazulimposibilitiipredriiacestuiasau,dupcaz,echivalentuldespgubirilordatoratencazul
neexecutriiobligaieideafaceceimplicfaptulpersonalaldebitorului,instanadeexecutare,lacererea
creditorului,vastabiliaceastsumprinhotrredatcucitareaprilor,ntermenscurt.ntoatecazurile,
lacerereacreditorului,instanavaaveanvedereiprejudiciileocazionateprinneexecutareadebunvoie
aobligaiei,naintecaaceastasdevinimposibildeexecutat."
66.Laarticolul905,dupalineatul(6)seintroduceunnoualineat,alineatul(7),cuurmtorul
cuprins:
"(7)Acordareadepenalitincondiiilealin.(1)(4)nuexcludeobligareadebitoruluilaplatade
despgubiri,lacerereacreditorului,ncondiiileart.891saualedreptuluicomun."
67.Laarticolul954,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.954
(1) Msura sechestrului asigurtor se duce la ndeplinire de ctre executorul judectoresc,
potrivitregulilorprezentuluicodcuprivirelaexecutareasilit,careseaplicnmodcorespunztor,fra
maicerevreoautorizaresaualtformalitate,nafardenregistrareaacesteia."
68.Laarticolul999,dupalineatul(3)seintroduceunnoualineat,alineatul(3^1),cuurmtorul
cuprins:
"(3^1) n toate cazurile n care competena de prim instan aparine curii de apel, calea de
atacesterecursul,dispoziiilealin.(1)(3)aplicndusenmodcorespunztor."
69.Articolul1.017semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.1.017
Determinareadobnzii
(1) Dac prile nu au stabilit nivelul dobnzii pentru plata cu ntrziere, se va aplica dobnda
legalpenalizatoare,calculatpotrivitdispoziiilorlegalenvigoare.Ratadereferinadobnziilegalen
vigoarenprimazicalendaristicasemestruluiseaplicpentregulsemestru.
(2)Creditorulpoatepretindedauneinteresesuplimentarepentrutoatecheltuielilefcutepentru
recuperareasumelorcaurmareaneexecutriilatimpaobligaiilordectredebitor."
ART.II
Dup articolul 20 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judectoreti, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, cu modificrile i completrile
ulterioare,seintroduceunnouarticol,articolul20^1,cuurmtorulcuprins:
"ART.20^1
(1)Stagiulreprezintperioadapremergtoaredobndiriicalitiideexecutorjudectoresciare
dreptscoppregtireaprofesionalaexecutoruluijudectoresclanceputulexercitriiprofesiei.
(2)Duratastagiuluiestede2ani,calculatdeladatancheieriicontractuluiindividualdemunc
cuunexecutorjudectoresc.

(3) Colegiul director al fiecrei Camere a executorilor judectoreti poate aproba, la cerere,
reducereaperioadeidestagiulaunanpentruexecutoriistagiaricareseremarcnactivitateaprofesional
pe baza rezultatelor obinute la conferinele de stagiu i a referatului executorului judectoresc
ndrumtor.
(4) Colegiul director al fiecrei Camere a executorilor judectoreti poate aproba, n baza unei
cereri motivate, reducerea perioadei de stagiu pentru executorii stagiari care au intrat n profesie n
temeiulLegiinr.287/2011privindunelemsurireferitoarelaorganizareaactivitiidepunerenexecutare
a creanelor aparinnd instituiilor de credit i instituiilor financiare nebancare i care, din motive
neimputabileacestora,nuiaupututefectuaperioadadestagiunaplicareaprevederilorart.22alin.(1)
dinlege."
ART.III
Laarticolul23dinLegeanr.303/2004privindstatutuljudectoriloriprocurorilor,republicatn
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificrile i completrile
ulterioare,literelea)id)alealineatului(1)semodificivoraveaurmtorulcuprins:
"a) aciunile posesorii, cererile privind pensiile de ntreinere, cererile privind nregistrrile i
rectificrilenregistreledestarecivil,cererileprivindpopririle,nvestireacuformulexecutorieiluarea
unormsuriasigurtorii;
..........................................................................
d)ordonanadeplat;".
ART.IV
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
ParteaI,nr.1.154din7decembrie2004,cumodificrileicompletrileulterioare,semodificdupcum
urmeaz:
1.Articolul24semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.24
Obligaiaexecutrii
(1)Dacnurmaadmiteriiaciuniiautoritateapublicesteobligatsncheie,snlocuiascsau
s modifice actul administrativ, s elibereze un alt nscris sau s efectueze anumite operaiuni
administrative, executarea hotrrii definitive se face de bunvoie n termenul prevzut n cuprinsul
acesteia,iarnlipsaunuiastfeldetermen,ntermendecelmult30deziledeladatarmneriidefinitivea
hotrrii.
(2)ncazulncaredebitorulnuexecutdebunvoieobligaiasa,aceastaseducelandeplinire
prinexecutaresilit,parcurgnduseproceduraprevzutdeprezentalege.
(3) La cererea creditorului, n termenul de prescripie a dreptului de a obine executarea silit,
care curge de la expirarea termenelor prevzute la alin. (1) i care nu au fost respectate, instana de
executare, prin ncheiere definitiv dat cu citarea prilor, aplic conductorului autoritii publice sau,
dup caz, persoanei obligate o amend de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de ntrziere,
caresefacevenitlabugetuldestat,iarreclamantuluiiacordpenaliti,ncondiiileart.905dinCodulde
procedurcivil.
(4)Dacntermende3lunideladatacomunicriincheieriideaplicareaamenziiideacordare
a penalitilor debitorul nu execut obligaia prevzut n titlul executoriu, instana de executare, la
cerereacreditorului,vafixasumadefinitivcesevadatorastatuluiisumaceisevadatoraluicutitlude
penaliti, prin hotrre dat cu citarea prilor. Totodat, prin aceeai hotrre, instana va stabili, n
condiiileart.891dinCoduldeprocedurcivil,despgubirilepecaredebitorulledatoreazcreditorului
pentruneexecutareannaturaobligaiei.
(5)nlipsacereriicreditorului,dupmplinireatermenuluiprevzutlaalin.(4),compartimentul
executri civile al instanei de executare va solicita autoritii publice relaii referitoare la executarea
obligaieicuprinsentitlulexecutoriui,ncazulncareobligaianuafostintegralexecutat,instanade
executarevafixasumadefinitivcesevadatorastatuluiprinhotrredatcucitareaprilor."
2.Articolul25semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.25
Instanadeexecutare

(1)Instanadeexecutare,carenmateriacontenciosuluiadministrativeste,potrivitart.2alin.(1)
lit. ), instana care a soluionat fondul litigiului de contencios administrativ, aplic, respectiv acord
sanciuneaipenalitileprevzutelaart.24alin.(3),frafinevoiedenvestireacuformulexecutoriei
dencuviinareaexecutriisilitedectreexecutoruljudectoresc.
(2)Cererileprevzutelaart.24alin.(3)i(4)sejudecncameradeconsiliu,deurgenisunt
scutitedetaxajudiciardetimbru.
(3)Hotrreapronunatncondiiileart.24alin.(4)estesupusnumaiapeluluintermende5
zile de la comunicare. Dac hotrrea a fost pronunat de curtea de apel ea va fi supus recursului, n
acelaitermen.
(4) Prevederile alin. (1) (3) se aplic, n mod corespunztor, i pentru punerea n executare a
hotrrilor de contencios administrativ date pentru soluionarea litigiilor ce au avut ca obiect contracte
administrative."
ART.V
Legeanr.287/2009privindCodulcivil,republicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.
505din15iulie2011,cumodificrileulterioare,semodificdupcumurmeaz:
1.Articolul1.112semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.1.112
Prezumiaderenunare
(1) Este prezumat, pn la proba contrar, c a renunat la motenire succesibilul care, dei
cunotea deschiderea motenirii i calitatea lui de succesibil, nu ia exercitat dreptul de opiune
succesoral, prin acceptarea motenirii sau renunarea expres la motenire, n termenul de un an
prevzutlaart.1.103.
(2) Prezumia de renunare opereaz, dup mplinirea termenului de un an de la deschiderea
motenirii, dac succesibilul, citat n condiiile legii, nu face dovada exercitrii dreptului de opiune
succesoral. Citaia trebuie s cuprind, sub sanciunea nulitii acesteia, pe lng elementele prevzute
de Codul de procedur civil, i precizarea c, dac succesibilul nu ia exercitat dreptul de a accepta
motenireantermenuldedecdereprevzutlaart.1.103,esteprezumatcrenunlamotenire."
2.Laarticolul2.445,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.2.445
(1) Vnzarea bunurilor mobile ipotecate se poate face numai n baza contractului de ipotec
nvestitcuformulexecutorie.Cerereadenvestirentrerupeprescripiadreptuluideaobineexecutarea
silit."
3.Laarticolul2.504,alineatul(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.2.504
(1) Prescripia dreptului la aciune privind creana principal nu atrage i stingerea dreptului la
aciuneaipotecar.nacestdinurmcaz,subrezervaprescripieidreptuluideaobineexecutareasilit,
creditorulipotecarvaputeaoricndurmri,ncondiiilelegii,bunurilemobilesauimobileipotecate,ns
numainlimitavaloriiacestorbunuri."
ART.VI
Alineatele(1)i(2)alearticolului181^1dinLegeanr.71/2011pentrupunereanaplicareaLegii
nr.287/2009privindCodulcivil,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.409din10iunie
2011,cumodificrileicompletrileulterioare,semodificivoraveaurmtorulcuprins:
"ART.181^1
(1) nvestirea cu formul executorie a contractului de ipotec n vederea executrii ipotecii
mobiliare prin vnzarea bunului ipotecat prevzut la art. 2.445 din Codul civil este de competena
judectorieinacreicircumscripieiaredomiciliulsau,dupcaz,iaresediulcreditorul.
(2)Opoziialaexecutareprevzutlaart.2.452dinCodulcivilestedecompetenajudectoriei
careanvestitcuformulexecutoriecontractuldeipotec."
ART.VII
Legea nr. 76/2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur
civil, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificrile
ulterioare,semodificisecompleteazdupcumurmeaz:

1.Duparticolul12seintroductreinoiarticole,articolele12^112^3,cuurmtorulcuprins:
"ART.12^1
Dac prin lege nu se prevede altfel, dispoziiile art. 200 din Codul de procedur civil privind
verificarea cererii i regularizarea acesteia nu se aplic n cazul incidentelor procedurale i nici n
procedurilespecialecarenusuntcompatibilecuacestedispoziii.
ART.12^2
ntmpinareanuesteobligatorienincidenteleprocedurale,dacprinlegenuseprevedealtfel.
ART.12^3
Prin sintagma preedintele instanei din cuprinsul art. 937 i prin termenul preedinte din
cuprinsulart.944,dinCoduldeprocedurcivil,senelegepreedintelecompletuluidejudecat."
2.Articolul74semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"ART.74
Dreptul la aciunea ipotecar prevzut de art. 2.504 din Codul civil este imprescriptibil.
Dispoziiile Codului de procedur civil privitoare la prescripia dreptului de a obine executarea silit
rmnaplicabile."
ART.VIII
Alineatul (3) al articolului XVII din Legea nr. 2/2013 privind unele msuri pentru degrevarea
instanelorjudectoreti,precumipentrupregtireapuneriinaplicareaLegiinr.134/2010privindCodul
de procedur civil, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 89 din12 februarie 2013, cu
modificrileulterioare,semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(3)Dispoziiileart.XIValin.(2)(4)ialeart.XValin.(2)(5)seaplicnmodcorespunztor,cu
excepiarecursuluicareestedecompetenanalteiCurideCasaieiJustiie.Termenulprevzutlaart.XV
alin. (3) se dubleaz n cazul recursului. ntmpinarea trebuie redactat i semnat de avocatul sau
consilierul juridic al intimatului, iar rspunsul la ntmpinare de avocatul sau consilierul juridic al
recurentului."
ART.IX
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.80/2013privind taxelejudiciaredetimbru,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.392din29iunie2013,semodificisecompleteazdupcum
urmeaz:
1.Laarticolul10,literaa)aalineatului(1)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"a)cereripentrunvestireacuformulexecutorieatitlurilor,alteledecthotrrilejudectoreti,
pentrufiecaretitlu20lei;".
2. La articolul 26, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul
cuprins:
"(3)Aciuneananulareahotrriiarbitralesetaxeazcu100leipentrufiecaremotivinvocat.
Recursulmpotrivahotrriipronunatenaciuneananularesetimbreazpotrivitart.24,careseaplic
nmodcorespunztor."
ART.X
Legea nr. 17/2014 privind unele msuri de reglementare a vnzriicumprrii terenurilor
agricole situate n extravilan i de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societilor
comercialecedeinnadministrareterenuriproprietatepubliciprivatastatuluicudestinaieagricoli
nfiinareaAgenieiDomeniilorStatului,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.178din12
martie2014,cumodificrileulterioare,semodificisecompleteazdupcumurmeaz:
1.Laarticolul20,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins:
"(2)Dispoziiileprezenteileginuseaplicnstrinrilorntrecoproprietari,soi,rudeiafinipn
lagradulaltreilea,inclusiv."
2. La articolul 20, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul
cuprins:
"(3)Dispoziiileprezenteileginuseaplicncadrulprocedurilordeexecutaresiliticontractelor
de vnzare ncheiate ca urmare a ndeplinirii unor formaliti de licitaie public, cum este cazul celor
realizate n cadrul procedurii de prevenire a insolvenei i de insolven sau ca urmare a apartenenei
imobiluluiladomeniulprivatdeintereslocalsaujudeeanalunitiloradministrativteritoriale."

ART.XI
Hotrrile arbitrale sau ale altor organe cu atribuii jurisdicionale, cu excepia hotrrilor
judectoreti,precumialtenscrisuripronunatesau,dupcaz,ntocmitenaintedeintrareanvigoarea
prezenteilegi,potfipusenexecutaresilitnumaidacaufostnvestitecuformulaexecutorieprevzut
deCoduldeprocedurcivil.
ART.XII
(1)Oridecteoriprintrunactnormativseprevedencuviinareadectreinstanadeexecutare
aexecutriisiliteahotrrilorjudectoreti,acesteavorfipusenexecutaredupncuviinareacereriide
executaresilitdectreexecutoruljudectoresccompetentpotrivitlegii.
(2)Oridecteoriprintrunactnormativseprevedencuviinareadectreinstanadeexecutare
a executrii silite a titlurilor executorii, altele dect hotrrile judectoreti, acestea vor fi puse n
executaredupnvestirealorcuformulexecutoriedectreinstanadeexecutareidupncuviinarea
cereriideexecutaresilitdectreexecutoruljudectoresccompetentpotrivitlegii."
ART.XIII
Dispoziiile privitoare la ncuviinarea executrii silite a hotrrilor, inclusiv arbitrale, strine
rmnaplicabile.
ART.XIV
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei,ParteaI,nr.545din3august2012,cumodificrileicompletrileulterioare,precumicucele
aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dnduse textelor o
nounumerotare.

AceastlegeafostadoptatdeParlamentulRomniei,curespectareaprevederilorart.75iale
art.76alin.(1)dinConstituiaRomniei,republicat.

p.PREEDINTELECAMEREIDEPUTAILOR,
VIORELHREBENCIUC

PREEDINTELESENATULUI
CLINCONSTANTINANTONPOPESCUTRICEANU

Bucureti,15octombrie2014.
Nr.138.