Sunteți pe pagina 1din 31

ROMNIA

MinisterulAgriculturiii
DezvoltriiRurale

MINISTERULAGRICULTURIIIDEZVOLTRIIRURALE

AutoritateadeManagementpentruPNDR

UNIUNEA
EUROPEAN

Programfinanatprin
FEADR

GHIDULSOLICITANTULUI

pentruSUBMSURA7.6Investiiiasociatecuprotejarea
patrimoniuluicultural
depunereonline

PrevederileprezentuluiGhidsecompleteazcureglementrilecuprinsen
ManualdeProcedurpentruSubMsura7.6publicatpesiteulwww.afir.info

PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL20142020
ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

GHIDULSOLICITANTULUI
pentruaccesare
SUBMSURA 7.6 Investiii asociate cu protejarea
patrimoniuluicultural
Versiunea01septembrie2015CONSOLIDAT

GhidulSolicitantuluiesteunmaterialdeinformare
tehnic a potenialilor beneficiari ai finanrilor din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
(FEADR) implementat prin Programul Naional de
Dezvoltare Rural (PNDR) 20142020 i se constituie n
suportinformativcomplexpentruntocmireaproiectelor
conformexigenelorspecificealePNDR.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru
pregtirea, elaborarea, editarea i depunerea
proiectului de investiii, precum i modalitatea de
selecie, aprobare i derulare a implementrii
proiectuluidumneavoastr.
Deasemenea,coninelistaindicativatipurilorde
investiii eligibile pentru finanri din fonduri
nerambursabile,documentele,avizeleiacordurilecare
trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanare, al
Studiului de Fezabilitate/Documentaiei de Avizare a
Lucrrilor deIntervenieial Memoriului Justificativ,al
ContractuluideFinanare,precumialteinformaiiutile
realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelornecesare.

IMPORTANT!
Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatedeMADRi
AFIR,disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltarealeRomniei,precumipe
paginiledeinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,prin
telefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhidului
Solicitantului.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

CUPRINS

CAPITOLUL1
PREVEDERIGENERALE
1.1
ContribuiaMsurii07Serviciidebazirennoireasatelornzonelerurale................4
1.2
Contribuiapublic..............................................................................................................4

CAPITOLUL2
PREZENTAREASUBMSURII7.6
2.1Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile...................................................................5
2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului.......................................................5
2.3Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile..................................................................................6
2.4Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile..............................................................................8
2.5Principiiicriteriideselecieaproiectului............................................................................8
2.6Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)..........................11

CAPITOLUL3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUInvestiiiasociatecu
protejareapatrimoniuluicultural
3.1
Completarea,depunereaiverificareaDosaruluiCereriide
Finanare...........................................................................................................................................12
3.2
Contractareafondurilor...............................................................................................18
3.3
Achiziiile....................................................................22
3.4
Plata.....................................................................................................................................23

CAPITOLUL4
INFORMAIIUTILE
4.1.
DocumentenecesarentocmiriiCereriide
Finanare...........................................................................................................................................24
4.2.
ListaFormularelordisponibilepesiteulAFIR......................................................................26
4.3.
Dicionar..........................................................................................26
4.4.
AFIRnsprijinuldumneavoastr.........................................................................................28

CAPITOLUL5
ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI
5.1Anexa1ModelCereredeFinanare...............................................................linkwww.afir.info
5.2Anexa2ModelStudiudeFezabilitate/Documentaiedeavizarealucrrilordeintervenii,
conformHG28dinianuarie2008............................................................................linkwww.afir.info
5.3Anexa3ModelMemoriuJustificativ.............................................................linkwww.afir.info
5.3.1Recomandriprivindelaborareaanalizeicostbeneficiu....................................linkwww.afir.info
5.3.2Modeldedeterminareaprocentuluisprijinuluipublicnerambursabil............linkwww.afir.info
5.4Anexa4ModelContractdeFinanare............................................................linkwww.afir.info
5.5Anexa5ModeledeFormularedePlat.........................................................linkwww.afir.info
5.6Anexa6FiaMsurii07.................................................................................linkwww.afir.info
5.7Anexa7Declaraii..........................................................................................linkwww.afir.info
5.8Anexa8Legeanr.190/2009pentruaprobareaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.
142/2008privindaprobareaPlanuluideamenajareateritoriuluinaionalSeciuneaaVIIIa
zonecuresurseturistice..............................................................................linkwww.afir.info
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

5.9Anexa9NumrultotalalpopulaieicomuneiesteconformRezultatuluifinalal
recensmntuluipopulaieiilocuinelordinanul2011Tabelulnr.3Populaiastabilpesexei
grupedevrstjudee,municipii,orae,comune,consultndcoloana
nr.1.........................................................................................................................linkwww.afir.info

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Capitolul1
PREVEDERIGENERALE
1.1 Contribuia MSURII 07 Servicii de baz i rennoirea satelor n zonele
ruraleladomeniiledeintervenie:
SubMsura7.6Investiiiasociatecuprotejareapatrimoniuluiculturalsencadreaz,conform
Regulamentului(CE)1305/2013,art.20,nmsura07Serviciidebazirennoireasatelorn
zonele rurale i contribuie la domeniul de intervenie DI 6B ncurajarea dezvoltrii locale n
zonelerurale
ncadrareaCereriideFinanaresevafacepedomeniul deintervenieDI 6B ncurajarea
dezvoltrii locale n zonele rurale, oferinduse sprijin pentru studii i investiii asociate cu
ntreinerea, refacerea i modernizarea patrimoniului cultural i natural al satelor al
peisajelor rurale i al siturilor de nalt valoare natural, inclusiv cu aspectele socio
economiceconexe,precumiaciunidesensibilizareecologic.

Aceast submsur va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin ntreinere, restaurare i
modernizareaobiectivelordepatrimoniuculturaldeintereslocal,aezmintemonahaleinclusiva
aezmintelorculturalecmineculturale.Investiiilevoraveaunimpactpozitivasupraturismului
localivorajutalastimulareadezvoltriimediuluideafacerilocal.
Sprijinirea conservriipatrimoniuluilocali atradiiiloraredreptscopstimulareaactivitilorde
turism rural, precum i meninerea tradiiilor i a motenirii spirituale contribuind astfel la
atractivitateazonelorrurale..

1.2.Contribuiapublic
Contribuiapublictotal,pentruDomeniuldeintervenieDI6Bncurajareadezvoltriilocalen
zonelerurale,estede194.688.825Euro,dincare:
15%contribuiaGuvernuluiRomniei;
85%contribuiaUniuniiEuropene.

Contribuia public total aferent sesiunii anului 2015, pentru Domeniul de intervenie DI 6B
ncurajareadezvoltriilocalenzonelerurale,estede97.000.000Euro,dincare:

pentrunaional
68.500.000euro
pentruSUERD
24.000.000euro
pentruITI
4.500.000euro

StrategiaintegratdedezvoltaredurabilaDelteiDunrii(ITI)esteundocumentstrategiccare
orienteaz dezvoltarea regiunii Deltei Dunrii. Instrumentul ITI va fi utilizat, prin contribuia
tuturorProgramelorFESI20142020,ntrunarealformatdin38deunitiadministrativteritoriale
dincadrulRezervaieiBiosferaDeltaDunrii,JudeulTulceaiNordulJudeuluiConstana.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Strategia UE pentru regiunea Dunrii (SUERD) este un mecanism comunitar de cooperare a


statelordinbazinulDunrii,destinatdezvoltriieconomiceisocialeamacroregiuniidunrene,
prin consolidarea implementrii n regiune a politicilor i legislaiei UE. SUERD este a doua
strategiemacroregionalaUE,prelundmodeluldecooperaredezvoltatprinStrategiaUEpentru
MareaBaltic(adoptatn2009)cuadaptarelaspecificulregiuniidunrene.

PentrusprijinireaobiectivelorSUERD,sevorfinanaproiectenurmtoarelejudeeriverane
Dunrii:CaraSeverin,Mehedini,Dolj,Olt,Teleorman,Giurgiu,Clrai,Ialomia,Brila,Galai,
TulceaiConstana.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Capitolul2
PREZENTAREASUBMSURII7.6

2.1Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile?

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Sub


Atenie!
Msura7.6sunt:
NusunteligileCererilede
Comunele,conformlegislaieinaionalenvigoare;
FinanaredepusedeConsiliile
ONGuri,conformlegislaieinaionalenvigoare;
Localennumelecomunelor.
Unitidecultconformlegislaieinvigoare;
Persoanefiziceautorizate/societicomerciale,care
deinnadministrareobiectivedepatrimoniuculturaldeutilitatepublic,declasB.

ATENIE! Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi i Administratorul public


pentruComuneiAsociaiideDezvoltareIntercomunitare,nconformitatecuLegeanr.215/2001
aadministraieipublicelocalecumodificrileicompletrileulterioare).
FinanareaunuiproiectdepusncadrulSubMsurii7.6derulatprinPNDResterestricionat
pentruurmtoarelecategoriidebeneficiari:
a) solicitaniinregistrainRegistruldebitorilorAFIR,attpentruProgramulSAPARD,ctipentru
FEADR,pnlaachitareaintegraladatorieifadeAFIR,inclusivadobnzilorimajorrilorde
ntrziere;
b) solicitanii care au Contracte de Finanare pentru proiecte nerealizate ncetate din proprie
iniiativ,pentruunandeladatarezilierii,iarsolicitaniicareauContractedeFinanarencetate
pentrunerespectareaobligaiilorcontractualedininiiativaAFIR,pentru2anideladatarezilierii;
c) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanrii FEADR, care se afl n situaii litigioase cu
AFIR,pnlapronunareadefinitivainstaneidejudecatnlitigiuldedusjudecii;
d) solicitanii care sau angajat prin declaraie la depunerea Cererii de Finanare c vor depune
dovadacofinanriilacontractaresaucvordepuneproiectultehnicinuprezintdocumentele
la data prevzut n notificare din motive neimputabile acestora, nu vor mai putea accesa
programultimpdeunandelanotificare.

2.2Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

Este important ca naintea depunerii Cererii de Finanare s identificai, obiectiv, punctajul pe


careaceastalrealizeazisspecificaivaloareapunctajuluincerereadefinanare,seciunea
ADatedespretipuldeproiectibeneficiar

Atenie! Pentru justificarea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastr


este necesar s fie prezentate n cuprinsul Studiului de Fezabilitate/ Documentaiei pentru
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

AvizareaLucrrilordeIntervenietoateinformaiileconcludente,informaiipecaredocumentele
justificativeanexatelevordemonstraisusine.
Solicitantultrebuiessencadrezen
Important!
categoriabeneficiariloreligibili.Sevor
Spaiulruraleligibilnaccepiuneaacesteimsuri,
verificaactelejuridicedenfiinarei
cuprindetotalitateacomunelorcauniti
funcionare,specificefiecreicategoriide
administrativteritorialempreuncusatele
solicitani;
componente.
Solicitantulnutrebuiesfieninsolven
Sateleaparintoaredeoraenusunteligibile.
sau incapacitate de plat. Se vor verifica
Cerificatele de Cazier Fiscal, Declaraia pe
propria rspundere, Buletinul Procedurilor de Insolven, extrase de cont bancar, specifice, dup
caz,fiecreicategoriidesolicitani;
Investiia trebuie s fie n corelare cu orice strategie de dezvoltare naional/ regional/
judeean/ local aprobat, corespunztoare domeniului de investiii. Se va verifica, n
documenteledepusedesolicitant,dacinvestiiaestencorelarecuoriceStrategiedeDezvoltare
Naional/Regional/Judeean/Localaprobat,corespunztoaredomeniuluideinvestiii;
Investiia trebuie s se ncadreze n cel puin unul din tipurile de sprijin prevzute prin Sub
Msur. Se vor analiza Studiile de Fezabilitate/ Documentaiile de Avizare a Lucrrilor de
Intervenii/ProiecteleTehnice/MemoriileJustificative;
Investiiasserealizezenspaiulrural.SevaverificadacainvestiiaserealizeazlaniveldeUAT
comunrespectivnsatelecompunente;
Introducerea investiiei din patrimoniul cultural de clas B n circuitul turistic, la finalizarea
acesteia. Se va verifica Declaraia pe propria rspundere dat de solicitant din care s reias c
duprealizareainvestiieidinpatrimoniulculturaldeclasB,aceastavafinscrisntroreeade
promovareturistic.
Solicitantulseangajeazsasigurentreinerea/mentenanainvestiieipeoperioaddeminim5
ani, de la ultima plat. Se va verifica dac solicitantul a depus angajamentul de a suporta
cheltuieliledentreinerei/saureparareainvestiieipeoperioaddeminimum5anideladata
efecturiiultimeipli.

2.3Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile

n cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile i neeligibile. Finanarea va fi acordat doar
pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului n conformitate cu Fia
SubMsurii,nlimitavaloriimaximeasprijinului.

Atenie!
Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de ctre
Investiiapentruconstrucia,extindereai/
beneficiarulfinanrii.
saumodernizareadrumurilordeaccesale
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor
aezmintelormonahaledeclasBeste
eligibili pentru investiii corporale i/ sau necorporale, eligibilNUMAINCADRULPROIECTULUIde
conform urmtoarei listei indicative a cheltuielilor
restaurarea,conservareai/saudotarea
aezmintelormonahaledeclasB
eligibile:
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

restaurarea,conservareaidotareacldirilor/monumentelordinpatrimoniulculturalimobilde
intereslocaldeclasB;
restaurarea, conservarea i/ sau dotarea aezmintelor monahale ce au n componen
monumente istorice de clas B i construcia, extinderea i / sau modernizarea drumurilor de
accesaleaezmintelormonahaledeclasB;
modernizarea,renovareai/saudotareacminelorculturale.

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcia sau renovarea de bunuri imobile i


achiziionareasaucumprareaprinleasingdemainiiechipamentenoi,nlimitavaloriipepiaa
activului precum onorariile pentru arhiteci, ingineri i consultani, onorariile pentru consiliere
privind durabilitatea economic i de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate n
limitaa10%dintotalulcheltuieliloreligibilepentruproiectelecareprevdiconstruciimontaji
nlimitaa5%pentruproiectelecareprevdsimplaachiziiedebunuri.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru consultan,
proiectare,monitorizareimanagement,inclusivonorariilepentruconsiliereprivinddurabilitatea
economic i de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul
(UE) nr.1305/2013, precum i cele privind obinerea avizelor i autorizaiilor necesare
implementriiproiectelor,prevzutenlegislaianaional.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate naintea aprobrii
finanrii, sunt eligibile dac respect prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 i
ndeplinescurmtoarelecondiii:
a) sunt prevzute sau rezult din aplicarea legislaiei n vederea obinerii de avize, acorduri i
autorizaii necesare implementrii activitilor eligibile ale operaiunii sau rezult din cerinele
minimeimpusedePNDR20142020;
b)suntaferente,dupcaz:unorstudiii/sauanalizeprivinddurabilitateaeconomicidemediu,
studiudefezabilitate,proiecttehnic,documentdeavizarealucrrilordeintervenie,ntocmiten
conformitatecuprevederilelegislaieinvigoare;
c)suntnecesarenprocesuldeachiziiipublicepentruactivitileeligibilealeoperaiunii;
d)suntaferenteactivitilordecoordonareisupervizareaexecuieiirecepieilucrrilorde
construciimontaj.

Cheltuielile de consultan i pentru managementul proiectului sunt eligibile dac respect


condiiile anterior menionate i sedeconteazproporional cu valoarea fiecrei trane de plat
aferenteproiectului.ExcepiefaccheltuieliledeconsultanpentruntocmireadosaruluiCereriide
Finanare,caresepotdecontaintegralncadrulprimeitranedeplat.

Studiile de Fezabilitate i/ sau Documentaiile de Avizare a Lucrrilor de Intervenie, aferente


Cererilor de Finanare depuse de solicitanii publici pentru msuri/ submsuri din PNDR 2014
2020,trebuientocmitepotrivitprevederilorHotrriiGuvernuluinr.28/2008.
Coninutulcadru al proiectului tehnic va respecta prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008
pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea coninutuluicadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente
investiiilorpublice,precumiastructuriiimetodologieideelaborareadevizuluigeneralpentru
obiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii".
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT
9
InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Cheltuielilenecesarepentruimplementareaproiectuluisunteligibiledac:
a) sunt realizate efectiv dup data semnrii Contractului de Finanare i sunt n legtur cu
ndeplinireaobiectivelorinvestiiei;
b)suntefectuatepentrurealizareainvestiieicurespectarearezonabilitiicosturilor;
c)suntefectuatecurespectareaprevederilorcontractuluidefinanaresemnatcuAFIR;
d)suntnregistratenevidenelecontabilealebeneficiarului,suntidentificabile,verificabileisunt
susinutedeoriginaleledocumentelorjustificative,ncondiiilelegii.

2.4Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile

Construciadeaezminteculturalecmineculturale/aezmintemonahalenoi.
Cheltuielileneeligibilegeneralesunt:
cheltuielilecuachiziionareadebunuriiechipamentesecondhand;
cheltuieli efectuate nainte de semnarea contractului de finanare a proiectului cu excepia:
costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate
naintededepunereaCereriideFinanare;
cheltuielicuachiziiamijloacelordetransportpentruuzpersonalipentrutransportpersoane;
cheltuielicuinvestiiilecefacobiectuldubleifinanricarevizeazaceleaicosturieligibile;
ncazulcontractelordeleasing,celelaltecosturilegatedecontracteledeleasing,cumarfimarja
locatorului,costurilederefinanareadobnzilor,cheltuielilegeneraleicheltuieliledeasigurare.
cheltuielineeligibilenconformitatecuart.69,alin(3)dinR(UE)nr.1303/2013ianume:
a.dobnzi debitoare, cu excepia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenii
pentrudobndsauauneisubveniipentrucomisioaneledegarantare;
b.achiziionareadeterenurineconstruiteideterenuriconstruite;
c.taxapevaloareaadugat,cuexcepiacazuluincareaceastanusepoaterecuperantemeiul
legislaieinaionaleprivindTVAulsauaprevederilorspecificepentruinstrumentefinanciare;
ListainvestiiiloricosturilorneeligibilesecompleteazcuprevederileHotrriideGuvernNr.
226/2aprilie2015privindstabilireacadruluigeneraldeimplementareaMsurilorProgramului
NaionaldeDezvoltareRuralcofinanatedinFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural
idelabugetuldestatpentruperioada20142020.
Cheltuielineeligibilespecifice:
Contribuiannatur;
Costuriprivindnchiriereademaini,utilaje,instalaiiiechipamente;
Costurioperaionaleinclusivcosturidentreinereichirie.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

10

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

2.5PrincipiileiCriteriiledeselecieaproiectului

ProiecteleprincaresesolicitfinanareprinFEADRsuntsupuseunuisistemdeselecie,nbaza
cruiafiecareproiectestepunctatconformprincipiilorprivindstabilireacriteriilordeselecie:

Pentruinvestiiilederestaurareiconservareapatrimoniuluiculturaldeintereslocal
Principiulpotenialuluituristic,nsensulprioritizriiproiectelornlocalitileruralecupotenial
dedezvoltareturistic;
Principiulvaloriiculturalenfunciedenumruldeactivitisocioculturaledesfurate.
Pentruinvestiiiledemodernizareidotareacminelorculturale
Principiulgraduluidedeservireapopulaiei,inclusivpotenialulturisticallocalitiirurale;
Principiulvaloriiculturalenfunciedenumruldeactivitisocioculturaledesfurate.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate n acord cu criteriile de selecie mai jos menionate, iar
sistemuldepunctareesteurmtorul:
Nr. Principiide
Criteriideselecie
Punctaj
Observaii
Crt. selecie
Pentruinvestiiilederestaurareiconservareapatrimoniuluiculturaldeintereslocal,clasaB
Proiectedinzonecupotenial
max70p
turisticridicat:
Principiul
1)Proiectele UATurilor cu
potenialulu concentrare foarte mare de
70p
Legeanr.190/2009pentru
ituristic,n resurse turistice naturale i
aprobareaOrdonaneide
sensul
antropice
urgenaGuvernuluinr.
prioritizrii
2)Proiectele UATurilor cu
142/2008privindaprobarea
proiectelor concentrare foarte mare de
50p
1.
Planuluideamenajarea
n
resurse turistice naturale sau
localitile
teritoriuluinaionalSeciunea
antropice
ruralecu
aVIIIazonecuresurse
3)Proiectele UATurilor cu
30p
potenialde concentrare mare de resurse
turistice,Anexa8.
dezvoltare
turisticenaturalei antropice
turistic
4)Proiectele UATurilor cu
20p
concentrare mare de resurse
turisticenaturalesauantropice
Principiul
Proiectecaredemonstreaz
max30p

valorii
activitisocioculturale
culturalen desfurate
2.

funciede
numrulde
activiti
socio
culturale
desfurate

a)Activiticulturale
-sevoracordacte2puncte
pentrufiecareactivitate
b)Activitisociale
-sevoracordacte2puncte
pentrufiecareactivitate

TOTALPUNCTAJ

max20p
2pcte/
activitate
max10p
2pcte/
activitate
max100p

Sevaargumentaprin
documentecares
demonstrezenumrulde
activiticeauavutlocn
ultimele12luni,anterioare
dateidepuneriiCereriide
Finanare

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

11

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Proiectelecupunctajegalsevordepartajadupnumruldeactiviticulturaleceauavutlocn
ultimele12lunianterioaredateidepuneriiCereriideFinanare.
Pentruinvestiiiledemodernizareidotareacminelorculturale
Proiectecaredeservesc
localiticuopopulaiectmai
mare
Seconsidernumrultotalde
max40p
locuitoriaicomunei,conform
recensmntuluipopulaieii
locuinelordinanul2011
Rezultatefinale Tabel3
Peste6.499
40p
5.5006.499
35p
4.5005.499
30p
3.5004.499
25p
Principiul
2.5003.499
20p
graduluide
1.5002.499
15p
deservirea
5001.499
10p
populaiei, Proiectedinzonecupotenial
max40p
3. inclusiv
turisticridicat:
potenialul
5)ProiecteleUATurilorcu
turistical
concentrarefoartemarede
40p
localitii
resurseturisticenaturalei
rurale
antropice
6)ProiecteleUATurilorcu
concentrarefoartemarede
30p
resurseturisticenaturalesau
antropice
7)ProiecteleUATurilorcu
20p
concentraremarederesurse
turisticenaturaleiantropice
8)ProiecteleUATurilorcu
concentraremarederesurse
turisticenaturalesauantropice

4.

Principiul
Proiectecaredemonstreaz
valorii
activitisocioculturale
culturalen
desfurate
funciede
numrulde
c)Activiticulturale
activiti
-sevoracordacte2puncte
socio
pentrufiecareactivitate
culturale
d)Activitisociale
desfurate
-sevoracordacte2puncte
pentrufiecareactivitate

PUNCTAJTOTAL

Numrultotalalpopulaiei
comuneiesteconform
Rezultatuluifinalal
recensmntuluipopulaieii
locuinelordinanul2011
Tabelulnr.3Populaia
stabilpesexeigrupede
vrstjudee,municipii,
orae,comune,consultnd
coloananr.1,Anexa9

Legeanr.190/2009pentru
aprobareaOrdonaneide
urgenaGuvernuluinr.
142/2008privindaprobarea
Planuluideamenajarea
teritoriuluinaionalSeciunea
aVIIIazonecuresurse
turistice,Anexa8.

10p
max20p

max10p
2pcte/
activitate
max10p
2pcte/
activitate

Sevaargumentaprin
documentecares
demonstrezenumrulde
activiticeauavutlocn
ultimele12luni,anterioare
dateidepuneriiCereriide
Finanare.

max100p

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

12

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Proiectelecupunctajegalsevordepartajadupnumruldeactiviticulturaleceauavutlocn
ultimele12lunianterioaredateidepuneriiCereriideFinanare.

Toateactivitilepecaresolicitantulseangajeazsleefectuezeprininvestiieattlafazade
implementareaproiectuluictinperioadademonitorizare,activitipentrucareCerereade
Finanareafostselectatpentrufinanarenerambursabil,devincondiiiobligatorii.
nsituaiancare,laverificareaoricreiCereridePlat,saulaverificrileefectuatenperioada
de monitorizare, se constat c aceste condiii nu mai sunt ndeplinite de ctre proiect sau
beneficiar,plilevorfisistate,ContractuldeFinanarevafireziliatitoateplileefectuatede
AFIR pn la momentul constatrii neregularitii vor fi ncadrate ca debite n sarcina
beneficiarului,ladispoziiaAFIR.

2.6Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)
Sprijinul public nerambursabil acordat n cadrul acestei SubMsuri va fi 100% din totalul
cheltuieliloreligibilepentruproiecteledeutilitatepublic,negeneratoaredevenitinuvadepi
500.000euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat n cadrul acestei submsuri va fi 80% din totalul
cheltuieliloreligibilepentruproiectelegeneratoaredevenitinuvadepi200.000euro.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea total a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani
fiscali de ctre un beneficiar nu va depi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/
beneficiar.
Pentru proiectelegeneratoare de venit, inclusiv pentru cele care vizeaz investiii n cmine
culturale se va aplica Schema 7.6 Sprijin acordat pentru stimularea investiiilor asociate
conservriipatrimoniuluiipentrumeninereatradiiilorimoteniriispiritualeconformR(UE)
nr.1407/2013deminimis.
Informaiile cu privire la accesarea acestei scheme de sprijin se regsesc n Ghidul Solicitantului
aferentacesteia.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

13

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii cheltuielilor eligibile


efectuate(suportateipltiteefectiv)nprealabildectrebeneficiar.
Un solicitant / beneficiar, dup caz, poate obine finanare nerambursabil din FEADR i de la
bugetuldestatpentrumaimulteproiectedeinvestiiidepusepentrumsuri/submsuridincadrul
PNDR20142020,curespectareaprevederilorart.3dinHotrreaGuvernuluinr.226/2015.

3.1Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare

Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de


Finanare nsoit de anexele tehnice i
administrative, conform listei documentelor
prezentat la Cap.4 din prezentul Ghid, care vor fi
scanate i depuse numai online, pe pagina de
internetwww.afir.info
Formularul standard al Cererii de Finanare este
prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este
disponibil n format electronic, la adresa
www.afir.info.

Atenie!
Cererea de Finanare trebuie nsoit de anexele
prevzute n modelul standard. Anexele Cererii de
Finanarefacparteintegrantdinaceasta.
Depunereasevarealizanumainsistemelectronic.

Atenie!
Estenecesarsserespecteformatele
standardaleanexelorIndicatoride
monitorizareiFactoriderisccare
facparteintegrantdinCerereade
Finanare,precumiconinutul
acestora.Sevorcompletanumai
informaiilesolicitate(nusevoraduga
altecategoriideindicatoriiniciali
factorideriscnafaracelorincluin
anexelemenionatealturat).
Completareacelordouanexela
cerereadefinanareesteobligatorie.

3.1.1CompletareaCereriideFinanare

Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului


standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea
documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) conduce la respingerea Dosarului
CereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ.
CerereadeFinanaretrebuieredactatpecalculator,nlimbaromn.NusuntacceptateCereri
deFinanarecompletatedemn.
DosarulCereriideFinanarevacuprindenmodobligatoriuopis,cuurmtoarele:
Nr.Crt.
Titluldocumentului
Nr.Pagin(dela..pnla.)
Paginaopisvafipagina0nscrisaCereriideFinanare.CerereadeFinanaretrebuiecompletat
ntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluareaacesteia.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

14

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare i relevante, care vor preciza modul n
care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i n ce
msuraproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului.
Beneficiarulpoateoptapentruobinerea
unui avans prin completarea csuei
Atenie!
Pentruafacilitaaccesareafonduriloreuropene
corespunztoare din Planul financiar
nerambursabileprinFEADR,solicitantulpoate
cuprinsnCerereadeFinanare.
beneficiadefondurinavans(conformprevederilor
Beneficiarulcarenuasolicitatavansla
RegulamentuluiConsiliului(CE)nr.1305/2013
datadepuneriiCereriideFinanare,are
privindsprijinulpentrudezvoltareruralacordatdin
posibilitatea de a solicita obinerea
FondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,cu
avansuluiulteriorsemnriiContractului
modificrileicompletrileulterioare,ale
deFinanareFEADRicucondiiasnu
RegulamentuluiComisiei(CE)nr.807/2014de
depaeasc data depunerii primului
stabilireanormelordeaplicareaRegulamentului
dosar al Cererii de plat la Autoritatea
Contractant i atunci cnd are avizul
(CE)nr.1305/2013,cumodificrileicompletrile
favorabil din partea Autoritii
ulterioarei,respectiv,aleCadruluiNaionalde
Contractantepentruoachiziie.
Implementare.
Avansul se recupereaz la ultima tran
deplat.

3.1.2DepunereadosaruluiCereriideFinanare
DosarulCereriideFinanarececuprindeCerereadeFinanarecompletatidocumenteleataate
(conformListeiDocumentelorparteaEdinCerereadeFinanare),vafiscanatidepusonline.
Pentruadepunecereridefinanareonline,solicitaniicarenuaucontpesiteulwww.afir.info,
vortrebuisicreezecontdeutilizatorncadrulacestuiportal.Utilizatoriicareaudejacontcreat
l pot utiliza pentru ncarcarea cererilor de finanare n format electronic. Paii care trebuie
parcuripentruncrcareacererilordefinanarenportalulAFIRsunturmtorii:
I.AccesareasiteuluiAFIR
Accesul la portal se realizeaz prin intermediul unui webbrowser(ex: Internet Explorer, Mozilla
Firefox)iaccesareaadreseiwww.afir.info.Odataccesatadresa,
Atenie!
vafiafiatpaginaprincipal.
Pentruapreveni
II.Autentificare
respingereaCereriide
Pentru logare exist, un cmp de tip text, pentru introducerea
Finanarecaurmarea
datelorlegatedeuser:
i
descopeririiunoreroride
. De asemenea, se gsete i un buton
deconectare
formncompletarea
dedicat optiunii de nregistrare ca utilizatori a vizitatorilor
CereriideFinanare,
solicitantuluiare
. Dup nregistrare, utilizatorul va primi un email
responsabilitatea
deconfirmareivatrebuisurmezeinstruciuniledinrespectivul
ncrcriiuneicereride
mesajpentruactivareacontuluicreat.
finanarencare
III.Pregtiredocumentepentruncrcare
Dup autentificare, se va deschide sesiunea de lucru, n care informaiasfiecomplet
iconformcurealitatea.
utilizatorulvaurmapaiiurmtori:
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

15

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
Numeiprenumesolicitant/Denumiresolicitant
Titlulproiectului
CUIsolicitant
Adresadeemailreprezentantlegalalproiectului
2.CompletareaSesiuniiiasubmsuriipecaresedoretedepunereaproiectului
Din lista de sesiuni/submsuri disponibil, utilizatorul va alege sesiunea pe care va depune
proiectul.Dupselectareasesiuniiiasubmsurii,utilizatorulvacontinuacupasuldencrcare
CereredeFinanareianexetehnicoadministrative.

IV.ncrcareaCereriideFinanareiaanexelortehniceiadministrative.
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:
1.ncrcareaformularuluiCereredeFinanare
LancrcareaCereriideFinanarevoravealocoseriedevalidrinscopuldeaajutasolicitantuln
corectareadiverselorproblemeprecum:
-formularulCereriideFinanaretrebuiesfieredactatelectronic.
-sevautilizaultimaversiunedeCereredeFinanare,publicatpentrusesiunearepectiv.
-denumireafiierelornutrebuiesconincaracterelespeciale~"#%&*:<>?/\{|}
-esteobligatoriecompletareacmpurilor:
-CNP/CUIsolicitant
Atenie!
-Statutjuridicsolicitant
DosarulCerereriideFinanarevafipaginati
-Datedeidentificarealereprezentantului
opisat, cu toate paginile numerotate manual
legaldeproiect:
nordinedela1lannparteadreaptsusa
BI/CI/Paaport
fiecruidocument,undenestenumrultotal
oSerie
al paginilor din dosarul complet, inclusiv
oNumr
documenteleanexate.Opisulvafinumerotat
-Dataeliberrii
cu pagina 0. Fiecare pagin va purta
-Datavalabilitii
tampilasolicitantului.
-emailreprezentantlegal
PieseledesenatecaredepescformatulA3,
-AmplasareproiectRegiuneJude
sepotataasalvatedirectnformat.pdf,la
-Obiectivinvestiie:
caresevaadaugadeclaraiaproiectantului
Jude/Localitate/Ora/Comun/Sat
privindconformitateacuplaneleoriginale
n funcie de informaiile privind amplasarea
dinCerereadeFinanare.
proiectuluiRegiune, Judese va stabili
Centrul regional la care se va lansa fluxul de
DepunereaCereriideFinanarenS.P.C.D.R.
1.1ncrcareaformularuluiCereriideFinanarecompletat,semnat,tampilatiscanat.
2.ncrcaredocumenteanexateCereriideFinanare
Utilizatorulvancrcafiecaredocumentnparte,ncrcareafiinddetipasincron.Validriprivind
formatulfiierelorceurmeazafincrcate:format.pdfscanatecuorezoluiedeminim200dpi
cudenumireaconformlisteidocumentelordinCerereadefinanare(numruliprimeledoutrei
cuvinte).

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

16

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

3.ncrcarealtedocumente
n aceast seciune, utilizatorul are posibilitatea de a ncrca i alte documente justificative ale
proiectului.
Dup realizarea pailor de mai sus, utilizatorul va aciona butonul de upload, iar la finalizarea
ncrcrii,acestavaprimiunmesajdeconfirmare,dactoatefiiereleaufostncrcatecusucces.
Dup ncrcarea cu succes a tuturor fiierelor, acestea vor fi transferate la AFIR. Acestea se vor
regsinSistemuldegestiuneadocumentelor,nfolderulproiectului,concomitentcustartarea
fluxuluideDepunereEvaluare,nsarcinileefSIBA,pentrualocareaexpertuluicarelevaverifica.
Alocareabonurilordeordinesevarealizapringenerareauneisecveneunicepesesiune.

Dup depunerea proiectelor, pentru solicitani, sunt disponibile numai aciunile "Vizualizare" i
"Statusuri".
nultimazidedepunereasesiunii,ncrcareaonlineserealizeazpnlaora16.00.

3.1.3VerificareadosaruluiCereriideFinanare

Verificareacererilordefinanaresefacela:
CRFIRpentrutoatecereriledefinanare;
AFIRnivelcentral,pentruproiecteleincluseneantionuldeverificareprinsondaj.
1.ncadrareacereriidefinanarenfunciedeprescoring
CerereadeFinanareesteadmispentruverificareaeligibilitiiiacriteriilordeselecie,ncazul
n care autoevaluarea scorului (punctajului) solicitantului este mai mare sau egal cu pragul de
calitatealluniincareadepuscerereadefinanare.
Cererea de Finanare rmne n ateptare pn cnd pragul
Atenie!
autoevalurii atinge nivelul pragului de calitate n acord cu
AgeniapentruFinanarea
pragurilestabilitenanunuldelicitaie.
InvestiiilorRuraleirezerv
nsituaiancareautoevaluareapunctajuluidepetepragul
dreptuldeasolicitadocumente
de20%dinvaloareapunctajuluistabilitdeAFIR,cerereade
sauinformaiisuplimentare
finanare rmne n ateptare pn la ultimul raport de
dac,peparcursulverificrilori
selecieaferentsesiunii.
implementriiproiectului,se
2.VerificareaeligibilitiiCereriideFinanare
constatdectreAFIRceste
Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
necesar.Informaiile
verificareaeligibilitiisolicitantului;
suplimentaresevorsolicitade
verificareacriteriilordeeligibilitateainvestiiei;
ctreexperiievaluatorin
verificareabugetuluiindicativalcereriidefinanare.
sistemonline,iarraspunsulvafi
Cazurile n care expertul evaluator poate solicita informaii
transmisonline.
suplimentaresunturmtoarele:
2.1ncazulncaredocumentaiatehnicoeconomic(StudiuldeFezabilitate/Documentaiade
Avizare pentru Lucrri de Intervenie) conine informaii insuficiente pentru clarificarea unui
criteriu de eligibilitate sau exist informaii contradictorii n interiorul ei, ori, fa de cele
menionatenCerereadeFinanare;
2.2ncazdesuspiciuneprivitoarelaamplasamentulinvestiieisepoatesolicitaextrasdeCarte
funciarinsituaiilencarenuesteobligatoriedepunereaacestuidocument;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

17

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

2.3 n cazul n care avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de ctre autoritile
emitententroformcarenurespectprotocoalelencheiatentreAFIRiinstituiilerespective;

2.4 n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv


Atenie!
devizele financiare i devizele pe obiect) exist
Nuestepermisncadrarean
diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de
subcap.4.1Construciiiinstalaii,
cheltuielieligibile/neeligibilenuestefcutcorect.
attaunorcheltuielieligibilecti

aunorcheltuielineeligibile,fra
ATENIE!
fidetaliatendevizelepeobiect,
n cazul n care restul documentelor din Cererea de
distinct,lucrrile/spaiile/
Finanare nu sunt n conformitate cu forma cerut la
instalaiilecorespunztoare
cap. 4.1 Documentele necesare ntocmirii Cererii de
categoriilordecheltuieli.
Finanare, Cererea de Finanare va fi declarat
Pentrurestulsubcapitolelordela
neeligibil.
cap.4,sevorprecizacaresunt

echipamentele,utilajele/montajul
3.VerificareapeterenaCererilordeFinanare
carefacpartedincategoria
Verificarea pe teren se realizeaz de ctre entitile
cheltuieliloreligibile/neeligibile.
care instrumenteaz cererea de finanare, respectiv:
ncazulCererilordeFinanare
CRFIRpentrutoatecereriledefinanare;
verificateprinsondajlaAFIR
AFIR nivel central, pentru proiectele incluse n
nivelcentral,informaiile
eantionuldeverificareprinsondaj.
suplimentaresevorcerenumai
Scopul verificrii pe teren este de a controla
pentrupct.1,pct.2ipct.4.
concordanadateloriinformaiilorcuprinsenanexele
tehnice i administrative ale Cererii de Finanare cu
elementeleexistentepeamplasamentulpropus.Expertulcomparverificareaanumitorcriteriide
eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificrii administrative) cu realitatea, pentru a se
asiguradecorectitudineancadrriincriteriiledeeligibilitateiselecie.
4.Verificareacriteriilordeselecie
Punctajul fiecrui proiect se va calcula n baza informaiilor furnizate de solicitant n Cererea de
Finanare,documentelorataateacesteiaiaanexelorlaprezentulGhid.
ConcluziaprivindevaluareaCereriideFinanare
nurmaverificrilorprivindeligibilitateasolicitatntului,aproiectuluiiacriteriilordeselecie,pot
existatreisituaii:
proiectulesteneeligibil;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpraguldecalitatelunar;
proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj<praguldecalitatelunar.

5.Seleciaproiectelor
Alocarea financiar public a submsurii aferent perioadei de depunere continue, criteriile de
selecie,punctajeledeselecie,criteriilededepartajareipragulminimsuntrealizatelainiiativa
AutoritiideManagementpentruPNDRcuconsultareaprelabilaComitetuluideMonitorizare.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

18

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

n ANUNUL DE LANSARE A LICITAIEI sunt prezentate: alocarea anual corespunztoare


domeniilor de intervenie, intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim i pragurile de
calitatelunare.
La depunerea proiectului, solicitanii completeaz n Cererea de Finanare cmpul aferent
punctajuluiestimativ(autoevaluare/prescoring).

Depunereacontinuaproiectelorncadrulsesiuniianualeseopretenaintedetermenullimit,
atunci cnd valoarea public total a proiectelor depuse avnd un punctaj estimat
(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal dect pragul de calitate aferent lunii respective
ajungelanivelulalocriisesiuniianuale.

Toate proiectele depuse ntro lun calendaristic, care au punctajul mai mare sau egal dect
pragul de calitate corespunztor lunii respective, vor fi admise pentru evaluare de ctre AFIR.
Celelalte proiecte vor fi evaluate n lunile urmtoare, atunci cnd punctajul estimativ
(autoevaluare/prescoring)vadevenimaimaresauegalcupraguldecalitatecorespunztorlunii
respective,ivorintrancompetiiecuproiecteledepusenlunilerespective.

Pentruproiecteledepusecupunctajulmaimaresauegaldectpraguldecalitatecorespunztor
lunii respective se va ntocmi un raport de selecie lunar, cu excepia proiectelor pentru care
solicitaniiiauestimatpunctajul(autoevaluare/prescoring)cumaimultde20%fadepunctajul
stabilitdeAFIR,cndacetiavorintranprocesuldeselecienraportuldeseleciefinal.

Seleciaproiectelorsefacenordineadescresctoarea
Atenie!
punctajului de selecie n cadrul alocrii disponibile
Evaluareacriteriilordeseleciese
pentru selecia lunar ce reprezint diferena dintre
facenumainbazadocumentelor
alocareaanualivaloareapublictotalaproiectelor
depuseodatcuCerereade
selectate prin rapoartele de selecie lunare
finanare.
anterioare. n cazul proiectelor cu acelai punctaj,
Solicitaniivorputeasredepuno
departajarea acestora, se face n funcie de criteriile
singurdatproiectulncadrulunei
dedepartajaremenionatelacap.2.
sesiunianualecontinuenumaidup
Duppublicarearaportuluideselecielunarpesiteul
retragereaprealabilaacestuia.
AFIR, beneficiarii au la dispoziie 10 zile lucrtoare
pentru a depune online contestaii cu privire la
rezultatulseleciei.

AFIRvaprocedalanotificareasolicitanilorprivindaprobareafinanriinumaipentruproiectele
selectate i care nu au depus contestaii. Proiectele eligibile cu punctajul total mai mic dect
ultimulpragdecalitateaferentluniipentrucaresantocmitunraportdeselecievorrmnen
ateptareivorintrancompetiiecuproiecteledepuseulterior.
Dup soluionarea contestaiilor de ctre Comisia de Contestaii i publicarea raportului de
contestaii pe pagina de internet al AFIR, se vor selecta proiectele care, urmare a analizrii i
aprobriicontestaiei,aupunctajultotalmaimaresauegaldectpraguldecalitateaferentultimei
lunipentrucaresantocmitunraportdeselecielunar.Proiectelecupunctajultotalmaimicdect
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

19

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

ultimul prag de calitate aferent lunii pentru care sa ntocmit un raport de selecie lunar vor
rmnenateptareivorintrancompetiiecuproiecteledepuseulterior.

3.2Contractareafondurilor

DupaprobareaRaportuluideseleciencaresuntincluseproiecteleaprobatepentrufinanare,
AFIR notific Beneficiarul privind Decizia de Selecie prin documentul Notificarea beneficiarului
privind selectarea Cererii de Finanare i semnarea Contractului de Finanare, urmnd ca, dup
avizarea proiectului tehnic, solicitantul s primeasc din partea AFIR Notificarea beneficiarului
privindsemnareaContractuluideFinanare.

DupdepunerealaAFIRaCereriideFinanarensoit
Atenie!
dedocumenteleanexe,pesuportdehrtie,unproiect
nvedereasemnriiContractuluide
selectat poate fi declarat neeligibil, dac n urma
Finanare,ntermendemaximum5
verificriituturordocumentelorseconstatcnusunt
zilelucrtoaredelaprimirea
ndeplinitetoatecondiiiledeeligibilitate.
NotificriiprivindselectareaCererii

deFinanare,solicitantulseva
Solicitantul are obligaia de a depune la Autoritatea
prezentalasediulCRFIRcuun
Contractant (CRFIR) urmtoarele documente, cu
exemplaroriginalaldosaruluiCererii
caracterobligatoriunmaxim3lunideladataprimirii
deFinanarensoitdedocumentele
notificrii:
anexecopiiconformecuoriginalul,
1.Certificat/e care s ateste lipsa datoriilor restante
toatepesuportdehrtieiconforme
fiscale,emisedeDireciaGeneralaFinanelorPublice
documentaieidepuseonline,dosar
i, dac este cazul, graficul de reealonare a datoriilor
cevarmnelaCRFIR.
ctrebugetulconsolidat.
Pentruconfruntareadocumentelor
2.Acorddemediu(dactipulproiectuluiimpuneinu
copiedepuseattpesuportdehrtie,
afostdepusodatcucerereadefinanare).
ctionline,sevaprezenta,
3.Proiectultehnicsevadepunenvedereaavizriide
totodatidosarulcuprinzndtoate
ctre CRFIR n termen de maxim 3 luni, respectiv n
documenteleoriginale.
maxim6lunidelaprimireanotificrii,nsituaiilencare
existcontestaiisaulitigiiprivindproceduradeachiziiideserviciideproiectare.
nurmaavizriiProiectuluiTehnic,AutoritateaContractantvaprocedalancheiereacontractului
definanare.
Deasemenea,beneficiarulvaaveaposibilitateadeapublicanSEAP(cazulbeneficiaruluipublic)
saupesiteulAFIRanunulpentruderulareaprocedurilordeachiziii.
4.Cazierjudiciaralreprezentantuluilegal
ProiectecarenecesitdepunereaAcorduluidemediu:
ncazulncaresolicitantul prezint, ladepunereaCererii deFinanare,numai dovada(Decizia
etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de mediu, dup
verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz pn la depunerea
acorduluidemediulasediulAutoritiiContractante.
ncazulproiectelorcarenecesitacorddemediucustudiudeimpactpentruobinereaacestuia,
selecia proiectelor se efectueaz fr obligativitatea prezentrii acordului de mediu, acesta
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

20

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

urmndasedepunentermendemaximum6lunidelanotificareasolicitantuluiprivindselecia
proiectului,subsanciunearezilieriicontractuluidefinanarecuAFIR.
ncazul proiectelor carenecesitacord de mediu frstudiu de impact,selecia proiectelor se
efectueazfrobligativitateaprezentriiacorduluidemediu,acestaurmndsfieprezentatn
termen de maximum 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecia proiectului, sub
sanciuneanesemnriicontractuluidefinanarecuAFIR.
ncazdeneprezentareadocumentelordectreBeneficiar,ntermeneleprecizatenNotificarea
de selecie respectiv, 3 luni sau 6 luni sau n cazul n care acesta se regsete nregistrat n
evideneleAFIRcudebitesaunereguli,AgeniairezervdreptuldeanuncheiaContractulde
Finanare.

Contribuia public se recupereaz dac


Atenie!
n termen de cinci ani de la efectuarea
Duratadeexecuieacontractuluidefinanare
plii finale ctre beneficiar, activele
estedemaxim3ani(36deluni)pentruproiectele
corporale i necorporale rezultate din
careprevdinvestiiicuconstruciimontaj.
implementarea proiectelor cofinanate
Duratadeexecuieprevzutmaisuspoatefi
din FEADR fac obiectul uneia din
prelungitcumaximum6luni,cuacordul
urmtoarelesituaii:
prealabilalAFIRicuaplicareapenalitilor
a)ncetarea sau delocalizarea unei
specificebeneficiarilorpublicisauprivai,
activitiproductivenafarazoneivizate
prevzutencontractuldefinanare,calculatela
de PNDR 2014 2020, respectiv de
valoareaeligibilrmasderambursat.
criteriile n baza crora proiectul a fost
Durateledeexecuiespecificatesesuspendn
selectaticontractat;
situaiancaredinmotiveneimputabile
b)o modificare a proprietii asupra
beneficiarului,peparcursulimplementrii
unui element de infrastructur care d
proiectului,seimpuneobinereadeavize/
unavantajnejustificatuneintreprinderi
acorduri/autorizaii,dupcaz,pentruperioada
sauunuiorganismpublic;
detimpnecesarobineriiacestora.
c)omodificaresubstanialcareafecteaz
natura,obiectivelesaucondiiilederealizareicareardeterminasubminareaobiectiveloriniiale
aleacestuia;
d)realizareauneiactivitineeligibilencadrulinvestiieifinanatdinfondurinerambursabile.

PrecizrireferitoareladuratadevalabilitateidemonitorizareaContractuluideFinanare
DuratadevalabilitateaContractuluideFinanarecuprindeduratadeexecuieacontractului,la
care se adaug 5 ani de monitorizare de la data ultimei pli efectuate de Autoritatea
Contractant.
Odat cu depunerea Cererii de Finanare, se nelege c solicitantul id acordul privitor la
publicareapesiteulA.F.I.R.adatelordecontact(denumire,adres,denumire/valoareproiect).

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

21

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

PRECIZRIREFERITOARELAACORDAREAAVANSULUI
PentruBeneficiarulcareaoptatnformularulCereriideFinanarepentruobinereaunuiavansn
vedereademarriiinvestiiei,AFIRpoatesacordeunavansdemaximum50%dinvaloareatotal
eligibilnerambursabil.
AvansulpoatefisolicitatdebeneficiarnumaidupavizareaacelpuinuneiachiziiidectreAFIR,
iar solicitarea acestuia se va face, ntrun dosar distinct, nainte de depunerea primei Cereri de
Plat.
Plata avansului aferent Contractului de Finanare este condiionat de constituirea unei garanii
financiareeliberatdeoinstituiefinanciarbancarsaunebancarnscrisnregistrulspecialal
BnciiNaionaleaRomnieiiarncazulONG.urilorisubformdepolideasigurareeliberat
deosocietatedeasigurri,autorizatpotrivitlegislaieinvigoare,nprocentde100%dinsuma
avansului.GaraniafinanciarsedepuneodatcuDosarulCereriidePlataAvansului.
ValoareamaximaavansuluiestespecificatnContractuldeFinanarencheiatntrebeneficiari
AFIR.
Atenie!
Garaniapoatefiprezentatdebeneficiariiprivaiisubform
AFIRefectueazplataavansuluin
de poli de asigurare eliberat de o societate de asigurri,
contulbeneficiarilor,deschisla
autorizatpotrivitlegislaieinvigoare.
TrezoreriaStatuluisaulao

instituiebancar.
Garania aferent avansului trebuie constituit la dispoziia
Utilizareaavansuluisejustificde
ctrebeneficiarpebazde
AFIR pentru o perioad de timp mai mare cu 15 zile
documentefinanciarfiscalepn
calendaristicefadeduratadeexecuieacontractuluiivafi
laexpirareadurateideexecuie
eliberat n cazul n care AFIR constat c suma cheltuielilor
prevzutncontractulde
reale efectuate, care corespund contribuiei financiare a
finanare,respectivlaultima
Uniunii Europene i contribuiei publice naionale pentru
trandeplat.
investiii,depetesumaavansului.

Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea Contractant plata n avans i solicit prelungirea


perioadei maxime de execuie aprobate prin Contractul de Finanare, este obligat naintea
solicitrii prelungirii duratei de execuie iniiale a contractului s depun la Autoritatea
Contractant documentul prin care dovedete prelungirea
IMPORTANT!
valabilitii Scrisorii de Garanie Bancar/Nebancar, poli de
Solicitantul/Beneficiarultrebuies
asigurare cares acopere ntreagaperioada de execuie solicitat
depundinproprieiniiativtoate
eforturilepentrualuacunotintde
laprelungire.
toateinformaiilepublice
PrecizrireferitoarelamodificareaContractuluideFinanare:
referitoarelamsura/submsura
BeneficiarulpoatesolicitamodificareaContractuluideFinanare
dinPNDR20142020/schemade
numai n cursul duratei de execuie a acestuia stabilit prin ajutorpentrucaredepuneproiectul
ncadrulPNDR20142020n
contractinupoateaveaefectretroactiv.
vedereaselectriipentrufinanare
Oricemodificarelacontractsevafacecuacordulambelorpri
iscunoasctoatedrepturilei
obligaiileprevzutencontractul
contractante, cu excepia situaiilor n care intervin modificri ale
definanarenaintedesemnarea
legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile, cnd Autoritatea
acestuia.
Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu privire la aceste
modificri,iarBeneficiarulseobligalerespectantocmai.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

22

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Beneficiarul poate efectua modificri tehnice i financiare, n sensul realocrilor ntre liniile
bugetare,dacacesteanuschimbscopulprincipalalproiectului,inuafecteazfuncionalitatea
investiiei,criteriiledeeligibilitateiseleciepentrucareproiectulafostselectaticontractatiar
modificareafinanciarselimiteazlatransferuldemaxim 10%dinsumanscrisiniialncadrul
bugetuluintrecapitolebugetaredecheltuielieligibileifrdiminuareavaloriitotaleeligibilea
proiectului,cunotificareaprealabilaAutoritiiContractante,frafinsnecesaramendarea
ContractuluideFinanareprinactadiional.
Beneficiarul va prezenta un raport de progres al investiiei, n cazul solicitrii de modificare a
contractului de finanare prin act adiional sau la solicitarea Autoritii Contractante. Acesta va
respecta formatul tip ataat la Contractul de Finanare, prin care se vor raporta activitile
desfuratenperioadadeimplementare,stadiulrealizriiindicatorilor,rezultatelepariale/finale
obinutelamomentulraportrii.

ncazulconstatriiuneineregulicuprivirelancheiereaoriexecutareaContractului,inclusivn
cazul n care beneficiarul este declarat n stare de incapacitate de plat sau a fost declanat
procedura insolvenei/falimentului, precum i n situaia n care Autoritatea Contractant
constat c cele declarate pe proprie rspundere de beneficiar, prin reprezentanii si, nu
corespundrealitiisaudocumentele/autorizaiile/avizeledepusenvedereaobineriifinanrii
nerambursabile sunt constatate ca fiind
Atenie!
neadevrate/ false/ incomplete/ expirate/
Pentruncheiereacontractelorcu
inexacte/ nu corespund realitii, Autoritatea
firmeledeconsultanputeiconsulta
Contractant
poate
nceta
valabilitatea
ModeluldeContractdePrestriServicii
Contractului, de plin drept, printro notificare
ProfesionaledeSpecialitate,precumi
scris adresat beneficiarului, fr punere n
Recomandrinvedereancheierii
ntrziere, fr nicio alt formalitate i fr
contractelordeprestriserviciide
interveniainstaneijudectoreti.
consultani/sauproiectare,
n aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral
publicatepepaginaoficialAFIRla
sumele primite ca finanare nerambursabil,
seciunea:InformaiiGenerale>>
mpreun cu dobnzi i penaliti n procentul
RapoarteiListe>>Listfirmede
stabilitconformdispoziiilorlegalenvigoare,in
consultan.Acestedocumenteauun
conformitatecudispoziiilecontractuale.
caracterorientativ,prileavnd
Prin excepie, n situaia n care nendeplinirea
libertateadeaincludencontractulpe
obligaiilorcontractualenuestedenaturaafecta
carelveisemnaclauzelecelemai
condiiile de eligibilitate i selecie a proiectului,
potriviteiadaptateserviciilorvizatede
recuperarea sprijinului financiar se va realiza n
respectivelecontracte.
modproporionalcugraduldenendeplinire.

AnteriorncetriiContractuluideFinanare,AutoritateaContractantpoatesuspendacontractul
i/sauplilecaomsurdeprecauie,froavertizareprealabil.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

23

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

3.3ACHIZIIILE

Achiziiilesevordesfurarespectndlegislatianaionalspecificachiziiilorpubliceprecumi
InstruciunileiManualuldeachiziiipublicecesevoranexaContractuluideFinanare.
Pentruafacilitabunadesfurareaprocedurilordeachiziii,beneficiariivorfolosifielededate
model, specifice fiecrui tip de investiie, ce se
regsescninstruciuni.
Atenie!
Termenul de finalizare al achiziiilor i depunerea
BeneficiarulvadepunelaCRFIR,
acestora spre avizare la centrele regionale, se va
Declaraiadeealonareadepunerii
corela cu termenul limit n care trebuie s se DosarelorCererilordePlatnmaxim30
ncadreze depunerea primei trane de plat
deziledelaavizareaprimuluidosarde
menionatlaart.4dinHG226/2015.
achiziie(exceptnddosareledeservicii).

AchiziiadelucrriidocumentaiiletehnicecesevorpublicanSEAP,voravealabazproiectul
tehnicdeexecuieavizatnprealabildectreAFIR.

ncontextulderulriiachiziiilorprivate/publice,conflictuldeinteresesedefineteprin:
A.Conflictuldeinteresentrebeneficiar/comisiiledeevaluareiofertani:
Acionariatulbeneficiarului(pnlaproprietariifinali),reprezentaniilegaliaiacestuia,membriin
structuriledeconducerealebeneficiarului(administratori,membrinconsiliideadministraieetc)
imembriicomisiilordeevaluare:
a.Deinaciunidincapitalulsubscrisalunuiadintreofertanisausubcontractani;
b.Facpartedinstructuriledeconducere(reprezentanilegali,administratori,membriaiconsiliilor
deadministraieetc.)saudesupervizarealeunuiadintreofertanisausubcontractani;
c.SuntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemaisus.
B.Conflictuldeinteresentreofertani:
Acionariatul ofertanilor (pn la proprietarii finali), reprezentanii legali, membrii n structurile
deconducerealebeneficiarului(consiliideadministraieetc):
a.Deinpachetulmajoritardeaciunilacelelaltefirmeparticipantepentruaceeaiachiziie(OUG
66/2011);
b.Facpartedinstructuriledeconducere(reprezentanilegali,administratori,membriaiconsiliilor
deadministraieetc)saudesupervizarealeunuialtofertantsausubcontractant;
c.SuntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemaisus.
Nerespectarea de ctre beneficiarii FEADR a Instruciunilor privind achiziiile publice/private
anex la Contractul de Finanare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziiei de
servicii,lucrrisaubunuri.
Pe parcursul derulrii procedurilor de achiziii, la adoptarea oricrei decizii, trebuie avute n
vedereurmtoareleprincipii:
Atenie!
d.Nediscriminarea;
Beneficiarulesteobligatsnunstrineze
e.Tratamentulegal;
sau/ismodificesubstanialinvestiia
f.Recunoatereareciproc;
realizatprinproiectpeperioadade
g.Transparena;
valabilitateaContractuluideFinanare.
h.Proporionalitatea;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

24

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

i.Eficienautilizriifondurilor;
j.Asumarearspunderii.

3.4PLATA
n cazul n care beneficiaz de avans, beneficiarul poate de asemenea s depun la CRFIR
DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlatnmaxim30deziledelaavizarea
primuluidosardeachiziie(inclusivdosareledeservicii).
ncazulproiectelorpentrucaresedeconteazTVAuldelabugetuldestatconformprevederilor
legale n vigoare beneficiarii trebuie s depun i Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor
CererilordePlatdistinctpentruTVA.
ncazulncarebeneficiarulnudepuneDeclaraiadeealonarentermenulprevzut,aceastase
vadepuneceltrziuodatcuprimatranaDosaruluiCereriidePlat.
Atenie!Solicitaniicarevorderulaproceduradeachiziiiservicii,cuovaloaremaimarede30.000
euro,naintedesemnareaContractuluideFinanarecuAFIR,vorrespecta prevederileprocedurii
deachiziiiserviciidinManualuldeachiziiipostatpepaginadeinternetAFIR.
DosarulCereriidePlatsedepunedebeneficiarlaCRFIR,ndouexemplarepesuportdehrtie,lacare
ataeazpe suportmagneticdocumentele ntocmitede beneficiar.DosarulCereriidePlattrebuies

cuprind documentele justificative prevzute n INSTRUCIUNILE DE PLAT (vezi Anexa V la


Contractuldefinanare)pepaginadeinternetaAFIRwww.afir.info.
Termenullimitdeefectuareaplilorctrebeneficiarestedemaxim90dezilecalendaristicede
ladatanregistrriiCereriidePlatconforme.

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

25

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRUACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1Documentele necesare ntocmirii


CereriideFinanare

Atenie!
Pentrujustificarearezonabilitiipreurilorpentru

Documenteleobligatoriicaretrebuieataate
investiiadebaz,proiectantulvaaveanvedere
Cererii de Finanare pentru ntocmirea
prevederileHG363/2010privindaprobareastandardelor
proiectuluisunt:
decostpentruobiectivedeinvestiiifinanatedinfonduri
1.StudiuldeFezabilitate/Documentaiade
publice,cumodificrileicompletrileulterioareiva
Avizare a Lucrrilor de Intervenie,
menionasursadepreurifolosit.
ntocmite conform legislaiei n vigoare (HG
nr.28/ 2008 privind aprobarea coninutului
cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologieideelaborareadevizuluigeneralpentruobiectedeinvestiiiilucrrideintervenii).

Important!

Important!

Cursuldeschimbvalutarutilizatvaficelpublicatde
BancaCentralEuropeanpeinternetlaadresa:
http:www.ecb.int/index.htm.,dindatantocmirii
StudiuluideFezabilitate/DocumentaieideAvizare
aLucrrilordeIntervenie.

nCertificatuldeUrbanism/
AutorizaiedeConstruiretrebuie
specificatnumeleproiectului/
investiieiexactcumestemenionat
nCerereadeFinanare.

2. Certificat de Urbanism / Autorizaie de construire,


valabil/ladatadepuneriiCereriideFinanare,eliberat
n condiiile Legii 50/1991, modificat, completat i
republicat, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii.

Deasemenea,vorficompletateclar
elementeprivindtipulinumrul
documentuluideurbanismnbaza
cruiasaeliberat,actulprincaresa
aprobatacesta,caimenionarea
clardacacestcertificatpoatesau
nupoatefiutilizatnscopulprecizat
desolicitant.

3.1 Inventarul bunurilor ce aparin domeniului public al


primriei/ primriilor, ntocmit conform legislaiei n
vigoare privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotrre a
Guvernului i publicat n Monitorul Oficial al Romniei
Important!
(copiedupMonitorulOficial).
sau
3.2Documentedoveditoarealedreptuluideproprietate
/administrare al ONGurilor, Unitilor de cult,
Persoanelor fizice autorizate/ societilor comerciale
asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrri,
conformcereriidefinanare;

HCLdemodificare/completarea
domeniuluipublicsuntvalabilenumai
caanexelainventarulatestatn
condiiilelegii(prinHotrrea
Guvernului).

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

26

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

4.1DocumentcaresatestecsolicitantuladepusdocumentaialaANPM(Clasareanotificriisau
Deciziaetapeideevaluareiniial)
sau
4.2Acorddemediu,nsoitdestudiudeimpact(dacestecazul).
5.1 Hotrrea Consiliului Local cu referire la nsuirea/ aprobarea de ctre Consiliul Local a
urmtoarelorchestiuni(obligatorii):
necesitateaioportunitateainvestiiei;
lucrrilesuntprevzutenbugetul/bugetelelocal/epentruperioadaderealizareainvestiiei;
angajamentuldeasuportacheltuieliledentreinerei/saureparareainvestiieipeoperioad
deminimum5anideladataefecturiiultimeipli;
caracteristicitehnicealeinvestiiei/investiiilorpropuse(lungimi,arii,volume,capacitietc.)
nominalizareaidelegareareprezentantuluilegalalcomuneipentrurelaiacuAFIRnderularea
proiectului.

Important!
5.2 Hotrrea organului de conducere specific fiecrei
Solicitaniipubliciauobligaia
categorii de solicitani cu referire la nsuirea/ aprobarea de
deexcludereaoricrei
ctre ONG, Unitate de cult, Persoan fizic autorizat/
contribuiipublicedirectedela
SocietateComercialaurmtoarelor(condiiiobligatorii):
Bugetuldestatpentru
necesitateaioportunitateainvestiiei;
investiiilecareurmeazase
lucrrile sunt prevzute n bugetul solicitantului pentru
realiza,plile(pentru
cheltuielileneeligibileetc.)
perioadaderealizareainvestiiei;
urmndsfieefectuatenumai
angajamentuldeasuportacheltuieliledentreinerei/sau
dinsursepropriisauatrasea
reparare a investiiei pe o perioad de minimum 5 ani de la
sevedeaplanulfinanciar.
dataefecturiiultimeipli;
caracteristicitehniceinvestiiei/investiiilorpropuse(lungimi,
arii,volume,capacitietc.);
nominalizarea i delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaia cu AFIR n
derulareaproiectului.
6.1.Certificatuldenregistrarefiscal
6.2. ncheiere privind nscrierea n registrul asociaiilor i fundaiilor, rmas definitiv /
Certificatdenregistrarenregistrulasociaiilorifundaiilor
7. Document de la banc / trezorerie cu datele de identificare ale bncii / trezoreriei i ale
contuluiaferentproiectuluiFEADR(denumirea,adresabncii/trezoreriei,codulIBANalcontului
ncaresederuleazoperaiunilecuAFIR).
8. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil ntocmit de solicitant (va
cuprinde obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile, costuri i stadiul proiectului,
perioada derulrii proiectului), pentru solicitanii care au mai beneficiat de finanare
nerambursabilncepndcuanul2002pentruaceleaitipurideinvestiii.
9. Declaraia pe propria rspundere din care s reias c dup realizarea investiiei din
patrimoniulculturaldeclasB,aceastavafinscrisntroreeadepromovareturistic
Atenie!Aceastasevaverificailaultimatransdeplat!!!
10.Altedocumentejustificative(sevorspecificadectresolicitant,dupcaz).
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

27

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

ATENIE!DocumenteletrebuiesfievalabileladatadepuneriiCereriideFinanare,termenulde
valabilitatealacestorafiindnconformitateculegislaianvigoare.

4.2ListaformularelordisponibilepesiteulAFIR

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat electronic pe
carepotenialulbeneficiaronainteazAFIRnvedereaobineriifinanrii);linkwww.afir.info
Contractul de Finanare Anexa 2 (document cadru care reglementeaz acordarea fondurilor
nerambursabilentreAFIRibeneficiarulfondurilornerambursabile);linkwww.afir.info

DosarulCERERIIDEPLAT:
CerereadePlatpentruavans(CereredePlatpentrusolicitareaavansului);linkwww.afir.info
Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc);linkwww.afir.info
Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat (document care prevede
perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);linkwww.afir.info
Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/servicii/
lucrri/actualizri/diverseineprevzute);linkwww.afir.info
Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele financiare); link
www.afir.info
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor
criteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitatemenionaten
Cererea deFinanare i rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul
altorprogramedefinanarenerambursabil);linkwww.afir.info
Deasemenea,npaginadeinternetaAFIR,www.afir.info,puteiconsultaidescrca:
FiaMsurii(InvestiiiprinFEADRSubMsura7.6Investiiiasociatecuprotejareapatrimoniului
cultural;
Actelenormativeutile(InformaiiutileActenormativeLegislaiespecificFEADR).

4.3DICIONAR

Beneficiar persoan juridic/ ONG care a realizat un proiect de investiii i care a ncheiat un
contractdefinanarecuAFIRpentruaccesareafonduriloreuropeneprinFEADR;
CereredeFinanaresolicitareacompletatelectronicpecarepotenialulbeneficiaronainteaz
pentruaprobareacontractuluidefinanareaproiectuluideinvestiiinvedereaobineriifinanrii
nerambursabile;
Cofinanare public fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiie prin FEADR.
AceastaesteasiguratprincontribuiaUniuniiEuropeneiaGuvernuluiRomniei;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

28

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Conservaretoateaceleinterveniicareaucafinalitatemeninereauneistrifiziceiesteticea
uneiconstrucii.Conservarepoateficonsideratilucrareadeprotejarempotrivaintemperiilor,
furtuluietc.aunuiantiersau auneiconstruciidegradate,n aceastcategorie(cuuncaracter
special)intrndsimeninereanstarederuinavestigiilorarheologicedinoriceepocnacest
caz conservarea urmrind doar mpiedicarea degradrilor ulterioare. Lucrrile din aceast
categoriesuntceledereparaiicurenteidentreinerecarenumodificstareaprezentaunei
construcii.Maipotfiacceptatenaceastdefiniieiinterveniileminimnecesarepentrupunerea
nsiguranauneicldiridinpunctdevederestructural,lucrricarenextremarputeafidefinite
dreptconsolidare;
Eligibilitate ndeplinirea condiiilor i criteriilor minime de ctre un solicitant aa cum sunt
precizatenGhidulSolicitantului,CerereadeFinanareiContractuldeFinanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este
analizatpentruverificareandepliniriicriteriilordeeligibilitateipentruselectareaproiectuluin
vedereacontractrii;
Fia SubMsurii document ce descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit,
obiectivele,ariadeaplicareiaciunileprevzute,tipuriledeinvestiie,categoriiledebeneficiari
eligibiliitipulsprijinului;
Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane juridice n baza unor criterii de
eligibilitatepentrurealizareauneiinvestiiincadratenariadefinanareaSubMsuriiicarenu
trebuie returnate singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i nerealizarea
investiieiconformproiectuluiaprobatdeAFIR;
Msuradefineteariadefinanareprincaresepoaterealizacofinanareaproiectelor(reprezint
osumdeactiviticofinanateprinfondurinerambursabile);
Politica Agricol Comun (PAC) set de reguli i mecanisme care reglementeaz producerea,
procesareaicomercializareaproduseloragricolenUniuneaEuropeanicareacordoatenie
crescnddezvoltriirurale.Arelabazpreuricomuneiorganizricomunedepia;
Reprezentantul legal persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia contractual cu
AFIR,conformlegislaieinvigoare,
Renovarea toate acele intervenii care sporesc gradul de mbuntire al finisajelor i al
accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugrveli, schimbarea instalaiilor interioare i exterioare din
incinta etc.) precum i lucrri de recompartimentare, modificri ce duc la sporirea confortului
(iluminat,echipareelectric,termic,securitateetc.)ialsiguraneinexploatare(cideaccesi
de circulaie, sisteme de protecie la foc etc.) n general, intervenii ce conduc la un mod mai
funcional i mai economic de folosire a unei construcii, fr posibilitatea de schimbare
volumetriciplanimetricsaumodificareadestinaieiiniiale,
Restaurareaesteointerveniepeocldireaflatntrungradoarecarededegradarecuscopul
de a reface caracterul, configuraia i acele caracteristici speciale care au condus la decizia de
protejare a imobilului, lucrrile efectuate n acest scop putnd duce la modificri substaniale a
formeincarecldireasegsestelamomentuldecizieiderestaurare,
Solicitantpersoanjuridic/ONG,potenialbeneficiaralsprijinuluinerambursabildinFEADR;
Valoare eligibil a proiectului suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrri care se
ncadreaz n Lista cheltuielilor eligibile precizat n prezentul ghid i care pot fi decontate prin
FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin raportare la valoarea
eligibilaproiectului;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

29

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i / sau
lucrricaresuntncadratenListacheltuielilorneeligibileprecizatnprezentulghidi,caatare,
nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate n calcul pentru stabilirea
procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de
ctrebeneficiarulproiectului;
Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii,
lucrri;
Abrevieri:
AFIR Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, instituie public cu personalitate juridic,
subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul AFIR l constituie derularea
FonduluiEuropeanAgricolpentruDezvoltare,attdinpunctdevederetehnic,ctifinanciar;
APIAAgeniadePliiIntervenienAgriculturinstituiepublicsubordonatMinisterului
AgriculturiiiDezvoltriiRuralederuleazfondurileeuropenepentruimplementareamsurilor
desprijinfinanatedinFondulEuropeanpentruGarantarenAgricultur;
CRFIR Centrele Regionale pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la
nivelulregiunilordedezvoltarealeRomnieiaAFIR(lanivelnaionalexist8centreregionale);
OJFIR Oficiile Judeene pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la nivel
judeeanaAFIR(lanivelnaionalexist41Oficiijudeene);
ITIStrategiaIntegratdeDezvoltareDurabilaDelteiDunrii
SUERDStrategiaUEpentruRegiuneaDunrii
FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreat
deUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune.
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare
strategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene.

4.3AFIRNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

FiecareceteanalRomniei,precumipersoanelejuridicededreptromncaresencadreazn
aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de fondurile europene
nerambursabilepentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
AFIR v st la dispoziie de luni pn vineri ntre orele 830 i 1630 pentru a v acorda informaii
privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau sesizrile
dumneavoastrprivindderulareaPNDR.
Experii AFIR v pot acorda, pe loc sau n termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaie
necesarndemersuldumneavoastrpentruaccesareafonduriloreuropene.
ns,nuuitaicexperiiAFIRnuauvoiesvacordeconsultanprivindrealizareaproiectului.
Echipa AFIR v poate ajuta ori de cte ori avei o plngere, o reclamaie sau o petiie privind o
situaiecareintrnariadecompetenaAFIR.
De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit, defavorizat sau sesizai posibile
neregulariti n derularea PNDR, nu ezitai s v adresai n scris Ageniei pentru Finanarea
InvestiiilorRurale,pentrusoluionareaproblemelor.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

30

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza eventuale neregulariti informaine n
scris.Trebuiesineicontcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventualesanciuni,
reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s conin informaii concrete, verificabile i
dateledecontactalepersoaneicareantocmitrespectivareclamaiesausesizare.
Pentruaafladetaliiprivindcondiiileimodalitateadeaccesare,fonduriledisponibileprecumi
investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii
suplimentare putei s consultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a AFIR
(www.afir.info>Comunicare>ntrebrifrecvente)sausformulaintrebrictredepartamentul
de relaii publice din cadrul AFIR. Menionm faptul c n seciunea ntrebri frecvente sunt
publicate toatentrebrileirspunsurile laspeeconcretecareauaplicabilitategeneral,fiind
astfeldeinterespentrumaimulipotenialibeneficiari.

***

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b M s u r a 7 . 6 VERSIUNE CONSOLIDAT

31

InformaiiledinGhidulSolicitantuluinupotfiutilizatenscopuricomerciale.Distribuireaacestuimaterialiutilizareainformaiilor
coninutenacestGhidalSolicitantuluisevorrealizanmodgratuitidoarcuacordulAFIR.ToatedrepturilerezervateAFIR.

S-ar putea să vă placă și