Sunteți pe pagina 1din 101

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

DE LA PARIS LA LISABONA, TRECÂND PRIN ROMA, MAASTRICHT, AMSTERDAM ȘI NISA

-imediat după sfârșitul celui de Al II Război Mondial viața noastră politică se dezvoltaseră aproape exclusiv pe baza constituțiilor și legislațiilor naționale. -A fost necesară prăbușirea totală a Europei și declinul său politic și economic pentru a fi create condițiile necesare unui nou început și relansării ideii unei noi ordini europene. -eforturile în direcția unificării Europei după cel de Al Doilea Război Mondial au dat naștere unui amestec deconcertant de organizații numeroase și complexe, asupra cărora este dificil de avut o privire de ansamblu. De exemplu, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Uniunea Europei Occidentale (UEO), Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Consiliul Europei și Uniunea Europeană coexistă fără nicio reală legătură între ele. Numărul țărilor membre ale acestor organizații variază de la 10 (UEO) până la 47 (Consiliul Europei).

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ INTERGUVERNAMENTALĂ Definiţie. O asociere de state constituită printr-un tratat, având o constituţie proprie şi organe comune şi având o personalitate juridică distinctă de cea a statelor membre care o compun ; -forme de realizare a colaborării multilaterale între sta te, în diferite domenii, într-un cardru juridic instituţionalizat, pt înfăptuirea unor obiective stabilite şi pe baza unor reguli înscrise în statute şi alte documente ale acestora -sunt subiectele derivate(statele = subiecte originare) ale dreptului internaţonal, titulare de drepturi şi obligaţii în conformitate cu normele internaţionale, instituite de state prin acorduri încheiate între ele. Reprezintă o asociere de state, asociere constituita printr-un tratat, înzestrate cu o constituţie şi organe comune, având o personalitate juridică distinctă de cea a statelor membre care o compun. Organizaţiile internaţionale se clasifică în: a) organizaţii internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale; b) cu vocaţie universală şi subregională; c) deschise în care pot fi membre orice state şi închise, în care pot fi membre doar statele fondatoare sau state dintr-o anumită regiune; d) cu caracter general sau cu un caracter limitat la un anumit domeniu. Caracteristici. Din definiţii rezultă următoarele elemente:

membrii sunt statele suverane;

se crează în baza acordului de voinţă al statelor exprimat prin tratat, actul constitutiv; determină cooperarea statelor membre;

structură (organe) proprie în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse;

are o ordine internă proprie, voinţă proprie şi respectiv personalitate juridică internaţională proprie, distinctă de cea a statelor şi a altor organizaţii

are autonomie funcţională- adoptă acte care le sunt atribuite direct,

o are competenţă funcţională în anumite domenii şi acţionează şi ca subiecte de drept intern în statele unde-şi au sediul Personalitatea juridică a Organizaţiile internaţionale

personalitatea juridică a organizaţiilor internaţionale, spre deosebire de cea a statelor:

o

derivată, conferită de statele membre prin actul constitutiv;

o

specializată conform domeniului de activitate;

o

limitată potrivit funcţiilor şi obiectivelor stabilite.

Este opozabilă erga omnes, fiind create prin voinţa statelor membre, care este opozabilă erga omnes.

1

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

 

ONU

NATO

Consiliul Europei

 

OSCE

   

UE

ÎNFIINŢARE

1945, San Francisco

1949, Washington

1994, VIENA

 

1994, VIENA Austria

 

2009 Lisabona Portug.

 

Austria

   

SEDIU

NEW YORK

BRUXELLES-Belgia

Strasbourg Franţa

VIENA Austria

 

Strasbourg Franţa

 

STATE

193(statele lumii)

28 state din Europa şi America de Nord

47 state membre

57 state membre

 

28 state din Europa

 

membre

 

SCOP

-menţinerea

păcii

şi

-asigură libertatea şi securitatea tuturor membrilor săi prin

-democraţia pluralistă; -identitate culturală europeană -drepturilor omului; -problemele sociale;

-asigurarea securităţii în spaţiul euro-atlantic şi euro-asiatic

-drepturile ce rezultă din cetăţenia europeană: civile, politice, economice şi sociale

securităţii internaţi. -relaţii prieteneşti

-colaborare internaţ.

mijloace

politice şi

   

militare

INSTITUŢII/

1.

Adunarea Generală

1.Consiliul

NATO

1.Comitetul

 

1.Conferinţe Şef state;

   

ORGANE

au recomandare 2. Consiliul

-hot.

titlu

de

de

For decizional

2.Secretariatul

Mi niştrilor,

2.Adunarea

Înalţilor

funcţionari; 3.Consiliul Ministerial 4.Consiliu permanent; 5.Forumul de cooperare în domeniul securităţii

2.Consiliul

NATO

Parlamentară,

Securitate -hotărâri obligatorii pt

3.Comitetul

pentru

3.Secretariatul

planurile de apărare

4.Comisarul

Strasbourg(Franța)-

 

state

4.Comitetul militar

european

pt

 

3.

Consiliul

Ec.

şi

5.Comandamente

drepturile

omului,

6.Secretariatul,;

 

Bruxelles (Belgia)

 

Soc=ECOSOC

militare

regionale

5.Curtea Europeană

7.Ad. Parlamentară –- 9.Înaltul Comisariat pentru Minorităţile Naţionale 10.Centrul pt. prevenire conflicte, 11.Biroul pentru instituţii democratice şi dr. omului

 

4.

Consiliul de Tutelă;

integrate

pentru

a

Drepturilor

5.

Curtea

Europa,

Zona

Omului funcţionează

Internaţională

de

Atlanticului şi Marea Mânecii

pe

lângă

Consiliul

Frankfurt pe Main (Germania) 6.Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Sediu: Luxemburg 7.Curtea Europeană de Conturi

Justiţie CIJ

Europei:

 

6.

Secretariatul-

6.Adunarea

 

administr. şi executiv

Parlamentară

CURTEA

CIJ: Haga, Olanda -judecă diferende între state -hotărâri obligatorii

 

CEDO

Strasbourg

Curtea

de

Conciliere

şi

CJUE Luxembourg Luxembourg

 

Franţa;

 

Arbitraj-Geneva Elveţia

-litigiile

existente

între:

a)

-litigiile

dintre

 

organele comunitare, b) organe și statele membre, c) statele membre,

persoane

 

fizice/juridice

şi

d)

state

membre

și persoanele

statele

membre

fizice

sau

juridice,

e)

persoane

(obligatorii)

fizice/juridice.-Competența oblig. -statele sunt obligate să modifice legislaţia

trebuie

-nu modificată legislaţia

2

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE (ONU)

ÎNFIINŢARE SEDIUL: NEW STATE MEMBRE: SCOPUL ONU 1945, SAN YORK 193 (statele lumii) FRANCISCO INSTITUŢII/ORGANE
ÎNFIINŢARE
SEDIUL: NEW
STATE MEMBRE:
SCOPUL ONU
1945,
SAN
YORK
193 (statele lumii)
FRANCISCO
INSTITUŢII/ORGANE
ONU
franceză, engleză, spaniolă,
rusă, chineză şi arabă
CURTEA
INTERNAŢIONALĂ DE
JUSTIŢIE
Haga, Olanda
-proiectul
-sediul ONU este
1.
Adunarea Generală-
elaborat
la
la
New York,
-deliberare-5membrii/stat
reuniunea
de
SUA
la
Dumberton
-sunt
193
-193 delegaţii
guvernamentale -toate
statele lumii
-5 membrii permanenţi:
-a feri generaţiile viitoare
de flagelul războiului, prin
unirea forţelor membrilor
săi în vederea menţinerii
-15 judecători(9 ani); un
judecător ad-hoc
-poate judeca: numai
diferende între state
Oaks:
SUA,
delegaţii
păcii
şi
securităţii,
-cauzele
supuse
prin
Marii Britanii,
guvernamentale-
garantarea
URSS, China
toate statele lumii
SUA, Anglia, Franţa,
China şi Federaţia
Rusă;( au drept de veto)
forţa
-hotărârile nu sunt obligatorii
-consens, dar poate vota
-hot. au titlu de recomandare
-menţinerea păcii, securităţii,
acordul statelor
armată va fi folosită doar
în interesul comun
coop. internaţ.
-modificări ale Cartei 2/3 vot
-are
la
bază
-sesiunea
ONU
-România
a
devenit
-menţinerea păcii şi
2.
Consiliul de Securitate
Carta
se
desfăşoară în
membru
în decembrie
securităţii internaţionale-
-gardianul păcii şi securităţii
-hotărâri obligatorii pt state
-menţinerea păcii şi securităţii
-5 membrii permanenţi şi 10
nepermanenţi pe 2 ani
-competenţă facultativă pt
state;
Naţiunilor
fiecare
toamnă
1955
dublă:
contencioasă
și
Unite
(sept.- decembrie)
-centru care să armonizeze
acţiunile statelor pt
consultativă
la
New
York,
înfăptuirea
scopurilor
SUA
comune
-semnată pe 26
iunie 1945, de
-se
dezbat
100-
-cea mai importantă
110
puncte
pe
OI: u niversalitatea sa;
51
state
ordinea
de
zi
-
multitudinea
şi
fondatoare, la
sub
formă
de
San Francisco,
discuţii
şi
rapoarte
complexitatea
scopurilor asumate;
autoritatea de care se
bucură ONU în rândul
membrilor săi
-dezvoltarea de relaţii
prieteneşti între naţiuni,
bazate pe principiul
egalităţii în drepturi şi pe
cel al dreptului popoarelor
de-a dispune de ele însele
3. Consiliul Economic şi
social=ECOSOC
-54 state alese de AG; 3 ani
-sesiuni anuale
-asigură legătura ONU,
instituţiile specializate şi O.
nonguvernamentale
-hotărârile CIJ au forţă
obligatorie pt părţile în
diferend; sunt definitive
-este admisă revizuirea
unei hotărâri
-a
intrat
în
-specializare
-pot
deveni
membre
4.
Consiliul de Tutelă;
-avize
consultative
pt.
vigoare
la
24
gen.:
probleme
toate
statele
care
5.
Curtea
Internaţională
de
probleme
juridice,
la
octombrie
de
politică,
acceptă
obligaţiile
Justiţie
1945
umanitare,
prevăzute
în
Cartă
şi
6.
Secretariatul
-organ
economice,
pot
îndeplinească
-colaborrarea
internaţională ec., socială,
culturală şi umanitară,
încurajarea şi dezvoltarea
respectului pt drepturile şi
libertăţile omului
administrativ
şi
executiv
al
cererea AG, CS/organ
autorizat de AG. Statele nu
cer avize consult.; org. da.
sociale, etc
aceste obligaţii
ONU

3

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

ORGANIZAŢ IA TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD (NATO) organizaţie euro-atlantică, politico-militară, defensivă

ÎNFIINŢARE SEDIUL: STATE MEMBRE: SCOPUL NATO 1949, BRUXELLES 28 state din Europa INSTITUŢII/ORGANE NATO
ÎNFIINŢARE
SEDIUL:
STATE MEMBRE:
SCOPUL NATO
1949,
BRUXELLES
28
state
din Europa
INSTITUŢII/ORGANE NATO
franceză, engleză
COMITETUL MILITAR
BRUXELLES-Belgia
WASHINGTON
-Belgia
şi America de Nord
-4
aprilie
1949
-Deciziile
se
Washington-SUA
apărarea statelor
Europei
occidentale
împotriva
pericolului
iau
-din 2009 sunt 28 de
state membre: Belgia,
-organizaţie
euro-
1.Consiliul NATO
-Componenţă
prin
atlantică,
politico-
-Componenţă:
Forul
decizional,
-format
din şefii
de stat-
consens,
după
Franţa,
Portugalia,
militară, defensivă;
major
cu
sediul
la
consultări
Olanda,
Luxemburg,
-asigură
libertatea
şi
între
statele
Italia,
Norvegia,
securitatea
tuturor
format din 28 miniştri de externe
şi/ai apărării ai statelor decidente
sau la nivel de şefi de stat/guvern
-Atribuţii: în toate problemele de
interes politic; ia decizii de atac,
Bruxelless
-asistat
de
un
stat
major
membre-toţi
Danemarca,
Marea
membrilor
săi
prin
trebuie
fie
Britanie,
Islanda,
mijloace
politice
şi
totalitarismului
de
acord
pt
SUA
și
Canada,
după
un
plan
aprobat de
din Est.
luarea
unei
Grecia,
Turcia,
Iniţial
12
state:
hotărâri
Germania,
Spania,
militare, în conformitate
cu Tratatul Nord-
Atlantic şi cu principiile
Comitetul militar
2.Secretariatul NATO
integrat cu sediul la Mons-
Belgia
-ofiţeri de carieră a statelor
membre
Atribuţii
Belgia,
Franţa,
-Decide
dacă
Ungaria,
Polonia,
Portugalia,
se
utilizează
Cehia,
Bulgaria,
Cartei Naţiunilor Unite.;
-La summitul din 1999 a
3.Comitetul
pentru planurile
de
apărare
Olanda,
forţa armată şi
în ce condiţii
Slovacia,
Slovenia,
fost
adoptat
noul
4.Comitetul militar
Luxemburg,
Estonia,
Letonia,
concept
strategic
al
5.Comandamente
militare
Italia,
Norvegia,
Lituania,
România,
NATO
regionale
integrate
pentru
Danemarca,
Croaţia, Albania
-2004 România a
devenit stat membru
NATO
-s-a
extins
aria
de
Europa,
Zona
Atlanticului şi
Marea
Britanie,
interes
de
la teritoriul
Marea Mânecii
-Aprobă planul de atac, în
urma deciziei Consiliului
NATO
-Nu are în subordine forţe
militare
-Fiecare stat are o listă de
unităţi militare ce pot să
Islanda, SUA
și
statelor membre la
zonele din jurul regiunii
euro-atlantice
6.Adunarea
Parlamentară
a
răspundă
la chemarea
Canada
NATO.
NATO
-deputaţi
aleţi
pe
durata
mandatului-4 ani
schimb de experienţe între statele
membre
-adoptă rezoluţii cu caracter de
recomandare
-se întrunesc în 3 sesiuni pe an

4

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

CONSILIUL EUROPEI (Co E)-organizație internațională, interguvernamentală ș i regională

ÎNFIINŢARE

SEDIUL

STATE

SCOPUL Co E

INSTITUŢII/ORGANE Co E engleza, franceza, rusa, germana, italiana, spaniola

CEDO-

 

1994, VIENA

STRASBOURG

MEMBRE

STRASBOURG

 

Austria

Franţa

: 47

Franţa

 

-A luat naștere la 5 mai 1949 și reunește toate statele democratice ale UE, precum și alte state din centrul și estul Europei. -E independent de UE, -e diferit și de Consiliul European

sau

de

-Sediul

-În prezent

-Scopul principal:

1.Comitetul Miniştrilor, -organ de decizie, format din reprezentanţi guvernamentali; -funcţionează la nivelul ambasadorilor -decizii asupra bugetului, a sprijinirii numeroaselor întruniri de experţi -semnează tratate, le ratifică, după care intră în vigoare 2.Adunarea Parlamentară, -organ deliberativ, -format din reprezentanţii parlamentelor statelor membre(10 pt fiecare stat); -se întâlnesc de 3 ori pe an, la Strasbourg

-din

1998

are

caracter

Consiliului

Consiliul

-realizarea unei unităţi mai strânse între membrii săi pentru -promovarea principiilor constituie patrimoniul lor comun. Principiile Co.E. sunt:

care

-Apărarea şi întărirea democraţiei pluraliste; -Garantarea

permanent. -47 judecători(1 pe stat membru), aleşi de Adunarea

Europei

este la

are

47

de

state

-Este

o

membre

Parlamentară a CE-dintr-o listă de candidaţi(3 de stat membru) -Judecă litigiile dintre persoane fizice/juridice şi statele membre

organizaţie:

-de promovare a unităţii europene, democraţiei, apărarea drepturilor

-1993

România

este

a Consiliului Europei - după ce s-a verificat în măsură

instituţiile

membră

ce

-Hotărârile

Curţii

Europene, privind drepturile

omului

în

drepturilor

şi

omului

sunt obligatorii pt

Europa

-specializată

pt

libertăţilor omului; -Stabilirea unor soluţii comune pentru problemele sociale; Punerea în valoare a identităţii culturale europene.

3.Secretariatul

Cu sediul la strasbourg

 

state -În caz de neexecutare în 3 luni(de bunăvoie), se transmite Consiliului de Miniştri

Uniunii Europene. -Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg

cooperarea

funcţionea

 

Susţine comitetele de experţi

juridică

ză conform

4.Comisarul

european

pentru

drepturile

cerinţelor

omului, creat în 1999. 5.Curtea Europeană a Drepturilor Omului

europene

 

(CEDO)

funcţionează

pe

lângă

Consiliul

 

Europei:

5

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

DREPTUL UNIUNII EUROPENE   Irlanda Dublin Norvegia Oslo Polonia Varsovia Finlanda Helsinki Turcia
 

Irlanda Dublin

Norvegia Oslo

Polonia Varsovia

Finlanda Helsinki

Turcia Istambul

 

Marea Britanie Londra

Suedia Stockholm

Slovacia Bratislava

Estonia Tallinn

S. U. A.-Wasington

Islanda-

Monaco Monaco-Ville

Danemarca

Ungaria Budapesta

Letonia Riga

Canada Ottawa

Reykjavik

Copenhaga

   

Olanda Amsterdam

Croatia Zagreb

Lituania Vilnius

Georgia Tbilisi

 

Franta Paris

Belgia Bruxelles

Serbia Muntenegru Belgrad

Belarus Minsk

Armenia Erevan

 

Luxemburg Luxemburg

Germania Berlin

 

Ucraina Kiev

Azerbaidjan Baku

 

Portugalia Lisabona

Cehia Praga

San Marino San Marino

Romania Bucuresti

Japonia Tokio

 

Spania Madrid

Elvetia Berna

 

Moldova Chisinau

Mexic Ciudad de Mexico

 

Andorra Andorra la Vella

Liechtenstein Vaduz

Bosnia Hertegovina Sarajevo

Bulgaria Sofia

Israel Ierusalim

   

Austria Viena

Albania Tirana

Grecia Atena

 
   

Slovenia Ljubljana

Macedonia Skopje

Rusia Moscova

 
   

Italia Roma

Cipru Nikosia

   
   

Vatican Vatican

     
   

Malta Valletta

     

6

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

ORGANIZAȚIA PENTRU SECURITATE ȘI COOPERARE ÎN EUROPA (OSCE)

ÎNFIINŢARE

SEDIUL

 

STATE

SCOPUL

 

INSTITUŢII/ORGANE OSCE engleza, franceza

 

CURTEA DE

 

1994, VIENA

VIENA

MEMBRE: 57

OSCE

CONCILIERE ŞI

Austria

Austria

       

ARBITRAJ-

 

GENEVA(Elveţia)

-iniţial CSCE în 1973 HELSINKI (Finlanda)

- iniţial CSCE în 1973 HELSINKI (Finlanda)   -Este formata - asigurarea   1 .Conferinţele Şefilor
 

-Este

formata

-asigurarea

 

1.Conferinţele Şefilor de state sau de Guverne; 2.Consiliul Înalţilor funcţionari-se întruneşte anual ca Forum Economic la Praga(Cehia), 3.Consiliul Ministerial Viena (Austria):-organ de conducere şi decizie; -se reuneşte la nivelul miniştrilor de externe; 4.Consiliul permanentViena (Austria); se întâlneşte săptămânal -activitate politică, decizională şi operaţională curentă a OSCE;-însărcinat cu realizarea consultărilor şi deciziilor politice; 5.Forumul de cooperare în domeniul securităţii – Viena (Austria)-organ de consultări şi negocieri- negociază probleme privind controlul armamentelor şi măsuri de creştere a încrederii şi securităţii în regiune(Helsinki 1992); 6.Preşedintele în exerciţiu, are responsabilitatea generală pentru acţiunile executive; 7.Secretariatul, prin secretarul general, este implicat în toate aspectele funcţionării OSCE;

-intrată în vigoare în decembrie 1994 (după depunerea instrumentelor de ratificare de către 12 state semnatare). - reglementarea diferendelor ce-i sunt

din 57 de țări

siguranţei

în

participante din Europa, Mediterană,

Europa;

-A fost creată în decembrie 1994,

-asigurarea

 

securităţii

în

Budapesta

şi

a

 

spaţiul

euro-

devenit

efectivă

și

atlantic

şi

în

ianuarie

 

de

euro-asiatic,

1995,

 

Nord, acoperind

precum

şi

o

supuse de către statele semnatare ale

-e o organizaţie regională -OSCE coşuri:

3

are

spațiul emisferei

platformă

nordice

"de

la

pentru

Convenţiei,

prin

Vancouver

Vladivostok".

la

parteneriatele

multilaterale

conciliere

arbitraj,

după

sau

caz.

1.Probleme

de

-2003

România

implicate

în

Sediul Curţii este la Geneva. România a

dezarmare,

a

devenit

stat

acţiuni

control

al

membru OSCE

practice

în

semnat

şi

ratificat

armatelor

şi

   

teren.

această Convenţie.

 

măsuri

de

-Dupa

ce

trage

încredere.

concluziile necesare

2.Cooperarea

8.Adunarea

Parlamentară

în

urma

audierilor,

tehnologică

şi

Copenhaga(Danemarca) -Dimensiune parlamentară, prin Carta de la Paris -Se întruneşte în sesiuni anuale

comisia prezintă un raport partilor implicate, după care

economică

3.Instituţiile

democratice,

9.Înaltul Comisariat pentru Minorităţile Naţionale –

acestea

au

la

respectarea

Haga(Olanda);-

tensiunile etnice

dispoziţie

treizeci

de

drepturilor

10.Centrul pentru prevenirea conflictelor, 11.Biroul pentru instituţii democratice şi drepturile omului – Varşovia (Polonia)

zile pentru a se hotări dacă acceptă sau nu concluziile comisiei

omului

7

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

DREPTUL UNIUNII EUROPENE   Irlanda Dublin Norvegia Oslo Polonia Varsovia Finlanda Helsinki Turcia
 

Irlanda Dublin

Norvegia Oslo

Polonia Varsovia

Finlanda Helsinki

Turcia Istambul

 

Marea Britanie Londra

Suedia Stockholm

Slovacia Bratislava

Estonia Tallinn

S. U. A.-Wasington

Islanda-

Monaco Monaco-Ville

Danemarca Copenhaga

Ungaria Budapesta

Letonia Riga

Canada Ottawa

Reykjavik

   

Olanda Amsterdam

Croatia Zagreb

Lituania Vilnius

Armenia Erevan

 

Franta Paris

Belgia Bruxelles

Serbia Muntenegru Belgrad

Belarus Minsk

Azerbaidjan Baku

 

Luxemburg Luxemburg

Germania Berlin

 

Ucraina Kiev

Cipru Nicosia

 

Portugalia Lisabona

Cehia Praga

San Marino San Marino

Romania Bucuresti

Georgia Tbilisi

 

Spania Madrid

Elvetia Berna

 

Moldova Chisinau

Kazahstan Astana

 

Andorra Andorra la Vella

Liechtenstein Vaduz

Bosnia Hertegovina Sarajevo

Bulgaria Sofia

Kârgâzstan Bişkek

   

Austria Viena

Albania Tirana

Grecia Atena

Tadjikistan Duşanbe

   

Slovenia Ljubljana

Macedonia Skopje

Rusia Moscova

Turkmenistan Aşgabat

   

Italia Roma

Cipru Nikosia

 

Uzbekistan Taşkent

   

Vatican Vatican

     
   

Malta Valletta

     

8

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

UNIUNEA EUROPEANĂ (UE)

ÎNFIINŢARE

SEDIUL

STATE

SCOPUL UE

 

INSTITUŢII/ORGANE UE

 

1993

MEMBRE:

24

de limbi oficiale ; limbile statelor membre

MAASTRICHT-

G (Franța)

28

 

Olanda 2009 LISABONA Portugalia

-UE este o formă de asociere politică și economică a statelor europene, parteneriat aprofundat în care se exercită în comun

un

1.Irlanda;

Tratatul de la Lisabona

1.Parlamentul European. Sedii: Bruxelles (Belgia), Luxembourg și Strasbourg(Franța); 766 membrii

-CJE

controlează

atât

(sediu

2.M.Britanie;

legalitatea

actelor

oficial),

3.Franta;

2007(intrat

în

normative comunitare cât

4.Luxemburg

vigoare

în

-reprezintă

interesele

cetățenilor

europeni

și

ale afacerilor

(executiv și

5.Portugalia;

2009)

membrii, -alcătuit din reprezentanţi ai statelor membre, aleşi prin vot direct, universal, pe o perioadă de 5 ani. -Atribuţiile Parlamentului European:asigurarea controlului politic general; participarea la elaborarea dreptului comunitar; decizia în

administrative

ale

legislativ)

6.Spania;

-uniunea

instituțiilor

comunitare,

7.Suedia;

devine

supraveghind astfel atât

unele

atribute

(legislativ)

8.Danemarca

personalitate

legislativul cât executivul comunitar.

și

suverane ale statelor

9.Olanda;

juridică

naționale membre și se îmbină integrator

(curtea

10.Belgia;

internaţională,

-CJE poate soluționa litigiile existente între: a) organele comunitare, b) organe și statele membre, c) statele membre, d) state

supremă)

11.Germania

încheie

în

pentru

deciziile

12.Cehia;

nume

propriu

materie bugetară(adoptă bugetul Comunităţii); participă la relaţiile externe; procedura avizului conform. 2.Consiliul Uniunii Europene. Sedii: Bruxelles (Belgia), Strasbourg(Franța)-345 voturi, -Alcătuit din 28 membri, un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru(Miniştri de externe-se întrunesc de 3-4 ori pe an; Miniştrii agriculturii se întrunesc de 10 ori pe an) -for de cooperare interguvernamentală -organ de decizie cu largi atribuţii: coordonarea politicilor economice generale; este principalul legiuitor comunitar şi reprezintă interesele statelor membre. -lucrează în principiu prin consens, dar se pot lua decizii cu majoritate calificată-vot ponderat(255 vot)

comune supranaționale, cooperarea interguvernamentală și parlamentarismul pluripartit transnațional. -Reprezintă organizaţia economică a statelor europene creată de-a lungul unui proces de integrare progresivă derulat pe o perioadă de peste 50 de ani Elemente specifice:

elementele

(banca

13.Austria;

tratate

centrală)

14.Slovenia;

internaţionale

15. Italia;

-drepturile

ce

membre

și

persoanele

16. Malta;

rezultă

din

fizice

sau

juridice,

e)

17. Polonia;

cetăţenia

persoane fizice/juridice.

18. Slovacia;

europeană:

-Competența

CJE

este

19. Ungaria;

civile, politice,

una obligatorie, părțile în litigiu nu au posibilitatea de a refuza jurisdicția Curții, cu excepția câtorva cazuri limitativ prevăzute. -Deciziile Curții sunt

20. Croatia;

economice

şi

21. Cipru;

sociale

22. Finlanda;

-are

31

23. Estonia;

domenii

de

24. Letonia;

competență în

25. Lituania;

26. Romania;

27. Bulgaria;

care

desfășoară

definitive și au forță

executorie,

în

cadrul

politici

limitelor

teritoriale

28. Grecia;

europene

comunitare

fiind

9

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

1.Element

 

dintre

care

 

dispersate

chiar

și de

interguvernamental: -

deosebit

de

procedura

exequaturului

Fundamentul

juridic

importante

ca

-organ

executiv,

garantul

interesului

general

sau de orice altă aprobare din partea statului pe teritoriul căruia urmează

e

Tratatul

de

la

resurse

și

comunitar,

 

Maastricht

 

(1993)

impact

-formată

din 27 de membri (comisari)

reprezintă

temeiul

european sunt

independenţi,

pentru

o

perioadă

de

5

ani.

să fie puse în executare. -CJE este abilitată să pronunțe/modifice

juridic

privind

Politica

Condusă

de

Colegiul

 

de

Comisari

instituirea

UE.;

-

Agricolă

Europeni(1/stat membru) -atribuţii: urmăreşte aplicarea tratatelor constitutive; dispune de putere de decizie proprie; reprezentarea comunităţilor şi negocierea unor tratate; chemarea în justiţie a celor vinovaţi de neîndeplinirea normelor comunitare.

Potrivit acestui tratat UE se bazează pe trei

Comună,

inclusiv

 

sancțiuni

Politica

de

pecuniare împotriva

„Piloni”:

 

a)

coeziune,

oricărui justițiabil,

Comunităţile europene, b) politica

politicile

de

-În

unele

situații

CJE

creștere

a

intervine în procedura de

externă

şi

de

competitivității

-Sunt

monitorizate

toate

 

domeniile

de

ratificare a tratatelor de drept internațional public încheiate de Comunitate, organele comunitare fiind obligate să se consulte cu

securitate

comună

economice.

activitate(31),

grupate

pe

3

categorii:

a)

(PESC)

 

şi

-Actele

Competenta exclusiva a Uniunii. Adoptă regulamente; b)Competenta partajata cu statele membre. Adoptă directive în 2 stadii; statele

c)cooperarea

în

normative

domeniul

justiţiei

şi

adoptate

de

afacerilor

 

instituţiile

membre au la dispoziţie o perioadă să transpună prevederile directivei în legile statului; c) Competenta Uniunii de a sprijini, coordona sau completa actiunile statelor membre -Se elaborează Cartea Verde-analiza situaţiei pe

aceasta

înainte

de

2.Element

UE :

semnarea unor astfel

de

supranaţional

 

Regulamente

tratate.

 

-Consiliul

European-

europene;

-Ședințele

de judecată,

cel

mai

înalt

organ

Decizii

dezbaterile în fața CJE

legislativ al UE -Supranaţional, reprezintă interesul general, independent de statele membre -Conduce anumite activităţi pe teritoriul statelor membre

3.Element

numit

europene;

domenii

şi

argumentarea pt a se trece la

sunt publice. -Jurisprudența Curții este

Directive

reglementare

europene

-Direcţia

de

specialitate trece la elaborarea

acceptată

ca

sursă

Cărţii Albe, pe subiecte. E analizată legislaţia din fiecare stat membru(proiect de act normativ), prezentarea situaţiei în domeniu vizat, întocmirea proiectului de reglementare europeană 4.Consiliul European. Sediu: Bruxelles (Belgia):

subsidiară

a

dreptului

comunitar, contribuind la complinirea lacunelor acestuia, precum și la lămurirea formulărilor mai puțin clare ale actelor normative comunitare.

parlamentarism

 

-reuneşte şefii de state şi de guverne ai statelor membre şi preşedintele Comisiei Europene. -atribuţii: orientarea construcţiei comunitare prin stabilirea liniilor directoare ale politicii

multipartit.

 

Mai

mult,

în

materia

Parlamentul

acțiunilor

în

anulare,

10

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

European-alcătuit din europarlamentari

comunitare; impulsionarea politicilor comunitare generale; coordonarea politicilor comunitare. 5.Banca Centrală Europeană. Sediu: Frankfurt pe Main (Germania) -mandatată: să realizeze independent politica monetară pentru statele zonei euro și să contribuie la concertarea intereselor financiare ale tuturor statelor membre

hotărârea

Curții

are

autoritate absolută

de

aleşi

direct

de

toţi

lucru judecat, nu numai inter partes. -CJE judecă în primă și ultimă instanță, dar în același timp este și instanță de recurs, de cale de atac. -CJE este o instanță cu caracter permanent, cu sediul în Luxemburg. -CJE în general dispune

cetăţenii cu drept de vot

Tratatul de

la

Lisabona 2007(intrat

în vigoare în 2009)

pentru realizarea Uniunii monetare proclamate încă de la începuturile integrării europene 6.Curtea de Justiție a Uniunii Europene . Sediu:

-uniunea

devine

personalitate juridică

internaţională,

Luxemburg -constituită din: 27 judecători, 11 avocaţi generali (-desemnaţi de comun acord de către statele membre, pentru o perioadă de şase ani; mandatul poate fi reînoit; -au rolul de a prezenta, cu deplină imparţialitate şi în deplină independenţă, opinii juridice cu privire la cauzele cu care au fost sesizaţi.) şi -un grefier, -are competenţa generală de a asigura respectarea dreptului comunitar în interpretarea şi aplicarea tratatelor constitutive. În acest sens Curtea are următoarele competenţe: a) efectuează controlul legalităţii actelor comunitare cu dispoziţiile tratatelor constitutive recursul în anulare prin excepţia de ilegalitate, recursul în carenţă; b)interpretează unitar tratatele și actele comunitare prin recursul în interpretare; c) soluţionează litigii privind

încheie

în

nume

propriu

tratate

internaţionale -drepturile ce rezultă

de o competență

exclusivă, deoarece potrivit articolului 292 din Tratatul CE statele membre sunt obligate în mod expres ca litigiile

din

cetăţenia

europeană: civile, politice, economice şi

sociale

-are

31

domenii de

privind

aplicarea

și

competență

în

care

interpretarea

dreptului

desfășoară politici europene dintre care deosebit de importante

ca resurse și impact sunt

european Politica Agricolă Comună, Politica de

nu reglementeze într-un mod diferit celui prevăzut în tratat. -Instanțele supreme ale statelor membre în UE

comunitar

coeziune, politicile de

repararea

pagubelor

cauzate

de:

organele

sau mai bine zis instanțele naționale de ultim grad de jurisdicție sunt obligate în

creștere

a

comunităţilor,

agenţii

acestora,

funcţionarii

competitivității

comunitari sau litigii între aceștia şi organele de care depind. -Curtea poate avea competenţa de instanţă federală, precum şi de arbitraj în prezenţa unei

materia interpretării

sau

economice.

stabilirii valabilității

-Actele

normative

normelor

de

drept

adoptate de instituţiile

comunitar

ceară

UE :

Regulamente

clauze compromisorii.

 

părerea CJE ori de câte

11

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

europene;

Decizii

 

de

exercită

ori apar neclarități în acest sens, iar Curtea fără a prejudeca fondul printr- o prehotărâre, va tranșa problema pur teoretică, de drept, ridicată de instanța națională.

europene;

Directive

controlul asupra tuturor veniturilor şi cheltuielilor comunităţii, indiferent că sunt bugetare sau nu; pe domenii şi asupra instituţiilor şi statelor membre în măsura în care

europene

acestea

au

beneficiat

şi

au folosit fondurile

comunitare.

 

DISTINGEM TREI MARI GRUPURI DE ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE:

I. ORGANIZAȚIILE EURO-ATLANTICE, rezultatul alianței Statele Unite ale Americii cu Europa după cel de Al Doilea Război Mondial.

1. ORGANIZAȚIA PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ EUROPEANĂ (OCEE) 1948

În 1947, Secretarul de Stat de atunci al Statelor Unite, George Marshall, a cerut țărilor europene să își reunească eforturile pentru a-și reconstrui economiile și a promis sprijinul țării sale. Acest sprijin s-a concretizat în Planul Marshall, care a creat bazele reconstrucției

rapide a Europei Occidentale.

principalul obiectiv al OCEE a fost liberalizarea schimburilor comerciale între state.

un nou obiectiv – cel al promovării progresului economic în țările din lumea a treia, prin intermediul ajutoarelor pentru dezvoltare. OCEE a devenit atunci OCDE; 1960, atunci când SUA și Canada s-au alăturat organizației.

2. ORGANIZAŢIA TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD - NATO;

Washington 1949, sub forma unei alianțe politico-militare defensive

Iniţiatori: Statele Unite și Canada

Sediul: Bruxelles Belgia

Membri: 28 state din Europa şi America de Nord; Iniţial 12 state: Belgia, Franţa, Portugalia, Olanda, Luxemburg, Italia, Norvegia, Danemarca, Marea Britanie, Islanda, SUA și Canada; 2004 România a devenit stat membru NATO

Scop: asigură libertatea şi securitatea tuturor membrilor săi prin mijloace politice şi militare

Instituţiile NATO

1)

Consiliul NATO: Forul decizional, format din 28 miniştri de externe şi/ai apărării ai statelor decidente sau la nivel de şefi de

2)

stat/guvern; Atribuţii: în toate problemele de interes politic; ia decizii de atac, după un plan aprobat de Comitetul militar Secretariatul NATO

3)

Comitetul pentru planurile de apărare

4)

Comitetul militar

5)

Comandamente militare regionale integrate pentru Europa, Zona Atlanticului şi Marea Mânecii

6)

Adunarea Parlamentară a NATO.

3. UNIUNEA EUROPEI OCCIDENTALE 1954,

scopul consolidarea cooperării țărilor europene în domeniul politicii de securitate.

12

II.

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

reunea țările care încheiaseră Tratatul de la Bruxelles (Belgia, Franța, Luxemburg, Țările de Jos și Regatul Unit), cărora li s-au alăturat Republica Federală Germania și Italia. Ulterior, Grecia, Spania și Portugalia au devenit membre.

1954, UEO a marcat debutul politicii de securitate și apărare în Europa. Totuși dezvoltarea rolului UEO nu a continuat, întrucât cea mai mare parte a competențelor organizației a fost transferată altor instituții internaționale, în special NATO, Consiliului Europei și Uniunii Europene.

UEO și-a păstrat responsabilitatea apărării colective, rol care nu a fost încă transferat Uniunii Europene.

CONSILIUL EUROPEI Ș I OSCE: structuri ce permit includerea unui număr cât mai mare de țări; aceste organizații nu vor depăș i sfera cooperării

internaționale tradiționale.

1. CONSILIUL EUROPEI Co E organizație internațională, interguvernamentală și regională

Viena-Austria; 1949.

Iniţiatori:

Sediul: Strasbourg-Franţa

Membri: 47 de state membre; 1993 România este membră a Consiliului Europei

Scop: realizarea unei unităţi mai strânse între membrii săi pentru promovarea principiilor care constituie patrimoniul lor comun. Principiile Co.E. sunt: -Apărarea şi întărirea democraţiei pluraliste; -Garantarea drepturilor şi libertăţilor omului; -Stabilirea unor soluţii comune pentru problemele sociale;-Punerea în valoare a identităţii culturale europene.

Instituţiile Co E

1).Comitetul Miniştrilor,

-organ de decizie, format din reprezentanţi guvernamentali;

-funcţionează la nivelul ambasadorilor

-decizii asupra bugetului, a sprijinirii numeroaselor întruniri de experţi

-semnează tratate, le ratifică, după care intră în vigoare

2).Adunarea Parlamentară, -se întâlnesc de 3 ori pe an, la Strasbourg

-organ deliberativ,

-format din reprezentanţii parlamentelor statelor membre(10 pt fiecare stat);

3).Secretariatul. Cu sediul la Strasbourg; Susţine comitetele de experţi 4).Comisarul european pentru drepturile omului, creat în 1999. 5).Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) funcţionează pe lângă Co E:

Sediul: Strasbourg –Franţa;-din 1998 are caracter permanent.

-47 judecători(1 pe stat membru), aleşi de Adunarea Parlamentară a CoE-dintr-o listă de candidaţi(3 de stat membru)

-Judecă litigiile dintre persoane fizice/juridice şi statele membre

-Hotărârile Curţii Europene, privind drepturile omului sunt obligatorii pt state

-În caz de neexecutare în 3 luni(de bunăvoie), se transmite Consiliului de Miniştri

Statutul Consiliului Europei

nu face nicio referire la o eventuală transformare în federație sau uniune și

13

DREPTUL UNIUNII EUROPENE

nu prevede transferul sau exercitarea în comun a drepturilor de suveranitate națională.

Deciziile cu privire la toate aspectele importante necesită unanimitate, ceea ce înseamnă că fiecare țară are drept de veto; aceeași regulă se aplică și în cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Consiliul Europei este conceput doar ca organism de cooperare internațională. a încheiat numeroase convenții în domeniul economiei,

culturii, politicii sociale și justiției. Cea mai importantă – și cea mai cunoscută – dintre acestea este Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția europeană a drepturilor omului sau CEDO), semnată la 4 noiembrie 1950. Convenția nu a permis numai stabilirea unui nivel minim de protecție a drepturilor omului în țările membre, ci a creat, de asemenea, un sistem de protecție juridică prin care organismele înființate în temeiul convenției la Strasbourg (Comisia Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului) pot condamna încălcarea drepturilor omului în țările membre.

2. ORGANIZAȚIA PENTRU SECURITATE ȘI COOPERARE ÎN EUROPA OSCE

înființată în 1994 la Budapesta-Ungaria în urma „Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa”.

OSCE respectă principiile și obiectivele stabilite prin Actul Final de la Helsinki din 1975 și prin Carta de la Paris din 1990. Pe lângă măsurile de promovare a încrederii între țările Europei, aceste obiective includ și crearea unei „rețele de securitate” care să permită soluționarea pe cale pașnică a conflictelor.

organizaţie regională

OSCE are 3 coşuri:

1.Probleme de dezarmare, control al armatelor şi măsuri de încredere. –

2.Cooperarea tehnologică şi economică

3.Instituţiile democratice, respectarea drepturilor omului

Sediul: Viena Austria

Membri: 57 de țări participante din Europa, Mediterană, Caucaz, Asia Centrală și America de Nord, acoperind spațiul emisferei nordice "de la Vancouver la Vladivostok";-2003 România a devenit stat membru OSCE