Sunteți pe pagina 1din 2

ffi

Camera Hxecutsrilnr Jlrdeedtoresii d* pe l&ng$ CLrrlea de Apef Bucuresti

BIRSUL HXHGUTSRUL'UI JUSEf,ATORE$S


IJLMAH BSSSAN VASILE
Bu*uresli - l),31104, P-ia Alba lulie , nr. E. bl. i5, se. B, *1. 2, np. 33, Seetor 3
C.l.F. 21il?$71S *trnt bE|rcar nr. RC]22 &RfL 0002 {00: 8833 0'f 03 L]BRA AAhJK - $I-jCIJRSALA DECEBAL
tel: 011 311 14 23 fax: 031 311 1.$ 23 office@execi-rtorjuderatarescbucuresli.ro
rtn'vl.ex*culorjr"rdecatcrescbncuregti.ro
Op*rator de date cu cararlsF persnn:rtr inregiatrat sub r:unraruf 5402

Dosar executare nr. 598/2013

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA


-emisa azi, 06.10.2015-

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC ULMAN BOGDAN VASILE, cu sediul in


Bucurescti, P-ta Alba Iulia nr. 6, bl. L5, sc. B, et. 2, ap. 32, Sector 3, avand C.LF. 21029719, prtn
reprezentant legal ULMAN BOGDAN VASILE in calitate de executor judecatoresc, numit in functie
prin Ordinul nr. 16311C130.06.2006 al Ministerului Justitiei,
Avand in vedere Incheierea din data de 04.10.2013 a Judecatoriei Sector 2 Bucuresti, prin care
s-a incuviintat urmarirea silita imobiliara in baza titlurilor executorii: Conventia de credit
nr.0077982129.03,2007 cu accesoriu Contract de garantie reala imobiliara nr. 1317129.03.2007 si
Conventia de credit nr. 0147054/31.03.2008 cu accesoriu Contract de garantie reala imobiliara de
rangul II nr. 2179/31.03.2008, incheiate cu creditorul cedent VOLKSBANK ROMANIA SA
Incheierea (Stabilire Cheltuieli de Executare Silita) nr. 598/2013 din data de 06.10.2015 a BEJ
Ulman Bogdan Vasile si Contractul de cesiune creante nr. 346124,07.2014, debitorii BURLACU
DAN ANGHEL, cu domiciliul in Bucuresti - 040374, Str. Trestiana, nr. 13, bl. 15, sc. l, ap. 39, Sector 4
si BURLACU FLORINA NICOLETA, cu domiciliul in Bucuresti - 022823, Str. Doamna Ghica, nr. 83,
bl. 63, sc. 1, ap. 19, Sector 2, sunr obligati sa achite creditorului cesionar S.C. RABON CREDIT
SOLUTIONS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti - 040205, Calea Serban Voda, nr. 733, et.2,
Central Business Park, Cladirea A, Corp A 2.26, Sector 4, prin reprezentant SC ASSET PORTFOLIO
SERVICING ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr.246, Cladirea de Birouri
Skytower, et. 11, Sector 1, suma de 113.740,78 EUR (la cursul BNR din ziua platii) reprezentand
principal, dobanda si penalitati, altele, calculate panala data de 30.06.2014 si 13.831,94Lei cheltuieli de
executare silita.
In conformitate cu arl. 839 alin. 1 Cod Procedura Civila, va aducem la cunostiinta generala ca in
ziua de 11.11.2015 ora 09:30 va ayea loc la sediul BEJ Ulman Bogdan Vasile din Bucuresti, P-ta
Alba Iulia nr. 6, Bl. i.5, sc. B, et.2, ap.32, Sector 3, vanzarea la licitatia publica a imobilului situat in
Bucuresti, Str. Doamna Ghica, nr.83, bI.63, sc. 1, ap. 19, Sector2, inscris in CF nr.228331-Cl-U34.,
nr. cadastral228331-C1-U34 - apaftament compus drn2 camere si dependinte, suprafata utila de 49,77
mp, balcon 2,57 mp, impreuna cu cota indiviza din partile comune (0,62%) si din terenul in folosinta (4,63
mp), proprietatea debitorilor BURLACU DAN ANGHEL, si BURLACU FLORINA NICOLETA,
avand notata interdictie de instrainare si grevare in favoarea VOLKSBANK ROMANIA SA+ drept
de ipoteca in valoare de 67.000 euro* 41.20I,18 EURO, precum si orice alte cheltuieli conform
contractelor de credit * urmarirea silita si somatia executionala din prezentul dosar de executare.
Pretul de incepere al licitatiei este de 2L2.669,00 Lei, pret stabilit prin Raporlul de Evaluare
intocmit de expert evaluator SC S\ IDRE VALUATION SRL.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul
judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzarc, locul
fixat si ora stabilita, avand asupra lor act sau imputernicire/procura autentificata din partea persoanei
fiziceljuridice reprezentate, dupa caz, urmand a depune, pana la termenul vanzafi| o garantie
reprezentand 107o din pretul de pornire a licitatiei. pe seama si la dispozitraB.E.J. Ulman Bogdan
Vasile, avand CIF RO 21029719, in contul de consemnari IBAN nr. RO22 BREL 0002 0002 8832
0103 deschis la LIBRA INTERNET BANK pe numele BEJ Ulman Bogdan Vasile. Dovada consemnarii
(recipisa de consemnare) va fi atasata ofertei de cumparare, pana la termenul stabilit pentru vanzarea la
licitatie publica"

camera *xecutorilur Judeestoresti de pe l*ng* curtea de Arre,f Fueurssti

HIRSU L EXH#TJT*RULUf JUNEfiATOKE$*


L|

LlltlAN BSS:SS,fII VA$ILF

Bu*uresti - 031104* F*ta Alba h"rlia, nr. S. bl. i5, s*. B, st. l. sp. 13, Sector
C.l.F. 21fl2$719 *ont ba*car nr. RS?2 BRHI- Cr002 0001 E83? 0103 LIBRA bANK - SUCURSALA DfCEtsAL
tel: 031 311 14 ?3 fex: fiS1 311 '14 23 offi**@exec*tcrjr-rci*catcrescbucuresti.ro warw.ex*cutorjud*catoreechlrcuresti,rn
Op*raiar de date cu earacter perer-rnnl inregictrat sub nunrarlrl i402

In conformitate cu dispozitiile art. 844 alin 2, Cod Procedura Civila, creditorii urmaritori,
intervenienti, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligati a de a depune
gar antia de p articipare.
In conformitate cu dispozitiile art. 840 Cod Procedura Civila cate un exemplar din prezenta se va
comunica in vederea afisarii:
-

Judecatoriei Sector 2.
La sediul BEJ Ulman Bogdan Vasile,
Primariei Sector 2.
La locul imobilui urmarit,
La dosarul de executare silita.

In conformitate cu art. 840 Cod Procedura Civila cate un exemplar din prezenta se va comunica:
- Urmaritorului creditor cesionar S.C"

RABON CREDIT SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.;


- UTMATitiloT debitoTi BURLACU DAN ANGHEL si BURLACU FLORINA NICOLETA:
- AFP Sector 2;
- DITL Sector2.
Potrivit ar1. 839 alin 4 Cod Procedura Civila, publicatii de vanzare in extras au fost facute intr-un
cotidian national si pe pagina de internet (www.executorjudecatorescbucuresti.ro).
De asemenea, in conditiile aft. 35 alin.2 din Legea 188/2000, republicata, publicitateavanzani
imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vwtza-1i bunurilor supuse
executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti.
Prczenta publicatie de vanzare a fost emisa la locul licitatiei, sediul B.E.J. Ulman Bogdan Vasile,
situat in Bucuresti, P-ta Alba Iulia nr. 6, bl. i.5, sc. B, et.2, ap.32, Sector 3, astazi,06.l0.20l5.

ORESC

Redactat: MB