Sunteți pe pagina 1din 1
GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Fondurilor Europene Directia Generala Programe Capital Uman (Cod operator de data eu aractar persons r.22019/2014 mistrucrione wr, 429 / 4 27.20/5 vind termenele limita de depunera crerlorderambursare sla ceerlrde pata In vederes ‘chides Programulul Operational DeavotareaResurselr Unane 2007-2013, ‘Avdnd vedere: + Prevederle Decl ComisieBuropene nr 2771/2015 prvindaprobareaorientitreefertoare ln fnehiders programeloropeaponae 2007-2013 ‘+ Provederile Hottririt Guvernal nr. 678/2015 privind inchideresprogramelor operaionsle ‘nana ts perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezoltare Regional Fonda Soc ‘European, fondu! de Coerune si Fondul European pentru Pesca + PrevederleAcorduutcadru de delegare 2 atelbufilor privid implementares Programs Operational DezvoltareaResurseler Umane 20072013 ‘+ Adoptareaunormasurfinanciare pentru cresteresgradlude sbsorbi a fondu europene, + Masurilemicesare af intepins im vedere inchieri Programulul Operational Deavokaree ResurslorUnane 2007-2013 irectoru General al Drectici Generale programe Capital man mite presenta, INSTRUCTIUNE ‘+ Termenu limit pin a care beneiari pot pit celui efectuate tn eadraprofetelor ‘eanae prin POSDRU 2007-2013 este 31 decembrie 2015, Aras ats Feprezit 9 dats limi a elgitii chetleldor. Nico hela efectuats dupa aceasth dat au ma pore solittlrambureare dup seas dst, + Ace cetil care, prin natura lor. pot Intervent dup fnallzarea pret (exemple title de audit) vor considerate nesigiile da na vor plate pind dat de 3, fecemibe 2015 + Termenutimita pin ta care beneiciart pot éepun la OrganismeleInermadiare Cerri de st exte30 octombrie 2038. ‘+ Termend ints pe care Organismele Intermodel a a dispocte pentru wansmitera la DGPCU acererlr dep este 27 notembrie 2015. ‘+ Termend limita pind ls care beneficarl pot depune la AM/Organsmele Intermediare rere de rambursare finale este potrivit contractlu de foanjare s/sa instrcunilon ‘DaPcu, darn mai rau de 31 fanuarie 2016 ‘+ Termen limit pin ia care Organismele Intermediare vor transmit la DGPCU cererle de rambursre ete 31 marte 2016. ‘ucues Od lo Mnalace ar 1617, Tower Center, sector 1, Romi tl 027261417: 0372616941 (0572614260 ox 0972898502: ema: pexzvalonde webs wor onoierafpondns