Sunteți pe pagina 1din 1

REGIA NATIONALA A PADURILOR .

ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA IASI
DECIZ|A NR.207
din 29.09.2015
Directorul Directiei Silvice lasi;
ln baza Hotararii Guvernului Romaniei nr.229104.03.2009 privind reorganizarea
Regiei Nationale a padurilor
RoMSILVA si aprobarea Regulamentului de organizare sifunctionare;
In temeiul deciziei R.N.p.-ROMStLVA nr.1 13 din 02.03.2015;

Avand in vedere referatul compartimentuluic.R.P. nr.15288125.09.2015 si Hotararea


comitetului Director
nr. 4O /28.09.2015, em ite urmatoa rea
DECIZIE

Art. L. Se stabileSte prefulde livrare la terli pentru puieliforestieriaplide livratin toamna


anului 2015 dupi cum urmeazi:
Nr

SPECIA

crt.

PRET

fara T.V.A.

lei/mb
1

Stejar

Gorun

Salcam

Gladita

550
550
320
300

Plop alb

750

Plop euram.

Frasin

Cires

Paltin

1400
400
380
350
310
300
270
300
220
200
320
300
300
300

10

Maces

1.r

Salcioara

12
L3

Visin turcesc
Frasin pensilvania

1.4

Mojdrean

15

Cenuser

1.6

Paducel

t7

Mar

18

Par

Ulm de turchestan
Puiefiide cvercinee, paltin, frasin gicire5 nu vorfivalorificatila tertidecitin cazuriextreme,
cu aprobare (RNP, DS), pentru cantitififoarte mici.
ArI. 2. Preturile sunt aplicabile cu data de 01 .10.2015.
Art. 3. Conditiile de livrare : loco pepiniera
Art. 4' Compartimentul resurse umane se insarcineazd cu difuzarea iar compartimentul culturd $i refacerea
pddurilor 9i ocoalele silvice cu aplicarea prezentei decizii.
19

DIRECTOR

,,,

l4g"porneliu PARASC,A/\J

' -*\ic"'
,7

ti
\

?A-.

'L i,t ,.,[


-:--.." -

,
,,,8

,"rf/

Vizat pentru legalitate


Consilier juridic, PARASCHIV Anusa