Sunteți pe pagina 1din 79

Management Financiar-Bancar

Curs

Dr.Natalia Hurduc

CUPRINS
Capitolul l
1. Cadrul General al Managementului financiar-bancar
1.1 Componentele managementului financiar-bancar
1.2. Atributiile managementului
1.3. Management sau gestiune
1.4. Management financiar
1.4.1. Specificitatea managementului bancar
a. managementul activelor
b. managementul pasivelor
c. managementul capitalului
d. managementul riscurilor bancare
e. managementul performantelor
f. managementul resurselor umane
g. managementul pietei

Continuare - Cuprins

1.5. Notiuni generale despre riscuri bancare


1.6. Managementul riscurilor
1.7. Structura organizatorica a bancii
1.7.1. Tipuri de organigrama
1.7.2. Principalele activitati

continuare - Cuprins
CAPITOLUL ll
1.
Managementul performantelor financiare
1.2. Analiza financiara
2. Analiza indicatorilor de performanta financiara ai bancii
2.1. Componenta sistemului indicatorilor de performanta
3.
Corelatii intre indicatorii de profitabilitate si stabilirea pragului de
rentabilitate
CAPITOLUL lll
1.Sistemul de evaluare a institutiilor bancare CAAMPL
2. Evaluare sistemului bancar din Romania prin metoda CAAMPL

continuare- Cuprins
Capitolul lV
1. Planificarea bancara
1.1 Obiective strategice generale
1.2 Obiective strategice pe activitati bancare
1.3 Obiective suport ale strategiei bancare
1.4 Tinte strategice
Bibliografie selectiva

Capitolul l
1 . Cadrul General al Managementului Financiar-Bancar

1.1. Componentele managementului


financiar bancar :
- Managementul riscurilor bancare;
- Managementul performantelor
financiare .

continuare
1.2. Managementul presupune urmatoarele
atributii :
- administrarea ( patrimoniului );
- organizarea activitatii (optimizarea
evolutiei patrimoniului );
- conducerea procesului(orientare
spre optimizare );
- controlul procesului de administrare
(in vederea realizarii obiectivelor
propuse).

continuare
1.3.Management sau Gestiune
- sunt notiuni similare
- definite ca : domeniul in care se intrepatrund
administrarea, politicile si oamenii care iau decizii si
exercita controlul necesar pentru a implementa
obiectivele optime pentru dezvoltarea afacerii in scopul
de a asigura stabilitate si crestere.
- cuvantul ,, management,, accentueaza sensul
de actiune iar cuvantul ,,gestiune,, sensul de
responsabilitate .

continuare
1.4. Managementul Financiar

- Definitie : ansamblul de principii , metode, tehnici,


instrumente si actiuni prin intermediul carora se
fundamenteaza deciziile financiare in contextul realizarii
unor obiective organizationale, formulate printr-o strategie
de firma.
- Obiectivul general : asigurarea eficientei
constituirii si utilizarii capitalului, realizand pe
aceasta cale suport financiar pentru maximizarea
valorii de piata a firmei si implicit cresterea veniturilor
actionarilor.

continuare
- Actul fundamental al managementului
financiar este : decizia financiara.
- Definitia ,,deciziei financiare,,: rezultatul unui proces
rational de alegere constienta, din mai multe variante
posibile, a unei solutii considerate optime in planul
activitatilor si operatiunilor financiare.

continuare
- Instrumentul pentru fundamentarea deciziei
financiare este ,,analiza financiara prealabila,,;
- obiectivul analizei financiare prealabile
este : diagnosticarea starii de performanta financiara a
bancii la incheierea exercitiului financiar ;
- performanta bancara este legata de gestiunea riscurilor
bancare.

continuare
1.4.1. Specificitatea managementului bancar

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Specificitatea domeniului bancar determina si structura


managementului desfasurata pe domenii principale :
Managementul activelor
Managementul pasivelor
Managementul capitalului
Managementului riscului bancar
Managementul performantelor
Managementul resurselor umane
Managementul pietei

continuare
a.

Managementul activelor
Operatiunile active reprezinta pentru bancile comerciale utilizarea
resurselor lor mobilizate prin atragerea de depozite, a contractarii
de imprumuturi sau din alte surse , pentru indeplinirea functiilor
lor specifice.
Acest management se concretizeaza prin acordarea de
imprumuturi care aduc venituri din dobanzile percepute , in
conditii de risc minim.
Banca constituie provizioane specifice de risc de credit si de
dobanda si isi diversifica portofoliul activelor pe care de detine, in
scopul obtinerii de venituri pentru a-si acoperi costurile.

continuare
b. Managementul pasivelor - are ca obiect obtinerea de
fonduri(resurse) cu costuri cat mai mici.
Bancile dispun de fonduri , din fondurile lor proprii si de resursele
atrase.
Fondurile proprii ale unei banci au urmatoarele functii :
- acopera pierderile ;
- finanteaza activul imobilizat ;
- corecteaza discordantele scadentelor ;
- asigura increderea creditorilor bancii, mai ales a depunatorilor.
Fondurile proprii pot fi suplimentate prin doua cai :
- prin subscriptie publica ( facand apel si la actionari );
- prin alocarea unei parti din profitul obtinut .

continuare
c. Managementul capitalului reprezinta necesarul de
capital propriu pe care bancile trebuie sa il detina din trei
considerente :
- evitarea falimentului bancii ;
- maximizarea veniturilor actionarilor ;
- echilibrul intre siguranta investitiei actionarilor si
marimea veniturilor acestora .
BNR a stabilit normative prin care se reglementeaza
dimensiunea si structura capitalului bancar .

continuare
d. Managementul riscurilor bancare
Riscul bancar reprezinta probabilitatea ca intr-o
tranzactie sa nu se obtina profitul asteptat si chiar sa
apara o pierdere.
Asumarea riscului de catre banci presupune :
- Respectarea regulilor prudentiale impuse de autoritatea
nationala de reglementare (BNR) ;
- Echilibrul intre dimensiunea profitului si deschiderea
bancii catre risc ;
- Acceptarea pierderilor in conditiile neafectarii situatiilor
financiare, ele putand fi acoperite din profit sau
constituirea de provizioane.

continuare
Din punct de vedere al relatiei profit-risc exista trei tipuri de
management bancar :
- managementul agresiv caracterizat prin maximizarea profitului
prin politici de acapararea pietei si eliminarea concurentei, in
conditiile asumarii unor riscuri inalte ;
- management moderat caracterizat prin conservarea nivelului
profitului prin politici ce vizeaza mentinerea pozitiei bancii pe piata in
conditiile evitarii angajamentelor riscante ;
- managementul prudent caracterizat prin concentrarea pe
minimizarea riscurilor prin politici ce vizeaza eliminarea pierderilor,
reducerea cheltuielilor si strategii restrictive de recreditare .

continuare
e. Managementul performantelor- se intersecteaza cu celelalte
domenii ale managementului bancar, deoarece calitatea acestora
contribuie si reflecta nivelul performantelor financiare ale bancii .
Componentele principale ale managementului performantelor sunt:
- Analiza si evaluarea performantelor pe baza situatiei financiare,
utilizand indicatori de rentabilitate, randament, solvabilitate, precum
si norme, standarde de comparatie ;
- Planificarea strategica si politica performantelor bancare prin
localizarea corecta a centrelor furnizoare de performante ;
- Organizarea performantelor bancare pe verigi si nivele, vizand atat
profitabilitatea, cat si costurile bancare.

continuare
f. Managementul resurselor umane- se bazeaza pe
calitatea resurselor umane ce constituie o conditie
esentiala pentru succesul unei banci, pentru asigurarea
dezvoltarii sale si a unei eficiente si profitabilitati
corespunzatoare .
Un management eficient in banca inseamna selectarea,
pregatirea,promovarea si motivare personalului .
g. Managementul pietei trebuie sa asigure cunoasterea
cerintelor pietei de catre banci(respectiv ale clientilor),
organizarea adecvata a distribuirii produselor, adecvarea
structurii produselor si serviciilor bancare, promovarea si
configurarea structurilor de rate ale dobanzilor care sa
consolideze piata proprie.

continuare
1.5. Riscurile bancare
- Definitie : probabilitatea de producere a unor
evenimente care provoaca efecte negative asupra
activitatii bancii prin deteriorarea calitatii
afacerilor,diminuarea profitului sau chiar inregistrarea de
pierderi ;
- Tipuri de riscuri bancare : risc de credit , risc de
lichiditate ,risc de piata, risc de variatie a ratei dobanzii,
risc de schimb valutar, risc de solvabilitate, risc de tara,
etc.

continuare
1.6. Managementul Riscurilor (Risk mana
gement)
- Definitie : ansamblul instrumentelor,tehnicilor si
dispozitivelor organizatorice necesare bancii pentru a
realiza performantele programate.
- Obiectivul : optimizarea riscurilor si performantelor
si realizarea obiectivelor strategice.

continuare

- Functiile managementului bancar:


a) asigurarea perenitatii institutiei;
b) extinderea controlului intern ;
c) facilitatea pretului deciziei ( pentru operatiuni noi prin
cunoasterea riscurilor si in particular,posibilitatea
facturarii lor la clienti );
d) reechilibrarea portofoliilor de activitati, sau a
portofoliilor de operatiuni , pe baza rezultatelor si
efectelor diversificarii portofoliilor.

1.7. Structura organizatorica a banciiorganigrama


Organigrama definitie : reprezentare grafica a activitatilor pe care
banca le desfasoara .
1.7.1. Tipuri de organigrama :
a.
Organigrama ierarhica : reprezinta structura de ansamblu a
bancii, evidentiind subdiviziunile organizatorice ale bancii si
raporturile dintre ele :
exemplu : adunarea generala a actionarilor
consiliul de administratie
comitetul de directie
conducerea executiva: presedinte,vicepresedinti
directii in Centrala bancii
departamente in Centrala bancii
compartimente in Centrala bancii
unitati teritoriale

continuare
b. Organigrama functionala : permite identificarea activitatilor bancii si
nivelurile ierarhice de exercitare a acestor activitati.
1.7.2. Principalele activitati :
- activitatea de exploatare aceasta asigura relatiile directe cu
clientii . Aceasta activitate se desfasoara in principal in unitatile
teritoriale ale bancii . Misiunea principala a acestei activitati este
aceea de a vinde produse si servicii clientilor bancii.
- activitatea de productie trateaza operatiile initiate de exploatare :
evidenta conturilor clientilor, calculul dobanzilor, a comisioanelor ;
- activitatea de asistare secondeaza exploatarea, vizand in
principal urmatoarele :
- asistenta, resurse materiale(imobile,) si de personal;
- asistenta de specialitate: marketing, juridic, relatii
externe, piete de capital;
- asistenta tehnica : trezorerie, inginerie financiara .

continuare
Centrala bancii este centrul vital al bancii, datorita functiilor si rolului
sau;
Functiile centralei bancii :
- elaboreaza strategia de dezvoltare a bancii;
- stabileste politica de creditare, dezvoltare in tara si in strainatate,
sau de fuziune si achizitii ;
- efectueaza studii de marketing ;
- acorda servicii de consultanta , control, audit ;
- organizeaza actiuni de pregatire a cadrelor ;
- initiaza colaborari cu banci din tara si strainatate ;
- asigura lichiditati si fonduri de creditare unitatilor subordonate(unitati
teritoriale: filiale, sucursale, agentii);

continuare
-

stabileste nivelul dobanzilor si comisioanelor ;


stabileste plafoane de credite pentru unitatile subordonate ;
contacteaza imprumuturi si plasamente de pe piata interbancara ;
asigura echilibrul intre resurse si plasamente ;
elaboreaza norme pentru fiecare activitate si serviciu
(decontari, operatiuni de casa, incasari si plati, evidenta contabila,
creditare etc.);
- angajeaza, promoveaza, concediaza personalul de conducere din
unitatile subordonate .
Comitete de lucru obligatorii : comitetul de credit , comitetul de risc,
comitetul de administrare a activelor si pasivelor .

continuare
Unitatile teritoriale:
Structura organizatorica cuprinde compartimente care asigura
desfasurarea activitatii lor ;
Conducerea unitatilor teritoriale : director , director economic(la
sucursale), sef agentie, contabil sef (la agentii), si comitetul de
credite (constituit din cadre de conducere ale unitatii).
Comitetul de credite : atributiile lui sunt :
- analizeaza si aproba credite in limita plafoanelor distribuite de
centrala;
- revizuieste si propune masuri pentru creditele restante ;
- rescadenteaza credite ;
- analizeaza si trimite spre aprobarea centralei creditele mari, care
sunt de competenta centralei .

Capitolul ll
1.Managementul performantelor financiare

Scopul strategic al conducerii bancii este de a folosi rentabil


capitalul actionarilor, aplicand principiile prudentei bancare ,
protejand depozitele clientilor, oferind servicii bancare de calitate ,
cu ajutorul unui personal bine calificat, care are responsabilitatea
indeplinirii celor enumerate .
Principalele servicii oferite de bancile comerciale sunt:
- atragerea de depozite;
- acordarea de credite ;
- tranzactionarea de titluri pe piata ;
- consultanta de specialitate .

continuare

Grupele principale bilantiere de servicii bancare:


- operatiuni active : oferirea de credite, cumpararea de titluri,
imobilizari, stocuri, alte investitii, depozite, numerar si numerar
echivalent .
- operatiuni pasive : atragerea de depozite la vedere si la termen,
operatiuni de lombardare si alte instrumente bancare .
- operatiuni de comision

1.2. Analiza financiara

Analiza financiara trebuie sa lamureasca urmatoarele aspecte :


- calitatea structurii activelor si pasivelor ;
- asigurarea echilibrului financiar ;
- asigurarea eficientei activitatii .

2. Analiza indicatorilor de performanta financiara ai


bancii

Indicatorii de performanta financiara sunt indicatorii care ajuta la


evaluarea starii economice si financiare a unei banci.
Monitorizarea permanenta a indicatorilor de performanta bancara in
stransa interdependenta cu expunerea bancii la riscurile existente si
potentiale care ii pot afecta activitatea, determina profilul de risc al
bancii.
Un obiectiv important al managementului financiar bancar este
optimizarea relatiei rentabilitate-risc atat la nivel de
produs/serviciu cat si la nivelul intregului portofoliu al bancii.

2.1.Componenta sistemului indicatorilor de


performanta

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)

Profitul
Rentabilitatea activelor(ROA-return on assets)
Rentabilitatea capitalului propriu(ROE-return on equity)
Rentabilitatea capitalului social
Rata profitului brut
Rata profitului net
Rata rentabilitatii
Multiplicarea capitalului(efectul de parghie)
Marja dobanzii
Costul activitatii
Rata utilizarii activelor
Remunerarea activelor
Productivitatea muncii

A). Profitul

Profitul brut = Venituri Totale Cheltuieli


Totale
Profitul net = Profitul Brut Impozitul pe
Profit
Profitul este scopul esential al existentei oricarei societati bancare.

Indicatori(rate procentuale) care exprima


profitabilitatea bancii
B.) Rentabilitatea activelor (ROA)(return on assets)-, sau rata
rentabilitatii economice:
Profit Net
ROA = ---------------- X 100
Total Active
Rentabilitatea activelor sau rata rentabilitatii economice reflecta
capacitatea managementului de a utiliza resursele financiare si
reale ale bancii pentru a genera profit.
Rata rentabilitatii economice masoara cel mai bine eficienta bancara
pentru ca exprima direct rezultatul obtinut prin managementul
specific al intermedierii bancare si prin optimizarea operatiunilor
active, in functie de un volum de resurse dat.

c) . Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)

Rentabilitatea capitalului propriu(ROE) - (return on equity) sau


rata rentabilitatii financiare, indica efectul implicarii actionarilor(prin
cumpararea de actiuni) in activitatea bancii respective.
Profit net
Rentabilitatea = -------------------------- x100
capitalului
Capitaluri proprii
propriu (ROE)
Se urmareste ca acest indicator sa fie mai mare decat rata medie a
dobanzii pe piata, pentru a face atractive actiunile bancii respective
si a creste cursul lor bursier.

D). Rentabilitatea capitalului social

Rentabilitatea capitalului social-, exprima gradul de remunerare


prin intermediul profitului net a capitalului social subscris si in
consecinta a actiunilor emise de banca.
Profit net
Rentabilitatea = --------------------- x 100
capitalului
Capital social
social

E). Rata profitului brut


Rata profitului brut- se calculeaza ca raport intre :
Profit Brut
------------------------ x 100
Total Venituri

F). Rata profitului net


Rata profitului net - se calculeaza ca raport intre :
Profit net
---------------------------- x 100
Total Venituri
Rata profitului brut si rata profitului net reflecta gradul in care
veniturile obtinute de banca reprezinta profit (brut , net) si nu sunt
utilizate doar pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru
obtinerea acestor venituri . Acesti indicatori sunt mai favorabili cu cat
sunt mai mari.

G). Rata rentabilitatii

Rata rentabilitatii -se calculeaza ca raport intre:


Profit net
---------------------- x 100
Total Cheltuieli
Indicatorul exprima eficienta eforturilor bancii pentru obtinerea
rezultatului dorit,profitul net planificat. Cu cat indicatorul este mai
mare cu atat eficienta activitatii bancii este mai buna.

H). Multiplicarea capitalului


(efectul de parghie)

Multiplicarea capitalului - sau efectul de parghie (leverage multiplier-L), se


calculeaza ca raport intre :
Total active
--------------------------------Capitaluri proprii
Acest indicator arata de cate ori s-au multiplicat capitalurile proprii prin
intermediul operatiunilor active ale bancii.
Este un indicator de structura care se exprima in unitati de masura absolute
si are in general valori mai mari de 10.
Acest indicator reflecta gradul de dezvoltare a afacerilor unei banci (totalul
activelor bilantiere , respectiv credite, plasamente interbancare pe piata de
capital etc.) pornind de la un anumit volum al capitalurilor proprii (capital
social+fondurile de rezerva+alte fonduri constituite in principal din profitul
net ).
Acest indicator variaza invers proportional cu ponderea capitalurilor proprii in
totalul pasivelor bancare, deoarece cu cat ponderea acestora este mai
mare, ca atat efectul de parghie este mai mic.

I). Marja Dobanzii

Marja Dobanzii,- exprima raportul dintre veniturile nete din dobanzi


(dobanzi incasate minus dobanzi platite) si activele productive (cele
purtatoare de dobanzi).
Venituri nete din dobanzi
M.D.= -------------------------------------- x 100
Active productive
Cu cat acest indicator are o valoare mai mare cu atat activitatea
este mai profitabila, demonstrand un bun management al activelor
si pasivelor.
Totusi trebuie sa se desfasoare un management prudent al
riscurilor bancare, concomitent cu urmarirea unei marje a dobanzii
cat mai mari, stiut fiind faptul ca activele cu un grad de risc mare
dau si dobanzi mari.

J). Costul activitatii

Costul activitatii - exprima ponderea cheltuielilor efectuate de


banca in volumul total al veniturilor obtinute , respectiv gradul in
care veniturile realizate sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor
bancii , si se calculeaza ca raport intre :
total cheltuieli
----------------------- x 100
total venituri
Acest indicator trebuie sa aiba o valoare cat mai redusa pentru a
arata o activitate bancara eficienta.

K). Rata utilizarii activelor

Rata utilizarii activelor - este indicator al performantei bancare ce


reflecta fructificarea optima a activelor bancii si se calculeaza ca
raport intre :
Total venituri
----------------------- x 100
Total Active
Acest indicator reflecta capacitatea activelor bilantiere de a genera
venituri pentru banca, iar marimea lui depinde de nivelul ratelor de
dobanda de pe piata si de structura si profitabilitatea activelor
bancare.

L). Remunerarea activelor

Remunerarea activelor - arata gradul in care managementul


activelor si pasivelor din portofoliul bancii are ca rezultat obtinerea
de profit brut, si se calculeaza ca raport intre :
Profit brut
------------------- x 100
Total Active

M). Productivitatea muncii

Productivitatea muncii- se utilizeaza pentru evaluarea


performantei financiare a bancii, raportata la numarul de salariati
existenti si exprima volumul cifrei de afaceri pe salariat realizata intro anumita perioada , si se calculeaza ca raport intre :
Cifra de Afaceri
------------------------- x 100
Total Personal

3). Corelatii intre indicatorii de profitabilitate si


stabilirea pragului de rentabilitate
a)
Rentabilitatea Rentabilitatea
Multiplic.
Capitalului
= activelor(ROA) x capital(L)
Propriu(ROE)
Profit net
Profit net
Tot. active
-------------------- = ---------------- x ----------------Capital propriu Total active Cap.propriu

continuare

b)
Rata
Rata
Rata
profitului x utilizarii = rentabilitatii
net
activelor economice
Profit net
Tot.venit.
Prof.net
--------------- x ------------- = -------------Tot.venituri Tot.active Tot.active

Capitolul lll
1.Sistemul de evaluare a institutiilor bancare - CAAMPL

Sistemul CAAMPL este un sistem de rating si avertizare timpurie asupra


activitatii ineficiente sub aspect financiar si operational a unor banci, utilizat
de catre bancile centrale in activitatea lor de supraveghere bancara si
asigurarea stabilitatii si viabilitatii sistemelor bancare.
Sistemul CAAMPL se bazeaza pe evaluarea a 6 componente care reflecta
intr-o maniera uniforma si cuprinzatoare performantele une banci , in
conformitate cu legislatia si reglementarile bancare in vigoare.
Cele 6 componente de analiza sunt urmatoarele :
- adecvarea capitalului
(C)
- calitatea actionariatului (A)
- calitatea activelor
(A)
- management
(M)
- profitabilitate
(P)
- lichiditate
(L)
Fiecare dintre cele 6 componente sunt evaluate pe o scara de valori
cuprinsa intre 1 si 5, astfel incat 1 reprezinta cel mai performant nivel , iar 5
cel mai scazut.

2. Evaluarea sistemului bancar din Romania prin


metoda CAAMPL

Sistemul CAAMPL de rating si avertizare timpurie a fost adoptat si in


Romania
4 dintre componentele sistemului (CAPL- adecvarea capitalului,
calitatea activelor, profitabilitatea, lichiditatea) sunt evaluate pe baza
unor indicatori. Intervalele valorice au fost stabilite pornind de la
standardele internationale in materie si de la conditiile specifice
sistemului bancar romanesc.
Nota finala se obtine prin insumarea valorii ratingului pentru fiecare
dintre indicatorii cuantificabili, la care se adauga si valoarea
ratingului pentru componentele ,, calitatea actionarului,, si ,,
calitatea managementului,,.

continuare
1. Adecvarea capitalului
- prin legislatia in vigoare, o banca personalitate juridica
romana, este obligata sa-si mentina un capital minim, in
raport cu natura si limitele de risc, precum si cu
capacitatea conducerii de a identifica, masura si controla
aceste riscuri. In perioadele in care banca realizeaza
performante slabe , capitalul actionand ca un tampon,
mentine increderea publicului in sistemul bancar,
promoveaza stabilitatea fondurilor depozitarilor si asigura
dezvoltarea bancii.

continuare

2. Calitatea activelor
- ratingul calitatii activelor reflecta riscul potential al creditelor, al
investitiilor si al altor active, precum si al tranzactiilor extrabilantiere.
Evaluarea calitatii activelor trebuie analizata si in functie de gradul
de provizionare al acestora.

continuare
Indicator(formula)
Interval
Rating
----------------------------------------------------------------------------------<,= (media pe sistem sau
grupa de banci 30% din
media pe sistem sau grupa
Rata generala
de banci )
1
de risc (active din
bilant si din afara
> ( media pe sistem sau
bilantului ponderate grupa de banci 30% din
In functie de risc/
media pe sistem sau grupa
active din bilant si
de banci )
din afara bilantului
<,=,(media pe sistem sau
la valoarea contabila) grupa de banci- 10% din
media pe sistem sau grupa
de banci)
2

continuare
>(media pe sistem sau grupa de
banci-10%din media pe sistem sau
grupa de banci)
<,=,(media pe sistem sau grupa de
banci+10% din media pe sistem
sau grupa de banci)

>(media pe sistem sau grupa de


banci+10%din media pe sistem sau
grupa de banci)
<,=,(media pe sistem sau grupa de banci
+30%din media pe sistem sau grupa de
banci)
4
> (media pe sistem sau grupa de banci+
30% din media pe sistem sau grupa de
banci)

continuare

<,= 2%
2,1-4%
4,1-6%
Total credite restante
+indoielnice/Total portofoliul credite(in valoare
neta)

6,1-8%
>8%

1
2
3
4
5

continuare
Rata riscului de
credit la valoarea
neta(credite si dobanzi
clasificate in,,indoielnic,,
si,,pierdere,,/Total
credite si dobanzi
clasificate)

<,=,5%
5,1-10%
10,1-20%
20,1-30%
>30%

1
2
3
4
5

continuare

Ponderea creditelor bancare


si nebancare, a plasamentelor
interbancare si a dobanzilor
aferente acestora clasificate
in ,,substandard,, , ,,indoielnic,,
si,,pierdere,, in capitaluri
proprii si provizioane

<,=,5%
5,1- 15%
15,1-30%
30,1-50%
>50%

1
2
3
4
5

continuare
Creante restante+indoielnice/
Total active(valoare neta)

Creante restante si indoielnice(valoare neta)(Cri)<,=,n%capitaluri proprii(Cp)(din formularul


,,calculul activului net,,)

<,=,2%
2,1-4%
4,1-6%
6,1-8%
>8%

. Cri <,=30%Cp
si Cp >0
. 30%Cp<Cri<,=
50%Cp si
Cp>0
. 50%Cp<Cri<,=70%Cp
si Cp>0
. 70%Cp<Cri<,=,100%Cp
si Cp>0
. Cri>Cp sau Cp<0

1
2
3
4
5

2
3
4
5

continuare

Gradul de acoperire
cu provizioane(rezerva
generala pentru riscul
de credit+provizioane
aferente creditelor si
plasamentelor / expunere ajustata a creditelor
si plasamentelor clasificate in ,, substandard,,
,,indoielnic,, si ,,pierdere,,)
Rata de acoperire a creditelor
si plasamentelor neperformante
(fonduri proprii-credite bancare
si nebancare,plasamente interbancare si dobanzi aferente
clasificate in ,,indoielnic,, si
,,pierdere,, expunere ajustata)/
Total activ(valoare neta)

>,=,100%
90-99,9%
50-89,9%
30-40,9%
<30%

>,=,8%
7-7,9%
5-6,9%
2-4,9%
<2%

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

continuare
3. Profitabilitatea
- demonstreaza capacitatea bancii de a desfasura o activitate
eficienta.
Calitatea si cantitatea veniturilor pot fi afectate in principal,fie de o
administrare inadecvata a riscului de credit, care poate duce la
constituirea de provizioane importante pentru pierderi din credite fie
la o administrare inadecvata a riscului de piata si la o expunere
nejustificata a veniturilor bancii la fluctuatiile ratei de dobanda, a
ratei de schimb valutar, etc.

continuare
Indicator(formula)
Interval
Rating
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROA(Profit net/
>,=,5%
1
total activ la
4 - 4,9%
2
valoare neta)
3 - 3,9%
3
0,6 - 2,9%
4
<6%
5
ROE(Profit net/
Capitaluri proprii)

Rata rentabilitatii
activitatii de baza
(venituri din exploatare- Venituri din
Provizioane)/(Cheltuieli de exploatare
- Cheltuieli cu provizioanele )

>,=, 11%
8 - 10,9%
6 - 7,9%
4 - 5,9%
< 4%
> 150%
125 150%
115 124,9%
100 -114,9%
< 100%

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

continuare
4. Lichiditatea
- lichiditatea si administrarea resurselor si plasamentelor sunt
evaluate in functie de:
* trendul si stabilitatea depozitelor;
* gradul si trendul utilizarilor pe termen
scurt ;
* sursele de fonduri ;
* finantarea activelor pe termen lung;
* accesul la pietele monetare si alte surse de
finantare;
* capacitatea managementului de a identifica, masura,
monitoriza si controla lichiditatea si nivelul de diversificare al surselor de finantare, etc. .

continuare
Indicator(formula)
Interval
Rating
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indicatorul de lichiditate
>,=,1,3%
1
(Lichiditate efectiva/
1-1,29%
2
Lichiditate necesara)
0,90-0,99%
3
0,80-0,89%
4
< 0,80%
5
Lichiditate imediata
(Disponibilitati si
depozite la banci la
valoare neta+Titluri
de stat libere/
Surse atrase si
imprumutate)
Credite acordate clientelei
(valoare bruta)/Depozite
Atrase de la clienti

> 45%
45-40%
39,9-35%
34,9-30%
< 30%

1
2
3
4
5

<85%
85- 104,9%
105-114,9%
115 125%
> 125%

1
2
3
4
5

continuare
5. Calitatea actionarului
Actionarii bancii pot fi persoane fizice, persoane juridice bancare si
nebancare, holdinguri, agentii guvernamentale .
Autoritatea de supraveghere urmareste capacitatea financiara a
actionarilor(in principal a celor semnificativi, care detin cel putin 5%
din actiunile bancii), pentru a se determina masura in care acestia
pot influenta situatia de ansamblu a bancii. In evaluarea calitatii unor
firme actionare se ia in considerare si ratingul atribuit de o agentie
specializata de rating.
Stabilirea ratingului pentru aceasta componenta se bazeaza pe
analiza si evaluarea unor factori de ordin financiar, managerial, legal
, precum si a riscului de tara.

continuare
6. Calitatea managementului
In functie de natura si scopul activitatilor bancii , practicile
manageriale au in vedere intreaga gama de riscuri: riscul de credit,
de lichiditate, de piata, operational, de tranzactie, de reputatie, de
strategie, de conformitate, legal, etc. .Se urmareste de catre
autoritatea de supraveghere daca si in ce masura riscurile asumate
sunt bine administrate.Riscurile sunt considerate ca sunt bine
administrate, atunci cand acestea pot fi intelese, masurate si
controlate si cand banca are capacitatea de a rezista impactului
negativ al acestora.
In cazul in care examinatorii stabilesc ca riscurile asumate nu sunt
bine cuantificate si administrate , solicita luarea de masuri care se
impun de catre conducerea bancii, in sensul reducerii expunerii in
plasamente care sunt riscante nejustificat si neeficiente, majorarii
capitalului, sau imbunatatirii activitatii de administrare a riscurilor.

Capitolul lV
1.Planificarea bancara

Planificarea bancara se face pe baza elaborarii strategiei bancare.


Definitie strategia bancara : determinarea obiectivelor generale ale
bancii pe o perioada cuprinsa intre 5-10 ani.
Activitatea de strategie cuprinde stabilirea urmatoarelor obiective :
1.1 - obiective strategice generale;
1.2 - obiective strategice pe activitati;
1.3 - obiective suport ale strategiei bancare;
1.4 - tinte strategice .

1.1. Obiective strategice generale


Obiectivele strategice generale difera in functie de particularitatile fiecarei banci;
Obiective strategice generale sunt:
a) cresterea valorii bancii prin :
- extinderea afacerilor bancii prin :
. majorarea bilantului ;
. structura optima a activelor ;
. cresterea sanatoasa a portofoliului de imprumuturi ;
b) cresterea capacitatii de a genera profit ;
c) consolidarea resurselor si asigurarea unui raport optim intre resursele proprii si cele
atrase prin :
. cresterea capitalurilor proprii ;
. evitarea pierderilor de capital sau a erodarii acestuia, ca urmare a efectului inflatiei
si deprecierii valutare ;
. cresterea resurselor atrase de la clientela nebancara (persoane fizice si persoane
juridice );
. prezenta activa pe piata interbancara (interna si internationala ) ;

continuare
d) Imbunatatirea eficientei activitatilor prin:
- cresterea veniturilor din exploatare, prin:
. largirea bazei de clienti ;
. diversificarea ofertei de produse si
servicii ;
. majorarea afacerilor pe client;
. promovarea produselor printr-un marketing
mai agresiv ;
. cresterea ponderii veniturilor din comisioane
in total venituri ;
- controlul costurilor ,prin :
. imbunatatirea indicatorului cost/venit;
. evitarea deteriorarii calitatii portofoliului de imprumuturi care antreneaza cheltuieli
suplimentare cu provizioane de risc ;
. orientarea catre surse de finantare mai putin costisitoare .

continuare
e) imbunatatirea/consolidarea pozitiei pe piata prin;
- extinderea ofertei de produse si servicii financiare integrate
(bancare, de asigurari, de leasing, piata de capital ) prin :
. produse si servicii standard, alaturi de cele personalizate;
. operativitate si flexibilitate in raport cu cerintele clientilor ;
. pachete integrate de produse si servicii bancare ;
. produse e-banking ;
. extinderea serviciilor de consultanta ;
- corporate banking/retail banking prin ;
. Extinderea bazei de clienti pe criterii de profitabilitate;
. Profesionalism si transparenta deplina in relatiile cu clientii ;
. Monitorizarea concurentei si prevenirea pierderii clientilor si
afacerilor in favoarea acesteia ;
. Marketing agresiv .

continuare
f) Intarirea prudentei bancare, prin :
- monitorizarea si gestionarea tuturor categoriilor de riscuri semnificative si asociate
( riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de dobanda, riscul valutar, riscul de mediu,
riscul de tara, riscul de insolvabilitate etc. )
- perfectionarea instrumentelor utilizate pentru cuantificarea riscurilor ;
- practici de protectie impotriva riscurilor, prin :
. Mentinerea riscului de lichiditate adecvat ;
. Asigurarea unei structuri optime a bilantului ;
. Evitarea concentrarii riscului de credit ;
. Analiza financiara/nefinanciara a activitatii clientului ;
. Perfectionarea analizei si previziunii cash-flow-ului pentru evaluarea corecta a
capacitatii de plata a imprumutatilor ;
. Mentinerea unei marje corespunzatoare a dobanzii ;
. Corelarea activelor cu dobanda fixa cu resursele cu dobanda fixa ;
. Supravegherea pozitiilor valutare ;
. Structura pe valute a resurselor si plasamentelor ;
. Mentinerea unui grad corespunzator de adecvare a capitalului in raport cu
standardele interne , dar si cu cele internationale (acordul Basel ll );

1.2. Obiective strategice pe activitati bancare


Bancile universale si-au organizat activitatea cu clientela
pe doua mari categorii :
- activitatea de corporate banking, care cuprine afaceri cu
firmele organizate ca regii autonome, companii
internationale/nationale, societati comerciale etc.
- activitatea de retail banking, care vizeaza operatiunile
cu persoanele fizice individuale, liber profesionistii
autorizati si uneori chiar IMM-urile mici .

continuare

Pentru activitatea de corporate banking se pot enumera urmatoarele


obiective strategice :
1. pozitionarea clientului in centru atentiei , care se realizeaza prin :
a) segmentarea bazei de clienti in :
- clienti strategici ;
- societati comerciale ;
- IMM-uri ;
2. cresterea afacerilor cu clientii(credite, scrisori de garantie,
acreditive, plati,etc.) si imbunatatirea calitatii portofoliului;
3. modernizarea ofertei de produse si servicii ;
- servicii integrate dupa conceptul ,, one stop shoping,, , specific
grupurilor financiare care imbina produse tip credit cu produse de
asigurari (bancassurance), de leasing, de piata de capital;
- extinderea serviciilor din gama e-banking;
- servicii de consultanta si evaluare etc.

continuare
Pentru activitatea de retail se pot enumera urmatoarele obiective strategice :
1. segmentarea bazei de clienti astfel :
- persoane fizice;
- medici, avocati, notari publici, liber profesionisti;
- private banking.
2. Imbunatatirea ofertei de produse si servicii :
- pachete de produse standard pe fiecare segment ;
- produse destinate atragerii resurselor populatiei si cresterii gradului de economisire ;
- produse de tip credit :
. creditul de consum( a carui crestere stimuleaza si productia de
bunuri si servicii );
. creditul imobiliar si cel ipotecar ;
. telefon banking, home banking ;
- personalizarea pachetelor de produse si servicii pentru segmentul private banking ;
. vanzari incrucisate;
- imbunatatirea relatiei banca- client ;
. persoane dedicate (manageri de relatii).

continuare

Bancile mai mari au ca activitate importanta Activitatea


internationala si vor cuprinde astfel in strategia lor urmatoarele
obiective care privesc activitatea lor internationala :
- extinderea si dezvoltarea retelei de banci corespondente ;
- obtinerea de facilitati si linii de finantare externe, in conditii
avantajoase pentru dezvoltarea activitatii interne de creditare ;
- parteneriate strategice cu banci straine care sa asigure un transfer
eficient de know-how in domeniul afacerilor, managementului
riscurilor , tehnologiei informatiei ;
- cofinantarea si derularea programelor finantate de Uniunea
Europeana si organismele financiare internationale (Fondul Monetar
International, Banca Mondiala, Banca Europeana de Reconstructie
si Dezvoltare etc.) ;

1.3. Obiective suport ale strategiei bancare

1.

Obiectivele suport ale strategiei bancare le regasim in


urmatoarele activitati/compartimente :
Managementul bancii :
- concentrarea conducerii bancii pe probleme generale de
strategie, afaceri;
- extinderea delegarii de autoritate prin implicarea mai puternica a
managerilor de le nivelul mediu ;
- axarea sistemului de planificare pe :
. Obiectivele operationale ,
. Obiectivele financiare,
. Obiectivele de capital.
- cresterea eficientei activitatii de audit intern.

continuare
2. Organizarea bancii:
- structura organizatorica adecvata ;
- reteaua teritoriala de activitati ;
- dezvoltarea si a altor canale de distributie ;
- organizarea de unitati si ghisee specializate vis--vis de unitatile full
operations(cu gama completa de operatiuni );
- organizarea de ghisee multifunctionale;
3. Resursele umane :
- asigurarea cu personal calificat ;
- selectia riguroasa a personalului ;
- perfectionarea pregatirii profesionale a salariatilor in sistem propriu
organizat sau in sisteme specializate externe ;
- motivarea personalului ;
- sistem riguros de promovare ;
- identificarea si pregatirea viitorilor manageri .

continuare
3 . Profitabilitate :
- la nivelul unitatilor teritoriale ;
- la nivelul centralelor bancilor : centre de profit si centre de cost ;
- profitabilitate pe client ;
- profitabilitate pe produs/serviciu .
4. Obtinerea si prelucrarea informatiei :
- operative- in timp real ;
- informatia financiar contabila ;
- auditul informatiei .

1.4. Tinte strategice


Tintele strategice reprezinta o sinteza a strategiei unei banci care
poate fi exprimata prin pozitia bancii pe piata,astfel :
- piata creditului neguvernamental 12%;
- piata depozitelor 13 %;
- piata decontarilor comerciale externe 10%;
- piata cardurilor 15% ;
- baza de clienti ai bancii : cca 1milion in 2005 si cca 1,5 milioane in
2007 .

Bibliografie selectiva

Dov Ogien Contabilit et audit bancairese Dunod, Paris, 2008


Philippe dArvisenet Finance Internationale Dunod,Paris,2008
Didier Marteau- Monnaie, Banque et Marches Financiers ed.Economica, Paris,
2008
Managementul riscului bancar- ed. Economica, Bucuresti, 2010
Gestiunea bancara culegere de aplicatii- ed. Economica,Bucuresti, 2010
Cezar Basno, Nicolae Dardac Sisteme de plati, compensari si decontari
ed.Didactica si Pedagogica , Bucuresti 2003
Cezar Basno, Nicolae Dardac, Constantin Floricel Moneda Credit Banci , ed.
Didactica si Pedagogica, Bucuresti,2003
Cezar Basno, Nicolae Dardac ed. Economica, Bucuresti,2002
Ion Nitu Principii ale profitabilitatii bancare ed. Expert, Bucuresti, 2002
Natalita Hurduc Optimizarea activitatii bancii de retea ed. Expert, Bucuresti, 2002
Natalita Hurduc Procese structurale in lumea bancara contemporana ed. Expert,
Bucuresti, 2005
Vasile Dedu Gestiune si audit bancar ed. Economica, Bucuresti, 2008
Ilie Mihai Tehnica si managementul operatiunilor bancare ed. Expert, Bucuresti,
2003

continuare

Bibliografie selectiva

Gheorghe Valceanu, Vasile Robu, Nicolae Georgescu Analiza economicofinanciara, ed. Economica, Bucuresti, 2005
Stanel Ghencea Sistemul platilor interbancare ed. Economica, Bucuresti
2007
Banca Nationala a Romaniei Regulamente, Norme, Proceduri, in vigoare.
Sit-urile : B.N.R. , B.E.R.D., B.C.E., C.N.V.M.