Sunteți pe pagina 1din 9

PLAN MANAGERIAL

AN SCOLAR 2015-2016

I.
DIAGNOZA ACTIVITII DIN GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT UNIVERSUL COPILARIEI
ACTIVITATI
RESPONSABILI
TERMEN
INDICATORI DE
INSTRUMENTE/
REALIZARE
RESURSE
Elaborarea rapoartelor
Cadrele didactice
25.09.2015
Rapoartele didactice anuale Fisa postului, fisa de
didactice individuale
evaluare, documente de
proiectare didactica
Elaborarea raportului
Responsabil comisie
24.09.2015
Raport comisie metodica
Dosarul comisiei
comisiei metodice
metodica
metodice
Analiza activitatii consiliului Director
30.09.2015
Process verbal CA
Lista atributii membri
de administratie si evaluarea
CA
activitatii membrilor CA
Dosarul CA
Registru de procese
verbale CA
Elaborarea raportului privind Director
30.09.2015
Raportul privind starea
Raportul comisiei
calitatea educatiei in anul
invatamantului
metodice
scolar 2014-2015
Elaborarea rapoartelor de
Responsabil CEAC
Trimestrial
Fisa de monitorizare
monitorizare a calitatii
Raport de monitorizare
educatiei
Autoevaluarea institutionala
Responsabil CEAC
30.09.2015
RAEI
Platforma ARACIP
2014-2015
Standarde nationale

Ghid de autoevaluare
II.
DEZVOLTAREA RELATIONALA, RELATII SISTEMICE
OBIECTIVE:
1. Creterea eficienei exercitrii funciilor manageriale i orientarea acestora spre obinerea de rezultate.
2. Implementarea si mentinerea Sistemului de Management al Calitii.
3. Respectarea Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor din nvmntul preuniversitar i a
Regulamentului intern.
Elaborarea planului
managerial pentru anul scolar
2015-2016
Elaborarea Planului
managerial pentru semestrul I
Elaborarea planului
managerial pentru semestrul
II
Elaborarea proiectului
planului de scolarizare
Inscrierea copiilor in
gradinita
Monitorizarea realizarii
planului managerial
Revizuirea, aprobarea si
prelucrarea Regulamentului
intern

Reorganizarea Consiliului de
Administratie
Alegerea reprezentantilor CP

Director

1.09.2015

Planul managerial 20152016

director

1.09.2015

Director

10.02.2016

Plan managerial
sem. I
Plan managerial
sem. II

Director

15.02.2015

Proces verbal sedinta CP

Director

Permanent

CEAC

Lunar

Cereri de inscriere
Contract educational
Fise de monitorizare

Director

1.09.2015

CA
CP
Director

1.09.2015

Regulament intern revizuit


Proces verbal al sedintei
CA
Proces verbal sedinta CP
Decizia de constituire a
CA

PDI
Plan managerial 20142015
Planul managerial pentru
anul 2015-2016
Planul managerial pentru
anul 2015-2016
ROFUIP
Sedinta CP
Planul de scolarizare
Metodologia de inscriere
Regulamentul CEAC
LEN
ROFUIP
Sedinta CA
Sedinta CP
Hotararea CP

in CA
Alegerea reprezentantilor
Consiliului reprezentativ al
parintilor in CA
Stabilirea atributiilor
membrilor CA

Director

1.10.2015

Atributii membri CA
Regulament intern

1.09.2015

Decizia interna
Lista atributiilor
membrilor CA
Graficul si tematica
sedintelor CP
Graficul si tematica
sedintelor CA
Decizie interna

Elaborarea graficului si a
tematicii CP
Elaborarea graficului si a
tematicii CA
Constituirea comisiei
metodice

CP
Director
CA
Director
CP
Director

1.09.2015

Desemnarea responsabilului
comisiei metodice
Constituirea comisiilor de
lucru

CA

1.09.2015

Decizie interna

ROFUIP

CA

1.09.2015

Procesul verbal CA

Constituirea CEAC

Director

1.09.2015

Desemnarea responsabilului
CEAC
Desemnarea responsabilului
pentru comisia de activitati
educative si extracurriculare
Stabilirea comisiei pentru
activitatile extracurriculare

CA
Director
CA
Director

1.09.2015

Hotararea CA
Decizia interna
Hotararea CA
Decizia interna
Hotararea CA
Decizia interna

Plan de incadrare 20152016


ROFUIP
Regulament CEAC
ROFUIP
Regulament CEAC
ROFUIP
ROFUIP

Responsabil comisie
activitati educative si
extracurriculare

15.10.2015

1.09.2015

1.09.2015

Tabele nominale

ROFUIP
ROFUIP
Plan de incadrare 20152016
ROFUIP

Proiectarea si realizarea
activitatilor extracurriculare
si extrascolare
Monitorizarea activitatilor
extracurriculare si
extrascolare
Evaluarea activitatii
extracurriculare si
extrascolare

Cadre didactice

Calendarul
activitatilor

Director
CEAC

Grafic de
control

Director
Responsabil activitati
extracurriculare si
extrascolare
CEAC
Director

Programe activitati
extracurriculare
Lista de prezenta
Fise de asistenta pentru
activitati extracurriculare
Raport privind starea
invatamantului
Proces verbal CP

Intocmirea planului de
30.09.2015
Planul de incadrare 2015Decizie ISJ
incadrare
2016
Completarea cataloagelor
Cadre didactice
1.09.2015
Cataloage avizate de
scolare 2015-2016
Director
director
Arhivarea si pastrarea
Responsabil arhiva
Permanent
Registru de arhiva
Legea arhivelor
documentelor oficiale privind
prescolarii si personalul
gradinitei
III.
CURRICULUM
1. Asigurarea calitatii educatiei prin oferirea programelor de educatie care sa satisfaca asteptarile beneficiarilor si
standardele de calitate.
2. Implementarea curriculum-ului national pentru educatie timpurie la nivelul comisiei metodice si al fiecarui cadru
didactic.
3. Stabilirea ofertei educationale in functie de nevoile specifice ale prescolarilor si de resursele umane si materiale ale
gradinitei.
4. Aplicarea normelor, procedurilor si metodelor de evaluare a competentelor si a continuturilor vizate de curriculumul
pentru educatie timpurie.
Elaborarea planificarilor
Cadre didactice
14.09.2015
Caietul educatoarei
Curriculum national pentru
tematice anuale
educatie timpurie

Elaborarea si promovarea
Comisia de curriculum
1.09.2015
Oferta educationala avizata
ofertei educationale 2015de CP
2016
Stabilirea CDS
CP
Validarea CDS
CP
Elaborarea si avizarea
Cadre didactice
30.09.2015
Programele activitatilor
programelor activitatilor
Director
optionale avizate
optionale pentru anul scolar
Responsabil comisie
2015-2016
metodica
Realizarea programelor de
Cadre didactice
Permanent
Programe de educatie
educatie diferentiata (pentru
Psiholog
copiii cu cerinte educative
special si pentru copiii
capabili de performanta)
Prezentarea periodica a
Director
Semestrial
Informari in CA si CP
concluziilor desprinse din
Responsabil comisie
Raport de evaluare in urma
asistentele la activitati si
metodica
asistentelor
evidentierea exemplelor de
buna practica
IV.
RESURSE UMANE
1. Promovarea unui management al resurselor umane care sa asigure cresterea calitatii si eficienta activitatii de
predare-invatare-evaluare.
2. Prezentarea reglementarilor in vigoare privind cariera didactica si etapele formarii profesionale.
3. Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programe de formare organizate de MEN, CCD si alti furnizori
de formare continua.
4. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuala si organizational.
5. Asigurarea sanatatii si securitatii in munca.
Reactualizarea fisei postului
Director
1.09.2015
Fise de post actualizate
Codul muncii
pentru personalul didactic si
Contractual colectiv de
nedicatic si asumarea acesteia
munca

de catre angajatii gradinitei.


Asigurarea sanatatii si
securitatii in munca a
personalului angajat

Elaborarea strategiei de
dezvoltare a resurselor umane

Aprobarea strategiei de
dezvoltare a resurselor umane
Prezentarea metodologiei
gradelor didactice

Reactualizarea bazei de date


privind formarea continua a
cadrelor didactice
Organizarea activitatilor la
nivelul comisiei metodice

Monitorizarea activitatilor
comisiei metodice
Monitorizarea aplicarii
standardelor de evaluare si a
criteriilor de notare
Constituirea si valorificarea

Director
Responabil SSM

Calendar SSM

Fise instruire individuale


SSM
Control medical
Semnalizare de evacuare

Director
Comisia de
perfectionare si formare
continua
CA

31.10.2015

Strategia de dezvoltare s
resurselor umane

31.10.2015

Director
Responsabil comisie
perfectionare si formare
continua
Comisia de
perfectionare si formare
continua
Responsabil comisie
metodica

30.09.2015

Proces verbal al sedintei


CA
Proces verbal al sedintei
CP

Director
CEAC
Director
CEAC
Cadre didactice

Plan de prevenire si
protectie SSM
Graficul de activitati
pentru apararea impotriva
incendiilor
Fisa postului
PDI

Sedinta CA

14.09.2015

Baza de date

Graficul de
desfasurare al
comisiei
metodice
Semestrial

Procese verbale comisie


metodica

Dosar comisie metodica

Fise de monitorizare

Permanent

Fise de monitorizare

ROFUIP
Regulament CEAC
Grafic de control director
Regulament CEAC

30.09.2015

Portofolii personale

Strategia de formare

portofoliului profesional ca
instrument de evaluare si
dezvoltarea personala
Participarea cadrelor
didactice la activitatile
comisiei metodice si ale
cercurilor pedagogice
Participarea la conferinte,
seminarii si simpozioane
locale/ interjudetene/
nationale/ internationale
Evaluarea impactului
programelor de formare a
cadrelor didactice asupra
calitatii didactice
Respectarea deontologiei
profesionale a angajatilor
gradinitei
Elaborarea fisei de evaluare a
cadrelor didactice si a
personalului didactic si
nedidactic
Acordare calificative anuale
pentru personalul didactic.

continua

Cadre didactice

Calendar ISJ

Fise de prezenta

Strategia de formare
continua

Cadre didactice

Permanent

Diplome de participare
Publicatii

Strategia de formare
continua

Director
CEAC

Anual

Raport privind calitatea


educatiei
RAEI

Strategia de formare
continua

Director

Permanent

Absenta reclamatiilor

Codul etic al gradinitei

Director

1.09.2015

Fisa de evaluare

Fisa postului
OMECTS 6143/ 1.11.2011

Responsabil comisie
metodica
CA

3-10.09.2015

Calificative anuale

Stabilirea perioadelor
concediilor de odihna

CA

Octombrie

Elaborarea graficului privind

Director

1.09.2015

OMECTS 4613/
28.06.2012
Fisa postului
Fisa de evaluare
Planificarea concediilor de Cereri de concediu
odihna
Proces verbal CA

alarmarea si evacuarea in caz


de incendiu
V.
RESURSE MATERIALE
1. Gestionarea eficienta a resurselor fianciare si materiale.
2. Asigurarea conditiilor igienico-sanitare, conform normativelor in vigoare.
3. Pastrarea, intretinerea si modernizarea bazei material a scolii.
4. Stabilirea prioritatilor in vederea repartizarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventor achiziotionate.
Asigurarea materialelor
Manager
Permanent
Lista materiale necesare
didactice
CA
Evaluarea utilizarii resurselor Director
Anual
Raport privind calitatea
Plan managerial
financiare si materiale
educatiei
Igienizarea si amenajarea
Manager
1.09.2015
Program annual de
spatiilor de invatamant
intretinere a mobilierului/
mijloacelor de invatamant
Monitorizarea periodica a
Director
Lunar
Fisa de monitorizare
Grafic de control director
starii spatiilor de invatamant
Realizarea inventarierii
Resposanbil arhiva
Decembrie
Liste de inventor
Nomenclator privind
anuale
2015
Registru arhiva
arhivarea documentelor
VI.
RELATIA GRADINITA-PARINTI-COMUNITATE
1. Stabilirea cadrului organizatori pentru colaborarea cu parintii, autoritatile publice locale, institutiile de cultura si arta
si organizatiile nonguvernamentale.
2. Implicarea parintilor in activitatea gradinitei
3. Promovarea imaginii gradinitei
Incheierea parteneriatelor cu
Director
30.10.2015
Proiecte de parteneriat
PDI
institutii locale/ judetene/
Responsabil activitati
nationale in vederea
educative si extrascolare
colaborarii pentru activitati
extrascolare
Organizarea sedintelor cu
Cadre didactice
15.10.2015
Lista comitetelor de parinti ROFUIP
parintii si constituirea
Director
pe grupe
comitetelor de parinti pe
Procese verbale ale

grupe
Constituirea consiliului
reprezentativ al parintilor
Desemnarea reprezentantului
CRP in CA
Elaborarea programului
activitatilor extracurriculare
si extrascolare
Organizarea activitatilor
cultural-artistice pentru
prescolari, parinti si
reprezentanti ai comunitatii
Implicarea parintilor in
organizarea activitatilor
extrascolare (excursii, vizite,
spectacole)
Inventarierea, gestionarea
eficienta si transmiterea
informatiilor de interes public
Actualizarea paginii web

15.10.2015
CRP

15.10.2015

Responsabil activitati
educative si
extracurriculare
Responsabil activitati
educative si
extracurriculare

9.10.2015

Responsabil activitati
educative si
extracurriculare

sedintelor cu parintii
Lista membrilor CRP

ROFUIP

Decizia interna de
constituire CA
Programul activitatilor
extracurriculare si
extrascolare
Proiectele activitatilor
extrascolare

Sedinta CRP

Permanent

Proiectele activitatilor
extrascolare

Programul activitatilor
extrascolare

Director

Permanent

Informatii postate pe siteul gradinitei

Director

Permanent

Site-ul
www.universulcopilariei.ro

Calendarul
activitatilor
extrascolare

PDI