Sunteți pe pagina 1din 32
I I m m a a g g i i n n e e a

IImmaaggiinneeaa sseemmnnaall bbiiddiimmeennssiioonnaall ((II))

i i d d i i m m e e n n s s i i
i i d d i i m m e e n n s s i i
i i d d i i m m e e n n s s i i
i i d d i i m m e e n n s s i i
i i d d i i m m e e n n s s i i
i i d d i i m m e e n n s s i i
Conversie imagine - semnal e(x,y,t) transmisie semnal canal electric unidimensional e(x,y,t)
Conversie
imagine -
semnal
e(x,y,t)
transmisie
semnal
canal electric
unidimensional
e(x,y,t)
transmisie semnal canal electric unidimensional e(x,y,t) informa ie optic bidimensional (x,y) Conversie

informa ie optic bidimensional (x,y)

Conversie semnal - imagine

informa ie optic bidimensional (x,y) Conversie semnal - imagine informa ie optic bidimensional (x,y)
informa ie optic bidimensional (x,y) Conversie semnal - imagine informa ie optic bidimensional (x,y)

informa ie optic bidimensional (x,y)

I I m m a a g g i i n n e e a

IImmaaggiinneeaa sseemmnnaall bbiiddiimmeennssiioonnaall ((IIII))

Camer video

conversie opto-electric (vidicon, CCD)

conversie bidimenional/ unidimensional prin explorarea imaginii

Receptor TV

conversie electro-optic (CRT, LCD)

conversie unidimenional/ bidimensional prin explorarea imaginii

Sincronizarea explor rii
Sincronizarea explor rii
C C a a r r a a c c t t e e r

CCaarraacctteerriissttiicciillee oocchhiiuulluuii uummaann ((II))

Acuitatea vizual linii/cadru

TV: 625 (525)

PC: 600 – 1200

Iner ia vizual cadre/secund

TV: 50 (60)

PC: 50 – 100

Sensibilitatea vizual pixeli/linie luminozitate acuitate mare l rgime de band mare culoare acuitate mic l rgime de band mic

C C a a r r a a c c t t e e r

CCaarraacctteerriissttiicciillee oocchhiiuulluuii uummaann ((IIII))

U t T 1
U
t
T 1
U t U cont T 2
U
t
U cont
T 2
u u m m a a n n ( ( I I I I ) )

pâlpâire f r pâlpâire

T 1 = 1/10 s T 2 = 1/50 s

E E x x p p l l o o r r a a r

EExxpplloorraarreeaa lliinniiaarr aa iimmaaggiinniilloorr ((II))

Explorarea progresiv (neîntre esut )

linii vizibile

progresiv (neîntre esut ) linii vizibile linii stinse z = 625 linii de explorare/cadru f c
progresiv (neîntre esut ) linii vizibile linii stinse z = 625 linii de explorare/cadru f c

linii stinse

z = 625 linii de explorare/cadru f c = 50 Hz - frecven a cadrelor frecven a liniilor: f H = 625 × 50 = 31.250 Hz

E E x x p p l l o o r r a a r

EExxpplloorraarreeaa lliinniiaarr aa iimmaaggiinniilloorr ((IIII))

Explorarea între esut

câmp impar

o r r ( ( I I I I ) ) Explorarea între esut câmp impar

câmp par

z = 625 linii de explorare/cadru f c = f v /2 = 25 Hz - frecven a cadrelor frecven a liniilor: f H = 625 × 25 = 15.625 Hz

F F r r e e c c v v e e n n a

FFrreeccvveenn aa sseemmnnaalluulluuii ddee tteelleevviizziiuunnee ((II))

2

pixeli

4

pixeli

8

pixeli

766 pixeli

I ) ) 2 pixeli 4 pixeli 8 pixeli 766 pixeli f 1 = f H
I ) ) 2 pixeli 4 pixeli 8 pixeli 766 pixeli f 1 = f H
I ) ) 2 pixeli 4 pixeli 8 pixeli 766 pixeli f 1 = f H
I ) ) 2 pixeli 4 pixeli 8 pixeli 766 pixeli f 1 = f H

f 1 = f H

f 2 = 2×f H

f 3 = 4×f H

PIXEL = element de imagine

F F r r e e c c v v e e n n a

FFrreeccvveenn aa sseemmnnaalluulluuii ddee tteelleevviizziiuunnee ((IIII))

Raport de imagine

4:3

Rezolu ia vertical

575 linii vizibile (din 625)

Rezolu ie orizontal

4/3×575 = 766 pixeli

Frecven a maxim a semnalului de imagine

f MAX = 766/2×f H = 383×15.625 Hz 6 MHz

Pentru percep ie optim , pixelul trebuie s fie p trat

P P a a r r a a m m e e t t r

PPaarraammeettrriiii ddee eexxpplloorraarree ((II))

Un monitor are rezolu ia de 1024×768 i o frecven de reîmprosp tare de 80 Hz

Calcula i

Formula

Rezultat

Semnal analogic

   

frecven a liniilor de explorare

Semnal analogic

   

frecven a maxim a semnalului

Imagine digital

     

capacitatea memoriei cadrului

Imagine digital

     

debitul de date în timp real

Comparati l imea de band necesar transmiterii semnalului:

semnalul analogic:

semnalul digital:

P P a a r r a a m m e e t t r

PPaarraammeettrriiii ddee eexxpplloorraarree ((IIII))

Un monitor are rezolu ia de 1024×768 i o frecven de reîmprosp tare de 80 Hz

Calcula i

Formula

Rezultat

Semnal analogic

   

frecven a liniilor de explorare

f H = f V ×z=768×80

61,5 kHz

Semnal analogic

f max = n/2×f H

31 MHz

frecven a maxim a semnalului

Imagine digital

 

M = n x ×z×3

2,4 Moct.

capacitatea memoriei cadrului

Imagine digital

   

1,5 Gb/s

debitul de date în timp real

D = M x ×f V ×8

Comparati l imea de band necesar transmiterii semnalului:

semnalul analogic: 31 MHz semnalul digital: 750 MHz

S S e e m m n n a a l l u u l

SSeemmnnaalluull vviiddeeoo ccoommpplleexx ((II))

Este ob inut pe parcursul explor rii liniare (x-x’)

x x’
x
x’
inut pe parcursul explor rii liniare (x-x’) x x’ IMAGINE nivel de alb nivel de negru

IMAGINE

nivel de alb

nivel de negru

t

t

semnal IMAGINE (linia activ x-x’)

semnal STINGERE (linia de întoarcere)

semnal VIDEO (imagine + stingere)

t

spa iu de gard

S S e e m m n n a a l l u u l

SSeemmnnaalluull vviiddeeoo ccoommpplleexx ((IIII))

IMAGINE

semnal VIDEO (imagine + stingere)

semnal SINCRONIZARE (pe stingere)

SEMNALUL VIDEO COMPLEX (video + sincronizare)

x x’ linia x-x’
x
x’
linia x-x’

t

t

t

linia urm toare

S S p p e e c c t t r r u u l

SSppeeccttrruull sseemmnnaalluulluuii vviiddeeoo ccoommpplleexx ((II))

Discretizarea semnalului bidimensional:

1. dicretizare temporal (câmpuri TV sau semicadre) f V = 50 Hz

2. discretizare spa ial (linii TV) f H = 15.625 Hz

Spectrul

similar semnalului e antionat con ine toate combina iile n×f H ± m×f V include spa ii libere ce pot fi utilizate

S S p p e e c c t t r r u u l

SSppeeccttrruull sseemmnnaalluulluuii vviiddeeoo ccoommpplleexx ((IIII))

v v i i d d e e o o c c o o m m
f H 384f H 100f H 2f H spa iu liber 100f H 101f H
f H
384f H
100f H
2f H
spa iu liber
100f H
101f H
P P o o s s i i b b i i l l i

PPoossiibbiilliitt ii ddee îînnttrree eesseerree ssppeeccttrraall

Luminan a – spectru discret cu spa ii libere Crominan a – form identic

E

E

Y a b 6MHz
Y
a b
6MHz
c d C 1,5MHz
c d
C
1,5MHz
e f E f 6MHz sc
e
f
E
f
6MHz
sc

>4MHz

a b mf H (m+1)f H c d nf H (n+1)f H e f mf
a
b
mf H
(m+1)f H
c
d
nf H
(n+1)f H
e
f
mf H
(m+1/2)f H
(m+1)f H
S S i i s s t t e e m m u u l

SSiisstteemmuull vviizzuuaall uummaann ((II))

Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combina ie a culorilor primare: RGB

sistemul aditiv formeaz culorile prin combinarea luminii ro ii, verde i albastr

ex: receptoare TV, monitoare PC

sistemul substractiv formeaz culorile prin filtrarea luminii turcoaz, purpurie i galben din lumina alb

ex: materiale fotografice, lumini de scen

S S i i s s t t e e m m u u l

SSiisstteemmuull vviizzuuaall uummaann ((IIII))

În traiectoria neural lumina este divizat în:

luminan (str lucire) crominan (culoare) nuan satura ie

alb LUMINAN albastru SATURA IE negru ro u verde NUAN
alb
LUMINAN
albastru
SATURA IE
negru
ro u
verde
NUAN

vedem

detalii în

luminan

l rgime mare de band )

(este

necesar o

nu

vedem detalii

in

l rgime mic de band )

crominan (suficient o

putem

(suficien i 8 biti) putem detecta zeci de mii de nuan e de culoare (necesari minimum 16 bi i)

niveluri de str lucire

detecta

zeci

de

T T e e l l e e v v i i z z i

TTeelleevviizziiuunneeaa ccoolloorr

Principiul aditiv tricrom:

1 imagine de o culoare = 3 imagini de culori de baz : R, G, B

alb
alb

Parametrii culorii

str lucire – luminan nuan – lungime de und puritate – satura ie

Tipuri de culori

culori de baz (unghiurile triunghiului)

CULORI SATURATE

culori formate din amestecarea a 2 culori de baz (laturile triunghiului)

CULORI SATURATE

culori formate din amestecarea a 3 culori de baz (interiorul triunghiului)

CULORI NESATURATE

S S e e m m n n a a l l e e T

SSeemmnnaallee TTVV ccoolloorr ((II))

Luminan a

unei

imagini

(color)

este

folosit în televiziunea alb-negru:

 

Y = 0,3×R + 0,59×G + 0,11×B

Folosirea

semnalelor

R,

G,

B

este

incompatibil cu vechiul sistem TV

Sistemele TV color compatibile folosesc:

Y

luminan a

(pentru procesare corect de

c tre sistemele TV alb-negru)

C

crominan a

(doar informa ie de culoare,

f r informa ie de str lucire) semnale diferen de culoare: R-Y, G-Y, B-Y

S S e e m m n n a a l l e e T

SSeemmnnaallee TTVV ccoolloorr ((IIII))

Din cele 4 semnale se utilizeaz doar 3:

luminan a

Y = 0,3×R + 0,59×G + 0,11×B

crominan a culoare)

(2

semnale

diferen

de

R-Y = 0,7×R - 0,59×G - 0,11×B B-Y = -0,3×R - 0,59×G + 0,89×B

Emi tor alb-negru
Emi tor
alb-negru
= 0,7×R - 0,59×G - 0,11×B B-Y = -0,3×R - 0,59×G + 0,89×B Emi tor alb-negru
Emi tor color
Emi tor
color
= 0,7×R - 0,59×G - 0,11×B B-Y = -0,3×R - 0,59×G + 0,89×B Emi tor alb-negru
= 0,7×R - 0,59×G - 0,11×B B-Y = -0,3×R - 0,59×G + 0,89×B Emi tor alb-negru
= 0,7×R - 0,59×G - 0,11×B B-Y = -0,3×R - 0,59×G + 0,89×B Emi tor alb-negru
= 0,7×R - 0,59×G - 0,11×B B-Y = -0,3×R - 0,59×G + 0,89×B Emi tor alb-negru
alb- negru
alb-
negru
color
color
S S e e m m n n a a l l e e T

SSeemmnnaallee TTVV ccoommppaattiibbiillee ((II))

Luminan a

E Y = 0,3×E R + 0,59×E G + 0,11×E B = 0 ÷ 1

Diferen de culoare

E R-Y = 0,7×E R - 0,59×E G - 0,11×E B = -0,7 ÷ 0,7

E G-Y = -0,3×E R + 0,41×E G - 0,11×E B = -0,41 ÷ 0,41 (nu se utilizeaz )

E B-Y = -0,3×E R - 0,59×E G + 0,89×E B = -0,89 ÷ 0,89

S S e e m m n n a a l l e e T

SSeemmnnaallee TTVV ccoommppaattiibbiillee ((IIII))

Culoare E E E E E E E R G B Y R-Y B-Y G-Y
Culoare
E
E
E
E
E
E
E
R
G
B
Y
R-Y
B-Y
G-Y
Alb
Galben
Turcoaz
Verde
Violet
Ro u
Albastru
Negru
S S e e m m n n a a l l e e T

SSeemmnnaallee TTVV ccoommppaattiibbiillee ((IIIIII))

R

G

t t t 1 0,89 0,7 0,59 0,41 0,3 0,11 t 0
t
t
t
1
0,89
0,7
0,59
0,41
0,3
0,11
t
0

E

E

E B

E Y

t 1 0,89 0,7 0,59 0,41 0,3 0,11 t 0 E E E B E Y

pentru studio TV, prelucrare de înalt calitate:

R

G

B

S S e e m m n n a a l l e e T

SSeemmnnaallee TTVV ccoommppaattiibbiillee ((IIVV))

Culoare

E

R

E

G

E

B

E

Y

E

R-Y

E

B-Y

E

G-Y

Alb

1

1

1

1

 

0

 

0

 

0

Galben

1

1

0

0,89

0,11

-0,89

0,11

Turcoaz

0

1

1

0,7

-0,7

0,3

0,3

Verde

0

1

0

0,59

-0,59

-0,59

0,41

Violet

1

0

1

0,41

0,59

0,59

-0,41

Ro u

1

0

0

0,3

0,7

-0,3

-0,3

Albastru

0

0

1

0,11

-0,11

0,89

-0,11

Negru

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

SSeemmnnaallee TTVV ccoommppaattiibbiillee ((VV)) E Y 1 0,89 0,7 0,59 0,41 0,3 t 0,11 0
SSeemmnnaallee TTVV ccoommppaattiibbiillee ((VV)) E Y 1 0,89 0,7 0,59 0,41 0,3 t 0,11 0
SSeemmnnaallee TTVV ccoommppaattiibbiillee ((VV))
E Y
1
0,89
0,7
0,59
0,41
0,3
t
0,11
0
E
R-Y
0,7
0,59
t
0 0,1
0
-0,7 -0,59
-0,11
E
t
B-Y
0,89
0 0,3
0,59
0
-0,59
-0,89
-0,3
E
G-Y
0,41
0 0,11
0,3
t
0
-0,11
-0,3
-0,41

pentru

difuziune,

sisteme

compatibile:

Y

R-Y

B-Y

S S i i s s t t e e m m e e T

SSiisstteemmee TTVV ccoolloorr ((II))

IMAGINE COLOR 3 imagini monocromatice

pentru rezolu ie alb-negru 3 × l imea de band alb-negru

pentru

bun pentru studiouri, difuzare

dar

nu

i

IMAGINE

COLOR

luminan

crominan (R-Y, B-Y)

(Y)

i

compatibilitate cu sistemul TV alb-negru

rezolu ie de crominan ( i l ime de band )

limitat

de

crominan (R-Y, B-Y) compatibilitate cu canalele de difuzare TV alb- negru

modula ie

(QM,

FM)

cu

sub-purt toare

S S i i s s t t e e m m e e T

SSiisstteemmee TTVV ccoolloorr ((IIII))

SISTEME TV COLOR COMPATIBILE

NTSC SECAM PAL

1953

1958 Fran a 1961 Germania

SUA

Y C f p f Sp f A l imea de band a canalului
Y
C
f p
f Sp
f A
l imea de band a
canalului
C C a a r r a a c c t t e e r
C C a a r r a a c c t t e e r
C C a a r r a a c c t t e e r

CCaarraacctteerriissttiicciillee ssiisstteemmeelloorr TTVV ccoolloorr

ccoommppaattiibbiillee

Compatibile cu TV alb-negru, dar incompatibile între ele

   

Sisteme

 

Parametrii

NTSC

PAL

SECAM

VHF

UHF

OIRT

Fran a

Frecven a câmpurilor

60

50

50

Frecven a liniilor [kHz]

15,750

15,625

15,625

L imea de band Y [MHz]

4

5

6

 

6

 

MA

MA

MA

MA

Modula ia în radiofrecven

negativ

negativ

negativ

pozitiv

Ecart purt toare sunet [MHz]

4,5

5,5

6,5

6,5

Modula ia de crominan

QAM

QAM+PAL

FM

FM

Modula ia de sunet

FM

FM

FM

AM

L imea de band canal [MHz]

6

7

8

 

8

S S c c h h e e m m a a g g e
S S c c h h e e m m a a g g e
S S c c h h e e m m a a g g e

SScchheemmaa ggeenneerraall aa ssiisstteemmeelloorr ccoolloorr TTVV

ccoommppaattiibbiillee ((II))

EMISIE

FTJ M R-Y E C MOD f Sp E Y E R E E Y
FTJ
M R-Y
E C
MOD
f Sp
E Y
E
R
E
E Y
G
M Y
E
B
E Y
FTJ
M B-Y

E
E
camera color
camera
color

SVCC

S S c c h h e e m m a a g g e
S S c c h h e e m m a a g g e
S S c c h h e e m m a a g g e

SScchheemmaa ggeenneerraall aa ssiisstteemmeelloorr ccoolloorr TTVV

ccoommppaattiibbiillee ((IIII))

RECEP IE

E Y FTJ sincronizare E R-Y culoare DEMOD M G-Y E G-Y E C FTB
E Y
FTJ
sincronizare
E
R-Y
culoare
DEMOD
M G-Y
E G-Y
E C
FTB
E
B-Y

SVCC

RECEP IE E Y FTJ sincronizare E R-Y culoare DEMOD M G-Y E G-Y E C
RECEP IE E Y FTJ sincronizare E R-Y culoare DEMOD M G-Y E G-Y E C

SELECTOR

DE

CANALE

RECEP IE E Y FTJ sincronizare E R-Y culoare DEMOD M G-Y E G-Y E C
M M o o d d u u l l a a i i a
M M o o d d u u l l a a i i a
M M o o d d u u l l a a i i a

MMoodduullaa iiaa ssuubb--ppuurrtt ttooaarreeii ddee ccrroommiinnaann ((II))

Semnale

purt tor:

u

P

( ) =

t

U

P

sin ω

P

t

modulator:

u

M

(t)

Modula ie în amplitudine

u

MA

( ) =

t

[U

P

+

u

M

( )

t

]

sin ω

P

t

Modula ie în amplitudine cu purt toarea suprimat

u

MAPS

(

t

) =

u

M

( ) sin ω

t

P

t

M M o o d d u u l l a a i i a
M M o o d d u u l l a a i i a
M M o o d d u u l l a a i i a

MMoodduullaa iiaa ssuubb--ppuurrtt ttooaarreeii ddee ccrroommiinnaann ((IIII))

Modula ia în cuadratur (QAM)

pot fi transmise ambele componente de crominan cu ajutorul unei singure purt toare 2 modulatoare (2 semnale diferen de culoare) 1 frecven purt toare cu 2 faze 0º (sin P ) 90º (cos P )

cele 2 modulatoare influen eaz 2 parametri ai purt toarei amplitudinea (satura ia culorii) faza (nuan a culorii)