Sunteți pe pagina 1din 71

NP 123.

d = 20 kN/m 3 – valoarea de calul a greuta ii volumice a p mântului de sub baza pilotului; d;2 = 18,5 kN/m 3 – greutatea volumic a stratului slab; h = 5m – grosimea stratului slab; d;2 h = 92,5 kPa A b = 0,1256 m 2 .

În tabelul 7.6 sunt prezentate centralizat valorile caracteristice ale rezisten ei pe baz , R b;k .

Valoarea caracteristic a rezisten ei de frecare pe suprafa a lateral (R s;k )

Valorile q s;i;k , se determin conform tabelul 6 din NP 123, cu luarea în considerare a observa iei 3. Imp r irea pe straturi s-a detaliat în figura 7.10.

U = d = 0,4 = 1,2566 m

În tabelul 7.7 s-a centralizat calculul frec rilor pe suprafa a lateral a pilotului, R s;k

Tabel 7.6 – Valori caracteristice ale rezisten ei pe baz , R b;k

 

Ab1G1

Ab2G2

'

1,00

1,25

k [°]

36

36

d [°]

36

30,2

N

48,6

17,89

N q

87,6

33,86

q b;k [kPa]

3618,5

1454,5

R b;k [kN]

454

183

Valoarea de calcul a capacit ii portante ultime la compresiune (R c;d )

În tabelul 7.8 sunt prezentate centralizat valorile de calcul ale capacit ii portante ultime la compresiune, R c;d .

Tabel 7.7 - Calculul R s;k

       

q

s;i;k

   

R

s;k

Nr.

l

i

z

i

[kPa]

[kN/m]

 

strat

[m]

[m]

q < 30 kPa

 

q 30 kPa

 

q < 30 kPa

q 30 kPa

coeziv

necoeziv

 

coeziv

necoeziv

coeziv

necoeziv

coeziv

necoeziv

1

2

                   

2

2

 

3

0

-

 

-5

-

0

-

-31.4

-

3

1

4,5

 

4

2

 

6

 

58

   

58

 

145,77

 

145,77

5

2

 

8

-

61,7

 

-

61,7

-

155,07

-

155,07

6

1

9,5

64,2

 

64,2

80,68

80,68

 

R

s;k

0

381,5

-31,4

381,5

78

Tabel 7.8 - Calculul R c;d

 

Simbol

 

SR EN 1997-1/NB

   

NP 123

 

Ab1G1

Ab1G2

Ab1G1

Ab1G2

 

b

1,25

1,6

 

1,3

PE

R b;k [kN]

       

BAZ

454

183

454

183

R b;d [kN]

363,2

114,4

349,2

140,8

PE

q [kPa]

q < 30

q > 30

q < 30

q > 30

q < 30

q > 30

q < 30

q > 30

SUPRA-

   

1,0

1,3

 

1,7

 

FA A

s

R s;k [kN]

381,5

350,1

381,5

350,1

381,5

350,1

381,5

350,1

LATE-

RAL

R s;d [kN]

381,5

350,1

293,5

269,3

224,4

205,9

224,4

205,9

TOTAL

R c;d [kN]

744,7

713,3

407,9

383,7

573,6

555,1

365,2

346,7

7.9.3 Calculul capacit ii portante ultime la compresiune pe baza înc rc rilor statice de prob . Determinarea num rului necesar de pilo i.

Se cunosc rezultatele inc rc rilor statice de prob , R c;m , pentru 4 pilo i fora i de beton armat cu lungimea de 55,5 m i diametrul de 1,22 m:

P1: R c;m = 14,0 MN P2: R c;m = 14,4 MN P3: R c;m = 12,1 MN P4: R c;m = 13,9 MN

Înc rc rile pe funda ia pe pilo i sunt:

V G;k = 31 MN V Q;k = 16 MN

Calculul capacit ii portante ultime la compresiune pe baza înc rc rilor statice de prob

Valoarea de calcul a capacit ii portante ultime la compresiune (R c;d ) depinde de abordarea de calcul.

Ab1G1: A1 “+” M1 “+” R1

M1: '

R1: t = 1,15 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB

= c = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1

Ab1G2: A2 “+” M1 “+” R4

M1: '

R4: t = 1,5 conform Tabel A.7(RO) SR EN 1997-1/NB

= c = cu = = 1,0 conform Tabel A.4 SR EN 1997-1

Valoarea caracteristic a capaci tii portante ultime la compresiune (R c;k )

R c;k = Min {(R c;m ) med / 1 ; (R c;m ) min / 2 }

unde:

79

R c;m (R c;m ) med (R c;m ) min

1 ; 2

valoarea m surat a lui R c în una sau mai multe înc rc ri de prob pe pilo i valoarea medie a lui R c,m valoarea minim a lui R c,m coeficien i de corelare

Pentru Ab1G1 si Ab1G2, valorile 1 ; 2 sunt date în tabelul A9(RO) SR EN 1997-1/NB.

Pentru n = 4 (pilo i încerca i):

1 = 1,15 2 = 1,05

(R c;m ) med = (14 + 14,4 + 12,1 + 13,9)/4 = 13,6 MN

(R c;m ) min = min(14; 14,4; 12,1; 13,9) = 12,1 MN

Ab1G1 si Ab1G2 R c;k = Min (13,6/1,15;12,1/1,05) = 11,52 MN

Valoarea de calcul a capacit ii portante ultime la compresiune (R c;d )

R c;d = R c;k / t

Ab1G1

R c;d = 11,52/1,15 = 10 MN

Ab1G2

R c;d = 11,52/1,5 = 7,7 MN

Determinarea num rului necesar de pilo i (n p )

Ab1G1

A1: G = 1,35; Q = 1,5

F c;d = V G;d + V Q;d = G V G;k + Q V Q;k = 1,35 31 + 1,5 16 = 65,85 MN

Rezult :

n p = F c;d / R c;d = 65,85/10 = 6,59

Ab1G2

A2: G = 1; Q = 1,3

F c;d = V G;d + V Q;d = G V G;k + Q V Q;k = 1 31 + 1,3 16 = 51,8 MN

Rezult :

n p = F c;d / R c;d = 51,8/7,7 = 6,73

80

Num rul minim necesar de pilo i este:

n p;min = max(6,59; 6;73) = 7

7.9.4 Determinarea rezisten ei de calcul la înc rcare transversal pe baza încerc rilor pe pilo i de prob

În urma încerc rilor pe pilo i de prob solicita i transversal, pe baza valorilor m surate, R tr,m , s-au determinat valorile medii, (R tr,m ) med , respectiv valorile minime, (R tr,m ) min , ale rezisten ei la înc rcare transversal (tab. 7.9). Toate încerc rile au fost efectuate pe acela i amplasament i acela i tip de pilot.

Determinarea rezisten ei caracteristice la înc rcare transversal (R tr,k )

R tr;k = Min {(R tr;m ) med / 1 ;(R tr;m ) min / 2 }

Valorile coeficien ilor de corelare, 1 ; 2 , sunt date în tabelul A9(RO) SR EN 1997-1/NB.

Tabel 7.9 – Rezultatele încerc rilor pe pilo i de prob solicita i transversal

Num rul de încerc ri realizate

 

Rezisten a la înc rcare transversal

(R

tr,m ) med

(R

tr,m ) min

 

[kN]

 

[kN]

1

 

1622

 

1622

2

 

1453

 

1284

3

 

1408

 

1284

4

 

1330

 

1096

Pentru n = 1 (pilo i încerca i):

1 = 1,5 2 = 1,5

R tr;k = Min (1622/1,5;1622/1,5) = 1081 kN

Pentru n = 2 (pilo i încerca i):

1 = 1,35 2 = 1,25

R tr;k = Min (1453/1,35;1284/1,25) = 1027 kN

Pentru n = 3 (pilo i încerca i):

1 = 1,25 2 = 1,1

R tr;k = Min (1408/1,25;1284/1,1) = 1126 kN

Pentru n = 4 (pilo i încerca i):

1 = 1,15

81

2 = 1,05

R tr;k = Min (1330/1,15;1096/1,05) = 1044 kN

Determinarea rezisten ei de calcul la înc rcare transversal (R tr,d )

R tr,d = (R tr,k ) min / tr = 1027/2 = 513,5 kN

Valoarea coeficientului par ial tr = 2 este indicat în NP 123, punctul 8.2.2.

7.9.5 Calculul unui grup de pilo i de beton armat la st ri limit conform NP 123

Se consider o funda ie pe pilo i de beton armat.

Înc rc rile permanente transmise funda iei, la partea superioar a radierului, sunt:

- înc rcare axial , V G;k = 1500 kN;

- moment de r sturnare, M G;k = 1467 kNm.

Se consider condi iile de teren i pilo ii conform datelor prezentate la pct. 7.9.1, pilotul tip P2

(pilot forat cu tubaj recuperabil, cu sec iune circular de 0,40 m i fi a L = 10,00 m) (fig. 7.6 i 7.7). Funda ia este alcatuit din 6 pilo i dispu i la distan a de 1,20 m interax (fig. 7.11). Grosimea radierului, h R , este de 0,6 m. Adâncimea de fundare se consider la -1,0 m sub nivelul terenului de fundare.

Capacitatea portant ultim la compresiune (R c;d )

R c;d = 664,2 kN (pct. 7.9.1, pilotul tip P2)

Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz în grup (R c;g )

Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz în grup se calculeaz cu rela ia [(19) NP 123]:

R c;g = m u R c;d

unde:

m u = f(r/r 0 ) - coeficient de utilizare;

r = lumina între 2 pilo i vecini;

r 0 = (l i tg i ) - raza de influen a pilotului în planul bazei; l i = grosimea stratului i prin care trece pilotul; i = ( d / 4)

r 0 = 7 tg (12 /4) + 2 tg (36 /4) = 0,68

r = 0,8m

r/r 0 = 0,8/0,68 = 1,17

Rezult :

m u = 0,785 (Tabelul 14 NP 123)

R c;g = 0,785 664,2 = 521,4 kN.

82

   

3.2

   
    3.2     0.4     1.2   1.2 2.0   0.4 0.4 1.2

0.4

0.4    
 
0.4    
 
0.4    
0.4    
    3.2     0.4     1.2   1.2 2.0   0.4 0.4 1.2
    3.2     0.4     1.2   1.2 2.0   0.4 0.4 1.2

1.2

 

1.2

2.0

 
 
 
 
 
 
 

0.4

0.4 1.2 1.2   0.4  

0.4

0.4 1.2 1.2   0.4  

1.2

1.2 1.2

1.2

 

0.4

 

Figura 7.11 Grupul de pilo i. Vedere în plan. Distan a interax 1,2 m

Rezisten a ultim la trac iune(R t;d )

Rezisten a ultim la trac iune pentru pilo ii executa i pe loc se calculeaz cu rela ia [(27) NP

123]:

R t;d = U (q s;i;k l i ) / ( m s2 )

m = 2,4

Rezult :

R t;d = (329,9/1,9 + 159,2/1,7) / 2,4 = 111,4 kN.

Calculul solicit rilor axiale în pilo i

Calculul solicit rilor axiale în pilo i, S i , se poate face prin metoda simplificat , în baza ipotezelor urm toare:

- radierul este infinit rigid

- pilo ii sunt bare rigide

- înc rc rile transmise de radier la pilo i sunt preluate integral de pilo i (se neglijeaz transmiterea înc rc rilor la teren prin baza radierului)

- calculul solicit rilor se face independent pentru înc rc rile axiale, respectiv transversale (se admite suprapunerea de efecte)

Înc rc rile caracteristice la baza radierului pe pilo i sunt:

N G;k = V G;k + G R;k

M G;k = 1467kNm

= 1596kN; G R;k - greutatea radierului; c;k = 25 kN/m 3

1)

1) Not : în cazul unei for e t ietoare permanente (T G ; k ) la partea superioar a radierului,

M G;T;k = M G;k + T G ; k h R

83

Înc rc rile de calcul reduse la baza radierului pe pilo i sunt:

Ab1G1

G = 1,35 N G;d = 2155 kN M G;d = 1980 kNm

Ab1G2

G = 1,00 N G;d = 1596 kN M G;d = 1467 kNm

Calculul solicit rilor axiale în pilo i, S i , se face utilizând rela ia:

în pilo i, S i , se face utilizând rela ia: unde: n p = num

unde:

n p = num rul de pilo i x i = distan a din centrul pilotului i în centrul radierului pe direc ia solicit rii

În tabelul 7.10 sunt centralizate rezultatele ob inute.

Tabel 7.10 – Solicit rile axiale în pilo i

Tip înc rc ri

Simbol

Abordarea de calcul

Ab1G1

Ab1G2

 

N G;k [kN]

1596

M G;k [kN]

1467

Încarc ri permanente

G [-]

1,35

1,00

N G;d [kN]

2155

1596

M G;d [kN]

1980

1467

Solicit ri în pilo i

S max [kN]

771,6

571,6

S min [kN]

-53,3

-39,6

Capacitatea portant a unui pilot

R c;g [kN]

521,4

R t;d [kN]

111,4

Verific rile la starea limit ultim - SLU

Rela ia general de verificare este:

S i R d unde:

S i - solicitarea axial în pilotul i corespunz toare st rii limit ultime R d - capacitatea portant de calcul corespunzatoare

Conform valorilor din tabelul 7.10:

S max > R c;g Verificarea nu este îndeplinit pentru nici una din abord rile de calcul.

84

Redimensionarea grupului se face m rind distan a interax dintre pilo i.

a) Distan a interax dintre pilo i de 1,60 m (Fig. 7.12).

Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz în grup (R c;g )

r/r 0 = 1,2/0,68 = 1,765

Rezult :

m u = 0,941. R c;g = 0,941 664,2 = 625,1 kN.

Înc rc rile caracteristice la baza radierului pe pilo i sunt:

N G;k = V G;k + G R;k = 1644 kN; M G;k = 1467 kNm.

   

4.0

   
    4.0     0.4     1.6   1.6 2.4   0.4   0.4

0.4

0.4    
 
0.4    
 
0.4    
    4.0     0.4     1.6   1.6 2.4   0.4   0.4

1.6

 

1.6

2.4

 
 
 
 
 

0.4

 
0.4 1.6 1.6   0.4  

0.4

0.4 1.6 1.6   0.4  

1.6

1.6 1.6

1.6

 

0.4

 

Figura 7.12 Grupul de pilo i. Vedere în plan. Distan a interax 1,6 m

Înc rc rile de calcul la baza radierului pe pilo i sunt:

Ab1G1

G = 1,35 N G;d = 2219 kN M G;d = 1980 kNm

Ab1G2

G = 1,00 N G;d = 1644 kN M G;d = 1467 kNm

85

În tabelul 7.11 sunt centralizate rezultatele ob inute.

Tabel 7.11 - Solicit rile axiale în pilo i

Tip înc rc ri

Simbol

Abordarea de calcul

Ab1G1

Ab1G2

 

N G;k [kN]

1644

Încarc ri permanente

M G;k [kN]

1467

 

G [-]

1,35

1,00

N G;d [kN]

2219

1644

 

M G;d [kN]

1980

1467

Solicit ri în pilo i

S max [kN]

679

503

S min [kN]

60,5

44,8

Capacitatea

R

c;g [kN]

625,1

portant

R

t;d [kN]

111,4

Conform valorilor din tabelul 7.11:

S max > R c;g Verificarea nu este îndeplinit pentru abordarea de calcul Ab1G1.

b) Distan a interax dintre pilo i de 1,80 m

Capacitatea portant ultim la compresiune a unui pilot care lucreaz în grup (R c;g )

r/r 0 = 1,4/0,68 = 2,05

Rezult :

m u = 1; R c;g = R c;d = 664,2 kN.

Înc rc rile caracteristice la baza radierului pe pilo i sunt:

N G;k = V G;k + G R;k = 1672kN; M G;k = 1467kNm.

Înc rc rile de calcul la baza radierului pe pilo i sunt:

Ab1G1

G = 1,35 N G;d = 2257 kN M G;d = 1980 kNm

Ab1G2

G = 1,00 N G;d = 1672 kN M G;d = 1467 kNm

În tabelul 7.12 sunt centralizate rezultatele ob inute.

86

Tabel 7.12 - Solicit rile axiale în pilo i

Tip înc rc ri

Simbol

Abordare de calcul

Ab1G1

Ab1G2

 

N G;k [kN]

1672

Încarc ri permanente

M G;k [kN]

1467

 

G [-]

1,35

1,00

N G;d [kN]

2257

1672

 

M G;d [kN]

1980

1467

Solicit ri în pilo i

S max [kN]

652

482

S min [kN]

101

75

Capacitatea

R

c;g [kN]

664,2

portant

R

t;d [kN]

111,4

Conform valorilor din tabelul 7.12:

S max < R c;d Verificarea este îndeplinit . S min < R t;d Verificarea este îndeplinit .

Verificarea la starea limit de exploatare - SLE

Tasarea probabil a funda iei pe pilo i se calculeaz conform anexei D din NP123.

87

CAPITOLUL 8.

PROIECTAREA GEOTEHNIC A ANCORAJELOR ÎN TEREN

Prezentul capitol corespunde cerin elor normativului NP 114 care sunt conforme cu prevederile din sec iunea 8 din SR EN 1997-1 privind proiectarea ancorajelor temporare i permanente care transmit o for de trac iune unui strat rezistent de p mânt sau de roc . Ancorajele pot fi pretensionate sau nepretensionate.

8.1 St ri limit caracteristice ancorajelor

În metoda st rilor limit sunt analizate: starea limit ultim (SLU) i starea limit de exploatare (SLE, numit i stare limit de serviciu). Aceast metod de calcul are la baz utilizarea de coeficien i de siguran diferen ia i, denumi i coeficien i par iali, pentru înc rc ri, propriet ile materialelor i rezisten e. Aplicarea coeficien ilor par iali de siguran are avantajul de a putea distribui diferit marja de siguran pentru diferi ii parametri care intervin în calcul.

În cazul ancorajelor în teren, st rile limit trebuie s fac referiri la deplas ri excesive sau ruperi care pot privi, pe de o parte, ancorajul propriu-zis (cap de ancorare, arm tur , bulb), iar pe de alt parte interac iunea cu terenul (frecare bulb de ancorare – teren) respectiv cedarea general a terenului.

St rile limit caracteristice ancorajelor în teren sunt cele indicate în standardul SR EN 1997-1, paragraful 8.2, respectiv în NP114.

8.2 Ac iuni i situa ii de proiectare

Ac iunile i situa iile de proiectare pentru calculul la st ri limit al ancorajelor sunt cele precizate în SR EN 1997-1, paragraful 8.3. i în normativul NP114.

Orice interac iune teren – structur trebuie luat în considerare atunci când se determin ac iunile de proiectare pentru ancoraje.

For a din ancoraj, P,trebuie luat în considerare ca o ac iune nefavorabil la proiectarea ancorajului

Ac iunile sunt definite în conformitate cu SR EN 1990 i vor fi considerate în conformitate cu prevederile paragrafului 2.4.2 din SR EN 1997-1.

La calculul ancorajelor structurilor realizate în zone seismice se vor respecta prevederile SR EN 1998-1, paragraful 2.1, precum i SR EN 1998-5, sec iunea 7. De asemenea, se vor respecta prevederile P100-1.

88

8.3

Abord ri de calcul specifice ancorajelor

Abord rile de calcul aplicabile ancorajelor, conform SR EN 1997-1 i SR EN 1997-1/NB sunt:

Abordarea de calcul 1

Gruparea 1: A1 “+” M1 “+” R1

Gruparea 2: A2 “+” M1 “+” R4

NOTA 1 În gruparea 1, coeficien ii par iali (de siguran ) sunt aplica i asupra ac iunilor i asupra parametrilor de rezisten ai terenului. În gruparea 2, coeficien ii par iali sunt aplica i asupra ac iunilor, asupra rezisten elor terenului i, uneori, asupra parametrilor de rezisten ai terenului.

NOTA 2

ancorajelor.

Dac este evident c una dintre cele dou grup ri guverneaz proiectarea, nu este necesar s se mai efectueze calculele i cu cealalt grupare. Totu i, grup ri diferite se pot dovedi critice pentru aspecte diferite ale aceluia i proiect.

În gruparea 2, setul de coeficien i par iali (de siguran ) M1 este utilizat pentru a calcula rezisten ele

Celelalte abord ri de calcul (2 i 3) sunt eliminate, în cazul ancorajelor, de c tre SR EN 1997- 1/NB i NP 114.

8.4 Calculul la starea limit ultim

Calculul ancorajului

Valoarea de calcul, R a;d , a rezisten ei la smulgere, R a , a unui ancoraj, trebuie s îndeplineasc urm toarea condi ie limit :

P d R a;d

(8.1)

unde P d este valoarea de calcul a înc rc rii ancorajului

Valorile de calcul ale rezisten ei la smulgere pot fi determinate pe baza rezultatelor încerc rilor întreprinse asupra ancorajelor sau prin calcul.

Valori de calcul ale rezisten elor la smulgere stabilite pe baza rezultatelor încerc rilor

Valoarea de calcul a rezisten ei la smulgere trebuie stabilit pe baza valorii caracteristice R a;k , folosind rela ia:

R a;d = R a;k / a

(8.2)

NOT : Coeficientul par ial, a , ia în considerare abaterile nefavorabile ale rezisten ei la smulgere ale ancorajului.

Coeficien ii par iali a ,sunt defini i în SR EN 1997-1/NB.

89

Este indicat s se coreleze valoarea caracteristic cu încerc rile de control prin aplicarea unui coeficient de corelare a (SR EN 1997-1/NB). Acest lucru se refer la tipurile de ancoraje care nu sunt controlate în mod individual prin încerc ri de recep ie. Dac se folose te un coeficient de corelare a , acesta trebuie s fie bazat pe experien .

Valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune determinat prin calcul

Valoarea de calcul a rezisten ei la trac iune trebuie evaluat în conformitate cu principiile din SR EN 1997-1, paragrafele 2.4.7 i 2.4.8, dup caz.

Valoarea de calcul a rezisten ei structurale a ancorajului

La proiectarea structural a ancorajului trebuie satisf cut inegalitatea:

R a;d R t;d

(8.3)

Rezisten a materialului ancorajelor trebuie calculat în conformitate cu standardele SR EN 1992, SR EN 1993 i SR EN 1537, dup cum sunt pertinente.

Atunci când ancorajele sunt supuse încerc rilor de control, R t;d trebuie s in seama de trac iunea de prob (conform SR EN 1537).

Valoarea de calcul a înc rc rii ancorajului

În stabilirea valorii de calcul a înc rc rii din ancoraj, P d , se alege valoarea maxim rezultat în urma calculului structurii de sus inere, astfel:

- for a rezultat în urma calculului la SLU a structurii de sus inere;

- sau for a rezultat din calculul la SLE a structurii de sus inere, dac aceasta este relevant .

8.5 Calculul la starea limit de exploatare (serviciu)

Starea limit de exploatare se refer la condi iile care duc la pierderea utilit ii func ionale a unui component sau a întregii structuri. Aceasta poate fi provocat de deforma iile terenului sau ale structurii.

Calculul ancorajelor la starea limit de exploatare se va realiza respectând prevederile din SR EN 1997-1, paragraful 8.6. i ale normativului NP114.

Valoarea coeficientului de model aplicat asupra for ei corespunz toare st rii limit de exploatare pentru ca rezisten a ancorajului s asigure o securitate suficient este indicat în Anexa Na ional SR EN 1997-1/NB. Se poate adopta valoarea 1.0 pentru coeficientul de model cu condi ia aplic rii prevederilor SR EN 1997-1 paragraful 8.5. i ale NP 114.

90

8.6. Exemple de calcul

8.6.1. Exemplul 1. Calculul unui ancoraj intr-un masiv de p mânt necoeziv (ancoraje tip C – ancoraje temporare)

8.6.1.1. Date de intrare:

Caracteristicile geotehnice ale masivului de p mânt:

- unghi frecare interioar (valoare caracteristic ): = 30 o

Solicit rile asupra ancorajului:

- inc rc ri (valori caracteristice):

E G = 250 kN E Q = 100 kN

(înc rcare permanenta) (înc rcare temporara)

Not : Înc rc rile asupra ancorajelor provin dintr-un calcul prealabil al unei lucr ri de sus inere sau al unui alt tip de structur ancorat în teren.

8.6.1.2. Calculul ancorajelor conform SR EN 1997-1 i SR EN 1997-1/NB

Abordarea de calcul 1

1. Gruparea 1: A1 “+” M1 “+” R1 2. Gruparea 2: A2 “+” M1 “+” R4

8.6.1.2.1 Gruparea A1+M1+R1 (STR, GEO):

Coeficien i par iali (de siguran ):

A1

 

G = 1.35 Q = 1.5 (Tabel A.3, SR EN 1997-1)

M1

 

= 1 (Tabel A.4, SR EN 1997-1)

R1

at = 1.1 (Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB – ancoraje temporare)

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):

D = 150 mm Diametrul nominal al arm turii (propunere):

d a = 4 mm Un toron (propunere): 7 arm turi 4mm

91

- sec iune nominal toron:

A

1t 7

d

2

a

4

A 1t = 87.965 mm 2

For a de rupere minim toron:

F rmin = 147150 N For a de curgere minim toron:

F cmin = 122630 N Rezisten a normat a arm turii pretensionate:

R pn

F c min

A

1

t

R pn = 1.394x10 3 N/mm 2

Condi ia general de verificare a ancorajului în teren:

P d < R ad P d – valoarea de calcul a solicit rii în ancoraj;

R ad – valoarea de calcul a rezisten ei la smulgere a ancorajului (determinat pe baza

încerc rilor pe teren sau prin calcul).

Not : Pentru exemplul considerat, valoarea lui R ad este determinat prin calcul (cu respectarea prevederilor normativului NP 114).

Verificarea în func ie de arm tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):

a) Pentru solicit rile corespunz toare SLU

unde:

P d < R ad1

P d = G E G + Q E Q

R ad1 = f tk A t / a

f tk = R pn / 1.15 f tk – rezisten a caracteristic la întindere a arm turii;

A

t - aria transversal a arm turii ancorajului;

n

= 6

(num r de toroane propus)

A

t = nA 1t

A

t = 527.788 mm 2

se considera a = 1.11 (NP114) P d = 487.5 kN

R ad1 = 576.37 kN

487.5 kN < 576.37 kN

(verificare îndeplinit )

b) Pentru solicit rile corespunz toare SLE

P dSLE < R ad2

92

P dSLE = E G + E Q

R

ad 2

A k

t

pk

i

(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)

pk - efortul unitar de blocare; k i - suma pierderilor de tensiune in ancoraj; - coeficient al pierderii de tensiune, dat în tabel (NP 114)

pkadm = 0.76R pn pk < 0.76 R pn

(NP 114, TBP - ancoraje temporare)

pk = pkadm = 1.06x10 3 n/mm 2

= 0.8

k

i

7

100 pk

n

A t = 527.788 mm 2 P dSLE = 350 kN R ad2 = 371.304 kN 350 kN < 371.304 kN

(verificare îndeplinit )

Verificarea în func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)

P d < R ad3

P d = G E G + Q E Q

R ad3 = N 2s / a

(pentru solicit rile corespunz toare SLU)

N 2S = D ef z a f in

D ef - diametrul mediu efectiv al bulbului format prin injectare;

z a - lungimea zonei de ancorare; f in – rezisten a normat pe suprafa a lateral a zonei de ancorare (NP 114). D ef = 3D

z a = 6.5 m

f in = 105 kN/m 2 = 30 o se considera a = 1.78 (NP114) P d = 487.5 kN R ad3 = 540.3 kN 487.5 kN < 540.3 kN (verificare îndeplinit )

(lungime propus )

8.6.1.2.2 Gruparea A2+M1+R4 (STR, GEO):

Coeficien i par iali (de siguran ):

A2

G = 1.1 Q = 1.3

(Tabel A.3, SR EN 1997-1)

M1

 

= 1

(Tabel A.4, SR EN 1997-1)

R4

 

at = 1.1

(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB – ancoraje temporare)

93

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):

D = 150 mm Diametrul nominal al arm turii (propunere):

d a = 4 mm Un toron (propunere): 7arm turi 4mm - sec iune nominal toron:

A

1t 7

d

2

a

4

A 1t = 87.965 mm 2

For a de rupere minim toron:

F rmin = 147150 N For a de curgere minim toron:

F cmin = 122630 N Rezisten a normat a arm turii pretensionate:

R pn

F c min

A

1t

R pn = 1.394x10 3 N/mm 2

Verificarea în func ie de arm tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):

a) Pentru solicit rile corespunz toare SLU

P d < R ad1

P d = G E G + Q E Q

R ad1 = f tk A t / a

f tk = R pn / 1.15

n = 6

A t = nA 1t

A t = 527.788 mm 2

a = 1.11

P d = 380 kN

R ad1 = 575.8 kN

380 kN < 575.8 kN

(num r de toroane propus)

(verificare îndeplinit )

b) Pentru solicit rile corespunz toare SLE

P dSLE < R ad2 P dSLE = E G + E Q

R

ad 2

A k

t

pk

i

(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)

pkadm = 0.76R pn pk < 0.76 R pn

pk = pkadm = 1.06x10 3 n/mm 2

= 0.8

(NP 114, TBP - ancoraje temporare)

94

k

i

7

100 pk

n

A t = 527.788 mm 2

P dSLE = 350 kN R ad2 = 371.304 kN

350kN 371.304kN

(verificare îndeplinit )

Verificarea în func ie de bulbul ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114)

P d < R ad3

P d = G E G + Q E Q

R ad3 = N 2s / a

N 2S = D ef z a f in

D ef = 3D z a = 5.5 m f in = 105 kN/m 2 a = 1.78 P d = 380 kN R ad3 = 457.1 kN

380 kN < 457.1 kN

(lungime propus )

(verificare îndeplinit )

Rezultatele calculului ancorajelor în masiv de p mânt necoeziv

Tabel 8.1

Parametri

Înc rc ri permanente

Înc rc ri temporare

Coeficien i par iali

Diametru

Diametru arm tur

Nr. arm turi / toron

Num r toroane

Lungime

geotehnici

foraj

bulb

c (kPa)

E G (kN)

E Q (kN)

A1

M1

R1

D (mm)

d (mm)

buc.

buc.

z a (m)

       

1.35;

             

30

0

250

100

1.5

1

1.1

150

4

7

6

6.5

       

A2

M1

R4

         
       

1; 1.3

1

1.1

150

4

7

6

5.5

95

8.6.2. Exemplul 2. Calculul unui ancoraj intr-un masiv de p mânt coeziv (ancoraje tip C – ancoraje temporare)

8.6.2.1. Date de intrare:

Caracteristicile geotehnice ale masivului de p mânt:

- unghi frecare interioara (valoare caracteristica): = 9 o

- coeziune (valoare caracteristica): c = 15 kPa

Solicit rile asupra ancorajului:

- înc rc ri (valori caracteristice):

E G = 200 kN E Q = 75 kN

(înc rcare permanent ) (înc rcare temporar )

Not : Înc rc rile asupra ancorajelor provin dintr-un calcul prealabil al unei lucr ri de sus inere sau al unui alt tip de structur ancorat în teren.

8.6.2.2. Calculul ancorajelor conform SR EN 1997-1 i SR EN 1997-1/NB

Abordarea de calcul 1 1. Gruparea 1: A1 “+” M1 “+” R1 2. Gruparea 2: A2 “+” M1 “+” R4

8.6.2.2.1. Gruparea A1+M1+R1 (STR, GEO):

Coeficien ti par iali (de siguran ):

A1

G = 1.35 Q = 1.5

(Tabel A.3, SR EN 1997-1)

M1

 

= 1

(Tabel A.4, SR EN 1997-1)

R1

 

at = 1.1

(Tabel A.12 RO, SR EN 1997-1/NB – ancoraje temporare)

Diametrul forajului pentru ancoraj (propunere):

D = 150 mm

Diametrul nominal al arm turii (propunere):

d a = 4 mm Un toron (propunere): 7 arm turi 4mm

96

- sec iune nominal toron:

A

1t 7

d

2

a

4

A 1t = 87.965 mm 2

For a de rupere minim toron:

F rmin = 147150 N For a de curgere minim toron:

F cmin = 122630 N Rezisten a normat a arm turii pretensionate:

R pn

F c min

A

1t

R pn = 1.394x10 3 N/mm 2

Condi ia general de verificare a ancorajului în teren:

P d < R ad P d – valoarea de calcul a solicit rii în ancoraj;

R ad – valoarea de calcul a rezisten ei la smulgere a ancorajului (poate fi determinat pe

baza încerc rilor pe teren sau prin calcul).

Not : Pentru exemplul considerat, valoarea lui R ad este determinat prin calcul (cu respectarea prevederilor normativului NP 114).

Verificarea în func ie de arm tura ancorajului (SR EN 1997-1, NP 114):

a) Pentru solicit rile corespunz toare SLU

P d < R ad1

P d = G E G + Q E Q

R ad1 = f tk A t / a

f tk = R pn / 1.15

n = 5

A t = nA 1t

A t = 439.823 mm 2

a = 1.11

P d = 420 kN

R ad1 = 479.8 kN

420 kN < 479.8 kN

(num r de toroane propus)

(verificare îndeplinit )

b) Pentru solicit rile corespunz toare SLE

P dSLE < R ad2 P dSLE = E G + E Q

R

ad 2

A k

t

pk

i

(valorile coeficien ilor par iali sunt considera i unitari)

97

pkadm = 0.76R pn pk < 0.76 R pn

pk = pkadm = 1.06x10 3 n/mm 2

= 0.8

(NP 114, TBP - ancoraje temporare)

k

i