Sunteți pe pagina 1din 1

SINDICATUL LIBER DIN IIWATAMANT VRANCEA

FOC$ANI, STR. EROILO& NR 2, COD 620034


Tel./Fax z 0237 1223,550
E-mail: sli_vrancea@yahoo.com
Nr. 137110.10.2014

INFORMARE
privind acordarea indemnuatiei de instalare

Va informam c6, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar qi cel


nedidactic, aflat in primul an de activitate dupl absolvirea studiilor gi incadrat intr-o unitate
din alti localitate decit cea de domiciliu, au dreptul la o indemniza{ie de instalare egali cu un
salariu debaza al funcfiei indeplinite.
Indemnizafia de instalare:
se solicitS prin cerere scrisd gi inregistratd la unitatea de invdf5mdnt in primul an de
activitate;
se acordi o singuri datdlaincadrarea intr-o unitate situati intr-o altii localitate decdt
cea de domiciliu, in primul an de activitate dup6 absolvirea studiilor;
este in limita unui salariu debazLla angajare.

TEMEI LEGAL:
- HG nr.28lll993 - Art. 23 (1) ,,La incadrarea intr-o unitate din altd localitate
decdt cea de domiciliu, tn PRIMUL an de activitate dupd absolvirea studiilor, personalul de
specialitate beneficiazd de o INDEMNIZATIE DE INSTAI^/IRE echivalentd cu W SAIAfuIU DE
BAzu corespunzdtor funcfiei, gradului sau treptei profesionale tn care urmeazd a Ji incadrat; tn
cazul medicilor si farmacistilor, indemnizalia de instalare se acordd, dupd terminarea stagiaturii

sau a internatului, de unitatea sanitard unde s-au incadrat prin

concurs."

- CCMUNSAIP - Art. 38 ,,Pdr1ile contractante convin ca personalul din tnvdydmdnt sd


beneficieze de urmdtoarele premii: (...) e) o primd, de instalare, in condiliile legii."
Precizim cd alin. (3) al art. 23 dinHG nr. 28111993 reglementeazl. condifiile de
restituire a indemnizafiei de instalare: ,,Persaanele care au beneficiat de indemnizalia de instalare
Si care ulterior au demisionat sau li s-a desJdcut contractul de muncd din motive imputabile lor
inainte de implinirea unui an de la instalare vor restitui, in condiliile legii, indemnizalia primitd,
calculata proporlional cu perioada ramasd pdnd la expirarea termenului de un an."

Prepedinte,

Tudor Emil

wr

-q
tJ#*r*e,

H $.i*"i

t?t

'-"4

$,

-t'l
-

(f***shff
*,