Sunteți pe pagina 1din 8

TITLUL II

Drepturile, liberttile si indatoririle fundamentale


CAP. 1
Dispozitii comune
ART. 15
Universalitatea
(1) Cettenii beneficiaz de drepturile si de liberttile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au
obligatiile prevzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.
ART. 16
Egalitatea in drepturi
(1) Cettenii sunt egali in fata legii si a autorittilor publice, fr privilegii si fr discriminri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Functiile si demnittile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, in conditiile legii, de persoanele
care au cettenia roman si domiciliul in tar. Statul roman garanteaz egalitatea de sanse intre femei si
brbati pentru ocuparea acestor functii si demnitti.
(4) In conditiile aderrii Romaniei la Uniunea European, cettenii Uniunii care indeplinesc cerintele
legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi in autorittile administratiei publice locale.
ART. 17
Cettenii romani in strintate
Cettenii romani se bucur in strintate de protectia statului roman si trebuie s-si indeplineasc
obligatiile, cu exceptia acelora ce nu sunt compatibile cu absenta lor din tar.
ART. 18
Cettenii strini si apatrizii
(1) Cettenii strini si apatrizii care locuiesc in Romania se bucur de protectia general a persoanelor si
a averilor, garantat de Constitutie si de alte legi.
(2) Dreptul de azil se acord si se retrage in conditiile legii, cu respectarea tratatelor si a conventiilor
internationale la care Romania este parte.
ART. 19
Extrdarea si expulzarea
(1) Cetteanul roman nu poate fi extrdat sau expulzat din Romania.
(2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cettenii romani pot fi extrdati in baza conventiilor
internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si pe baz de reciprocitate.
(3) Cettenii strini si apatrizii pot fi extrdati numai in baza unei conventii internationale sau in conditii
de reciprocitate.
(4) Expulzarea sau extrdarea se hotrste de justitie.
ART. 20
Tratatele internationale privind drepturile omului
(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si liberttile cettenilor vor fi interpretate si aplicate in
concordant cu Declaratia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care
Romania este parte.
(2) Dac exist neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului,
la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementrile internationale, cu exceptia cazului
in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.
ART. 21
Accesul liber la justitie
(1) Orice persoan se poate adresa justitiei pentru aprarea drepturilor, a liberttilor si a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate ingrdi exercitarea acestui drept.
(3) Prtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil.
(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.

CAP. 2
Drepturile si liberttile fundamentale
ART. 22
Dreptul la viat si la integritate fizic si psihic
(1) Dreptul la viat, precum si dreptul la integritate fizic si psihic ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeaps sau de tratament inuman ori
degradant.
(3) Pedeapsa cu moartea este interzis.
ART. 23
Libertatea individual

(1) Libertatea individual si siguranta persoanei sunt inviolabile.


(2)Perchezitionarea, retinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai in cazurile si cu procedura
prevzute de lege.
(3) Retinerea nu poate depsi 24 de ore.
(4) Arestarea preventiv se dispune de judector si numai in cursul procesului penal.
(5) In cursul urmririi penale arestarea preventiv se poate dispune pentru cel mult 30 de zile si se poate
prelungi cu cate cel mult 30 de zile, fr ca durata total s depseasc un termen rezonabil, si nu mai
mult de 180 de zile.
(6) In faza de judecat instanta este obligat, in conditiile legii, s verifice periodic, si nu mai tarziu de
60 de zile, legalitatea si temeinicia arestrii preventive si s dispun, de indat, punerea in libertate a
inculpatului, dac temeiurile care au determinat arestarea preventiv au incetat sau dac instanta constat
c nu exist temeiuri noi care s justifice mentinerea privrii de libertate.
(7) Incheierile instantei privind msura arestrii preventive sunt supuse cilor de atac prevzute de
lege.
(8) Celui retinut sau arestat i se aduc de indat la cunostint, in limba pe care o intelege, motivele
retinerii sau ale arestrii, iar invinuirea, in cel mai scurt termen; invinuirea se aduce la cunostint numai in
prezenta unui avocat, ales sau numit din oficiu.
(9) Punerea in libertate a celui retinut sau arestat este obligatorie, dac motivele acestor msuri au
disprut, precum si in alte situatii prevzute de lege.
(10) Persoana arestat preventiv are dreptul s cear punerea sa in libertate provizorie, sub control
judiciar sau pe cautiune.
(11) Pan la rmanerea definitiv a hotrarii judectoresti de condamnare, persoana este considerat
nevinovat.
(12) Nici o pedeaps nu poate fi stabilit sau aplicat decat in conditiile si in temeiul legii.
(13) Sanctiunea privativ de libertate nu poate fi decat de natur penal.
ART. 24
Dreptul la aprare
(1) Dreptul la aprare este garantat.
(2) In tot cursul procesului, prtile au dreptul s fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.
ART. 25
Libera circulatie

(1)

Dreptul la liber circulatie, in tar si in strintate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitrii

acestui drept.
(2) Fiecrui cettean ii este asigurat dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta in orice localitate din
tar, de a emigra, precum si de a reveni in tar.
ART. 26
Viata intim, familial si privat
(1) Autorittile publice respect si ocrotesc viata intim, familial si privat.

(2) Persoana fizic are dreptul s dispun de ea inssi, dac nu incalc drepturile si liberttile altora,
ordinea public sau bunele moravuri.
ART. 27
Inviolabilitatea domiciliului
(1) Domiciliul si resedinta sunt inviolabile. Nimeni nu poate ptrunde sau rmane in domiciliul ori in
resedinta unei persoane fr invoirea acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru urmtoarele situatii:
a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotrari judectoresti;
b) inlturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizic sau bunurile unei persoane;
c) aprarea securittii nationale sau a ordinii publice;
d) prevenirea rspandirii unei epidemii.
(3) Perchezitia se dispune de judector si se efectueaz in conditiile si in formele prevzute de lege.
(4) Perchezitiile in timpul noptii sunt interzise, in afar de cazul infractiunilor flagrante.
ART. 28
Secretul corespondentei
Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte
mijloace legale de comunicare este inviolabil.
ART. 29
Libertatea constiintei
(1)Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi ingrdite sub nici
o form. Nimeni nu poate fi constrans s adopte o opinie ori s adere la o credint religioas, contrare
convingerilor sale.
(2) Libertatea constiintei este garantat; ea trebuie s se manifeste in spirit de tolerant si de respect
reciproc.
(3) Cultele religioase sunt libere si se organizeaz potrivit statutelor proprii, in conditiile legii.
(4) In relatiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau actiuni de invrjbire
religioas.
(5) Cultele religioase sunt autonome fat de stat si se bucur de sprijinul acestuia, inclusiv prin
inlesnirea asistentei religioase in armat, in spitale, in penitenciare, in azile si in orfelinate.
(6) Printii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educatia copiilor minori a
cror rspundere le revine.
ART. 30
Libertatea de exprimare
(1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel,
prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt
inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzis.
(3) Libertatea presei implic si libertatea de a infiinta publicatii.
(4) Nici o publicatie nu poate fi suprimat.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare in mas obligatia de a face public sursa
finantrii.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particular a persoanei si nici
dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defimarea trii si a natiunii, indemnul la rzboi de agresiune, la ur
national, rasial, de clas sau religioas, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violent
public, precum si manifestrile obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Rspunderea civil pentru informatia sau pentru creatia adus la cunostint public revine editorului
sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestrii artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare,
al postului de radio sau de televiziune, in conditiile legii. Delictele de pres se stabilesc prin lege.
ART. 31
Dreptul la informatie
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingrdit.

(2) Autorittile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate s asigure informarea corect a
cettenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informatie nu trebuie s prejudicieze msurile de protectie a tinerilor sau securitatea
national.
(4) Mijloacele de informare in mas, publice si private, sunt obligate s asigure informarea corect a
opiniei publice.
(5)Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome. Ele trebuie s garanteze grupurilor
sociale si politice importante exercitarea dreptului la anten. Organizarea acestor servicii si controlul
parlamentar asupra activittii lor se reglementeaz prin lege organic.
ART. 32
Dreptul la invttur
(1) Dreptul la invttur este asigurat prin invtmantul general obligatoriu, prin invtmantul liceal si
prin cel profesional, prin invtmantul superior, precum si prin alte forme de instructie si de perfectionare.
(2) Invtmantul de toate gradele se desfsoar in limba roman. In conditiile legii, invtmantul se
poate desfsura si intr-o limb de circulatie international.
(3) Dreptul persoanelor apartinand minorittilor nationale de a invta limba lor matern si dreptul de a
putea fi instruite in aceast limb sunt garantate; modalittile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc
prin lege.
(4) Invtmantul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acord burse sociale de studii copiilor si
tinerilor proveniti din familii defavorizate si celor institutionalizati, in conditiile legii.
(5)

Invtmantul de toate gradele se desfsoar in unitti de stat, particulare si confesionale, in conditiile

legii.

(6) Autonomia universitar este garantat.


(7)Statul asigur libertatea invtmantului religios, potrivit cerintelor specifice fiecrui cult. In scolile
de stat, invtmantul religios este organizat si garantat prin lege.
ART. 33
Accesul la cultur
(1) Accesul la cultur este garantat, in conditiile legii.
(2) Libertatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a accede la valorile culturii nationale si
universale nu poate fi ingrdit.
(3) Statul trebuie s asigure pstrarea identittii spirituale, sprijinirea culturii nationale, stimularea
artelor, protejarea si conservarea mostenirii culturale, dezvoltarea creativittii contemporane, promovarea
valorilor culturale si artistice ale Romaniei in lume.
ART. 34
Dreptul la ocrotirea snttii
(1) Dreptul la ocrotirea snttii este garantat.
(2) Statul este obligat s ia msuri pentru asigurarea igienei si a snttii publice.
(3) Organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurri sociale pentru boal, accidente,
maternitate si recuperare, controlul exercitrii profesiilor medicale si a activittilor paramedicale, precum
si alte msuri de protectie a snttii fizice si mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.
ART. 35
Dreptul la mediu sntos
(1) Statul recunoaste dreptul oricrei persoane la un mediu inconjurtor sntos si echilibrat
ecologic.
(2) Statul asigur cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
(3) Persoanele fizice si juridice au indatorirea de a proteja si a ameliora mediul inconjurtor.
ART. 36
Dreptul de vot
(1) Cettenii au drept de vot de la varsta de 18 ani, impliniti pan in ziua alegerilor inclusiv.
(2) Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate,
prin hotrare judectoreasc definitiv, la pierderea drepturilor electorale.
ART. 37

Dreptul de a fi ales
(1) Au dreptul de a fi alesi cettenii cu drept de vot care indeplinesc conditiile prevzute in articolul 16
alineatul (3), dac nu le este interzis asocierea in partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
(2)Candidatii trebuie s fi implinit, pan in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani pentru a
fi alesi in Camera Deputatilor sau in organele administratiei publice locale, varsta de cel putin 33 de ani
pentru a fi alesi in Senat si varsta de cel putin 35 de ani pentru a fi alesi in functia de Presedinte al
Romaniei.
ART. 38
Dreptul de a fi ales in Parlamentul European
In conditiile aderrii Romaniei la Uniunea European, cettenii romani au dreptul de a alege si de a fi
alesi in Parlamentul European.
ART. 39
Libertatea intrunirilor
Mitingurile, demonstratiile, procesiunile sau orice alte intruniri sunt libere si se pot organiza si desfsura
numai in mod pasnic, fr nici un fel de arme.
ART. 40
Dreptul de asociere
(1) Cettenii se pot asocia liber in partide politice, in sindicate, in patronate si in alte forme de
asociere.
(2) Partidele sau organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaz impotriva
pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranittii, a integrittii sau a independentei
Romaniei sunt neconstitutionale.
(3) Nu pot face parte din partide politice judectorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului,
magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege
organic.
(4) Asociatiile cu caracter secret sunt interzise.
ART. 41
Munca si protectia social a muncii
(1) Dreptul la munc nu poate fi ingrdit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a
locului de munc este liber.
(2)Salariatii au dreptul la msuri de protectie social. Acestea privesc securitatea si sntatea
salariatilor, regimul de munc al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tar, repausul
sptmanal, concediul de odihn pltit, prestarea muncii in conditii deosebite sau speciale, formarea
profesional, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege.
(3) Durata normal a zilei de lucru este, in medie, de cel mult 8 ore.
(4) La munc egal, femeile au salariu egal cu brbatii.
(5) Dreptul la negocieri colective in materie de munc si caracterul obligatoriu al conventiilor colective
sunt garantate.
ART. 42
Interzicerea muncii fortate
(1) Munca fortat este interzis.
(2) Nu constituie munc fortat:
a) activittile pentru indeplinirea indatoririlor militare, precum si cele desfsurate, potrivit legii, in locul
acestora, din motive religioase sau de constiint;
b) munca unei persoane condamnate, prestat in conditii normale, in perioada de detentie sau de libertate
conditionat;
c) prestatiile impuse in situatia creat de calamitti ori de alt pericol, precum si cele care fac parte din
obligatiile civile normale stabilite de lege.
ART. 43 Dreptul
la grev

(1) Salariatii au dreptul la grev pentru aprarea intereselor profesionale, economice si sociale.
(2) Legea stabileste conditiile si limitele exercitrii acestui drept, precum si garantiile necesare asigurrii
serviciilor esentiale pentru societate.

ART. 44
Dreptul de proprietate privat
(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele
acestor drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privat este garantat si ocrotit in mod egal de lege, indiferent de titular. Cettenii
strini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privat asupra terenurilor numai in conditiile rezultate
din aderarea Romaniei la Uniunea European si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe
baz de reciprocitate, in conditiile prevzute prin lege organic, precum si prin mostenire legal.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauz de utilitate public, stabilit potrivit legii, cu
dreapt si prealabil despgubire.

(4)Sunt interzise nationalizarea sau orice alte msuri de trecere silit in proprietate public a unor bunuri pe
baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alt natur discriminatorie a titularilor.
(5) Pentru lucrri de interes general, autoritatea public poate folosi subsolul oricrei proprietti
imobiliare, cu obligatia de a despgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau
constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autorittii.
(6)Despgubirile prevzute in alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in
caz de divergent, prin justitie.
(7) Dreptul de proprietate oblig la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei
vecintti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
(8) Averea dobandit licit nu poate fi confiscat. Caracterul licit al dobandirii se prezum.
(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in
conditiile legii.
ART. 45
Libertatea economic
Accesul liber al persoanei la o activitate economic, libera initiativ si exercitarea acestora in conditiile
legii sunt garantate.
ART. 46
Dreptul la mostenire
Dreptul la mostenire este garantat.
ART. 47
Nivelul de trai

(1) Statul este obligat s ia msuri de dezvoltare economic si de protectie social, de natur s asigure
cettenilor un nivel de trai decent.
(2) Cettenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate pltit, la asistent medical in unittile
sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurri sociale publice sau private, prevzute de
lege. Cettenii au dreptul si la msuri de asistent social, potrivit legii.
ART. 48
Familia

(1) Familia se intemeiaz pe cstoria liber consimtit intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si
indatorirea printilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor.
(2) Conditiile de incheiere, de desfacere si de nulitate a cstoriei se stabilesc prin lege. Cstoria
religioas poate fi celebrat numai dup cstoria civil.
(3) Copiii din afara cstoriei sunt egali in fata legii cu cei din cstorie.
ART. 49
Protectia copiilor si a tinerilor
(1) Copiii si tinerii se bucur de un regim special de protectie si de asistent in realizarea drepturilor
lor.
(2) Statul acord alocatii pentru copii si ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte
forme de protectie social a copiilor si a tinerilor se stabilesc prin lege.
(3) Exploatarea minorilor, folosirea lor in activitti care le-ar duna snttii, moralittii sau care le-ar
pune in primejdie viata ori dezvoltarea normal sunt interzise.
(4) Minorii sub varsta de 15 ani nu pot fi angajati ca salariati.
(5) Autorittile publice au obligatia s contribuie la asigurarea conditiilor pentru participarea liber a

tinerilor la viata politic, social, economic, cultural si sportiv a trii.


ART. 50
Protectia persoanelor cu handicap
Persoanele cu handicap se bucur de protectie special. Statul asigur realizarea unei politici nationale
de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapului, in vederea participrii efective a
persoanelor cu handicap in viata comunittii, respectand drepturile si indatoririle ce revin printilor si
tutorilor.
ART. 51
Dreptul de petitionare
(1) Cettenii au dreptul s se adreseze autorittilor publice prin petitii formulate numai in numele
semnatarilor.
(2) Organizatiile legal constituite au dreptul s adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le
reprezint.
(3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutit de tax.
(4) Autorittile publice au obligatia s rspund la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit
legii.
ART. 52
Dreptul persoanei vtmate de o autoritate public
(1) Persoana vtmat intr-un drept al su ori intr-un interes legitim, de o autoritate public, printr-un
act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indrept tit s obtin
recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.
(2) Conditiile si limitele exercitrii acestui drept se stabilesc prin lege organic.
(3) Statul rspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Rspunderea statului
este stabilit in conditiile legii si nu inltur rspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu reacredint sau grav neglijent.
ART. 53
Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertti
(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertti poate fi restrans numai prin lege si numai dac se
impune, dup caz, pentru: aprarea securittii nationale, a ordinii, a snttii ori a moralei publice, a
drepturilor si a liberttilor cettenilor; desfsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei
calamitti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrangerea poate fi dispus numai dac este necesar intr-o societate democratic. Msura trebuie
s fie proportional cu situatia care a determinat-o, s fie aplicat in mod nediscriminatoriu si fr a aduce
atingere existentei dreptului sau a liberttii.
CAP. 3
Indatoririle fundamentale
ART. 54
Fidelitatea fat de tar
(1) Fidelitatea fat de tar este sacr.
(2) Cettenii crora le sunt incredintate functii publice, precum si militarii, rspund de indeplinirea cu
credint a obligatiilor ce le revin si, in acest scop, vor depune jurmantul cerut de lege.
ART. 55
Aprarea trii

(1) Cettenii au dreptul si obligatia s apere Romania.


(2) Conditiile privind indeplinirea indatoririlor militare se stabilesc prin lege organic.
(3) Cettenii pot fi incorporati de la varsta de 20 de ani si pan la varsta de 35 de ani, cu exceptia
voluntarilor, in conditiile legii organice.
ART. 56
Contributii financiare
(1) Cettenii au obligatia s contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.
(2) Sistemul legal de impuneri trebuie s asigure asezarea just a sarcinilor fiscale.

(3)

Orice alte prestatii sunt interzise, in afara celor stabilite prin lege, in situatii exceptionale.
ART. 57
Exercitarea drepturilor si a liberttilor
Cettenii romani, cettenii strini si apatrizii trebuie s-si exercite drepturile si liberttile constitutionale
cu bun-credint, fr s incalce drepturile si liberttile celorlalti.
CAP. 4
Avocatul Poporului
ART. 58
Numirea si rolul
(1) Avocatul Poporului este numit pe o durat de 5 ani pentru aprarea drepturilor si liberttilor
persoanelor fizice. Adjunctii Avocatului Poporului sunt specializati pe domenii de activitate.
(2) Avocatul Poporului si adjunctii si nu pot indeplini nici o alt functie public sau privat, cu
exceptia functiilor didactice din invtmantul superior.
(3) Organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organic.
ART. 59
Exercitarea atributiilor
(1) Avocatul Poporului isi exercit atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate in drepturile si
in liberttile lor, in limitele stabilite de lege.
(2) Autorittile publice sunt obligate s asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar in exercitarea
atributiilor sale.
ART. 60
Raportul in fata Parlamentului
Avocatul Poporului prezint celor dou Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea
acestora. Rapoartele pot contine recomandri privind legislatia sau msuri de alt natur, pentru ocrotirea
drepturilor si a liberttilor cettenilor.

S-ar putea să vă placă și