Sunteți pe pagina 1din 140

MONITORUL

OFICIAL
AL
A

ROMANIEI
Anul182 (XXVI) -

PARTEA

Nr. 210 bis

LEGI, DECRETE,

HOTARARIl?1

Marti, 25 martie 2014

ALTE ACTE

SUMAR

Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul direetorului general al Agentiei


Nationale de Cadastru si Publieitate Imobiliara
nr.208/2014 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si funetionare al ofieiilor de eadastru si
publicitate 'imobili~Ha 9i a Regulamentului
de
organizare 9i funetionare al Centrului National de
Cartografie....

3-140

GUVERNUL ROMANIEI

AGENTIA NATIONALA-OE CAOASTRU ~I PUBLICITATE IMOBILIARA

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de organizare
si
al oficiilor de cadastru si
, functionare
,
, publicitate imobiliara
~i a Regulamentului de organizare ~i functionare al Centrului
National de Cartografie*)
Avmd in vedere:
- dispozitiile art. 6 alin. (1) din Legea cadastrului 9i a publicitatii imobiliare
nr. 7/1996, republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
- dispozitiile art. 3 alin. (3) 9i art. 16 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de
organizare 9i functionare a Agentiei Nationale de Cadastru 9i Publicitate Imobiliara,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (12) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu
modificarile 9i completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 15 alin. (3) din
Regulamentul de organizare 9i functionare a Agentiei Nationale de Cadastru 9i
Publicitate Imobiliara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012, cu
modificarile ulterioare,
.
directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru 9i Publicitate
Imobiliara emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aproba Regulamentul de organizare 9i functionare al oficiilor
de cadastru 9i publicitate imobiliara, prevazut in anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aproba Regulamentul de organizare 9i functionare al Centrului
National de Cartografie, prevazut in anexa nr. 2.
Art. 3. - (1) Pentru organizarea activitatii oficiilor de cadastru 9i publicitate
imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, 9i a Centrului National de
Cartografie, denumit in continuare CNG, se au in vedere urmatoarele documente
ale structurii institutiei:
a) organigrama - reprezentarea grafica a structurii organizatorice a oficiilor
teritoriale 9i a CNC care reda compartimentele functionale, nivelurile ierarhice 9i
relatii1e organizationale;
b) regulamentul de organizare 9i functionare - care prezinta atributiile
conducerii institutiei 9i ale compartimentelor functionale;
c) fi9a postului - document operational orientativ ce reprezinta elementele
cerute unui salariat pentru ca acesta sa i9i poata exercita in conditii normale
activitatea.
(2) Organigramele oficiilor teritoriale 9i CNC sunt cele stabilite prin Ordinul
directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru 9i Publicitate Imobiliara
nr. 81/2014 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru 9i publicitate
imobiliara 9i a Centrului National de Cartografie, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 84 din 3 februarie 2014.
Art. 4. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, art. 2 si 6
din Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru 9i Publicit~te
Imobiliara nr. 62/2014**), cu modificarile 9i completarile ulterioare, se abroga.
Art. 5. - Anexele nr. 1 9i 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru 9i Publicitate Imobiliara,
Marius Arthur Ursu
Bucure9ti, 26 februarie 2014.
Nr.208.
*) Ordinul nr. 208/2014 a fost publicat in Monitorul Oticial al Romaniei, Partea I, nr. 210 din
25 martie 2014 ~i este reprodus ~i in acest numar bis.
**) Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara
nr. 62/2014 nu a fost publicatin Monitorul Oticial al Romaniei, Partea I.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 1

REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL OFICIILOR DE CADASTRU SI
, PUBLiclTATE IMOBILIARA
'

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEAI, NL~2fo bis/25.1I1.2014

CUPRIN5

CAP. I

DI5POZITII
, GENERALE

CAP. II

ORGANIZAREA OFICIILOR TERITORIALE

CAP. III

ATRIBUTIILE
OFICIILOR TERITORIALE
,

CAP. IV

CONDUCEREA OFICIILOR TERITORIALE

CAP.V

CAP. VI
ANEXE

ATRIBUTIILE
5ERVICIILOR
51
ALE
BIROURILORI
,
,
COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL OFICIILOR TERITORIALE
DI5POZITII
, FINALE

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

CAPITOLUL I
DISPOZITII
, GENERALE
Art. 1 Oficiul de Cadastru 9i Publicitate Imobiliara, denumit Tn continuare
oficiul teritorial, se organizeaza 9i functioneaza ca institutie publica, cu personalitate
juridica, Tn subordinea Agentiei Nationale de Cadastru 9i Publicitate Imobiliara,
denumita Tncontinuare Agentia Nationala.
Art. 2 Oficiul teritorial se finanteaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul
Agentiei Nationale, directorul oficiului teritorial avand calitatea de ordonator tertiar de
credite.
Art. 3 Rolul principal al oficiului teritorial este acela de a organiza, conduce 9i
coordona activitatea de cadastru 9i publicitate imobiliara, la nivel judetean/al
Municipiului Bucure9ti, urmarind aplicarea reglementarilor legale Tnaceste domenii.
Art. 4 Structura organizatorica este stabilita prin ordin cu caracter normativ al
directorului general al Agentiei Nationale.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA OFICIILOR TERITORIALE
Art. 5 in cadrul compartimentelor functionale prevazute Tn organigrama
_oficiului teritorial, directorul oficiului teritorial poate propune Tnfiintarea de servicii,
respectiv birouri, Tnconditiile art. 4.
Art. 6 intre conducerea oficiului teritorial 9i compartimentele functionale, se
instituie, dupa caz, urmatoarele tipuri de relatii:
a) relatii de autoritate, care se stabilesc Tntre directorul oficiului teritorial 9i
efii
compartimentelor functionale, dupa caz, Tntre functiile de conducere 9i cele de
g
executie;
b) relatii de coordonare Tn domeniul de specialitate, care se stabilesc Tntre
oficiul teritorial, prin intermediul unui compartiment functional, 9i birourile teritoriale;
relatii1e de coordonare se stabilesc 9i Tncadrul grupurilor de lucru;
c) relatii de colaborare, care se stabilesc Tntre compartimente functionale ale
oficiului teritorial;
d) relatii de control, care se realizeaza Tntre oficiul teritorial, prin intermediul
compartimentelor functionale 9i birourile teritoriale 9i Tntre oficiul teritorial 9i
persoanele fizice 9i juridice autorizate sa realizeze lucrari tehnice de specialitate
(2) Oficiul teritorial poate stabili relatii de colaborare cu alte autoritatipublice,
organizatii private, persoane fizice 9i juridice Tn limitele mandatului acordat de
conducerea Agentiei Nationale.
Art. 7 (1) in exercitarea atributiilor sale directorul oficiului teritorial propune
Agentiei Nationale persoana cu functie de conducere care Tndepline9te atributiile de
director al oficiului teritorial pe perioada absentei lui din institutie Tnvederea emiterii
ordinului directorului general.
(2) in exercitarea atributiilor gefii compartimentelor functionale pot delega pe
perioada absentei lor din institutie un salariat din subordine, care Tndepline9te

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru realizarea atributiilor specifice


functiei.
(3) Pentru posturile vacante de conducere, directorul oficiului teritorial poate
delega atributiile aferente acestora unui salariat al oficiului teritorial, care indepline~te
conditiile prevazute de cadrul normativ, pana la ocuparea postului prin concurs, cu
acordul prealabil al conducerii Agentiei Nationale.
(4) Directorul oficiului teritorial poate dispune deta~area sau delegarea
salariatilor in conditiile prevazute de lege.
(5) Pe timp limitat, directorul oficiului teritorial sau ~efii de compartimente pot
delega unele atributii unuia din ~efii de compartiment, respectiv unei persoane cu
functie de executie din subordine, cu specificarea clara a limitelor competentelor ~i
responsabilitatilor pe care Ie deleaga, a perioadei pentru care se deleaga
competentele ~i responsabilitatile, precum ~i conditiile in care se deleaga
competentele.
Art. 8 Pentru activitati cu caracter temporar se pot constitui, prin ordin al
directorului general al Agentiei Nationale/decizie a directorului oficiului teritorial
comisii ~i grupuri de lucru.
CAPITOLUL III
ATRIBUTIILE
OFICIILOR TERITORIALE
,
Art. 9 (1) Oficiul teritorial indepline~te urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza ~i controleaza executa rea lucrarilor de cadastru ~i asigura
inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul judetuluilal
Municipiului Bucure~ti;
b) controleaza executa rea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie,
fotogrammetrie ~i teledetectie la nivelul judetelor/al Municipiului Bucure~ti;
'-c) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se
modifica -sau' se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a
celorlalte persoane interesate;
d) efectueaza inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte
- funciara;
e) - efectueaza inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii,
incapacitati ~i litigii judiciare in legatura cu bunul imobil;
f) avizeaza tehnic, inainte de depunerea lor in instanta de judecata,
expertizele judiciare in domeniile topografie, cadastru ~i geodezie;
g) avizeaza planul urbanistic general al unitatilor administrativ-teritoriale;
h) avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol al terenurilor de
pana la 1 hectar;
.
i) autorizeaza persoanele fizice care executa lucrari tehnice de cadastru in
conditiile regulamentului de autorizare;
j) realizeaza pregatirea profesionala a persoanelor autorizate sa realizeze
lucrari, in domeniile sale de activitate, in conditiile regulamentului de autorizare;
k) participa la organizarea ~i coordonarea masuratorilor in vederea aplicarii
legilor funciare;
I) verifica periodic starea fizica a punctelor din retele1e de sprijin;
m) pun la dispozitiaautoritatilor
publice ~i a altor institutii interesate, in
conditiile legii, situatii statistice ~i de sinteza privind terenurile ~i constructiile;

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

n) presteaza servicii publice in domeniile specifice de activitate, gratuit ~i


contra cost, dupa caz, conform tarifelor in vigoare;
0) Tndruma activitatea desfa~urata de serviciile comunitare pentru cadastru ~i
agricultura, constituite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale;
p) asigura evidenta documentatiilor de schimbare a categoriei de folosinta a
terenurilor ~i a suprafetelor aferente.
(2) Pe langa atributiile prevazute la alin. 1, oficiul teritorial indepline~te ~i alte
atributii specifice activitatii.
CAPITOLUL IV
CONDUCEREA OFICIULUI TERITORIAL
Art. 10 (1) Oficiul teritorial este condus de un director.
(2) Directorul oficiului teritorial este numit prin ordin al directorului general al
Agentiei Nationale, Tn urma sustinerii unui concurs, are calitatea de angajat al
oficiului teritorial ~i are atributiile specifice conform fi~ei postului prevazuta in anexa
nr. 1 la prezentul regulament.
(3) Functia de director al institutiilor subordonate poate fi ocupata de persoane
care Tndeplinesc conditiile prevazute pentru ocuparea functiei de inginer cadastru
./geodezie sau ocupa functia de registrator de carte funciara.
(4) Directorul conduce Tntreaga activitate a oficiului teritorial, pe care iI
reprezinta Tn raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice
centrale ~i locale, cu persoanele juridice ~i fizice romane sau straine, precum ~i in
justitie.
, (5) In exercitarea atributiilor sale directoruI oficiului teritorial emite decizii.

.. '
-

Art. 11 Directorul oficiului te'ritorial indepline~te urmatoarele atributii:


a) organizeaza, coordoneaza ~i controleaza activitatea oficiului teritorial;
b) asigura aplicarea cadrului legislativ si normativ, a ordinelor directorului
_general al Agentiei Nationale ~i a hotararilor Consiliului de Administratie al Agentiei
Nationale ~i a propriilor decizii, Tn contextul activitatilor desfa~urate de catre
personalul din subordine;
c) raspunde de buna gestionare a patrimoniul institutiei ~i integritatea bunurilor
conform prevederilor legale;
d) raspunde de gestionarea fondurilor alocate Tn calitate de ordonator tertiar
de credite, pe care Ie utilizeaza numai pentru realizarea sarcinilor institutiei pe care 0
conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate ~i in conditiile stabilite prin
dispozitiile legale;
e) raspunde, potrivit legii, de:
- angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor Tn limita creditelor
bugetare repartizate ~i aprobate;'
,
- realizarea Tncasarilor;
- angajarea ~i utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni
financiare;
- integritatea bunurilor Tncredintate institutiei pe care 0 conduce;
- organizarea ~i tinerea la zi a contabilitatii ~i prezentarea la termen a
situatiilor financiare asupra situatiei. patrimoniului aflat Tn administrare ~i executiei
- bugetare;
- organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice ~i a
programului de lucrari de investitii publice;

1111

'.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

:: .organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;


f) ri3spunde de implementarea tuturor proiectelor Agentiei Nationale la nivel de
'.judeVMunicipiu Bucure9ti;.
g) aproba notele de fundamentare 9; propunerile Agentiei Nationale pentru
bugetul anual al oficiului teritorial pe care il inainteaza Agentiei Nationale;
h) aproba notele de fundamentare 9i propunerile pentru bugetul anual al
oficiului teritorial pe care il inainteaza Agentiei Nationale;
i) propune spre aprobare, directorului general al Agentiei Nationale structura
organizatorica 9i statui de functii;
j) aproba fi9a postului pentru toti angajatii din subordine;
k) coordoneaza intregul sistem de activitate din punct de vedere al
managementului calitatii, conform ISO 9001 9i nume9te responsabilul cu sistemul de
asigurare a calitatii pentru intreaga activitate a oficiului teritorial;
I) asigura implementarea standardelor de control intern, in conformitate cu
prevederile Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea
Codului controlului
intern/managerial,
cuprinzand
standardele
de control
intern/managerial la entitatile
publice
si
pentru
dezvoltarea
sistemelor
de control
,
,
.
intern/managerial, republicat, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
m) asigura respectarea normelor de conduita profesionala a personalului in
conformitate cu prevederile' Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a
personalului contractual din autoritatile ~i institutiile publice;
n) acorda imputerniciri de reprezentare altor persoane din cadrul oficiului
teritorial in situatii cand din motive obiective nu este in masura sa-9i indeplineasca .
personal atributiile.
Art. 12 (1) La nivelul oficiului teritorial se constituie un Consiliu de conducere
prin decizia directorului oficiuluL
(2) Consiliul de conducere este constituit din director, geful serviciului
cadastru, geful serviciului publicitate imobiliara, geful serviciului/biroului economic/un
. reprezentant al compartimentului economic 9i geful biroului resurse umane ?i relatii
cu publicul sau un reprezentant al compartimentului resurse umane 9i relatii cu
publicul, dupa caz.
(3) Secretariatul consiliului de conducere este asigurat de regula de 0
persoana cu studii juridice.
(4) La gedinte poate fi invitat cu statut de observator, fara drept de vot ?i
liderul de sindicat, daca organizatia este constituita legal 9i cu drept de
reprezentativitate, conform prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011,
republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
Art. 13 (1) Consiliul de Conducere este un organ colectiv cu rol consultativ in
luarea deciziilor referitoare la propunerile privind strudura organizatorica, analiza
lunara privind realizarea principalelor activitati ?i a proiectului de buget de venituri ?i
cheltuieli al oficiului teritorial, in ce prive?te planul de activitate, respectiv rol
decizional in ce prive?te planul de pregatire profesionala ?i propunerile de premiere a
angajatilor.
(2) Consiliul de conducere lucreaza in ?edinte lunare, organizate in intervalul
1-15 al fiecarei luni, sau ori de cate ori este nevoie, in coordonarea directorului
oficiului teritorial, iar in lipsa acestuia de catre persoana desemnata sa il inlocuiasca.

"

MONfTORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Art. 14 Conducerea operativa a oficiului teritorial este realizata de:


a) directorul oficiului teritorial;

b) gefi de serviciu;
c) gefi de birou.

ATRIBUTIILE
,

,1 .. 5ERVICIUL

CAPITOLUL V
5ERVICIILOR 51
, BIROURILOR
OFICIILOR -TERITORIALE

DIN CADRUL

CADA5TRU

-,.
Art. 15 Serviciul cadastru are urmatoarele atributii:
a) receptioneaza documentatii cadastrale 9i aloca numere cadastrale;

~ _
,-

.-

.'

..

b) avizeaza tehnic expertizele judiciare efectuate de expertii judiciari Tn


specializarea topografie, cadastru 9i geodezie Tn baza Regulamentului aprobat prin
Ordinul comun nr. 1.044.364/1882/2011 al directorului general al Agentiei 9i al
Ministrului Justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a
experlizelor judiciare efectuate de exper(ii judiciari in specializarea topografie,
. cadastru ?i geodezie;
c) emite avizul de conformitate pentru Tnceperea lucrarilor de specialitate;
d) receptioneaza
lucrarile de specialitate: de masuratori terestre, de
cartografie 9i de cadastru general;
. e) receptioneaza planurile topografice analogice 9i digitale, suport al
documentatiilor de urbanism;
f) receptioneaza documentatiile topografice Tntocmite conform Hotararii
. Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea ?i evaluarea unor terenuri detinute de
societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
. g) receptioneaza planurile 9i hartile analogice 9i digitale, modelul digital al
terenului 9i ortofotoplanurile;
. h) receptioneaza planurile parcelare 9i aloca numere cadastrale imobilelor
cuprinse Tnacesta;
i) asigura evidenta documentatiilor de schimbare a categoriei de folosinta a
terenurilor 9i a suprafetelor aferente;
j) receptioneaza planurile topografice analogice 9i digitale necesare Tntocmirii
.documentatiilor de autorizare a lucrarilor de construire sau de desfiintare;
. k) avizeaza documentatiile de scoatere definitiva sau temporara a terenurilor
.agricole Tnalte scopuri decat productia agricola cu respectarea conditiilor prevazute
de lege;
I) autorizeaza persoanele fizice care executa lucrari de specialitate din
domeniul cadastrului, al geodeziei, al cartografiei;
- m) verifica periodic starea fizica a punctelor din retelele de sprijin, conform
normelor 9i regulamentelor emise de Agentia Nationala;
n) pune la dispozitia autoritatilor publice 9i a altor institutii interesate, Tn
conditiile legii, situatii statistice 9i de sinteza privind terenurile 9i constructiile;
0) raspunde la sesizarile, memoriile sau petitiile cetatenilor referitoare la
activitatea de cadastru;

10

I
I

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

p) furnizeaza persoanelor fizice 9i juridice, servicii 9i informatii conform


tarifelor in vigoare; asigura monitorizarea functionarii statiilor GNSS permanent
instalate, in zona in care oficiul teritorial isi desfasoara activitatea;
q) avizeaza impreuna cu institutiile de s'pecialitate de la nivelul judetean/al
Municipiului Bucure9ti 9i local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de
folosinta agricola 9i stabilirea retelei de drumuri agricole;
r) indruma activitatea desfa9urata de serviciile comunitare pentru cadastru 9i
agricultura, constituite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale;
s) furnizeaza date in vederea realizarii planurilor parcelare 9i a punerii in
posesie a titularilor prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu
modificarile 9i completarile ulterioare, 9i de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole $i celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 $i ale Legii nr. 169/1997, cu
modificarile 9i completarile ulterioare;
t) inventariaza situatia planurilor parcelare;
u) participa la avizarea caietelor de sarcini 9i la organizarea licitatiilor la nivel
judetean/al Municipiului' Bucure9ti pentru achizitia de echipamente 9i software
necesare desfa9urarii activitatii;
v) actualizeaza 9i intretine baza de date cadastrala.
w) constata 9i sanctioneaza abaterile privind nerespectarea prevederilor
legale in activitatea de specialitate desfasurata
de persoanele autorizate pe teritoriul
, .
judetului, aplica sanctiuni conform Legii cadastrului 9i publicitatii imobiliare nr.
7/1996, republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului
nr. 10/2000 privind desfa$urarea activitatii de realizare $i de'verificare a lucrarilor de
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei $i cartografiei de catre persoanele
fizice $i juridice autorizate pe teritoriul Romaniei 9i Ordinului directoriului general nr.
107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoa$terea
autorizarii persoanelor fizice $i juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii
Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea
realizarii $i verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei $i
al cartografiei pe teritoriul Romaniei, Ordin directorului general nr. 634/2006 pentru
aprobarea Regulamentului privind continutul $i modul de intocmire a documentatiilor
cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, 9i sesizeaza organele abilitate in drept sa cerceteze savar9irea de
infractiuni;
,
x) receptioneaza planurile 9i hartile analog ice 9i digitale realizate in baza
Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru' cauza de utilitate publica necesara
realizarii unor obiective de interes national, judetean sau local, republicata, cu
modificarile 9i completarile ulterioare.

Art. 16 (1) Serviciul Cadastru este subordonat directorului oficiului teritorial 9i


este condus de un gef serviciu, denumit inginer gef, numit prin decizie a directorului
in urma sustinerii unui concurs sau examen.
(2) T~ subordinea Serviciului. Cadastru' functioneaza Biroul Verificare 9i
Receptie Lucrari 9i Biroul Fond Funciar, conform organigramelor aprobate.
Art. 17 Tn cadrul oficiului teritorial geful serviciului cadastru, denumit inginer
gef are atributiile specifice conform figei postului prevazuta in anexa nr. 2 la
prezentul regulament.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Art. 18 in exercitarea activitatii, consilierul de cadastru, subinginerul cadastru


si
tehnicianul
cadastru din cadrul oficiului teritorial este subordonat directorului si
,
,
gefului serviciu cadastru exercitand atributiile specifice conform figei postului
prevazuta Tnanexele nr. 3a, 3b, 3c, 3d l?i 3e la prezentul regulament.
II. SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIARA
Art. 19 Activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor teritoriale este
Tndeplinita prin Serviciul Publicitate Imobiliara.
Art. 20 Serviciul Publicitate Imobiliara are urmatoarele atributii:
a) aplica normele, instructiunile, tehnicile, procedeele 9i metodologiile de
specialitate elaborate 9i avizate de Agentia Nationala prin Directia Publicitate
Imobiliara;
b) asigura Tnscrierea drepturilor de proprietate 9i a celorlalte drepturi reale ce
se constituie, se modifica, se transmit sau se sting, la cererea titularului dreptului, a
notarului public ori a celorlalte-persoane interesate;
c) asigura Tnscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii,
incapacitati 9i litigii judiciare Tnlegatura cu bunul imobil;
d) asigura Tnscrierea cailor de atac Tmpotriva Tnregistrarilor de carte funciara;
e) asigura Tnscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului
sau a celorlalte persoane interesate;
f) realizeaza sinteze, analize 9i situatii statistice privind date cuprinse Tn
cadastru 9i publicitate imobiliara, Tn colaborare cu Serviciul Cadastru 9i Ie pune la
dispozitia institutiilor, persoanelor fizice 9i juridice interesate la cerere, Tnconditiile din
Legea cadastrului 9i a publicitatH imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile 9i
completarile ulterioare;
g) furnizeaza persoanelor fizice 9i juridice, contra cost servicii 9i informatii,
conform tarifelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei 9i internelor;
h) raspunde de conservarea actelor 9i documentelor depuse de parti.
Art. 21 (1) Serviciul Publicitate Imobiliara este subordonat directorului oficiului
teritorial 9i este condus de un gef serviciu, denumit registrator gef numit prin ordin al
directorului general al Agentiei Nationale, Tn urma sustinerii unui concurs sau
examen.
(2) Registratorul gef are atributiile stabilite conform figei postului prevazuta Tn
anexa nr. 4 la prezentul regulament, se subordoneaza administrativ directorului
oficiului teritorial 9i profesional Directorului Directiei Publicitate Imobiliara din cadrul
Agentiei Nationale.
(3) Activitatea profesionala a registratorului-gef, a registratorului coordonator 9i
a registratorilor de carte funciara este coordonata 9i controlata de catre Directia
Publicitate Imobiliara Tn vederea respectarii normelor legale 9i a regulamentelor din
domeniul publicitatii imobiliare.
Art. 22 (1) Registratorul desfa90ara 0 activitate profesionala independenta
decizional cu privire la Tncheierea emisa.
(2) Sanctionarea registratorului-gef, a registratorului coordonator 9i a
registratorilor de carte funciara pentru savar9irea unor abateri Tn legatura cu

11

12

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Tndeplinirea defectuoasa/neTndeplinirea sarcinilor de serviciu se va face numai cu


- avizul directorului Directiei Publicitate Imobiliara din cadrul Agentiei Nationale.
(3) Raportul de evaluare a registratorului-~ef cuprinde evaluarea profesionala
comunicata de catre Directia Publicitate Imobiliara prin Serviciul Monitorizare,
Coordonare ~i Control ~i evaluarea administrativa Tntocmita de directorul. oficiului
teritorial, cuprinse Tntr-un singur raport de evaluare aprobat de directorul oficiului
teritorial.
(4) Raportul de evaluare a registratorului coordonator cuprinde evaluarea atat
pe plan profesional cat ~i administrativ, Tntocmit de registratorul ~ef ~i aprobat de
directorul oficiului teritorial.
(5) Raportul de evaluare al registratorului d(3carte funciara cuprinde evaluarea
atat pe' plan profesional cat ~i administrativ Tntocmit de catre registratorul coordonator
~i registratorul ~ef ~i aprobat de directorul oficiului teritorial.
Art. 23 (1) In subordinea oficiilor teritoriale functioneaza unul sau mai multe
birouri de cadastru ~i publicitate imobiliara sau birouri de relatii cu publicul, denumite
Tn continuare birouri teritoriale, unitati fara personalitate juridica, Tnfiintate conform
prevederilor legale.
(2) Birourile teritoriale realizeaza activitatea de receptie a documentatiilor
cadastrale, acolo unde sunt Tncadrati si consilieri de cadastru, efectueaza Tnscrierea
Tn cartea funciara, precum ~i alte' activitati specifice de cadastru ~i publicitate
imobiliara.
(3) Birourile teritoriale sunt conduse de un ~ef birou, denumit registrator
coordonator, aflat Tnsubordinea ~efului serviciului publicitate imobiliara/registratorului
~ef, numit prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, Tn urma sustinerii
unui concurs sau examen, dupa caz, organizat de Agentia Nationala, Tn conditiile
legii. Exceptie fac birourile teritoriale care functioneaza Tn sediul oficiului teritorial,
situatie Tn care atributii1e sunt aduse la Tndeplinire de ~eful serviciului publicitate
imobiliara/registratorul gef.
(4) Numarul birourilor teritoriale, arondarea ~i competenta acestora sunt
stabilite prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(5) In functie de volumul ~i complexitatea'lucrarilor, Tncadrul biroului teritorial
directorul poate dispune asupra numarului de consilieri de cadastru ~i registratori de
carte funciara ce-~i desfa~oara activitatea Tncadrul acestora.

II

'I

Art. 24 Biroul teritorial are urmatoarele compartimente:


a) compartimentul de primire ~i Tnregistrare a dosarelor, Tn care activeaza
minim un referent de carte funciara ~i un casier;
b) compartimentul de cadastru ~i publicitate imobiliara Tn care T~i desfa~oara
activitatea consilieri de cadastru, asistenti-registratori ~i registratori carte funciara;
c) arhiva de cadastru ~i carte funciara, avand minim un referent-arhivar.
Art. 25 (1) Pentru compartimentul de primire ~i Tnregistrare a dosarelor la
biroul teritorial se asigura 0 Tncapere separata de spatiul destinat arhivei.
(2) Spatiul destinat acestui compartiment este singurul cu acces Iiber pentru
public, Tntimpul programului stabilit. Activitatile care se desfa~oara Tn cadrul acestui
spatiu sunt:
a) primirea cererilor care au ca obiect:
I. efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara;

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

II. eliberarea extraselor de carte funciara precum ~i a copiilor dupa cartile


funciare ori dupa actele din arhiva;
III. receptia documentatiilor cadastrale ~i inscrierea in cartea funciara;
IV. completarea cu date de geodezie, cartografie ~i cadastru, necesare
realizarii documentatiilor cadastrale;
b) indrumarea ~i informarea solicitantilor cu privire la lucrarile de cadastru ~i
carte funciara, direct sau telefonic;
c) verificarea actelor necesare pentru serviciile de cadastru ~i publicitate
imobiliara;
d) verificarea tarifelor incasate pentru serviciile solicitate;
e) inregistrarea cererilor in registrul general de intrare;
f) completareafilelor de comunicare ~i expedierea lucrarilor de cadastru ~i
carte funciara;
g) primirea ~i expedierea corespondentei;
h) asigurarea consultarii cartilor funciare precum ~i a actelor aflate in arhiva.
Art. 26 (1) Arhiva biroului de cadastru ~i publicitate imobiliara ~i a biroului de
relatii cu publicul este organizata ca un spatiu separat, destinat depozitarii cartilor
funciare, a documentelor care au stat la baza efectuarii operatiunilor de carte
funciara, a registrelor specifice precum ~i a oricaror documente gestio nate de catre
acestea in vederea desfa~urarii specifice.
(2) Arhiva biroului de cadastru ~i publicitate imobiliara ~i a biroului de relatii cu
publicul este in responsabilitatea unui referent-arhivar care raspunde de pastrarea
in buna stare a documentelor enumerate mai sus.
(3) Cartile funciare vechi, pe localitati, se afi~eaza a~ezate in_arhiva, grupate
pe unitati administrativ-teritoriale: comuna, ora~, municipiu.
(4) in scopul asigurarii unui circuit continuu ~i in deplina siguranta a
documentelor aflate in arhiva biroului de cadastru ~i publicitate imobiliara ~i a biroului
de relatii cu publicul, referentul - arhivar consemneaza in registrul de arhiva
(depozit), toate unitatile arhivistice depozitate, care se scot de catre angajatii
respectivului birou, sub semnatura, pe baza cererilor inregistrate in registrul general
de intrare.
(5) Registrul de arhiva sau de depozit cuprinde urmatoarele rubrici: numarul
'curent al documentelor scoase din arhiva, data, numele ~i prenumele petentului,
numarul de carte funciara solicitata ~i comuna, ora~ul, municipiul, numarul actului
solicitat, data ie~irii din arhiva, data intrarii in arhiva, persoana responsabila din
cadrul biroului teritorial care a solicitat documentul, semnatura, observatii.
(6) Referentul - arhivar se ingrije~te de pastrarea ~i completarea tuturor
rubricilor acestui registru.
Art. 27 (1) Directorul oficiului teritorial stabile~te prin decizie, la propunerea
registratorului-~ef ~i a ~efului serviciului cadastru, urmatoarele:
a) atributiile ce revin fiecarui sa lariat, in conformitate cu fi~a postului;
b) repartizarea referentilor pentru lucrarile directe cu publicul din cadrul
compartimentului registratura, in functie de volumul de activitate;
c) alte masuri privind activitatea compartimentelor.
(2) in situatia in care compartimentul de cadastru ~i publicitate imobiliara din
cadrul biroului de cadastru ~i publicitate imobiliara functioneaza fara consilier de
cadastru, receptia documentatiilor cadastrale se face la oficiul teritorial.

14

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

(3) in cazul prevazut la alin. (2) referentul de la biroul de cadastru 9i publicitate


imobiliara prime9te cererile de receptie a documentatiei cadastrale 9i Tnscriere Tn
cartea funciara, Ie Tnregistreaza Tn registrul general de intrare 9i Ie transmite oficiului
teritorial.
(4) Dupa efectuarea receptiei 9i alocarea numarului cadastral, oficiul teritorial
restituie biroului de cadastru 9i publicitate imobiliara documentatia receptionata, Tn
vederea Tnscrierii Tncartea funciara, potrivit fluxului de lucru integrat cadastru - carte
funciara stabilit. Eliberarea documentelor se face prin biroul teritorial la care se
depune cererea de receptie a documentatiei cadastrale 9i Tnscriere Tn cartea
funciara.
(5) in toate cazurile arhivarea cererilor se face la biroul de cadastru 9i
publicitate imobiliara.

II:I'

I,

MONITORUL

Art. 28 (1) Biroul de cadastru 9i publicitate imobiliara are sigilii specifice


(9tampile rotunde) 9i parafe aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei
Nationale.
(2) Directorul oficiului teritorial stabile9te, prin decizie, persoana din cadrul
biroului de cadastru 9i publicitate imobiliara care se ocupa cu evidenta, pastrarea 9i
utilizarea 9tampilelor 9i parafelor.
Art. 29 Compartimentul de primire 9i Tnregistrare a dosarelor functioneaza
dupa un program stabilit, la nivel local, de catre directorul oficiului teritorial Tmpreuna
cu registratorul-gef 9i a gefului serviciului cadastru, ca urmare a referatului Tntocmit
de registratorul coordonator. al fiecarui birou, stabilindu-se orele de acces ale
publicului, dar nu mai putin de 5 ore Tnfiecare zi lucratoare.
Art. 30 Atributii registratorului coordonator sunt stabilite conform figei postului
prevazuta Tnanexa nr. 5 la prezentul regulament.
Art. 31 (1) Atributiile registratorului de carte funciara sunt stabilite conform
figei postului prevazuta Tnanexa -nr. 6 la prezentul regulament.
(2) Registratorul gef T9i desfa90ara activitatea fara vreo ingerinta Tn ceea ce
prive9te emiterea Tncheierii de carte funciara.
Art. 32 (1) Atributiile asistentului registrator principal sunt stabilite conform
figei postului prevazuta Tnanexa nr. 7 la prezentul regulament.
(2) Atributiile asistentului registrator sunt stabilite conform figei postului
prevazuta Tnanexa nr. 8 la prezentul regulament.
Art. 33 Atributiile referentului 9i ale referentului arhivar sunt stabilite conform
figelor postului prevazute Tnanexele nr. 9a ~i nr. 9b la prezentul regulament.
I

I'

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

III. SERVICIUUBIROUUCOMPARTIMENTUL

15

ECONOMIC

Art. 34 (1) Serviciul/Biroul/Compartimentul


economic este subordonat
directorului oficiului teritorial ~i este coordonat ~i monitorizat de catre Directia
Economica din cadrul Agentiei Nationale.
(2) Serviciul/Biroul economic este condus de un ~ef serviciu/birou, numit prin
decizie a directorului oficiului teritorial, Tn urma sustinerii unui concurs sau examen,
avand atributiile stabilite prin fi~a postului prevazuta Tn anexa nr. 10 la prezentul
regulament.
(3) Compartimentul economic este Tn coordonarea unui consilier cu studii
economice superioare, desemnat prin decizie a directorului oficiului teritorial.
(4) Atributiile consilierului din cadrul Serviciului/BirouluilCompartimentului
economic sunt stabilite conform fi~ei postului prevazute Tn anexa nr. 11 la prezentul
regulament.
(5) Atributiile referentului din cadrul Serviciului/BirouluilCompartimentului
economic sunt stabilite conform fi~ei postului prevazute Tn anexa nr. 12 la prezentul
regulament.
(6) Atributiile ~oferului, muncitorului calificat, portaruluilpaznicului, Tngrijitorului,
sunt prevazute Tn anexele nr. 12a, 12b, 12c, ~i 12d la prezentul regulament.
Art. 35 (1) Serviciul/Biroul/economic are urmatoarele atributii, competente ~i
responsabilitati:
a) organizeaza, conduce ~i raspunde de activitatea administrativa;
b) sprijina ordonatorul de credite al oficiului teritorial Tnvederea exercitarii de
catre acesta a atributiilor ce decurg din punct de vedere economico-financiara;
c) Tntocme~te ~i fundamenteaza proiectul de buget anual al oficiului teritorial
pe baza necesarelor transmise de ~efii de compartimente;
d) urmare~te realizarea, evidentierea ~i reconcilierea Tncasarilor pe surse de
venit conform legislatiei Tnvigoare;
.
e) tine evidenta conturilor extracontabil;
f) Tntocme~te ~i analizeaza fi~ele de cont pentru activitatea proprie,
registrele contabile obligatorii ~i documentele financiar contabile;
g) asigura utilizarea fondurilor cuprinse Tn bugetul de cheltuieli, efectueaza
plati Tn numerar ~i prin conturile deschise la Trezorerie catre bugetul de stat ~i terte
persoane Tndreptatite, Tnconformitate cu prevederile legale ~i tine evidenta lor;
h) organizeaza ~i raspunde de gestionarea patrimoniului oficiului teritorial ~i a
masuri pentru asigurarea integritatii acestuia;
i) propune ordonatorului de credite inventarierea anuala a patrimoniului sau
ori de cate ori situatia 0 impune;
j) asigura controlul financiar preventiv propriu ~i exercitarea controlului de
gestiune, prevazut de actele normative Tn vigoare, asupra existentei documentelor
care stau la baza operatiunilor financiar - contabile, a legalitatii plati10r ~i Tncasarilor .
~i a celorlalte operatiuni ce aduc modificari patrimoniului institutiei;
k) asigura monitorizarea cheltuielilor de personal ~i Tntocme~te documentele
referitoare la achitarea drepturilor banesti ale salariatilor si la retinerea si virarea

""

16

"

I
\
I

I
!

lR_1 _

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

obligatiilor angajatorului ~i angajatilor la bugetul statului, urmarind respectarea


prevederilor legale in vigoare;
I) tine evidenta gestiunii ~i a contabilitatii de gestiune;
m) asigura gospodarirea bunurilor aflate in gestiunea oficiului teritorial ~i
utilizarea eficienta a echipamentelor din dotare, a mijloacelor de transport, a
posturilor telefonice; intocme~te necesarul de piese de schimb pentru intretinerea ~i
functionarea parcului auto propriu;
n) intocme~te ~i depune lunar raportarile privind asigurarile sociale de stat,
asigurarile socia Ie de sanatate, contributia la fondul de ~omaj, etc.;'
0) asigura eliberarea foilor de parcurs, instruirea ~i verificarea periodica a
conducatorilor auto, verificarea starii tehnice, a bunei functionari ~i parcari a
autovehiculelor din dotare, aprovizionarii cu carburanti, lubrifianti ~i incadrarea in
consumurile normate ale acestora;
p) raspunde de arhivarea actelor ~i documentelor create la nivelul
serviciului/biroului urmeaza;
q) tine evidenta ~tampilelor ~i sigiliilor;
r) deruleaza etapa de regularizare a sumelor incasate de notarii publici in
numele ~i pe seama Agentiei Nationale ~i nevi rate in termenul legal;
5) elaboreaza propuneri pentru programul de investitii ~i reparatii capitale a
mijloacelor fixe, stabilind masuri de executare a acestora;
t) asigura organizarea activitatii de aprovizionare, in conformitate cu
prevederile legale privind achizitiile publice, receptia ~i gestionarea;
(2) Salariatii din cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului
economic,
indeplinesc urmatoarele atributii in domeniul achizitiilor publice prin persoanele
desemnate prin decizia ordonatorului de credite ca responsabile cu achizitiile publice:
a) organizeaza procedurile de achizitii publice conform legislatiei in vigoare:
- avizeaza referatele de necesitate;
- intocme~te impreuna cu compartimentele de specialitate la elaborarea
caietelor de sarcini sau solicita compartimentelor de specialitate intocmirea acestora;
- formuleaza propuneri pentru intocmirea proiectelor contractelor de achizitie;
b) intocme~te ~i modifica programul anual al achizitiilor publice, in baza
solicitarilor compartimentelor de specialitate corelat cu bugetulaprobat ~i prevederile
legale in vigoare;
c) urmare~te indeplinirea c1auzelor contractuale, in conformitate cu contractele
incheiate;
d) utilizeaza Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice pentru organizarea
procedurilor de achizitii ~i pentru achizitiile electronice prin cumparare directa;
e) asigura inregistrarea, pastrarea ~i arhivarea documentelor originale
aferente procedurilor de achizitie;
f) transmite la solicitarea Directiei Achizitii Publice din cadrul Agentiei
Nationale, orice informatie ~i/sau raport privind achizitiile desfa~urate;
g) pune in aplicare dispozitiile elaborate de Directia Achizitii Publice;
h) emite, pe baza proceselor-verbale de receptie, respectiv acceptanta,
documente constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor
contractuale de catre contractant ~i, daca este cazul, la eventualele preju~icii.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

IV. BIROUUCOMPARTIMENTUL

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

RESURSE

UMANE SI
, RELATII
, CU PUBLICUL

Art. 36 (1) Biroul/Compartimentul resurse umane 9i relatii cu publicul este


;subordonat directorului oficiului teritorial.
2':: ..
(2) Biroul resurse umane 9i relatii cu publicul este condus de un gef birou,
numit prin decizie a directorului oficiului teritorial Tn urma promovarii unui
_-:'-",JJ:concurs/examen. $eful biroului resurse umane 9i relatii cu publicul este un consilier
cu studii juridice, care exercita atributiile stabilite conform figei postului prevazuta Tn
anexa nr. 13 la prezentul regulament.
(3) Compartimentul resurse umane 9i relatii cu publicul este Tn coordonarea
unui consilier de regula cu studii superioare juridice desemnat prin decizie a
,_:-,. r.~.'""",directorului oficiului teritorial.
~,~.
i.,"
(4) Atributiile consilierului/referentului de resurse umane sunt stabilite conform
figei postului prevazute Tn anexa nr.14 la prezentul regulament.
(5) Atributiile consilieruluilreferentului
de relatii cu publicul sunt stabilite
conform figei postului prevazute Tn anexa nr. 15 la prezentul regulament.
~

,i ~
3

;i
"

II

~;<.:

,- ,

1
.c

Art. 37 Biroul/Compartimentul
resurse umane 9i relatii cu publicul are
,urmatoarele atributii, competente 9i responsabilitati:

-',::.' Ti"

. '_:' '::".

1. Atributii, resurse umane

a) asigura 9i aplica politici de personal, politici de salarizare,


de
s; ~~;
.:. - recompensare 9i acordare de beneficii Tncadrul oficiului teritorial;
!:
b) organizeaza
concursurile
pentru ocuparea posturilor vacante, cu
"
,- - J
.' asigurarea
secretariatului comisiilor, conform legislatiei Tn vigoare 9i regulamentului
aprobat de directorul general;
3
;~_ .c) analizeaza nevoile 9i stabile9te obiectivele de instruire prin consultarea
' s~ ~:..-:::gefi1or de compartimente,
cu stabilirea bugetului destinat pregatirii/calificarii
personalului;
a
::;;.'
_ .'
. d) coordoneaza 9i asigura Tnsu9irea 9i aplicarea normelor de protectie a
e
muncii 9i de prevenire 9i stingere a incendiilor;
E-,
~.
'
e) Tntocme9te statui de functii;
e
f) Tntocme9te 9i actualizeaza lunar statui de personal al oficiului teritorial;
'" ",.
,';' g) prime9te, centralizeaza 9i verifica pontajul salariatilor din cadrul institutiei
a
<,':: . .1:", .. 'pentru Tntocmirea statelor de plata;
:.: 1,,-,.,.
_h) programeaza Tmpreuna cu gefii de compartimente 9i tine evidenta
e
..".~.
-=.'"' <: concediilor de odihna, recuperarilor 9i concediilor medicale ale personalului din
cadrul oficiului teritorial;
~i::::''''';,J~ 'f' ~i
i) procura, Tntocme9te 9i completeaza la zi carnetele de munca 9i Registrul
general de evidenta a salariatilor din cadrul oficiului teritorial;
.:;1 -, -:-- -' - - , j) Tntocmeste contractele de munca si actele aditionale la acestea;
1,
k) Tntocme~te 9i actualizeaza dosareie personal~lui oficiului teritorial;
lr
8( :;;s;_ ,," , _'~.
I) ~urmareste permanent actualizarea fiselor posturilor de catre sefii de
compartiment, co~form statului de functii;'
,
m) coordoneaza evaluarea perf~rmantelor profesionale individuale anuale;
n) Tntocmeste si distribuie deciziile emise de directorul oficiului teritorial,
referitoare la fieca~e sa'iariat;
C
9

'.

17'

18

MONITORUL

OFICIAL Al'ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

0) tine evidenta sanctiunilor disciplinare, a salariilor de merit acordate,


precum 9i a diferitelor indemnizatii ~i sporuri acordate ~i retrase;
p) Tntocme~te ~i elibereaza adeverinte privind plata contributiei de asigurari
de sanatate, numarul zilelor de concediu medical efectuat 9i veniturile nete ale
angajatilor, pastreaza 9i actualizeaza evidenta salariatilor pe casele de sanatate de
care apartin;
q) fundamenteaza propunerea de cheltuieli de personal Tnvederea elaborarii
bugetului oficiului teritorial;
r) coordoneaza activitatea de aplicare a normelor privind securitatea ~i
sanatatea Tnmunca.
Art. 38 Activitatea de resurse umane este realizata de 0 persoana desemnata
prin decizie a directorului oficiului teritorial sa Tndeplineasca aceste atributii ~i care
este subordonata conform organigramei.
2. Atributii relatii cu publicul

i
I

a) asigura primirea, Tnregistrarea Tn registrul de evidenta a petitiilor ~i


solutionarea Tntermenul legal, a petitiilor formulate Tntemeiul Ordonantei Guvernului
nr. 27/2002 privind regfementarea activitatii de sofutionare a petitiilor, cu modificarile
9i completarile ulterioare;
b) asigura primirea, Tnregistrarea Tn registrul special de evidenta 9i
solutionarea Tn termenul legal, a cererilor formulate Tn temeiul Legii nr. 544/2001
privind fiberuf acces fa informatiile de interes public, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
c) asigura programul obligatoriu de relatii cu publicul 9i stabile9te de comun
acord cu conducerea oficiului teritorial programul de audienta;
d) asigura programarea audientelor ~i Tntocme~te figele de audienta;
e) 'asigura urmarirea ~i Tnregistrarea solutionarii problemelor ridicate de catre
petenti Tnaudiente;
f) solutioneaza
petitii1e pe baza punctului de vedere elaborat de
compartimentele de specialitate, Tnfunctie de obiectul acestora;
g) asigura expedierea raspunsului catre petitionar Tn termenul legal,
Tngrijandu-se ~i de c1asarea ~i arhivarea petitiilor; Tnconditiile legii;
h) anual sau ori de cate ori este nevoie, Tntocme~te, conform prevederilor
legale sau la solicitarea directorului oficiului teritorial 9i a Agentiei Nationale, situatii
statistice 9i rapoarte privind activitatea de solutionare a petitiilor 9i a cererilor
formulate Tntemeiul Legii nr. 544/2001 privind liberuf acces fa informatiile de interes
public, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
i) asigura afi~area la sediul institutiei a informatiilor de interes public
comunicate din oficiu;
j) asigura primirea, Tnregistrarea, evidenta ~i distribuirea lucrarilor intrate la
mapa directorului;
k) Tnregistreaza Tn registrul de intrari-ie9iri ~i consemneaza numarul ~i data pe
documentul primit;
I) preia 9i comunica note telefonice, faxurile, e-mail-uri;
'm) tehnoredacteaza lucrarile primite din partea conducerii institutiei.

MONITORUL

,
"

ii
;i

a
e

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA'I,

Nr. 210 bis/25.1I1.2014

CAPITOLUL VI - DISPOZITII
, FINALE
Art. 39 (1) In cadrul oficiilor teritoriale T~i desfa~oara activitatea speciali~ti
GIS/IT care au calitatea de angajati ai Agentiei Nationale - Directia Informatica, fiind
subordonati directorului acestei directii.
(2) Speciali~ti GIS/IT colaboreaza cu compartimentele functionale din cadrul
oficiului teritorial Tn care T~idesfa~oara activitatea, cu acordul prealabil al directorului
Directiei Informatice.
(3) Directorul oficiului teritorial anunta directorului Directiei Informatica orice
deficienta constatata Tnfunctionarea sistemelor informatice.
(4) Directorul oficiului teritorial avizeaza foaia de pontaj a specialistului GIS/IT
Tntocmita de biroul/compartimentul resurse umane ~i relatii cu publicul pe baza
condicii de prezenta.
Art. 40 (1) In cadrul oficiilor teritoriale ~i a Centrului National de Cartografie T~i
desfa~oara activitatea specific juridica consilierii juridici care au calitatea de angajati
ai Agentiei Nationale, fiind subordonati Serviciului Juridic din cadrul Directiei Juridice
~i Resurse Umane.
(2) Consilierii juridici colaboreaza cu compartimentele functionale din cadrul
oficiului teritorial ~i Centrului National de Cartografie Tn care T~i desfa~oara
activitatea, cu acordul prealabil al directorului Directiei Juridice ~i Resurse Umane.
(3) Directorul oficiului teritoriallCentrului National de Cartografie anunta
directorul Directiei Juridice ~i Resurse Umane orice deficienta constatata Tn
activitatea pe care 0 desfa~oara.
(4) Directorul oficiului teritorial/Centrului National de Cartografie avizeaza foaia
de pontaj a consilierului juridic Tntocmita de biroullcompartimentul resurse umane ~i
relatii cu publicul pe baza condicii de prezenta.
Art. 41 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie abatere
disciplinara.

e
Art. 42 Anexele nr. 1-15 fac parte integranta din prezentul regulament.
II,

ic
la

)e

19

MONITORUL'OFICIAL

20

AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 1
APROB,
DIRECTOR GENERAL

FI~A POSTULUI
A. IDENTIFICAREA

POSTULUI

Denumirea institutiei publice: Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara .......


Director Oficiul de Cadastru ~i Publicitate
Compartimentul:
Imobiliara .......
Director
Denumirea postului:
de catre persoana
Se completeaza
Pozitia postului In statui de organizare
responsabila cu resursele umane
Se completeaza de catre persoana
Gradul profesional
responsabila cu resursele umane
de catre persoana
Nivelul de acces la informatii c1asificate: se completeaza
cu resursele
responsabila
desemnata
umane
Relatii cu alte posturi:
a. Sfera relationala interna:
se subordoneaza Directorului General,
- relatii ierarhice
Directorului General Adjunct al A.N.C.P.I;
are In subordine ~efi servicii, birouri ~i
compartimente;

relatii functionale

intern: cu ~efii serviciilor, birourilor ~i


compartimentelor;
extern: cu conduce rea directiilor ~i
serviciilor din cadrul A.N.C.P.I;

relatii de control

se supune controlului de audit intern ~i al


Corpului de Control;
controleaza activitatea salariatilor oficiului
eritorial;
controleaza activitatea persoanelor fizice ~i
'uridice autorizate sa realizeze lucrari de
cadastru ~i geodezie;

relatii de reprezentare

I-

In limita mandatului acordat de Directorul


General al A.N.C.P.I;

- colaboreaza cu autoritatile ~i institutiile


b. Sfera relationala externa:
conducerii
dispozitiei
potrivit
relatii cu autoritati ~i institutii publice
-

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

.N.C.P.I Tn vederea Tndrumarii l?i sprijinirii


autoritatilor in aplicarea corecta l?i unitara a
prevederilor legale Tn domeniul specific de
organizatii
activitate;
relatii
cu
Tn limita mandatului acordat de Directorul
internationale
General al A.N.C.P.I;
-: relatii cu persoane juridice colaboreaza cu persoane. fizice l?i juridice
potrivit dispozitiei conducerii A.N.C.P.I in
private
ederea Tndrumarii l?isprijinirii autoritatilor in
aplicarea corecta l?i unitara a prevederilor
legale specific de activitate.
publice

~~~'RINTE~E POSTULUI:
." -. Criterii
1.Pregatire:
1.~ Studii superioare

Continut

1.1 Pregatire de baza: studii superioare de


lunga durata; Pregatire de specialitate:
. pecializare
cadastru,
geodezie
alte
pecializari asimilate sau ocupa functia de
registrator de carte funciara.
de perfectionareI1.2.
Perfectionari (specializari) periodice,
necesare mentinerii competentei pe post:
cursuri de perfectionare profesionala in
domeniul specific de activitate, cursuri de
1.3 Limbi straine l?inivelul de cunoal?tere ormare profesionala.
1.3 Cunoal?terea unei limbi straine de
.~.
circulatie internationala - abilitatea de a scrie
1.4 Cunol?tinte de operare/programare l?ide a vorbi: nivel mediu.
pe calculator l?inivelul de cunoal?tere
1.4 Cunol?tinte de operare de calculator - MS
..'
OFFICE (Word, Excel, Power Point, Internet
Explorer): nivel mediu.
1.5Alte cunol?tinte l?iabilitati
1.5. Cunol?tinte de management, calitati si
aptitudini
manageriale:
capacitati
de
organizator, coordonator .
. Experienta:
2.1. vechime Tnmunca;
2.1. Vechimea in munca: 3 ani.
~2..vechime Tnspecialitate
.2. Experienta in specialitatea ceruta de
post:
pentru consilier cadastru: 3 ani in
specializarea
cadastru,
geodezie
sau
asimilate acestora;
registrator de carte funciara: 3 ani in
~t~j~"';,"

21

MONITORUL

22

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

activitate juridica, conform art. 22 alin. (4) lit.


g) din Legea cadastrului l?i a publicitatii
imobiliare
nr. 7/1996,
republicata,
cu
modificarile l?icompletarile ulterioare;
Perioada necesara initierii in vederea
executarii operatiunilor specifice postului: 120
zile calendaristice.
3. Aptitudini ~i abilitati necesare:

3. Capacitate de analiza ~i sinteza, aptitudini


decizionale,
abilitati
de
organizare,
coordonare
~i
comunicare,
initiativa,
capacitate de lucru in echipa, stapcTmirede
sine, corectitudine, responsabilitate.

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


Cadastru

1. Locul de munca: directie/serviciu

Oficiul
de
Imobiliara ......

2. Programul de lucru:

8 ore pe zi

3. Deplasari curente:

Periodic, in vederea
oficiului teritbrial.

4. Incadrarea in conditii de munca:

Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post:

Nu este cazul

6. Compensari:

Premii

D.DESCRIEREA

ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE

~i

Publicitate

verificarii

activitatii

POSTULUI:

I. Atributii generale

a) De conducere:

III

conduce, coordoneaza l?icontroleaza activitatea oficiului teritorial. ..;


.1

11

I
I

II. Atributii specifice

I
iI

a) asigura aplicarea cadrului legislativ ~i normativ, a ordinelor Directorului General al


A.N.C.P.I ~i a hotararilor Consiliului de Administratie al A.N.C.P.Il?i a propriilor dispozitii
In cadrul activitatilor desfa~urate de oficiul teritorial;
b)

raspunde de gestionarea fondurilor alocate in calitate de ordonator tertiar de

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

23

credite;
c) raspunde
bunurilor;

de buna gestionare

a patrimoniului

oficiului

teritorial

~i integritatea

d) actioneaza pentru aplicarea strategiei AN.C.P.I la nivelul judetului


armonizarea acesteia cu solicitarile administratiei publice locale;
e) raspunde de implementarea

tuturor proiectelor AN.C.P.lla

f) aproba angajarea, lichidarea ~i ordonantarea


ivenituri ~i cheltuieli aprobat potrivit legii;
g) aproba
eritorial;

notele de fundamentare

cheltuielilor

~i propunerile

pentru

h) reprezinta oficiul teritorial la nivel local ~i AN.CP.I


General al AN.C.P.I;

~i urmare~te

nivel de judet;
stabilite prin bugetul de

bugetul

anual al oficiului

pe baza de ordin al Directorului

i) propune spre aprobare Directorului General al AN.C.P.I

structura organizatorica

~i

Istatele de functii;
j) nume~te ~i elibereaza din functie personalul oficiului teritorial;
k) aproba fi~a postului pentru toti angajatii din structura oficiului teritorial;
I) raspunde
iA.N.C.P.I;

de raportarea

m) coordoneaza
oficiului teritorial;

activitatilor

~i monitorizeaza

n) realizeaza evaluarea
din sub-ordine;

profesionala

0) indepline~te orice alte atributii


!specific de activitate;
p)stabile~te anual, impreuna
urmatoarea perioada.

desfa~urate

in cadrul oficiulLJi teritorial

orice alte actiuni

individuala

dispuse

necesare

bunei functionari

a ~efilor compartimentelor

de ~eful ierarhic

cu ~efii de servicii, obiectivele

E. OBIECTIVELE POSTULUI
a) Cuno~tinte ~i experienta in domeniul de activitate;

catre

superior

functionale

in domeniul

oficiului teritorial

pentru

Iii

.1

MONITORUL

24

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

!
ll!

i I
I

I,

I' I

b) Judecata lli impactul deciziilor;

I '

c) Respectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;

d) Adaptabilitate, f1exibilitate, integrarea in echipa;


,

!I
Ii!

III
I

e) Cunolltinte de management.

II

F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare

1. Capacitatea de a organiza -. Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie


desfallurate in institutie, delimitarea lor in atributii, stabilirea pe baza acestora a
obiectivelor, repartizarea atributiilor in functie de nivelul studiilor, grad, treapta.

I
III
i

I'
I

2. Capacitatea de a coordona - Armonizarea deciziilor lli actiunilor personalului


precum lli activitatile din cadrul institutiei in vederea realizarii obiectivelor acestuia.
3. Capacitatea de a controla - Capacitatea de a controla lli de a superviza activitatea
serviciilor/compartimentelor din cadrul institutiei, depistarea deficientelor lli luarea
masurilor necesare pentru corectarea la timp a cestora.

14.

Capacitatea de a decide - Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de


raspundere lli conform competentei legale, cu privire la desfallurarea activitatii
structurii conduse, in scopul de a atinge rezultatul dorit.

5. Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului - Cunoallterea personalului din


subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa lli de a mentine
politice de personal eficiente, in scopul motivarii acestuia.
6. Capacitatea de analiza ~i sinteza - Capacitatea de interpreta un volum de informatii,
de a identifica ~i de a valorifica elemente noi ~i de a selecta aspectele esentiale
pentru domeniul analizat.
7.

Creativitate lli spirit de initiativa - Atitudine activa in solutionarea problemelor lli


realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a
acestor probleme; atitudine pozitiva fata de idei noi; inventivitate in gasirea unor cai
de optimizare a activitatii desfa~urate.

8. Nivelul cunolltintelor lli abilitatilor - Cunoallterea reglementarilor specifice


domeniului de activitate. Abilitati de a planifica lli administra activitatea unei echipe
formate din personalitati diferite, cu un nivel diferit al capacitatii de a colabora de
indeplinirea unei atributii. Capacitatea de a adapta stilul de conducere la situatii

II

I.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

diferite, precum l?ide a ac1iona pentru gestionarea l?irezolvarea conflictelor.


Nivelul de implicare in indeplinirea atribu1ii1or- Implicarea in mod curent l?i la
solicitarea superiorilor ierarhici, in activita1i care depal?esc cadrul de responsabilitate
definit conform fisei postului.
1O..Capacitatea~de a lucra cu supervizare redusa - Capacitatea de.a pune eficient in
.c practica ~solu1iile
proprii l?i pe cele dispuse pentru desfal?urarea in mod
1 #'".c~respunzator a activita1ilor, pentru realizarea obiectivelor .

.: 12. q,appcitatea de lucra in echipa - Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si


.~ 'b(i:iCi'ucec~~tiibu1ia prin participare efectiva , de a transmite eficient si de a permite
~ dezvoltarea" Ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.
1

13. Capatitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite l?i recepta cu ul?urin1a


informa1ii1ein scris l?iverbal.

Director General Adjunct

Salariat

Vizat

f._d,,-,
Qirecti(i Juridica ~i Resurse
"l:

Umane

.1[.;

L
;

25

MONITORUL

26

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 2
I

APROB,
DIRECTOR OCPI
.....................

I I
I

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institu!iei publice: Oficiul de Cadastru :;;i Publicjtate Imobiliara ....
Compartimentul:
Denumirea postului:
Pozi!ia postului in statui de func!ii

Serviciul Cadastru
$ef Serviciu
Se completeaza de catre
responsabila cu resursele umane

Gradul
profesional
al
ocupantului Se completeaza
de
postului:
responsabila cu resursele
Nivelul de acces la informa!ii c1asificate Se completeaza
de
responsabila cu resursele

,[

catre
umane
catre
umane

persoana
persoana
persoana

Rela!ii cu alte posturi:


a. sfera rela!ionala interna: rela!ii a. se subordoneaza Directorului OCPI;
ierarhice, func!ionale, de control,
de reprezentare;
b. sfera rela!ionala externa: rela!ii cu b. colaboreaza cu autorita!ile :;;i institu!ii1e
autorita!i :;;iinstitu!ii publice, rela!ii publice

II
! I

potrivit

dispozi!iei

conducerii

cu organiza!ii interna!ionale, rela!ii institu!iei in vederea indrumarii :;;i sprijinirii


cu persoane juridice private.

autorita!ilor in aplicarea corecta :;;i unitara a


prevederilor legale in domeniul specific de
activitate al institutiei;

B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
1.1 Pregatire:studii superioare

. Con!inut
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare
studiilor

III
I

lunga

'I II

pregatire

de

specialitate:

cadastru, geodezie, topografie.


1.2 Cursurilprograme de perfec!ionarel 1.2 Perfec!ionari (specializari) periodice,

II

specializare

I I.

necesare men!inerii competen!ei pe post:

cursuri de perfec!ionare

I
I

profesionala in

domeniul specific de activitate.

I
I

durata;

studii superioare de

absolvite):

1.3

I
,I

.. I~Ii

I,

Illil:

Limbi

cunoa:;;tere

straine

:;;i

nivelul

de 1.3 Limbi straine - nivel mediu.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

1.4 Cuno~tinte de operare/programare


pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

1.4Tehnologii

speciale

27

care

trebuie

cunoscute: operare PC, sisteme informatice


utilitare.

1.5 Alte cuno~tinte ~i abilitati

1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii


operatiunilor

specifice

necesitatea

unor

capacitate

de

postului:

aptitudini

conducere,

maxim;
deosebite:

capacitate

de

analiza, sinteza, abilitati de comunicare.


2. Experienta:

2.1. Experienta in specialitatea

12.1.vechime in specialitate

post: 3 ani;
Perioada

necesara

initierii

executarii

operatiunilor

ceruta de

in

vederea

specifice

postului:

120 zile calendaristice.


3. Aptitudini ~i abilitati necesare:

Capacitate

de

lucru

.in

echipa,

responsabilitate, initiativa, stapanire de sine,


capacitate

de

analiza

~i

sinteza,

corectitudine.
C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:
1. Locul de munca:directie/serviciu
2. Programul de lucru:

Serviciul Cadastru
80re/zi

3. Deplasari curente

Cand este cazul

4. Incadrarea in conditii de munca

Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI:

I. Atributii generale
- Organizeaza ~i conduce activitatea Serviciului Cadastru;
- Stabile~te atributiile persoanelor din subordine;
" :.-Face propuneri privind angajarea, promovarea, cercetarea disciplinara ~i evaluarea
persoanelor din subordine;
- Asigura reprezentarea ~i apararea intereselor institutiei;
- Identifica nevoile de perfectionare a personalului;
, - Raspunde de mentinerea ~i imbunatatirea sistemului de managementul calitatii;

MONITORUL

28

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

- Raspunde de documentele c1asificate;


- Indeplinel?te orice alte atributii date de l?eful ierarhic superior Tnlimita competentei ~i
a specificului postului ocupat.

II. Atributii specifice


a. Participa

la coordonarea

elaborarii

proiectelor

de

regulamente,

norme,

metodologii l?iinstructiuni privind activitatea de cadastru la nivel national;


b. Aplica

normele,

instructiunile,

tehnicile,

procedeele

l?i metodologiile

de

specialitate, elaborate sau avizate de A.N.C.P.I;


c. Participa la coordonarea elaborarii propunerilor cu privire la strategiile, politicile
l?iprogramele din domeniul cadastrului;
d. Participa la coordonarea activitatii privind promovarea tehnicilor, procedeelor l?i
metodologiilor de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene;
e. Participa

la

introducerea

coordonarea
cadastrului,

elaborarii

l?i promovarii

specificatiilor

tehnice,

propunerilor
caietelor

de

pentru
sarcini,

modalitatilor de verificare l?ireceptie cu privire la lucrarile de cadastru;


f.

Participa

la

coordonarea

modului

de

implementare

l?i de

aplicare

regulamentelor l?inormelor Tndomeniu, la nivelul oficiilor teritoriale;


g. Inventariaza situatia planurilor parcelare l?i coordoneaza activitatea serviciilor
comunitare din cadrul primariilor;
h. Monitorizeaza l?i tine evidenta tuturor schimbarilor categoriilor de folosinta ale
terenurilor agricole l?ineagricole la nivelul teritoriului administrativ al judetului;
i.

Realizeaza baza de date cadastrala;

j.

Constata abaterile privind nerespectarea prevederilor legale Tn activitatea de


specialitate desfal?urata de persoanele autorizate de pe teritoriul judetului;

k. Realizeaza sinteze, analize l?isituatii statistice Tmpreuna cu Serviciul Publicitate


Imobiliara;
I.

Participa la derularea proiectelor l?i programelor internationale;

m. Participa la manifestari

cu caracter l?tiintific, simpozioane

l?i seminarii Tn

domeniul cadastrului;
n. Raspunde la solicitarile, petitiile, persoanelor fizice sau juridice, Tnconformitate
cu dispozitii1e legale Tnvigoare;
o. Controleaza,

avizeaza l?i receptioneaza

dupa caz, lucrarile de geodezie,

topografie, cadastru l?icartografie;


p. Asigura consu!tanta de specialitate tertilor conform tarifelor Tnvigoare;
q. Participa la programele de pregatire profesionala;

MONITORULOFICIAL AL ROMANIEI,PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

29

r. - Participa la elaborarea ~i promovarea reglementarilor unitare cu privire la


tipizarea documentelor ~i avizelor, uniformizarea, f1uidizarea ~i simplificarea
procedurilor din domeniu;
: E. OBIECTIVELE POSTULUI

1. Cuno~tinte ~i experienta Tndomeniul de activitate;


_ 2~.Rationamentul ~i impactul deciziilor;
;' 3. Respectarea termenelor de Tndeplinirea a sarcinilor;
4:.Adaptabilitate, flexibilitate, integrarea Tnechipa;

5. Cuno~tinte de management;
. F~CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare

1. Capacitatea de a organiza - Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie


desfa~urate, delimitarea lor Tn atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor,
repartizarea atributiilor Tnfunctie de nivelul studiilor, grad, treapta.
2. Capacitatea de a coordona - Armonizarea deciziilor ~i actiunilor
precum ~i activitatile Tnvederea realizarii obiectivelor acestora.

personalului

3. Capacitatea de a controla - Capacitatea de a controla ~i de a superviza


activitatea, depistarea deficientelor ~i luarea masurilor necesare pentru corectarea
la timp a acestora.
4. Capacitatea de a decide - Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de
raspundere ~i conform competentei legale, cu privire la desfa~urarea activitatii
structurii conduse, Tnscopul de a atinge rezultatul dorit.
5. Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului - Cunoa~terea personalului din
subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa ~i de a mentine
politice de personal eficiente, Tnscopul motivarii acestuia.
6. Capacitatea de analiza ~i sinteza - Capacitatea de interpreta un volum de
informatii, de a identifica ~i de a valorifica elemente noi ~i de a selecta aspectele
esentiale pentru domeniul analizat.
.7.

Creativitate ~i spirit de initiativa - Atitudine activa Tn solutionarea problemelor ~i


. realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a
acestor probleme; atitudine pozitiva fata de idei noi; inventivitate Tn gasirea unor
cai de optimizare a activitatii desfa~urate.

8. Nivelul cuno~tintelor ~i abilitatilor - Cunoa~terea reglementarilor specifice


domeniului de activitate.
Abilitati de a planifica ~i administra activitatea unei
echipe formate din personalitati diferite, cu un nivel diferit al capacitatii de a
colabora de Tndeplinirea unei atributii. Capacitatea de a adapta stilul de conducere
la situatii diferite, precum ~i de a actiona pentru gestionarea ~i rezolvarea
conflictelor.
9.. Nivelul de implicare Tn Tndeplinirea atributiilor - Implicarea Tn mod curent ~i la
solicitareasuperiorilor
ierarhici, Tn activitati care depa~esc cadrul de

MONITORUL

30

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

responsabilitate definit conform fisei postului.


10. Capacitatea de a lucra cu supervizare redusa - Capacitatea de a pune eficient In
practica solutiile proprii ~i pe cele dispuse pentru desfa~urarea In mod
corespunzator a activitatilor, pentru realizarea obiectivelor.
11. Loialitate fata de institutie - Sustinere institutiei ~i a obiectivelor ei prin promovarea
politicilor, strategiilor ~i a unei imagini favorabile.
12. Capacitatea de a lucra In echipa - Capacitatea de a se integra Intr-o echipa, de asi aduce contributia prin participare efectiva , de a transmite eficient si de a permite
dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.
13. Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite ~i recepta cu u~urinta
informatiile in scris ~i verbal.

Data:

Salariat

Vizat
Biroul/Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul

MONITORUL

t' Anexa

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

nr. 3a
APROB,
DIRECTOR OCPI

~.FI$A'POSTULUI
to.

A-.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institulieipublice: Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara ....
Compartimentul:
Serviciul Cadastru
Denumirea pCistului:
Consilier cadastru
PozJlia postului in statui de funclii
Se completeaza
de catre
persoana
..
responsabila cu resursele umane
Gradul
profesional
al
ocupantului Se
completeaza
de
catre
persoana
p"6stului:
resp()nsCltJil~cu resursele umane
Nivelul de acces la informalii c1asificate . Se completeaza
de catre
persoana
responsa.bila cu resursele umane
Relalii cu alte posturi:
,- - a. sfera relalionala interna: reialii a. se subordoneaza Directorului OCPI,
ierarhice, funclionale, de control, $efului Serviciului Cadastru
de reprezentare;
b. sfera relalionala externa: relalii cu b. in funclie de cerinlele ocazionale ale
autoritali ~i institulii publice, relalii ~NCPI/OCPI. .. , in limita prerogative lor
cu organizalii internalionale, relalii postului
cu persoane juridice.private .
"

. B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
1. 1Pregatire:studii superioare

Conlinut
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare
studiilor absolvite): studii superioare de
lunga durata; pregatire de' specialitate:
geodezie, cadastru, topografie.
1.2 Cursuri/programe de perfeclionare/ 1.2 Perfeclionari (specializari) period ice,
specializare
necesare menlinerii competentei pe post:
cursuri de perfeclionare profesionala in
domeniul specific de activitate.
1.3 Limbi straine
~i nivelul
de 1.3 Limbi straine - nivel mediu.
cunoa~tere
1.4 Cuno~tinle de operare/programare 1.4Tehnologii
speciale
care
trebuie
pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere
cunoscute: operare ~i prelucrare aplicalii
PC, utilizarea bazelor de date informatizate
pentru cadastru la un nivel mediu.
1.5 Alte cuno~tinle ~i abilitali
1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii
operaliunilor
specifice
postului:mediu;
necesitatea
unor
aptitudini
deosebite:
capacitate de analiza, sinteza, abilitali de
comunicare, capacitate de lucru in echipa,
responsabilitate, iniliativa, stapanire de sine,
corectitudine.

31

MONITORUL

32

OFICIAL AL ROMANIEI,

~. Experienla:
2.1. vechime in specialitate

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1\1.2014

2.1. Experienla in specialitatea ceruta de


postse completeaza de catre persoana
responsabila cu resurse umane;
Perioada necesara inilierii in vederea .
executarii operaliunilor specifice postului: 90
lzile calendaristice.

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


1. Locul de munca:direclie/serviciu

Serviciul Cadastru

2. Programul de lucru:

8ore/zi

3. Deplasari curente

Verifica la teren, prin sondaj sau de dUe ori


al
de executare
este cazul( modul
persoanele
de
efectuate
masuratorilor
autorizate.

4. Incadrarea in condilii de munca

Nu este cazul

5. Riscuri implicate de.post

Nu este cazul

..

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE

POSTULUI:

I. Atributii generale
- Realizeaza atributiile corespunzatoare postului;
Cunoal?te l?iaplica cu consecvenla reglementarile specifice activitatii desfal?urate;
_ Respecta normele de disciplina l?inormeIe etice in indeplinirea atributiilor;
- Se preocupa permanent de cre~terea nivelului profesional;
_ Respecta confidentialitatea datelor la care are acces;
_ Respecta prevederile din documentalia sistemului de management al calitalii
specifice activitalii pe care 0 desfa~oara;
_ Implementeaza acliunile de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de
riscuri al serviciului;
_ Indepline~te orice alte atribulii date de ~eful ierarhic ~i prevazute de legislalia in
domeniu in Iimita competentei l?ia specificului postului.
II. Atributii specifice

II \

II
I

I I

,I

II: Ii
II

ill,

I'

a) verifica ~i receplioneaza documentalii cadastrale de inscriere in cartea


unciara prin atribuirea unitara a numerelor cadastra Ie unice pe un teritoriu
administrativ conform prevederilor Ordinelor Directorului General al A.N.C.P.I nr.
634/2006, nr. 134/2009 ~i nr. 415/2009;
b) inregistreaza in baza de date toate numerele cadastrale atribuite imobilelor
ce fac obiectul cererilor inregistrate prin RGI, precum ~i notele de completare sau
respingerile aferente acestor cereri;
c) avizeaza tehnic, inainte de depunerea lor in instanla, expertize judiciarE
acute de experti judiciari in baza unui regulament elaborat in comun de A.N.C.P.\ ~
Ministerul Justiliei;
d) avizeaza ~i receplioneaza documentalii tehnice intocmite confonT

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

.~prevederilor Ordinului Directorului General al A.N.C.P.I nr. 108/2010;


e) verifica periodic starea fizica a punctelor din reteaua de sprijin conform
, normelor si regulamentelor emise de Agentia Nationala;
.~.
f) aplica prevederile Ordinului Directorului General al A.N.CP.I nr. 107/2010;
g) constata si sanctioneaza abaterile privind nerespectarea prevederilor legale
in activitatea de specialitate desfasurata de persoanele autorizate pe teritoriul
: 'udetului in conformitate cu Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I nr. 107/2010;
h) rezolva, conform proceduriilor legale, litigii. provenite din suprapuneri la
~ documentatiile avizate ~i receptionate sau pe care Ie are in curs de avizare;
"
. i) anuleaza la cerere documentatii cadastrale sau numere cadastrale, conform
:: procedurilor legale;
.
,:.
j) verifica din punct de vedere tehnic corectitudinea executarii planurilor
,. parcelare depuse de primarii, atunci cand se verifica la teren documentatiile
, cadastrale ale parcelelor individuale;
.' ~':.
k) colaboreaza cu Serviciul Publicitate Imobiliara pentru rezolvarea diverselor
; probleme in domeniu;
~;. ~
I) participa la realizarea sintezelor, analizelor ~i situatiilor statistice privind date
" cuprinse in cadastru ~i publicitate imobiliara in colaborarea cu serviciul de publicitate
:. imobiliara in vederea punerii la dispozitia institutiilor, persoanelor fizice ~i juridice
l~ interesate, la cerere, in conditiile Legea cadastrului ~i publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
1i republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;;
m) raspunde la cereri, sesizari repartizate de ~eful de serviciu.
>E:~OBIECTIVELE POSTULUI

."

-'

!. Cuno~tinte

~i experienta in domeniul de activitate;

2. Respectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;


3. Adaptabilitate, f1exibilitate, integrarea in echipa;
4. Cunoa?terea ?i aplicarea consecventa
desfa?urate.

a reglementarilor

specifice activitatii

: F. CRITERII DE EVALUARE
.c.
-

Criteriul de evaluare
- . 1. Nivelul

cuno~tintelor ~i abilitatilor - Cunoa~terea reglementarilor specifice


domeniului de activitate. Totalitatea ideilor, informatiilor precum si aptitudinile de
a Ie folosi cu ingeniozitate ~i pricepere in domeniul de activitate in vederea
obtinerii performantelor dorite. Capacitatea de a face lucrurile cu u~urinta, cu
pricepere

2. Nivelul de implicare in indeplinirea atributiilor. - Implicarea in mod curent in


activitatile pe care Ie presupune realizarea atributiilor
desemnate prin fi~a
postului.
3. Capacitatea de a rezolva problemele. Dificultatea/complexitatea
atributiilor
indeplinite in raport cu posturi similare.- Implicarea activa in dificultatile
intervenite in activitatea curenta, capacitatea de a pune eficient in practica
solutiile proprii precum ~i pe cele dispuse; identificarea solutiilor adecvate pentru
desfa~urarea in mod corespunzator c;l activitatilor in vederea atingerii obiectivelor

33

MONITORUL

34

OFICIAL AL ROMANIEI,PARTEA

I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

stabilite.
4. Capacitatea de analiza 9i sinteza. Creativitate 9i spirit de initiativa - Capacitatea
de a interpreta un volum mare de informalii, de a identifica ~i valorifica
_ elementele noi, de a selecta aspectele esenliale pentru domeniul analizat.
Atitudine activa fala de idei noi ~i Tn solulionarea problemelor prin crearea unor
moduri alternative de rezolvare a problemelor; Inventivitate, iniliativa Tn gasirea
unor cai de optimizare a activitalii desfa~urate.
5. Capacitatea de a lucra independent. Capacitatea de a lucra cu supervizare
redusa - Capacitatea de a desfa~ura activitali pentr~ Tndeplinirea atribuliilor de
serviciu fara a solicita coordonare, cu exceplia cazurilor Tncare activitalile implica
luarea unor decizii care depa~esc Iimitele de competenla.
6. Loialitate fala de institulie. Respectarea normelor ~i regulilor interne - Suslinere
instituliei ~i apararea prestigiului acesteia Tntr-un mod loial precum ~i promovarea
unei imagini favorabile. Obligalia respectarii normelor de conduita, normelor etice
precum ~i a regulilor de disciplina Tnvederea desfa~urarii Tncondilii de eficienta a
activitatii.
7. Capacitatea de a lucra Tn echipa - Capacitatea de a se integra Tntr-o echipa, de
a-si aduce contribulia prin participare efectiva , de a transmite eficient si de a
permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.
8. Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite ~i recepta cu u~urinta
informaliile Tn scris ~i verbal, de a asculta activ, observa ~i oferi feed-back
imediat.
9. Capacitatea de a-~i asuma responsabilitati - Capacitatea de accepta erorile sau
dupa caz, deficienlele propriei activitati, de a raspunde pentru acestea;
capacitatea de a Tnvata din gre~eli ~i a nu Ie mai repeta.
10. Capacitatea de a se perfecliona ~i a valorifica experienla dobandita - Dorinla
permanenta de -perfectionare profesionala, de Tmbunatalire a activitalii curente;
aptitudinea de a pune Tnpractica cuno~tinlele ~i deprinderile dobandite;
.~
..

11. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice TnTndeplinirea atributiilor


- Cunoa~terea ~i respectarea reglementarilor legale prevazute prin acte
normative, respectarea obligaliilor ~i relaliilor de munca stabilite. Respectarea
valorilor fundamentale, principiilor ~i normelor morale.
.

Data:

~ef Serviciu Cadastru

Salariat

Vizat
BiroullCompartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul
;

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

35

. Anexa nr. 3 b
APROB,
DIRECTOR OCPI

-FI~A POSTULUI
, A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institutiei publice: Oficiul de Cadastru liii Publicitate Imobiliara ...
Gompartimentul:
Serviciul Cadastru/Biroul Fond Funciar
Denumirea postului:
Subinginer cadastru
Pozitia postului Tnstatui de functii
Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Gradul
profesional
al
ocupantului Se completeaza de persoana desemnata
postului:
rl3sponsabila cu resurse/e umane
Nivelul de acces la informatii clasificate Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Relatii cu alte posturi:
a. sfera relationala interna: relatii a. se subordoneaza Directoru/ui OCPI,
ierarhice, functionale, de control,! $efului Serviciu Cadastru/Birou Fond
de reprezentare;
Funciar;
b. sfera relationala externa: relatii cu b. Tn functie de cerintele ocazionale ale
autoritati liii institutii publice, relatii ANCPI/OCPI. .. , Tn Iimita prerogative/or
cu organizatii internationale, relatii postului;
cu persoane juridice private.
B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
Continut
1.1 Pregatire:studii superioare de scurta 1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare
durata

studiilor
scurta

absolvite):
durata;

studii

pregatire

superioare
de

de

specialitate

cadastru, geodezie, topografie.


1.2 Cursuri/programe

de perfectionare/1.2

specializare

Perfectionari

(specializari)

necesare mentinerii competentei


cursuri

de

perfectionare

periodice,
pe post:

profesiona/a

Tn

domeniul specific de activitate.


1.3

Limbi

straine

liii

nivelu/

de 1.3 Limbi straine -nivel mediu

cunoaliitere
1.4 Cunoliitinte de operare/programare
pe calculator liii nive/ul de cunoaliitere
.-

1.4Tehnologii
cunoscute:

speciale

operare

care

l?i prelucrare

trebuie
aplicatii

PC, utilizarea bazelor de date informatizate


pentru cadastru la un nivel mediu;

1.5 Alte cuno~tinte liii abilitati

1.5 Efortul intelectua/ caracteristic efectuarii


operatiunilor

-specifice

postului:

mediu;

MONITORUL

36

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

deosebite:

aptitudini

unor

necesitatea

capacitate de sinteza, abiliU3!ide comunicare,


corectitudine, responsabilitate.
ceruta de

2. Experien!a:

2.1. Experien!a Tn specialitatea

2.1. vechime Tnspecialitate

post: se completeaza persoana desemnata


responsabila cu resursele umane;
Perioada

necesara

ini!ierii

Tn vederea

executarii opera!iunilor specifice postului: 90


zile calendaristice.

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


ServiciulCadastru/Biroul Fond Funciar

1. Locul de munca:serviciu/birou
2. Pr6gramul de lucru:

8ore/zi

3. Deplasari curente

Cand este cazul

4. Incadrarea

Nu este cazul

Tncondi!ii de munca

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul .

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE

POSTULUI:

I. Atributii generale
- Realizarea cu profesionalism a atribu!iilor corespunzatoare postului;
- Respectarea normelor interne ~i procedurilor de lucru privitoare la postul ocupat;
- Asigurarea fluxului de documente justificative ~i arhivarea acestora;
- Respectarea confiden!ialita!ii datelor la care are acces;
- Preocuparea permanenta pentru cre~terea nivelului profesional;
- Respectarea prevederilor din documenta!ia sistemului de management al calita!ii
specifica activitatii desfa~urate;
- Implementarea ac!iunilor de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de
riscuri al direc!iei;
:"Indeplinirea oricaror altor atribu!ii date de ~eful ierarhic 9i prevazute de legislatia Tn
domeniu Tnlimita competentei 9i a specificului postului ocupat.
.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

37

II. Atributii specifice


a. Aplica

normele,

metodologiilor
progresele

regulamentele,

de specialitate,

tehnice

~i ~tiinlifice

instrucliunile,
elaborate

tehnicile,

de ANCPI,

din domeniul

in

cadastrului

procedeele

~i

concordanla

cu

, geodeziei

~i

cartografiei;
b. Participa la l?edintele de lucru ale colectivului tehnic din cadrul Institutiei
Prefectului
Verifica in conformitate cu HG890/2005 documentatiile
si
intocmite de
,
, anexele
.
comisiile locale pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate;
d. Verifica documentatiile in vederea rectificarii titlurilor de proprietate l?i dispune
modalitatea de rectificare;
e. _Verificarea din punct de vedere tehnic a documentatiilor
~

-"<

".

f.

ce stau la baza

"'"proiectelor de ameliorare;

F -';:.__'

Intocmeste fisierele CPXML necesare in vederea inscrierii din oficiu in cartea

'

'fu~ciara a imobilelor mentionate in titlurile de proprietate nou emise in baza

; .~:.~<'legilor de restituire a proprietatilor funciare;


""'":--:'9:._ Executa verificari

periodice, a starii punctelor din releaua geodezica de stat;

Face propuneri pentru imbunatalirea activitalii, a fluxului de lucru, semnaleaza

.........

aparilia disfunclionalitali1or din sistem ~i propune rezolvarea la ANCPI.


;

, "_. i: 'cPune in aplicare prevederile legale cu privire la proteclia datelor c1asificate


~-'

""

- referitoare la datele de cadastru, geodezie ~i cartografie, precum ~i a secretului


..~::'-::
< de se~iciu;
Colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul oficiului teritorial;
Indepline~te sarcinile dispuse de Seful de birou, Seful de serviciu ~i Directorul
. -OCPI ,"conform Regulamentului Intern.
~
f:
fT

Participa in comisii in masura in care este nominalizat de conducerea oficiului


'
s~u conform dispoziliilor legale in vigoare;
: "m.-Respecta normele deontologice prevazute de Legea nr.477/2007 privind Codul
de conduita al personalului contractual din cadrul autoritalilor ~i instituliilor
publice;
'-

"-

Are obligalia

de a asigura confidenlialitatea

propriilor date de acces la

aplicaliile informatice utilizate de ANCPI ~i instituliile sale subordonate;

~ E..O~IECTIVELE POSTULUI
~

activitate;

38

MONITORUL

2.

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.111.2014

Respectarea termenelor de Indeplinirea a sarcinilor;

3. Adaptabilitate, f1exibilitate, integrarea In echipa;


4. Cunoal?terea l?i aplicarea consecventa a reglementarilor

specifice activitalii

desfal?urate
F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1. Nivelul cunol?tinlelor l?i abilitalilor - Cunoal?terea reglementarilor specifice
domeniului de activitate. Totalitatea ideilor, informaliilor precum si aptitudinile
de a Ie folosi cu ingeniozitate l?i pricepere in domeniul de activitate In vederea
oblinerii performanlelor dorite. Capacitatea de a face lucrurile cu ul?urinla, cu
pricepere
2. Nivelul de implicare In Indeplinirea atribuliilor - Implicarea In mod curent In
activitalile pe care Ie presupune realizarea atribuliilor
desemnate prin fil?a
postului.
3. Capacitatea de a rezolva problemele. Dificultatea I complexitatea atribuliilor
Indeplinite In raport cu posturi similare. Implicarea activa In dificultali1e
intervenite In activitatea curenta, capacitatea de a pune eficient In practica
soluliilor proprii precum l?i pe cele dispuse; identificarea soluliilor adecvate
pentru desfal?urarea In mod corespunzator a activitalilor In vederea atingerii
obiectivelor stabilite.

4. Capacitatea de analiza l?isinteza. Creativitate l?ispirit de iniliativa - capacitatea


~I I'
"

de a interpreta un volum mare de informalii, de a identifica l?i valorifica


elemente noi, de a selecta aspectele esenliale pentru domeniul analizat.
Atitudine activa fala de idei noi l?i solulionarea problemelor prin crearea unor
moduri alternative de rezolvare a problemelor; Inventivitate, iniliativa In gasirea
unor cai de optimizare a activitalii desfal?urate.

ii,

~I

~I

5. Capacitatea de a lucra independent. Capacitatea de a lucra cu supervizare


',-

I'

redusa - Capacitatea de a desfal?ura activitali pentru Indeplinirea 'atributiilor de


serviciu fara a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor In care activitatile
implica luarea unor decizii care depal?esc limitele de competenta .

6. Loialitate fata de institutie. Respectarea normelor l?i regulilor interne Sustinerea institutiei l?i apararea prestigiului acesteia Intr-un mod loial precum
l?i promovarea unei imagini favorabile. Obligatia respectarii normelor de
conduita, normelor etice precum l?i a regulilor de disciplina In vederea
desfal?urarii In condilii de eficienta a activitatii.'
7. Capacitatea de a lucra In echipa - Capacitatea de a se integra Intr-o echipa, de
a-si aduce contributia prin participare efectiva , de a transmite eficient si de a
permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.
8. Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite l?i recepta cu ul?urinta
informatiile In scris l?i verbal, de a asculta activ, observa l?i oferi feed-back
imediat.
9. Capacitatea de a-l?i asuma responsabilitati - Capacitatea de accepta erorile
sau dupa caz, deficientele propriei activitati, de a raspunde pentru, acestea;

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

capacitatea de a invala din gre~eli ~i a nu Ie mai repeta.


10. Capacitatea de a se perfecliona ~i a valorifica experienla dobandita - .Dorinla
permanenta de perfeclionare profesionala, de imbunatalire a activitalii curente;
aptitudinea de a pune in practica cuno~tinlele ~i deprinderile dobandite;
11. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice in indeplinirea
atribuliilor - Cunoa~terea ~i respectarea reglementarilor legale prevazute prin
acte normative, respectarea obligaliilor ~i relaliilor de munca stabilite.
Respectarea valorilor fundamentale, principiilor ~i normelor morale
Data:

~et Serviciu

Cadastru

Set Birou Fond Funciar

Salariat

Vizat
Biroull Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul

39

'

MONITORUL

40

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.111.2014

Anexa nr. 3 c

APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A IDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institutiei publice: Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara ...
Verificari ~i
Cadastru/Biroul
Serviciul
Compartimentul:
Receptie Lucrari
Tehnician cadastru
Denumirea postului:
Se completeaza de persoana desemnata
Pozitia postului Tnstatui de functii
responsabila cu resursele umane
ocupantului Se completeaza de persoana desemnata
al
profesional
Gradul
responsabila cu resursele umane
postului:
Nivelul de acces la informatii c1asificate Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Relatii cu alte posturi:
a.sfera
relationala interna: relatii a. se subordoneaza Directorului OCPI,
ierarhice, functionale, de control, $efului Serviciu Cadastru/Biroului Verificari
~i Receptiei Lucrari
de reprezentare;
b. sfera relationala externa: relatii cu b. b. Tn functie de cerintele ocazionale ale
prerogativelor
autoritati ~i institutii publice, relatii iANCPI/OCPI. ... , Tn li~ita
postului;
cu organizatii internationale, relatii
cu persoane juridice private.
B. CERINTELE POSTULUI:
Continut
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare

Criterii
1.1 Pregatire:studii postliceale

studiilor

absolvite):

studii

postliceale-

cadastru, geodezie, topografie.


1.2 Cursuri/programe de perfectionare/1.2
specializare

Perfectionari

(specializari)

periodice,

necesare mentinerii competentei


cursuri

de

perfectionare

pe post:

profesionala

Tn

domeniul specific de activitate.


1.3

Limbi

straiile

~i

nivelul

de 1.3 Limbi straine -nu este cazul

cunoa~tere
1.4 Cuno~tinte de operare/programare
pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere

1.4Tehnologii
cunoscute:

speciale

operare

care

~i prelucrare

trebuie
aplicatii

PC, utilizarea bazelor de date informatizate


pentru cadastru la un nivel mediu;
1.5 Alte cuno~tinte~i abilitati

1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii


operatiunilor

specifice

postului:

mediu;

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.11I.2014

necesitatea

unor

41

aptitudini

deosebite

capacitate de sinteza, abilitati de comunicare


corectitudine, responsabilitate.
2. Experienta:

2.1. Experienta in specialitatea ceruta de

2.1. vechime in specialitate

post: se completeaza persoana desemnata


responsabila cu resursele umane;
Perioada

necesara

initierii

in

vederea

executarii operatiunilor specifice postului: 90


~ile calendaristice.

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:

1. Locul de munca:serviciu/birou

Serviciu ICadastru/Bi rou1ui

Verificari

~i

Receptie Lucrari
~. Programul de lucru:

8 ore/zi

3. Deplasari curente

Cand este cazul

4. Incadrarea in conditii de munca

Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE

POSTULUI:

I. Atributii generale
- Realizarea cu profesionalism a atributiilor corespunzatoare postului;
- Respectarea normelor interne ~i procedurilor de lucru privitoare la postul ocupat;
- Asigurarea f1uxului de documente justificative ~i arhivarea acestora;
- Respectarea confidentialitatii datelor la care are acces;
- Preocuparea permanenta pentru cre~terea nivelului profesiona/;
- Respectarea prevederilor din documentatia sistemului de management al calitatii
specifica activitatii desfa~urate;
- Implementarea actiunilor de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de
riscuri ar directiei;
- Indeplinirea oricaror altor atributii date de ~eful ierarhic ~i prevazute de legislatia in
domeniu in limita competentei ~i a specificului postului ocupat.

, MONITORUL

,42

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

II. Atributii specifice


a. Aplica normele, regulamentele, instructiunile, tehnicile, procedeele ~i
metodologiile de specialitate, elaborate si avizate de ANCPI;
b. Introduce datele in baze de date textuala si arhiva digitala a titlurilor de
proprietate constituita la nivelul judetului ;
c. Raspunde de buna functionare a activitatilor de eliberare a documentelor
,informatiilor analogice ~i digitale ,precum ~i de asigurarea'pastrarii pe ani a
dosarelor,registrelor,documentelor

~i asigura conservarea actelor pe fluxul de

lucru;
d. Furnizeaza informatii ~i prod use cartografice solicitate de catre persoane fizice
~ijuridice ,cu respectarea legislatiei in vigoare ;
e. Organizeaza ~i realizeaza preluarea datelor ~i documentelor de cadastru
,geodezie ~i cartografie realizate de unitatile de specialitate sau dupa caz ,de
agentii economici care detin sau executa ,pentru nevoile proprii,planuri
topografice ,in vederea completarii ~i actuali.zarii arhivelor ~i bazelor de date
constituite la nivelul judetului;
f.

Tnregistreaza ~i tine evidenta tuturor documentelor de intrare ,a celor intocmite


pentru uz intern ,precum ~i a celor de ie~ire pe baza de registru potrivit legii;

g. Grupeaza documentele in unitati arhivistice, potrivit problematicii si termenelor


de pastrare stabilite in nomenclatorul arhivistic;
h. Organizeaza ~i P?rticipa la activitatea de arhivare a documentelor institutiei si
urmare~te arhivarea tuturor dosarelor de autorizare, precum ~i pastrarea
confidentialitatii datelor cu caracter personal cuprinse in acestea in
conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si a Legii
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestora ;
i.

Asigura activitatea de redactare ~i transmitere a titlurilor de proprietate la


Institutia Prefectului, preluarea in urma semnarii ~i eliberarea acestora catre
primarii ~i proprietari;

j.

Gestionarea ~i actualizarea bazei de date digitale a titlurilor de proprietateDDAPT - existenta la nivelul oficiului teritorial;

k. Verifica baza de date privind eventualele erori de introducere ~i consemneaza


neinchiderile la titlurile de proprietate afi~ate prin proceduri de validare
specifice aplicatiei ;
I.

Pune in aplicare la nivelul judetului regulamentele, normele, metodologiile


;

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

43

pentru activitatea de verificare 9i control ale OCPI, prevazute in :Regulamentul


privind continutul, modul de intocmire si receptie a documentatiilor cadastrale
in vederea inscrierii in cartea funciara aprobat prin Ordinul Directorului General
al ANCPI nr.634/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;Ordinul
nr.39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia

Nationala
de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a
,
taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din
domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, cu modificarile si completarile
ulterioare;Ordinul nr.186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a
serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si
unitatile sale subordonate;
m. Solutionarea petitiilor 9i adreselor repartizate Serviciului Cadastru spre
solutionare, in termenul legal;
n. Raspunde de buna functionare a activitatilor de consultare a arhivei ,
asigurandu-se ca nici 0 piesa sa nu fie sustrasa sau modificata 9i
supravegheaza pastrarea in buna stare a documentelor.aflate in arhiva;
o. Raspunde de sistemul de evidenta a documentelor, informatiilor analogice 9i
digitale
E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Realizarea atribuliilor corespunzatoare postului;
2. Cuno~tinle ~i experienla in domeniul de activitate;
3.Cunoa~terea .~i aplicarea

consecventa

a reglementarilor

specifice

activitalii

desfa~urate;
4. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice in indeplinirea atributiilor;
5. Respectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;
6. Adaptabilitate, integra rea in echipa;
F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1. Nivelul cuno~tinlelor ~i abilitali10r - Totalitatea

ideilor, informaliilor

precum ~i

aptitudinile de a Ie folosi cu pricepere in domeniul de activitate.

Q. Niverul de implicare in indeplinirea atribuliilor - Implicarea in mod curent in


activitalile
postului.

pe care Ie presupune

realizarea

atribuliilor

desemnate

prin fi~a

MONITORUL

44

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

3. Dificultatea / complexitatea atribuliilor Tndeplinite Tn raport cu posturi similare Implicarea activa Tn dificultalile intervenite Tn activitatea curenta. Capacitatea de a
pune Tn practica soluliile dispuse Tn vederea desfal?urarii Tn mod corespunzator a
activitalii.
4. Capacitatea

de autoperfeclionare

Capacitatea

de

crel?tere

Tmbunatalire a rezultatelor

l?i valorificare

permanenta
activitalilor

a experienlei

performanlelor

curente

dobandite

profesionale,

prin. punerea

Tn practica

de
a

cunol?tinlelor l?iabilitalilor dobandite.


5. Competenla Tn redactarea lucrarilor - Capacitatea de a finisa sub aspectul formei
l?ial conlinutului documentele elaborate conform cerinlelor.
6. Capacitatea de a lucra independent Capacitatea de a desfal?ura activitali pentru
Tndeplinirea atribuliilor fara a solicita coordonare. Implicarea activa Tn dificultalile
intervenite Tnactivitatea curenta, capacitatea de a pune eficient Tnpractica soluliile
proprii.
7. Loialitate fala de institulie. Respectarea normelor de disciplina l?i a normelor etice
Tn Tndeplinirea atribuliilor - Suslinerea instituliei l?i apararea prestigiului acesteia
Tntr-un mod loial precum l?ipromovarea

unei imagini

favorabile.

Obligalia

respectarii normelor de conduita l?i a regulilor de disciplina Tnvederea desfal?urarii


Tncondilii deeficienla a activitalii.
8. Capacitatea de a lucra Tn echipa - Capacitatea de a se integra Tntr-o echipa, de
a-l?i aduce contribulia

prin participare efectiva pentru realizarea

obiectivelor

echipei.

9."

"Capacitafea'de

comunicare - Aptitudine de a transmite l?i recepta cu ul?urinla

informaliile Tnscris l?iverbal.


,

10. Conduita Tn timpul serviciului - Adoptarea unui comportament adecvat Tn timpul


exercitarii atribuliilor de serviciu, respectarea normelor de conduita profesionala .
. Data:
~ef Serviciu Cadastru

~ef Birou Verificari !?iReceptie Lucrari

Salariat
Vizat
Biroull Compartimentul Resurse Umane ~i Relalii cu Publicul

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

45

Anexa nr. 3 d
APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institutiei publice: Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara ...
Compartimentul:
Serviciul Cadastru/Biroul Fond Funciar
Denumirea postului:
Subinginer cadastru
Pozitia postului in statui de functii
Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Gradul
profesional
al
ocupantului Se completeaza de persoana desemnata
postului:
responsabila cu resursele ur1)ane
Nivelul de acces la informatii c1asificate Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Relalii cu alte posturi:
a. sfera relationala interna: relatii a. se subordoneaza Directorului OCPI,
ierarhice, functionale, de control, $efului Serviciu Cadastru/Birou Fond
de reprezentare;
Funciar;
b. sfera relationala externa: relatii cu b. Tn functie de cerintele ocazionale ale
autoritati ~i institutii publice, relatii ~NCPI/OCPI ... , Tn Iimita prerogativelor
cu organizatii internationale, relatii postului;
cLJpersoane juridice private.
B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
Continut
1.1 Pregatire:studii superioare de.scurta 1.1 Pregatirea de baza (corespunza.toare
durata

studiilor
scurta

absolvite):
durata;

studii

superioare

pregatire

de

de

specialitate

cadastru, geodezie, topografie.


1.2 Cursuri/programe de perfeclionare/1.2
specializare

Perfectionari

(specializari)

periodice,

necesare mentinerii competentei


cursuri

de

perfectionare

pe post:

profesionala

Tn

domeniul specific de activitate.


1.3

Limbi

straine

~i

nivelul

de 1.3 Limbi straine -nivel mediu

cunoa~tere
1.4 Cuno~tinte de operare/programare
pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere

1.4TehnC?lo~ii
cunoscute:

speciale

operare

care

~i prelucrare

trebuie
aplicatii

PC, utiliza~ea bazelor. ~e ~~te informatizate


pentru cadastru la"uj1,nivel n~eqiu;
1.5 Alte cuno~tinte ~i abilitati

r.

1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii


operatiunilor

specifice - postului:
-II

-mediu;

46

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

necesitatea

unor

aptitudini

deosebite:

capacitate de sinteza, abilitati de comunicare,


corectitudine, responsabilitate.
2. Experienta:

2.1. Experienta Tn specialitatea

ceruta de

2.1. vechime Tnspecialitate

post: se completeaza persoana desemnata


responsabila cu resursele umane;
Perioada

necesara

initierii

Tn vederea

executarii operatiunilor specifice postului: 90


~ile calendaristice.

C. CONDITII SPECIFICE

POSTULUI:

1. Locul de.munca:serviciu/birou .

ServiciulCadastru/Biroul Fond Funciar

2. Programul de lucru:

8ore/zi

3. Deplasari curente

Cand este cazul

14. Incadrarea

Tnconditii de munca

Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul

6. Compensari:

DO. DESCRIEREA

ACTIVITATILOR

CORESPUNzATOARE

POSTULUI:

~~'_-.~,:,,",O.-'O~_--------------------------~
I. Ati"ibutii generale

- Realizarea cu profesionalism a atributiilor corespunzatoare postului;

- Respectarea normelor interne ~i procedurilor de lucru privitoare Ia.postul ocupat;


- Asigurarea fluxului de documente justificative ~i arhivarea acestora;
- Respectarea confidentialitatii datelor la care are acces;
- Preocuparea permanenta pentru cre~terea nivelului profesional;
- Respectarea prevederilor din documentatia sistemului de management al calitatii
specifica activitatii desfa~urate;
- Implementarea actiunilor de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de
riscuri al directiei;
:.Indeplinirea oricaror altor atributii date de ~eful ierarhic ~i prevazute de legislatia Tn
domeniu Tnlimita competentei ~i a specificului postului ocupat.

MONITORUL

4T

OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

II. Atributii specifice


a. Aplica

normele,

metodologiilor
progresele

regulamentele,

de specialitate,

tehnice

instruc1iunile,
elaborate

tehnicile,

de ANCPI,

~i ~tiin1ifice din domeniul

in

cadastrului

procedeele

~i

concordan1a cu
, geodeziei

~i

cartografiei;
b. Participa la ~edintele de lucru ale colectivului tehnic din cadrul Institutiei
Prefectului
c. Verifica in conformitate cu HG890/2005 documentatiile
si
,
, anexele intocmite de
comisiile locale pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate;
d. Verifica documentatiile in vederea rectificarii titlurilor de proprietate ~i dispune
modalitatea de rectificare;
e. Verificarea din punct de vedere tehnic a documentatiilor

ce stau la baza

proiectelor de ameliorare;
f.

Tntocme~te fi~ierele CPXML necesare in vederea inscrierii din oficiu in cartea


funciara a imobilelor mentionate in titlurile de proprietate nou emise in baza
legilor de restituire a proprietatilor funciare;

g. Executa verificari periodice, a starii punctelor din re1eaua geodezica de stat;


h. Face propuneri pentru imbunata1irea activita1ii, a f1uxului de lucru, semnaleaza
apari1ia disfunc1ionalita1ilor din sistem ~i propune rezolvarea la ANCPI.
i.

Pune in aplicare prevederile legale cu privire la protec1ia datelor c1asificate


referitoare la datele de cadastru, geodezie ~i cartografie, precum ~i a secretului
de serviciu;

j.

Colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul oficiului teritorial;

k. Tndepline~te sarcinile dispuse de Seful de birou, Seful de serviciu ~i Directorul


..OCPI , conform Regulamentului Intern.
I.

Participa in comisii in masura in care este nominalizat de conducerea oficiului


sau conform dispozi1iilor legale in vigoare;

m. Respecta normele deontologice prevazute de Legea nr.477/2007 privind Codul


de conduita al personalului contractual din cadrul autorita1ilor ~i institu1iilor
publice;
n. Are obliga1ia de a asigura confiden1ialitatea propriilor date de acces la
aplica1iile informatice utilizate de ANCPI ~i institu1iile sale subordonate;

E. OBIECTIVELE POSTULUI
.'

1. Cuno~tin1e ~i experien1a in domeniul de activitate;

MONITORUL

48

2.

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Respectarea termenelor de Tndeplinirea a sarcinilor;

3. Adaptabilitate, flexibilitate, integrarea Tnechipa;


4. Cunoa~terea ~i aplicarea consecventa a reglementarilor

specifice activitatii

desfa~urate
F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1. Nivelul cuno~tintelor ~i abilitatilor - Cunoa~terea reglementarilor specifice
domeniului de activitate. Totalitatea ideilor, informatiilor precum si aptitudinile
de a Ie folosi cu ingeniozitate ~i pricepere in domeniul de activitate Tnvederea
obtinerii performantelor dorite. Capacitatea de a face lucrurile cu u~urinta, cu
pricepere
2. Nivelul de implicare Tn Tndeplinirea atributiilor - Implicarea Tn mod curent Tn
activitatile pe care Ie presupune realizarea atributiilor desemnate prin fi~a
postului.
3. Capacitatea de a rezolva problemele. Dificultatea I complexitatea atributiilor
indeplinite in raport cu posturi similare. Implicarea activa in dificultatile
intervenite in activitatea curenta, capacitatea de a pune eficient Tn practica
solutiilor proprii precum ~i pe cele dispuse; identificarea solutiilor adecvate
pentru desfa~urarea in mod corespunzator a activitatilor in vederea atingerii
obiectivelor stabilite.
4. Capacitatea de analiza ~i sinteza. Creativitate ~i spirit de initiativa - capacitatea
de a interpreta un volum mare de informatii, de a identifica ~i valorifica
elemente noi, de a selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat.
Atitudine activa fata de idei noi ~i solutionarea problemelor prin crearea unor
moduri alternative de rezolvare a problemelor; Inventivitate,initiativa Tngasirea
unor cai de optimizare a activitatii desfa~urate.
5. Capacitatea de a lucra independent. Capacitatea de a lucra cu supervizare
redusa - Capacitatea de a desfa~ura activitati pentnj indeplinirea atributiilor de
serviciu fara a solicita coordonare, cu exceptia. cazurilor in care activitatile
implica luarea unor decizii care depa~esc limitele ~e compet?nta .
6. Loialitate fata de institutie. Respectarea normeJpr _~i regulilor interne Sustinerea institutiei ~i apararea prestigiului acesteia iri"tr-un mod loial precum
~i promovarea unei imagini favorabile. Obligatia -respectarii normelor de
conduita, normelor etice precum ~i a Cegu'il9C,.de. disciplina Tn vederea
desfa~urarii in conditii de eficienta a activitatii:
-.'-".
.
7. Capacitatea de a lucra in echipa - Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de
a-si aduce contributia prin participare efectiva " de a transmite eficient si de a
permite dezvoltarea ideilor noi pentru realizarea.objectivelor echipei.
J

_,.~_

6-

,-.

J. ""

.,-

8. Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite ~i recepta cu u~urinta


informatiile -in scris ~i verbal, de a asculta actjY,,\?RS!:rv~c: ~i oferi feed-back
imediat.
!' 0'.
,'~ -.. - .
9.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

capacitatea de a Tnvata din grel?eli l?ia nu Ie mai repeta.

10. Capacitatea de a se perfec1iona l?i a valorifica experien1a dobEmdita -

Dorin1a
permanenta de perfec1ionare profesionala, de Tmbunata1ire a activita1ii curente;
aptitudinea de a pune Tnpractica cunol?tin1elel?ideprinderile dobandite;

11. Respectarea normelor de disciplina l?ia normelor etice TnTndeplinirea


atribu1iilor - Cunoal?terea l?irespectarea reglementarilor legale prevazute prin
acte normative, respectarea obliga1iilor l?irela1iilor de munca stabilite.
Respectarea valorilor fundamentale, principiilor l?inormelor morale
Data:

~et Serviciu

Cadastru

Set
Birou Fond Funciar
,

Salariat

Vizat
Biroull Compartimentul Resurse Umane !ji Relatii cu Publicul

49

. 50. '

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 3 e
APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea instituliei p'ublice: Oficiul de Cadastru l?iPublicitate Imobiliara ...
Serviciul
Cadastru/Biroul
Verificari ~i
Compartimentul:
Receptie Lucrari
Tehnician cadastru
Denumirea postului:
Se completeaza de persoana desemnata
Pozilia postului in statui de funclii
responsabila cu resursele umane
profesional . al
ocupantului Se completeaza de persoana desemnata
Gradul
responsabila cu resursele umane
postului:
Nivelul de acces la informalii c1asificate Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Relalii cu alte posturi:
a. sfera relalionala interna: relalii a. se subordoneaza Directorului OCPI,
ierarhice, funclionale, de control, $efului Serviciu Cadastru/Biroului Verificari
de reprezentare;
~i Receptiei Lucrari
b. sfera relalionala externa: rela1ii cu b. b. in functie de cerintele ocazionale ale
autoritali l?i institulii publice, relalii ANCPIIOCPI ... , in Iimita prerogative lor
cu organizalii internalionale, relalii postului;
cu persoan~ juridice private.
B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
1.1 Pregatire:studii postliceale

Conlinut
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare
studiilor

absolvite):

studii

postliceale-

cadastru, geodezie, topografie.


1.2 Cursuri/programe de perfeclionare/1.2
specializare

Perfeclionari

(specializari)

necesare menlinerii
cursuri

de

periodice,

competenlei

perfeclionare

pe post:

profesionala

in

domeniul specific de activitate.


1.3

Limbi

straine

l?i

nivelul

de 1.3 Limbi straine -nu este cazul

cunoal?tere
1.4 Cunol?tinle de operare/programare
pe calculator l?inivelul de cunoal?tere

1.4Tehnologii
cunoscute:

speciale

operare

care

~i prelucrare

trebuie
aplicatii

PC, utilizarea bazelor de date informatizate


pentru cadastru la un nivel mediu;
1.5 Alte cunol?tinle l?iabilitali

1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii


operaliunilor

specifice

postului:

mediu;

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

51

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

necesitatea

aptitudini

unor

deosebite:

capacitate de sinteza, abilitati de comunicare,


corectitudine, responsabilitate.
12.Experienta:

2.1. Experienta Tn specialitatea ceruta de

2.1. vechime Tnspecialitate

post: se completeaza persoana desemnata


responsabila cu resursele umane;
Perioada

necesara

Tn vederea

initierii

executarii operatiunilor specifice postului: 90


iZile calendaristice.

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


1. Locul de munca:serviciu/birou

Servici uICadastru/Bi rouIui

Verificari

~i

Receptie Lucrari

12. Programul

de lucru:

3. Deplasari curente
4. Incadrarea Tnconditii de munca

80re/zi
Cand este cazul
Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul '

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE

POSTULUI:

I. Atributii generale
- Realizarea cu profesionalism a atributiilor corespunzatoare postului;
- Respectarea normelor interne ~i procedurilor de lucru privitoare la postul ocupat;
- Asigurarea f1uxului de documente justificative ~i arhivarea acestora;
- Respectarea confidentialitatii datelor la care are acces;
- Preocuparea permanenta pentru cre~terea nivelului profesional;
- Respectarea prevederilor din documentatia sistemului de management al calitatii
specifica activitatii desfa~urate;
- Implementarea actiunilor de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de
riscuri

al directiei;

- Indeplinirea oricaror altor atributii date de ~eful ierarhic ~i prevazute de legislatia Tn


domeniu Tnlimita competentei ;;i a specificului postului ocupat.

,\

.1

52

MONITORUL

OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

II. Atributii specifice


a. Aplica normele, regulamentele, instructiunile, tehnicile, procedeele 9i
metodologiile de specialitate, elaborate si avizate de ANCPI;
b. Introduce datele in baze de date textuala si arhiva digitala a titlurilor de
proprietate constituita la nivelul judetului ;
c. Raspunde de buna functionare a activitatilor de eliberare a documentelor
,informatiilor analogice 9i digitale ,precum 9i de asigurarea pastrarii pe ani a
dosarelor,registrelor,documentelor

9i asigura conservarea actelor pe fluxul de

lucru;
d. Furnizeaza informatii 9i produse cartografice solicitate de catre persoane fizice
9i juridice ,cu respectarea legislatiei in vigoare ;
e. Organizeaza 9i realizeaza preluarea datelor 9i documentelor de cadastru
,geodezie 9i cartografie realizate de unitati/e de specialitate sau dupa caz ,de
agentii economici care detin sau executa ,pentru flevoile proprii,planuri
topografice ,in vederea completarii 9i actualizariiarhivelor

9i bazelor de date

constituite la nivelul judetului;


f.

inregistreaza 9i tine evidenta tuturor documentelor de intrare ,a celor intocmite


pentru uz intern ,precum 9i a celor de ie9ire pe baza de registru potrivit legii;

g. Grupeaza documentele in unitati arhivistice, potrivit problematicii si termenelor


de pastrare stabilite in nomenclatorul arhivistic;
h. Organizeaza 9i participa la activitatea de arhivare a documentelor institutiei si
urmare9te arhivarea tuturor dosarelor de autorizare, precum 9i pastrarea
confidentialitatii datelor cu caracter personal cuprinse in acestea in
conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si a Legii
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestora ;
i.

Asigura activitatea de redactare 9i transmitere a tit/urilor de_proprietate la

Institutia Prefectului, preluarea in urma semnarii ,9i eliberar.ea a,cestora patre


primarii 9i proprietari;
j.

Gestionarea si
actualizarea bazei de date digitale a- titlurilor
de,proprietate
,
~
~.
~.
DDAPT - existenta la nivelul oficiului teritorial;

k. Verifica baza de date privind eventualele erori de introducere 9j,?On~emneaza


neinchiderile la titlurile de proprietate afi9ate prin pt9c_eduride vaIicl.?1re
specifice aplicatiei ;
I.

~ - .. '--'"

J?

,.

on,

.:

''i' -._~ ;,

Pune in aplicare la nivelul judetului regulamentele,.4.-.normele,


metodologiile
__ .

MONITORUL

53

OFICIAL AL ROMANIEJ., PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

pentru activitatea de verificare.si, control ale OCPI, prevazute in :Regulamentul


.

privind continutul, modul de intocmire si receptie a documentatiilor cadastrale


in vederea inscrierii in cartea funciara aprobat prin Ordinul Directorului General
al ANCPI nr.634/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;Ordinul
nr.39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia
Nationala
de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile
sale subordonate si a
,
,
taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din
domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, cu modificarile si completarile
ulterioare;Ordinul nr.186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a
serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si
unitatile sale subordonate;
m. Solutionarea petitiilor 9i adreselor repartizate Serviciului Cadastru spre
solutionare, in termenul legal;
n. Raspunde de buna functionare a activitatilor de consultare a arhivei ,
asigurandu-se ca nici

piesa sa nu fie sustrasa sau modificata 9i

supravegheaza pastrarea in buna stare a documentelor aflate in arhiva;


o. Raspundede sistemul de evidenta a documentelor, informatiilor analog ice 9i
digitale
E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Realizarea atributiilor corespunzatoare postului;
2. Cuno~tinte ~i experienta in domeniul de activitate;
3.Cunoa~terea

~i aplicarea

consecventa

a reglementarilor

specifice

activitatii

desfa~urate;
4. ~espectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice in indeplinirea atributiilor;
5. Respectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;
6. Adaptabilitate, integrarea in echipa;
F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1. Nivelul cuno~tintelor ~i abilitatilor - Totalitatea ideilor, informatiilor precum ~i
aptitudinile de a Ie folosi cu pricepere in domeniul de activitate.
12. Nivelul de implicare in indeplinirea
activitatile
postului.

pe care Ie presupune

atributiilor realizarea

Implicarea in mod curent in

atributiilor

desemnate

prin fi~a

MONITORUL

54

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

3. Dificultatea / complexitatea atributiilor Tndeplinite Tn raport cu posturi similare Implicarea activa Tn dificultatile intervenite Tn activitatea curenta. Capacitatea de a
pune Tn practica solutiile dispuse Tn vederea desfa~urarii Tn mod corespunzator a
activitatii.
4. Capacitatea
Capacitatea

de autoperfectionare
de

cre~tere

Tmbunatatire a rezultatelor

~i valorificare

permanenta
activitatilor

a experientei

performantelor

curente

dobandite

profesionale,

prin punerea

Tn practica

~
de
a

cuno~tintelor ~i abilitatilor dobandite.


5. Competenta Tn redactarea lucrarilor - Capacitatea de a finisa sub aspectul formei
~i al continutului documentele elaborate conformcerintelor.
6. Capacitatea de a lucra independent Capacitatea de a desfa~ura activitati pentru
Tndeplinirea atributiilor fara a solicita coordonare. Implicarea activa Tn dificultatile
intervenite Tnactivitatea curenta, capacitatea de a pune eficient Tnpractica solutiile
proprii.
7. Loialitate fata de institutie. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice
Tn Tndeplinirea atributiilor - Sustinerea institutiei ~i apararea prestigiului acesteia
Tntr-un mod loial precum ~i promovarea

unei imagini favorabile.

Obligatia

respectarii normelor de conduita ~i a regulilor de disciplina Tnvederea desfa~urarii


Tnconditii de eficienta a activitatii.
8. Capacitatea de a lucra Tn echipa - Capacitatea de a se integra Tntr-o echipa, de
a-~i aduce contributia

prin participare efectiva pentru realizarea

obiectivelor

echipei.
9. Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite ~i recepta cu u~urinta
informatiile Tnscris ~i verbal.
10. Conduita Tn timpul serviciului - Adoptarea unui comportament adecvat Tn timpul
exercitarii atributiilor de serviciu, respectarea normelor de conduita profesionala.
Data:
~ef Serviciu Cadastru

~ef Birou Verificari ~i Receptie Lucrari


Salariat
~
........
Vizat
Biroul/ Compartimentul Resurse Uman~~i R~I~tiicu Pupli~.YJ

MONITORUL

OFICIAL At ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 4
APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea instituliei publice: Oficiul de Cadastru ~iPublicitate Imobiliara ...
COrnPi3rtimentul:
Serviciul de Publicitate imobiliara
Denumirea postului:
$ef Serviciu
Pozilia postului in statui de funclii
persoana
Se completeaza
de catre
responsabila cu resursele umane
Gradul
profesional
al
ocupantului Se
persoana
completeaza
de
catre
postului:
responsabila cu resursele umane
Nivelul de acces la informalii clasificate Se
completeaza
persoana
de
catre
responsabila cu resursele umane
Relalii cu alte posturi:
a. sfera relalionala interna: relalii a. subordonat ierarhic profesional fala de
ierarhice, funclionale, de control, Directorul Direcliei de Publicitate Imobiliara
de reprezentare;
din cadrul A.N.C.P.I; subordonat ierarhic
administrativ fala de Directorul OCP!. ..., are
relalii de supraveghere ~i control privind
ceilalli angajali ai Serviciului de Publicitate
Imobiliara;
b. sfera relalionala externa: relalii cu b. reialii de colaborare,
prin prisma
autoritali ~i institulii publice, relalii atribuliilor de serviciu;
cu organizalii internalionale, relalii
cu persoane juridice private.
B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
1.1 Pregatire:studii superioare

Conlinut
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare
studiilor absolvite): studii superioare de
lunga durata. Pregatire de specialitate:
uridica
1.2 Cursuri/programe de perfeclionare/ 1.2 Perfeclionari (specializari) periodice,
specializare
necesare menlinerii competenlei pe post:
cursuri de perfeclionare profesionala in
domeniul specific de activitate.
1.3 Limbi straine
~i nivelul
de 1.3 Cunoa~terea unei limbi straine de
cunoa~tere
circulalie internalionala - abilitatea de a
scrie ~i de a vorbi - nivel mediu.
1.4 Cuno~tinle de operare/programare 1.4 Cuno~tinle de operare de calculator pe calculator
MS OFFICE (Word, Excel, Power Point,
Internet
Explorer),
sisteme
informatice
utilitare.
1.5 Alte cuno~tinle ~i abilitali
1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii
operaliunilor specifice postului - maxim;
necesitatea
unor
aptitudini
deosebite:
capacitate de coordonare, capacitate de
analiza, sinteza, abilitati de comunicare.

55

56

.. MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

2. Experienla:
2.1. Experienla in specialitatea ceruta de

2.1. vechime in specialitate

post: 3 ani in activitate juridica, conform art.

22 alin. (4) lit. g) din Legea cadastrului l?i a


publicitalii imobiliare nr. 7/1996, republicata,
cu modificarile l?icompletarile ulterioare;
Perioada necesara inilierii in vederea
executarii operaliunilor specifice postului:
120 zile calendaristice.
echipa,
in
lucru
de
3.Capacitate
responsabilitate, iniliativa, stapanire de sine,
sinteza,
analiza
de
capacitate
l?i
corectitudine.

3. Aptitudini l?iabilitali necesare:

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


1. Locul de munca:direclie/serviciu
2. Programul de lucru:
-

Serviciul Publicitate Imobiliara


8ore/zi

3. Deplasari curente

Nu este cazul

4. Incadrarea in condilii de munca

Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul .

6. Compensari:

D. DESCRIEREA

ACTIVITATILOR

CORESPUNZATOARE POSTULUI:

I. Atributii generale
- Organizeaza l?iconduce activitatea Serviciului Publicitate Imobiliara;
- Stabilel?te atribuliile persoanelor din subordine;
- Face propuneri privind angajarea, promovarea, cercetarea disciplinara l?i evaluarea
persoanelor din subordine;
- Asigura reprezentarea l?iapararea intereselor instituliei;
- Identifica nevoile de perfeclionare a personalului;
.

.'

- Raspunde de menlinerea l?iimbunatalirea sistemului de managementul calitalii;


.
(
- Raspunde de documentele clasificate;
Indep1inel?te orice alte atribulii date de l?eful ierarhic superior l?i prevazute de
legislalia in domeniu.
II. - Atributii specifice
a. Asigura buna desfal?urare a activitalii de publicitate imobiliara din cadrul
oficiului

teritorial,

urmarind

efectuarea

in

termenul

-'

stabilit

lucrarilor

inreg istrate;
I

'I

b. Coordoneaza si controleaza administrativ

si profesional activitatea Serviciului

de Publicitate Imobiliara, prin crearea uneipracticiunitare

de lucru la nivelul

MONITORUL

OFICIAL ALROMANIEI,

57

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

biroului de cadastru '9i publicitate imobiliara, fara a putea sugera sau dispune
modul de solulionare a cererilor repartizate altor registratori;
c. Organizeaza activitatea de lucru cu publicul Tn cadrul biroului teritorial ~i Tn
cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliara;
d. Informeaza Tn scris pe directorului oficiului teritorial sau pe Directorul Direcliei
Publicitate Imobiliara din cadrul A.N.C.P.I, dupa caz, Tnsitualia constatarii unor
abateri

sau deficienle

savar~ite de personalul

din cadrul Serviciului

de

Publicitate Imobiliara;
e. Se Tngrije~te de folosirea corespunzatoare a localiei ~i asigurarea condiliilor
materiale pentru buna desfa~urare a activitalii de publicitate imobiliara, cat ~i
de modul de linere a arhivei birouiui teritorial ~i de gestiunea

bunurilor

Tncredinlate;
f.

Prezinta directorului oficiului sau Directorului Direcliei Publicitate Imobiliara


sinteze 9i rapoarte privind activitatea de publicitate imobiliara;

g. Stabile~te, Tmpreuna cu directorul oficiului teritorial, atribuliile de serviciu ale


personalului din subordinea sa ~i evalueaza periodic performanlele acestuia;
,

h. Verifica stadiul acliunilor corective Tntreprinse ca urmare a neconformitalilor cu


cerinlele legale id.entificate Tn cadrul procedurilor de lucru ale Serviciului de
Publicitate Imobiliara;
i.

Elaboreaza propuneri de modificare ale actelor normative care reglementeaza


activitatea de cadastru 9i publicitate imobiliara;

j.

Elaboreaza ~i propune principii de buna practica, menite sa uniformizeze modul


de lucru pentru Serviciul Publicitate Imobiliara;

k. Testeaza noile versiuni ale aplicaliei informatice utilizate Tn activitatea de


.' publicitate imobiliara ~i elaboreaza rapoarte de testare;
I.

Respecta legislalia din domeniul protecliei muncii conform Legii nr. 319/2006 9i
conform instrucliunilor

proprii de securitate 9i sanatate a muncii la nivelul

oficiului teritoria/;
m. Efectueaza

lucrarile

Tncredinlate Tn termenul

stabilit

pentru

solulionarea

acestora;
n. Dispune prin Tncheiere admiterea, Tn parte sau respingerea, dupa caz a
cererilor de reexaminare cu privire la Tncheierile de carte funciara pronunlate
de registratorii din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara;
o. Verifica periodic, prin sondaj, Tncasarea tarifelor aferente lucrarilor de carte
funciara Tnregistrate TnRegistrul General de Intrare;
p. Verifica

dosarele

biroului teritorial Tnainte de trimiterea

lor la instanlele

58

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

judecatorel?ti competente, urmarind sa fie completate cu actele necesare, sa fie


l?nuruite l?inumerotate;
q. Intocmel?te l?i semneaza corespondenla cu caracter administrativ l?i urmarel?te
ca lucrarile de carte funciara sa fie solulionate in termen;
r. Controleaza modul in care sunt linute registrele aferente Serviciului Publicitate
Imobiliara;
s. Participa la solulionarea cererilor avand ca obiect inscrierea in evidenlele de
cadastru l?i publicitate imobiliara a imobilelor delinute de catre instituliile din
sistemul de aparare, ordine publica si securitate nalionala, cu respectarea
dispoziliilor legale in materie;
, t.

Verifica

sau dupa caz, intocmel?te lucrarile de statistica ale Serviciului de

Publicitate Imobiliara;
u. Primel?te in audienla petenlii,fara

a acorda consultalii juridice, in inlelesul

prevederilor legale in materie;


v. Participa la dezbaterea, redactarea l?i semnarea protocoalelor care se incheie
la nivel local cu reprezentanlii Camerei notarilor publici, in vederea stabilirii
termenelor de prestare a serviciilor de cadastru l?ipublicitate imobiliara;

w. Propune Direcliei Publicitate Imobiliara activitalile de perfeclionare profesionala


a personalului din serviciului de publicitate imobiliara;
x. Asigura' evidenla,

pastrarea

l?i manipularea

documentelor

care

nu sunt

destinate publicitalii l?iasigura securitatea acestora;

y. Asigura linerea la zi a registrelor de publicitate imobiliara l?icele administrative,


precum l?ievidenla lucrarilor inregistrate;
z. Propune directorului

oficiului teritorial

planului de activitate. al Serviciului

Publicitate Imobiliara l?iraporteaza periodic stadiul indeplinirii acestuia.


E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Cunol?tinle l?iexperienla in domeniul de activitate;
2. Judecata l?iimpactul deciziilor;
3. Respectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;
4. Adaptabilitate, flexibilitate, integrarea in echipa; .
5.. Cunol?tinle de management;
F. CRITERII DE EVALUARE

:Icriteriul de evaluare

MONITORUL

OFICIAL ALROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

59

1. Capacitatea de a organiza - Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie


desfa~urate, delimitarea lor in atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor,
repartizareaatributiilor in functie de nivelul studiilor, grad, treapta.
2. Capacitatea de a coordona - Armonizarea deciziilor ~i actiunilor
precum ~i activitatile in vederea realizarii obiectivelor acestora.

personalului

3. Capacitatea de a controla - Capacitatea de a controla ~i de a superviza


activitatea, depistarea deficientelor ~i luarea masurilor necesare pentru corectarea
la timp a acestora.
4. Capacitatea de a decide -. Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de
raspundere "~i conform competentei legale, cu privire la desfa~urarea activitatii
structurii conduse, in scopul de a atinge rezultatul dorit.
5. Capacitatea "de a dezvolta abilitatile personalului - Cunoa~terea personalului din
subordine, inclusiv. prin capacitatea de a crea, de a implementa ~i de a mentine
politice de personal efi~iente, in scopul motivarii acestuia.
6. Capacitatea de analiza ~i sinteza - Capacitatea de interpreta un volum de
informatii, de a identifica ~i de a valorifica elemente noi ~i de a selecta aspectele
esentiale pentru domeniul analizat.
7.

Creativitate ~i spirit de initiativa - Atitudine activa in solutionarea problemelor ~i


realizarea objectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a
acestor probleme; atitudine pozitiva fata de idei noi; inventivitate in gasirea unor
cai de optimizare a activitatii desfa~urate.

8. Nivelul cuno~tintelor ~i abilitatilor - Cunoa~terea reglementarilor specifice


domeniului de activitate.
Abilitati de a planifica ~i administra activitatea unei
echipe formate din personalitati diferite, cu un nivel diferit al capacitatii de a
colabora de indeplinirea unei atributii. Capacitatea de a adapta stilul de conducere
la situatii diferite, precum ~i. de a actiona pentru gestionarea ~i rezolvarea
conflictelor.
9. Nivelul de implicare in indeplinirea atributiilor - Implicarea in mod curent ~i la
solicitarea superiorilor
ierarhici, in activitati care depa~esc cadrul de
responsabilitate definit conform fisei postului.
10. Capacitatea de a lucra cu supervizare redusa - Capacitatea de a pune eficient .in
practica solutiile proprii ~i pe cele dispuse pentru desfa~urarea in mod
corespunzator a activitatilor, pentru realizarea obiectivelor.
11. Loialitate fata de institutie - Sustinerea institutiei ~i a obiectivelor
promovarea politicilor, strategiilor ~i a unei imagini favorabile.

ei prin

12. Capacitatea de a lucra in echipa - Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de asi aduce contributia prin participare efectiva , de a transmite eficient si de a permite
dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.
13. Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite ~i recepta cu" u~urinta
informatiile in scris ~i verbal.
Data:
Salariat
Vizat
Biroul/Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul

60

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI.

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

)
Anexa nr. 5
APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea instituti~ipublice:Qficiul
Compartimentul:

de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara ...


Serviciul Publicitate Imobiliara - Biroul de
Cadastru ~i Publicitate Imobiliara
Denumirea postului:
$ef birou
Pozitia postului in statui de functii
Se completeaza
de catre
persoana
responsabila cu resursele umane
Gradul
profesional
al
ocupantului Se
completeaza
de
catre
persoana
postului:
responsabila cu resursele umane
Nivelul de acces la informatii c1asificate Se
completeaza
de
catre
persoana
responsabila cu resursele umane
Relatii cu alte posturi:
a. sfera relationala interna: relatii a. subordonaf atat profesional cat ~i
ierarhice, functionale, de control, administrativ Directorului OCPI. ..~i $efului
de reprezentare;
Serviciului Publicitate Imobiliara; are relatii
de supraveghere ~i control privind ceilalti
angajati
ai Serviciului
de
Publicitate
Imobiliara
b. sfera relationala externa: relatii cu b. relatii de colaborare,
autoritati ~i institutii publice, relatii atributiilor de serviciu;
cu organizatii internationale, relatii
cu perscian~juridice private.

prin

prisma

B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
1.1 Pregatire:studii superioare

Continut
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare
studiilor absolvite): studii superioare de
lunga durata. Pregatire de specialitate:
uridica
1.2 Cursuri/programe de perfectionarel 1.2 Perfectionari (specializari) period ice,
specializare
necesare mentinerii competentei pe post:
cursuri de perfectionare profesionala in
domeniul specific de activitate.
1.3 Limbi straine
~i nivelul de 1.3 Cunoa~terea unei limbi straine de
cunoa~tere
circulatie internationala "--. abilitatea de a
scrie ~i de a vor!;>i- nivel mediu .
1.4 Cuno~tinte de operare/programare 1.4 Cuno~tinte de operare de calculator pe calculator ~i nivelul de cunoa$tere
MS OFFICE (Word, Excel, Power Point,
Internet
Explorer),
tehnologii
specifice
domeniului de activitate.
1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuari
1.5 Alte cuno~tinte ~i abilitati
operatiunilorspecifice,.,..
l"'!postului:maxim
;

. MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

61

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

aptitudini
necesitatea
unor
deosebite:
capacitate de coordonare, capacitate de
analiza, sinteza, abilitali de comunicare.
2. Experienla:
2.1. vechime Tnspecialitate

3. Aptitudini ~i abilitali necesare:

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


1. Locul de munca:direclie/serviciu
2. Programul de lucru:

l2.1. Experienla Tn specialitatea ceruta de


post: 3 ani Tn activitate juridica, conform art.
l22 alin. (4) lit. g) din Legea cadastrului ~i a
publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata,
cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Perioada necesara initierii Tn vederea
executarii operaliunilor -specifice postului:
120 zile calendaristice.
3.Capacitate
lucru
de
Tn
echipa,
responsabilitate, iniliativa, stapanire de sine,
capacitate
de
analiza
sinteza,
~i
corectitudine.

Serviciul . Publicitate Imobiliara,


Cadastru ~i Publicitate Imobiliara
8ore/zi
-

3. Deplasari curente

Nu este cazul

4. incadrarea Tncondilii de munca

Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul

6. Compensari:

Biroul de
r

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE POSTULUI:


I. Atributii generale
- Organizeaza ~i conduce activitatea Biroului Cadastru ~i Publicitate Imobiliara ... ;
- Stabile~te atribuliile persoanelor din subordine;
- Face propuneri privind angajarea, promovarea, cercetarea disciplinara ~i evaluarea
persoanelor din subordine;
- Asigura reprezentarea ~i apararea intereselor instituliei;
- Identifica nevoile de perfeclionare a personalului;
- Raspunde de menlinerea ~i Tmbunatalirea sistemului de managementul calitalii;
- Raspunde de documentele c1asificate;
indepline~te orice alte atribulii date de ~eful ierarhic superior ~i prevazute de
legislalia Tndomeniu.

II. Atributii

specifice

a. Asigura buna desfa~urare a activitalii de cadastru ~i publicitate imobiliara. in


ace~t sens, se va Tngriji de efectuarea Tn termenul stabilit la nivelul fiecarui
;

MONITORUL

62

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

birou teritorial, dar nu mai mare de 30 de zile, a lucrarilor de cadastru ~i


publicitate imobiliara;
b. il informeaza, Tn scris, pe $eful Serviciului de Publicitate Imobiliara sau pe
directorul

oficiului

deficienlelor

tefitorial,

dupa caz, Tn cazul

constatarii

savar~ite de personalul din cadrul Serviciului

abaterilor

~i

de Publicitate

Imobiliara alocat respectivului birou teritorial;


c. il informeaza, Tn scris, pe ~eful Serviciului Cadastru sau directorul oficiului
teritorial, dupa caz, Tn cazul constatarii abaterilor ~i deficienlelor savar~ite de
personalul din cadrul Serviciului de Cadastru alocat respectivului birou teritorial;
d. Prime~te Tnaudienla petenlii fara a acorda consultalii juridice Tnsensu I Legii nr.
51/1995 pentru organizarea ~i exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile ~i
completarile ulterioare ~i al Legii nr. 36/1995 a notarilor publici ~i aactivitalii
notariale;
e. Dispune prin Tncheiere, asupra cererilor de Tnscriere Tncartea funciara, pe baza
documentaliilor cadastrale ~i a celorlalte acte justificative;
f.

Dispune respingerea, prin Tncheiere motivata, a cererilor de Tnscriere Tn cartea


funciara, Tn cazul Tn care acestea' nu Tntrunesc condiliile legale sau nu s-a
efectuat receptia documentatiei cadastrale de catre consilierii cadastru, pe
baza notei Tntocmite de acesta;

g. Se Tngrije~te de folosirea corespunzatoarea

localului ~i asigurarea conditiilor

materiale pentru buna desfa~urare a activitatii de cadastru ~i carte funciara,


precum ~i gestiunea bimurilor;
h. Asigura

evidenta,

pastrarea

~i manipularea

documentelor

care nu sunt

destinate publicitatii ~i asigura securitatea lucrarilor;


i."' intocme~te

~i contrasemneaza

corespondenta

cu caracter

administrativ,

organizeaza ~i urmare~te redactarea Tn termen a lucrarilor de carte funciara:


Tncheieri, Tnscrieri, comunicari,' arhivare precum ~i receplionarea lucrarilor de
cadastru;
j.

Tine la zi registrele de publicitate imobiliara ~i cele administrative, precum ~i


evidenta lucrarilor Tnregistrate;

k. Verifica

dosarele

judecatore~ti,

biroului

teritorial

Tnainte de trimiterea

lor

instantelor

urmarind sa fie completate cu actele necesare, numerotate,

~nuruite ~i sigilate;
I.

Controleaza modulTn care sunt linute registrele aferente biroului teritorial;

m. Verifica Tntocmirea lucrarilor de statistica ale biroullJl teritorial;


n. indepline~te,' Tn Iimita funcliei, 'orice ahe ~atribu1Hde'serviciu,
..

..,

_.'..

~.-;?...
L""",,.

date de $eful

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

63

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Serviciului Publicitate Imobiliara sau directorul oficiului teritorial, dupa caz.


E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Cuno~tinte ~i experienta Tndomeniul de activitate;
2. Rationamentul ~i impactul deciziilor;
3. Respectarea termenelor de Tndeplinirea a sarcinilor;
4. Adaptabilitate, flexibilitate, integrarea Tnechipa;
5. Cuno~tinte de management;
F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1. Capacitatea de a organiza - Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie
desfa~urate, delimitarea lor Tn atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor,
repartizarea atributiilor Tnfunctie de nivelul studiilor, grad, treapta.
2. Capacitatea de a coordona - Armonizarea deciziilor ~i actiunilor

personalului

precum ~i activitatile Tnvederea realizarii obiectivelor acestora.


3. Capacitatea

de a controla -

Capacitatea

de a controla ~i de a superviza

activitatea, depistarea deficientelor ~i luarea masurilor necesare pentru corectarea


la timp a acestora.
4. Capacitatea de a decide - Capacitatea de a

lua hotarari rapid, cu

simt de

ra~pundere ~i conform competentei legale, cu privire la desfa~urarea activitatii


structurii conduse, Tnscopul de a atinge rezultatul dorit.
. 5. Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului - Cunoa~terea personalului din
subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa ~i de a mentine
politice de personal eficiente, Tnscopul motivarii acestuia.
6. Capacitatea

de analiza ~i sinteza -

Capacitatea de interpreta uri volum de

informatii, de a identifica ~i de a valorifica elemente noi ~i de a selecta aspectele


esentiale pentru domeniul analizat.
7.

Creativitate ~i spirit de iniliativa - Atitudine activa Tn solutionarea problemelor ~i


realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a
. acestor probleme; atitudine pozitiva fata de idei noi; inventivitate Tn gasirea unor

MONITORUL

64

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

cai de optimizare a activitatii desfa~urate.


8. Nivelul

cuno~tintelor

~i abilitatilor

Cunoa~terea

reglementarilor

specifice

domeniului de activitate. Abilitati de a planifica ~i administra activitatea unei echipe


formate din personalitati diferite, cu un nivel diferit al capacitatii de a colabora de
Tndeplinirea unei atributii. Capacitatea de a adapta stilul de conducere

la situatii

diferite, precum ~i de a actiona pentru gestionarea ~i rezolvarea conflictelor.


9. Nivelul de implicare Tn Tndeplinirea atributiilor - Implicarea
I

solicitarea

superiorilor

ierarhici,

Tn activitati

care

Tn mod curent ~i la

depa~esc

cadrul

de

responsabilitate definit conform fisei postului.


10. Capacitatea de a lucra cu supervizare redusa - Capacitatea de a pune eficient Tn
practica

solutiile

proprii

~i pe cele

dispuse

pentru

desfa~urarea

Tn mod

corespunzator a activitatilor, pentru realizarea obiectivelor.


11. Loialitate fata de institutie -

Sustinerea

institutiei ~i a obiectivelor

ei prin

promovarea politicilor, strategiilor ~i a unei imagini favorabile.


12. Capacitatea de a lucra Tnechipa - Capacitatea de a se integra Tntr-o echipa, de asi aduce contributia prin participare efectiva , de a transmite eficient si de a permite
dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.
13. Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite ~i_recepta cu u~urinta
informatiile Tnscris ~i verbal.

Data
1:1

~ef Serviciu Publicitate Imobiliara

Salariat

Vizat
Biroul/Compar:timentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 6
APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institutiei publice: Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara ...
Compartimentul:
Serviciul Publicitate Imobiliara, Biroul de
Cadastru ~i Publicitate Imobiliara
Denumirea postului:
Registrator de carte flinciara
Pozitia postului in statui de functii
Se completeaza
de catre
persoana
responsabila cu resursele umane
Gradul
profesional
al
ocupantului Se
completeaza
catre
de
persoana
postului:
responsabila cu resursele umane
Nivelul de acces la informatii c1asificate Se completeaza
de catre
persoana
responsabila cu resursele umane
Relatii cu alte posturi:
a. sfera relationala interna: relatii a. subordonat profesional cat ~i administrativ
ierarhice, functionale, de control, $efului Serviciului Publicitate Imobiliara,
de reprezentare;
$efului Biroului de Cadastru ~i Publicitate
.Imobiliara; are relatii de colaborare cu ceilalti
angajati ai oficiului;
b. sfera relationala externa: relatii cu b. relatii de colaborare,
prin prisma
autoritati ~i institutii publice, relatii atributiilor de serviciu;
cu organizatii internationale, relatii
cu persoane juridice private.

B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
1. 1Pregatire:studii superioare

Continut
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare
studiilor absolvite): studii - superioare de
lunga durata; pregatire de specialitate:
uridica
1.2 Cursuri/programe de perfectionare/ 1.2 Perfectionari (specializari) period ice,
specializare
necesare mentinerii competentei pe post:
cursuri de perfectionare profesionala in
domeniul specific de activitate.
1.3 Limbi straine
~i nivelul de 1.3 Limbi straine - nivel mediu.
cunoa~tere
1.4Tehnologii
speciale
care
trebuie
1.4 Cuno~tinte de operare/prog~amare cunoscute: operare PC, sisteme informatice
pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere
utilitare.
1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii
1.5 Alte cuno~tinte ~i abilitati
operatiunilor
specifice
postului:mediu;
necesitatea
unor
aptitudini
deosebite:
capacitate de analiza, sinteza, abilitati de
comunicare, capacitate de lucru in echipa,
responsabilitate, initiativa, stapanire de sine,
_ corectitudine.

II

65

66

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

2.1. Experienla Tn specialitatea ceruta de


postse completeaza de catre persoana
responsabila cu resursele umane;
Perioada necesara inilierii Tn vederea
executarii operaliunilor specifice postului: 90
iZile calendaristice.

2. Experienla:
2.1. vechime Tnspecialitate

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


1. Locul de munca:direclie/serviciu
2. Programul de lucru:

Serviciul de Publicitate Imobiliara, Biroul de


Cadastru ~i Publicitate Imobiliara
80re/zi

3. Deplasari curente

Nu este cazul

4. Incadrarea Tncondilii de munca

Nu este' cazul

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE

POSTULUI:

I. Atributii generale
- Realizeaza atributiile corespunzatoare postului;
- Cunoa~te ~i aplica cu consecvenla reglementarile specifice activitatii desfa~urate;
- Respecta normele de disciplina ~i normele etice TnTndeplinirea atributiilor;
- Se preocupa permanent de cre~terea nivelului profesional;
- Respecta confidentialitatea
datelor la care are acces;
.
.

- Respecta prevederile din documentalia


specifice activitalii pe care

sistemului de management al calitatii

desfa~oara;

- Implementeaza acliunile de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de


riscuri al serviciului;
- Indepline~te orice alte atributii date de ~eful ierarhic ~i prevazute de legislalia Tn
domeniu Tnlimita competentei ~i a specificului postului.
II. Atributii specifice
a. Constata Tndeplinirea condiliilor legale ~i dispune, Tn termen, prin' Tncheiere,
intabularea, Tnscrierea provizorie, notarea respectiv radierea Tnscrierilor din
cartea funciara;
b. Aproba dispoziliile

de Tncasare a tarifelor pentru lucrarile repartizate prin

aplicalia RGI;
c. Respinge, prin Tncheiere motivata, cererile de Tnscriere Tn cartea funciara, Tn
.r

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

67

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

cazul Tncare acestea nu Tntrunesc conditiile legale;


d. Respecta

~i raspunde. de

aplicarea

normelor

instructiunilor,

tehnicilor,

procedeelor ~i metodologiilor de specialitate elaborate ~i avizate de Agentia


Nationala;
e. Raspunde, Tn relatie de subordonare directa fata de $ef Serviciu Publicitate
Imobiliara

pentru

buna desfa~urare

a activitatii

Biroului

de Cadastru

~i

Publicitate Imobiliara. Constata deficientele ~i Ie solutioneaza daca sunt de


competenta sa, ori Ie comunica $efului Serviciului Publicitate Imobiliara ~i asigura
aducerea la Tndeplinirea masurilor dispuse;
f.

Reprezinta Biroul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara, Tn limita prerogativelor


postului, pentru efectuarea schimburilor de informatii ~i Tntreprinde tot ce este
necesar pentru

g. Propune

buna colaborare ~i coordonare cu Serviciul de Cadastru;

$efului Serviciu Publicitate Imobiliara activitatile

de perfectionare

profesionala la nivel local a personalului din cadrul biroului de cadastru ~i


publicitate

imobiliara.

Participa la activitatile

organizate

sau aprobate

de

ANCPI/OCPI;
h. Aduce la cuno~tinta
oficiului teritorial

$efului Serviciului Publicitate Imobiliara ~i directorului

abaterile savar~ite de personalul

din cadrul biroului de

cadastru ~i publicitate imobiliara;


i.

Transmite,

Tn termen,

$efului

Serviciului

Publicitate

Imobiliara

conform

indicatorilor stabiliti de ANCPI/OCPI, rapoarte periodice cu privire la volumul ~i


structura activitatii biroului de cadastru ~i publicitate imobiliara, la solicitarea
acestuia;
j.

Asigura ~i raspunde personal de gestionarea

bunurilor ce sunt legate de

- Tndeplinirea sarcinilor de serviciu;


k. intocme~te

~i contrasemneaza,

corespondenla

cu caracter

administrativ

repartizata, Tntermen, alaturi de referentul sau asistentul registrator;


I.

Organizeaza ~i urmare~te redactarea, Tntermen, a lucrarilor de carte funciara;

m. Verifica, Tntermen, dosarele biroului Tnainte de trimiterea lor Tnafara biroului de


cadastru ~i publicitate imobiliara, urmand sa fie completate cu actele necesare,
numerotate ~~uruite sigilate. ~i parafate;
n. Urmeaza formele de pregatire profesionala organizate de A.N.C.P.I/O.C.P.I ~i
se preocupa de perfeclionarea sa profesionala continua;
o. Se preocupa permanent de cre~terea calitatii serviciilor prestate;
p. Furnizeaza, Tn terlT,len, persoanelor fizice sau juridice, contra cost, servicii ~i
informatii;

. ~ .. ~~ , _ __

,I
1'1

,
68

.I

I
I

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

q. Exercita obligatoriu autocontrolul asupra tuturor lucrarilor realizate;


r. indeplinel?te orice alte atributii stabilite de conducerea oficiului teritorial l?i

II

"

prevazute de legislatia Tndomeniu.


E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Cuno~tinle ~i experienla Tndomeniul de activitate;

2. Respectarea termenelor de Tndeplinirea a sarcinilor;


3. Adaptabilitate, flexibilitate, integrarea Tnechipa;
4. Cunoal?terea l?i aplicarea consecventa
desfal?urate

a reglementarilor

specifice activitatii

F. CRITERII DE EVALUARE

Criteriul de evaluare
1. Nivelul cuno~tinlelor ~i abilitalilor - Cunoa~terea reglementarilor specifice
domeniului de activitate. Totalitatea ideilor, informaliilor precum si aptitudinile de
a Ie folosi cu ingeniozitate ~i pricepere in domeniul de activitate Tn vederea
oblinerii performanlelor dorite. Capacitatea de a face lucrurile cu u~urinla, cu
pricepere
I

2. Nivelul de implicare Tn Tndeplinirea atribuliilor. - Implicarea Tn mod curent Tn


activitalile pe care Ie presupune realizarea atribuliilor
desemnate prin fi~a
postului.
3. Capacitatea . de a rezolva problemele. Dificultatea/complexitatea atribuliilor
Tndeplinite Tn raport cu posturi similare - Implicarea activa Tn dificultalile
intervenite Tn activitatea curenta, capacitatea de a pune eficient Tn practica
- soluliile proprii precum ~i pe cele dispuse; identificarea soluliilor adecvate pentru
desfa~urarea Tn mod corespunzator a activitalilor Tnvederea atingerii obiectivelor
stabilite.
4. Capacitatea de analiza l?i sinteza. Creativitate l?i spirit de initiativa -' Capacitatea
de a interpreta un volum mare de informalii, de a identifica ~i valorifica
elementele noi, de a selecta aspectele esenliale pentru domenilJl analizat.
Atitudine activa fala de idei noi ~i Tn solulionarea problemelor prin crearea unor
moduri alternative de rezolvare a problemelor; Inventivitate;"iniliativa Tn gasirea
unor cai de optimizare a activitalii desfa~urate.
5. Capacitatea de a lucra independent. Capa~ita~e? de ~ lucra. cu" supervizare
redusa - Capacitatea de a desfa~ura activitali pe"ntru Tndeplinirea atribuliilor de
serviciu fara a solicita coordonare, cu exceplia cazurilor Tn'care activitalile implica
luarea unor decizii care depa~esc.limitele de compet~nlc1.

I, I

: Iii

III

6. Loialitate fala de institulie. Respectarea f!ormelor ~i regulilodnterne - Suslinere


instituliei ~i apararea prestigiului acesteia..TQ~r-un
m9d LOi?1precum ~i promovarea
unei imagini favorabile. Obligalia respeCtarii 'normelor deconduita, riormelor etice
precum ~i a regulilor de disciplina Tnvederea desfa~urarii Tncondilii de eficienta a

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

activitatii.
7. Capacitatea de a lucra Tn echipa - Capacitatea de a se integra Tntr-o echipa, de
a-si aduce contributia prin participare efectiva , de a transmite eficient si de a
permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.
8. Capacitatea de comunicare -Aptitudine
de a transmite ~i recepta cu u~urinta
informatiile Tn scris ~i verbal, de a asculta activ, observa .~i oferi feed-back
imediat.
9. Capacitatea de a-~i asuma responsabilitati - Capacitatea de accepta erorile sau
dupa caz, deficientele propriei activitati, de a raspunde. pentru acestea;
capacitatea de a Tnvata din gre~eli ~i a nu Ie mai repeta.
10. Capacitatea de a se perfectiona ~i a valorifica experienta dob2lndita - Dorinta
permanenta de perfectionare profesionala, de Tmbunatatire a activitatii curente;
aptitudinea de a pune Tnpractica cuno~tintele ~i deprinderile dob~mdite;
11. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice TnTndeplinirea atributiilor
- Cuiloa~terea ~i respectarea reglementarilor legale prevazute prin acte
normative, respectarea obligatiilor ~i relatiilor de munca stabilite. Respectarea
valorilor fundamentale, principiilor ~i normelor morale.

Data:

~ef Serviciu Publicitate Imobiliara

~ef Birou Cadastru ~i Publicitate Imobiliara

Salariat

Vizat
BiroullCompartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul

69

70

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

APROB,
DIRECTOR OCPI

I
FI~A POSTULUI

A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institutiei publice: Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara .......
Compartimentul:
Serviciul Publicitat~ Imobiliara - Biroul
Cadastru 9~iPublicitate Imobiliara
Denumirea postului:
IAsistent-registrator principal
Pozitia postului Tnstatui de functii
Se completeaza de persoana responsabila
cu resursele umane
Gradul
profesional
al
ocupantului Se completeaza de persoana desemnata
~.
postului:
cu resursele umane
Nivelul de accesla informatii c1asificate Se completeaza de persoana desemnata cu
resursele urriane.
Relatii cu alte posturi:
a. sfera relationala interna: ~relatii
a. Se subordoneaza Directorului OCPI
ierarhice, functionale, de control,
..... ,
$efului
Serviciului
Publicitate
de reprezentare;
Imobiliara, Sefului Biroului Cadastru si
,
Publicitate Imobiliara ....
b. sfera relationala externa: relatii
b. colaboreaza cu autoritatile ~i institutiile
cu autoritati ~i institutii publice,
publice, potrivit dispozitiei conducerii
relatii
cu
organizatii
institutiei, Tn vederea Tndrumarii ~i
internationale,
relatii
cu
sprijinirii Tnaplicarea corecta ~i unitara a
persoane juridice private.
prevederilor legale Tn domeniul specific
de activitate al institutiei;
,

B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
1.1. Pregatire:studii superioare

1.2. Cursuri/programe de perfectionarel


specializare

Continut
1.1. Pregatirea de baza (corespunzatoare
studiilor absolvite): studii superioare de
lunga durata. Pregatire de specialitate:
juridica
1.2. Perfectionari (specializari) periodice,
necesare mentinerii competentei pe post:
cursuri de perfectionare profesionala Tn
domeniul specific de activitate, cursuri de
formare profesionala.

1.3. Limbi straine ~i nivelul de 1.3. Nu este cazul.


cunoa~tere
1.4. Cuno~tinte de operare/programare 1.4. Cuno~tinte de operare de calculatorMS OFFICE (Word, Excel, Power Point,
pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere
Internet Explorer): nivel mediu;
1.5. Alte cuno~tinte ~i abilitati

1.5. ..Efortul,;.>~~
intelectual
caracteristic
efectuariioperatfunilor
specifice postului:
mediu;
,.

. MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

71

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Necesitatea unor aptitudini deosebite:


capacitate de analiza ~i sinteza, abilita1i
de comunicare, capacitate de lucru in
echipa,
responsabilitate,
ini1iativa,
stapanire de sine, corectitudine.

2 Experien1a:
2.1. Vechime Tnspecialitate

2.1. Experien1a Tn specialitatea ceruta de


post: Se completeaza
de persoana
desemnata cu resursele umane.
Perioada necesara ini1ierii Tn vederea
executarii opera1iunilor specifice postului:
90 de zile calendaristice.

C: CONDIIII SPECIFICE POSTULUI:


1. Locul de munca: serviciu/birou
-

~. Programul de lucru:

Serviciul Publicitate Imobiliara Cadastru si


Publicitate Imobiliara
,
OCPI. .........
80re/zi

3.-Deplasari curente

Nu este cazul

14. Incadi"area in

Nu este cazul

condi1ii de munca

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITAIILOR

Biroul
... -

CORESPUNz.ATOARE POSTULUI:

I. Atributii generale
Realizarea atributiilor corespunzatoare postului;
- Cunoa~terea ~i aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii
desfa:;;urate;
- Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice TnTndeplinirea atributiilor.
- Preocuparea permanenta de cre~terea nivelului profesional;
- Respectarea confidentialitatii datelor la care are acces;
- Respectarea prevederilor din documenta1ia sistemului de management al calita1ii
specifice activita1ii pe care

desfa~oara;

- Implementarea ac1iunilor de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de


riscuri al direc1iei;
- Indeplinirea

oricaror

altor atribu1ii date de ~eful ierarhic superior

competentei ~i a specificului postului.

Tn limita

72

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

II. -Atributii specifice

, a. -efectueaza lucrarile incredintate;


b. intocmeli'te incheierile de carte funciara ~i referatele de completare;
c. efectueaza inscrierile in cartea funciara in baza dispozitiilor date de
registratori;
d. asigura asistenta de specialitate compartimentului de cadastru;
e. verifica evidentele de publicitate imobiliara ~i intocmeli'te extrasele de carte
funciara, certificatele de sarcini li'i certificatele privind identificarea numarului
topografic/cadastral
~i de carte funciara dupa numele/denumirea
proprietarului;
f. asigura ~i raspunde personal degestionarea bunuritor ce sunt legate de
indeplinirea sarcinilor de serviciu;
g. intocme~te, la solicitarea registratorului de carte funciara, lucrarile de
statistica ale biroului teritorial;
h. raspunde de conservarea actelor ~i a documentelor depuse de parti, pana la
.predarea acestora spre arhivare;
i. numeroteaza filele actelor din dosarele solutionate inainte de predare spre
arhivare;
j.comunica
persoanelor indreptatite incheierile ~i lucrarile efectuate, la termen,
prin intermediul angajatilor biroului de relatii cu publicul.

E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Cuno~tinte ~i experienta in domeniul de activitate;
2. Respectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;
3. Adaptabilitate, flexibilitate, integrarea in echipa;
4. Cunoali'terea li'i aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii
desfali'urate.

F. CRITERII DE EVALUARE
1. Nivelul cuno~tintelor ~i abilitatilor - cunoa~terea reglementarilor specifice
domeniului de activitate. Totalitatea ideilor, informatiilor precum ~i aptitudinile
de a Ie folosi cu ingeniozitate ~i pricepere in domeniul de activitate in vederea
obtinerii performantelor dorite. Capacitatea de a face lucrurile cu u~urinta, cu
pricepere.
2. Nivelul de implicare in indeplinirea atributiilor - implicarea in mod curent in
activitatile pe care Ie presupune realizarea atributiilor desemnate prin. fi~a
postului.
,
3. Capacitatea de a rezolva problemele. Dificu/tatea/complexitatea atributiilor
indeplinite in raport cu posturi simi/are. Implicarea. activa' in dificultatile
intervenite in activitatea curenta, capacitatea de a pune eficient in practica
solutiile proprii, precum ~i pe cele dispuse; identificarea solutiilor adecvate
pentru desfa~urarea in mod corespunzator a activitatilor .in vederea atingerii
obiectivelor stabilite.
_~
.
4. Capacitatea de analiza ~i sinteza. Creativitate ~i spirit de initiativa =- capacitatea
de a interpreta un volum mare de informatii, de a identifica ~i valorifica
elemente noi, de a selecta aspectele esentiale Rentru domeniul analizat.
Atitudine activa fata de idei noi ~i in solutionarea problemelor princrearea unor
;

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

moduri alternative de rezolvare a problemelor. Inventivitate, initiativa Tngasirea


unor cai de optimizare a activitatii desfa~urate.
5. Capacitatea de a lucra independent. Capacitatea de a lucra cu supervizare
redusa. Capacitatea de a desfa~ura activitati pentru Tndeplinirea atributiilor de
serviciu fara a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor Tn care activitatile
implica luarea unor decizii care depa~esc limitele de competenta.
6. Loialitate fata de institutie. Respectarea normelor ~i regulilor interne sustinerea institutiei ~i apararea prestigiului acesteia Tntr-un mod loial precum
~i promovarea unei imagini favorabile. Obligatia respectarii normelor de
conduita, normelor etice precum ~i a regulilor de disciplina Tn vederea
desfa~urarii Tnconditii de eficienta a activitatii.
.
7. ~apacitatea de a lucra Tn echipa - capacitatea de a se integra Tntr-o echipa, de
a-si aduce contributia prin participare efectiva, de a transmite eficient ~i de a
permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.
8. Capacitatea de comunicare - aptitudine de a transmite ~i recepta cu u~urinta
informatiile Tn scris ~i verbal~ de a asculta activ, observa ~i oferi raspuns
imediat.
9. Capacitatea de a-~i asuma responsabilitati - capacitatea de a accepta erorile
sau dupa caz, deficientele propriei activitati, de a raspunde pentru acestea;
capacitatea de a Tnvata din gre~eli ~i a nu Ie mai repeta.
10. Capacitatea de a se' perfectiona ~i a valorifica experienta dobandita - dorinta
permanenta de perfectionare profesionala, de Tmbunatatire a activitatii curente;
aptitudinea de a pune Tnpractica cuno~tintele ~i deprinderile dobandite.
11. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice Tn Tndeplinirea
atributiilor. Cunoa~terea ~i respectarea reglementarilor legale prevazute prin
acte normative, respectarea obligatiilor ~i relatiilor de munca stabilite.
Respectarea valorilor fundamentale, principiilor ~i normelor morale.

Data:

~ef Servieiu Publieitate Imobiliara

Sef Birou Cadastru si Publieitate Imobiliara

Salariat

Vizat
Biroul/Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii eu Publieul

.73

74

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I,Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 8

APROB,
DIRECTOR OCPI
FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institutieipublice: Oficiul de Cadastru liii Publicitate Imobiliara ...
Compartimentul:
Serviciul
Publicitate
Imobiliara,
Biroul
Cadastru ~i Publicitate Imobiliara
Denumirea postului:
iAsistent registrator .
Pozilia postului in statui de organizare
Se completeaza de persoana responsabila
cu resursele umane
Gradul
profesional
al
ocupantului Se completeaza de persoana responsabila
postului:
cu resursele umane
Nivelul de acces la informalii clasificate: Se completeaza de persoana responsabila
cu resursele umane
.
Relalii cu alte posturi:
a. Se subordoneaza Directorului OCPI ..... liii
a. Sfera relalionala interna: relatii
$efului Serviciului Publicitate Imobiliara,
ierarhice, funclionale, de control, de $efului Biroului Cadastru ~i Publicitate
reprezentare;
Imobiliara

I:

b. Sfera relalionala externa: relalii


b. Colaboreaza cu autoritalile liii instituliile
cu autoritali liii institulii publice, relalii cu publice in cadrul unor proiecte comune,
organizalii
internalionale,
relalii
cu participa impreuna cu acestea la elaborarea
persoane juridice private
liii implementarea unor acte normative de
interes comun.
B.CERINTELE POSTULUI:
Criterii
1. 1Pregatire:studii medii
1.2 Cursurilprograme de perfeclionare/
specializare

1.3 Limbi straine liii nivelul de


cunoaliitere
1.4. Cunoliitinle de operare/programare
pe calculator liii nivelul de cunoaliitere
1.5 Alte cunoliitinle liii abilitali

2. Experienla:
2.1. vechime in specialitate

Conlinut
1.1 Pregatirea de baza .(corespunzatoare
studiilor absolvite): studii medii.
1.2 Perfeclionari
(specializari) period ice,
necesare menlinerii competenlei pe post:
cursuri de perfeclionare
profesionala in
domeniul specific de activitate.
1.3. Limbi straine - nivel mediu.
1.4.Tehnologii
speciale
care
trebuie
cunoscute: operare PC, sisteme informatice
utilitare.
1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii
operaliunilor
specifice.
postului:mediu
necesitatea
unor
aptitudini
deosebite:
capacitate de sinteza, abilitali de comunicare,
capacitate
de
lucru
in
echipa,
responsabilitate, stapanire de sine, capacitate
de sinteza, corectitudine.
2.1. Experienla .in speci9litatea ceruta pe
post:
se
completeaza
de
persoana
responsabila cu resurse umane.
Perioada
necesara
inilierii
in vederea
executarii operaliunilor specifice postului: 90'

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

::::

~~::Eile

75

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Calendaristic~

::

~:

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:

1. Locul de mundi:
2. Programul de lucru:

Publicitate
Imobiliara
Serviciul
Cadastru ~i Publicitate Imobiliara ....
8ore/zi

3. Deplasari curente

Nu este cazul

14. Incadrarea

in conditii de munca

Biroul

Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI:


I. Atributii generale
Realizarea cu profesionalism a atributiilar corespunzatoare postului;
Respectarea normelor interne ~i procedurilor de lucru privitoare la postul ocupat;
Asigurarea f1uxului de documente justificative ~i arhivarea acestora;
Respectarea confidentialitatii datelor la care are acce~;
Preocuparea permanenta pentru cre~terea nivelului profesional;
Respectarea prevederilor din documentatia sistemului de management al calitatii
specifica activitatii desfa~urate;
Implementarea actiunilor de minimizare a riscurilor inerente conform registrului
de riscuri al directiei;
Indeplinirea oricaror altar atributii date de ~eful ierarhic superior in limita
competentei ~i a specificului postului ocupat
II. Atributii specifice
a. efectueaza lucrarile incredintate;
b. raspunde, in relatiie de subordonare

directa fata de registrator de buna

desfa~urare a activitatii serviciului de publicitate imobilara, constata deficientele


~i propune registratorului in scris solutionarea acestora;
c. intocme~te, la cererea registratorului, rapoarte periodice cu privire la volumul ~i
structura activitatii biroului de carte funciara;
d. verifica evidentele de publicitate imobiliara ~i intocmesc

extrasele de carte

funciara ~i certificatele de sarcini;


e. efectueaza inscrierile in carlile funciare in baza dispozitiilor date de registratari ;
f.

asigura asistenta de specialitate compartimentului cadastru;

g. intocme~te incheierile de carte funciara ~i referatele de completare;


. h. prime~te lucrari ~i cererile solicitantilar, da lamuriri petitionarilor asupra modului
de intocmire a acestora in cazul in care acestea nu corespund prevederilor

76

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

legale;
I

i.

raspunde de conservarea actelor

~i documentelor depuse de par1i, pana cand

acestea sunt predate la arhiva;


j.

redacteaza la termen lucrarile de carte funciara;

k. participa Tn comisH Tn masura Tn care este nominalizat de conducerea oficiului


sau conform dispozi1iilor legale Tnvigoare;
I.

respecta normele deontologice prevazute de Legea nr. 477/2007 privind Codul


de conduita al personalului

contractual din cadrul autorita1ilor ~i institu1iilor

publice.
E. OBIECTIVELE POSTULUI

1. Realizarea atribu1iilor corespunzatoare postului;


2. Cuno~tin1e ~i experien1a Tndomeniul de activitate;
3. Cunoa~terea
desfa~urate;

~i aplicarea

consecventa

a reglementarilor

specifice

activitatii

4. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice TnTndeplinirea atribu1iilor;


5. Respectarea termenelor de Tndeplinire a sarcinilor;
6. Adaptabilitate, integrare Tnechipa.
F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1. Nivelul cuno~tin1elor ~i abilita1ilor - Totalitatea ideilor, informa1iilor precum si
aptitudinile de a Ie folosi cu pricepere in domeniul de activitate.
2. Nivelul de implicare Tn Tndeplinirea atribu1iilor - Implicarea Tn mod curent Tn
activita1ile pe care Ie presupune realizarea atribu1iilor desemnate prin fi~a postului.
3. Dificultatea/complexitatea atribu1iilor Tndeplinite Tn raport cu posturi simi/are _
Implicarea activa Tn dificulta1i1eintervenite Tn activitatea curenta. Capacitatea de a
pune Tn practica solu1iile dispuse Tn vederea desfa~urarii Tn mod corespunzator a
activita1ii.
4. Capacitatea de autoperfec1ionare ~i valorificare a experien1ei dobandite _
Capacitatea de cre~tere permanenta a performan1elor profesionale, de
Tmbunata1ire a rezultatelor activita1ilor curente prin punerea Tn practica a
cuno~tin1elor ~i abilita1ilor dobandite;
5. Competen1a Tn redactarea lucrarilor - Capacitatea doea finisa sub aspectul formei
~i al con1inutului documentele elaborate conform cerin1elor;
-

..~. :

-- -. ~

:-

6. Capacitatea de a lucra independent -:- Capacitate? ,d~a <.desfa~uraactivita1i pentru


Tndeplinirea atribu1iilor fara a solicita coordonare .. Implicarea activa Tn dificulta1ile
intervenite Tn activitatea curenta, capacitatea-de 'pune. eficient Tn practica solu1iile
proprii.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014 .

7. Loialitate fala de institulie. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice


In Indeplinirea atribuliilor - Suslinere instituliei ~i apararea prestigiului acesteia
Intr-un mod loial precum ~i promovarea unei imagini favorabile. Obligalia
respectarii normelor de conduita ~i a regulilor de disciplina In vederea desfa~urarii
In condilii de eficienla a activitalii.
8. Capacitatea de a lucra In echipa - Capacitatea de a se integra Intr-o echipa, de asi aduce contribulia prin participare efectiva pentru realizarea obiectivelor echipei.
9. Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite ~i recepta cu u~urinla
infomialiile In scris ~i verbal.
10. Conduita In timpul serviciului - Adoptarea unui comportame(lt adecvat In timpul
exercitarii atribuliilor de serviciu, respectarea normelor de conduita profesionala.
.

Data:

~ef Serviciu Publicitate Imobiliara

Sef
Birou Cadastru si
,
, Publicitate Imobiliara

Salariat

Vizat _
Biroul/Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul

tI

77

MONITORUL

78

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 9a
APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA

POSTULUI

Denumirea institutiei publice: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara .....


Compartimentul:
Serviciul Publicitate Imobiliara
Denumirea postului:
Referent
Pozitia postului in statui de functii
Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Gradul
profesional
al
ocupantului Se completeaza de persoana desemnata
postului:
responsabila cu resursele umane
Nivelul de acces la informatii c1asificate Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Relatii cu alte posturi:
a. se subordoneaza Directorului OCPI, $efului
a. sfera relationala interna: relatii Serviciului Publicitate Imobiliara.
ierarhice, functionale, de control, de
reprezentare;
b. colaboreaza cu autoritatile ~i institutiile
b. sfera relationala externa: relatii cu publice potrivit dispozitiei conducerii institutiei
autoritati ~i institutii publice, relatii cu in vederea indrumarii ~i sprijinirii autoritatilor in
organizatii
internationale,
relatii cu aplicarea corecta ~i unitara a prevederilor
persoane juridice private.
legale. in domeniul specific de activitate al
institutiei;
B. CERINTELE

POSTULUI:

Criterii

Continut

1.1 Pregatire: studii medii

1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare


studiilor absolvite): studii medii
1.2 Perfectionari
(specializari)
period ice,
necesare mentinerii competentei
pe post:
cursuri de. perfectionare profesionala in
domeniul specific de activitate.
1.3 Limbi straine - nivel mediu.
1.4Tehnologii speciale care trebuie cunoscute
operare PC, sisteme informatice utilitare.
1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii
operatiunilor
specifice
postului:mediu;
necesitatea
unor
aptitudini
deosebite:
capacitate de sinteza, abilitati de comunicare.

1.2 Cursuri/programe de perfectionare/


specializare

1.3
Limbi straine ~i nivelul de
cunoa~tere
1.4 Cuno~tinte de operare/programare
pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere
1.5 Alte cuno~tinte ~i abilitati

2. Experienta:
2.1. vechime in specialitate

I .

3. Aptitudini ~i abilitati necesare:

2.1. Experienta in specialitatea ceruta de


post: se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Perioada necesara initierii in vederea executarii
operatiunilor
specifice
postului: 90 zile
calendaristice.
~
Capacitate de lucru in echipa, responsabilitate,
initiativa, stapanire de sine, capacitate de

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

79

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

ISinteza, corectitudine.

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


Serviciul Publicitate Imobiliara
1. Locul de munca:directie/serviciu.
2. Proqramul de lucru:
80re/zi
3. Deplasari curente
Nu este cazul
Nu este cazul
4. Incadrarea Tnconditii de munca
5 Riscuri implicate de post
Nu este cazul
6. Compensari:
D. DESCRIERE~ ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI:
I. Atributii generale
- Realizarea cu profesionalism a atributiilor corespunzatoare postului;
- Respectarea normelor interne l?iprocedurilor de lucru privitoare la postul ocupat;
- .Asigurarea f1uxul':Jide documente justificative l?iarhivarea acestora;
- Respectarea confidentialitatii datelor la care are acces;
- Preocuparea permanenta pentru crel?terea nivelului profesional;
- Respectarea prevederilor din documentatia
specifice activitatii pe care

sistemului de management

al calitatii

desfa~oara;

- Implementarea actiunilor de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de


riscuri al directiei;
- Respectarea normelor PSI l?iProtectia Muncii;
- Indeplinirea oricaror altor atributii date de ~eful ierarhic superior Tn limita competentei l?i
a specificului postului ocupat.
II. Atributii specifice
a. efectueaza Tnregistrarile

corespunzatoare Tn registrul general de intrare, opisul

.- alfabetic, registrul de intrare-iel?ire a corespondentei l?i asigura circulatia dosarelor


pana la rezolvarea

acestora

Tn perioada Tn care desfal?oara activitate

de

registratura;
b. alcatuiel?te dosarele

l?i mentioneaza

valoarea

tarifelor

depuse

(Tntocmesc

calculatia de plata), la primirea cererilor predate personal sau sosite prin po~ta, ori
cu alte mijloace de comunicare Tn perioada Tn care desfal?oara activitate de
registratura;
c. verifica odata cu Tnregistrarea cererilor daca s-a
corespunzator

servi~iuluilserviciilor

solicitate;

Tncasat anticipat

Verifica

ca

dosarele

tariful
ce

se

Tnregistreaza~a aiba numerotate filele, semnandu-se pe ultima fila si mentionand

.'

numarul acestora;

"

80

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

I
I

d. se ocupa de pastrarea Tnbuna stare a dosarelor ~i registrelor;

e. asigura consultarea acestora de catre solicitanti, preocupandu-se ca nicio piesa


din dosar sa nu fie sustrasa sau modificata;
,
,I

f.

g. Tntocme~te ~i Tnainteaza

Tntocme~te statisticile specifice biroului teritorial;


dosarele pentru trimiterea Tn instanta a plangerii

Tmpotriva Tncheierilor de carte funciara Tn cel mult 10 zile de la data Tnregistr<3rii

plangerii din dispozitia registratorului ~ef, dupa verificarea, numerotarea filelor,

, I

~nuruirea

I
I '

~i sigilarea

acestora conform' prevederilor

publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata,

Legii

cadastrului

cu modificarile

~i a

~i completarile

ulterioare ~i Ordinului nr. 633/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare, apoi


Ie preda la consilierului juridic;
h. verifica lista dosarelor Tnaintate instantelor de judecata;
i.

pastreaza' pe ani, dosarele, registrele ~i documentele biroului teritorial, conform


nomenclatorului arhivistic;

j.

comunica Tncheierile, extraselede carte funciara, certificatele de sarcini, referatele


de completare, copiile certificate ~i celelalte documente specifice prin fila de
comunicare sau pe baza de semnatura Tnregistrul special destinat;

k. Tntocme~te raspuns la adresele primite prin corespondenta

conform dispozitiei

registratorului ~ef;
.1.

urmare~te ~i asigura circuitul documentelor ~i al cartilor funciare Tn interiorul


biroului teritorial;

m. asigura consultarea cartilor funciare ~i a documentelor aflate Tnpastrarea birourilor


teritoriale la solicitarea persoanelor interesate sub supravegherea

directa dupa

achitarea anticipata a tarifului corespunzator;


n. urmare~te circuitul documentelor Tnafara biroului teritorial, Tnconditiile legii;
o. semnalarea prompta a conducatorului ierarhic cu privire la orice neconformitate
sau problema constatata, Tnlegatura cu, calitatea serviciilor/lucrarilor ~i proceselor
specifice activitatii de publicitate imobiliara;
p. poate Tndeplini prin cumul atributiile altui referent, Tnsituatia Tncare acesta nu este
prezent Tninstitutiei;
q. prime~te/preda lucrarile repartizate, pe baza semnatura, conform procedurii de
lucru privind circuitul intern al acestora Tncadrul institutiei;
r. raspunde de conservarea ~i pastrarea Tn siguranta a actelor si documentelor
anexate la cerere sau depuse ulterior de parti, pe perioci"da efectuarii lucrarilor
~.

Tncredintate, pana ca.nd acestea sunt predate la a~hiva~_ .

._

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEAI,

81

Nr. 210 bis/25.1II.2014

s. preda saptamanal catre registratorul gef 0 evidenta cu plangerile Tnregistrate in


RGI, Tntocme9te si actualizeaza registrul de plangeri Tn format electronic daca
desfa90ara activitate de Tnregistrare a acestora;
t.

actualizeaza zilnic, daca este cazul, baza de date electronica ce cuprinde date cu
privire la proprietar, adresa, numar cadastral l?icarte funciara;

u. Tnregistreaza zilnic Tn registrul de corespondenta, corespondenta corespunzatoare


Serviciului de Publicitate Imobiliara dupa punerea rezolutiei registratorului-gef,
dupa care 0 preda pe baza de semnatura persoanelor repartizate cu solutionarea
acesteia;
v. participa zilnic alaturi de ceilalti

referenti la ata9area filelor de comunicare

9i la

arhivarea mapelor Tnseturi de 100;

w. Tnainteaza petentilor
filele de comunicare, Tncheierile de carte funciare, extrase,
,
,

doc. cadastrale, xerocopii, duplicate, 9i altele respectand reglementarile Tnvigoare;


x. respecta 9i Tndepline9te procedura operationala cod PO - 7.5-08

(urmarirea l?i

verificarea corespondentei Tntre evidenta realizata de birourile notariale l?i cea


realizata de O.C.P.I-uri);

y. Tnregistreaza zilnic Tn Registrul general de intrare, cererile sosite prin fax sau email 9i p09ta la sediul institutiei.

Valideaza zilnic cererile Tnregistrate


de notari,
,-

comunica numerele de Tnregistrare petentilor la solicitarea acestora 9i raspunde la


solicitarile telefonice ale serviciului. Comunica pe fax 9i e-mail documentele emise
de SPI;
z. identifica riscuri ale activitatii de carte funciara l?ipropune actiuni de minimizare a
lor;
aa. respecta prevederile Ordinului nr. 161/2013 al Directorului General al A.N.C.P.I, Tn
sensul ca asigura confidentialitatea

propriilor date de acces (nume utilizator l?i

parola) la aplicatiile informatice. Nerespectarea acestui ordin l?i sau divulgarea


datelor de acces altei persoane constituie abatere disciplinara grava daca nu a
fost savar9ita Tnastlel de conditii Tncat, potrivit legii penale constituie infractiune.
E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Realizarea atributiilor corespunzatoare postului;
2. Cunol?tinte l?iexperienta Tndomeniul de activitate;
3.

Cunoal?terea

l?i aplicarea

consecventa

reglementarilor

specifice

activitati

desfal?urate;
4. Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in Tndeplinirea atributiilor;
5. Respectarea termenelor de Tndeplinirea sarcinilor;

MONITORUL

82

.Ii

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

6.' 'Adaptabilitate, integrare in echipa.

F. CRITERII DE EVALUARE

I,

Criteriul de evaluare

1. Nivelul cuno~tintelor ~i abilitatilor. Totalitatea ideilor, informatiilor precum si aptitudinile


de a Ie folosi cu pricepere in domeniul de activitate.
2. Nivelul de implicare in indeplinirea atributiilor - Implicarea in mod curent in activita\i1e
pe care Ie presupune realizarea atributiilor desemnate prin fi~a postului.
3. Dificultatea/complexitatea

atributiilor indeplinite in

raport cu

posturi

similare-

Implicarea activa in dificultatile intervenite in activitatea curenta, capacitatea de a pune


. in practica solutiile in vederea desfa~urarii in mod corespunzator a activitatii;
4. Capacitatea de autoperfectionare si valorificare a experientei dobEmdite. Capacitatea
de cre~tere permanenta a performantelor profesionale, de imbunatatire a

rezultatelor

.J

activitatilor curente prin punerea in practica a cuno~tintelor ~i abilitatilor dobandite;


5. Competenta in redactarea lucrarilor. Capacitatea de a finisa sub aspectul formei si al
continutului documentele elaborate conform cerintelor.
6. Capacitatea de a lucra independent - Capacitatea de a desfa~ura activitati pentru
indeplinirea

atributiilor

fara

a solicita

coordonare.

Implicare

activa in dificultatile

intervenite in activitatea curenta, capacitatea de a pune eficient in practica solutiile


proprii.
7. Loialitate fata de institutie. Respectarea normelor ~i regulilor interne - Sustinere
I

institutiei ~i apararea prestigiului acesteia intr-un mod loial precum ~i promovarea unei
imagini favorabile. Obligatia respectarii normelor de conduita, normelor etice precum ~i a
regulilor de disciplina in vederea desfa~urarii in conditii de eficienta a activitatii.
8. Capacitatea de a lucra in echipa - Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-~i
aduce contributia prin participare efectiva, pentru realizarea obiectivelor echipei.
9. Capacitatea de comunicare

- Aptitudine

de a transmite '~i recepta cu u~urinta

informatiile in scris ~i verbal.

10. Conduita in timpul serviciului. Adoptarea unui comportal1!ent adecyat in timpul


exercitarii atributiilor de serviciu. Respectarea normelor de conduita profesionala.
Data:
I

~ef Serviciu Publicitate Imobiliara


Salariat
..................
Vizat
"
Biroul/ Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul-

l-

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 9b
APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI.
Denumirea institutiei publice: Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara ...~..
Compartimentul:
Serviciul Publicitate Imobiliara - Biroul de
Cadastru l?i Publicitate Imobiliara
.
Denumirea postului:
Referent
Pozitia postului in statui de functii
Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Gradul
profesional
ocupantului Se completeaza de persoana desemnata
al
postului:
responsabila cu resursele umane
Nivelul de acces la informatii c1asificate Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Relatii cu alte posturi:
a. sfera relationala interna: relatii a. se subordoneaza Directorului OCPI,
ierarhice, functionale, de control, $efului Serviciului Publicitate Imobiliara
de reprezentare;
$efului Biroului Cadastru ~i Publicitate
Imobiliara;
b. sfera relationala externa: relatii cu b. colaboreaza cu autoritatile l?i institutiile
autoritati l?i institutii publice, relatii publice
potrivit
conducerii
dispozitiei
cu organizatii internationale, relatii institutiei in vederea indrumarii l?i sprijinirii
cu persoane juridice private.
autoritatilor in aplicarea corecta l?i unitara a
prevederilor legale in domeniul specific de
activitate al institutiei;
J

B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
1.1 Pregatire:studii medii

Continut
"
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare
studiilor absolvite): studii medii.
1.2 Cursuri/programe de perfectionare/1.2
Perfectionari (specializari) periodice,
~pecializare
necesare mentinerii competentei pe post:
cursuri de perfectionare profesionala in
domeniul specific de activitate.
1.3 Limbi straine
l?i nivelul
de 1.3 Limbi straine - nivel !1lediu.
cunoal?tere
1.4Tehnologii
speciale
care
trebuie
1.4 Cunol?tinte de operare/programare cunoscute: operare PC, sisteme informatice
pe calculator l?inivelul de cunoal?tere
utilitare, studierea ...rl?i insul?irea actelor
normative care reglementeaza activitatea
institutiei, cunoal?terea l?i folosirea aparaturii
de birou: calculator, copiator, fax, etc,
cunoal?terea
sistemului
ierarhicorganizational al structurii din care face
parte.
1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii
1.5 Alte cunol?tinte l?iabilitati
operatiunilor
specifice
postului:
mediu;
necesitatea
unor
aptitudini
deosebite:
capacitate de sinteza, abilitati de comunicare.

83

84

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

2. Experienta:
2.1. vechime in specialitate

3. Aptitudini ~i abilitati necesare:

2.1. Experienta in specialitatea ceruta de


post:
completeaza
de
persoana
Se
desemnata
responsabila
cu
resursele
umane;
Perioada necesara initierii in vederea
executarii operatiunilor specifice postului: 90
~ile calendaristice.
Capacitate
lucru
in
echipa,
de
responsabilitate, initiativa, stapanire de sine,
capacitate de sintezE\, corectitudine.

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


1. Locul de munca:serviciu/birou
2. Programul de lucru:

Serviciul Publicitate Imobiliara - Biroul de


Cadastru ~i Publicitate Imobiliara
8ore/zi

" ..

3. Deplasari curente

14. Inc"adrarea in

conditii de munca

Cand este cazul


Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI:

I'

I. Atributii generale
- Realizarea cu profesionalism a atributiilor corespunzatoare postului;
- Respectarea normelor interne ~i procedurilor de lucru privitoare la postul ocupat;
- Asigurarea f1uxului de documente justificative ~i arhivarea acestora;
- Respectarea confidentialitalii datelor la care are acces;
- Preocuparea permanenta pentru cre~terea nivelului profesional;
- Respectarea prevederilor din documentatia sistemului de management al calitalii
specifica activitalii desfa~urate;
- Implementarea acliunilor de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de
riscuri al direcliei;
- indeplinirea oricaror altor atributii date de ~eful ierarhic superior in domeniul
specific de activitate.
II. Atributii specifice
a. raspunde, in relatie de subordonare directa fata de registratoru I de carte
funciara de buna desfa~urare a activitatii biroului de cadastru ~i publicitate
imobiliara. Constata deficientele existente in segmentul sau de activitate ~i
propune registratorului ~ef solutionarea acestora;
b. intocme~te, la cererea registratorului de carte funciaratregistratorului ~ef rapoarte
.

II

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

85

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014 .

periodicecu privire la volumul ~i structuraactivitaliibirouluide cadastru~i publicitate


imobiliara;
c. efectueaza inregistrarile corespunzatoare in registrele de publicitate imobiliara
~i. cele administrative ale biroului de cadastru ~i publicitate imobiliara ~i
. intocme~te dispozilii de incasare, dupa caz;
d. asigura circulalia dosarelor pana la rezolvarea acestora ~i circulalia

cartilor

funciare, in interiorul biroului teritorial, conform solicitarilor;


e. prime~te lucrarile ~i cererile solicitanli1or, da lamuriri petilionarilor asupra
modului de intocmire a acestora in cazul in care nu corespund prevederilor
legale;
f.

preda, in termen, spre rezolvare personalului din cadrul biroului de cadastru ~i


publicitateimobiliara cererile primite ~i comunica partii termenul de rezolvare;

g. la primirea cererilor va menliona numarul ~i valoarea chitanlei de plata a


tarifului, termenul de solulionare,

inilialele

persoanelor

carora Ie sunt

repartizate spre solulionare ~i va alcatui dosarele pe care Ie coperteaza;


h. respecta

~i raspunde

de

aplicarea

normelor

instrucliunilor,

tehnicilor,

procedeelor ~i metodologiilor de specialitate elaborate ~i avizate de Agenlia


Nalionala de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara;
i.

se ingrije~te de pastrarea in buna stare a dosarelor ~i registrelor pe care Ie


gestioneaza;

j.

asigura evidenla, pastrarea ~i manipularea documentelor care nu sunt


destinate publicitalii ~i asigura securitatea lucrarilor;

k. comunica in termen lucrarile de carte funciara, cu fila de comunicare,


persoanelor indreptalite, conform prevederilor legale in vigoare;
I. . inainteaza in termen catre instanlele judecatore~ti, din dispozilia registratorului
de carte funciara, dosarele solicitate, dupa verificare, numerotarea filelor,
~nuruirea ~i sigilarea acestora;
m. pastreaza, pe ani, dosarele, registrele ~i documentele biroului de cadastru ~i
publici~ateimobiliara;
n. intocme~te,

in

termen,

la

solicitarea

registratorului

de

carte

funciara/registratorului ~ef lucrarile de statistica ale biroului de cadastru ~i


publicitate imo~i1iara;
---

-.

o. elibereaza ~opii ~Ie cartilor funciare ~i actelor din arhiva, in termen, cu fila de
-

-..:--'

_.

comunicare, persoanelor indreptalite, conform prevederilor legale in vigoare;

p. asigura ~i raspu~d~ personal de manipularea ~i linerea evidenlei la zi a cartilor


. !

funciare din arhiva~biroului de eadastru ~i publicitate imobiliara, respectiv

86

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

inventarierea, arhivarea, selectarea, pastrarea l?i eliberarea acestora conform


cererilor inregistrate in RGI, astfel, la scoaterea unei coli de carte funciara din
raft, lasa in loc

nota pe

coala de hartie cu numarul dosarului la care a fost

atal?ata, initialele persoanei l?i numarul cartii funciare la care se lucreaza, la


observatii notandu-se numarul dosarului de intrare, care se va scadea la
terminarea lucrarii, cu a cruce suprascrisa peste numar. La arhiva, dosarele se
predau

sub serimatura,

l?nuruite, facandu-se

mentiunea

in

registru,

la

observatii: arhiva - data;


q. asigura consultarea dosarelor, in termen l?i registrelor de catre solicitan~, avocati l?i
notari publici, preocupandu-se ca nicio piesa din dosar sa nu fie sustrasa sau
modifica!a;
r. furnizeaza, la termen, persoanelor fizice sau juridice, contra cost servicii l?i
informatii conform tarifelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei l?i
internelor.

E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Realizarea atributiilor corespunzatoare postului;
2. Cunol?tinte l?iexperienta in domeniul de activitate;
3.Cunoal?tereal?iaplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii desfal?urate;
4. Respectarea normelor de disciplina l?ia normelor etice in indeplinirea atributiilor;
5. Respectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;
6. Adaptabilitate, integrarea in echipa;
F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1. Nivelul cunol?tintelor l?i abilitatilor - Totalitatea

ideilor, informatiilor

precum l?i

aptitudinile de a Ie folosi cu pricepere in domeniul de activitate.


2. Nivelul de implicare in indeplinirea atributiilor -

Implicarea in mod curent in

activitatile pe care Ie presupune realizarea atributiilor desemnate prin fil?a postului.


3. Dificultatea/complexitatea atributiilor indeplinite in raport cu posturi similare - Implicarea
activa in dificultatile intervenite in activitatea curenta. Capacitatea de a pune in practica
solutiile dispuse in vederea desfal?urariiin mod corespunzator a activitatii.
4./ Capacitatea

de autoperfectionare

l?i valorificare

Capacitatea

de

crel?tere

permanenta

imbunatatire

a rezultatelor

acti~itatilor

a experientei

performantelor

curente

dobandite

profesionale,

prin punerea

in

practica

de
a

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

87

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

cuno~tintelor ~i abilitatilor dobElndite.


5. Competenta in redactarea lucrarilor - Capacitatea de a finisa sub aspectul forme
~i al continutului documentele elaborate conform cerintelor.
6. Capacitatea de a lucra independent Capacitatea de a desfa~ura activitati pentru
indeplinirea atribu~i1orfara a solicita coordonare. Implicarea activa in dificultatile
intervenitein activitatea curenta, capacitatea de a pune eficient in practica solutiile proprii.
7. Loialitate fata de institutie. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice
in indeplinirea atributiilor - Sustinerea institutiei ~i apararea prestigiului acesteia
intr-un

mod loial precum

~i promovarea

unei imagini fav~rabile.

Obligatia

respectarii normelor de conduita ~i a regulilor de disciplina in vederea desfa~urarii


in conditii de eficienta a activitatii.
8. Capacitatea de a lucra in echipa - Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de
a-~i aduce contributia prin participare efectiva pentr~ realizare? obiectivelor echipei.
9. Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite ~i recepta cu u~urinta
informatiile in scris ~i verbal.

10. Conduita in timpul serviciului - Adoptarea unui comportament adecvat in timpul


exercitarii atributiilor de serviciu, respectarea normelor de conduita profesionala.
Data:

Sef Serviciu Publicitate Imobiliara

Sef Birou Cadastru si Publicitate Imobiliara

Salariat

Vizat
Biroull Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul

88

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 10
APROB,
DIRECTOR OCPI
FI~A POSTULUI
A.IDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institutiei publice: Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara ....
Compartimentul:
Serviciul/Biroul Economic
Denumirea postului:
$ef serviciu/birou
Pozitia postului Tnstatui de functii
Se completeaza
de catre
persoana
responsabila cu resursele umane
Gradul
profesional
al
ocupantului Se
completea~a
de
catre. persoana
postului:
responsabila cu resursele umane
Nivelul de acces la informatii c1asificate Se
completeaza
de
catre
persoana
responsabila cu resursele umane
Relatii cu alte posturi:
a. sfera relationala interna: relatii a. se subordoneaza Directorului OCPI ...
ierarhice, functionale, de control, - coordonat ~i monitorizat de catre Directia
de reprezentare;
Economica din cadrul A.N.C.P.I;
b. sfera relationala externa: relatH cu b. colaboreaza cu autoritatile ~i institutiile
autoritati ~i institutii publice, relatii publice
potrivit
dispozitiei
conducerii
cu organizatii internationale, relatii institutiei Tn vederea Tndrumarii ~i sprijinirii
cu persoane juridice private.
autoritatilor Tn aplicarea corecta ~i unitara a
prevederilor
legale
Tn domeniul
de
specialitate al institutiei.
,
..

B. CERINTELE POSTULUI:

II
I
I

Criterii
1. 1 Pregatire:studii superioare

Continut

1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare

studiilor absolvite): studii superioare de


lunga durata; Pregatire de specialitate:
economica.
1.2 Cursuri/programe de perfectionare/ 1.2 Perfectionari (specializari) periodice,
specializare
necesare mentinerii competentei pe post:
cursuri de perfectionare profesionala Tn
domeniul specific de activitate.
1.3 Limbi straine
~i nivelul
de 1.3 Cunoa~terea unei Iimbi straine de
cunoa~tere
circulatie internationala - abilitatea de a
scrie ~i .de a vorbi - nivel mediu.
1.4 Cuno~tinte de operare/programare 1.4. Cuno~tinte de operare de calculator _
pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere
MS OFFICE (Word, Excel, Power Point,
Internet Explorer): nivel mediu.
1.5 Alte cuno~tinte ~i abilitati
1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii
operatiunilor
specifice
postului: maxim;
necesitatea
unor
aptitudini
deosebite:
capacitate de conducere, capacitate de
analiza, sinteza, abilitati de comunicare.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,-PARTEA

~. Experienta:
12.1. vechime in specialitate

3. Aptitudini ~i abilitati necesare:

I, Nr. 210 bis/25.11I.2014

2.1. Experienta in specialitatea ceruta de


post: 3 ani;
Perioada necesara initierii in vederea
executarii operatiunilor specifice postului:
120 zile calendaristice.
3. Capacitate
de
lucru in
echipa,
responsabilitate, initiativa, stapanire de sine,
capacitate
de
analiza
sinteza,
~i
corectitudine.

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


1. Locul de munca:directie/serviciu
~. Programul de lucru:

Birou Economic - OCPI.. ...


8 ore/zi

3. Deplasari curente

Cand este cazul

14. Incadrarea

Nu este cazul

in conditii de munca

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI:


I. Atributii generale
- Organizeaza ~i conduce activitatea Serviciului/Biroului Economic;
- Stabile~te atributiile persoanelor din subordine;
- Face propuneri privind angajarea, promovarea, cercetarea disciplinara ~i evaluarea
persoanelor din subordine;
- Asigura reprezentarea

~i apararea intereselor institutiei din pi.mct de vedere

economic;
- Raspunde de utilizarea le9ala ~i optima a bugetului institutiei;
- Identifica nevoile de perfectionare a personalului;
- Raspunde de mentinerea ~i imbunatatirea sistemului de managementul calitatii;
- Raspunde de documentele c1asificate; .
Indepline~te orice alte atributii date de ~eful ierarhic superior in Iimita competentei ~i
a specificului postului ocupat.

II. Atributii specifice


a. Depunerea Iistelor obiectivelor de investitii aprobate de ordonatorul principal de
credite la Directiile~ de Trezorerie' ~i Contabilitate Publica de care apartine
Oficiului Teritorial;

89

MONITORUL

90

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

b. Elaborarea ~i fundamentarea proiectului bugetului de venituri ~i cheltuieli pe


baza documentelor justificative conform dispoziliilor legale in vigoare;
c. Analizarea ~i propunerea rectificarii bugetului de venituri ~i cheltuieli pe baza
documentelor justificative conform dispoziliilor legale in vigoare;
d. Asigurarea

distribuirii

judicioase

a sarcinilor

de serviciu

pe salariali

~i

controlarea modului de realizare a acestora ~i a activitalii desfa~urate in cadrul


serviciului;
e. Semnarea, aprobarea sau avizarea dupa caz, a documentelor care intra in
atribuliile serviciului pe care iI coordoneaza;
f.

Evaluaniaanuala

a performanlelor profesionale individuale ale personalului

aflat in subordine;
g. Notificarea debitorilor cu privire la recuperarea creanlelor conform c1auzelor
contractuale;
h. intocmirea ~i depunerea darii de seama contabila a Oficiului Teritorial ~i a
contului de execulie;
i.

intocmirea anexelor specifice la darea de seama contabila;

j.

Constituirea ~i propunerea de relinere a garanliei materiale, in conformitate cu


prevederile legale in vigoare;

k. intocme~te propuneri pentru proiectul anual de buget;urmare~te

realizarea

veniturilor proprii conform legislaliei in vigoare;


I.

Organizeaza

activitatea

financiara

proprie

a oficiului,

asigura

utilizarea

fondurilor cuprinse in bugetul de venituri ~i cheltuieli;


m. Asigura utilizarea judicioasa a fondurilor ~i creditelor bugetare alocate;
n. Organizeaza gestionarea patrimoniului oficiului ~i ia masuri pentru asigurarea
integritalii acestuia;
o. Organizeaza

intocmirea

documentelor

referitoare

la achitarea

drepturilor

bane~ti ale salariali1or, urmarind respectarea prevederilor legale in vigoare;


p. Urmare~te ~i analizeaza periodic stocurile de valori materiale, stabilind masuri
pentru inlaturarea deficienlelor constatate,
I

i
I

'

I,

q. Prime~te, analizeaza ~i intocme~te situalia folosirii spaliilor de lucru, face


propuneri de repartizare a spaliilor ~i duce la indeplinire dispoziliile conducerii

r'!

oficiului teritorial in acest sens;

iI

r. Asigura,gospodarirea bunurilor aflate in gestiunea oficiului ~i utilizarea eficienta

jl

a echipamentelor din dotare;

\1

I
i

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

91

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

s. Elaboreaza propuneri pentru programul de investitii ~i reparatii capitale a


mijloacelor fixe ~i obiectelor de inventar stabilind masuri de executare a
acestora;
1. Organizeaza procedurile de achizitie, participa la intocmirea caietelor de sarcini
~i incheierea contractelor de achizitii;
u. Asigura intocmirea planului de achizitii in conformitate cu bugetul aloca1.
E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Cuno~tinte ~i experienta in domeniul de activitate;
2. Rationamentul ~i impactul deciziilor;
3. Respectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;
4. Adaptabilitate, f1exibilitate, integra rea in echipa;
5. Cuno~tinte de management;

F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1. Capacitatea de a organiza - Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie
desfa~urate, delimitarea lor in atribu1ii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor,
repartizarea atribu1iilor in func1ie de nivelul studiilor, grad, treapta.

12.

Capacitatea de a coordona - Armonizarea deciziilor ~i ac1iunilor


precum ~i activita1i1ein vederea realizarii obiectivelor acestora.

personalului

3. Capacitatea de a controla -:- Capacitatea de a control a ~i de a superviza


activitatea, depistarea deficientelor ~i luarea masurilor necesare pentru co recta rea
la timp a acestora.

14.

Capacitatea de a decide - Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu sim1 de


raspundere ~i conform competen1ei legale, cu privire la desfa~urarea activita1ii
structurii conduse, in scopul de a atinge rezultatul dori1.

5. Capacitatea de a dezvolta abilita1ile personalului - Cunoa~terea personalului din


subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa ~i de a men1ine
politice de personal eficiente, in scopul motivarii acestuia.
6. Capacitatea de analiza ~i sinteza - Capacitatea de interpreta un volum de
informa1ii, de a identifica ~i de a valorifica elemente noi ~i de a selecta aspectele
esen1iale pentru domeniul analiza1.
7.

Cre.ativitate ~i spirit de ini1iativa' - Atitudine activa in solu1ionarea problemelor ~i


realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a
acestor probleme; atitudine pozitiva fata de idei noi; inventivitate in gasirea unor
cai de optimizare a activita1ii desfa~urate.

"

92

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

8. Nivelul cuno~tintelor ~i abilitatilor - Cunoa~terea reglementarilor specifice


domeniului de activitate.
Abilitati de a planifica ~i administra activitatea unei
echipe formate din personalitati diferite, cu un nivel diferit al capacitatii de a
colabora de Tndeplinirea unei atributii. Capacitatea de a adapta stilul de conducere
la situatii diferite, precum ~i de a actiona pentru gestionarea ~i rezolvarea
conflictelor.
9. Nivelul de implicare Tn Tndeplinirea atributiilor - Implicarea Tn mod curent ~i la
solicitarea superiorilor
ierarhici, Tn activitati care depa~esc cadrul de
responsabilitate definit conform fisei postului.
10. Capacitatea de a lucra cu supervizare redusa - Capacitatea de a pune eficient Tn
practica solutiile proprii ~i pe cele dispuse pentru desfa~urarea Tn mod
corespunzator a activitatilor, pentru realizarea obiectivelor.
11. Loialitate fata de institutie - Sustinerea institutiei ~i a obiectivelor
promovarea politicilor, strategiilor ~i a unei imagini favorabile.

ei prin

12. Capacitatea de a lucra Tnechipa - Capacitatea de a se integra Tntr-o echipa; de asi aduce contribulia prin participare efectiva , de a transmite eficient si de a permite
dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.
13.Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite ~i recepta cu u~urinla
informaliile Tnscris ~i verbal.

Data:
Salariat

Ii

Vizat
Birou/Compartimentul Resurse Umane !ji Relatii cu Publicul

tI

MONITORUL

OFICIALAl.!

ROMANIEI,

93

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 11
APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institutiei publice: Oficiul de Cadastru~i Publicitate Imobiliara ...
Compartimentul:
Serviciul/Biroul/Compartimentul Economic
Denumirea postului:
Consilier
Pozitia postului Tristatui de functii
Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Gradul
profesional
al
ocupantului Se completeaza de persoana desemnata
postului:
responsabila cu resursele umane
Nivelul de acces la informatii clasificate Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Relatii cu alte posturi:
a. sfera relationala interna: relatii 8. se subordoneaza Directorului OCPI,
ierarhice, functionale, de control, $efului Serviciului/Biroului Economic, dupa
de reprezentare;
caz;
.
b. sfera relationala externa: relatii cu b. colaboreaza cu autoritati Ie ~i institutiile
autoritati ~i institutii publice, relatii publice
potrivit
dispozitiei
conducerii
cu organizatii internationale, relatii institi.Jtiei Tn vederea indrumarii ~i sprijinirii
cu persoane juridice private.
autoritatilor Tn aplicarea corecta ~i unitara a
prevederilor legale Tn domeniul specific de
activitate al institutiei;
B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
1.1 Pregatire:studii superioare

Continut
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare
studiilor
lunga

absolvite):
durata;

studii

pregatire

superioare
de

de

specialitate

economica.
1.2 Cursuri/programe

de perfectionare/1.2

~pecializare

Perfectionari

(specializari)

periodice,

necesare mentinerii competentei


cursuri

de

perfectionare

pe post:

profesionala

in

domeniul specific de activitate.


1.3

Limbi

straine

~i

nivelul

cunoa~tere

de 1.3 Limbi straine - nivel mediu


1.4Tehnologii

speciale

care

trebuie

1.4 Cuno~tinte de operare/programare cunoscute: operare PC, sisteme informatice


pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere

utilitare,
normative

studierea
care

~i

insu~irea

reglementeaza

actelor

activitatea

institutiei, cunoa~terea ~i folosirea aparaturii

MONITORUL

94

OFICIAL AL ROMANIEI,

de

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

al structurii

etc.,

ierarhic-

sistemului

cunoal}terea
organizational

fax,

copiator,

calculator,

birou:

din care face

parte.
1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii
1.5 Alte cunol}tinte l}i abilitati

operatiunilor

specifice

necesitatea

unor

postului:

mediu;

deosebite:

aptitudini

capacitate de sinteza, abilitati de comunicare,


capacitate de analiza, sinteza.
ceruta de

2. Experienta:

2.1. Experienta Tn specialitatea

12.1. vechime Tnspecialitate

post: se completeaza persoana desemnata


responsabila cu resursele umane;
Perioada

necesara

initierii

Tn vederea

executarii operatiunilor specifice postului: 90


zile calendaristice.

3. Aptitudini l}i abilitati necesare:

Capacitate

de

lucru

Tn

echipa,

responsabilitate, initiativa, stapanire de sine,


capacitate de sinteza, corectitudine.

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


1. Locul de munca:serviciu/birou
.. _ .
.
.12.Programul de lucru:
'.

eI.....

Economic

8ore/zi

3. D_eplasaricurente
-

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Cand este cazul

'

4. Incadrarea Tnconditii de munca

Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE

POSTULUI:

I
I

I. Atributii generale
- Realizarea cu profesionalism a atributiilor corespunzatoare postului;
- Respectarea normelor interne l}i procedurilor de lucru privitoare la postul ocupat;
- Asigurarea f1uxului de documente justificative l}i arhivarea acestora;
- Respectarea confidentialitatii datelor la care are acces;

MONITORULOFICIAL

AL ROMANIEI,

95

PARTEA I, Nr. 210'bis/25.1I1.2014

- Preocuparea permanenta pentru cre~terea nivelului profesional;


- Respectarea prevederilor din documentatia sistemului de management al calitatii
~pecifica activitatii desfa~urate;
- Implementarea actiunilor de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de
riscuri al directiei;
- indeplinirea

oricaror altor atributii date' de ~eful ierarhic superior Tn domeniul

specific de activitate.

II. Atributii specifice


a.

Organizeaza procedurile de achizitii publice conform legislatiei Tnvigoare;

b. Participa la Tntocmirea caietelor de sarcini sau solicita compartimentelor

de

specialitate Tntocmirea acestora;


c. Participa la Tntocmirea propunerilor

contractelor

de achizitie Tmpreuna cu

consilierul juridic;
d. intocme~te documentele de atribuire;
e. Participa la Tncheierea contractelor de achizitie Tmpreuna cu consilierul juridic;
f.

Asigura Tntocmirea ~i modificarea programului de achizitii, Tn baza solicitarilor


compartimentelor

de specialitate corelat cu bugetul aprobat .~i prevederile

legale Tnvigoare;
g. Urmare~te Tndeplinirea c1auzelor. contractuale, Tn conformitatecu

contractele

Tncheiate;
h. Utilizeaza

Sistemul

Electronic

al Achizitiilor

Publice

pentru

organizarea

procedurilor de achizitii electron ice prin cumparare directa;


i.

Asigura Tnregistrarea, pastrarea ~i arhivarea documentelor originale aferente


procedurilor de achizitie;

j.

Transmite, la solicitarea Directiei de Achizitii Publice din cadrul A.N.C.P.I, orice


informatie ~i/sau raport privind achizitiile desfa~urate;

k. Pune Tnaplicare dispozitiile elaborate de Directia Achizitii Publice;


I.

Elaboreaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor ~i


prioritatilor comunicate de compartimentele din cadrul institutiei;

m. Coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, Tn cazul


organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;
n. lndepline~te obligatiile referitoare la publicitate, a~a cum sunt prevazute de
Ordonanta de" Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice ~i a
contractelor de concesiune de servicii;

Ii

96

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

o. Aplica:;;i finalizeaza procedurile de atribuire;


p. Constituie:;;i preda la arhiva dosarul achizitiei publice;
q. Organizeaza

activitatea casieriei, Tn conformitate

cu prevederile

legale Tn

vigoare, ia masurile necesare pentru efectuarea tuturor platilor Tn numerar,


virarea la bugetul de stat Tncasate Tn ziua precedenta, aplica viza de control
financi~r preventiv pentru Tncasarile :;;iplatile Tnnumerar;
r. Acorda viza de control financiar preventiv propriu potrivit legisla~iei Tnvigoare ~i
Tn conformitate cu decizia directorului oficiului teritorial, cu exceptia Tncheierii
de contracte de achizitii publice, atribuite ca urmare a finalizarii procedurilor de
achizitii publice la care a participat prin atributiile de serviciu;
s. Participa la lucrarile financiar-contabile de Tnchidere de luna, trimestru :;;ian;
1. Intocme:;;te situatiile pentru regularizarea diferentelor constatate la inventar sau
cu ocazia predarii-primirii gestiunii;
u. Analizeaza

:;;i Tnainteaza propunerile Tn legatura cu necesarul

de surse

financiare, pe categorii, pentru bugetul institutiei;


v. Asigura angajarea, ordonantarea :;;i plata cheltuielilor conform bugetului de
venituri :;;icheltuieli aprobat pentru anul Tncurs;

w. Exercita

controlul

intern

Tn cadrul

Serviciului/Biroului/Compartimentului

Economic;
x. Intocme:;;te alte lucrari dispuse pe cale ierarhica :;;i/sau prin hotararile consiliului
de conducere;
"' y. Organizeaza :;;iraspunde

de activitatea administrativa

a institutiei Tn lipsa

contabilului :;;ef;
z; Aplica

normele,

instructiunile,

tehnicile,

procedeele

:;;i metodologiile

de

specialitate elaborate :;;iavizate de Agentia Nationala, prin Directia Economica;


.aa. Raspunde de activitatea financiara :;;i contabila, Tn conformitate cu prevederile
Legii nr. 82/1991, a contabilitatii, republicata, ale Legii nr. 500/2002 a finantelor
publice, cu modificarileulterioare

:;;ialte acte normative Tnvigoare;

bb. Asigura fondurile necesare pentru deplasarea personalului, evidenta operativa


a acestora :;;i urmare:;;te Tncadrarea Tncheltuielile aprobate prin buget;
cC.Organizeaza

activitatea casieriei, Tn conformitate

cu prevederile legale Tn

vigoare; ia masurile necesare pentru efectuarea tuturor platilor Tn numerar,


precum :;;iefectuarea operatiunilor curente cu Trezoreria;
dd.Asigura Tntocmirea :;;ianalizarea fi:;;elor de cont pentru activitatea proprie;

I
I

ee. Verifica sumele Tnregistrate Tnextrasele de cont eliberate zilnic de Trezorerie :;;i
restituie de Tndata platitorilor eventualele sume care nu sunt cuvenite O.C.P.I,

MONITORUL

OFICIAL ALROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

sau sesizeaz~ -"Trezoreria.in legatura cu eventualele erori prod use din vina
acestora, pentru efectuarea-'regularizariI6r
necesare;
._...
.

ff. Monitorizeaza

'"'

activitatea firmelor angajate conform c1auzelor prevazute in

contractele de prestari de serVicii.

E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Cuno~tinle ~i eXRerienla in domeniul de activitate;
2. Respectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;
3. Adaptabilitate, f1exibilitate, integrarea in echipa;
4. Cunoal?terea l?i aplicarea consecventa

a reglementarilor

specifice activitatii

desfal?urate

F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1. Nivelul cuno~tinlelor ~i abilitalilor - Cunoa~terea reglementarilor specifice
domeniului de activitate. Totalitatea ideilor, informaliilor precum si aptitudinile de a
Ie folosi cu ingeniozitate ~i pricepere in domeniul de activitate in vederea oblinerii
performanlelor dorite. Capacitatea de a face lucrurile cu u~urinla, cu pricepere
2. Nivelul de implicare in indeplinirea atribuliilor. - Implicarea in mod curent in
activitalile pe care Ie presupune realizarea atribulii10r desemnate prin fi~a postului.
3. Capacitatea de a rezolva problemele. Dificultatea/complexitatea
atribuliilor
indeplinite in raport cu posturi similare - Implicareaactiva in dificultalile intervenite
in activitatea curenta, capacitatea de a pune eficient in practica soluliile proprii
precum ~i pe cele dispuse; identificarea soluliilor adecvate pentru desfa~urarea in
mod corespunzator a activitalilor in vederea atingerii obiectivelor stabilite.
4. Capacitatea de analiza l?i sinteza. Creativitate l?i spirit de initiativa - Capacitatea
de a interpreta un volum mare de informalii, de a identifica ~i valorifica elementele
noi, de a selecta aspectele esenliale pentru domeniul analizat. Atitudine activa fala
de idei noi ~i in solulionarea problemelor prin crearea unor moduri alternative de
rezolvare a problemelor; Inventivitate, iniliativa in gasirea unor cai de optimizare a
activitalii desfa~urate.
5. Capacitatea de a lucra independent. Capacitatea de a lucra cu supervizare redusa
- Capacitatea de a desfa~ur? activitali pentru indeplinirea atribulii10r de serviciu
fara a solicita coordonare, cu exceplia cazurilor in care activitali1e implica luarea
unor decizii care depa~esc limitele de competenla.
6. Loialitate fala de institulie. Respectarea normelor ~i regulilor interne - Suslinere
instituliei ~i apararea prestigiului acesteia intr-un mod loial precum ~i promovarea
unei imagini favorabile. Obligalia respectarii normelor de conduita, normelor etice
precum ~i a regulilor de disciplina in vederea desfa~urarii in condilii de eficienla a .
activitalii.

97

98

MONITORUL

OF.lCIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.111.2014

7. Capacitatea de a lucra Tnechipa - Capacitatea de a se integra Tntr-o echipa, de asi aduce contributia prin participare efectiva , de a transmite eficient si de a permite
dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.
8. Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite ~i recepta cu u~urinta
informatiile Tnscris ~i verbal, de a asculta activ, observa ~i oferi feed-back imediat.
9. Capacitatea de a-~i asuma responsabilitati - Capacitatea de accepta erorile sau
dupa caz, deficientele propriei activitati, de a raspunde pentru acestea; capacitatea
de a Tnvata din gre~eli ~i a nu Ie mai repeta.
10. Capacitatea de a se perfectiona ~i a valorifica experiel1ta dobandita - Dorinta
permanenta de perfectionare profesionala, de Tmbunatatire a activitatii curente;
aptitudinea de a pune Tnpractica cuno~tintele ~i deprinderile dobandite;
11. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice TnTndeplinireaatributiilor

Cunoa~terea ~i respectarea reglementarilor legale prevazute prin acte normative,


respectarea

obligatiilor

~i relatiilor de munca stabilite.

Respectarea

fundamentale, principiilor ~i normelor morale.


Data:
~ef Serviciu/Birou Economic

Salariat

Vizat
Biroul/Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul

valorilor

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

.99

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 12 a
APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institu1iei publice: Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara ...
Serviciul/BiroullC:;Ornpartimentul Economic
Compartimentul:
$ofer
Denumirea postului:
Se completeaza de persoana desemnata
Pozi1ia postului in statui de func1ii
responsabila cu resursele umane
ocupantului Se completeaza de persoana desemnata
al
profesional
Gradul
responsabila cu resursele umane
postului:
Nivelul de acces la informa1ii c1asificate .Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Rela1ii cu alte posturi:
a. sfera rela1ionala interna: rela1ii a. se subordoneaza Directorului OCPI,
ierarhice, func1ionale, de control, $efului Serviciu/ Biroului Economic;
de reprezentare;
b. sfera rela1ionala externa: rela1ii cu b. nu este cazul;
autorita1i ~i institu1ii publice, rela1ii
cu organiza1ii interna1ionale, rela1ii
cu persoane juridice private.
B. CERINTELE POSTULUI:
Con1inut
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare

Criterii
1.1 Pregatire:studii medii/generale

studiilor absolvite): studii medii/generale.


1.2 Cursuri/programe de perfec1ionare/1.2

Perfec1ionari

(specializari)

periodice,

necesare men1inerii competen1ei pe post:

specializare

cursuri

de

perfec1ionare

profesionala

in

domeniul specific de activitate.

1.3

Limbi

straine

liii

nivelul

de 1.3 Limbi straine - nu este cazul

cunoaliitere
1.4 Cunoliitin1e de operare/programare
pe calculator liii nivelul de cunoaliitere
1.5 Alte cunoliitin1e liii abilita1i

1.4Tehnologii

speciale

care

trebuie

cunoscute:tehnologie mecanica;
1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii
opera1iunilor

specifice

postului:

nu

este

cazul; necesitatea unor aptitudini deosebite:


nu este cazul.

II

100

. MONfTORUL

OFICfAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.III.2014

12. Experienta:

2.1. Experien1a in specialitatea

2.1. vechime in specialitate

post: se completeaza persoana desemnata

ceruta de

responsabila cu resurse/e umane;


Perioada

necesara

ini1ierii

in

vederea

executarii opera1iunilor specifice postului: 90


lZile ca/endaristice.

C. CONDITIISPECIFICE

POSTULUI:

1. Locul de munca:serviciu/birou

Serviciul/Biroul/Compartimentul

2. Programul de lucru:

80re/zi

3. Deplasari curente

Cand este cazul

14. Incadrarea

Nu este cazu/

in condi1ii de munca

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazu/

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE

Economic

POSTULUI:

I. Atributii generale
- Realizarea cu profesionalism a atributiilor corespunzatoare postului;
- Respectarea nor'melor interne ~i procedurilor de lucru privitoare la 'postul ocupat;
- Respectarea confiden1ia/ita1iidatelor la care are acces;
- Preocuparea permanenta pentru cre~terea nivelului profesional;
- Indeplinirea

oricaror altor atribu1ii date de ~eful ierarhic' superior in limita

competentei l?ia specificului postului ocupat.

II. Atributii specifice


a. Conduce oricare din autovehicule/e oficiului teritorial conform repartizarii
acestora de catre conducerea institutiei;
b. Asigurabuna

intre1inere, exploatare si curatenie a mijlocului de transport

care i-a fost repartizat;


c. Asigura functionarea autoturisme/or in parametrii de functionare prevazuti in
documentatia tehnica si in conditii de deplina siguranta;
d. Inscrie in foaia de parcurs zilnica toate cursele efectuate cu precizarea
ore/or ~i kilometrilor parcur~i;
II

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

101

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

e. Gestioneaza dH mai eficient cota de combustibil alocata lunar;


f.

Preda zilnic

foaia

de parcurs

completata,

persoanei

desemnate

cu

eliberarea, eviden1a ~i calculul foilor de parcurs.


g. Asigura transportul diferitelor bunuri Tntre sediile oficiului teritorial ~i jude1 ;
h. Asigura

predarea/preluarea

corespondentei

cu

caracter

special

cu

respectarea dispozitiilor legale Tndomeniu;


i.

T~i Tnsu~e~te Tn permanenta

si

aplica

cu

strictete

legislatia

care

reglementeaza circulatia pe drumurile publice;


j.

Pastreaza actele ma~inii Tnconditii corespunzatoare si Ie prezinta, la cerere


organelor de control;

k. Participa Tn comisii Tn masura Tn care este nominalizat de conducerea


oficiului sau conform dispozi1iilor legale Tnvigoare;
I. Are obliga1ia de a asigura confiden1ialitatea propriilor date de acces la
aplica1iile informatice utilizate de ANCPI ~i institu1i.ilesale subordonate;
m. Respecta normele deontologice prevazute de Legea nr.477/2007 privind
Codul de conduita al personalului contractual -din cadrul autorita1ilor ~i
institu1iilor publice.

E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Realizarea atribu1iilor corespunzatoare postului;
2. Cuno~tin1e ~i experien1a Tndomeniul de activitate;
3.Cunoa~terea

~i aplicarea

consecventa

a reglementarilor

specifice

activita1ii

. desfa~urate;
4. l3espectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice TnTndeplinirea atribu1ii1or;
F. CRITERII DE EVALUARE
. Criteriul de evaluare
1. Nivelul cuno~tin1elor ~i abilita1ilor - Totalitatea ideilor, informa1iilor precum ~i
aptitudinile de a Ie folosi cu pricepere Tndomeniul de activitate.
2. Nivelul de implicare Tn Tndeplinirea atribu1iilor - Implicarea Tn mod curent Tn
activita1ile pe care Ie presupune

realizarea

atribu1iilor desemnate

prin fi~a

postului.
3. Dificultatea / complexitatea atribu1iilor Tndeplinite Tn raport cu posturi similare Implicarea activa Tndificulta1ile intervenite Tn activitatea curenta. Capacitatea de a
pune Tn practica solu1iile dispuse Tnvederea desfa~urarii Tn mod corespunzator a

1111.
'I
i ,I
I

102

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

III

activitatii.
4. Capacitatea de autoperfectionare ~i valorificare a experientei dobandite -

,I

Capacitatea

de

cre~tere

permanenta

performantelor

profesionale,

imbunatatire

a rezultatelor activitatilor curente prin punerea in

de

,I

practica a

cuno~tintelor ~i abilitatilor dobandite.

I!

5. Loialitate fata de institutie. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice


in indeplinirea atributiilor - Sustinerea institutiei ~i apararea prestigiului acesteia
intr-un

mod loial precum ~i promovarea unei imagini favorabile. Obligatia

respectarii normelor de conduita ~i a regulilor de disciplina in vederea desfa~urarii


in conditii de eficienta a activitatii.
6. Capacitatea de a lucra in echipa - Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de
a-~i aduce contributia prin participare efectiva pentru realizarea obiectivelor
echipei.
7. Conduita in timpul serviciului - Adoptarea unui comportament adecvat in timpul
exercitarii atributiilor de serviciu, respectarea normelor de conduita profesionala.
Data:

'!

~ef Serviciu/Birou Economic

Salariat

I
i

I
Vizat
Biroull Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

103

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1~2014

Anexa nr. 12 b
APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea instituliei publice:Oficiul de Cadastru l?i Publicitate Imobiliara ...
Serviciul/Biroul/Compartimentul ...
Compartimentul:
Muncitor calificat
Denumirea postului:
Se completeaza de persoana . desemnata
Pozilia postului in statui de funclii
responsabila cu resursele umane
profesional
al
ocupantului Se completeaza de persoana desemnata
Gradul
responsabila cu resursele umane
postului:
Nivelul de acces la informalii c1asificate Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Relalii cu alte posturi:
a. sfera relalionala interna: relalii a. se subordoneaza Directorului OCPI,
ierarhice, funclionale, de control, $efului serviciului /biroului .... ;
de reprezentare;

b. sfera relalionala externa: relalii cu b. nu este cazul


autoritali l?i institulii publice, relalii
cu organizalii internalionale, relalii
cu persoane juridice private.

,"
.-.

B. CERINTELE POSTULUI:
Conlinut
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare

Criterii
1.1 Pregatire:studii generale

studiilor absolvite): studii generale.


1.2 Cursuri/programe de perfeclionare/1.2
Ispecializare

Perfeclionari

(spedalizari)

periodice,

necesare menlinerii competenlei pe post: nu


este cazul

1.3

Limbi

straine

l?i

nivelul

de 1.3 Limbi straine -nu este cazul

cunoal?tere
1.4 Cunol?tinle de operare/programare

1.4Tehnologii

speciale

care

trebuie

pe calculator l?inivelul de cunoal?tere

cunoscute: -

1.5 Alte cunol?tinle l?iabilitali

1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii


operaliunilor
necesitatea

specifice

postului:

unor aptitudini

mediu;

deosebite:

nu

este cazul
2. Experienla:

2.1. Experienla in specialitatea

2.1. vechime in specialitate

post: se completeaza persoana desemnata


;

ceruta de

104.

MONITORUL

OFICIAL ALROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

responsabila cu resursele umane;


Perioada

necesara

initierii

in

vederea

executarii operatiunilor specifice postului: 90


lZile calendaristice.

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:

;I

1. Locul de munca:serviciu/birou

Serviciul/Biroul/Compartimentul ....

2. Programul de lucru:

8ore/zi

I'

3. Deplasari curente
4. Tncadrarea in conditii de munca

Cand este cazul


Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post

NiJ este cazul

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE

POSTULUI:

j
I

I. Atributii generale
- Realizarea cu profesionalism a atributiilor corespunzatoare postului;
- Respectarea normelor interne l?iprocedurilor de lucru privitoare la postul ocupat;
- Implementarea acliunilor de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de
riscuri al directiei;
- Tndeplinirea oricaror altor atributii date de l?eful ierarhic i?i prevazute de legislatia in
domeniu in limita competentei i?ia specificului postului ocupat.

II. Atributii specifice*


rvarianta 1
a. Aplica normele, instructiunile, tehnicile, procedeele l?i metodologiile de
specialitate elaborate sau avizate de Agentia Nationala de Cadastru l?i
Publicitate Imobiliara din domeniul economic;
b. Asigura transportul in siguranla al salariatilor in delegatiile aprobate din
arealul Deltei Dunarii; .
c. Contribuie la alcatuirea l?i fundamentarea necesarului de piese de schimb,
de carburanti, lubrefianti pentru intrelinerea l?i functionarea ambarcatiunilor
navale, de dotarea cu materiale de prim ajutor, de placute de avertizare
specifice navigatiei afil?ate in locuri vizibile pe puntea navei;
d. Se preocupa de efectuarea curselor navale prin ordine de marl?, pe baza
delegarilor aprobate de conducere , de completarea registrului de bord, de
verificarea periodica a starii'tehnice,
a bunei funclionari l?i acostari in
siguranta a ambarcaliunilor din dotarea institutiei; .,

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

e. Justifica lunar: consumurile ,de "carburanti l?i lubrefianti ale mijloacelor de


transport naval prin ordine de marl? l?iordine de deplasare ;
f. Se preocupa de nec'eslrul' de materiale l?i motorina pentru circulatia l?i
Tncalzirea interioarelor ambarcatiunilor navale ;
g. Se preocupa de obtinerea vizelor anuale medicale, Tn temeiul legii, privind
siguranta circulatiei ;
,
h. Asigura ordinea, curatenia l?i respecta normele de igiena la bordul navelor;
i. se preocupa _c:iecrel?terea nivelului profesional l?icunoal?terea completarilor
l?i modificarilor din legislatia navala Tn conformitate cu cerintele Registrului
Navigatiei Romane l?ial Capitaniei portului ;
j.' in conditiile speciale cauzate de numarul insuficient de_personal navigant
poate solicita sprijinul l?oferului Tn activitatea sa prin respectarea legislatiei
navale;
k. Informeaza l?i propune, directorului masuri pentru Tmbunatatirea calitatii
factorilor de mediu Tnincinta de stationare a ambarcatiunilor navale;
I. Colaboreaza cu autoritatile/institutiile implicate Tn activitati de protectie a
mediului pentru desfal?urarea de actiuni comune;
m. Identifica riscurile inerente specifice activitatii sale l?i propune masuri de
minimizarea lor;
n. Aplica prevederile din instructiunile de lucru referitoare la desfal?urarea
activitatilor specifice;
o. Respecta prevederile documentelor SMC aplicabile;
p. Anunta l?eful de birou despre orice neconformitate observata Tn timpul
activitatii sale;
q. Respecta l?i face instructajul de protectie a muncii, de PSI l?i de situatii de
urgenta a tuturor salariatilor de la bordul navei, conform normelor Tnvigoare;
r. Se preocupa de aprovizionarea, distribuirea l?i folosirea echipamentelor de
protectie l?i a echipamentului de lucru specific navigatiei l?i asigura buna
functionare a instalatiilor de stingere a incendiilor;
s. Comunica l?efului de birou l?i directorului institutiei lipsurile sau defectiunile
periculoase ale ambarcatiunilor, aparatelor cu care se lucreaza, imediat ce Ie
constata;
t. Asigura gospodarirea bunurilor aflate Tn gestiunea ambarcatiunilor l?i
utilizeaza eficient echipamentele din dotare;
Varianta 2
a. organizeaza si gestioneaza depozitele de arhiva, in conformitate cu
"

nomenclatorul arhivistic, Legea nr.16/1996, Legea nr. 7/1996, republicata, cu


modificarile si completarile ulterioare;
b. tine la zi evidenta unitatilor arhivistice scoase din depozit sau intrate in depozit,
pe baza registrelor specifice, respectiv registrul de depozit, registrul de arhiva
pentru circulatia unitatilor arhivistice, precum si a fiselor de control si aduce la
cuno~tinta ~efului de serviciu ~i directorului institutiei, de Tndata lipsurile
constatate;
c. inventariaza unitatile arhivistice din depozit functie de tip si termenul de
pastrare, conform nomenclatorului arhivistic corespunzator;
d. asigura consultarea unitatilor arhivistice , pe baza cererii Tnregistrata Tnregistrul
general.de intrare, Tnprezenta sa, Tncadrul programului cu publicul, doar Tn

105

106

MONITORUL

II

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

incaperea alocata pentru consultarea unitatilor arhivistice, astfel incat nicio


piesa sa nu lipseasca 9i sa nu fie efectuare modificari neavizate in continutul
acestora, in locul unitatii arhivistice scoase din arhiva ramane

fi9a de control

intocmita potrivit legislatiei specifice;


e. atesta prin referat pierderea unitatii arhivistice sau faptul ca aceasta este intr-o
stare de degradare care face imposibil de folosit, in vederea intocmirii,
reconstituirii sau reconditionarii acesteia;
~arianta 3
a. Asigura intretinerea :;;i repararea instalatiei electrice de la intrarea in institut
(transformatoare) pana la terminale, respectiv lampile de iluminat, prize, din
interiorul :;;iexteriorul c1adirilor;

b. Repara lampile de iluminat din interiorul :;;iexteriorul c1adirilor, acolo unde se


impune, prize :;;i:;;techere, etc.;
c. Participa

la intretinerea

curtii

interioare

:;;i exterioare:

amenajarea

:;;i

intretinerea spatiului verde, mentinerea curateniei pe aleile de acces auto :;;i

pietonale, iar pe timp de iarna efectuarea dezapezirii;

curatirea terasei

Cladirii Principale pentru evitarea infundarii sorburilor de apa pluviala;


d. Participa la descarcarealincarcarea

sau transportul materialelor, care sunt

necesare bunei functionari a activitatilor din cadrul


" I
I
I

Varianta 4
a. Executa lucrari de arhivare pentru toate compartimentele :;;iserviciile;
b. Efectueaza activitati administrative in vederea arhivarii de noi documente;
1

I,

c. Participa periodic la inventarierea documentelor in vederea casarii celor carora


. -..

Ie expira perioada de pastrare;

d. Asigura pastrarea documentelor nou create sau detinute de institut in conditii


corespunzatoare, protejandu-Ie impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii ori
comercializarii in alte conditii decat cele prevazute de lege;
e. Ajuta la intocmirea adeverintelor solicitate de fo:;;tii salariati prin punerea la
,i I

dispozitie a datelor necesare din documentele care se pastreaza la arhiva;

E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Realizarea atributiilor corespunzatoare postului;
2. Experienta in domeniul de activitate;
3. Respectarea normelor de disciplina :;;ia normelor etice in indeplinirea atributiilor;

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

4. Respectarea termenelor de Indeplinirea a sarcinilor;


F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1. Nivelul cuno~tinlelor ~i abilitalilor - Totalitatea ideilor, informaliilor precum ~i
aptitudinile de a Ie folosi.cu pricepere In domeniul de activitate.
2. Nivelul de implicare In Indeplinirea atributiilor - Implicarea In moc curent In
activitatile pe care Ie presupune realizarea atributiilor desemnate prin fi~a postului;
3. Nivelul de implicare In Indeplinirea atribuliilor - Implicarea In mod curent In
activitalile pe care Ie presupune realizarea atribuliilor desemnate prin fi~a
postului.
4. Capacitatea de autoperfectionare ~i valorificare a experientei dobandite Capacitatea de cre~tere permanenta a performantelor profesionale, de
Imbunatatire a rezultatelor activitatilor curente prin punerea In practica a
cunostintelor si abilitatilor dobandite;
5. Loialitate fala de institulie. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice
In Indeplinirea atribulii10r - Suslinerea instituliei ~i apararea prestigiului acesteia
Intr-un mod loial precum ~i promovarea unei imagini favorabile. Obligalia
respectarii normelor de conduita ~i a regulilor de disciplina In vederea desfa~urarii
In condilii de eficienla a activitalii.
6. Conduita In timpul serviciului - Adoptarea unui comportament adecvat In timpul
exercitarii atributiilor de serviciu, respectarea normelor de conduita profesionala.
"

Data:
~ef Serviciu/Birou

Salariat

Vizat.
Biroull Compartimentul Resurse Umane lji Relatii cu Publicul

*Atributiile specifice se vor stabili in functie de specificul muncii

107

108

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 12 c
APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institu1iei publice: Oficiul de Cadastru~i Publicitate Imobiliara ...
Compartimentul:
Serviciu I/Birou I/CorTlPCirtirnentuI Economic
Denumirea postului:
Portar/Paznic
Pozi1ia postului Tnstatui de func1ii
Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resursele umane
Gradul
profesional
al
ocupantului Se completeaza de persoana desemnata
po~tullJi:
responsabila cu resursele umane
Nivelul de acces la informa1ii clasificate Se completeaza de persoana desemnata
responsabila cu resur~ele umane
Rela1ii cu alte posturi:
a. sfera rela1ionala interna: rela1iia. se subordoneaza Directorului OCPI,
ierarhice, func1ionale, decontrol, $efului Serviciul Biroului Economic;
de reprezentare;
b. sfera rela1ionala externa: rela1ii cu b. nu este cazul;
autorita1i ~i institutii publice, rela1ii
cu organiza1ii interna1ionale, rela1ii
cu persoane juridic! private~
B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
Con1inut
1.1 Pregatire:studii medii/studii generale 1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare
studiilor
-

absolvite):

studii

medii/studii

generale.

1.2 Cursuri/programe de perfec1ionare/1.2


specializare

Perfec1ionari

(specializari)

periodice,

necesare men1inerii competen1ei pe post:


cursuri

de

perfec1ionare

profesionala

Tn

domeniul specific de activitate.

I
I

II

1.3

Limbi

straine

~i

nivelul

de 1.3 Limbi straine -nu este cazul

cunoa~tere
1.4 Cuno~tin1e de operare/programare
pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere

1.4Tehnologii

speciale

care

trebuie

cunoscute: operare PC, sisteme informatice


utilitare,
normative

studierea

~i

Tnsu~irea

care reglementeaza

actelor

activitatea

institutiei, cunoa~terea ~i folosirea aparaturii


de birou;
1.5 Alte cuno~tin1e ~i abilita1i

1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

opera1iunilor

specifice

necesitatea

unor

109

postului:

aptitudini

mediu;

deosebite:

capacitate de sinteza, abilita1i de comunicare.

2. Experien1a:

2.1. Experien1a Tn specialitatea ceruta de

2.1. vechime Tnspecialitate

post: se completeaza persoana desemnata


responsabila cu resursele umane;
Perioada

necesara

ini1ierii

Tn vederea

executarii opera1iunilor specifice postului: 90


Izile calendaristice.

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:

1. Locul de munca:serviciu/birou

Serviciul/Biroul/Compartimentul

2. Programul de lucru:

8ore/zi

3. Deplasari curente
4. Tncadrarea Tncondi1ii de munca

Economic

Cand este cazul


Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE

POSTULUI:

I. Atributii generale
- Respectarea normelor interne ~i procedurilor de lucru privitoare la postul ocupat;
- Respectarea confiden1ialita1ii datelor la care are acces;
- Respectarea prevederilor din documenta1ia sistemului de management al calita1ii
. specifica activita1ii desfa~urate;
- Tndeplinirea oricaror altor atribu1ii date de ~eful ierarhic superior Tn domeniul
lspecific de activitate.

II. Atributii specifice


a. Prezentarea la serviciu odihnit ~i apt pentru efectuarea serviciului de paza,
conform planificarii ;
b. Preluarea sarcinilor de serviciu se realizeaza pe baza de proces verbal de predareprimire, semnat de predare de eel care Tncheieserviciul ~i de primire de eel care Tntra
Tnserviciu.Tnprocesul verbal se va consemna obligatoriu daea au avut loc sau nu
evenimente deosebite Tntimpul schimbului,iar daea acestea s-au produs, vor fi aduse
;

MONITORUL

110

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

imediat la cuno~tinta conducerii institutiei;


c. Exercita serviciul de paza al institutiei ~i perimetrului de incinta, sens in care
face controale periodice in timpul fiecarui schimb, la c\adiri ~i in jurul acestora;
d. Accesul salariatilor in institutie se face pe baza legitimatiei de serviciu (Ia
inceperea programului de lucru), iar a altor persoane pe baza actului de
identitate ~i consemnarea in registru de evidenta;
e. Evidentiaza in registrul deschis in acest scop, ora de ie~ire ~i ora de intrare a
autofurismelor din dotarea institutiei;
f.

In cazul producerii unor evenimente deosebite, anunta operativ ~eful


ierarhic/conducerea institutiei, iar in caz de incendiu an"unta urgent ~i
pompierii, luand masuri de stingere a acestuia pana la sosirea pompierilor;

g. Dupa terminarea programului de lucru, verifica utilitatile, modul de aprindere l?i


functionare a arzatoarelor, verifica securizarea cailor de acces in institutie ;
h. Efectueaza curatenia in cadrul incintei institutiei, inc\usiv curata zapada;
i.

Participa ~i/sau efectueaza unele reparatii u~oare la c\adiri ~i componentele


acestora;

j.

Consemneaza in registrul de procese verba Ie ~i informeaza conducerea


despre orice control efectuat asupra activitatii de paza;

k. Asigura prezenta permanenta in post, pe durata programului de lucru(


schimbarea turelor l?iinvoirile se fac numai cu aprobarea conducatorului
institutiei);
I.

Raspunde material pentru eventualele pagube care se produc institutiei din


vina sa, sau dupa terminarea programului de lucru ~i in lipsa angajatilor din.
institutie;

E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Realizarea atributiilor corespunzatoare postului;
2. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice in indeplinirea atributiilor;
3. Resp,ectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;

F. CRITERII DE EVALUARE
I
I

Criteriul de evaluare
1. Nivelul de implicare in indeplinirea
activitatile

pe care Ie presupune

atributiilor - Implicarea in mod curent in


realizarea

atributiilor

desemnate

prin fi~a

postului.
2. Loialitate fata de institutie. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice
in indeplinirea atributiilor - Sustinerea institutiei ~i apararea prestigiului acesteia
intr-un

mod loial precum

~i promovarea

unei imagini

favorabile.

Obligatia

respectarii normelor de conduita ~i a regulilor de disciplina in vederea desfa~urarii


in conditii de eficienta a activitatii.
3. Conduita in timpul serviciului - Adoptarea unui comportament adecvat in timpul

.1

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 210 bis/25.III.2014:

exercitarii atributiilor de serviciu, respectarea normelor de conduita profesionala.


Data:
~ef Serviciu/Birou Economic

Salariat

Vizat
Biroul/ Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul

111

f-,--\ I

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEl,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.111.2014

112

Anexa nr. 12 d

APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institutiei publice: Oficiul de Cadastru ~i publicitate Imobiliara ...
Serviciul/Biroul/Compartimentul Economic
Compartimentul:
Ingrijitor
Denumirea postului:
desemnata
Se completeaza de persoana
Pozitia postului In statui de functii
responsabila cu resursele umane
desemnata
ocupantului Se completeaza de persoana
al
profesional
Gradul
responsabila cu resursele umane
postului:
de persoana desemnata
Nivelul de acces la informatii c1asificate Se completeaza
responsabila cu resursele umane
Relatii cu alte posturi:
a. se subordoneaza Directorului OCPI,
a. sfera relationala interna: relatii $efului Serviciu/ Biroului Economic;
ierarhice, functionale, de control,
de reprezentare;
b. nu este cazul;
b. sfera relationala externa: relatii cu
autoritati ~i institutii publice, relatii
cu organizatii internationale, relatii
cu persoanejuridice private.
B. CERINTELE POSTULUI:
Continut
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare

Criterii
1.1 Pregatire:studii generale

studiilor absolvite): studii generale.


1.2 Cursuri/programe de perfectionare/1.2

(specializari) periodice,
necesare mentinerii competentei pe postnu

specializare

Perfectionari

este cazul.
1.3

Limbi

straine

~i

nivelul

de 1.3 Limbi straine -nu este cazul

cunoa~tere
1.4 Cuno~tinte de operare/programare

1.4Tehnologii

pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere

cunoscute: nu este cazul;

1.5 Alte cuno~tinte ~i abilitati

1.5 EfortuI intelectual caracteristic efectuarii

speciale

care

trebuie

operatiunilor specifice postului:nu este cazul;


necesitatea unor aptitudini deosebite:nu este
cazul.
12.Experienta:
2.1. vechime In specialitate

2.1. Experienta In specialitatea

ceruta de

post se completeaza persoana desemnata


responsabila cu resursele umane ;
;

MONITORULOFICIAL

AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

necesara

..

Perioada

initierii

113

in

vederea

executarii operatiunilor specifice postului: 90


zile calendaristice .
..

"

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


1. Locul de munca:serviciu/birou
2. Programul de lucru:
3. Deplasari curente
4. incadrarea in conditii de munca

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Economic

80re/zi
Cand este cazul
Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post"

Nu este cazul

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE

POSTULUI:

I. Atributii generale
- Realizarea cu profesionalism a atributiilor corespunzatoare postului;
- Respectarea normelor interne ~i procedurilor de lucru privitoare la postul ocupat;
- Respectarea prevederilor din documentatia sistemului de management al calffatii
~pecifica activitatii desfa~urate;
- Implementarea actiunilor de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de
riscuri aldirectiei;
- indeplinirea

oricaror altor atributii date de ~eful ierarhic superior in domeniul

specific de activitate.

II. Atributii specifice


a. efectueaza activitatile descrise in fisa de operatiuni si cea de curatenie lunara,
anexate la prezenta fi9a a postului;
b. respecta programul de curatenie stabilit prin grafic, ata9at la prezenta fi9a a
postului;
c. asigura depozitarea in buncarele colectoare, pana la preluarea acestora de
catre firma specializata, a de~eurilor colectate selectiv in recipientele special
amenajate in incinta OCPI;
E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Realizarea atributiilor corespunzatoare postului;
2. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice in indeplinirea atributiilor;

MONITORUL

114

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

3. Respectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;


F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriu\ de evaluare
1. Nivelul de implicare in indeplinirea
activitatile

pe care Ie presupune

atributiilor - Implicarea in mod curent in


realizarea

atributiilor

desemnate

prin fi~a

postului.
2. Capacitatea de a lucra independent Capacitatea de a desfa~ura activitati pentru
indeplinirea atributiilor fara a solicita coordonare. Implicarea activa in dificultatile
intervenite in activitatea curenta, capacitatea de a pune eficient in practica solutiile
proprii.
3. Loialitate fata de institutie. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice
in indeplinirea atributiilor - Sustinerea institutiei ~i apararea prestigiului acesteia
intr-un

mod loial precum

~i promovarea

unei imagini favorabile.

Obligatia

respectarii normelor de conduita ~i a regulilor de disci piina in vederea desfa~urarii


in conditii de eficienta a activitatii.

14.

Conduita in timpul serviciului - Adoptarea unui comportament adecvat in timpul


exercitarii atributiilor de serviciu, respectarea normelor de conduita profesionala.

Data:
~ef Serviciu/Birou Economic
.............................

Salariat

Vizat
Biroull Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul
;

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI.

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 13
APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institutiei publice: Oficiul de Cadastru~i Publicitate Imobiliara....
C0rTl(:>?rtimentul:
Biroul Resurse Umane ~II3E3latiicu Publicul
Denumirea (:>ostului:
$ef birou
Pozitia (:>ostuluiin statui de functii
Se com(:>leteaza de catre (:>ersoana
res(:>onsabilacu resursele umane
Gradu/
profesional
al
ocu(:>antuluiSe com(:>/eteaza de catre (:>ersoana
responsabila cu resurse/e umane
postului:_
Nivelul de acces la informatii c1asificate se completeaza
de
catre
persoana
desemnata responsabila cu resursele
umane
Relatii cu alte posturi:
a. sfera relationala interna: relatii a. se subordoneaza Directoruluf OCPI:~.;
ierarhice, functionale, de control,
de reprezentare;
b. colaboreaza cu autoritati, institutii publice,
b. sfera relationala externa: relatii cu cu persoane fizice ~i juridice, potrivit
autoritati ~i institutii publice, cu dispozitiei conducerii instifutiei" in vederea
persoane fizice ~i juridice.
mdrumarii ~i _ sp~ijinirii ,autoritatilor
in
aplicarea corecta ~i unitara a prevederilor
legale in domeniul speCific de activitate al
institutiei; ..
B. CERINTELE POSTULUI:
Continut
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare
1.1 Pregatire:studii superioare
studiilor absolvite): studii superioare de
lunga durata. Pregatire de specialitate:
'uridica.
1.2 Perfectionari (specializari) periodice,
1.2 Cursurilprograme de perfectionarel necesare mentinerii competentei. pe post:
specializare
cursuri de perfectionare profesionala in
domeniul specific de activitate.
1.3 Cunoa~terea unei limbi straine de
1.3. Limbi straine ~i nivelul de circulatie internationala - abilitatea de a
cunoa~tere
~crie ~i de a vorbi: nivel mediu.
1.4 Cuno~tinte de operare de calculator 1.4 Cuno~tinte de operare/programare MS OFFICE (Word, Excel, Power Point,
pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere
Internet Explorer): nivel mediu.
~
1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii
1.5. Alte cuno~tinte ~i abilitati
operatiunilor specifice postului: maxim;
necesitatea unor aptitudini deosebite:
capacitate de conducere, capacitate de
analiza, sinteza, abilitati de comunicare.

II

115

'

116

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

~
Ii

2. Experienta:
2.1. vechime Tnspecialitate

2.1. Experienta Tn specialitatea ceruta de


post: 3 ani;
Perioada necesara initierii Tn
executarii operatiunilor specifice
120 zile calendaristice.
3. Capacitate
de lucru Tn
responsabilitate, initiativa, stapanire
capacitate
analiza
de
~i
corectitudine.

3. Aptitudini ~i abilitati necesare:

vederea
postului:
echipa,
de sine,
sinteza,

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


1. Locul de munca:directie/serviciu
2. Programul de lucru:

Biroul Resurse Umane~i Relatii cu Publicul


80re/zi

3. Deplasari curente

Cand este cazul

4. Tncadrarea Tnconditii de munca

Nu este cazul

5. Riscuri implic~te de post

Nu este cazul

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE


I. Atributii generale

POSTULUI:

- Organizeaza ~i conduce activitatea Biroului Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul;


- Stabile~te atributiile persoanelor din subordine;
- Face propuneri privind angajarea, promovarea, cercetarea disciplinara ~i evaluarea
persoanelor din subordine;
- Asigura reprezentarea ~i apararea intereselor institutiei;
- Identifica nevoile de perfectionare a personalului;
- Raspunde de mentinerea ~i Tmbunatatirea sistemului de managementul calitatii;
- Raspunde de documentele c1asificate;
Tndepline~te orice alte atributii date de ~eful ierarhic superior Tnlimita competentei ~i
a specificului postului ocupat.

II. Atributii specifice


a. Asigura Tntocmirea, verificarea ~i avizarea lunara a statelor de personal;
b. Asigura serviciul medical de medicina muncii; .
- c. Asigura programul obligatoriu de relatii cu publicul ~i stabile~te de comun acord
cu conducerea institutiei programul de audiente;
d. Semestrial sau ori de cate ori este nevoie Tntocme~te statistici ~i rapoarte
"

1,,\I.
'I

pentru

conducerea

oficiului

teritorial. ~i- a ANCPI

privind
;

Iii

activitatea

de

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210.bis/25.1I1.2014

,117

solutionare a petitiilor l?ia cererilor formulate;


e.. Asigura afil?area la sediul institutiei a informatiilor de interes public;
f.

Prezinta conducerii oficiului problemele rezultate din memorii l?i audiente care
necesita controale la fata locului;

g. Verifica intocmirea corecta l?icompletarea la zi a REVISAL;


h. Avizeaza documentele necesare pentru detal?area/delegarea personalului;
i.

Asigura evidenta prezentei la program a personalului;

j.

Asigura activitatea de solutionare in termen a petitiilor formulate, in conditiile


legii, sub coordonarea directorului oficiului;

k. Coordoneaza intocmirea fil?elor de post, a fil?elor de evaluare;


I.

Coordoneaza, intocmel?te, distribuie, arhiveaza deciziile directorului oficiului


teritorial.

"

E. OBIECTIVELE POSTULUI

1. Cunol?tinte l?iexperienta in domeniul de activitate;


2. Rationamentul l?iimpactul deciziilor;
3. Respectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;
4. Adaptabilitate, f1exibilitate, integrarea in echipa;
5. Cunol?tinte de management;

F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1. Capacitatea de a organiza - Capacitatea de a identifica activitatile care trebuie
desfal?urate, delimitarea lor in atributii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor,
repartizarea atributiilor in functie de nivelul studiilor, grad, treapta.
Capacitatea de a coordona - Armonizarea deciziilor l?i actiunilor
precum ~i activitatilein vederea realizarii obiectivelor acestora .

personalului

. 3. Capacitatea de a controla - Capacitatea de a controla ~i de a superviza


activitatea, depistarea deficientelor ~i luarea masurilor necesare pentru corectarea
la timp a acestora.
Capacitatea de a decide - Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu simt de
raspundere ~i conform competentei legale, cu privire la desfa~urarea activitatii
structurii conduse, in scopul de a atinge rezultatul dorit.
5. Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului - Cunoa~terea personalului din
subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa ~i de a mentine
politice de personal eficiente, in scopul motivarii acestuia.
6. Capacitatea de analiza ~i sinteza - Capacitatea de interpreta un volum de
informa ii, de a identifica i de a valorifica elemente noi i de a selecta as ectele

118

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

esentiale pentru domeniul analizat.


7.

Creativitate ~i spirit de initiativa - Atitudine activa in solutionarea problemelor ~i


realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a
acestor probleme; atitudine pozitiva fata de idei noi; inventivitate in gasirea unor
cai de optimizare a activitatii desfa~urate.

8. Nivelul cuno~tintelor ~i abi/italilor - Cunoa~terea reglementarilor specifice


domeniului de activitate.
Abilitali de a planifica ~i administra activitatea unei
echipe formate din personalitati diferite, cu un nivel diferit al capacitalii de a
colabora de indeplinirea unei atributii. Capacitatea de a adapta stilul de conducere
la situalii diferite, precum ~i de a acliona pentru gestionarea ~i rezolvarea
conflictelor.
9. Nivelul de implicare in indeplinirea atribuliilor - Implicarea in mod curent ~i la
solicitarea superiorilor
ierarhici, in activitali care depa~esc cadrul de
responsabi/itate definit conform fisei postului.

10. Capacitatea de a lucra cu supervizare redusa - Capacitatea de a pune eficient in


practica soluliile proprii ~i pe cele dispuse pentru desfa~urarea in mod
corespunzator a activitalilor, pentru realizarea obiectivelor.
11. Loialitate fala de institulie - Suslinerea institutiei ~i a obiectivelor
promovarea politicilor, strategiilor ~i a unei imagini favorabile.

ei prin

12. Capacitatea de a lucra in echipa - Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de asi aduce contribulia prin participare efectiva , de a transmite eficient si de a permite
dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.
13. Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite ~i recepta cu u~urinla
informaliile in scris ~i verbal.
Data:

Salariat

Vizat
Biroull Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 14
APROB,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea institutiei publice: Oficiul de Cadastru 9i Publicitate Imobiliara .....
Biroul/Compartimentulul Resurse Umane ~i
Compartimentul:
Relatii cu Publicul
Consilier/Referent
Denumirea postului:
catre
persoana
completeaza
de
Pozitia postului in statui de functii
se
resursele
desemnata
responsabila
cu
umane
catre
persoana
Gradul
profesional
al
ocupantului se
completeaza
de
responsabila
cu
resursele
postului:
desemnata
umane
persoana
Nivelul de acces la informatii c1asificate se
completeaza
de
catre
resursele
desemnata
responsabila
cu
umane
Relatii cu alte posturi:
a. sfera relationala interna: relatii a. se subordoneaza Directorului OCP!..,
Biroului
Resurs'e Urriane si
Relatii cu
ierarhice, functionale, de control, Sefului
,
.
.
t'
.
,
Publicul
(unde
-exista)
de reprezentare;
b. sfera relationala externa: relatii cu b. colaboreaza cu autoritatile ~i. institutiile
conducerii
potrivit - dispozitiei
autoritati ~i institutii publice, relatii publice
institutiei
in
vederea
.indrumarii
~i
sprijinirii
cu organizatii internationale, relatii
cu persoane juridice private.
autoritatilor in aplicarea corecta ~i unitara a
prevederilor legale in domeniul specific de
activitate;
B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
Continut
1.1Pregatire:studii superioare
1.1 Pregatirea de baza (corespu~zatoare
studiilor absolvite): studii superioare de
1.2 Cursuri/programe de perfectionare/lunga durata/s.tudii medii
specializare
1.2 Perfectionari (specializari) periodice,
necesare mentinerii competentei pe post:
cursuri de perfectionare profesionala in
1.3 Limbi straine
~i nivelul
de domeniul specific de activitate.
cunoa~tere
1.3. Limbi straine - nivel mediu.
1.4 Cuno~tinte de operare/programare 1.4Tehnologii
speciale
care
trebiJie
pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere
cunoscute: operare PC, sistemeinformatice
utilitare.
1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii
1.5 Alte cuno~tinte ~i abilitati
operatiunilor
specifice
postului:mediu;
necesitatea
unor
aptitudini
deosebite:
abilitati de comunicare, capacitate de lucru
In
echipa,
responsabilitate,
initiativa,
stapanire de sine, corectitudine.
;

119

j'

'I

MONITORUL

120

OFICIAL AL ROMANIEI,

2. Experienta:
2.1. vechime in specialitate

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


1. Locul de munca:directie/serviciu

!,
.11

2. Programul de lucru:
3. Deplasari curente
Ii
,i

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

2.1. Experienta in specialitatea ceruta de


post: se completeaza de catre persoana
desemnata
responsabila
cu
resursele
umane;
Perioada necesara initierii in vederea
executarii operatiunilor specifice postului: 90
zile calendaristice.

Biroul/Compartimentul
Relatii cu Publicul
80re/zi

Resurse

Umane l?i

Nu este cazul

4. Incadrarea in conditii de munca

Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul

"

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNz.A.TOARE POSTULUI:

I. Atributii generale.
- Realizarea cu profesionalism a atributiilor corespunzatoare postului;
- Respectarea normelor interne l?iprocedurilor de lucru privitoare la postul ocupat;
- Asigurarea fluxului de documente justificative l?iarhivarea acestora;
- Respectarea confidentialitatii datelor la care are acces;
- Preocuparea permanenta pentru crel?terea nivelului profesional;
- Respectarea p.revederilor din documentatia sistemului de management al calitatii
s'pecifica activitatii. d,esfal?urate;
',' - Implementarea actiunilor de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de
riscuri al directiei;
..:-Indeplinirea oricaror altor atributii date de l?eful ierarhic superior in domeniul
specific de.activitate.
II. Atributii specifice
a. aplica normele, instructiunile, tehnicile, procedeele l?i metodologiile de
specialitate elaborate l?i avizate de Agentia Nationala prin Directia Juridica l?i
Resurse Umane;
b. asigura l?i aplica politici de personal, politici de salarizare, de recompensare l?i
acordare de beneficii in cadrul oficiului teritorial;
c. organizeaza concursurile pentru ocuparea posturilor vacante, cu asigurarea
secretariatului comisiilor, conform legislatiei in vigoare;
d. analizeaza nevoile l?i stabilel?te obiectivele de instruire prin consultarea l?efilor
de compartimente,
cu stabilirea bugetului destinat pregatirii/calificarii
personalului;
e. intocmel?te anual statui de functii;
f. elaboreaza statui de personal, planul anual l?i de perspectiva privind
perfectionarea pregatirii profesionale pentru desfal?urarea activitatii in domeniul
SMC;
g. intocmel?te l?i actualizeaza lunar statui de personal al oficiului teritorial l?i

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

anexele 1, 2 ~i 3;
h. asigura legatura cu firma ce asigura proteclia muncii ~i prevenirea ~i stingerea
incendiilor;
i. coordoneaza activitatea de aplicare a normelor privind securitatea ~i sanatatea
Tnmunca;
j. prime~te, centralizeaza ~i verifica pontajul salarialilor din cadrul oficiului
teritorial pentru Tntocmirea statelor de plata;
k. comunica pontajul ~i orice modificari ale drepturilor salariale pana pe data de
05 ale lunii ServiciuluilBiroului/Compartimentului Economic;
I. programeaza Tmpreuna cu ~efii de compartimente ~i line evidenla concediilor
de odihna, a recuperarilor ~i concediilor medicale ale per~onalului din cadrul
oficiului teritorial;
m. Tntocme~te contractele individuale de munca ~i actele adilionale la acestea;
n. Tntocme~te ~i actualizeaza dosarele personalului oficiului teritorial;
o. Tntocme~te ~i completeaza Registrului General de evidenla a salarialilor;
p. urmare~te permanent actualizarea fi~elor posturilor de catre ~efii de
compartiment, conform statului de funclii;
q. coordoneaza evaluarea performanlelor profesionale individuale anuale;
r. Tntocme~te ~i distribuie deciziile emise de directorul oficiului teritorial,
referitoare la fiecare salariat;
s. line evidenla sancliunilor disciplinare, a salariilor de merit acordate, precum ~i a
diferitelor indemnizalii ~i sporuri acordate ~i retrase;
t. Tntocme~te ~i elibereaza adeverinle privind plata contribuliei de asigurari de
sanatate, numarul zilelor de concediu medical efectuat;
.
u. fundamenteaza propunerea de cheltuieli de personal Tn.vedereaelaborarii
bugetului oficiului teritorial;
v. opereaza, line la zi ~i verifica condicile de prezenla ale oficiului teritorial;
w. raspunde de conservarea actelor ~i documentelor;: - .,
_
x. prime~te, Tnregistreaza declaraliile de avere ~i declaraliile de interese ~i
elibereaza la depunere 0 dovada de primire;
.
.
y. la cerere, pune la dispozilia personalului formularele declaraliilor de avere ~i
ale declaraliilor de interese;
z. ofera consultanla pentru completarea corecta a rubricilor din declaralii ~i pentru
depunerea Tntermen a acestora;
aa. evidenliaza declaraliile de avere ~i declaraliile de interese Tn registre speciale
cu caracter public, denumite Registrul declaraliilor de avere ~i Registrul
declaraliilor de interese, ale caror modele se stabilesc prin hotarare a
Guvernului;
bb. asigura afi~area ~i menlinerea declaraliilor de avere ~i ale declaraliilor de
interese, prevazute Tnanexele nr. 1 ~i 2, pe pagina de internet a instituliei, daca
aceasta exista, sau la avizierul propriu, Tn termen de cel mult 30 de zile de la
primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu exceplia localitalii
unde sunt situate, adresei instituliei care administreaza activele financiare, a
codului numeric personal, precum ~i a semnaturii. Declaraliile de avere ~i
declaraliile de interese se pastreaza pe pagina de internet a instituliei ~i a
Agenliei pe toata durata exercitarii funcliei sau mandatului ~i 3 ani dupa
Tncetarea acestora ~i se arhiveaza potrivit legii;
cc. trimite Agenliei Nalionale, Tn vederea Tndeplinirii atribuliilor de evaluare, copii
certificate ale declaraliilor de avere ~i ale declaraliilor de interese depuse ~i
.i" '.>-.
cate 0 copie certificata a registrelor speciale prevazute la lit. d), Tn termen de
r- .jJ~.. cel mult 10 zile de la primirea acestora;
!~)i;, cjd.Tntocme~te, dupa expirarea termenului de depunere, 0 lista cu persoanele care
nu au depus declaraliile de avere ~i declaraliile de interese Tn acest termen ~i .
informeaza de Tndata aceste persoane, solicitandu-Ie un punct de vedere Tn

.,I

121 .

,
I

I '

122

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

I
I

termen de 10 zile lucratoare;


ee. acorda consultanta referitor la continutul ~i aplicarea prevederilor legale privind
declararea ~i evaluarea averii, a conflictelor de interese ~i a incompatibilitatilor
~i intocme~te note de opinie in acest sens, la solicitarea persoanelor care au
obligatia depunerii declaratiilor de avere ~i a declaratiilor de interese;
ff. depune lista definitiva cu persoanele care nu au depus in termen sau au depus
cu intarziere declaratiile de avere ~i declaratiile de interese, insotita de
punctele de vedere primite, se transmite Agentiei pana la data de 1 august a
aceluia~i an.
gg. intocme~te dosarele de pensionare conform legislatiei in vigoare.
E. OBIECTIVELE POSTULUI

i'

1. Cuno~tinte ~i experienta in domeniul de activitate;


2. Respectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;
3. Adaptabilitate, flexibilitate, integrarea in echipa;
4. Cunoa~terea
desfa~u rate.

~i aplicarea

consecventa

a reglementarilor

specifice

activitatii

F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1. Nivelul cuno~tintelor ~i abilitatilor - Totalitatea ideilor, informatiilor precum ~i
aptitudinile de a Ie folosi cu pricepere in domeniul de activitate.
2. Nivelul de implicare in indeplinirea atributiilor - Implicarea i'\ mod curent in
activitatile

pe care Ie presupune

realizarea atributiilor deserhnate

prin fi~a

postului.
3. _D~fi~ul!atea/~_~mp_lexitatea
atributiilor indeplinite in raport cu posturi similare Implicarea activa in dificultatile intervenite in activitatea curenta. Capacitatea de a
pune in practica solutiile dispuse in vederea desfa~urarii in mod corespunzator a
activitatii.
4. Capacitatea

de autoperfectionare

Capacitatea

de

cre~tere

imbunatatire

a rezultatelor

~i valorificare

permanenta
activitatilor

a experientei

performantelor

curente

dobandite

profesionale,

de

prin punerea in practica a

cuno~tintelor ~i abilitatilor dobandite.


5. Competenta in redactarea lucrarilor - Capacitatea de a finisa sub aspectul formei
~i al continutului documentele elaborate conform cerintelor .
. 6. Capacitatea de

lucra independent Capacitatea de a desfa~ura activitati pentru

indeplinirea atributiilor fara a solicita coordonare. Implicarea 'activa in dificultatile


intervenite in activitatea curenta, capacitatea de a pune eficient in practica
solutiile proprii.

MONITORUL.OFICIALALROMANIEI,

123

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

7. Loialitate fata de institutie. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice


Tn Tndeplinirea atributiilor - Sustinerea institutiei ~i apararea prestigiului acesteia
Tntr-un mod loial precum ~i promovarea
respectarii

normelor

de conduita

unei imagini favorabile.

~i a regulilor

de disciplina

Obligatia

Tn vederea

desfa~urarii Tnconditii de eficienta a activitatii.


8. Capacitatea de a lucra Tn echipa - Capacitatea de a se integra Tntr-o echipa, de
a-~i aduce contributia prin participare efectiva pentru realizarea obiectivelor
echipei.
9. Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite ~i recepta cu u~urinta
informatiile Tnscris ~i verbal.
10. Conduita Tn timpul serviciului - Adoptarea unui comportament adecvat Tn timpul
exercitarii atributiilor de serviciu, respectarea normelor de conduita profesionala.
Data:
Sef
Birou Resurse Umane si
,
, Relatii
, cu Publicul

Salariat

sau

Vizat
Biroul/Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul

~,

.'

II

124

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Anexa nr. 15
APRoa,
DIRECTOR OCPI

FI~A POSTULUI
A.lDENTIFICAREA POSTULUI
Denumirea instituliei pub/ice: Oficiu/ de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara .......
Compartimentul:
Biroul/Compartimentulul Resurse Umane ~i
Relalii cu Publicul
Denumirea postului:
Consilier
Pozilia postului in statui de funclii
se
completeaza
de
catre
persoana
desemnata
responsabila
cu
resursele
umane
Gradul" profesional
al
ocupantului se
comp/eteaza
de
catre
persoana
postului:
desemnata
responsabila
cu
resursele
umane
Nivelul de acces la informalii c1asificate se
completeaza
de
catre
persoana
desemnata
responsabila
cu
resursele
umane
Relalii cu alte posturi:
a. sfera relalionala interna: relalii a. se subordoneaza Directorului OCPI,
ierarhice, funclionale, de control, $efu/ui Birou/ui Resurse Umane ~i Relatii cu
de reprezentare;
Publicul (unde este cazul);
b. sfera relalionala externa: re/alii cu b. colaboreaza cu autoritalile ~i instituliile
autoritali ~i institulii publice, relalii publice
potrivit
dispoziliei
conducerii
cu organizalii internalionale, relalii instituliei in vederea indrumarii ~i sprijinirii
cu persoane juridice private.
autoritali1or in aplicarea corecta ~i unitara a
prevederilor legale in domeniul specific de
activitate.
B. CERINTELE POSTULUI:
Criterii
Conlinut
1.1 Pregatire:studii superioare
1.1 Pregatirea de baza (corespunzatoare

1.2 Cursuri/programe
specializare

studiilor absolvite): studii superioare de


lunga durata; pregatire de specialitate:
economica, tehnica, etc.
de perfeclionare/ 1.2 Perfeclionari (specializari) periodice,
necesare menlinerii competenlei pe post:
cursuri de perfeclionare profesionala in
domeniul specific de activitate.
~i nivelul
de 1.3. Limbi straine - nivel mediu.

1.3 Limbi straine


cunoa~tere
1.4 Cuno~tinle de operare/programare 1.4Tehnologii
speciale
care
trebuie
pe calculator ~i nivelul de cunoa~tere
cunoscute: operare PC, sisteme informatice
/
utilitare.
1.5 Alte cuno~tinle ~i abilitali
1.5 Efortul intelectual caracteristic efectuarii
operaliunilor
specifice
postului:mediu;
necesitatea
unor
aptitudini
deosebite:
capacitate de analiza, sinteza, abilitali de
comunicare, capacitate de lucru in echipa,

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

125

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

responsabilitate, initiativa, stapfmire de sine,


corectitudine.
l2. Experienta:
l2.1. vechime in specialitate

C. CONDITII SPECIFICE POSTULUI:


1. Locul de munca:directie/serviciu

l2. Programul

de lucru:

2.1. Experienta in specialitatea ceruta de


post: se completeaza de catre persoana
resursele
responsabila
cu
desemnata
umane
Perioada necesara initierii in vederea
executarii operatiunilor specifice postului: 90
zile calendaristice.

Biroul/Compartimentul
Relatii cu Publicul
8ore/zi

3. Deplasari curente

Nu este cazu I

4. incadrarea in conditii de munca

Nu este cazul

5. Riscuri implicate de post

Nu este cazul

6. Compensari:

D. DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNzATOARE

Resurse

Umane

~i

-. ..

P9STUl-~I:'

I. Atributii generale.
- Realizarea atributiilor corespunzatoare postului;
- Cunoa~terea ~i aplicarea consecventa a reglementarilor specifice actiyitatii
desfa~urate;
- Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice in indeplinirea atributiilor;
- Preocuparea permanenta de cre~terea nivelului profesional;
- Respectarea confidentialitatii datelor la care are acces;
- Respectarea prevederilor din documentatia sistemului de management al calitatii
spe<;;tfjceactivitatii pe care 0 desfa~oara;
- Implementarea actiunilor de minimizare a riscurilor inerente conform registrului de
riscuri al directiei;
- indeplinirea oricaror altor atributii date de ~eful ierarhic superior in Iimita
. competentei ~i a specificului postului ocupat.
II. Atributii specifice
a. Asigura primirea, inregistrarea in registrul de evidenta a petitiilor ~i
solutionarea in termenullegal, a petitiilor formulate in temeiul G.G. nr. 27/2002,
cu modificarile ~i completarile ulterioare;
b. Repartizeaza petitiile la compartimentele de specialitate, in functie de obiectul
acestora, pentru a asigiJra solutionarea lor ~i comunicarea raspunsului in
termenul legal;
c. Asigura expedierea raspunsului catre petitionar, ingrijindu-se de c1asarea ~i
arhivarea petitiilor, in conditiile legii;
d. Asigura programul obligatoriu de relatii cu publicul ~i stabile~te de comun acord
cu conducerea institutiei pr6gramul de audienta;
e. Asiguri3 programarea audientelor ~i intocme~te fi~ele de audienta;
;

MONITORUL

126

f.

t
II

: I
I
I

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

Asigura urmanrea ~i inregistrarea solulionarii problemelor ridicate de catre


petenli in audienle;
g. Elibereaza lucrari (documentalii cadastrale, planuri parcelare, copii dupa
documente, extrase de carte funciara);
h. Inregistreaza cereri solicitare de informalii, incadrari in tarla, planuri parcelare
~i asigura inregistrarea pe suport magnetic (contururi tarlale, documentalii
cadastrale, ortofotoplanuri);
i. Studiaza ~i i~i insu~e~te actele normative ce reglementeaza activitatea de
relalii cu publicul;
j. Semestrial sau ori de cate ori este nevoie, intocme~te, conform prevederilor
legale sau la solicitarea directorului oficiului teritorial, ~i a Agenlei Nalionale,
situalii statistice ~i rapoarte privind aCtivitatea de solulionare a petiliilor ~i a
cererilor formulate in temeiul Legii nr. 544/2001;
k. Intocme~te periodic situalia principalelor probleme ridicate de catre petenli, cu
specificarea modului de rezolvare;
I. Asigura afi~area la sediul instituliei modalitatea minima obligatorie de difuzare
a informalii1or de interes public comunicate din oficiu;
In calitate de persoana responsabila cu activitatea de informare si relatii publice,
indeplineste urmatoarele atributii:
m. asigura solicitarile privind informalii1e de interes public ~i organizarea ~i
funclionarea punctului de informare-documentare;
n. prime~te solicitarile privind informaliile de interes public;
o. furnizeaza pe loc informalia de interes public, in cazul formularii verbale a
solicitarii, daca este posibil, indruma solicitantul sa adreseze 0 cerere in scris,
in cazul in care informalia nu poate fi furnizata pe loc;
p. inregistreaza cererile formulate in scris ~i elibereaza solicitantului 0 confirmare
scrisa conlinand data ~i numarul de inregistrare a cererii;
q. realizeaza 0 evaluare primara a solicitarii ~i stabile~te daca informalia solicitata
este 0 informalie comunicata din oficiu, furnizabila la cerere sau exceptata de
la liberul acces;
r. asigura de indata, dar nu mai tarziu de 5 zile informarea solicitantului sursa
. ~unde infofl'Dalig solicitata poate fi gasita, in caz.ul in care informalia solicitata
. este 'comunicata din oficiu ;
.
s. transmite compartimentelor funclionale din cadrul instituliei pentru a verifica
respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, in cazul in care
.informalia solicitata nu poate fi comunicata din oficiu.;
t. . informe~za solicitantul, in termen de 5 zile de la inregistrare, in cazul in care
informalia solicitata este identificata ca fiind exceptata de la accesul liber la
informalie;
u. identifica ~i actualizeaza informaliile de interes public care sunt exceptate de la
accesul liber, potrivit legii;
v. prime~te de la compartimentele funclionale, raspunsul la solicitarea primita ~i
redacteaza raspunsul catre solicitant impreuna cu informalia de interes public
sau cu motivatia intarzierii ori a respingerii solicitarii, in condiliile legii;
w. transmite, in termen de 5 zile de la primirea cererii, solicitarea catre instituliile
sau autoritalile competente ~i informeaza solicitantul despre aceasta, in cazul
in care solicitarea nu se incadreaza in competentele instituliei sau autoritalii
publice;
x. line evidenta raspunsurilor ~i a chitantelor remise de solicitanli privind plata
costurilor de copiere a materialelor solicitate;
y. realizeaza organizarea ~i funclionarea punctului de informare-documentare;
z. intocme~te anual un raport privind accesul la informaliile de interes public;
aa. intocme~te documente de planificare' anuala a activitali10r de informare ~i
relalii publice la nivelul instituliei in care lucreaza, in spiritul prevederilor

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

127

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

planului anual elaborat de Serviciului Comunicare, Studii l]i Cooperare


Internationala;
bb. evalueaza lunar stadiul indeplinirii obiectivelor pe linia informarii l]i relatiilor
publice l]i comunica l]efului institutiei rezultatele analizei efectuate;
cc. asigura respectarea prevederilor Constitutiei Romaniei l]i ale celorlalte acte
normative referitoare la dreptul de informareal tuturor cetatenilor l]i, totodata,
urmarirea l]i asigurarea respectarii intocmai a normelor legale privind protectia
informatiilor c1asificate;
dd. aplica cu strictete prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public; cu modificarile l]i completarile ulterioare, ale Legii
nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia' publica, a Legii nr.
677/2011 privind protectia datelor cu caracter personal, cu modificarile l]i
completarile -ulterioare .l]i a Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor
clasificate, cu modificarile l]i completarile ulterioare;
ee. coopereaza l]i se consulta cu celelalte institutii ale statului, in situatii ce privesc
actiuni desfal]urate in comun, precum l]i in cazul altar activitati care privesc
imbunatatirea imaginii institutionale.
E. OBIECTIVELE POSTULUI
1. Cunol]tinte l]i experienta in domeniul de activitate;
2. Respectarea termenelor de indeplinirea a sarcinilor;
3. Adaptabilitate, flexibilitate, integrarea in echipa;
4. Cunoa~terea
desfa~urate.

~i aplicarea

consecventa

a .reglementarilor

specifice

activitatii

F. CRITERII DE EVALUARE
Criteriul de evaluare
1. Nivelul cunol]tintelor l]i abilitatilor - Cunoal]terea reglementarilor specifice
domeniului de activitate. Totalitatea ideilor, informatiilor precum si aptitudinile de
a Ie folosi cu ingeniozitate l]i pricepere in domeniul de activitate in vederea
obtinerii performantelor dorite. Capacitatea de a face lucrurile cu ul]urinta, cu
pricepere
2. Nivelul de implicare in indeplinirea atributiilor. - Implicarea in mod curent in
activitatile pe care Ie presupune realizarea atributiilor
desemnate prin fil]a
postului.
3. Capacitatea de a rezolva problemele. Dificultatea/complexitatea
atributiilor
indeplinite in raport cu posturi similare. - Implicarea' activa in dificultatile
intervenite in activitatea curenta, capacitatea de a pune eficient iii practica
solutiile proprii precum l]i pe cele dispuse; identificarea solutiilor adecvate pentru
desfal]urarea in mod corespunzator a activitatilor in vederea atingerii obiectivelor
stabilite.
4. Capacitatea de analiza ~i sinteza. Creativitate ~i spirit de initiativa - Capacitatea
de a interpreta un volum mare de informatii, de a identifica l]i valorifica
elementele noi, de a selecta aspectele esentiale pentru domeniul analizat.
Atitudine activa fata de idei noi l]i in solutionarea problemelor prin crearea unor
moduri alternative de rezolvare a problemelor; Inventivitate, initiativa in gasirea
unor cai de optimizare a activitatii desfasurate.

MONITORUL

128

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.11I.2014 .

5. Capacitatea de a lucra independent. Capacitatea de a lucra cu supervizare


redusa - Capacitatea de a desfa~ura activitati pentru indeplinirea atributiilor de
serviciu fara a solicita coordonare, cu exceptia cazurilor in care activitatile implica
luarea unor decizii care depa~esc limitele de competenta.
6. Loialitate fata de institutie. Respectarea normelor ~i regulilor interne - Sustinere
institutiei ~i apararea prestigiului acesteia intr-un mod loial precum ~i promovarea
unei imagini favorabile. Obligatia respectarii normelor de conduita, normelor etice
precum ~i a regulilor de disciplina Tnvederea desfa~urarii in conditii de eficienta a
activitatii.
_
7. Capacitatea de a lucra Tn echipa - Capacitatea de a se integra Tntr-o echipa, de
a-si aduce contributia prin participare efectiva , de a tran~mite eficient si de a
permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei.
8. Capacitatea de comunicare - Aptitudine de a transmite ~i recepta cu u~urinta
informatiile Tn scris ~i verbal, de a asculta activ, observa ~i oferi feed-back
imediat.
9. Capacitatea de a-~i asuma responsabilitati - Capacitatea de accepta erorile sau
dupa caz, deficientele propriei activitati, de a raspunde pentru acestea;
capacitatea de a Tnvata din gre~eli ~i a nu Ie mai repeta.
10. Capacitatea de a se perfectiona ~i a valorifica experienta dobandita - Dorinta
permanenta de perfectionare profesionala, de TmbiJnatatire a activitatii curente;
aptitudinea de a pune in practica cuno~tintele ~i deprinderile dobandite;
11. Respectarea normelor de disciplina ~i a normelor etice TnTndeplinirea atributiilor Cunoa~terea ~i respectarea reglementarilor legale prevazute prin acte normative,
respectarea obligatiilor ~i relatiilor de munca stabilite. Respectarea valorilor
fundamentale, principiilor ~i normelor morale.

Data:
Sef
, Birou Resurse Umane si
, Relatii
, cu Publicul

Salariat

Vizat
Biroul/Compartimentul Resurse Umane ~i Relatii cu Publicul

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

129

Anexa nr. 2

REGULAMENT
DE ORGANIZARE 51 FUNCTIONARE
AL CENTRULUI NATIONAL DE CARTOGRAFIE

130

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

CUPRIN5

I:

CAPITOLUL I
DI5POZITII
, GENERALE
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CENTRULUI NATIONAL
DE CARTOGRAFIE
,
CAPITOLUL III
ATRIBUTIILE
CENTRULUI NATIONAL
DE CARTOGRAFIE
,
,
CAPITOLUL IV
CONDUCEREA CENTRULUI NATIONAL
DE CARTOGRAFIE
,
CAPITOLUL V
ATRIBUTIILE
5ERVICIILOR, BIROURILOR 51
,
, COMPARTIMENTELOR
DIN CADRUL CENTRULUI NATIONAL
DE
CARTOGRAFIE
,
CAPITOLUL VI
DI5POZITII
, FINALE

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

131

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

CAPITOLUL I
DISPOZITII
, GENERALE
Art. 1. Centrul National de Cartografie, denumit in continuare Centrul National,
se organizeaza ca institutie publica, cu personalitate juridica in subordinea Agentiei
Nationale de Cadastru 9i Publicitate Imobiliara denumita in continuare Agen\ie,
conform Hotararii Guvernului nr. 1288/2012, cu modificarile ulterioare.
Art. 2. Centrul National se finanteaza integral de la bugetul de stat, prin
bugetul Agentiei, directorul Centrului National avand calitatea de ordonator tertiar de
credite.
Art. 3. Rolul principal al Centrului National este acela de a executa lucrari
geodezice, cartografice 9i de a asigura suportul tehnic pentru realizarea 9i
actualizarea bazelor de date la nivel national in vederea realizarii atributiilor Agentiei
9i a oficiilor teritoriale precum 9i integrarea lucrarilor de specialitate avizate 9i
receptionate.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CENTRULUI NATIONAL DE CARTOGRAFIE
Art. 4. Structura organizatorica a Centrului Nationaleste stabilita prin ordin cu
caracter normativ al Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru 9i
Publicitate Imobiliara.
Art. 5. Tn cadrul organigramei Centrului National, directorul poate infiinta
compartimente functionale, in conditiile prevazute de lege.
Art. 6. (1) Centrul National are urmatoarele relatii de subordonare
colaborare:
a) Relatii de subordonare: Centrul National este subordonat direct Agentiei;
b) Relatii de colaborare cu

9i

~ Directiile 9i serviciile din cadrul Agentiei;


~ Oficiile de cadastru 9i publicitate imobiliara teritoriale;
~ Orice alte institutii centrale sau locale ale administratiei publice in domeniul
sau de activitate;
~ Persoane fizice sau juridice in domeniul sau de activitate.
(2) Relatiile de cooperare exterioara se stabilesc numai in Iimitele mandatului
acordat de conducerea Agentiei.
Art. 7. (1) in exercitarea atributiilor, directorul 9i gefii compartimentelor
functionale pot mandata un salariat din subordine, care indepline9te conditii1e
prevazute de legislatia in vigoare, in conformitate cu procedura de delegare a
atributiilor emisa de Agentie.
(2) Directorul Centrului National poate dispune deta9area sau delegarea
salariatilor in conditiile prevazute de lege.

1'1

132

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

II
.I

Ill:

!
Iii

II

~I

Art. 8. (1) Pentru activitati cu caracter temporar se pot constitui comisii 9i


grupuri de lucru pentru realizarea proiectelor 9i obiectivelor, Tnfunctie de evolutia 9i
necesitatile institutiei, la propunerea titularilor functiilor de conducere 9i cu aprobarea
directorului Centrului National.
(2) In vederea realizarii proiectelor 9i lucrarilor de specialitate Centrul
National, Tn interes propriu, desfa90ara activitati de transport rutier al personalului
institutiei.
CAPITOLUL III
ATRIBUTIILE
CENTRULUI NATIONAL
DE CARTOGRAFIE
,
,

1,1

II

Art. 9. (1) Centrul National, Tn realizarea obiectului sau de activitate,


Tndepline9te urmatoarele atributii principale:
a) proiectarea, executia 9i Tntretinerea retelelor geodezice nationale;
b) realizarea 9i Tntretinerea hartilor oficiale ale Romaniei Tnformat analogic 9i
digital 9i a modelului digital al terenului, pe baza datelor proprii si a celor realizate de
alte institutii abilitate 9i de persoanele juridice ale caror prod use sunt receptionate;
c) asigurarea suportului tehnic pentru actualizarea 9i administrarea registrului
electronic national al nomenclaturilor stradale;
d) realizarea 9i Tntretinerea bazei de date cartografice nationale;
e) editarea de prod use cartografice la diferite scari, derivate din baza de date
cartografice nationale; .
f) furnizarea permanenta de date geodezice 9i cartografice Tn vederea
asigurarii
infrastructurii de date geo-spatiale din cadrul Directivei INSPIRE;
g) participarea la realizarea reglementarilor 9i specificatiilor tehnice elaborate
.de Agentie, Tndomeniul specific de activitate;
h) obtinerea prin metode fotogrammetrice a produselor cartografice de orice
tip;
i) executarea lucrarilor. de specialitate stabilite prin Ordin al Directorului
General prin persoane autorizate Tnacest scop din cadrul Centrului National;
j) asigurarea receptiei lucrarilor de specialitate transmise de Agentie Tnacest
scop;
k) asigurarea
cercetarii
Tn domeniile
de activitate
ale geodeziei,
fotogrammetriei, 9i cartografiei;
I) crearea 9i dezvoltarea sistemelor 9i a bazelor de date;
m) prestarea cu avizul Agentiei, la cerere pentru terti, a serviciilor de
specialitate din domeniul de activitate, contra cost pe baza Normelor de timp
aprobate de Agentie.
(2) Pe langa atributiile prevazute la alin.1 Centrul National Tndepline9te 9i alte
atributii specifice din domeniul de activitate, stabilite de Agentie.
Art. 10.(1) Centrul National T9i desfa90ara activitatea pe baza strategiei
aprobate de conducerea Agentiei, rezultata din strategia acesteia.

"-

MONITORUL

OFICIAL AL_ROMANIEI,

133

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.11I.2014

(2) Strategia se defalca in -proiecte l?i obiective la care, pe 12ingaactiunile

stabilite prin acestea, se adauga' activitatile curente care intervin Tn procesul de


executie. Controlul Tndeplinirii proiectelor l?iobiectivelor se exercita de catre directorul
Centrului National
si de catre sefii de servicii.
'.

(3) La starl?itulanului sau ori de cate ori se impune, se intocmel?te l?i se


prezinta Agentiei situatia Tndeplinirii- proiectelor l?i obiectivelor, realizate sau Tn curs
de realizare.

CONDUCEREA

CAPITOLUL IV
CENTRULUI NATIONAL
,

Art. 11. (1) Conducerea


acestuia.

DE CARTOGRAFIE

Centrului National este asigurata

de directoruI

(2) Directorul este numit prin ordin al directorului general al Agentiei, Tn urma
ocuparii prin concurs a postului, Tnconditiile legii.

(3) Directorul conduce Tntreaga activitate a Centrului National, pe care II


reprezinta Tn raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice
centrale l?i locale, alte institutii publice, cu societati comerciale cu activitate incidenta,
cu respectarea reglementarilor legale, precum l?iin justitie.
(4) Tnexercitarea atributiilor sale directorul Centrului National emite decizii.
Art. 12. Directorul Centrului National Tndeplinel?teurmatoarele atributii:
a) organizeaza, coordoneaza l?icontroleaza activitatea Centrului National;
b) asigura aplicarea cadrului legislativ l?i normativ, a ordinelor directorului
general al Agentiei l?ia hotararilor Consiliului de Administratie al Agentiei Nationale l?i
a propriilor decizii in contextul activitatilor desfal?urate de catre personalul din
subordine;
c) raspunde de buna gestionare a patrimoniului institutiei l?i integritatea
bunurilor;
d) raspunde de gestionarea fondurilor alocate Tn calitate de ordonator tertiar
de credite;
e) coordoneaza indeplinirea sarcinilor ce rezulta din programele anuale,
stabilind masuri pentru folosirea deplina a capacitatii de lucru;
f) aproba notele de fundamentare l?i propunerile pentru bugetul anual al
Centrului National pe care Ie inainteaza Agentiei;
g) propune, spre aprobare, Directorului General al Agentiei structura
organizatorica.l?i statui de functii;
h)
prezinta periodic sau ori de cate ori este nevoie, Agentiei rapoarte
privind activitatile desfal?urate l?irezultatele obtinute Tncadrul Centrului National;
i) aproba fil?ele de post pentru angajatii din subordine;
j) aproba fil?ele de evaluare pentru salariatii Centrului National;
k) coordoneaza intregul sistem de activitate din punct de vedere al
managementului calitatii, conform ISO:9001 l?i numel?te responsabilul cu sistemul de
asigurare a calitatii pentru Tntreaga activitate a Centrului National;

\\~
Ii

MONITORUL

134

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

~I
~I

tIii,

I) asigura

implementarea,
prin gefii compartimentelor
functionale, a
standardelor de control intern, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 946/2005,
cu modificarile 9i completarile ulterioare;

III

i1\ ~
1/

ATRIBUTIILE

,I!
"

CAPITOLUL V
SERVICIILOR SI COMPARTIMENTELOR
DIN CADRUL
CENTRULUI NATIONAL DE CARTOGRAFIE

.
.

1. SERVICIUL
I'

CARTOGRAFIE

~I FOTOGRAMMETRIE

Serviciul Cartografie 9i Fotogrammetrie este subordonat directorului


Centrului National 9i este condus de un gef de serviciu numit prin decizie a
directorului, in urma ocuparii prin concurs a postului, in conditiile legii.
Art. 13.

'J

Art. 14. Serviciul Cartografie 9i Fotogrammetrie are urmatoarele atributii:


a) realizarea 9i intretinerea hartilor oficiale ale Romaniei in format analogic 9i

:\:1
"
:11

digital,;

'I

I,

b) furnizarea permanenta de date cartografice in vederea asigurarii


infrastructurii de date geo-spatiale din cadrul Directivei INSPIRE;
c) realizarea, intretinerea 9i actualizarea modelului digital al terenului la nivel
national pe baza datelor realizate de terti;
d) exploatarea imaginilor fotoaeriene, utilizand sisteme fotogrammetrice;
e) realizarea de produse fotogrammetrice
derivate din baza de date
cartografice nationale;
f) participarea la realizarea proiectelor interne 9i internationale pentru
producerea de date in format digital 9i analogic a modelului digital al terenului 9i a
ortofotoplanurilor;
g) realizarea lucrarilor de aerotriangulatie digitala pentru obtinerea datelor de
referinta pentru stereorestitutie, modelul digital al terenului 9i ortofotoplanuri;
h) asigurarea asistentei tehnice de specialitate, la solicitarea Agentiei 9i a altor
beneficiari interni 9i/sau externi;
i) participarea la avizarea si receptia proiectelor 9i lucrarilor executate in
domeniul fotogrammetriei 9i cartografiei;
j) participarea la verificarea lucrarilor fotogrammetrice 9i cartografice, la
solicitarea Agentiei;
k) executa rea studiilor,
proiectelor 9i lucrarilor privind generalizarea
cartografica a hartilor de baza, precum 9i realizarea hartilor tematice digitale;
I) executa rea lucrarilor de cartografie pentru terte persoane fizice 9i juridice,cu
avizul Agentiei;
m) intocmirea 9i intretinerea atlasului de semne conventionale pentru planuri
9i harti la diverse scari, in format analogic 9i digital;
n) promovarea tehnologiilor de realizare a planurilor 9i hartilor analogice 9i
digitale prin metode fotogrammetrice 9i cartografice;
0) participarea la elaborarea de normative 9i standarde de realizare a
produselor cartografice;
p) editarea hartilor la diverse scari pentru intreg teritoriu national,
multiplicarea de planuri 9i harti, precum 9i executa rea de alte prod use cartografice
derivate.

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

135

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

q) editarea, tiparirea 9i multiplicarea tipizatelor


teritoriale.

necesare activitatii oficiilor

2. SERVICIUL GEODEZIE ~I CERCETARE - DEZVOLTARE


Art. 15. Serviciul Geodezie 9i Cercetare - Dezvoltare este subordonat
directorului Centrului National 9i este condus de un gef de serviciu numit prin decizie
a directorului, in urma ocuparii prin concurs a postului, in conditiile legii.
Art. 16. Serviciul Geodezie 9i Cercetare - Dezvoltare are urmatoarele atributii:
a) proiectarea, executarea, modernizarea 9i mentinerea in stare de utilizare a
retelelor geodezice nationale;
b) furnizarea permanenta de date geodezice in vederea asigurarii
infrastructurii de date geo-spatiale din cadrul Directivei INSPIRE;
c) executa rea lucrarilor necesare modernizarii 9i integrarii retelelor geodezice
nationale in sistemele de referinta europene, EUREF 9i EUVN;
d) organizarea executarii ciclurilor de masuratori pentru cotarea statiilor
permanente GPS, in poligoanele maregrafelor9i legarea acestora la reteaua de
nivelment geometric de precizie;
e) realizarea, in colaborare cu oficiile teritoriale, a inventarierii si intretinerii
retelei geodezice nationale;
.'
,
,
f) executarea lucrarilor pentru determinarea ~etelelor geo.dezice de sprijin,
indesire 9i ridicare in intravilan 9i extravilan,a-Iucrarilor
de reperaj .,9i descifrare
fotogrammetrica 9i a altor lucrari geodezice de teren 9i birou; .~_
g) verificarea 9i receptia lucrarilor geodezice 9i topografice;
h) participarea la organizarea 9i executa rea lucrarilor de specialitate in cadrul
derularii programelor interne 9i internationale;
i) participarea la realizarea lucrarilor geodezice 9i gravimetrice din cadrul
diverselor programe 9tiintifice interne 9i internationale;
j) realizarea activitatilor de dezvoltare tehnologica, cercetare 9i proiectare in
domeniile de specialitate;
k) participarea la cercetarea 9i consolidarea proiectelor rezultate din
derularea programelor interdisciplinare 9i internationale din domeniul de specialitate;
..
I) promovarea actiunilor necesare dezvoltarii de metodologii, standarde 9i
norme tehnice in domeniile de specialitate;
m) analizarea 9i promovarea tehnologiilor 9i tehnicilor de varf in domeniile
geodeziei;
n) crearea unei baze pentru asigurarea cercetarii, transferului tehnologic 9i
consultantei in domeniul de specialitate.

..

3. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR


Art. 17. Serviciul Tehnologia Informatiei 9i Comunicatiilor este subordonat
directorului Centrului National 9i este condus de un gef de serviciu numit prin decizie
a directorului, in urma ocuparii prin concurs a postului, in conditiile legii.
Art. 18. Serviciul Tehnologia Informatiei 9i Comunicatiilor are urmatoarele
atributii:
a) dezvoltarea sistemelor IT 9i GIS in cadrul Centrului National sau pentru

136

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

beneficiari externi, conform solicitarilor Agentiei;


b) furnizarea de date geo-spatiale In vederea asigurarii infrastructurii de date
din cadrul Directivei INSPIRE;
c) asigurarea infrastructurii de comunicatii de date 9i de aplicatie dedicate,
precum 9i suportului tehnic privind dezvoltarea 9i mentinerea In functiune a retelei IT
9i GIS;
d) gestiunea sistemelor de baze de date geo-spatiale cu aplicatii In domeniile
de specialitate 9i alte aplicatii de tip GIS;
e) elaborarea necesarului de investitii specifice In cadrul zonei de
responsabilitate;
f) asigurarea integrarii In sistemele Centrului National a diferitelor subsisteme
9i echipamente periferice pentru achizitia 9i prelucrarea datelor;
g) asigurarea securitatii informatiilor la nivel de retea 9i de sistem de operare;
h) asigurarea integritatii datelor distribuite In retea, utilizand strategii de
backup;
i) asigurarea instalarii 9i administrarii programelor 9i sistemelor de operare
pentru echipamentele 9i sistemele de calcul din Centrului National;
- j) realizarea 9i dezvoltarea sistemelor de baze de date pentru aplicatii In
domeniul GIS, 9i utilizarea acestora folosind tehnologiile din cadrul Centrului
National;
k) dezvoltarea programelor 9i interfetelor utilizator pentru automatizarea
proceselor tehnologice de lucru din cadrul Centrului National sau la solicitarea
Agentiei 9i a oficiilor teritoriale;
I) asigurarea suportului tehnic pentru actualizarea 9i administrarea registrului
electronic national al nomenclaturilor stradale; m) participarea la definirea 9i implementarea structurilor 9i modelelor de date
cu caracter cartografic, conform standardelor specifice;
n) executa rea lucrarilor de obtinere a bazelor de date GIS pentru activitati
proprii ale Centrului National.
4. SERVICIUL ECONOMIC
Art. 19. Serviciul economic este subordonat directorului Centrului National 9i
este condus de un gef serviciu numit prin decizie a directorului, In urma ocuparii prin
concurs a postului, In conditiile legii.
Art. 20. (1) Serviciul Economic are urmatoarele atributii:
a) organizeaza
9i raspunde de activitatea financiara 9i contabila, In
conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, a contabilitatii, republicata, ale Legii
nr. 500/ 2002, a finantelor publice, cu modificarile ulterioare 9i alte acte normative In
vigoare;
b) raspunde de activitatea cu caracter administrativ a institutiei pe care 0
coordoneaza 9i 0 'monitorizeazapermanent ;
c) asigura exercitarea de catre Centrul National a atributiilor ce decurg din
calitatea sa de ordonator tertiar de credite;
,
,
d) fundamenteaza 9i Intocme9te proiectul de buget anual al Centrului National
pe baza notelor de fundamentare transmise de serviciile functionale;
,

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

137

e) asigura 9i raspunde de organizarea contabilitatii proprii 9i tine evidenta


tuturor operatiunilor patrimoniale Tn conformitate cu prevederile legale; Tntocme9te
darile de seama contabile trimestriale 9i anuale, precum 9i contul de executie
bugetara pentru activitatea proprie;
f) asigurarea aplicarii prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.
1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea 9i plata cheltuielilor institutiilor publice precum 9i organizarea evidentei
9i raportarea angajamentelor bugetare 9i legale;
g) asigura utilizarea fondurilor cuprinse Tn bugetul aprobat, efectueaza plati
Tn numerar 9i prin conturile deschise la Trezorerie, Tn conformitate cu prevederile.
legale 9i tine evidenta lor;
.
h) organizeaza 9i raspunde de gestionarea patrimoniului Centrului National 9;
ia masuri pentru asigurarea integritatii acestuia;
i) organizeaza
din dispozitia
directorului
inventarierea
patrimoniului,
valorificarea rezultatelor acestei actiuni potrivit reglementarilor legale Tnvigoare;
j) propune conducerii institutiei masurile ce trebuie luate cu privire la circulatia
9i transferul bunurilor din patrimoniul institutiei;
k) asigura utilizarea judicioasa a fondurilor 9i creditelor bugetare aprobate;
I) asigura controlul financiar preventiv propriu 9i exercitarea controlului de
gestiune, prevazut de actele normative Tn vigoare, asupra existentei documentelor
care stau la baza operatiunilor financiar - contabile, a legalitatii platilor 9i Tncasarilor
9i a celorlalte operatiuni ce aduc modificari patrimoniului institutiei;
m) elaboreaza propuneri pentru programul de investitii 9i reparatii capitale a
mijloacelor fixe, Tnconformitate cu legislatia Tnvigoare, stabilind masuri de executare
a acestora;
n) realizeaza activitatea de aplicare a normelor privind securitatea 9i
sanatatea Tnmunca 9i a celor de prevenire 9i stingere a incendiilor;
0) organizarea 9i efectuarea calculatiilor privind drepturile salariale ale
personalului, precum 9i a oricaror drepturi, cu operarea tuturor retinerilor datorate de
salariatii Centrului National, urmarind respectarea prevederilor legale Tnvigoare;
p) asigurarea utilizarii eficiente a mijloacelor de transport din dotarea parcului
auto propriu 9i instruirea 9i verificarea periodica a conducatorilor auto.
(2) Biroul marketing ~i achizilii publice din cadrul Serviciului economic este
subordonat gefului serviciului economic, este condus de un gef birou, numit prin
decizie a directorului 9i Tndepline9te urmatoarele atributii:
a) organizeaza procedurile de achizitii publice conform legislatiei Tnvigoare:
- avizeaza referatele de necesitate;
- participa la Tntocmirea caietelor de sarcini sau solicita compartimentelor
de specialitate Tntocmirea acestora;
- Tntocme9te contractele de achizitie Tncolaborare cu consilierul juridic;
- Tntocme9te documentatiile de atribuire;
b) participa la Tncheierea contractelor de achizitie Tmpreuna cu consilierul
juridic; asigura Tntocmirea 9i modificarea programului de achizitii, Tn baza solicitarilor
compartimentelor de specialitate corelat cu bugetul aprobat 9i prevederile legale Tn
vigoare;
c) raspunde de arhivarea actelor si documentelor;
d) utilizeaza Sistemul Electroni~ al Achizitiilor Publice pentru organizarea
procedurilor de achizitii 9i pentru achizitiile electronice prin cumparare directa;

,;

138

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

a) asigura pastrarea ~i arhivarea documentelor aferente activitatii Centrului


National, Tnconformitate cu legislatia Tnvigoare;
f) Tntocme~te ~i elibereaza, pe baza documentelor existente Tn arhiva,
adeverinte la solicitarea fo~tilor angajati ai institutiei Tn ceea ce prive~te veniturile
nete ale acestora;
.
g) asigurarea calcularii ~i Tntocmirii devizelor ~i situatiilor de plata pentru
lucrarile ~i serviciile efectuate de CNC;
h) stabilirea ~i punerea Tnaplicare a mijloacelor ~i metodelor de promovare a
imaginii institutiei pe piata de lucrari ~i servicii interna ~i internationala;
i) asigurarea prospectarii pietei Tn vederea Tncheierii de contracte privind
executa rea lucrarilor de specialitate, a produselor ~i serviciilor prestate de Centrul
National.
5. BIROUL RESURSE

UMANE SI
, RELATII
, CU PUBLICUL

Art. 21. Biroul resurse umane .~irelatii cu publicul este subordonat directorului
Centrului National ~i este condus de un ~ef birou, numit prin dedzie a directorului.
Art. 22. Biroul resurse umane ~i relatii cu publicul are urmatoarele atributii:
1) Atributii rasursa umana:
a) dezvolta ~i aplica politici de personal ~i de salarizare Tn cadrul Centrului

National;
b) organizeaza concursurile
pentru ocuparea posturilor vacante, cu
asigurarea secretariatului comisiilor, conform legislatiei Tn vigoare ~i regulamentului
aprobat de directorul general;
c) analizeaza nevoile ~i stabile~te obiectivele de instruire prin consultarea
~efilor de servicii, cu stabilirea bugetului destinat pregatirii/calificarii personalului;
d) Tntocme~te statui de functii ~i TITnainteaza spre aprobare Agentiei;
a) Tntocme~te ~i actualizeaza lunar statui de personal al Centrului National ~i
TITnainteaza spre aprobare Agentiei;
f) Tntocme~te pontajul salariatilor din cadrul institutiei pentru Tntocmirea
state/or de plata;
g) programeaza Tmpreuna cu sefii de servicii si tine evidenta concediilor de
.. odihna, recuperarilor, concediilor medicale ~i conced{i1o~fara plata' ale personalului
din cadrul Centrului National;
h) completeaza ~i actualizeaza Registrul general de evidenta a salariatilor
din cadrul Centrului National;
i) Tntocme~te contractele individuale de munca ~i actele aditionale la
acestea;
j) Tntocme~te ~i actualizeaza dosarele de personal ale angajatilor Centrului
National;
k) urmare~te permanent actualizarea fi~elor posturilor de catre ~efii de
servicii, conform statului de functii;
I) .Tntocmirea centralizatorului statelor de plata a contravalorii financiare a
normei de hrana;
m) coordoneaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale
individuale anuale;
n) Tntocme~te ~i distribuie deciziile emise de directorul Centrului National;

MONITORUL

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

139

0) tine evidenta sanctiunilor disciplinare, a salariilor de merit acordate,


precum 9i a diferitelor indemnizatii 9i sporuri acordate 9i retrase;
p)Tntocme9te 9i elibereaza adeverinte privind plata contributiei de asigurari
de sanatate, numarul zilelor de concediu medical efectuat, pastreaza 9i actualizeaza
evidenta salariatilor pe casele de sanatate de care apartin;
q) Intocme9te 9i elibereaza adeverinte, pe baza documentelor existente In
arhiva, la. solicitarea fo9tilor angajati ai institutiei In ceea ce prive9te sporurile cu
caracter permanent acordate;
r) fundamenteaza propunerea de cheltuielile de personal In vederea
elaborarii bugetului Centrului National;
5) asigurarea Intocmirii dosarului de pensionare pentru angajatii Centrului
National;
t) asigurarea evidentei prezentei la program conform condicilor de prezenta
ale compartimentelor 9i figelor colective de prezenta;
u) efectuarea demersurilor necesare eliberarii pa9apoartelor diplomatice 9i
de serviciu;
v) asigurarea centralizarii propunerilor privind trimiterea la specializare
(perfectionare) In tara 9i In strainatate a personalului angajat 9i supunerea, spre
aprobare, conducerii Centrului National, urmarind derularea programelor.
2) Atributii

relatii cu publicul

a) asigura primirea, Inregistrarea In registrul de evidenta a petitiilor 9i


solutionarea In termenul legal, a petitiilor formulate In temeiul O.G. nr. 27/2002, cu
modificarile 9i completarile ulterioare;
b) asigura primirea, Inregistrarea In registrul special de evidenta 9i
solutionarea In termenul legal, a cererilor formulate In temeiul Legii nr. 544/2001
privind Iiberul acces la informatiile de interes public;
c) asigura programul obligatoriu de relatii cu publicul 9i stabile9te de comun
acord cu conducerea institutiei programul de audienta;
d) asigura programarea audientelor 9i Intocme9te figele de audienta;
e) asigura urmarirea 9i Inregistrarea solutionarii problemelor ridicate de catre
petenti In audiente;
f) repartizeaza petitiile la compartimentele de specialitate, In functie de
obiectul acestora, pentru a asigura solutionarea lor 9i comunicarea raspunsului In
termenullegal;
g). asigura expedierea raspunsului catre petitionar, Ingrijandu-se 9i de
c1asarea 9i arhivarea petitiilor, In conditiile legii;
h) anual sau ori de cate ori este nevoie, Intocme9te, conform prevederilor
legale sau la solicitarea directorului Centrului National, situatii statistice si rapoarte
privind activitatea de solutionare a petitiilor 9i a cererilor formu'late In teme(ul Legii nr.
544/2001;
,
i)' asigura afi9area la sediul institutiei a informatiilor
comunicatedin oficiu.
"

de interes public

MONITORUL

140

OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 210 bis/25.1I1.2014

CAPITOLU L VI
DISPOZITII
, FINALE
Art. 23
Asigurarea functionarii Centrului National, Tn conformitate cu
activitatile pe care Ie desfa90ara, se va realiza prin aplicarea prevederilor din
documentele Sistemului de Management al Calitatii, conform cerintelor SR EN ISO
9001: 2008.
Art. 24 (1) Prezentul Regulament de organizare 9i functionare se completeaza
cu celelalte reglementari care se refera la activitatea institutiilor publice.
(2) Modificarile 9i completarile Regulamentului de organizare 9i functionare se
pot face ori de cate ori situatia 0 impune, la propunerea directorului Centrului
National, cu respectarea actelor normative Tnvigoare.
Art. 25 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie abatere
disciplinara 9i se sanctioneaza conform reglementarilor legale Tnvigoare.

EDITOR: GUVERNUL

ROMANIEI

.Monitorul Oficial" R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucuresti; C.I.F. R0427282,
IBAN: R055RNCB0082006711100001
Banca Comerciala Romfma - S.A: - Sucursala "Unirea" Bucuresti
si IBAN: R012TREZ7005069XXX000531
Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti
.
(alocat numai 'persoanelor juridice bugetare)
,
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro,internet:www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relatii cu publicul, Bucure!?ti, !?os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 !?i 021.401.00.72
TIparul: "Monitorul Oficial" R.A.
?

MONITORUL
OFICIAL
Monitorul

Oficial al Romaniei,

Partea I, nr. 210 bis/25.1I1.2014 contine

140 de pagini.

Pretul: 70,00 lei

Acest numar al Monitorului Oficial al Romaniei a fost tiparit in afara abonamentului.

1I111I111111111111111111

5 948368 635401

ISSN 1453-4495

S-ar putea să vă placă și