Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Nafional de Informatici,,Grigore Moisil"

Braqov

IV,]

INI S]'tsP\IiL

ts

UCATIE]

S1

cELcnrii.arr grirnf ;ricE

Calea Bucuregti nr.75 BRA$OV - cod postal 500.326


ROMANIA
Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867
mail : cn i@ rnqis ilb r4ley.re
site: www.moisilbrasov. ro

Nr. 1194 /17.03.20L5

Memoriu de activitate
in ultimii ani, concursul organizat de ACSL (American Computer Science League), a cdrui finald
are loc in diferite oraqe din Statele Unite gi Canada, incepe sd devind tradilional pentru echipa colegiului
nostru care se aflE, deja la a cincisprezeceaparticipare. Pentru a ne crea qi a ne menline in colegiul nostru
o adevdratd pepinierd de informaticieni este nevoie de muncd la diferite nivele. Din acest motiv, in acest
an, participd din nou la concurs cu doud echipe reprezentative ale colegiului.

in perioada care s-a scurs de la inceputul anului gcolar, elevii, indrumali de doamnele profesoare
Milena Popa gi Laura Nilulescu muncesc pentru a se pregdti in vederea concursurilor anului. Unul dintre
factorii cei mai motivanli este pentru elevii nogtri participarea la concursul ACSL, concurs care le dd
prilejul sd se confrunte cu elevi de pe alte continente gi de a lua contactul cu o altd, civilizalie. Pregdtirea
se desfrgoar6 sdptdmdnal,

in cadrul cercului de informaticd, dar existd qi o pregdtire individuald a fiecdrui

elev.

in

vederea parlicipdrii qi calificdrii

la acest concurs se vor intensif,rca pregdtirile in perioada

urmdtoare. Elevii vor primi teste realizate de doamnele profesoare, vor rezolva probleme pe site-uri cu
evaluatoare on-line gi igi vor consolida pregdtirea teoreticd"
Rezultatele colegiului ,,Grigore Moisil" la precedentele finale ACSL, au fost:

Locul I (Int) la finala concursului ACSL de la Denver- 2014


Locul 1 (Int Ei Sr) qi locul3 (Jr) la finala concursului ACSL de la Raleigh- 2013
locul 1 (Int) si locul 2( Jr qi Sr) la finala concursului ACSL de la West Chester,
Pennsylvania- 2012
locul I (Int) la finala concursului ACSL de la North Haven, Connecticut- 2011
locul I (Jr si Sr) la finala concursului ACSL de la Robesonia, Pennsylvania -2010
locul 1 la finala concursului ACSL de la Madison, Alabama-2009
locul 2laftnala concursului ACSL de la Marriottsville - 2008
locul 1 la finala concursului ACSL de la Houston - 2007
locul 5(In0 qi locul 8(r) la frnala concursului ACSL de la Cincinatti -2006
locul l(Int) qi locul 5(sr) la finala concursului ACSL de la Allentown - 2005
locul2(Int) qi locul l(ir) la finala concursului ACSL de la Chicago -2004
locul 4Iafrnala concursului ACSL de la Los Angeles -2003
locul 2laftnala concursului ACSL de la Montreal-2002
locul 8 la f,rnala concursului ACSL de la Miami-200I

Rezultatele elevilor
olimpiadelor de informaticd :

din

echipele ACSL

la fazele judelene

(OJD

si

naJionale (OND ale

Ardeleanu Rdzvan: Menliune gi medalia de argint ONI 2014, premiul I OJI2074, menliune Ei
medalie de argint ONI2014; premiul I OJI2013, medalie de argint ONI2013;premiul III OJI
2012, participare ONI 20 I 2;

Colegiul Nafional de Informaticl ,,Grigore Moisil"


MI}I1S'iEP.[L B' UCA'IIIl SI
cnRcsriir.r r sttt t't'ii l; Cn

Braqov
Calea Bucuregti nr.75 BRA$OV - cod postal 500.326
ROMANIA
Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 331 867
mail: cni@moisilbrasov.ro
site: www.moisilbrasov.ro

Nr. 1194 /I7.03"2015

Dumitru Alex: premiul II la OJI 2015, medalie de bronz ONI 2014, premiul II OJI 201.4,
medalie de bronz ONI 2014; premiul II OJI 2013, participare ONI 2013; mentriune OJI2012,
participare ONI2012;
Goran Cornel: premiul lll OJI2}L5,participare ONIz}I4,premiul IOJI20I4,participare ONI
20t4:
Ardelean Timotei: premiul I OJI 2015, medalie de argint ONI 2014, premiul I OJI 2014,
medalie de argint ONI2014;
Nacu Cristian: premiul ll OJI 2015, menliune OlI20l4;
Duma Laurenfiu: menliune OJI20I3;
Hancu Andrei: premiul III OJI 2073, participare ONI2013;
Maca George: premiul II OJI 2}l2,participare ONI2012;
Mihalea Mircea: menliune OJI2012, participare ONI 2012;
Smeu Rareg: premiul III OJI 2013, medalie de argint ONI2013; premiul I OJI2012, calificare
ONI 2012; premiul II OJI 2011, calificare ONI2011; premiul II OJI 2010;
Tdnase Teodora: premiul II OJI 2013, participare ONI2013; premiul III OJI 201,2; premiul III
OJI2011, calificare ONI 2011;
Popa Andi: premiul I OJI2012, participare ONI 2012; premiul III OJI 2010, menJiune ONI
2010;
Fodor Bogdan: premiul II OJI 2012: premiul I OJI 2011, calificare ONI 20Il; menJiune OJI

20r0;
Alina: premiul III OJI 2011, mentiune OJI2009, menliune OJI2008;
Ferentz Sergiu: premiul III OJI 2010;
Bdrbulescu Daniel: men{iune OJl2012; menJiune OJI 2011; premiul I OJI 2010, calificare
Zd.gan

oNI2010;
Suciu Mircea: premiul

III OJI 2070, menliune ONI2010;

Pdunescu Sorin: premiul

OJI 2010, calificare ONI 2010;premiul

II

OJI2009, men{iune ONI

2009;

I OJI2009, mentiune ONI2009;


Ionescu Marius: premiul I OJI 2010, menliune ONI 2010; premiul I OJI 2009, men{iune ONI2009, calificare lot nalional 2009;
Oana Dragog: premiul l OJI 2009, calificare ONI2009;men{iune OJI200T;
Boeriu Bianca: mentiune OJI2007;
Megco Vlad: calificare ONI2008;
Cdlin Paul: mentiune ONI2008;
Iuga Alexandru: premiile III-OJI 2009,II-OJI 2007, calificare ONI 2007, menliune OJI 2006;
Miqarca Matei: premiile II-OJI 2006,III-OJI 2007,II-OJI 2008,calificare ONI 2007, calificare
oNr 2008;
Ardelean Cristian Viktor: premiile III-OJI 2006,III-OJI 2005;
Colla Alexandru: premiile III-OJI 2004,III-OJI 2005, ilI-OJI 2007;
Miregtean Andrei: premiile III-OJI 2007,I-OJI 2006, menJiune OJI 2005, menliune ONI 2006,
menliune ONI2007 , menliune ONI2008;
Bldnaru Andrei: premiile II-OJI 2004,I-OJI 2005, II-OJI 2006,I-OJI2007, menliune ONI
2004, menJiune ONI2005, participare ONI2006, menJiune ONI2007;
Constantin Dragoq: premiul II la OJI 2004, participare ONI 2004;
Mdlureanu O ana: premiul I OJI 200 4, parlicipar e ONI 2 004 ;
Necgulescu Silvia: premiile I la OJI2003,2004,2005, participare ONI2003,2004,2005;
Popescu Marius: premiul

Colegiul Na(ional de Informatici,,Grigore Moisil"


Braqov
Calea Bucureqti nr.75 BRA$OV

ROMANIA
Tel: 0268 331 480 Fax: 0268 33f
mail:si@.@i!!lrasov.ro,

MIIIIS'ItsRUL EI] UCATIII

cnRcntl,p,rt

cod postal 500.326

867

site: www. moisilbrasov.ro


Nr" 1194 /17.03"2015

Vartic Iulia: premiile II la OJI 2003,2004,2005, participare ONI2003,2004;


Machidon Octavian: premiul III OJI2003;
Olaru George: premiul II OJI2002, menliune ONI2002;
Ursuleanu Andrei: premiul I OJI 2003, premiu special InfoEducaJie Gdldciuc 2004;
Pdrvu Radu: premiile II,I la OJI2}}I,z}}2,participare ONI 2002;
Dovdncescu Silviu: premiul I OJI 2002, participare ONI, locul I ONIbyNet;
Iacob Adrian: premiul I OJI 2002, participare ONI 2002;
CiocArlan Claudia: premiul II OJI2002, participare ONI2002;
Andrei Cdtdlin: premiul II OJI2000;
Ciobanu Cdtdlin: premiul II OJI2000;
BArsan Claudiu: premiile II,I,II OJI 1998,1999,2000 participare ONI 1999;
PdrAianu Anca: premiul III OJI I999,II OJI 1998.

Director,
prof. Milena POPA

Data: 77.03.2015

Coordonatori ai echipelor,
prof. Milena POPA
prof. Laura NIIULESCU

$1

srrtuits:cr