Sunteți pe pagina 1din 22
Investe ş te în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” Contract nr: POSDRU/55/1.1/S/25952

CONCURS “ÎNVĂŢARE PENTRU SOCIETATEA CUNOAŞTERII”

- FORMULAR PENTRU ELABORAREA DE PROPUNERI

DE PROIECTE DIDACTICE INTER ŞI/SAU

TRANSDISICPLINARE -

Proiect implementat de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu SIVECO ROMÂ NIA şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

PROPUNERE DE PROIECTE DIDACTICE INTEGRATE, INTER Ş I/SAU TRANSDISICPLINARE EMINESCU Numele unităţii de învăţământ

PROPUNERE DE PROIECTE DIDACTICE INTEGRATE, INTER ŞI/SAU TRANSDISICPLINARE

EMINESCU

Numele unităţii de învăţământ care aplică

Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 7 „Sf. Maria” Timişoara

Profilul unităţii de învăţământ

Gimnazial

Adresa completă a unităţii de învăţământ, inclusiv judeţ

Timişoara, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 2, judeţ Timiş

Mediul de rezidenţă (urban sau rural)

Urban

Nr. de telefon/fax

0256-210542, fax: 0256-214916

Adresă poştă electronică

scoala7tm@yahoo.com

Pagină de Internet

scoala7timisoara.ro

 

Nume, prenume:

Disciplina:

Dumitru Gica

Limba şi literatura română

Nume, prenume:

Disciplina:

Roman Vasile

Matematică

Autori/Membrii echipei participante la concurs

Nume, prenume:

Disciplina:

Blaşiu Zorana

Fizică

 

Nume, prenume:

Disciplina:

Adorian Elena

Desen

Nume, prenume:

Disciplina:

Palfalvi Loredana

Istorie

1. ARGUMENT    Este cunoscut faptul că pe plan mondial se trece de la

1. ARGUMENT

 

Este cunoscut

faptul că pe plan mondial se trece de la societatea industrială la

societatea informaţională. În acest sens, prin intermediul acestui curs opţional dorim să formăm şi dezvoltăm abilităţile necesare elevilor în secolul al XXI-lea:

responsabilitate şi adaptabilitate;

abilităţi de comunicare;

creativitate şi curiozitate intelectuală;

gândire critică şi gândire sistematică;

abilităţi de informare şi educare media;

abilităţi interpersonale şi de colaborare;

identificarea problemei, formularea şi rezolvarea acesteia;

învăţare independentă;

 

responsabilitatea socială.

Studiul acestui curs opţional are un pronunţat caracter interdisciplinar şi transdisciplinar. Astfel prin acest curs ne propunem să punem elevii în situaţia de a aplica şi de a exersa în practică cunoştinţele dobândite şi competenţele formate în şcoală şi în afara acesteia.

Studiind acest curs opţional vom aprofunda sau chiar anticipa unele cunoştinţe din matematică, fizică, muzică, istorie, biologie, geografie, cunoştinţe care se predau în anii superiori.

Prin intermediul acestui curs opţional vom utiliza la clasă în mod preponderent învăţarea prin metoda proiectului, activităţile fiind centrate pe elev.

Produsele realizate de elevi vor fi concretizate în: elaborarea unor produse software educaţionale, imagini realizate cu ajutorul produselor software de

prelucare grafică,

tehnoredactarea computerizată a unor materiale. Astfel,

dezvoltăm în mod real şi concret creativitatea acestora.

Dorim să exploatăm facilităţile oferite de accesul la e–mail , pentru comunicare, şi INTERNET pentru documentare.

2. PREZENTAREA TEMEI ŞI A SUGESTIILOR DE UTILIZARE LA CLASĂ Cursul opţional Învăţare pentru societatea

2. PREZENTAREA TEMEI ŞI A SUGESTIILOR DE UTILIZARE LA CLASĂ

PREZENTAREA TEMEI ŞI A SUGESTIILOR DE UTILIZARE LA CLASĂ Cursul opţional Învăţare pentru societatea cunoaşterii

Cursul opţional Învăţare pentru societatea cunoaşterii este conceput ca un opţional inter-arii şi valorifică oferta de cunoaştere a două dintre ariile curriculare incluse în planurile-cadru de învăţământ: Matematică şi ştiinţele naturii şi Om şi societate; aceasta din urmă este privită ca reprezentând o arie mai largă de competenţe şi cunoştinţe, acoperind de fapt zona domeniilor considerate umaniste. Opţiunea pentru aceste două arii curriculare este motivată de faptul că ele acoperă cea mai mare parte a competenţelor profesionale şi de inserţie socială stabilite la

nivel european, asigurând totodată şi deschideri către alte competenţe (cum sunt cele de comunicare şi

nivel european, asigurând totodată şi deschideri către alte competenţe (cum sunt cele de comunicare şi de expresie artistică). Prin elementele de fundamentare, dar şi prin modalităţile de dezvoltare a cunoaşterii, cursul opţional Învăţare pentru societatea cunoaşterii aparţine zonei noilor educaţii, având legătură explicită cu educaţia pentru schimbare. Educaţia pentru schimbare este o formă a noilor educaţii care vizează modelarea unei personalităţi proactive, capabile să iniţieze devenirea, să o sesizeze/întâmpine adecvat şi să o domine (Cojocariu, 46). Nevoia includerii în curriculum a „noilor educaţii”, este dată de valoarea practică, de utilitate imediată, a cunoaşterii oferite şi de faptul că acestea facilitează „coborârea” în contemporaneitate a conţinutului disciplinelor consacrate. Prin modul în care a fost conceput, acest curs încearcă să ofere soluţii pentru câteva dintre provocările actuale ale procesului de predare-învăţare-evaluare:

reorganizarea cunoaşterii şcolare prin abordări integrate, deschise către valorificarea deopotrivă a achiziţiilor învăţării dobândite de elevi în mediul formal, dar şi în cel nonformal;

dobândirea de către elevi a unor achiziţii complexe, care decurg din domeniile de competenţe cheie, dar şi din alte sisteme referenţiale care deschid lumea şcolii către viaţa reală;

predării-

şi

transferabilitatea

competenţelor

implicaţiile acestora

asupra

învăţării-evaluării;

utilizarea metodei proiectului în cadrul procesului didactic, ca demers eficient de învăţare şi evaluare;

dezvoltarea integrată a competenţelor digitale, în cadrul diferitelor discipline de studiu;

oferirea unui mod de generare a conţinuturilor învăţării, care ia în considerare variabile precum interesele elevilor, nivelul de performanţă, diferenţierea şi personalizarea învăţării, resursele didactice de care dispune şcoala, modalităţi flexibile de abordare a timpului şcolar;

dezvoltarea unor demersuri practice care facilitează participarea activă la rezolvarea sarcinilor în grup.

  3. PREZENTAREA DETALIATĂ A TEMEI   Obiectivele disciplinei opţionale „ Învăţare pentru societatea
 

3. PREZENTAREA DETALIATĂ A TEMEI

 

Obiectivele disciplinei opţionale „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”

Abordarea procesului didactic şi a conţinuturilor astfel încât să permită şi să

favorizeze o învăţare conceptuală aprofundată şi utilă, pe tot parcursul anului şcolar.

 

Angajarea elevilor prin probleme provocatoare, semnificative, adaptate nivelului lor cognitiv (şi zonei proximei dezvoltări).

Achiziţia şi aplicarea cunoştinţelor în situaţii noi şi complexe, pentru a favoriza transferul şi generarea de noi cunoştinţe.

Centrare pe investigaţie colaborativă, învăţare integrată, identificare şi rezolvare de probleme.

Competenţele generale ale disciplinei opţionale

Învăţare pentru societatea cunoaşterii”

1.

Identificarea unor date din mediul înconjurător, corelarea şi valorificarea acestora

în contexte diferite.

2.

Rezolvarea de probleme şi situaţii-problemă, utilizând concepte şi metode specifice

diferitelor domenii ale cunoaşterii.

3.

Utilizarea raţionamentelor specifice gândirii cauzale şi explicarea rolului ei ca

factor de predicţie a schimbărilor.

4.

Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în dezvoltarea de proiecte.

5. Interiorizarea şi manifestarea în conduită a valorilor specifice unei societăţi

democratice.

6. Manifestarea spiritului inovator, de iniţiativă şi antreprenorial.

7. Dezvoltarea personală prin comunicare, cooperare şi gestiunea propriei învăţări.

Valori şi atitudini vizate 1. Dezvoltarea curiozităţii şi a respectului faţă de orice formă de

Valori şi atitudini vizate

1. Dezvoltarea curiozităţii şi a respectului faţă de orice formă de viaţă;

respectul pentru diversitatea naturală şi umană;

2. Respect pentru adevăr şi rigurozitate în procesul de investigare şi de

cunoaştere ;

3. Interes pentru ameliorarea continuă a propriilor performanţe în domeniul

cunoaşteri;

4. Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă, utilizând metode şi tehnici

investigative;

5. Conştientizarea şi implicarea în problemele de interes global;

6. Disponibilitatea de a considera ipotezele ca enunţuri care trebuie verificate

(testate);

7. Flexibilitate în privinţa punctelor de vedere proprii confruntate cu date noi,

argumentate;

8. Receptivitate şi flexibilitate pentru aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice în viaţa

cotidiană;

9. Aprecierea critică a raportului dintre beneficii şi efecte indezirabile în

aplicarea tehnologiilor.

Competenţele specifice ale disciplinei opţionale

Învăţare pentru societatea cunoaşterii”

1.1. Identificarea în limbajul cotidian a unor noţiuni specifice domeniilor abordate;

1.2 Organizarea demersurilor de cunoaştere şi de explicare a unor fapte, evenimente,

procese din viaţa reală prin folosirea conceptelor specifice;

2.1. Utilizarea şi construirea de modele pentru explicarea unor fenomene şi procese

naturale sau tehnologice;

2.2. Evaluarea calităţii informaţiilor ştiinţifice, pe baza surselor şi a metodelor care le-

au generat;

3.1. Realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi a metodelor de lucru

specifice în scopul aplicării lor în proiecte de natură ştiinţifică şi/sau tehnologică;

3.2.

Utilizarea TIC pentru stimularea creativităţii şi inovaţiei;

4.1.

Folosirea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate în organizarea şi

în prelucrarea datelor de tip calitativ, structural şi contextual;

4.2. Dezvoltarea disponibilităţii de a folosi deprinderi şi cunoştinţe ştiinţifice pentru

abordarea unor probleme de natură etică şi/sau socială;

5.1. Raportarea elementelor semnificative din societate, din ştiinţă sau din tehnologie

la mediul înconjurător ca întreg şi la sistemele sale componente;

5.2.

Analiza critică a implicaţiilor etice ale opţiunilor acţiunii umane;

6.1.

Gestionarea eficientă a propriei învăţări prin realizarea de proiecte individuale şi

de grup;

6.2. Eval uarea unor probleme contemporane pe baza cunoştinţelor despre trecut, în perspectiva estimării unor

6.2. Evaluarea unor probleme contemporane pe baza cunoştinţelor despre trecut, în perspectiva estimării unor soluţii pentru viitor, în dezvoltarea unei diversităţi de proiecte;

7.1. Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite şi aplicarea acestora în

dezvoltarea personală;

7.2. Comunicarea asertivă şi cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme

teoretice şi/sau practice, în cadrul unor grupuri diferite; 7.3. Valorificarea oportunităţilor de învăţare şi aplicarea practică a rezultatelor

învăţării.

4. METODE, PROCEDEE Ş I STRATEGII DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE Exemple de activităţi

4. METODE, PROCEDEE ŞI STRATEGII DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE

Ş I STRATEGII DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE Exemple de activităţi de învăţare Sarcina de
Exemple de activităţi de învăţare Sarcina de lucru Exemple de activităţi de învăţare Editarea unor
Exemple de activităţi de învăţare
Sarcina de lucru
Exemple de activităţi de învăţare
Editarea unor documente utilizând
MS Office
-
exerciţii de tehnoredactare
2007
şi
având
ca
sursă
de
inspiraţie
poezia
Luceafărul.
computerizată a unor documente
utilizând facilităţile editorului WORD.
Realizarea unor imagini utilizând mediul FLASH
MX 2004.
Exerciţii de:
- utilizare a instrumentelor din Tool Bar.
- formatare (dimensiune, culoare) atât a
fişierelor swf cât şi obiectele construite
cu ajutorul instrumentelor din tool bar.
- realizare a diferitelor tipuri de animaţie.
Pornind de la poezia „Scrisoarea a III-a”:
- realizarea unor postere, prezentări
realizaţi un material despre viaţa domnitorului
Mircea cel Bătrân.
-
Power Point, pagini web, eseuri;
- documentarea pe Internet;
-
prezentaţi desfăşurarea bătăliei de la Rovine.
- colaborarea cu cadrele didactice care
Precizaţi contextul istoric în care au avut loc
aceste evenimente.
predau: istorie, desen, limba şi literatura
română.
-
realizaţi un material despre catedrala Sfânta
Sofia.
-
realizaţi un desen, poate fi şi în format digital, în
care să ilustraţi o scenă din această poezie.
-
concepeţi şi rezolvaţi un set de probleme de
matematică sau de fizică inspirate din această
poezie.
Somnoroase păsărele
-
realizarea unor postere, prezentări
realizaţi un desen, poate fi şi în format digital, în
care să ilustraţi o scenă din această poezie.
- realizaţi un material în care să prezentaţi
principalele specii de păsări sălbatice din arealul
judeţului nostru sau al ţării noastre. Includeţi
imagini cu aceste păsări şi prezentaţi câteva date
despre acestea.
-
Power Point, pagini web, eseuri;
-
documentarea pe Internet;
colaborarea cu cadrele didactice care
predau: biologie, desen, limba şi
literatura română.
-
-
realizaţi o compunere pe tema acestei poezii.
Studiaţi poeziile “La steaua“, “Lacul” şi realizaţi,
la alegere, câte un material inspirat din aceste
poezii.
-
realizarea unor postere, prezentări
Power Point, pagini web, eseuri;
-
documentarea pe Internet;
colaborarea cu cadrele didactice care
predau la clasă.
-
Metode de evaluare utilizate în cadrul acestui curs opţional:
Principalele metode de evaluare pe care
le vom utiliza sunt :
- Lucrările practice : elevii sunt evaluaţi în funcţie de modul în care se vor

- Lucrările practice: elevii sunt evaluaţi în funcţie de modul în care se vor implica în realizarea sarcinilor de lucru şi în funcţie de produsele rezultate în urma activităţii acestora.

- Proiectul: va fi una din principalele modalităţi de evaluare a elevilor.

- Referatul: este o modalitate de etalare a cunoştinţelor în domeniul editării de texte, creare şi inserare a unor imagini.

Ghid de evaluare a aplicaţiilor elevilor

Unitatea de învăţare:

Numele si prenumele elevului:

Clasa:

Grupa:

   

Punctaj

Comentarii

Prezentare

(32 puncte)

Conţinut: Scop

   

Conţinut: Concluzii

   

Conţinut: Sursele de informare

   

Caracteristici multimedia

   

Creativitate

   

Organizare

   

Prezentarea orală

   

Reguli gramaticale

   

Problema

(16 puncte)

Datele problemei

   

Transformări

   

Formul

   

Interpretări

   

Fişa de activitate (22 puncte)

 

Completare

   

Limbaj

   

Colaborare

(16 puncte)

Contribuţie

   

Cooperare

   

Ascultare activă

   

Rezolvarea problemelor grupului

   

Portofoliu

(10 puncte)

Prezentare, conţinut

   

Acurateţea informaţiilor

   

Punctaj:……………

 

Nota:

Grila de notare     Punctaj 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Nota 4

Grila de notare

 
 

Punctaj

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-100

Nota

4

5

6

7

8

9

10

Semnătura profesorului

Semnătura elevului

Semnătura părintelui

5. UTILIZAREA RESURSELOR ÎN CADRUL SITUAŢIILOR EDUCATIVE SPECIFICE

TEMEI PREZENTATE

Planificare anuală

Nr.

   

crt.

Unitatea de învăţare

Nr. de ore

Semestrul I

Semestrul II

Total

1.

Tema : „Tehnologia naturii şi natura tehnologiei”:

4

-

4

Luceafărul

2.

Tema: „Magia ştiinţei (1)”: Flash

5

-

5

3.

Tema: „Supravieţuirea ca individ, populaţie, specie, biosferă”: Scrisoarea a III-a, Somnoroase păsărele

8

4

12

4.

Tema: „Magia ştiinţei (2)”: La steaua

-

6

6

5

Tema: „Echilibre şi dezechilibre naturale”:

-

5

5

Lacul

 

Recapitulare semestrială/finală

1

2

3

Total ore / semestru

18

17

35

Planificare pe semestrul I Nc. Tema Unitatea de Nr. Subiectul lecţiei Nr. Data învăţare ore

Planificare pe semestrul I

Nc.

Tema

Unitatea de

Nr.

Subiectul lecţiei

Nr.

Data

învăţare

ore

ore

1.

Tehnologia

Luceafărul

4

Realizarea unor în MS WORD:

1

 

naturii şi

-

documente, tabele;

natura

desene, histograme, imagini importate;

-

 

1

 

tehnologiei

-

diverse opţiuni ale aplicaţiei .

1

 

Realizarea unei prezentări Power Point

1

 

2.

Magia

Flash

5

- instrumentele de lucru

1

 

ştiinţei

- simboluri, butoane

1

 

(1)

- realizarea unui desen: cadre, straturi

1

 

- animaţii, input text, dinamic text

2

 

3.

Supravieţuirea

Scrisoarea

8

Realizarea unui material despre viaţa domnitorului Mircea cel Bătrân.

-

2

 

ca individ,

a III-a

populaţie,

-

Prezentarea desfăşurării bătăliei de

specie,

la Rovine, contextul istoric în care au

2

 

biosferă

avut loc aceste evenimente.

-

Imaginează-ţi că eşti starostele unui

mic sat izolat de munte care ameninţă să fie atacat de turci. Ce măsuri vei lua?

- Realizarea unui material despre catedrala Sfânta Sofia.

2

 

-

Realizarea unui desen, poate fi şi în

format digital, în care să se ilustreze o scenă din această poezie.

2

 

-

Pe baza cunoştinţelor de geografie,

realizaţi o hartă a Europei pe care să localizaţi popoarele subjugate de Imperiul otoman în acele timpuri.

   

Recapitulare

1

Prezentarea

materialelor

realizate.

1

 

semestrială

Discuţii

  Planificare pe semestrul al II-lea   Nc. Tema Unitatea de Nr. Subiectul lecţiei Nr.
 

Planificare pe semestrul al II-lea

 

Nc.

Tema

Unitatea de

Nr.

Subiectul lecţiei

Nr.

Data

învăţare

ore

ore

3.

Supravieţuirea

Somnoroase

4

-

Realizarea unui desen, poate fi şi în

1

 

ca individ,

păsărele

format digital, în care să se ilustreze o

populaţie,

scenă din această poezie.

 

1

 

specie,

biosferă

Realizarea unui material în care să se prezinte principalele specii de păsări sălbatice din arealul judeţului nostru sau al ţării noastre. Materialul va

-

include imagini cu aceste păsări şi câteva date despre acestea.

 
 

1

 

1

 

-

Realizarea unei compuneri pe tema

acestei poezii.

Prezentaţi un studiu asupra migraţiei păsărilor din ţara noastră.

-

4.

Magia

La steaua

6

Studierea poeziei şi realizarea, la alegere, a unui material inspirat din aceasta:

1

 

ştiinţei

2

 

(2)

 

3

 
 

- curiozităţi despre sistemul solar ;

- astronomia de-a lungul timpului ;

 

- distanţe în sistemul nostru solar

5.

Echilibre şi

Lacul

5

- Urmăriţi pe site-urile specializate evoluţia stratului de ozon şi a

2

 

dezechilibre

 

naturale

indicelui

UV. Precizarea influenţei

acestuia asupra vieţuitoarelor acvatice. - Administrarea unui lac pentru pescuitul sportiv. Matematici financiare. Probleme.

3

 
 
 
   

Recapitulare

2

Prezentarea

materialelor

realizate.

2

 

semestrială

Discuţii

 
6. BIBLIOGRAFIE   T. I. C.  Sorin Tudor: Bazele programării în C++ ; Editura

6. BIBLIOGRAFIE

 

T. I. C.

Sorin Tudor: Bazele programării în C++; Editura L&S Infomat, Bucureşti 1996;

Parker C. Roger: Microsoft Office 4; Editura Teora, Bucureşti 1996;

Pătruţ Bogrdan: Manual de informatică pentru clasa a IX-a; Editura Teora, Bucureşti, 1998.

Cosmin Vârlan: Macromedia Flash; Editura Polirom, Iaşi, 2004.

WEB

 

David Taylor: Crearea paginilor WEB cu HTML 4; Editura Teora, București, 1999;

Kris Jamsa, Suleiman Lalani, Steve Weakley: Programarea în WEB; Editura All, București,

1996.

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

o

Mihai Eminescu : Poezii; Editura Hyperion, Bucureşti, 2008.

Matematică

 

Ion Chesca, Gina Caba: manueal pentru clasa a VII-a; Editura Teora, Bucureşti, 2008

U TILIZAREA RESURSELOR ÎN CADRUL SITUAŢIILO R EDUCATIVE SPECIFICE TEMEI PREZENTATE ( CAP . 5

UTILIZAREA RESURSELOR ÎN CADRUL SITUAŢIILOR EDUCATIVE SPECIFICE TEMEI PREZENTATE (CAP. 5 AL PROPUNERII)

La ora actuală în ţara noastră se desfăşoară mai multe proiecte europene cu caracter educaţional. Dintre acestea enumerăm: Intel Teach, Învăţare pentru societatea cunoaşterii, Profesorul creator de soft educaţional. Trebuie să remarcăm faptul că aceste proiecte nu sunt contradictorii, dimpotrivă au un set de principii comune, unul dintre acestea fiind „învăţarea centrată pe elev”. Să reamintim faptul că în cadrul cursului Intel

Teach, curs care se desfăşoară şi în acest an şcolar, se precizau caracteristicile unui om de succes al secolului al XXI-lea:

- responsabilitate şi adaptabilitate;

- abilităţi de comunicare;

- creativitate şi curiozitate intelectuală;

- gândire critică şi gândire sistematică;

- abilităţi de informare şi educare media;

- abilităţi interpersonale şi de colaborare;

- identificarea problemei, formularea şi

- învăţare independentă;

- responsabilitatea socială.

rezolvarea acesteia;

Plecând de la aceste idei, vă propunem să analizăm două modalităţi de abordare a lecţiei Teorema lui Pitagora (geometrie, clasa a VII-a). Varianta 1 Profesorul intră în clasă, şi:

- Buna ziua, astăzi vom vorbi despre teorema lui Pitagora.

- Enunţul acesteia este…

- Demonstraţia se face astfel…

- Să rezolvăm cîteva probleme aplicând această teoremă…

- Tema de casă este ……

- La revedere! Varianta 2 Profesorul intră în clasă, şi:

- Sunteţi un arhitect de succes şi proprietarul unui lac vă solicită să precizaţi lungimea podului din imagine, fără a trece prin lac (pentru a nu deranja bogata faună piscicolă). Cum veţi proceda? Evident, majoritatea elevilor nu vor da răspunsul corect d. p. v. ştiinţific. Profesorul:

Cum veţi proceda? Evident, majoritatea elevilor nu vor da răspunsul corect d. p. v. ştiinţific. Profesorul:
- Pentru a răspunde la întrebare, avem nevoie de câteva noţiuni studiate în capitolul precedent…(şi

- Pentru a răspunde la întrebare, avem nevoie de câteva noţiuni studiate în capitolul precedent…(şi recapitulăm prin câteva exemple cazurile de asemănare a triunghiurilor oarecare, apoi a triunghiurilor dreptunghice efectuând şi desenele respective). Pentru a realiza această etapă, avem posibilitatea să utilizăm un soft educaţional original sau din lecţiile AEL.

- Acum să studiem ce se întâmplă în triunghiul ABC, dreptunghic în A şi de înălţime [AD]:

triunghiul ABC, dreptunghic în A şi de înălţime [AD]:  Studiaţi triunghiurile DCA şi ACB. Cum

Studiaţi triunghiurile DCA şi ACB. Cum sunt? Demonstraţi!

Exprimaţi lungimea segmentului AC în funcţie de DC şi BC. Aţi desoperit o teoremă numită teroema catetei!

Studiaţi

triunghiurile

DBA

şi

ABC. Cum sunt?

Demonstraţi!

 

Exprimaţi lungimea segmentului AB în funcţie de DB şi BC.

Adunaţi cele două relaţii! Ce observaţi?

 

Aţi descoperit terorema lui Pitagora. Felicitări!

- Aplicând această teoremă, daţi răspunsul cerut de propietarul lacului.

- Vă prezint câteva date despre Pitagora.

- Să rezolvăm cîteva probleme aplicând această teoremă…

- Tema de casă este ……

- La revedere!

teoremă… - Tema de casă este …… - La revedere! În imaginea alăturată aveţi un exemplu

În imaginea alăturată aveţi un exemplu dintr-o astfel de prezentare. În timp ce elevii citesc textul, pe fundal avem o melodie sugestivă. Soft-ul este creat cu aplicaţia Edu Integrator într-un mod foarte simplu, fără a necesita cunoştinţe IT avansate. Modul de utilizare a soft-ului se va studia în cadrul cursului „Profesorul creator de soft educaţional”. Dacă nu urmaţi cursul, rugaţi colegii să vă ajute. În această vară s-a desfăşurat cursul Învăţare pentru societatea cunoaşterii. În cadrul acestuia a fost instruit câte un cadru didactic din majoritatea liceelor din ţară. Aceste cadre didactice sunt persoane resursă pentru colegii lor, având posibilitatea de a-i instrui. Cei instruiţi pot susţine un curs opţional axat pe principiile învăţării centrate pe elev. Practic în acest curs profesorul devine un ghid al elevilor, iar elevii vor pune în aplicare cunoştinţele lor din diferite arii curriculare realizând proiecte interdisciplinare şi transdisciplinare. Proiectele intră într-un concurs naţional pentru licee. Liceele

câştigătoare, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare , vor fi dotate cu 4 dispozitive

câştigătoare, câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare, vor fi dotate cu 4 dispozitive

multi-touch, smart board, videoproiector,

Vă prezentăm câteva opinii ale domnului profesor Radu Jugureanu, Department Manager-AeL Educational Content, SIVECO Romania:

laptop, server.

Tehnologii didactice moderne. Instruirea bazată pe proiect şi tehnologiile multisenzoriale

Mai curând explorăm în tradiţie şi competenţă decât în neant. Conceptul de învăţământ bazat pe proiect prin sisteme multi-touch nu îl propun într-un loc viran ci îl voi experimenta pe un sistem matur şi tradiţional coerent (România l-a avut pe Spiru Haret, matematicianul, astronomul, sociologul – lucrarea sa despre Mecanica Socială este încă de referinţă – și ministrul al „şcoalelor”, creator de sisteme educaţionale complexe încă folosite în ţări cu o gândire guvernamentală normală).

Sistemul educaţional românesc trece intr-adevăr printr-o criză de definire post sovietizare, dar calculatorul nu este o meduza gorgona, tehnologiile didactice nu sunt nişte cuvinte aruncate, profit cognitiv se ştie ce înseamnă.

Proiectul propus, aşadar vine în completarea şi nicidecum în alternanţa unui sistem educaţional. Au existat şi încă mai există proiecte de succes în şcoala românească, cărturari şi savanţi ai lumii largi proveniţi din şcoala românească. Premiile Nobel luate de cetăţeni planetari formaţi în România (Herta Muller în 2009, George Emil Palade în 1974, Petru Câpiţă în 1978, Ioan Moraru în 1985, Elie Wiesel în 1986, Lucian Blaga propus în 1956 şi a cărui candidatură a fost retrasă de un guvern corupt, Nicolae Paulescu în 1923 cu un Premiu Nobel furat de alţii) reprezintă cu claritate un adevăr al potenţialului educaţional românesc.

Sistemul educaţional informatizat, proiect guvernamental al anilor 2001-2010, considerat ca exemplu de bună practică în spaţiul european reprezintă de asemena un fundament pe care ne putem baza propunerea vizavi de schimbarea paradigmelor de la învăţământ curricular vertical la învăţământ bazat pe proiect şi evident cu alte mijloace tehnologice.

Noi, cei de la Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 7 „Sf.Maria” Timişoara am implementat acest curs, deşi nu putem face parte din acest proiect, fiind şcoală de nivel gimnazial.

În acest scop am realizat un site http://eminescu2u.wikispaces.com/. În cadrul cursului vom trata tema „Eminescu”. Elevii vor trebui să studieze un set de poezii ale marelui poet şi să realizeze diferite materiale. Totul se publică pe site, tot acolo profesorul îndrumă elevii. Analizând materialele elevilor, am avut foarte multe surprize:

Exemplul nr. 1 Misterul “cazului de congruenţă” U.U.U După finalul orei de matematică, am avut

Exemplul nr. 1

Misterul “cazului de congruenţă” U.U.U

După finalul orei de matematică, am avut de pus o întrebare desprinsă din tema pe care am avut-o. Aşa că l-am întrebat pe domnul profesor de matematică dacă există cazul de congruenţă U.U.U. Dumnealui mi-a prezentat două triunghiuri echilaterale care au toate unghiurile respectiv congruente, dar nu sunt congruente. Mi-a spus că acestea sunt triunghiuri asemenea şi că despre această noţiune vom vorbi în curând în cadrul unui nou şi interesant capitol. Dar a doua zi, i-am adresat o altă intrebare referitoare la prima. Şi anume, dacă :

ABCD- paralelogram DB- secantă pentru DC şi AB => < BDC <DBA (alterne interne) CA- secantă pentu DC şi AB => <DCA≡ <BAC (alterne interne) <DOC≡ <BOA (ughiuri opuse la vf.) Deci triunghiurile DOC şi BOA au unghiurile respectiv congruente şi sunt triunghiuri congruente. Domnul profesor a urmărit ce aveam de zis in timp ce făceam desenul şi mi-a explicat faptul că într-un paralelogram diagonalele se înjumătăţesc, deci cele două triunghiuri sunt congruente conform cazului ULU sau LUL .

triunghiuri sunt congruente conform cazului ULU sau LUL . Moise Mădălina, clasa a VII -a H
triunghiuri sunt congruente conform cazului ULU sau LUL . Moise Mădălina, clasa a VII -a H

Moise Mădălina, clasa a VII-a H

Dacă vă întrebaţi care este legătura cu Eminescu, răspunsul e simplu: nici cea mai mică legătură. Această întrebare (dacă există cazul de congruenţă U. U. U.), mi-a fost adresată pentru prima dată în carieră. Interesant este faptul că întrebarea nu a venit de la numeroşii olimpici de care m-am bucurat în cei 25 de ani de activitate didactică, ci de la o

elevă absolut obişnuită. Întrebarea este o consecinţă a modului de lucru în cadrul cursului:

elevii sunt puşi în situaţia de a-şi construi propria cunoaştere. Trebuie să menţionăm faptul că exemplul anterior a fost cizelat de mai multe ori până a ajuns la această formă, profesorul corectând erorile inerente ale elevei: erori de exprimare, erori de tehnoredactare, erori ştiinţifice etc. Exemplul nr. 2 Tema dată elevilor:

0. Studiaţi poezia “LUCEAFĂRUL” de Mihai Eminescu.

1. Sunteţi unul din studenţii anului 1882, tocmai aţi încheiat cu succes sesiunea de examene. Seara, împreună cu colegii tăi, mergi la o terasă pentru a sărbători evenimentul. Într-un colţ, la o masă ia loc un om îngândurat. Unul dintre voi observă că e vorba de Mihai Eminescu. Cum vei reacţiona?

2. Întrebare de nota 10: “De ce 1882?”

Mă aşteptam să nu primesc răspunsul, doream ca elevii să se documenteze, apoi poate aflam

Mă aşteptam să nu primesc răspunsul, doream ca elevii să se documenteze, apoi poate aflam ceea ce am întrebat. Surpriză: răspunsul a fost dat instantaneu de către un elev:

- Aţi ales anul 1882 pentru că atunci a fost finalizată poezia Luceafărul. - Felicitări! Cum ţi-ai dat seama? - Din context, dar am citit undeva un material pe această temă. Exemplul nr. 3 Tema dată elevilor:

0. Studiaţi poezia “LUCEAFĂRUL” de Mihai Eminescu.

1. Identificaţi în această poezie o referire la teoria relativităţii, teorie eleborată după moartea poetului de marele savant Albert Einstein. Argumentaţi alegerea voastră.

Răspunsul unui elev (după a treia încercare):

Mihai Eminescu şi teoria relativităţii

Cu mult timp înainte de a descoperi Albert Einstein teoria relativităţii, Mihai Eminescu a explicat-o în poezia Luceafărul:

“Porni luceafărul.Creşteau În cer a lui aripe, Şi căi de mii de ani treceau În tot atâtea clipe.”

Conform acestei teorii, obiectele aflate in mişcare relativistă, îşi măresc masele de repaus şi densităţile, iar timpii măsurati de un ceas, solidar cu obiectul in mişcare, sunt mai mici, adică timpul se scurge mai încet.

clasa a VII-a H

Bişoc

Eduard,

Plecând de la acest răspuns, obţinut de către elev după consultarea doamnei profesoare de fizică, voi solicita elevilor şi îi voi ajuta să realizeze un articol în care vom folosi formulele din fizică referitoare la spaţiu, viteză şi timp. Vom trage concluzii aplicând proprietăţile proporţiilor şi vom ilustra totul printr-un set de grafice în EXCEL. Şi toate acestea s-au întâmplat după doar trei săptămâni de şcoala… În încheiere vă oferim ceea ce a scris un grup de eleve ca răspuns la întrebarea din cadrul exemplului numărul 2.

Eminescu printre contemporani Pe la anul 1882, într-un vechi local cu ziduri groase, cu pere

Eminescu printre contemporani

Pe la anul 1882, într-un vechi local cu ziduri groase, cu pereţi cenuşii precum norii de dinaintea unei furtuni, cu tavanul arcuit, cu o atmosferă numai bună pentru a-ţi potoli setea bând un pahar de vin bun, la o masă, nişte tineri studenţi se refac după o zi obositoare de facultate. Tinerii petrec fără oprire, în minţile lor înfiripându-se următorul vers: ”Atât de fragedă, te asemeni cu floarea albă de cireş…”, care aparţine lui Mihai Eminescu. Acest vers face referire la fata care a fost luminişul tinereţii marelui poet. Între timp, un bărbat cu fruntea înaltă, cu plete negre şi cu faţa palidă se aşează la o masă îndepărtată şi, rezemându-şi fruntea în pumn, cere un pahar de vin. “Cu faţa spre părete, mă lăsă printre străini, Să-ngheţe sub pleoape a ochilor lumini. Şi când se va întoarce pământul în pământ, Au cine o să ştie de unde-s, cine sunt? ” Unul dintre studenţi, observându-l pe cel dat la o parte, se apleacă spre ceilalţi şi le şopteşte un nume “Eminescu!!!”. Studenţii au amuţit, clădind biserică de tăcere în noaptea vinului. Şi toţi au rămas cu capetele întoarse şi ochii mari spre profilul de singurătate al noului venit. Apoi, trezindu-se din uitarea de sine, s-au sfătuit între ei cu “şopa-şopa”, ajungând până la urmă la o înţelegere. Şi-au pus banii laolaltă, după care i-au dat crâşmarului. După un timp, cârciumarul vine, din noaptea beciului, ca de la Înviere, cu o lumânare a cărei flacără se reflectă în şipul cuprins în pânze de păianjen. Tânărul, luând moaştea beciului cu evlavie se îndreaptă spre masa celui cu tâmpla rezemată în pumn, hotărât să cinstească cu el un pahar din cel mai bun vin al timpului. Dar înainte ca buza marelui poet să ajungă la pahar, ochiul lui a întâlnit aur grav, iar nara a simţit mirosul frunzei de nuc a unei toamne de mult scuturate. Umplându-şi pieptul cu aur, nucă şi trecut, le mulţumeşte din suflet şi îi întreabă dacă este vrednic de un asemenea Cotnar. Tânărul, ridicând paharul spune:

- Doar doi români sunt vrednici să bea acest Cotnar, unul dintre ei fiind Ştefan Cel Mare, iar celălalt Mihai Eminescu. Dar astăzi, în zi de Înviere fiul ridică din mormânt mâna tatălui, cu Cotnarul de atunci, ciocnind cu Eminescu la Cina cea de Taină a neamului românesc. Bibliografie:

Album literar gastronomic Scris de: Octavian Stoica şi Marius Vulpe Editat de revista Viaţa Românească, Bucureşti, octombrie 1983 Material realizat de:

- Croitoru Ana

- Bunduruş Iulia

- Pîrvu Talida

- Cara Andrada

Clasa a VII-a H, Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 7 „Sf. Maria” Timişoara

P. S. Întâmplarea este absolut autentică, studentul care a descris- o fiind tatăl scriitorului Ionel

P. S. Întâmplarea este absolut autentică, studentul care a descris-o fiind tatăl scriitorului Ionel Teodeoreanu. Elevii s-au inspirat din articolul apărut în cartea menţionată şi au elaborat acest eseu.

În continuare dorim să demonstrăm faptul că implicând elevii în construirea propriei cunoaşteri, transformându-i în parteneri activi în cadrul procesului instructiv-educativ, rezultatele nu întârzie să apară. Eleva care şi-a pus întrebarea „De ce nu există şi cazul de congruenţă a triunghiurilor U. U. U.?” a „recidivat”. Astfel, după o lecţie de algebră referitoare la calcule cu numere reale, înainte de a studia unitatea de învăţare Calcule cu numere reale reprezentate prin litere, respectiv Formule de calcul prescurtat, eleva a observat următoarele relaţii:

calcul prescurtat, eleva a observat următoarele relaţii: Nedumerită, eleva ne - a adresat întrebarea „De ce
calcul prescurtat, eleva a observat următoarele relaţii: Nedumerită, eleva ne - a adresat întrebarea „De ce

Nedumerită, eleva ne-a adresat întrebarea „De ce pentru aceste numere diferenţa pătratelor este egală cu suma acestora?”. Răspunsul nostru a fost următorul:

În curând vom studia câteva formule care ne vor ajuta să efectuăm calculele cât mai rapid. Îţi propunem să efectuăm următoarele calcule:

rapid. Îţi propunem să efectuăm următoarele calcule: Deoarece ai ales numere consecutive, avem relaţia: , deci

Deoarece ai ales numere consecutive, avem relaţia:

, deci prin înlocuire, vom obţine

avem relaţia: , deci prin înlocuire, vom obţine În urma acestor explicaţii, eleva respectivă a realizat

În urma acestor explicaţii, eleva respectivă a realizat un material în format electronic şi l- a publicat pe site-ul cursului: http://eminescu2u.wikispaces.com

pe site-ul cursului: http://eminescu2u.wikispaces.com Deoarece unul din dezideratele învăţământului modern

Deoarece unul din dezideratele învăţământului modern este acela de interdisciplinaritate, materialul a fost realizat sub forma unui produs software cu caracter educaţional. Pentru a realiza un astfel de produs nu sunt necesare cunoştinţe IT de nivel avansat. Elevii clasei au fost instruiţi asupra modului de utilizare a aplicaţiei EDU Integrator. Această aplicaţie a fost realizată pentru susţinerea unui curs adresat tuturor profesorilor. Cursul se numeşte Profesorul creator de sof educaţional şi, la ora redactării acestui articol, este în plină desfăşurare pe întreg teritoriul ţării. Profitând de faptul că semnatarii acestui material sunt formatori ai cursului, li s-a explicat elevilor modul de

utilizare a a plicaţiei. În imaginea anterioară se poate vedea materialul elevei. Deşi acest material

utilizare a aplicaţiei. În imaginea anterioară se poate vedea materialul elevei. Deşi acest material are câtvea stîngăcii, inerente vârtsei, trebuie remarcat spiritul de observaţie al elevei. I s-a atras atenţia, ca pe viitor să fie mai atentă la redactarea materialelor. Elevii clasei respective au realizat şi alte produse software în care plecând de la poeziile lui Mihai Eminescu au compus probleme de matematică transpuse în format electronic, iar materialele respective au fost publicate pe site-ul cursului. Astfel, am atins cel puţin cinci domenii ale cunoaşterii: limba şi literatura română, matematica, istorie, educaţie plastică, respectiv tehnologia informaţiei şi comunicaţiei. Deci putem vorbi cu adevărat despre interdisciplinaritate. Vă prezentăm câteva din materialele elevilor. Menţionăm faptul că fiecare titlu din partea stângă a imaginii următoare reprezintă un articol eleborat de elevi. În aceste articole sunt tratate din punct de vedere social şi istoric evenimentele din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Compunerea unor probleme şi testarea corectitudinii rezultatului oferit de cel care rezolvă problema respectivă:

Problema numărul 1

cel care rezolvă problema respectivă: Problema numărul 1 Problema numărul 2 În cadrul acestei probleme s-
cel care rezolvă problema respectivă: Problema numărul 1 Problema numărul 2 În cadrul acestei probleme s-

Problema numărul 2 În cadrul acestei probleme s-au aplicat cunoştinţele noi, dobândite în urma studierii lecţiei Teorema lui Thales. Astfel, autoarea materialului a conceput, rezolvat şi transpus într-un produs software o problemă practică de matematică. Realizând aceste lucruri, eleva a dovedit faptul că a reţinut, înţeles, este capabilă să aplice teorema studiată. Mai mult decât atât, a urcat spre cele mai înalte nivelele ale taxonomiei lui Bloom: compunerea, analiza şi evaluarea unei probleme.

O altă elevă a venit cu o idee originală: a formulat şi demonstrat câteva cazuri
O altă elevă a venit cu o idee originală: a formulat şi demonstrat câteva cazuri

O altă elevă a venit cu o idee originală: a formulat şi demonstrat câteva cazuri de congruenţă pentru paralelograme. Este foarte interesant faptul că toată această efervescenţă de idei apare la clasa unde, având la dispoziţie o oră pe săptămână, lucrăm cât mai mult posibil pe baza principiilor învăţării centrate pe elev. Deşi acest articol este dedicat profesorilor de matematică, am inclus câteva desene realizate de elevi în urma sarcinilor trasate de către profesori în cadrul acestui curs opţional deosebit, Învăţare pentru societatea cunoaşterii. Vă invităm să accesaţi site-ul http://eminescu2u.wikispaces.com pentru a studia materialele elevilor!