Sunteți pe pagina 1din 4

actual.consistent.

practic

CONEXIUNISALVATOARE
20 MARTIE 2010

Referin˛a biblic„: Luca 24,33-48; Ioan 20,19-29; 21,1-22.


Comentariu: Hristos, Lumina lumii, capitolele 84, 85

Da˛i m‚na ∫i Ómp„ca˛i-v„!

conexiunisalvatoare
49

TextCheie
Flash îDup„ ce au luat micul
îHristos trebuia s„ mai dea o lec˛ie, care Ól privea Ón mod deosebit dejun, Isus l-a Óntrebat pe
pe Petru. Renegarea Domnului s„u fusese Ón contrast ru∫inos cu Simon Petru: 'Simon, fiul
pretinsa lui credincio∫ie de mai Ónainte. El Œl dezonorase pe Hristos
lui Ioan, M„ iube∫ti tu mai
∫i atr„sese asupra sa neÓncrederea fra˛ilor s„i. Ei se g‚ndeau c„ nu
i se va mai Óng„dui s„ ocupe locul pe care Ól avusese Ónainte Óntre mult dec‚t ace∫tia?' El I-a
ei ∫i el Ónsu∫i Ó∫i d„dea seama c„ nu mai inspira niciun fel de r„spuns: 'Da, Doamne, Tu
Óncredere. Œnainte de a fi chemat s„-∫i reia lucrarea apostolic„, tre- ∫tii c„ Te iubesc!' Isus i-a
buia s„ dea dovad„ de poc„in˛„ Ónaintea lor. F„r„ aceast„ dovad„, zis: 'Pa∫te mieii Mei!'”
de∫i se poc„ise, p„catul lui ar fi putut s„-i submineze influen˛a ca (Ioan 21,15)
slujitor al lui Hristos. M‚ntuitorul i-a dat ocazia s„ c‚∫tige Óncrederea
fra˛ilor s„i ∫i, pe c‚t posibil, s„ Óndep„rteze ocara pe care o aduse-
se asupra Evangheliei.” (Hristos, Lumina lumii, pag. 811)
Ce p„rere ai?
la dou„ sute
de co˛i. [...]
Dup„ ce au luat micul de-
jun, Isus l-a Óntrebat pe Simon
Petru: 'Simon, fiul lui Ioan, M„
iube∫ti tu mai mult dec‚t ace∫-
R„spunde la urm„toarele Óntreb„ri c‚t de sincer tia?'
po˛i:
El I-a r„spuns: 'Da, Doamne, Tu
1. Unde te sim˛i cel mai iubit ∫i acceptat?
∫tii c„ Te iubesc!'
2. Ce te face s„ te sim˛i iubit ∫i accep-
tat? Ce trebuie s„ fac„ cineva pentru a-˛i
demonstra c„ ˛ine la tine? Caz Isus i-a zis: 'Pa∫te mieii Mei!'
L-a Óntrebat din nou, a doua oa-
3. E posibil s„-i iube∫ti pe al˛ii f„r„
ca mai Ónt‚i s„ te iube∫ti pe tine?
4. E posibil s„ iube∫ti pe cineva Ón
Ón r„: 'Simon, fiul lui Ioan, M„ iu-
be∫ti?'

timp ce ai ceva Ómpotriva lui?


5. E posibil s„ te iube∫ti pe tine
studiu El I-a r„spuns: 'Da, Doamne, Tu
∫tii c„ Te iubesc!'
Isus i-a zis: 'P„store∫te oile
Ónsu˛i dac„ nu te-ai iertat pentru
îSimon Petru le-a zis: 'M„ Mele!'
defectele ∫i gre∫elile f„cute?
duc s„ pescuiesc!' Ei i-au L-a Óntrebat a treia oar„: 'Simon,
6. Cum Ó˛i manife∫ti cel mai
r„spuns: 'Venim ∫i noi cu fiul lui Ioan, M„ iube∫ti?'
des instinctul de autoap„rare,
tine!' Au ie∫it ∫i s-au suit
c‚nd te sim˛i nesigur sau neac- Petru s-a Óntristat pentru c„-i zi-
conexiunisalvatoare

Óntr-o barc„, dar Ón noaptea


ceptat? sese a treia oar„: 'M„ iube∫ti?' ∫i
aceea n-au prins nimic.' C‚nd
7. Œn ce situa˛ii te treze∫ti I-a r„spuns: 'Doamne, Tu le ∫tii
se f„cuse deja diminea˛„, Isus
apel‚nd la respectivele cuvinte pe toate, Tu ∫tii c„ Te iubesc!'
st„tea pe ˛„rm. Ucenicii Óns„
sau ac˛iuni? Isus i-a zis: 'Pa∫te oile Mele!
nu ∫tiau c„ este Isus.
Adev„rat, adev„rat Ó˛i spun c„,
El le-a zis: 'Copila∫i, nu ave˛i
atunci c‚nd erai mai t‚n„r, tu
ceva pe∫te de m‚ncare?'
Ónsu˛i te Óncingeai ∫i te duceai
™tiai 'Nu!' I-au r„spuns ei.
El le-a zis: 'Arunca˛i n„vodul Ón
unde voiai; Óns„ c‚nd vei Ómb„-
tr‚ni, Ó˛i vei Óntinde m‚inile ∫i alt-
c„? partea dreapt„ a b„rcii ∫i ve˛i
g„si!' L-au aruncat ∫i nu l-au
cineva te va Óncinge ∫i te va du-
ce unde nu vei voi!' A spus aces-
mai putut trage din cauza tea ca s„ arate cu ce fel de

C
50 onform unui studiu mul˛imii pe∫tilor. Atunci uce- moarte Œl va prosl„vi Petru pe
Óntreprins de Asocia˛ia nicul pe care-l iubea Isus Dumnezeu. Apoi i-a zis:
American„ de Asisten˛i i-a zis lui Petru: 'Este 'Urmeaz„-M„!'
Medicali Psihiatri, lipsa Domnul!' Auzind c„ este Petru s-a Óntors ∫i l-a v„zut ve-
sentimentului de apartenen˛„ a fost Domnul, Simon Petru ∫i-a nind dup„ ei pe ucenicul pe care-l
asociat cu singur„tate, tulbur„ri pus haina pe el, pentru iubea Isus, acela care la cin„
emo˛ionale, tulbur„ri psihice ∫i afec- c„ era dezbr„cat, ∫i st„tuse la mas„ la pieptul lui Isus
˛iuni mintale. S-a dorit s„ s-a aruncat Ón mare. ∫i-L Óntrebase: 'Doamne, cine
se afle dac„ sentimen- Ceilal˛i ucenici au este cel ce Te va tr„da?' V„z‚n-
tul apartenen˛ei poate venit cu barca, tr„- du-l, Petru L-a Óntrebat pe Isus:
func˛iona ca tampon Ón g‚nd n„vodul cu 'Doamne, dar cu acesta ce va fi?'
cazuri de depresie clinic„ pe∫ti, c„ci nu
Isus i-a r„spuns: 'Dac„ vreau ca
la persoane cu risc major era departe
el s„ r„m‚n„ p‚n„ vin Eu, ce
de depresie, dat fiind isto- de ˛„rm,
te prive∫te pe tine?! Tu urmea-
ricul familial etc. Rezulta- d o a r
z„-M„!'”
tul? Da! Senza˛ia de apar- cam
tenen˛„ e esen˛ial„. (Ioan 21,3-22)
Repere
Fi∫„ îEste mai bine Ón doi, dec‚t de unul singur, c„ci doi ob˛in
o plat„ mai bun„ pentru munca lor. Dac„ unul dintre ei

de va c„dea, cel„lalt Ól va ridica, dar vai de cel care


cade ∫i nu exist„ un altul care s„-l ridice! Tot ast-
fel, dac„ se culc„ doi, se Ónc„lzesc, dar dac„
studiu cineva este singur, cum se poate Ónc„lzi? Tot
astfel, dac„ pe unul singur Ól Ómpresoar„
cineva, doi pot s„ i se Ómpotriveasc„, iar
funia Ómpletit„ Ón trei nu este rupt„ u∫or.”
(Eclesiastul 4,9-12)
Ce urm„rea Isus c‚nd l-a Óntrebat pe Petru dac„ Œl
iube∫te? îVeni˛i acum s„ ne judec„m, zice
Domnul. De∫i p„catele voastre sunt
ca o hain„ stacojie, ele se vor face
albe ca z„pada; de∫i sunt ro∫ii ca
purpura, ele se vor face ca l‚na.”
(Isaia 1,18)
Cum pare s„ se fi sim˛it Petru luat la Óntreb„ri de Isus? îDar El i-a zis femeii: 'Credin˛a ta
te-a m‚ntuit. Du-te Ón pace!'”

conexiunisalvatoare
(Luca 7,50)
îCine se uit„ dup„ v‚nt nu mai
seam„n„, iar cine se uit„ dup„
nori nu mai secer„.” (Eclesias-
Ce efect a avut asupra celor prezen˛i faptul c„ Petru ∫i-a afirmat tul 11,4)
Ón mod repetat iubirea pentru Isus, mai ales c„ Œl renegase de îCur„˛e∫te-m„ cu isop ∫i voi fi
trei ori c‚nd a fost Isus arestat? curat, spal„-m„ ∫i voi fi mai
alb dec‚t z„pada.” (Psalmii
51,7)

Cu al˛i
ochi
A fost iertarea lui Isus suficient„ pentru ca Petru s„ poat„ con- 51
tinua lucrarea Óncredin˛at„ de Isus de a predica Evanghelia?
De ce altceva mai era nevoie, at‚t pentru Petru, c‚t ∫i pen-
tru ceilal˛i ucenici?
îIube∫te-te, accept„-te, iar-
t„-te ∫i poart„-te frumos cu
tine Ónsu˛i, pentru c„, f„r„
tine, noi, restul, suntem f„r„ o
Am acceptat cu adev„rat iertarea lui Dumnezeu dac„ surs„ de multe lucruri frumoa-
refuz„m s„ ne iert„m pe noi Ón∫ine? se.” – Leo F. Buscaglia, autor ∫i lector
motivator american, secolul XX

îO sut„ de persoane religioase, Óm-


pletite Óntr-o unitate de organiza˛ii cu
scopuri nobile, nu constituie o biseric„
mai mult dec‚t ar forma unsprezece mor˛i
o echip„ de fotbal. Prima condi˛ie este via˛a,
Óntotdeauna.” – A. W. Tozer, pastor protestant, autor ∫i edi-
tor american, secolul XX
Experien˛atazilnic„
Sabat Acela∫i sfat este valabil ∫i pentru
noi. Ce po˛i face pentru a da curs
contribui la aceste rela˛ii Ón a∫a fel
„spunde la Óntreb„rile de la rubri- Ónc‚t s„ te apropii de familie, prieteni
Rca Ce p„rere ai?. Œn Ioan 20,19- chem„rii de a-i hr„ni pe miei? ∫i biseric„? Ce aport po˛i avea, ast-
fel Ónc‚t acestea s„ fie c‚∫tigate
29 se relateaz„ cum Toma nu a
crezut c„ Isus a Ónviat. El a ales s„ Mar˛i datorit„ faptului c„ faci parte din
nu cread„, dar – Ón ciuda faptului c„ llen White ne spune c„ Isus Ói ele? Dac„ aceast„ unitate este im-
∫i-a argumentat puternic lipsa de Eofer„ lui Petru ∫ansa de a se portant„ pentru Dumnezeu, ce impor-
tan˛„ ar trebui s„ aib„ pentru noi?
Óncredere, de∫i avea m„rturiile per- revan∫a pentru gre∫elile din trecut.
sonale date de al˛ii – Isus i-a dat lui Isus Ól iertase, Óns„ Petru avea ne-
Toma dovada pe care el o avea voie s„-∫i reia locul Óntre ceilal˛i
deja. Œn loc s„ judeci Ónc„p„˛‚narea ucenici. ™i noi facem destule gre∫eli.
lui Toma, Óncearc„ s„ Ón˛elegi care a Via˛a este un proces continuu de Vineri
fost cauza deta∫„rii lui de grup ∫i Ónv„˛are, dar nu Óntotdeauna reu∫im el mai frustrant ∫i solicitant as-
adopt„rii unei pozi˛ii diferite. Œn ce
m„sur„ facem ∫i noi acela∫i lucru ∫i
din prima Óncercare. Este iertarea lui
Isus Óntotdeauna suficient„? Sau
Cpect al vie˛ii este men˛inerea re-
la˛iilor. Exist„ nenum„rate c„r˛i de-
de ce? uneori trebuie s„ facem un pas Ón spre cum s„-˛i construie∫ti ∫i s„
plus (cu ajutorul lui Isus) pentru a men˛ii rela˛ii cu toat„ lumea, de la
Óndrepta lucrurile cu oamenii pe care membrii familiei p‚n„ la colegi de
Duminic„ i-am dezam„git? Œn ce moduri putem serviciu ∫i oameni Ónt‚lni˛i Ónt‚mpl„-
„spunde la Óntreb„rile de la Fi∫„ s„ readucem Óncrederea Ón cadrul re-
conexiunisalvatoare

tor care s-ar putea s„ devin„ impor-


Rde studiu. Petru c„zuse mult Ón la˛iilor care au avut de suferit? Ce
ocazii vezi pentru a Óndrepta lucrurile
tan˛i pentru tine mai t‚rziu. Nu e Ón-
ochii ucenicilor ∫i a celorlal˛i credin- totdeauna u∫or. Œn acela∫i timp, rela-
cio∫i. El se l„udase cel mai mult, dar cu cei pe care i-ai r„nit Ón trecut? ˛iile sunt ∫i cel mai satisf„c„tor as-
c‚nd momentul testului a sosit, l-a pect al vie˛ii. Nu po˛i avea rela˛ii so-
renegat pe Isus de trei ori atunci
c‚nd Acesta avea cea mai mare
Miercuri lide, fericite dac„ nu te-ai ocupat mai
n Eclesiastul 11,4 se spune c„, Ónt‚i de lucrurile din interiorul t„u.
nevoie. Prin intermediul Óntreb„rilor,
Isus i-a dat ocazia lui Petru de a-∫i
Œdac„ ne concentr„m pe lucrurile Cum te poate ajuta Dumnezeu s„ ai
care ne pot speria sau nelini∫ti, nu lucrurile rezolvate pe din„untru, ca
declara public iubirea pentru Œnv„˛„-
rezolv„m absolut nimic. Acela∫i lucru s„ po˛i avea rela˛ii pline de satis-
torul s„u ∫i a creat premisele pentru
e valabil ∫i Ón dreptul gre∫elilor noas- fac˛ii?
ca Petru s„ fie pe deplin acceptat,
tre din trecut. Dac„ nu ne putem
din nou, de ceilal˛i 11. De ce a ˛inut
ierta pe noi Ón∫ine, nu vom putea ni-
Isus neap„rat ca Petru s„ fie repri-
ciodat„ s„ mergem mai departe ∫i
mit Ón s‚nul celor 12? Ce beneficiu
52 avea s„ aduc„ unitatea at‚t pentru
s„ fim oamenii pe care Ói dore∫te
Dumnezeu. Refuzul de a ne ierta a-
Petru, c‚t ∫i pentru ceilal˛i?
fecteaz„ ∫i rela˛iile pe care le avem.
Rela˛iile conteaz„ foarte mult ∫i este
Resurse Ón
voia lui Dumnezeu s„ avem rela˛ii
fericite, ca s„ ne putem sim˛i Ómpli-
limba englez„
ni˛i. îŒn doi e mai bine dec‚t Ón unul”
Luni ∫i îo funie Ómpletit„ Ón trei nu se
Acceseaz„ site-ul www.Insight
n Ioan 21,15, Isus Ói spune lui Magazine.org ∫i particip„ la Forum.
Œ Petru ce trebuie s„ fac„: îPa∫te
rupe repede”. Pentru ce anume ai
nevoie s„ te ier˛i pe tine Ónsu˛i? Œn
Tot aici, po˛i discuta – Óntr-o bise-
ric„ virtual„ – subiectele de la
mieii Mei!” Aceasta era nu doar o ce fel aceast„ iertare Ó˛i permite s„
indica˛ie cu privire la misiunea lui – ™coala de Sabat ∫i po˛i afla multe
mergi mai departe?
s„-i hr„neasc„ pe noii credincio∫i istorii de via˛„ ale unor oameni
care aveau nevoie de Óndrumare ∫i memorabili.
grij„ –, ci ∫i o sugestie cu privire la Joi
modul de a relua leg„turile str‚nse ela˛iile sunt singurele lucruri din
cu ceilal˛i credincio∫i. Petru trebuia Rafara noastr„ pe care le vom Argumente Ón plus
s„ fie Óntr-o str‚ns„ leg„tur„ cu fra˛ii putea lua cu noi Ón cer. Oamenii vei g„si Ón Hristos, Lumina lumii,
s„i atunci c‚nd aveau s„ lucreze cot sunt adev„ratele comori ale vie˛ii, capitolele 84 ∫i 85.
la cot. Colabor‚nd, ei urmau s„ se a∫a c„ ar trebui s„ Ói lu„m Ón serios.
Cum po˛i deveni mai apropiat de Urm‚nd acest plan, vei parcurge Ón fiecare
uneasc„ Ón acela∫i scop, av‚nd ast-
an cel pu˛in o carte din seria de istorie bi-
fel ocazia de a-∫i dezvolta Óncre- familie, prieteni ∫i biseric„? Cum po˛i blic„ scris„ de Ellen White (de la Patriarhi
derea reciproc„. ∫i profe˛i la Tragedia veacurilor).

S-ar putea să vă placă și