Sunteți pe pagina 1din 141

,

A. 3

^$EZAMNTELT
INSTITUTIJL
DE ISTORIA MEDIOIN

EI

lsT0Rrcut 0tTlrill0L00tEl
sl

NUtTiUi Tfl [l

0FTA|[i|ot 0Glc

dt|| n0[|l|ftr
OT-

I- GLAVAN

t
I

ISTORICUL
oFT4{MOLOG Er CN ROI4ANta

I d!

pndr

:4

hiu!

E-nj llLdt

ad. i,at /i

tritr

qL.a,

r
INTROOUCERE

ll.triattt t.Atui ttrirl

hsn inlrcfuntilt .u Jdur m tipirnza sn hftrie a bumtd


btut .1. tinlP. Ato se .t Lnt1 fopttrt cn mtk tuortfli api
httc .n r 4i ani rioi tnatnt i ftti au atitizot lncle Pd4t
lia aftst ntdi.tiol, ratLtiru a, ah .i ttcs|t! ht.to4n tare 5l
ta rn |a. tattte tun ]t+
alloktohlir
,\i nri nks dt t .Ittge pl
!e:r tnntlnmAntit
nattti di:;ritlli' ned lrr
aat4titat
Nte ftaak 10 riaF
pe^aue,
nltlt^ii,
iou dnertn4t ote ds
6u tr ,k difttitu
orltultlar. ita@ tt arln1h l bsl tto:!tu.k tetunattkltl
oertu (i nP nr dat ttitttul lj nfintlrt tt l)a{tt njktiol
blbllt)rL I ttnltk nrt, la L rt!.t '|n li riedlL
iuaJnk drr' c,d-.".nu,,/..:'htr'rc| rr v Br'
lada, ! nai ot,s nlan$d rotte t /_lrj d. V Gomdid ./!
t.;in rtatnixd ti dh ld attutui rt.di.al tn tlanntid"
nE lo aihan. un andtrt.t pdntt 1o!t ut It e r't otuN

'r tu raastft tk a ntihse

ntuh

n!:nu

Fiind

ntdiatt

tino lutotr

nti

tr Jrn lior!

araarc

de tns.mblu atupro

tt.r,u

tuarttti

Ial,talrgiti Ji al intdldnantutrin.nmal lnalog\

sunl

0J,

sigu

.n vo owo rlk tiosuti. voi Ji krunoiatut Etot e-n1i lol


da o n1td de dittot rd tndtuptim Ek$li1e, untuticAtutuni
d|tcle ,i nnt tirttt u? .ak nu,l !a, gnsi Mtintit le noi
Lo tnta.nrcd ptaului ott!.i llrttti, u r0 ani ntai
tn.ink, i tn tat cusut \hita.rei ti tudadani n t*iatului
ndn brtutut de sptijimtri st'ah pt.lias dt ko' kutui neu,
.r.r prot dr. D. Michal, cdtuid ti adnt, v dI o6t piteji
nu4ukhite nete reunfudrooreh firc, un tltit, .uthnt de rc.unatthld ptntt et t
hi-o doi ptit jttt sd ipnft! aQanti .a e, pentu rt-l& tt
Gomoro, .dtuid tttintetc nr tht surictlhk sd i atate YF
tin.rtela n41t, ft rate I tt lai pdntL h ttcouna

sToRlc!L
NVATAMANT!LUI OFTALMOLOSIC

ivem cu&)rinla .{ dr
ri rnvild pe all'i r.riidui..a troilelor de ochr, a fo{ cdlrt
vid-a, lwktnar I su Birhan, cun rt s6in rc s in drredrc
La 1351 DJut vid'nin e.a lcr dc *rrr.rd ti rpilatul
mlluar din Blcurcir ji .onducarotur icoalei mitlree dc nicd
chkmsie (fcdld de Iel.err mtltrdi), cde rmcliona pe lans.
ascr splar, in rocJrl de Id Mrbinvoda !1.
!l d fos $i .ooducarDrul spitalutui hitjt3r do 1. Mih.t!
vodi - frictic p. orla mupn..ran{ Ia sosir.a luj t)av d

Lr tco.l.r d: rrtccn, vidtrrn ddd.a elevitor inval rd


bDat.lor de o.hi i, .tr loare c.

eh bedrc dc boal.h*reta epiralul mi16l, tordtr hg.itia


+ bohravii de ochi criis. giieau internatr in $ .1,
conducerea sprhlt ui mnndr !r
a lcoil.i
61ceri, 1ui D.rrld, ti d l;'hd ntrndr .a !.r d2
'le
sclie li rdbl.
In d.$r $nri.orrinu.td insnjasca j bo1.

),

ico!

r!.6s btu,,rrr

L{ vddF /6"adtr

r 6i. e

In ansl 1s5a. Divih ..c Oon,nitotuldr B. ru )tnbel


itrIirhrdi srei scoli Jc r.l.{i hi'i. oroanLr(d l! iot odda
rdn;t.n $d"id .. nNse coidr$ pdn5 ici de vidman
N.incefiirLd r.are v.dcrh h,i Ddvi]a. \ridman c.NL
in 13.55, rd4a!ci $ laFiladropn, Pin.ardu+r k' acda$ imp
{ ILmcda dc m.dLc n. hdr iDl(o! 1. snrlrlul niLna'
AD1,cd mai nNll lDtu so,ch|rdiea boilllor dc o'hr'
\?LnJ; acrr.h !s56 ftincipelqrAlcx Dtrmitu Ghtlsi
apn,bc inriinFrca, la spralul Filantopir, i mer scclii numr
p.n(u ino.iii,lr bodlelor de odr,.4ind lot odar;5a i *
iDcrcdin(cc si .ondu.eiea ci ') cdinrcdntrl lrriia dar aPro
barc., in d rsi?, n rqhd ti r! n nRlri s.abor.e p.ntu
inrljnld..r unci rcc|i cu

MLlrrnoiJ

Ll. o i din xu'


cullrj .daii N in,iiolaro 1ui, a.cdei sP.d.lrtdie incepe
si,i .eda d(plul ld rial; 11 vom vcde cri in scurl 'mo
dc ld nqt.e a aj(nr sd csaleze lmle sp..ial ilrmdi vcchi
si $ itrtcacd oc altle dc a.ecri' vadt;
au to& .i Vidman nu fr.ei, ofidal' c!*uridc oftdl'
Dolosi., rot\ f tuliau zil't. cei diniurtLl lur - n.dicl ti
oeBonal in,iol- i! bioelc ic.nci liinlei de lael
A cordrs a.:rii seclic Find li 1359
ln ace$ di. hrrd oumil i,\p..rDL,nodi. 1. Fjodi Spl'
rdlelor Civih, O,tul ftit,r?dil a I
I d i udl( Lcuru' \t r I i tLljt \nidlul fr ritrolrn

ir fr\ uu d' b

'u
Jel medr Pol'zutvrLlmrj Lllind

n$ijia nrmd dc bollravd


kr p:d DLLlir,$m hro.rolcdt. EforieLdc la lT lunie
hlez' ?
bal-!d$*
\sclii, un. mc icit { alta chnursicili,1a cdcem inslob.t'

sc

qasl;6

,l r.

G{4otu - lodddld R

K.

rr s?clia dc hDilc de ochr. jara corlinurut d.ddul Ldpojr,


c?ercc pnve$e scclid de

o.r!;

qj4u i:d 1,
'l medrc .are
vrdmdn a toJ d.cj pn,rul

nr

!a

mu .irc

i4rtjft trotnil

<Licamanr spiidtrcesc (5clafut

dl,b,],

pri.

eiedd utimi de .lalmotorn, ,$r retld o ,ni,


ntari d!' {oala Fe.i.. d cotrdoso, cal t r$Dnil rn*
drcar dir sp altrl f'riantopr,, car i cond6 sc.tt. deochi din
ac6r Iri(at. tol Jui n levire ncrjiul de d ti r.lrfu sr dblrii
dp.obdea i inrtri p'nulr $rvi.tu de bodte d. o.1! ,til
Brcu'e{i- .d deh Fianrtupia lspir.t(lmi1le ntlaa un s&
\ ru s]a.udj cl rlniid 60lo\n dc o! I ri ujtr +!rkr.
De , \1rm!n ia rd ,a do,,r{rk.clfL;lbuc
ri.i
uo pro!fa'" dc cu.r!ri.
I'
D.dii'\r,!d servjctutui d! boajc ,tc oshj ds l. fltrn
I P ot,at,il.r r ujni nitu"
iltrrDr lur vidm r. t!\r6 Div
rmrlir li qriat(t ,,iirnr, par( c
ctui ,le h "iradrcprj a n,d trnl; Lrdui. rY or,
'rrtr6
tarmordnic{ dnr siirrtul
cerrdl.
\rdnrrr care {d 'nitla.
nrdic prinlr td fil nrolF, d era
ror.dih !'nedicli sDr.ttrlinrlaf L r .otutL4 pedtrL$rit
!Dp, $ sclia nN rfitrFr;, !t! bDir. d. o.hj dc 1d spir.
a

nD.r Jdr,Ii{JLtrd tn
p'osiaN,l s.nrnrului de va.a dl scotd nationale de ne:
dict'{L crrur d. or.lmolos'e. cet diohL rror?lof insdrch.r
ctr p.edn.&

allrlri on

foi

Fiarl

Ctrrulc r !in&' li

ColleJ

ri

vrrr, Dent( !a in .dc Jc irrna F61a dv& de pred'r 'ni'


IDFo.D!Lolrnla.bloLru,cr L{ r'!d 4dt dm i3iq-o]]
*,r ol. L q.n^, *".ru. | 8u!uG[ nrul
^
,d,onr I'rgidri, medrc'sodm& il jldqdul liloFilo t ck
rumit ne ic de redncnl .l U'.
Je rdterie. i telul Llietlti I lv'a oft'1do1otic6
'ncntului
.ohrll
mli'd C! trrdl'.
r,n
ln ic.li.i
t.! rcred nLEd lu'
rlnrololtrc ir.liFsim sccli i. ProsGmtl s.oald dc mdicd
DrNnica d'la orck 11-1

Numiri

1!r VisDali

dc oltilbolodc condtchd rot oddra )t un s{vi.iu sPtdn


cc{ {DivDn';ca lV olialmolos,.tdin spdalul milliar centri)
Pani Ia ndntrea lur Vinnah proftlor de ofialdolosie
6oalelc d. ochi sc Predau itco
t6oNI dc rirtomie nd'eftlt ir .el de .lrdc{ chirurslcab

Id.?r rdu cqun, . njce,n.LF, iillu' vitnJLi Jt.


ccr Jrd. ci nrodi q c rtLtr
ocllr, pradic, Fc boln.vli di. *clir lui

nin nonoro.ircins a.eilrunos D


pllcai otrjr hrp, cdci, ivhdu4. o violenra epidemie de
spilalul nrlrri Visnoli Ja nnboli.vr
ralmolosie tu s'au mai.ontinua( lrddrri

lr

Folar r36t-6i

,d

nd n! rai

,ol

ti cua! e dc o!
46rulratii h-rd

sa$6

de medicnd .ddtrl dc olhlmoloOie.


l)trpa u tuhmeDt de lunta du

k h(d,,j4

!u rEd.rc.

rhFr d r: r!{d

{r,

luuri

hoili, dii

n'irr,d.1 r \rd.'3 nLlr s.,n Lr!\riiLli Jr.


h ! sco{cnrbne lri,i ), dh dnhil! p.sllfi (

Dnsioned/ii,

G'(

Iu*sc h(cdhld,,

.ded.a dc ordnolqJ,c Ll. rr f..ala d. r.di.ini.


rd Apdlie 13f3 sosisc in BucureEli datl teaptdKngtt,

\Jlrri ii c{c

nroak .rror'ri'1.

PDsda

tu.

N.!.sLate tiirii boloi! 1o' de ochi r. .dr sr.cft


lirti dd.nis rl m
lL'i rn BucufEti, (u0el .n. bv(d la rp ilul B.;i(\'dtrr,

mi., ca sd e).min.r li ni
taieze bolnalii dt ochi !r.
Bolnivli inccpu$'a $ !0 irnlrl.afi in .n D.vila,
clor dl rrralolor.ivii. nl acd hrpj lii nr lqratui.u Kuscl
D.ntu a,l aduce 1' sJr(rlll. lforicr Kusel prinri propuNr.a
llr Davih de a condusc Dirtrir onalmolosi.a di,r sp{ih'l
.onsulr.l i r.nh boa1. dc odriiur.hr
mil .r 5i soryr.rll
d!

ra

coll.d. lor 'le


odaid i

b *me{rul de i
d. ofidldorolji. te.rl;

r,de/inlu,a ri lakdid d.

rt anulut ts6-i-6,

s^h

oL

cardri

h Pr.nc
q-lorp$tr!
clrr.i oJrlnoli''i(; sia.rc |es/
lDudidrca
penru
dddo,rii ;:i riziolonia o.h1!lui 0.uD!, rl.r.!ri
rdm;

j-.1, cu clevii cl. ll. cu6ul .lirr sc rz.ad


in anniierol sdulrlri nrlibr, hr el llor3rk {anncmr li

Vineri, de la

Itlolo0id o.lrlrlorl in rD{neahl i.orld


Cr rumire. lli Kus.l ca prolcsor 1i icota
cjtri, incepa epocd de in0o . a oltdimoioski.
La 10 M8i rs'i3 se inauguredzi .onsuliatiil.
d ocn !i urechi de ]a Colleq iar in serliciul hi
ceii bolravi rila
dc
inJiincrc
dr
inhiului
No. :o53
dc con$dralii,

i Jon in$..inai
,ltonrr l\r.di.l'
'n

dtrc{ea cdrt'ia

Kugcl,

td'

drterul oublnai

Duer 5 lLrni dc Inclioode a coDs raliilord! rd col|&\


(ro lvlai
10 r\lrdd !s63rrlli,gel, h ohbosre cu Ji!
lenrur $u vlades.r plblici @ ilroi tnnc*bl, p. carc il
*d6n in tDtregine A.$! pon rc o rlnll iisemnarat:
ct tsrimi rdcarc e{ra dnr seni.iul or, ',.,.e *ioilheba
li collcd I ne.rari d d.r rr.q'flij,
din J.el timr ii vrloo.Q mr{in,lLi cliri. os .arc dudi.o
eierii l.!il!' dc acdi.ii;.

,\u'ntral,' ..!l! mr d! n.rind.ili i' r!!r,dr|'


.rpoiir, ii d.dt hhlN - rter ridud - p.ovine do liPs
erdr lirtii di'l
con n?1: crt! dqndire,p.e(n r .drcn' sara.i di' oidlrl
crrr locuiiJ mtri iol,, hri.rth, r';r.i L flrloice de i veii
1a imbfl;rla p.ntu tdimcnr '

!'3

'" " 1l lL'-l


;'i.,1,.
;
:
:,::
'),.t.

':

t
a,

.,

lrl

;
;
; :

t::
'!ti
1;:

: :;

ii.
.:

.l:
':

1i

x!n4rd!], ! a,r. r!u f.ir trd

:
:

:11

,i

il

i
:

,_t

ln snedrt,I de vai il an(tui 136r srdr cli'nca ot


talnoloti.i t!.ula i, prosrdnr'! sc.J.r dc nrcdknii cq 6 dre
ceden(: LLni, M{.u'r ti Vin$l dc lJ oftle I I s Predd
anal.mia $ {rziologra ochiulor la dtpmsa ul d. 1a Collca,
iar $dLtj, Ioi !i Sao6&i,la oEIe r-2 * fieda clinta oi.
blmololrcd, h Sprblul mil ar, to
ln Jccla! M * pdrcce un npo
sDe.kltarei boal.]lr d! lttu! id llr4n s.tri.iul a.ntistX dt
/; c,/i?., Iornrai dh 2 s.lod,e dn div'/a chtd4lrai6 ct
dcedli d.azie Dnldorul GsrrJ
$tucliudt privrtod! la lunctionrra s:rvicrulri ocdistic !i !

. kc6dnli d i! n'

qamnhh1i,.4;,6h u{oinsn
r) Pq n 6dm!i dsPtr{r !u
oru4r qr dni B!!diq! darorr
cdlea s)

&0,!iu[ ooi'rid ioroGi

tLdrdu dlea$ndd ha E di

,qiu oiirio n !snq$.

trilr rh'q ! fr Dqr h driq,lb

bd.ole, 4!pdFri! di,0o c{ur

ln snsrrtrl dc iarni al arllur 1351.C5 Xugel predi


,. 9coala de nedhlr s qc pe sprmdr (lrnr, tvtercurt
9-11, la cl.4 ri loide Id a-5,la.1.5-6 -Lecoles rrceau
in ami ealrul sPjritufti cota
rn anul 1364.66 n',im gdsr plblicdl lro sramd. l).1 di.
!r lir$ dilclor rcIerftoae li neftl lcoahi
sull.b{iL nr !.rt sc tisra
Drvrlc, ldre lus.sc iirltru( de Kosiiniceaft, dar Je la Di.
re.lrr sdrdra, car { d. h llo'ic '1.
KLtcl a uftJr+,n lcsrrinrr accearlrnk deco.d!rd, !i
tu cal lisi'n o 6(llrdrc r' dim,ri.iri la.urc la s.der;lilc
Dcd,.ilc djD Bu.ur$i, !\, j,,c,..i rntli.dc i', irinrar.nr .u
obsdvdtd .lrire d[ s.^rci!L $!.

Ornonr.Rd.

raE inului l-rlit. .and d.nisioikv; ,.ipdds.sie lak p.nro


a hlrge $ puni bcuch Dtrdlnoiogiolla con*dntnopDl Pe..
mur fcoarer

de

,fhlholosica
edidna, nl slmGtrur

d! v!d,

n prcgia,

l.Li !e eri! }(o!.1 dc$'e slorlii irviti'trllluorlal


lrolosir din llu.rctti Idsosirca luiiLrldrJ,$ despf iNprcnr
rirrle ir c.,e a plccar li coonrnrinopol!
.ri rF nnr h lrti t r$:

Nb' th. u <{, qN6r


v

tr

Jca6dr

id*$ si hbr h

C. prolesor K!d.l a desli

r!6r

t ! uoi

rar

cdi, ti,a aso.6t h pEdarc. cuEulu, ps lrul dint! 6urii


eldvi ar !co.lci, pe vds/. Lldderdr, pe .r. l,r numit asir.
ienr. (ru djdtrul rcenuia a
'eur *r ilb;,n.u6scrG, peD
nu .j vlid.{u i publi.d, llclio .u leqio dnid.iri' LI r),
.u6u1 lu Kusel tD ,Ijonitoii Medicil'.
Dio .u6ul .ubficd dc Vladsctr r{uld cr Klgel av6
cunolt'le solidc de olrdlmolosie. Simprondolosia multor
dl?.liuni, dlc .iior c.u,e nu sc cunot'edu 0. dtunc,, 41e

,F;;"""r r.r., ".,i-"." . i,, x,,

dc ad.Dfiir, cuoolri !ri|. ife.liorlc t.nr6i ankrior


1i .ra m abjl mdn!jr., al ofL;ld'ofonului. A descris hlms
rai a1s co.o iidc ti drofrr oe.futur opri..
Kugcl int.legd sa,ji comrrledeze .u^(nh r.or.licecu
dcnon*ralii cririce, tj dh drf.r e rort. a1a lli vlrdes.4
nc faced lcclii arigdode.
A i,rds sd * mcnlina roide.loJ 1a Iniilimea .olulur pe

hult

v*atei de Ia caredfa t dh spr.i, ci a dstatLtrr o inlnr;


i.irvflaie puhllcklicd trjncle anicolc de.qcernpeisotule,
deslu! deindldnele, in don.niul oftalDolqlki, dareaza de
ld 1360, $ au losl Nblis e in ar.hivde rrr v. Gldete.
Acrivraiea flrrltticd pc cde a desfdvhr. Kusetinlor
rimtur prctesorarului l.a l6cui cunoKut in rodd lunea, A.
c6kr adrllati ii ddoqk renumele pe c.E lrJ crehse nl
pt care a dd(Dindipe Turci
qn incrcdinleze oqlannar.a inrildmrriultri oalaldololrcrrar
ra'iu sd lrc eliciiar de sulgarj, in a.dl$$oF.
''ar Din c.uza plecdrrurt Kogrt, rnvdlamaoN oiiil,nolostc
din B!.urEii a avrt de sulnr!
Jiu mai p.edal cuduri Id Scoala rle Dedicjna.
Lr .ft| t367, anul d.mnici Iu Kusel, Greadus in B!,
cu.e i D{ul /oJtr /i,rnntus, hldic !.ima. dl spiblullicen.

tdl

dtu

Gtova !i oc

isr

.u

rrrnro*i

rerordire. FabricrLB

6k tuflr redr I)lrdafdl s{tiitorchirgi.o.oculrricc, de 1,


corte., lnle + puss sub conducercJ !fti !ns(r medic l.
A.ci{r u,irc a cdo. ! sclri orre ddo Q, pedeopdre
de, si.r lur Kutlr din poid

li

de naJrc

Craiova a lui

In c(rand celc dood rc.trr

primi. oculisri iarpe

Fiita,

* *pdd

conducrtortrl

drn nou

tj

Fabri.

,,, ;","""". ..",",""," ."",,.


$., tlod & oc{idd o,,

']us

drirne ord!(.tlnnrl

n'sii it

c.lcr octrli3ricaj i.tr

d. oftdlmolorle

Ia

ir

5c0d].1

ro dnur 1367, rocrlr in rimpLl card nL*sc jcad drl


prDgfun cli"ica oftalrologt.i, pdrru ca ndvea p.teer, s.
pe.tru S.oata de &dicili:
sc hor.it. rdrdo'marea ei in Faculrarc, comtsiuner irn.
cinda ds consir0l !i(.1 dr hsru.lr.ptrbli.i, p.nru ras.

mir. r )!o!h dc

!Lt,c

nd

fllulra c

fu.!e o I

tundaDeddtc, rlrcft cmplreenrarc.


, ldcd'n olralmologica
eo sqLnrj 6r r.(rd inrc.el. conrDtine,h,e si Nr{cl r,
mdnc si in de.rerul ies.l de rdNrormara S.oatei de me
drjnl ir Facrlrdc. De unde in anlt pccded, sub oiord
sorattrl lur Kusel, diosrc pe aceGs s.rr{ c! c.lc ndi n,
nondnr!. ofi! Lo!r t!u! orcfdorur dc of,cjmolu0q nu mri
ractr qr, m,L ! ! cakrd co,n,

Ac.asd eye $ualia pe .dre o s6s$rchbd.nB h dira


.rod c$. rlnft prcIcsor.
Pima fui gliF i lon $ rcpaie lmitinh pe .arc o su.
krik cdrdE s, ft tijnd t.tr6 Drinre cele rondamentare.
cu rjurortrl caiorva d r pfo|.o pe cJrr cunorrea r,i
bine ri cirj Jriu nrulr. les{ru.i in tumla pdhicd, reus.
i' 136e, s. obli,i o Frricare
F&ukitri, ii *trsut .i sc qjssiderr i5i .drdrd ds onal.
moroor! .a rlrddmenhta $ a ton tecur, .hid, nr brser c.
darL cu aD sarantr dc {oo d tcj
De trnr L

nftde .t' nDrl .e0ulinsr al Faculalii dc

nr

pro,esor rrtular.

DedidDd, d

C.nc d<tr\ ol aioruj (1! trnr ra C.iiovd, s td.ond(.ercd srnxhrtri P.cd.j nlr r{drtdr !. fiind legar s!n.,
krrc dc d(6r o1?t. rr.iio{ rf!ru ].rt.a .ddstiun,i .omtrot
iNlLi{ dc uD aPd .t .edterdor

nr

Rucurlrr

ti $

rcrtrroarcc

l.

Adiv {e. lul Fib.iriLs la .arJG de ofr.lDolorjr d


t$r de strda d$ara. lledul lui ce1 .rare .!e ed i rcu{t
$ ouna ir .ted 'le oftrlhilot
fa.llrilii dc nedilr. I
seifi.iul o.ul^d. d la coha, i
rtr so.r[lir. m.di.al? dil
Buco,egij, a

car tu**

arls Drcmbru.

Iad d{i irdth ktriiods; Jr are .. s*.a di.r.a ot


ir.lologi.d dupa 10 .Di dc ld infiiolan:. Era p3 picior de
esalrbre c! .crelilte cat.drc imponarre J\{trd acelar numd.
dc orc de .rE ti, @ca.e ene nlii rmportanr Frodusesespe.
.r.ljtri in boli deochi djnrLe.lcyr tcoald de medr.hi. vom
yedea i,rdad cd 5uc.60trrt lri fibi.iL6 a Io* lnrl di.k.
elevr, Scoalei de Dedioa !i ci av.a o [.s.rne dblmold.

l aatc ttoakelr telizar in ri 10 oni y dnotrn tnnt


nptuop, nlmai tui Knstt; tt a 1.,!t att't.tul @kdt i de aJlan
,dldgil ,h aiJl ,7rp t c.1 .. i d.bandrl roar in(cd{ci
ilo, de bcno d. o.h, pdn

s6 i.iLi

mciGr:r

J! ld curlrd !'

, nr[atcr
p

J.ah
rn trhimir

5-r rn

dc

6.lnd!]lor dir

ir r*r.1. ld crnqrii!.
du no! ficdft,

dupa

c\hrnti a :o.lfl dt frdh'i;

d . Drolesorilor si dslcn.
lxor sdini, cu io$i el.vi ai scodrd. r)airi c'a in nunre.
inicurui grup d! .leri cfi tiireau $rsi!u( rrilo l a.4r.G,
De .r.d mrere g.up dc rn,rc$.i, condus de TolEslj erd
corp(l r.ofeiorit,
conro{itrdutc .cca d.erl ti auro lilea nrcesd.

pane lo$rr cl.rr:i ic.il.idemJrch. dd!,


'lE
mti in Jurur iftkum&durd r!r, r
Pe de

oonenr .a sd puna in cvrJ?Dta pagresele l|$r d! d.


L, ban.hct'l dc la sla'tirul inuloi 1367. Ddrrrkrdr

La ac.las

hand Orcrlrxr, !n!1 dinte .ti Draidn.q


tl iernrda dlscuEul cu vorbcl?,

ciali ptute$ri di scoalel,

se,h torsdiilor acc{d bao.ld, .r! avca cdaderul


$rbarodriarui Davila ii a i.oahi rui, ; i.chenlo unul
dlnr.e clevii Sc.rleir Derb:thete, .{. spuNd! intr.allele'

lnd

,)

..ir,r rzrrrdr n! i$.. )4j {

Ah tind a.4dh nin dtr4iuo


rrjofedi, F,qirk r,ot, rftrr omr 1tri rLs!rildJc
w inr if.rrtor
!fLi r! \kJn I
II

i Ddrr !.i!r

hi !n ltor

r.r nlloi ! re h

c'r!Ji''!l'Ules',y4,ll/l/.nl

Sn{mu1 Gndidd a losl lrtd&s!.

, ..-.,,, . ,,,"i",.
c! Lo,(a ooollia .! i s,a iicrr
!.jeroii nd Davi!, vlJd$(r.1n\1 ftrnl iccls

ir rtures.ri. Nu ed
,i.r. .J llrqo

tr, .nutrc r..


Lr, DI.iltrtu!lLefo{Ji
un nrria p.fttr i!.otr.trc ci n&*

) !t! J- ,

ltrj Id caLliltc reqkdi,r.


,11..'r"....".r'"r.',"".r1.'.."

rrorcJoni

,.,,,

.i

(iLro,md

Lza"*. .c"'.'."

!,. ,

'

Jrc nd

Aju$ protcer, cdna tnie LJ Iu


vtrul de 1. spil.nLlcoll.d, rir.ii, ds ld iirrhFrca r"l, o
3ubdnrtunc i cch,i cl,id,JlL!4l i ltbtrtu sa nri., i, lorn
dimclc limpuiur,
.ur!d ltr bli .lrosdlii s,l, imPrclDr ct ci ri dtrca I'Pb
pcnttr ilJi ntr1Lr dorinlel.,
In !3?5 rihrd .on,irmd in?dic prinra, .,! iirorisi Sd,r
lelor cn{l!, D. ban roh(trsllr d
*c!rDa$d drtPhtrilc bincn, ,d cldl.lli n.'lii lriirl

nnr \IliJ!!!tr\L oi,


',tld
id $mr cd.uja a.{ria au horiili
.ttJ'no1osic. dr h spibnLl Collci, 1a fildntopld llori;rod
rodlor n'a pnlL{ ri pusd in
Minkle l, nr !r.ra phnscti lur Vliddc!, !i cli"ica a loi
lssrd iot lacotcr. Cu r.e$t o.a,i. Ilin*lcrt'l a dal ordr'
si , se satislaci torc ccierile 1ui
in bugdul cli'icel, chrar rr .nul rn cuh, ur pod s 'ndd'.
sccmddr, iit.rtrr ir extcrni,
r rDr 1a icea$a ddrd indi ., .linica a
'umlLdu'
1.4i conJIt[ ca cel.lilie. Invalendtul oJhlmolo1Jic, in rimtll
Proraorat'lui nLi vlides.r, a lua
!1 a los un pruIe{n bnn, h ddevdnld inlclls .l .s
vdrrului, tn ..it ludetrlii er arrili la.!^uld! DJrrlon,logLe
de l..liile luiodse P. cde l. 1
quenrze /\ dellrturdi, parlll
otualmoloqi.;, n, alld J! rpndl ltin
cdlaloni dese, in rode unshiunle l&i, a prl.L 'jsporlia bol
nrvilor, din cclc ndi lrd.panarc resn'ni. cdDn$lck sale {
r reujn sa deJvolre nrult dcf!nLl Poniu ...dia sFcialircre
Aitrdr dc inedtrl mai batiri s,r dc ebvi $i, .Pdr Lol'
nav, de ochr in spiclcle crl! niJr n'ici irm Fr; ii hoLn.li

r.curylau

b serdile

Cdnd vom volbi


spiialeG dil iad,

LLLi

lodlc ad$..

d!$ie rl(ljlru.ilc ofhl'nolotlcs i,

Pnr revhh ,l'fogrc$l !!JL..l rDmdnri 9e...e

fon'

iir.o tr coidllo raDi !. noiik, pr oadiclpdn l.r ilfcnk


.onsq. o,rdrinor.sr.c nr$tlon.l., pih cunotht.lc cu
risrolofiarnolo0r!i ard' idrh.larrelirir, d' t in lrdi lDl
l)i. n.iorocre aceas. rrohoasi
,upr DdD no.nei ld vlad.s.r, ii ptina un4e1., Ji 6 Fe,
oruJ'jr 133j rtrpus flind dc un ab.es it tcdutui, irr vtu{{

vhd4 , la carcdLr a Io* un,l dtohc


l){rl li.r/a. ltdrrl?r.tr, c.rc & nxi nnmir {ptt,

Suc.csor,l 1rr
L.levjj

$jL

Nu vom inra

.ft

de o hare pane

nn o, ritutrdl

deraliile

dh

.dcdrci.

qr.o d. p.orelor: I

senrtdtJ.L

Ioi

rrrirld .e

a 1ul

ndnjr-d.

r<\l.t dc cd h,ir Dullr,


,rarilc p|tt{ei ri prorrserc}

riuaG de oft.nniolo0i. r'mrrcdcd


vom sclrrta ntr,nri adivrde.r

$iirl risa d4raix,ala de


Lldtrrlo$u la caGdrr F cir? ils
L r. asupo k'crifitof
iliii'lilicc cie au njr .rro rr dein,
rcroa n'me .I6lddlooicd Jr dupra rlrdctor r ,per ce
.im.$ ar crdd.e in olrsln'llorie $ rrilnl. in ...! tarar

r. .rlrrrgk ,.r/saij t\tinohsN y{


i

ccd.clof v..hr de

!{,..1i.

1.

$t!

crear uo 1Dr d.
d? dlutisl.50iL in,

fari,

arons.0 !a

otrrlirtos c. corr? pr.,

rarJi(ri

ssiiLr

treod !ii; dri,


$ dc pi!,lrturtan $r.t(j,

lDsixod. 4 lrbtalodli adlriodt, fir

tiind
tetci

.ner po4ilrci d.l;


r:r!tr r .b . g&r1 r'jto.d 3i 3
ft i arun.' rLJtrdrNrr rnra{rinedi; pi,rd(l de erMqtr
r o shrdd' i ( en/g.,?o &rprani arltti iat,., op, :.\li. pe

ndu* Ptn*r n( r I

hri

(iilfq

ctr

riidid.r aitrL.nrl coIbtr ei


ei, nr o' drnlrj .euJlJrc * \od!
rdlinuluii iproape nr irrqsinr, t
qucnrle cduze .le rornrnr .,r'aEcri sccundir..
kezrttrlut ltt . :ii durlui ptrtdeu thnrryitnt 6L !i,
tttlJtt t2 dxi d! | \.d, h t!06, k tarSbut al xv,ttn h.
tlnaliDxat dt Ltcdittld. de ta LisoLatd, sarnrlii di') laati
trntt trdtnor ruilrl thi ttmokstu ri iri ltopn n1.t1arlt
i04sl rnellat pttt r i1r.]!zibni l! ; olrdrnolqi.e c!!
noa*e3c?dri opcilic nLb rcmd. dc , ,!d!ddrl lt.notlsQ..
fedru pEinianphrr.r rrrj complrrtii ;rqucnre nr
?xta.lir c.raracr.r scnre,
praclrcai .el dLnl;i ,irrnrd.
Procederl acsri o.a sqr.i:r trd
ln]li pnn accaid ri tea o
prP r Qr.aPe conpled roiurdr
iJrii, dj. pqr.r de vedere .pric. cu ijlron'l loi a *!rl si
ducd num5tur i.dayrdlor r! nis ld 5, 9i. isrrGr.a nu.
Pedeclionarea

.r,t4r.rnQl, Ac4r

.perJtiei cdaE.rsi snite fiind !.. din


rrr Manotes(, . {tovelii in

la

ld

1ds{, oec.sniki

/a,rl,!l,J

bor, ])c caft 1.. licur iordeaur h


dr v.rcr! orri., car fi .!

lcmd ..hnrl de irt .lii. Cicdlfizai.a sr ldcc in bune


candriii dirr ardarqr!? !d!,,derafboolyasrqtr zar),
inatinie de \,ldrol.sc!
!\f .liJ (,,.tr.x.t .t!:! r,.:i i ! lpdil'c lipsft d. ris
r.r D,!t', i rr:ihni ci Diirljir,,,r .
neene,

ti .,r,ri.rr,:,i
ruirr ; { rr ri r'ir r .i'r:.1:
t ..
oNdl'qir

Gonroto
Pc

- .Rq\L..dhi{r

sbui o!dir'.

eoducc
ricdri

olirul lur

ti io ftDi jl

,rura dit d.

f.rr d.sr

lrrc

v cB.r.

ctr

0alhdirn, IGnotesc! in.


var(r b (.nsd inr.:ora,
, lacard nnir o

scrare

iilrrc

aer.

.d viirul spl. cano: rn.rio,i,


r.rd li p,odu.rrd o dsd,i.

.at doL.tre or{arotr,t

Dro.edeu l\Ji n ot.scu a obrin!rL iudccard drpd

ertriicire !ublicarc,..drdli vizuatc suprtnn.e ori.irora o6ln


soPuiDdrarca Pruc.dn,luj,

!1 r.uncfish al

sDrneei

Fii.d Drtorupai in cel rDi in'tr srn de .onjun.rvjra


oranlro4a, care rdj din ar d' a
r3!ia civil, i in arharr, r\r.nolescu idrornce in pkdi.a
is.mdrad pr..cdcut imasind de ,ortllr, di,j TuriD, la:r
rsr: rrecarca conjun.lv.lor coorerr .u dlnli dc tjd, ,L,
Manorcs.o inrocuetc a.easr; pcrtuld cu a]b, d. drnlr,
sisrcmarrzcda op.faria
sensel.;dlpd pcriaj spak.onirnc.
rivde, de 2 orj pc zi, cu o solulre der did bonc gr.j rpr
de rcZ 140 sr.
.olrr .slrinsmr 2s 9.. operalia {a de:

'l

tr

Lb

d.$.zie leneFli

cu clo,

RertarlJe obtjnure dc lJanolo!.


au to$ imbrcddoare !i oc(Jilrii vrlmi, intrc ciri de Llr?.!
kxt, Kuc?!, t:i*h!r,0r&,2 Pd.$d, ! .trr, i Fcunosc.n
mediul lui l]inoleru ; ace$ procedsu, cdc ii apa4re nj

a, pdc,d in.onjudnnr sruuto*a,dup;

pocdeul

lrcolri din dritucrq slb tun01. srdtulor mmin


La .r@rurul pncrjcer .ftanrotosre tviinolescu .n de
!8rtca orupurur de oculiiri .aLi .q$rJeau .odtudivild sLa!
nuroa$, rn f8:d ,re dsbni, caorortr$ 6in. 1ndrvrd6lnd1; ii
dib a de cc. IoliculaLa, di! t. prldr !,.p dtrpi .. n tosr

nFc ccr md dPrrd suql0d.

,Brosdgc

d*

r i .c {'i. jn {odd

grantrlariors cDnjor.!rilec

prrrhg h

c.edinla ac.dna, cxpdmaG d rlrli,oL de For4o


Nlanolcs( a ao$ adoplar; de eled, i .ol.hoGlorji idi ri
i ald'ard .u nrlh c8Gj de
, odltort.lnrolosicr dlr rl!.urelij dl carci c.nducdtor es.
Mai nuh incd, azi, .did se prc .i sou .onvins |i cet

lurlrnr.i'

'n.r'nv..!r.i1r
dreapldi
exista rotulr sevi ai
si fieadepli tcoriei trd.isr..

hi

[,lino16c!

cui.orntuisi

Dupi ace*e p!|nu .onidcliN'i aruDfa ideilor nour


lui lJamleslu, i
.u{ .;rcva diD cctc mai
de sedna idci noo in krrrrdtn rtuhft ,toiialn.
lD luna lantrrie r9lri rhnot*cu irt.trL iilerr, porru
prima ddG, la crllli, /,i.lirr/rr r:d/,r:i; d.rpa rpli.dc p.
Ichindodr. 1,tu dcli pr..!d!u se
p.od! o vsDdii.,L,,rie dr losd duraii, orc ajura irdper
dc?r, racind kd.ot{d! c.1 pd.urda ir .irculolia Imfrricr.
In chipol r..ra * Fidu.o ,rii ulor 1aor6trd din$oiurne
p.ofunde ale comed, i, pnsis[rd ir dpticarcJ alcsrei rcra,
peu'i.r, reu$n *L obtinm o r.uilJG vruali aprodpe nor
Dd1r, in .el. hd mulr? ca^d
?rocldcd car! l'lor de .plrd, h 6r pGr Il ta rn,
demand ori.h'i mcdic, dca Innd incrzrr h ,ro c t frind
iididd, dup6 o s.aldbiG i'e*zie cu co.r!f, direci re
comee, cu Ji!r.!ul unui bdndor. Ali Droc.deul a.esra sre
inrebdntar cu cer n,ri dcsarirgr$,cc,s ctinlcele i si

ellc

dro clinica

.Dle,-r c\.(nc rcn

.r,t,,!.l, oirrJri

nol:!.r

lift

1.

obli.dr. hlrliui,:t!,d t,,/daor,r/r

5i o!,lirr

r!i inrit.Prn n.r0r(brirtd


isin ci cr Lrnr,rirL |lrp.nrL Drnnd
\\ e.k{ .onfiDa ni brrr rDs!. nr! \ta,

rsa,nDsr:nlL ca

D6trn,

htrrl,irJ niofomtrl, i'i sr!cnl duri .p.rlirlc d. cda.id?.


A.sl.r {o( nrdl, r.l! Dii {!e r-rr.\ir! 11i,.Jjrr<,
rur \'t.rol$ft ciL lnf .L..rdtr
p.oLvrul :r,, i reqii sr hflnrrs.r multc ,ontrr p. .a.
\ilddcsc! or lc prrur trmpr! ti ailcl cndcr olralmolDsira
a Eutd, crt !'irr i lo* .ondri rc \linollru, $ Iic nusd
r|lh,r ru cdc nri d. seima ctioi.i .1. rtr.uhi(i d! med!
cioi d Brcur3iti. Nordoliiqillb.rr.ii rr. ri.!.i atassc

.nrf d! njeno i r{t!r cri.


I orLnraolo!icc hrc,rfi r:r,

piieL L! tirii o fie d. o.!14'i {rj s dii.


h ird.ii i? s.arii.l! tlrii, \luiL!{, i trroNi!idr!
DcxL) i nkuii ii .r Llr r:l !!ri
$ aliSi iflriia rcn .: 6,rrni lullj olrlnrol!! c. dh
Dob.

n pnr(e d.

66nid.. lir.rr.:r{ 5r

ndlr ir

,ldtri nrbii.r

rii \Piir P.l

illi I' ur !! $J(d


A.rsl; JInnil,n,. ra D. ljl. .jrt,,rr,7 i,rlun.

M.iri!

cliji

uM n

L,)Jr snrcL'leintr r n{ .fqnd h .oxLd..i.r dint


.r.Jrci do oftalDoi.ltn dir jl(u.rirjj tr u'rQ r..

al consihloi pro!.soFle

llri inollndiiwului
,. lac riilor tro mdi.lri

{ N l,} a qii( i
halinadd mi,tr ofhlmoiqlc ra aer.! nnd (u
Ca pror:or

ai unn

v.iiritilor !riioc, li.dc.ti d.nrarii:! rdu.iinolri]n,lJ1jL.r.


sri.ukantr $r.rr. .. ilroar| ildul !e d lu.r. il Iic.
o.ulii

i d6

,rPu5l

de iuhi! n o.!l,$ilor /lr rrj l,,/drl


Ptnnoutl, tJc \v.tk! \i ri.?rlrJni, crr; |rv.nJu ,n.o.ia
irarced! c ii al p$resoriiolri,Ji vo. l.i,J ti trdtir4
ieprezerhrtir 9.oiL.i g.rditrc ,.\pd I tu(ai itr .iirrdlc lui
Pd^ors ri irred.r',./ Cor/n\ tLcnJtur fl in uv:crl.p,ol. r&)
(Ediirbud t strn:] (DtrUlitr) In d.n.D.. imprejurdd t.a
cilrirat siio.ulctrnu bo0.tr..i cuo.)rx,1. n.ci.ale fl onar.
iolouic. rn sp!.rlj n n,
sed o.uri+1!irr Apus r .jL'nssi r'. sldlr rJ rorrd lumer

cohbjrrt

1oi arar

ii fipltr &i crini.i fti a


ri i !.ri tr .,. !r'43 r!.i
fdtrrc ac.{i u$Lir i
3(arid. clirti lui sidtr.,iarn ii ci r1, nLj,,rfu,trio:
sa s: du.d i.
i tr,n ..i .:rr.
pijrcxiilt rie .rt l! !
c( t.ic ^nrr'r
nuniiM ld dnolrrrl!.. rE oif,.-.,tr :!LriL,:..r, i rtrd
lrhbr !i n lri,
dRs uo m{c nlnar

d.icditi

pq,!r! !4r!

nnoli

a sre.d!, !r

l.vod|n: olqd. ib !

N.|o6L c ts{9' D;!. an5)

dedr.e .tr loiul

ridi.rrr p.noruiui nr niirocfl c&dia s,J n*.


sruzdsm, pentu a dtica nrvelul sdrl{ig 3l
clinicer la c.a ,nai indlri teiora, penru a c,or., .lcv, (&i$
Iie proDavad odr idiro. ile in roalc (o0hnriL:idfi fi p.o"
rd d ira\a, in l'nn'a pur.dror s.te, Ff.$siol tdd, ra rictrr
u desajodie o adiy are dnnre clle nri vaihre * plinc
de rod, in iot iimp l profcoratulot.
sLa ndii r nzeiRi clinica ctr r.ft aomrelehodc!
rord6uhd ld d.edlra dc mtrhe o
I'.nrn iuderl a nd inai nult d
pdi.rej calc i4 alrta! .roral ii
cd.

li rar

rn r3stii de dschidrte d

cr*

11i,

dh odomsrie r9!0,

h[ doci cxpus, in cdda nitrduri, prosl]mul protcso.


rului sidn.uftanr, de a idic. Dr
dz rinerciul univqsirdr, nr ca'e v.d.a .omai luphoi anu.
cand vo!, vofbi

dcr'.

lpsra socjak 11.1r.i.t de scn.

DllriPh i.trtr ton oi,odldlc sj


od ddn(rc ti ui, r drb(cron.
Ii.c alri sLitrnhiM r4:dnrda

1a

dicd,i

opdz,

D.in nodr.o tui in

tuupia
Iloarea

In rinroul D:.!rsrr

tlri shn{\l.dni r di
!nqLii

rrpdrnrla

oi,"r,.oto$ejt uni

thnuryii rtltlri.
lf.dqrarea r,,i !.a nii dc seam
ciRcti! d cdrGdli \cnilc, .in cdc
D.rpd,

dtrpr md.dJ

pqfi,Ir'a

rlia.hse

admi imhniiatd

driqk'

dinli,

Cca nri prcliomd mrDdi o!.tu


nili, a Ios .*r/r4ir .rislnrdri rn .r !n,
curari dessn.ul.aoo. Lumca ofr.li,o1ori.i
d6prc mana noua opqtrF rJ ..!!jr:sor

imasi'lri

;r cre,

i hiar c!Do!ii.la
d. otrdl$.|!de

din 1910, tiodla lj.idcib$0. rr.u 2 .nr ,nr idEn, a adus


Dolilrobe dcs'2{io.lir.i i..iri ope'r1ii, dirJ o {irlnica

cedc!.

fm

a roruror

pi.
'lrpd
jn,-!l,dilcdujj'aJispur
mPlicalia cca nrar d. kmrr
renctulm.! dic io{c d! o lnLi.
op.ralia inqliorrJ dr Sdnculcdru, ca!,

ln(dek .h r rd! r,lus ro!i, i


drrli aneri.a , JJU dovdli lc .l.plb d.'noare iar aur
a..sta *ie plocedd'l d? cledic al ofirsolosi.l ,l[ rorle
];rih lrropc, !ide p6t. o&.n octrli\iii dc seinnL Itrtc
ca.i pr.{ ,'rrrrtrg, .rrc r id(s
cotrrAdl hkrniliotrrL d! olblnrolDrrrc dir ,ijiirj.m rdr'
dnul 1929)tl co$idcl; indi(d aprcipc iI ro*e ci,N'iic dc

Aurln de dkstra sblflrui i


gloda 1r srrmuhinu, Nrliord
tiannrc cal tEi pnJunda a n{rrlui atI., ti 4rltdladlloat

i c

eclion?ze nrvnl oPric

m.

ioiroii llobuiLri imigiran,l rn

nou

ininmeni

ardond .iruia

n'd!pih

0:.b01 o.irldr de

1i,r[t ofb ei,

( intur uL ntr, d Dpr! lmrlniiL]


.oi t
frn !l !l
m! dnr b ofbra, pu&m Nita
trDLr tcd([
.!dauru,

Io

rfifd

de

4$tr:

oneB!,r nrpodij F, e

cqzu,ie r! lmhhtutun

DrD.

am _,i.rr,

rn,,\ -httrndt4t ) tr h,tun

-rntbhtrttu in Ro,tljnta I at)r,tzt t


a

La- r1. tnd;,

neloJetououi o,

rrdddji dAdrs. nai {6, shfuuleatu . maninai o fn. de


., jn cablo.q.h .elor mri d.
r.dlc dri lune, su6 nuneic

xni.Jlaln!]n1a,Ln'Ju.
,'r .?r,"' lrqi .iru! i^ plLr ,ntdrsi bt.l.ro_b,rr Jln
op?Rlh de .araircaj trA, .afldatut
ti r.1:. Nr
ern.
r4rJ,f, dc (i.e d! nai vdtrrr .u rjulotut ciEia a tuur(
$
.

si;afliantr \i .l.vil sii

, .rr

!:;:'

q,bti.i! 11

! j1

,,::

du

dd

iJi,

o,.iir..]l[!,,ioruoa

ta iveal, hLccn, din

ir.rrij,t.

rrL

r,,,ni

tjoirL .!!of a

coi

Drs(tito1

aiJ!rcmdlJD[bolalnG
ruc.rq !l! fri.li,hi ..rlni.rivil, dup.. cclor 2 rom! di
5i isrpn bddnrdrhi ,rin

pcrnj, drpr Drt,ji lur rlrr'Is.u. ,\ J.ui lu.rar. d ri


multr vron: soct[d ..a nii .o
kJcbonLlui !i ertc citara!id7i n' l!.rinlc aurorilorndin, Lr
spe.ial in c"ca.e pnv{rc dillle rcrdNe la Fdilia taro
n!1trr anaiomia p*ologi.i t tairD.nrul k'i.
Alard d. a.rre doui h.riri Di
stpa snnllrlni .rtattat 1o Jlltrliani,tt c,F k:1 :,,Atiil:al
od|ej:llinzilsU|,]
,,h iau FntFitr tt nrtdnt 1 in rltliuit. Iurdutti ^ :nr
/ri , rr cd! !r"i,!r d!li.r!di:
siflln.lo(dlri JLniiifFrecum li ,,Tabttttu aFlict ,:v\)\ .r
car. lo lionania pini dn
h donloruL ccrcel:rilor exprhcnrale Sr;ncolla' L, d
dccnd shdciulr Fentu *udiiie c\porn.': ale
I sain ocrFndtr * dc iProapr
lic'lnale pe .nihririii dc om li
, ani oDi imint!, la
exieerla !.or laiL'ni Produs. in int.rroNl rild drrcrnik
cari rftreseda drtr .dula shod!1ard, .;t ll lsurul iinn rt
slar&i. Acedc .crcddri .orlolat dc fd$ii de * a d
dr.aLc. Gm!,e

Jrr lr

lr !rpLl rrioi!...t1ui. rtnul.i


is.:i. l,{r,i

si6r .,.i: tu 1,,,.

r'L | .rr lrrdflc ir rlrdt


Lr.lii
t6(u1'r!i J.!{rdr bo.
in i{f;inJl o.htrLlui, ri ?)
rhr D.oduc isNr -'ft.nr { tndnir Lr vrro.cit
simulhn cu i.esre up,rr,l! l'J ropJt d. l.ziunik
rr_
ploduse d bldiul lLLiTirdrrd, dlvt.inrd nr ,ilt'r!
rcEtro
N trut"lt ttn h bttitk l. lr,r,/lt- .i ni!{lLLr

6ovln, cari

atr o

.vohli.

SrinNl$nu .nc dioru! ..lui di'n;i iudb riolosic


isurrk rciqtr..rrncliv!1.h1uh..finn luebcr dic rri.lo.
Ophblmor.icLDir I' colrlrortrc cn
rli.hail conror!dsdzi aclnc cqazt6t\ nt "t.\rnatank ptlltr.
bln|z tt t ot'xhrra.a..tian" dononnla.d ci rectruiei
conjuncrivard Id iubcrllitri 6re o Hc1i. mixrd, lorDat. de
un dlblu llui dc c!1u1c lintari.., md d. polinudcare t,

Ar.i rd o.!pd Je aprDiF ctr srr{riri i$olonL!rl..p,


sul?i intaD.e a c'tblrntrlui in cd{dd; senifi i de du.
ditrl uNtrllli apos in difer e 3ii rrblos& (in colabtrde
c! elevii $i llrchrilj d{de Ahx dns.u D'ashi.i $ I'o.
ln 1909 publrcr ce1 di'nd htatDnin$cde oIb1molo.
indiurai
mode{, ,ax^ n!, oIr,r,or,sJ.', tar., pind la
sie,
apdlia admi'abiiun'i titd rl D.lLi /rol ,ltrfidir a fo* sin,
0ura cdte rdnrinrd.i dc ofirln
drdlurrl *udenflo.. AcLn akr ,srin U'ri li dicicLila d ro1
Slinculednu csl3 in ne'no.ia integd ilate sqt61l dc
medici, d. prnr lJ ds6oi, .d unr dn& ccle mdj prodrs!
o*c .e !d' d*fi*rdr in clhi.a oftrlmolo0r.n
Prrlel cu acca*i aliiak d ad$Giuatuna lublica
rlruror. lsuprd

a.su din urni ldbd a ltjii

s(ancul^nu

no{e la ri lrric l9l? ii anill

oftalnololig din Bd.u'e+, raDan

lut stincu,
.at.dra d.

NVATAMA!T!LU OFTALMOLOCC
a racr,.ba ds Medcil do hs lRomdibl

ta ioc.ptrrr1 invdl{mi,dutui dedlcal din li$ ciinrcoh


clnolosr.; ru ernta in r.ogiimi nr nudenll c;p;rdt m
lilrrlc elen.rrare dupra bolilor dc odi,de h prctesDru de
clioica chnursicalr. A.esh

oculai! .are prcknra! m inrorcs chnur0irrl, s. nrFfusc cd


.at'l chcrr$rlor olt.lmolooi.o era( d{nphrt nesliiit
P.ni in .ntrl 1s55 ntrsa lirui v
loqic, de cite !n oculnr, doPr cum Ecv din l.qia dedd'
.hidere a prmului ctr$, lindta de Critrj.Jaru la 23 Ocl.

tn anul r3&5 sD*ie in lrii t4!l crdt,ted", !r ia'


ndt bro. preg Ia .iinica on.holosica drn tsldapsra, $i
sl. delcgd de .oilliul Foresolrl al fa.ulrilii de nrcdr.rr
sd tini ar clr dc oltalnologt srudcntiloi Reddm ni n ._
qime leclia dc ddchid?rc a cu$tld, care aE ne'ik'l de
a dd nulr. dde asupra siiu4rei pe cird a gisr.o at'nd .r
Fd, in crc p,NEtc bDreLe de odri:

nodqc 4sra f
dr hrr,

wd

! qqFlut!

I dorL{iLh.ri

r{

I h rqtrN! r

'c

ffr?

drti I h o ;u6tilhrt i radr

5nfr ilrli.irdfoq.

D<nwqii.d'l//4dl4&<|ln.
n{s $ 1!' hlrar b ld r,
n!{ hqdblir o dhrci-16!ro4

i)

r4i &dldsra cadrd! i aield .rpqin.

odr ru 5d' !r.d rl,r nr ! nrr!

cli

06

rr

icdnldliu^F:

ii d!

<D

<q

DdFdr crLiF, c r!,i 6< irl: r

pilq. id

prui(i ari hrali i

|DI'!J!it.dhi,lo.l!a9](!

utu6

d! r-dr ! h .f! j!\!i

.t

I{ 1*1!

C:6ul lu: Cr;iftGoo a roi na


trtr rxish ur s.nnir $ralisesc.o lolrar! dc o.rrii

de

Sr dhdDi .dlt :r sqrt.lLoira ollalDolonicr df da


*Lrnitr spi.icF
(h,]Llji.aii i !.r: ibs iI1:rf,cu,
$ ruld ltL i losr zailirici
ll !r S.ital:io. ,Sr Spirj.iJi'n. n,ii dr!.e{ 2are!..! cl
4 rii Enritrr lrui frl{r. s In(d flclio. :ded

+. .i ld! b..l.,l! or( {!t.J.e! c iru


hi,ii ., i .i

'.'1.

l.t :d'

:n!:

i.d4d"a'".]'i5!3.'u,...''L.h'

{ i

'+,

! n!Fi dr!

ru

r. u

E. sL, dr Lii5Lc hri,6.


.r ,
"J"". ,p.",,; ,...j.."

. ron nc
, (afual llnrlricis4ror
!, Jdcrd

relLret

Proqre,

kiiu @aht sn dd

ddofr!

\ I \r! riJt tomrn Jtn 8un

odr

rc?r

qi borhle lcednnr

c*rrrctlDd reiinll lJ$r dnrrunrr .srdi dc er I


nok cd r'a pututo ..olta, adici iilihlarr

care l,o .mdrr(

unur scrrciu speciil de bori de o


stitotol
Dota t^Jiinlitii rnri suriciu alokntask
'n
Sf. S?itidon 4k F.b1lotk t339, odicn drrr Dtaa'tet trc-

Atuoci Ja s.pt.d sc,victul do chkur0re dc .cl ds


oltdlmologle, prlnrul lrlnd p6 sub conducisJd{ulli Boto,
hr ullimulsub a d{uTui .5o.,r, d!
!si.a pe anrl 133s a nrviciuluj de ofialmolDdrc din la$r

lddeEi cs mdd6qirrd^tr

q da o

Fii'd nlnft d.ftnrtv r. ponul


raltrlur 5f. sprrrdon, Socor a condus

de

pd'Di ncdicrt

spl,

acsi srvjcru p;nd li

E$e inrere$rt !d rcdam r$lDrl de mJFa'm bolmvrlor


dh s.rviciul onal m olos i. din l.ti (tinsformit pulin nd(arziu
in clinlca ofialnolosrci) rn p'lmelc l!' rs 1o d. lralr,

?i!i
::t

:i,
:::

,?,i'

ic

Ii;li,

:ia-r
Prfl
.1r

'

-.lL

'

nJ*6e d<l,!d o!id!


tlnur resrstu de bolnard tdidll mb!'
larodu, rcrrlrd l.cd bine orsdnizar brufoul primnei )
Cd drnrai prof5or d. clinic. ofr.lmolosicd dfostsr.ot
numft suplrnrior in anll 16q7-93',lAceasrr arl decl dab
la care .lri.d olrdlmolosi.i tr srriciul dc 6oli de oclir',lng
slb cond!.ortr aceleidii pe*oaoe,

ln

13sq nu

la

intrl 1n9t itor llininfrul h'{rd.liun.i Publlce


nunr?ste s'olinird! al rJk.lri oti.lmoJoat.c, p. daul c ntJ'
d6d,, d{ dul,i dda rinp 6b noDtt drnnou So.,. Scril
In

de s'udenll ti.du ci pdiat .lnottinlele olralmologicc in


fivldiul de bol dc ochi al ddului So.or sub drecta sa
vdlc cunolf.le in speda'
.ondo.ere, ljiind trn o.ulii

Interr

ti
lrdlc !i !n clr0iciin abil, So.or r nurit ir
.u

nlllr octrl\u nrcldili.

tc'noctorul

i'vdF

li1

DtLltrL

*rc

oniJn,ololi.

der \loldolrr

d[ Ii$

NOIE BIOGRAFiCE.

niDd FroEr I blrldd br .vo6,r , !r6.n,

bds t;trc oh,P.rc


aid,t'i srcL! plnru

rid!4ltrci ardrbi lEr dn d! ni A 6,r

Nr<d b 1rDl, h n4,N $r!

rbho. .s!dr lorqhF J lohoddn 6bn.f.

r {w!i hr4dd & Fd Rzrr

dr n4tiF

':

di.i F4rurtc $d y4r


ft Duh44{ d rhkii

u) 116', I

rnFi&,

d ndori ! !r ir.qhd6 vkN .

df^rc4re{ drirNilorlr 1ds;


d.

ed*d! !u

odtr

rhG hr6irr

01r,Fr, op.

dr.

de5

F( li

.h
vt4q *4fi dh {!Li J qi q;1

r;alra

ds

old,nM dh

&da

! 6*

6hc

FEi d! Nldqbor
bdutq tuLi ir @rq^
! dobblr ,a Pd!! * r!

@d'cul(

dd.

vbi. i4.od.

r dd oade ctGidd *

rddd,iobr.

{i. iod! dq$hh6li

dr

rbh&,rc

4.dh|'la4cPtL4a'"
dsdhhF {Frr odb6|t n{dv. .

!d(ep9uc't'hto4{19?

dr!

e i rwd ur 6n{, !c
|r. !'

Pluanu

o{Pto{! ir s;!tr

rorr

(iccb

riq (Jqf LFt,

cu

d d !iu. Duri rrffsr,) d


sslbrr n ds vq$s) t dr

i os! b lilll is 1 e, [ 1as,]


k(u, !d'& Fdr h rkM

rhrir&$d \hio 1k56), qF i! 3/,

L. ht(-.{!fc troG, fh&iu dPli


$&! (i dr! bbF i q rdiD od pr'

....,L

rl

.A^sruL

hi(ddu& lbft Ni

,/-.,

{'ndr. ,(ir

ridlit' rr

!ro{a h rtrd, .! pccr 44i ^ei!d-.lr.

ah dhctrL d'1.$hldFri & rb


dd !q!i d. e{dktrd,

olnd. akdrcGiroDr di.


& r! ink{!l{ d piqh

Ddbn{ rtreld 1 a !r{ ii ri6hr

r N rtu{tu

iui

!r & d6bs)j

de dcd di bdr rirlrh


s rar !&Q d idetir
^

rcquoh'r
Ded

teir 4n cqdllri h. ld^durk hr


!Jodqu,b!"\d-r

:: :.

t^
!

.t,..1/.-

..

-i

._" ,)

,
'J,:ri:'

l-i-i
i:ael

:Jl"

, rr

i rdr

h4qnEldc coi,uo!

udr Ddr .ohhL d; {dd nuu'ltq \r rru! rDdc d!qi!^ih


)

&4ri./ or ( i

'{

qr.

'",/;,.

ifdtn qdid r. dri6dqr! h crul


La^ P snu I rlDqhod s ut$'

ricrurli^i hqd nml{,

PA[T,4ENtrSNS
AD AUDITO

RTS

/-.rJvDTlprtrrAF
.! L,YcEO lricro ,4cADlrl,ilco
CL.lUDIA?ALTTIN')
HIBITA

IO.4 N N E M A L N 1
de MULL ER S HElfi

MOItPIS, & !JEDICIrA 0CUtORlrXI

AO

I[

S5O

RE PLIELICO

L i.I Slt]\ COl.r.!:CI4


ORDIRETUR

Q!Unl Pn I li

ANNO

MDCCXCI,

MENSE NOVEMAIII,

CI- A LID IO PO

T, I

. rti.ra! r'!:ri,.r i;,,

qu. dethnL a!.. ,;"1,",",

D 4E.a@ lc E kdur 4t,


crd.qiidjhald|h.ch!|\qrNtj4

a:aL

rh.d

rn6tbe4. t1Nd!

n.!h!dd!*'

c.DLn !;,.,

ar'!t

!@aDi

'd.rt.

dth4dtht : I

q!t-;4u

",;"t,,..,,.

4du*h'aquear||,n.'qadd
</dh

dodo'pderc, d" rec$ld.

ptaep.dbi

pa'd, n .riti/4o .ol4

a?4

4p|j,r'1.'nrfu+4||u4!.1|

h d\i Fdd rs/6rrlib

aiDrd

i 6ojb,do!r,r, b\.ie. !!JLj

a.r !n!.i olrodorrd 4. col!t.

rd o Ddi d ,. GPqi

air lre rn6 h turtr rq ar

cd1!i, rr{,!!

Brl'

dEeionq!lhf

\: |.1$

ldoi

ldi: [q

G .aq{e d!

ip(r

dr

i(s,; oale

odt r) di e{sa! o!4i

r'

tnrFtr 0{ $rcoh
lnrdilh 6dbdd &s|
Fhh, oea dd

ndr il6li 4!Fi u. lic &t rcll(d

6Drur

d.

!6kur
-'l., rnn - u. ii.'hF - fhr, otqrc Nlndd

rd 0s, rls sl h oro hni

'rrr""@nqr6oP-obhrc

N&ci h v!6o (dr h cdFi6eh)

n{ ho, irtnh de^cidr 6 ronh.s.l

!tro lrc i

ohlhd. h

!o!

.uin. P!^rru lqh Lo!


!161), h ohodi, P&L
Dd dc sani

iusqc $
!

oqihf Don&6 t xre.h, t1urd lLoddd),sttLt

cd4 d!Fqdi

'dlo{t1l
i otud rrn b ra$,ui i.1,,
ildic|dsr ! r,rt4r.

pqrru

,ftd h lrdididc h&hi {!

oh

i!r. ri dp.hr qdi

t,

i d!4 k t

rrcisr i for! Nl..!ri 4' rdkh;


ai ! $!ntil' m!r:!! !

qo..Luztr

i.uF.ruc.;rror, i f rL ! nr1'!4r l vf'hb

r3s

(!L!.Ir:4ii!t1nl.nnoljo

,li.r"iit'

"

'*'*.

!i,r

r6r!L cr14,

otr$L Ii iuLhr r r'ifl

{,${tishrieb
.qiltii d !!

hdiirdl

^rorh{,rtrtru:

an

t! $!r! is lrri

!or4 r^r

!{!iN h ortrih {rnitdrt hdrrdbr


4qrucin d pqtJLor hro c!,iKra !

!s:r a oblrod rli d. dodor i nlr

rti rr r*r dQF Pddrs hro

r {$'rrriiT.. a4 {!h

rk edDd i $qrr d|!.d@,trr 6ra e h cdt!!

^f

qG,, {rh! !i )ri!

i lind r-n

,Doi,rr ,ldq e ronr, ndsii, ,n; .i hr. qn

r1i rdnqL! !{qM t

.4r1i

trn i

r6:.i!! hi fqar d, ili r

ii cdj!!! 1, q!! p.r lsir


!h!d i htds c;6!!L r4&,srb
D\du

i !!hrq! $hdu,

d hii ts$r

mr

oieruli re F!h.d6. h arua

5i

t.

16tri

rul

$ i.ci h cGror! o sqr o{c r


etL

arr iu n!&r ro,Et,ni

,tbdr rc !h{fi

nL4i dd

i. iL(!

fora, i. rqh 0&t i!

v(N{u ri ).irrn

itu|;J!.j6nkll.itr;Di

l\irirrNr.i'iN

ru

! rnn icLorn au !,

Prg. ror, a orqd 1r ds olh r


*d6. r riq{ -r4F srbtrid!

@dqrt
t,oen

d4sd h6@ati) bdilv !a

dq

d{ r

6e

l --

.--.-,==-:.
-

rr-i-r1.1,-'r,=;:-+.i-:. r::ii,rr:i
tiire.-, -J..-l

.. ^ "j
-r ::-.".. 'srl
iniFf0r'. \ ll0\ 1l t II [Lfrrlrl\\ x rr tutrcn p'

..EL

'

'

i-[l.iiIl]l;1i.
E
,,1"
.
r
, .",,-l. r' '.'
u
' '- -l[i
LlJli'd.!r)l !l!
r. .... r. '-.

.':.'

.t
'. -- {.
';:-,, - -,,,,, .
Ul
-.

f)_ _#.:,,_[
.'..:y. :" . "i "( ,;il::" -.. *".r.'r.
''da

si!'.

i.Ibt

l iiiltrr.

G6*/.,/.-4"2 97.*. z.* o t *'.. -/


-,
:t*///
t !*-rta-4*a.':ttL--I
Ct.e rz ."a-Ja. Z":*" 4-* -"G,*.*--*^.--F/ - ,"-.j1:.
. -

z-,4 t.

.-

O-J3t-J

.-,* **--,:{,.

. '-.
-..,,J

Iqsr hh! 1 d(, s(hi ic i qr


ou reP!d!ri N r inn ooqtr,,l! fi
vrsdq( d

hvildb( {lrddiq

<pd 0dfo lohoderc hrcdddo h

i dbrmrolir. rcclqr

rr

qEdl(h dr irorlo

1.

dh PNi\ t d'lrt tr{d & ronf F

tua.

thtPqndQrc,,), dt .1
H'rqndrcrr $r loro(ua urL

,De
1l

e 6he d!4c6d rc F464r;


o i:'h eo hr to.qu4d ddre dd4rrrdc{todlJe,

, u!

dr

r) vrdGcu ,cdd4 Jc
dq dechi&rc

odr - tqt

orupr

r)

Ar{!pir rooor!,!i $,r

cohpr@sh,;) n !!bdd

r p{c d

r r4hd '

h hfu^l{a ar&d

.urdhlba,|fud,n||.|@akna

dc o

i
r!

6n do. r
!r r.. 1i

t.ojd d! &c
,rdo,ir1(3/

rJrci {.driddosrc h Br((li ki


hcdrtr 0d rrd,L 6n iawa{ (6i
cn( \'re6a o r{(cmndh edlatrie Lr Da!r, arc (4i rc

hirqiiq to!,
yr'

ionDFq i@dd d!

c.:l

& odrrorj

hdl cxIf \

o!fthi h 6tui

/e d/1 L! lcrr iiDrr dollir q

||Pi'liltpdll4rnedaltr)'

1)vri!.u, . i.&r&drhsr..

i$-,!n,r

,.rq

dh hn{ .i rkior cddtrlt ncdk

;J - h *$r'

.-kr *K-(

i I rlDdblrud {r1!rc D
oE z, uic Ysr! 6{'s odl bdou'r'

oDalqi

r'q. ' oa

5m

,h

htcbdq!

trd * hFt4i f dr

b, cu sd Fn, h (nrd di ! Mqhodt o p4tir'

.""1"1

,, v6*q

3,

ilby

r, n4d@ i, rstr

dhtft d. nrioaoc

rcl

r,

@isdh$ lrd 4rcJoih'b 3i'No.'


h j3i,

hror$ h

Tad

led^iruo

..'

"'."'',"'.|"'

.i. ;"

h({h|q fhJ
rrdd

$a
I qdd i' i yi Fiq, h uni
hqqrqlari h6

iorrd nuo' h 6,rdd rL{qdd.

iln6 ritr(

ir6F' r ror!! rorlud

cu ro

r, joirG

drr .a d rei @rrd o !dr6!o dai

J@orLrdr

ddF kqi h cqP 64n6P!{

! Ytqi !u D.Truio .Eir0i

idli & drc $ sFlh od


b

dosi i, h /,lh tror 14 liitr

h iNL r$e iMq {6uii.'l


tr

s r!

D.5^n ,s.ts1- r "-rrs'.

b !rd^,c

dblhdogj!l)

i ri4e( *-r.

(u r*$htiL

d{s!,

frn

rrDs dc Dr

1,

ddr

da

ur

ddr, Diir

di FoFni se.edlr' !s

lNr d^ 6K;LIE.t@
rhre44

fnr

iooN nfr i,!

lir

iat! nldo(br drii

rNDe \r1r dGDc

tii!

3in.Ti

rr

dc Fdicqh. h d,

hd! dsk anq!^l! h $

cNr 60

b drd cdo
h rbrdovi.
!rj"i eioln { (c .udalr, dcodro irsr qldhti
dD(a r P{x
^docl6,

dou h(d{!

h cuqtrDtfe rc
NrGr,

h6

!q ldearF

rcy{tr o$F ddhit! o ji.rq h irc4d

i rla i, {kNti ih,

,rarur qL Ntr!rci - i rri rtur i

t Jcof. ,n! ,r; F {d L*q', p{.

Di cHro{cnE c!,irNicEiNu.

ri

pu

!oi! i ric( J nlrdc dch!^id!


iunuudiodln!uwd:iI

RxEr1,

dc!,

n ho(lit r, 4dr mi{bftqri

h 6uis tuidl" r. h,o(i,

ndlirra junqhd qqiis'!dt


,s/uic4f G.idi

dq

Fdso.d $tuka i!{..

iu dh dh4i t d(d | 0,

.hnu.do tEdxd

trqc hc

Hdtuodf (3dfo cas, ror !6) $r


"wh's odrhL!6! wod.6!im (rxxvr

par.

r)

rcne &see

ferbr odiE

de

adi,!! iutro;. i t
hF 65lihhiou{44

An Yizd d hrilinihrur d61nobtr

0 hri

@dvit coDlim

do

.1lt*lt*trili'*ilt+i ffi+sl;*+*:Nil|

a.oji itrtrr l,! ii risN!

! fh6ts

rb'ddarcr {hd

ihcdtdl.nlEui]I4lgo

cridd hlck! d
iidr

cuwre

tslo!*tre Irtulnhr bcuic !e

d!r1h 6uPF

4'.8d6''pndg^d@|c||h

, rd6M d lcaude hd'


cdrbi qh o iri^li P@ triei
F&!i ao.rti dd sic !c dl

rdr! irrre rsurd ri,( dhr! btknri. d ani r{ru liqd


iida. fr i 4qr !r !str^4
a dl dh tdri lqb { drnq

le'

r dforl'! ,!i,! Drrh(d! 'i dLk

s msh ! rd dr hJbl,

si d4 o^ribl'i h
puir h dirrq4k

! !oq! di vr., r r o(Pc r.

Gld,ndoNlolqi'!!'(|'!i*L

Tiii dda n f!o@c,

riq i lliN d er.ia

ri o.r.' i ! .d; d'!! i

cdbkeni iii t ire! is d, P,I!


b &cr trnr rnd ! 3+r .i !od.pl!i

irmqk ui r41 d! b do! J G.lr


cr! risr ( (anirr

{ bosndr aoq!!& bltLr.

rir

ruclbr@':, luri q61i{a


ih!i, h Julqd BsiL rhP
idcrli iD$b1Firu ds{{4 Ii

di! ak/lli

illui BidtrqaN{ I !+r

i{1rq

&da{., di 1!r:. n rld hli, d{i

d(h

I nNrr hli hili !a L k

r d 6ndhr a$dal'r ,$qrc


iq! b' ci@odulnqr 5!!kdd 5
dL , r, ooli1t rok! rdnrithq
I
q{htr rni !a q.c io!: (6d:

qr F.u.

Poru ici ndf i hra&i

rrQdd tr ! eq rdrli

0 roon &

h.doiqr!

te{!

i s

dh & .dl.hl

;,

rh,t&Nr vac!. q.; codi,;

!i \rrdsa

^u

!s hrn{tr. h h

Ibrr$cu |.&Tbd

n Dr

i,i

hnulfa odtriq L $rj i


^o4!o
6(a{44i ne q(bhqi i strddor

,rI.,.''",""',.

hi*troa{

dd 1id,

@dn ir d{d b

Dnnk! rhNrbr n iid hnru.ltod !!*! iq

is

h Dh<l!! $drri n ij{d siu i

@ods

or<th srrjuti

oi! 11e{r! {c hrb,rij ro


osc nlqs J h 4,sqd ?Fr,l6.

hrh4i !i hd,!, b rs', i {q

de

, dau D.@,! . i'd

ocr

ra5; ldt o
or!) {d Fdlodc 0{, d! .sn

luir.ln,,.utr

b d10Lt,! un

ou

L{, o'.uD{r

ck Pstollbdr!

to5

rc i!{ir. turnd

lte,:

tiriihd

b r.-rd rrqr {, 4-c

sld oarcld

fioi.

Dr.

c;q !N i

dc

h hq;s

cu

liii 4

ca sr,i\culuNu

h 4ho6 nLbre s ctb dn Fd

run Dunri d.
unileBirare
molooiel rr .entel.
ciile ;hholo ce de la sorldlele colt.a dhr B(.d'e$i Sr'
scHdon dh I;i fl dcld srhlul Eilir& cental dh capiidld.
vom vcdca insr, in llnii ne'eiale nlDar, ca la trn timr dupd
ce prnli dbsolvcnl, di Fac'niilii
sdr rasDindrt tn dit{rt. uo0hhtrr 41. lanr !n.rr lr'dii au
nftpur s tiadi. tl d..a$a spec idl ar s Eddent 'd nedi'tr
.unDri(oi ai bolilor do ochl orau pulinl ceiFarnnrlicvi'
bnd, sau refuzand, sd pra.rics acsdir sp.chlraic, I' ocu'
DJnCu r czr nai nullr c( .hku.oic ti bolnc 1'r'rn''
an avut iosi ;culr$ !i in proYhcr' unii 0i's 4i
b ., .llii alul de 6inc p.ntu a da un allrorurtac' boL
navlor d3 ocht, !r, dahlrd lof, lnhlinoldoltJi Prdd''at rr
multc sD .l. D!.i din lri, chiar d'n prind. rrmpm d'
eiircnlci Farulrilii dc flrdicind dln Brcdrelti
rnab lid or0dlzai c.lc dhtai sNi'ii spitall'ci{i dc
otralmolodie !r ccte dintdi sFrtale sFcciale d' boli de ochl
llntu'ndiile dz (hi), 5r de i@dam lhd e de$'n' ipartc
tn&rthdte uadk{i oJto!nalogttt ttt spilt:tclt ntilitate
Am vorbit Paoi

\c
$ in

nri

i\upra spibiuiur m ltu' dr i ltrua r nu\'mmrirr'


,1,i rmintlr, 'n onm' I clr I ol pdk d I Ltortui ru'

3pecb1 a?cultrl scrvichlui de 6oli

dc ochi'

ln ac*t serviclu, dlpr cdn rn


yariar.6oli; nu era dc.r, dupa cun s a sqhs do'at'
se tara nlmal coo'ancrivrtr sranuroas

Statir!.rlc ne arara

.r

cclc s0slin

i:icr d. /it,fl ti

.il
1or.

d?

*i, ft

Yldd,rr',

dii.rire iJc.liun

n.r!qiri Jpri., i.isul!i, cfirialiiulll' cl.

R'r::tr]. inilof

Drr nun;r d.

urmarori, as4r

ar

nii

brre

ii alos chi'r

condiin Prielnlcc
sP.sialilrl J. sci

SFrlid1 mihar din hti a fon !trul dnrrc ccle nr


rechi rl.zdminl!, aiJlr de ccl di Bucu$ii, unde s'au in-

Sbrisri.ile vc1,I * ocuDr ln spe.ial.! greulofi, incar


nu puiem di dddlri Nlpri l.lului .un se tatau cclclaric
boli de och! nki asupra ftcqu.nlii 1r' Loruli,ivand n'
'!
JerN Itrpiul ci .*rdu m.d!.1 crfi tdd! tli duPi daleic p!
blicriq cniar v irdee ul .o.j!rcr ir ila gran uloasd, arc orcu dc
admis cd acesti nedici n'r li brar ! alt drcliuni {L'ldc
Aluora eiht.nui nra!.loiilDr in sPrJlLl nllitar din lali
av.m dde dio .ele nri v..hi rLr{ll ,trl C1[dt a tdlai
tn anii 1315-41, 13 sr alul miltr di! la!1, 5 cazud dc (n.

iuod:!rasrinulods, nr !r,12..i
Llirdt; d. Dr. or. td, :s+uNc
od'i, dnnrc cr. co.jLmrifirsi. "u roit de nai Ircqu.nic'l
frmdc cazuids conru iuu lrano1.dds'au vdr* n,
alhir .um odrrd cu iotiiotarrJ .L LGU plse pc s.airi MI.
relelor de loc h inceput, Ji d..
!1. Iocd.le r,tDs. n!
ori tu
'osrj
car dupi uffer Prjncipatdor, card s& drjcal unii[lc
Dupi 1365, cun rrarr idisli.oic, 0frmloiri rpar r'
qtrlai in liecarc ar ii lo dileftc lo.ui, bodli IibJ Jusd dr
t!pd. .di se n.pr.$u. Aefcl, dooi o nJGica d lui G/i
Arz /,rlzraJ, llelinartl 1 Lini. a dlut, thr! J! :J i!

.!v
borna.rdtr

rtr u! !(jn

d nrrnutoda. tn anrl

lhhloill ! DU $b hsr,rca
rJ

ll,rrd B{nli, vb

d.rurr

a;

co Lr,ce?d d4,lor fo.

rr1!u:/onkan! st cdssoarcl, ivand prla n!(r bojnavr dc


ocN, i.r in aceti.s an jnrcs Reoimeniur r Ln. a fos
sos
d,tr cazarea rlclar h rabdd, pc 1a!l sabar,
ltnur pen{
a a,,dn .auza epidcmioi dc conilnclvftd stunolodr.
Io* .rd.li nr intumala co1d,
d. trolnali de ochi, dh tupelc din

D'fuomi tua''r.f de cd r. s nutoa$ Iniru sordrttr


\todo\^ i!nde am ldzur cd
bodi (a oisial rc.unos.uli i.c5 de Ia 1s.1j=r,1). duDa !n.

ri rs5o !LdTm r .0rprand


I. rnul a.e$a, .&andu6e schjmbirea rqdor, s;ldaui nol.
doYeri aduserd .! ei jr otualnh cgipdanar i)
Din dnii d! dupd unhc.nea i pdnclc rapoane s(Gq
OtciL .o rfnrr rL Ddl r,rn d$dc

hs.r.lrr pe orc le fica kupdor. ln cilidea sr dc

srrd

idrei dt

mcdic

. de.jr tn anut 13s7, .;nd a 06.


ca.prdcDrc ink. $lda| i liennnenrllul 3 de Lt,ie,
'td cmiola ld Blcurctlj. !) t)upd unne in$
borla
Ja rode rrp.lc din ccle : pri.cl"

AD ricur ace* mic jso.ic .t pr&ond*el conio(iv,


rd scnutms io rnduile olrirci, De d.oFiie pcnlru ca $
m& ddrol d. harede ins

."

tl

f"',,,,,,''j,,1.1:i:,.;,;,ll;::Ll:xl,J,",l;:;i1"it,il-::*"1i1:

dlcl carl tuoie.r bo!r1. d. oth, din donNnl ce fi r nl


credirla brLrrx * i t&rc i.f l
* \ed!a irdd dc diIlziun! al boahi inrLc tuP. \i ir por

\leitcii milirad, cari r.rollau dcialamntcre dc tulic


arile d. c..n,ortivld uiiialodr io rodl qrle '! & (a'
cunoler! tat'nrul bodlor tl al compli.aiiilot cii tahu
prd lrmir. 5i .orplica|r1e corn.lnc Unri dinte ei a\c'u
chdr cunDdriol. d*tul de intin. anrpra boalclor de o'hri
or cr.le batau in intirhdiik ldi.idcd&f 5i oNlhli

civrk su .are venia! in contad


ioiilndivfta flndoili lldnd o lornl endemi'i nl
rardu lc oliirei, m!!$erul de r6sboi, ld ccrrea unui drfc
numi! de parlascnhn, lue hoiddRi d ln{ib]'a o h't
mmre de ochr specirla rsnru talanreniul acen.i holi !l
a.es scop dclcata in dnll 1s91 t d,d ctninnnnrl tn
repurlt o.trlhi care i$ frc?a $tasitrI milrbq s3 orsan'dc *
Itmerla de la 1e4.
I. ace{c lmprejurdd a lral rrinla |nnd $nrl stccir
oenrN 601r de ochi, al arDa{ci A
$ihl Dedrud deea, F !i celc dela Rotar lioriilri rlLli
Ls)ir, f'tunoLd, urrL' Tur!-r l\o:l dr ru't JnFr

DoDulatier

hlie " irtrl)lirru - ""r t' "1" " "'"


de ochi. lnte ,ndlL.r caE ls!tr
ltii do sermd. ciri rd dar djutor $ poirulrltui 'n'iie Ll atr
d:i h ivcali l (iri lnooninte din domcniul ollalnolositr'
!$e sultrent $ atunrin Pc ctdini.&ro' dk dR o rpu'
hlic de o!trlisi desrvr4ii l& ddri .dnd co'dmcr
J. la lert !i F Utddlg'nr, Peot

tlraa tl.

ocllrr |

rnr

crd

,1e

r".
*-t "--spiblc,
unde * pnler di irlrijirr oficdlli malddii
adevarare
Dc al(fsl rn nceste atcrrdd. 'ri ao t!'ar nn rmror;
ian( ro, in corbarered coniuncr
o'rLare
!i in ,ui,'l .rtora r,au tahr o *Jni dc rl'cJi$r

,l,nre cele mri !ddd., nu miJ Dod.d nLm!1. de inlrner|

spl.le sp2crale penrru rran.niul


conjlodiqt' jl nulodse, dDara a inlinidr sNici de bori
d. o.hi pr liosr rle.,rc aricl nat hare, iacd drn rimpurilc
(and h sprrrete civne dcj m aa voiba ds aF ceva, D&

roira iaprullt ci
conduse de nedtci
,nrliGri sp*iJlltll io 6o1i de ochi, onaholooia romtuca${
I c;rdgri, penrucd acel! medici, in orete t6.r, dedea!
coGrlritr $ p$'ru popula|a civita i drel pncd.a spccia.
ridlr ace*da d imepur de llrd vrefrc in oraFle mai de
Nu von anlntl nme de ocul4untlftdri dh smerqta
dh gieu cu inceplilrlte accler sDccifu
liiiti, nultr dinre ei {rlnd inca in wiali, ct yom adk, in
pulinere rrndd ce
dcfrlunr de c.l
di'rai oculs 9et al arnarer tr o'ganizio , nr blnd Fai,
y?che, cJre a rupbr

!bI,d

'trr

d! &doi h rcdrdoi h

A tu^qboij b

'Ndri arbr, i&r b rq

(!e! & -rkh:rd"

rrNrr 5 Piirooi t.d


cor.oorld

ru

!da

Sr vcd3m asum

er

| !{{sr,n.jorirll Nhordrr{,

ra mlrL nlr

trapr'r'rc \tutti..i olatnahlnt h

cd diDrii se.vlcr' sp alics. drn tid, trrd:s'ar ir?tl


bolm'i dc o.l,i, a Io$ in spilalrlcdtGl diir CraiolJ.lr.inre
chn. .r Ru.urc{i 3.j iibll un dsrn.o6 r(ri.nL Gll crti
dfp.isft i ldri tidja li Coll& in aB,l r3rjll,labri.ic ope.
fr tih bol&ai de ochi itr spltalul de Ia Craiovd, unde Iu.
ssJ n!n[ nedic primff drn aDul 1359.
or{dor indeoinahc fr 6u. .!nos. or dl bolitdr {rc
ochr, fcbridus rcutise sd ardsd la spnalLl $u unnie Du,
m;I de bohai din rntre.ga olrenis { d. pe$ rjun{,e,

.bii ,r.:p( lcla i .peia

Iut in riDp c. Bu.lEtlr, .rri av


rosic 1i scorh rc Llii.i.a, n'a

Fa6rlcius cerca sa se .leeze un sprdl

,r)icil Je 6oli de ochi in craiova ti o lcoald de oftalnoldrrc, drt dc frrlt era iprcciard ace*rd 3Fcialitate in ca.
Nuncle

$ qrdi'ia

no, ,,. .&e

spftrrurui,

|r oe

$,1 crehse

lcbici6

ca oculisn

o srabdR dtrri o nuncd de


oria coriimForanilor &:rri.

lrlalics.

de b5r1 de ocrii Jin Fd, *Nhju cdc a rai'


lu], tabricirs.
con.onlrdr cd nrflnlarer di&ens&ulutde soli dc odri
d. Ia srritltrl collrd, incepusc Ia lrtl e opir.zc bDlnad d.
oa,i .Lrar P,i{.,:i',, mctir.prin lasp(ald SL Spi doD.
\tri ntrlr in'ii ld I ?\ului l36i a deschis un cuts de.hn
rur|i., nredicitrii oprdoi.e $ .lx.na|l l. caic prcda ri
r,! i,vi Ji, b,lrlc r!r],.c (@1. citrurULcdl!), r.rh ca !i in.
vct,: $ J)e dlri a.c{. oDcnli 1.
!:. srl.lul SI splrjdo. dnr liii r'Ju irdidd..i bol'ravi
d. orh, nr sriiul chi.rsicil de s!6 condncucd d{ului
l{!$, io.i de li i353, dar a.etri hollaai -{' rar- lius nu

cju

ihtr cd a r& ir riudtorul

I t.btr * &a!i

rjiNlirlii

de

$cnicid

.pfoapeun dcc.ntr dcldn'Ihtarc'


ca sr produci elcvi bine prc(itrliin
il ir oculirtrcr -l sd se dv

FotrrfM i lilcr,c pumr dtc 1


boilrlor do odri ti in sPitalcl! c

i.si iir! sin0u.ilc cgnte und.* irrijrat bolDavil


d. ocl,i r ri ll!.r.ttji (hds, dcla dc Pr.I.sorll deboli dc
Io

ochi d! ld Collc., mai nrgriii bolnavi dc ..1]l aiila InsPi'


talul lilintopia, nncori se r.idnau Jrchdca bolnavi n h
spitolul Brancovencrc, ii sdrvrclul clftuiilrcJ) ri cbrova.

dc ochii sle sel dir

I in rdameri 60lnavi
undc mcdirtrl*1, di {.{/,
ptrblL.J observalnre dinr.e, r.le.

firka.Ncdnl

brriiid borndlii d. od,i ii


rl
re$nlc, in
"\osrrmIol sr alulli Nein!'
La GaGr: -a lrr .r sprarutui ,Eti$bch,Doamni. un

$.r, drat slttia1i, an l4rtt


:i -d u irln .hi.urg ti

invs'd,

oE vorbc nult

oculre. In srvrdll sttr d


.rnufitir or(d $ boloavi de ocl!. D"l dr. Vasn Simu, care
i=a ion irtrdr p.1a tssr, {unc cr dvca iordeauna boln.vl
d. ochi l' op{a .rff r cu m!1ir Indemindfc,

xmbi,

nr ufnra .Jldrorjilor n'i vldd$cu pd! lard (ir antr


lsia-ti', ridlprce oterde { insriji:.hrlii bolddvr de octr

sub inorijirea Dcdr.rlor io.cliici, ro.


rana de rtupoi la a.drcr spe,
ptrta
.ial dli, dd nu
.c!r ijdD! ldsprale, pentucd nrcd'.tr
pulalia incepae si,!i dca

i,ulde paiuri, din puli'rlc


splble .e eiislru,

derlna de borNy! chrnrsicdti fl de boli inkrns,


Abid pe la inul 1$5 nrcep sd se conphtezc srihl.le
cu medici lincrj, ricL blni invitarurd de cdrc, prinirc cari
{au murti .di iubcau spe.ialrhla bolilo. de o.lir lt ar$cr
rr.rp b.lMv! de o.hi sa 1e ..afi aiuillul nri ds.
ln i l 1s6c1, ir limpd aDrb!1rrF1oi rual. dinA4e|P erri, condusc d? r,rrr l_errdndd,, s rac 7o de stmlii
de .arartda ti bd?domii. DJ dr. c. yaJi&r, din PIoe! ,
care a fi.or pa,re J pononah'tac.sri ambtrtanle, ne srie
ira 15 Ianudk 1!5o) .rrJrcd ca7o.i foai. yalials d. boli
de ochi, si oopulalia ii conn'Ib lrri si Iie n.vore dc pred
muha proragan,tj (m r la.e. pertu ccle1J1re bo1i.
rhl uiziu .u calivd ar! l1nse), D,t dt, vosite Bianu,
icdic al spraluldl llordu, din jud. vilcea,4i l;cuse ok!.
,r v4r

!d<1!eqrr4ykrrc iqr 1r;rr3 iri/uid diii

oatG" g , ar ldudclc prorsorului


Msoles.uj cu ocdta rnspeclioi sp aldli tn .od dc 2 ani
crt a condus rcdl jrir.l, a .pcrd 6i de obirdr ').
tn acci rimp tncerc ti la Iatr o tluhoasd acrivirdie
oculisticr, sub imboldll d,titot sotot Ei cfiini.anu, tr' s.r

nod EpddF ci

vicrur de boti de oshi de sub condus.rea cetui dlnrdi devi.e


drn zt in , n'l tegu.nrrr.
De la aceasri datanuniml spectalh!1or s. inmulle+c,
dd spllate propdr p.nl.u 6o1i de ochi, $u cel prttn seF
vicl rn sriiale dlsteik, nln avrrniciunut in vechiul rtgdj
dad de cete din cenrd. lntveArde. De alrfel ace*li dsr.
de ir(ud .oliinud sa ne J azi ctud .u aven k&icii de
60l de ochi de cat i. Iitr, 1a B(.ucni, ii !a Cratova (lnr
Irlnlat amn t d0, la Canpinemca, !i o nica sqre de
srai
ndloti la Fillaql, la. drc, Lcen o conpaGti. inre ccerce s a
rallzdrea

ir

il ar 9i .cl .rvil, FlrusPi.


brra*a 6otnavnor de o.htj yed.n ldnlnr ci

ui

rrl h .ombderea acesor bofi.


Rdndne de.r e.bitjr cr, in pdhele limpui a1e runc,
iiondrii srvrhrui snlrr
Fn no4rri, ocnlijrii nit arl M
'n
Iosl cel ca.i a! adus o lrumoasd conriboiie la davoir.rea
ac4ter sp?cral dli, srdi rd dndurile o*.jtIo!, .dr er in pop'talla c1vfaj tai cele dhlal splalc de boli de ocl! sr rc!
v{sii de oit.lnoloni.! ar loi c.lc nrl die,
pimul a avli

tfumos

NrDd D,$ &q h n{s 5i sqdi ;d

VECNEA TERAPEUT CA OCULARA ROMANEASCA,

topotul nolru r foi li]rsii de dandl. ti aiutorul nc.


di.al i,, rorre vDudlcri, in rcrLc'd cmoliirli de ui,
nu eragcrrm .and spmem d ti
cu rodti plerora aparentd d n.dl.i
s,!rl sa tfia$i tus*r, prin nlntii s! pd. pddldi in
Drincle iinpnri dle ford&n siaidlui, iar nd 6rnu grupali
ir $re iodspaftdtc rrele dc dltele Idri legriud de conu.
nr.tie, taEnri !o+ii rnau creial mcdi.n br, dinte bdrbalii
t f.meil. nrt d$tpte,$ ac*loG li sirdar nujta asculbre
De dlrlcl rd,uorrole cx{cili ti azi o horcnld mde &
supfa liEdului { de cele dai mt1i. ori .l di crezare d4'
ca.iecelor lor nai ntlt de cai statudlor mcdiclor'
Odtgnir a! sdJerit aecd$ hrluenlri ctr d.ose6ire c:, in
rinp ce vcdr + 6ihelc de heb dadeau ajdor sh.drror
itr nod dezinie.ssai, de cele mdi mnlte on .er de la ora!
au .i!br, din cel. nai vo.hr rimpurr, sd.i creeze nnoa.e
dd .xldenl, dh ereriiaio dolb cdcului nclre*g
Ocl,tul fiind organ!1 ce1 mai scudt al onllL'l,- popoftl,
ca si,!i expribc maxiNn de d
,c&r e{e dia{j cr ochii din cdpi ti 6oalele tuiau hprslonai
iotdeadna pc s'itrinzi Pmtu acsl norlv sd$m h lltsEtura
populari claiea d6caote.. $ leacuri iitebulnlaie in 6olde
de ocli $ ai;,ra snie Pusi Pentu
N!r.m hr.ld s ne .cu';m de acAre o6icelud {
descade.e, c1c Iornaid

in tdidfta bolilor

de o.1,r, apoi von volbi


nrk6Linlatd
de medici,
despre veshea terapeuu.n

pineidrorse

Acar !l1tm caprol nr ri .\rclclii rl .Dj btn. pjo,


d onarinol.,sic _t, de .ea rDmriotrca in
ordde
ipecrat -'catizrc
in lltirni i'm!d! dc
Penru a..rb nrj ne
'eac.incepurului inviliman,
voh ind.pana !:cd 4rt1 d. epo.d
ruf i otrilnrololrc jn Ronanjd,
Io Caprata otrmid re tijau, p.inre plorani, iscGiti
r3s arntir !r rrriltnjlor, cart
nc v,rlau. iirel ,iynr nr ..trrca lui cail/,i
m.,
dtcar, dln 135r, ra palhr ]s, urmfuortrt p.$j"voyase
!

Jbj

De

dtrr

rort

I c.!h,i !f obJs r!Fn. i6{d!

rrL

ca ac$r cdtaror ddln n

Dnjtocrl poporllui no$.u dr lrifcdk


de
F4i F.ii, ca.i aitcl a! l v(rb ti Llsp.c ilti operarod
a, caias.r.i, de .i .cl d. lr cFio,a co.rd tor a d6 0
itdoa ruttd pror4o.ul lrlrd8dJL d.r liild pr6 nrlJrj nu
a'a .are panc $,ti indrcpre ..ividle mdi nnir,
'nI. nhd vrztrolor
licdr nr bd6 ldftj in ant t5?6 si

$ nenrr d daaidorut sau sufelri!1or vtddesctr a dcscope!tr


on:ullloe dc ,r.rlabDi",cunrJ rrrl c1, .ri naeL botilc
dc od!. $r colvjnoddo.* d nu. yo.ba numdj de cazd
dhpdrar., ci de adcraiL! orsaoi-t|, sa v;zul sitii, in anut
133?,

ceard, prinr'o pditre brn

mdlinc de nunej tir.rknlia primltui proc!$r atc!(iide


Ap.l din Brculttri, .orrE a.eeo! $,1di.1.
(ioniunctrvrieJe, imlresroodnd prrn dnrerllc pe can r!
tricjnubu il mar alcs prnr irplul ca prodrccau o v,. ror.alr
d ochiror, ?vidcnrr !r j.nanr rc'ru o4eni Dar dl.s, {Ju
In ticcrc hn!1,c $ $ia m 1c{. .onr!
icdld grup de bode { s ap,i.r rmediat ce se hanir.eau
Terapeu cd conju.ufllelor era

tortc yaiirli. Cclmai

t?atrnli aoenir tnp?01i.1, la

b{triu'i

os+,

eraL fo.reDblae cu

sre, spdla'ea ochilor


sriolic .t c( urina De sisur cd
r..5!j ,a961r ierrpelii.i' da! rnk.buhlali ai h $k ci

ti Ia orale, dd

laLi, iar la

de pPdjleclie itr or

CrnDsc:ro'ij obiceiurilor poporl


6olile dc ochi se tdeaza in srele noisre cam Ia rl ca
J, .r !a nu priJnes. Pe odtent vola,
minrica,tl mii donrn\oa.elobs.rrd in Drr'ici nodtdl, are
J.ur .rlna mi, *a iparat..l'ri .u uirLi propd, sh inr3n.
plar IDsa G doodtom $l'! bolnJvd de bl?oorttie li drll
g,a inoculato la ochi. soala a evolGictr arair utulenFi in
car donqoara a rr.ras aproape oorh5, cu roi5 ingdjirec

risii a

chdriunei e$c .d lccurod emDidci di


bol,rd dc odri4, siskdr sprijiniror prinre oa o'ri cu b(ni
sl.rc nir.riaG, ds la ohre, ]ljGl pahndeiu { mr qqor
in c*.le cu bolnavir cei cu darc de lland iiplftru dngu,i,
ie pe cei sirsci ri rabu rn conrLi prorecrorjror 1or. Edu
dcci un lel de m.dici de cas, lbligali sd s. ocnpe nr speLarura

tr

$ndhio pu6h.r,

e,

poci, sdlic cire6 rven ri nulte din cel. Dai de $ah{


alqiminic sptlilicclridin lii, satr foLnd adevede schhli
d. 6in?hcere pcntu. da aiutor bo,'r!tlo! de o.li, drr tl(l
cum Fos.dru .cclc nidninroa* {loimn., cici iemciJc s'.u
ocupd tordc.mi d? dsistnlrL.nidvlo., ?nc m tor(lorisinal.
ln loc si r.(rgr h rjurordl ciiorva m ici pricep{iiin bo,
1rl. de ochi,$sc uJse .lcdui pcde hohrdcti.i, i.z$c f.,
mcjbosdG dadcau sinsure coo:ulhll de boli de mh| id 16,
eolii lor din banii Ploprii; ti ro.
nai bum Inic.1rr.
nultt, au {o{ nllti rrcne o elc
tarea bolnaliloL de o.l,ij .rc' ace$a nu !i!nsea! ra .i de
.at h iadn'l Orav dl rroal.i, .in(r pror.ddrreh loru dccli,

Aceadd staE de lucru a ddar n,nrd fnej nce


Hiaidu4e I jn hpll.anJ J\cdm oc,jrrr pficcput 5 !,d
h oreerc tor Jc nledrF. tdb .e \na l"ral, lcdesi,rdur,tiarcl|il srnc curodcd o6lcdu! e). l. rtoniioin \je,

dft

rGf6ondrs)kr{. !i

?aboe

d. p6!F m&rd4 eru


(qu FrniFj d h{n

6o!d.ltj QsuD! ql

i tui Fd aaDdi

h omaj

lrioiojtjd.

eibru, lcdat, h mm!hrfreDr

dfrlltir bsB !,6!bd

Ld&L

r ro

l)h pullftle d{e pe cai. te av.n astrtR l.rapelircel


o.ura& apltcrrd d? nedicii din pdnele rinrpud ,l .xrrlcnlri

lnvildbani(loi nosrru medi.alj s? por


irn rdnodels
'ed.a
pros.se ldcrre de olrilmolosie in L1lnii
6c-70 de .hr.

Prnal!c'c+ titicd,d..dea$.uno$ij.ld,dlpra
nedicanenrelor ht.bolrlarc in rqapllfG o(liri, dareizd
J Ia 136j $ ene dnorna rardd.rrllur tt. tlanntnonn,
din Cralova. E IDa,t. probabil cd ea a Iosr nspndJ dcre,
ntrdtul o.ui6t al Cra,ovel, Fa6ricirs, care avea o 6unire,

Hdoslmr a nftiar

.otneh cu .cide { a iduai


P!nr( .pricarea coniinua (fo,
ienhtiunil ri arrd pcdodi.i {iDpinsulatiun0. Dupa cererid
i erperloeniari a i;bilu uririilodrcle ! lablou de ne,

Drnhe ioric .olirudt., .et orrt trun I,a g&n p. cel o


dcid hrd.ocidj., pc care I,i idnif,tskdi cu o F.Bd4 oddli,
sru d. ! oripe zi,la oir.lmta neonaioNm i la.ea vadoloar

Regiunile undc sc apli.itr aceste ilirir, i' .i4rrle de


coniuncIvile, erru: prlea plcoipelo! { .ea Jinjui!r d.bird.
Ele {au inhse de mcdic c! d!get!l.
Cin roare icc*e coke i rlrlri err! inteLrrtate in
crurne de co,ju!.rirr., caci N
dr.p'ar, mr .useimrj ddllh p'iEuor .o+'r o.u'iii ird!p{

@p.drea unui nor FoccJs! d kahment,

t^ tddperti.' ronjun.tirit,i bjpnuag.. k rnr.buintir


spd{ruri c! apd rc.c ri conprclc ronrc rc.r to(i apljc.u
shrald pe ochn li coli' do drd de dqhr roie. h crzuile
cand nu c.dat Ii sp;teuri; a.Gr..,n sc ioeila la fi.caro
sfci dB ora. uncod !e ldccau si .disizdj prrFbjollD.
junctrvare cu .1kat de aqdnr solid.

navului plryadve

yrdld.,,

n.ois! admin^rdd
i
$
iplicau
lrprofi
la na$!rde,
!i

rdc.a scariricalii

it. nuodei

bot,

For;

-.i;"divi1e.
pradi.r nrcria.Dnrtrf!i rt.oapdor,
penru indorot
xop: pi.dlcea deco$gBrion cnrryrqli prin rj.rta nicn
l0r dteriole .ai .Du in lcg&ud cu.oriuncriva + ror odii
dlsinua piesiuNd pleoaDel.r atupra ochrLrtui Acer{i ooe.
m|t . i,r.cuk, dnJ Jtrrmjrs srri.a 6otoavnlriL pdo apli.
adeseorr

caDd ptr.orul ea io canrtralc dr,iiL vl{dso c.rr..izi


con,unc!'erecucreion de nr'!r d
cd ,rihtai despre cdr.c.ede
c'ecr foi viod.ca srhudfe oftalmh noilo. nascqi.
K4el crra conrrncrjvrrl,lenorilica cu apa l. kmper
idluc crm*.j r!locuii, Ghidlr era lro$iri de el, sdrflaDd

!i nr.. aJrd dnnrca cdenul,


nd.dr boln*ilor dtrinoflre tir. fitunc li/r, .u '(1!
d^.
^pd
foR'ic., .J arli cEdici, a1uler
cflldj
piatd divh;, $'nrr J. Qpn' + de .ddnDl. colrele ic ij
irau de ?-. oi pe n, nr in*ihlli $! t3nsutitii. tn ,eD{al
pensddlr rro tr.li 2 unu aodrrrl!dl acet.L.ot'r5utfriur dczinc, iar nr ccler.bebnniat,t ce.up .
canj rnt! ir ita gthutoas.l
.iurlLili cu cllionut de sulGl
ri spdldbn co a.rd bori. 1). so.rr rda rc.*ra boali pin
caukrjdi c! srllar d. (pru !in rar de iroinr !i prin srd,
cor.Jiv I 2oJa. Lrudr in r2..d1 $ttur,l
de cupfu, p.nru .te.leh srlc minrnrle.

lrll.diill ri

t 'b Di & N.4 dG

Catjunxlifila nuntalistrald tah c&.i simplohq drpr


ctrm rezull{ din dileriie ds.ricii..or.id cu a.!l.a ale tlrei
nr Qr riik o \dcukdzatk Du
jlr.riy.i bulbarc), cra tilda de (rg?l cn itooiii ii iplicalii
calde p. od!! hcel.( durcri mi.i, aplicd lipuori pccmplr
ii unsrenie c! no io;. Evird .dninistrdca .ohelor *dr
ti tn preajnr !f$i, 5i in rode cazudie de conj!.ciiviti ru.
.omdnda holoarulli 5i nu sc docd h .afene4 ld reaku, in
regidir .u rfdr, lsi \a nuruDez.
carjt diito fti.t?nltnti {1 ltzlat d.Idr.nn6 .u un.

ttrniea bolnavului ti

ir .cl Eult 20 dc zi1c, s

obtino!

Uletila u tene eR\ tdidte .1" rirg.t N in{Glii de


atapinr,tdt aldrnia ri pdtirlt o rat rrradicand cn(clcatia
inr .hiir de a sc ivi Lno;
Conrd ,lelorle/rr, Kugct iinrebuiotd urm{roired atitie'

c!ac.asri

alrfie,

nunrriii.orrrrrd,

h ?ede ptilelt

uocau plcoapcie,

ltnF?u/ita ehnargi.ald, in Jlectidorlc


ocura, avem prtjnc dc srus.
Alectiunea oculard cireid isa dat o deos6iu impo.
icnta a lor .ororr.ld, ddprc .r
i dc profdni, in dildre regrunt a1. larii.
Fdr,trnrj corc a ton trn..u\l operaro! al cdlaraclcii
op..a c! i fid iriJ.cromi., diirrr,de ra utr lazG rlrutj cd
enraclie rhead,9r prir s.obofdre. Reconardo.! mllrr cit.
duri frnrinarea rrenra a botoavuluits lunin.iulhrrrtj peDr!
ea chitursur sr.fi porri da bi,. sana defaponu.lene caii

Fid, op{d ro.r

ca6racklemDi, cu

mur! bor'uvierdtr irdo.jlr oPer


rczie gcneEE, lrin dorolorn, nr

dr.Lr,Iie pcftu

crzlri Drir(e,

l/ldd6.u opera criafacir, d. p:idil!.ib, prjn lamhou


inledor, .uL su fari irid.croni.,
De 3lrro1, d$rc Ddodc (au.el

M.rod! rotri, otsinale, nln awt, inopenlr cdarr.rei, dc


cai ndi ra'iuj darodr. hi d,otten ii stdn.ukanu.
Io Cl,,.,n Foled3ul op.rrto!, jnte6uinJar mol{i
vr.mq . Iost krdccionia, l. ca! a f.!d l.6,r.ius, K!!sl,
fiah !i Vl;deft R.rrlhich r4isure p.cd.1e oblin.au a!
6.corl
ficur pc riab s{ scdr ci n r rrtri un rezultar bun

'lc.rt

prot laqoef, undea vaur op.rali un narc nurnir d. bol,rar,.


Eltnrianul cta ape.al raclandr4r, cu lintut Volk.
nun,.onimcriva ii.*ul si sliminandu.J, P cicaric.a care
nma tr..sei oreElii 3c coreck eckoDjonul.
D. h ru{rr nsJ raoas ur lrm F.oced.! dc op{4le
Jiuoidin taR ! cooiud.tlvr, dal
topiondie. se la*; arol s se cicatizeze plasa ti sc obline,
de ccle nr n!1t Dfl, o bund .ok.lle.
Dupa cun v.ren int{venlnc chirurrrlalo, in ar..liu'
nlle o.uldr., srau loads rarc in pdmllc itnfuri rlc shtcnlei
ofi.lnolooici romirqri Timldiiaka ac*t, .J!o1 iipan'a
p. qii .hirrri nrdd{r4i, cuo cra! Frbdous !i K(oel, se
ddore$r, in nrlc Frtt $ Iartu
ocllarj pe.aie s,l podr lolosi. Din dasli 6dr &a!h.lali,
uneon, s5 *eclic opnalii d. scurti dufala, .un eraul'tdedo.
sn enrrqrle dc.orpi $r{ini dln cornes $ coiur.rivc,
'irlc,
$b rn4tcle flenerald c! .lorolor
Abra in dnul 1s31a Ioq tuicbuhJft rcoha d.r$.
re/ic ocularj de llanohsc!, nr Bucur.$i. :\ Io* adusa dio
rdri, mde Isse in{rebuLnlari in cateva cdzuri, { ld 2'i No.
cFbn. 1s3r Manoleicu r irirebunlatD, pcntu primadati,
e\taclla catandci. Insrilc, d'rt'o sDlutle de 2Yu, citco
'.picriurd la 5 minur, unp rc o iumrtde di, halnc d.
operalk, In ccda) an a drebuintdto jl Fidlc, lo solulie

de 50/0, rn

pmllatfi coheens, penru sraqra

corneeni. El

nl

rnrebutntaLo rD$i in

Recapituland
161

Foscur

acaid succinir

de

*kdti.

corpi srrdiii
de

a6dd,

exp

ac61ei speciariidti.

o.'i4tri rona.i ii in speciat


crau .r$.qr hryd Fo.la olialmolosicd dh Blcretri,

cei
au

rirdabir clort itr domenill ie'dpeuricd ocutaE.


chirurgid ocolara h speciili a lo$ cdllvdd d multa
pe*isrenF ri, dalorli ac*rli rap', dn aiuB h acrt sut
peoroirj carr suni uritizire
liuddc
czi
de
ocnr4'ri
di.
roa6
rume,.
I'
depus

LUCfiAR O'TALMOLOGICE.

aDitulcjn Imba ..nini, sauinlimt srrie, inl.e dnii 13rjo,


reoli scri* de Romrni $ denedicii dc nrlionalihrB llriina,

dr

.an a! Hft In Rondnra.


Lucfir e smt rn{f.re in odlne clonolosica

6d$

d..

4116,(Zd'ri. &r (.

adil.,rr lJ.r.0.@*

K.

csd(h. !r

h robd eo s<hr! dk.bdi

F@e;uruj

srd.

"dh , q, LN or rnq;Ni.

rbdr. rrldar l!!Dnne'), Pls !!.

Ddc rc

sod Nr.;idlhri4uidq

$rlqtui

D$rc 4oai rr hdal]rc !&do4rrj <drdq{!

h{(ft!1i -oreDbri i Dqdrd r{Dlr d 4r d{.

rori&.rliur prcrrre dsra r!4nr

k&qh ld{rdd!aNb4,c

cqeG $L

di od.4i., p.u

c -bec,td irild dqni , qd -tsrclri- r!.tr{t

- n! iliir rqiu.{ri$i!ir

er(hbi d!

srrtoib.rg

c@!6

flrior.*un.

codntq,ud b erdc!'4

ridq hrdd

. -GhucqDd <on! i^rju.-h

Jno.$dd.

.'

wer,h.r8r.

l\,hi!)- nd! 4\r4

d{r rdF I h{nd

P.trcd ong. sindqlhFi aniu


r

- Ndi 6.&!i!ir,iiq.ccai

d. _ s^,

s@rk {.4rrt r.dhi rdr)raor

Fd rrr6wy)-

Jor.rhqiruoqhldqdbLod! jk!.,rdcDLDir, fd

crsvo co^(rqrud !!rDD

rilncdrr

berhr d!

]|[jb!cdI!''rqal'l,B@

Ktr

E.

9orbrdAs

- ro.!Gqi ds.rha.

cod6 h
ror(rr

dsNnr rJh

{rGL q,rlillmi i h d,

r, x,bbph -BddbdsocLrildNdr! q

Ed{qrfud nrtrdc h eddr iseqi G(eoshdr.


lkur h rubndF !{trri. sr rrur 14. sl.
,oPqiri d! arEd. dc DL. tcrbirlr

csdruL

Bapd llfiltrr .ri

dr nhNo rc rc6d. (btrw

o!J.

|L

qlunlq 6' !''q'

Pd6er

or. r ro{' i(Nildq

bn, Ibl"i dc o6{E\r dbt.

iqr

r-r(-dq,Ref !. hiko.Di!d<!rkoc Jin.,rn4


.

- lrsqb qhdd4,srh dj Fg.4oo

Rrldlu.

oieorahrr

oe{iirur o$rd

rns

odl

hdr!', br^![lh dr

nd: irhpopi

, br6dq{$

,hlrer

h dhrndocc

crsklcu!.- DsF auds qdrc

lr!

drr._rln

u!ddt$! -

Enel'e rscddidr. r

f.ib.i.s!. - sd-o,srcd(i ldsb

d6uhhmlgl -

mrdc
r]ak{1'q qb.rdd pe
hic$uronr.- R{klLd goe roqiri 5

cririrllir.

srtrii, rr0.

13!

rdse lEhr irnd_q.

bn4craunl

rrtuehN!oo(!tk

i - Pqii6li{rc'r-1

NhdA.rD. Dca{ {<lru E rctrnd -Tq! ra ht.


[rae$lcniari LurdtbsNnhu

- aNrqrs oErdqdbd u

h{6 rh

tr(sel..-s/.1I

re

.' coidtulim, b hrcqib hraooir


c6 Ic dhodoso

B4!

lirtorDrbr.

b'F-urddrorr L-.,. i--,

Rq<li r,Drcn{ h liu

6dscuo. L; ry&!,e i riEr k5.'$.ft.is


Jr.i( r.
- Deerc oroqi rcro

trodde -

'\i4.

dophr -

- [!Gqb b66 !

Jori$

S-ar putea să vă placă și