Sunteți pe pagina 1din 3

IirR

At{EXlt

LB

la normele metodologice
OFERTA DE VAI{ZAITE TEREN

cNP
-. ,
-.--P-4-l=lNI-9-T-Ef4N..
--------119-q!-1L9-1-1-1L!- ,avand adresa de comunicare in: Iocalital-ea
n:r

subsemnatul/subsemnata')

ABAP.....
ht

18

judetul/sectorul

-..--.

'

ARAD
, teI

codul- postal

'"'--iiAiiiif

snb;;ffi;tnll-s-n6;;ffiei;";--

*^.i'l

E-LtLaff

-PARAIjaHTVX-"---

.\TD

,avand adresa de comunicare in: localitatea

2720510020054

ARAD

'

.........E14!l=-9-r.ElF4NI-1..--....---...--.
,?P

str

EMIL

GIRLEANU

n:r '

,3P

judetul/sectorul-

ARAD

coduil-

postal

^ - --.i'l
E
lllqf

| ^'l

-'--'O--2-?

;ild-G;;;-;;;i;;i'-;1il;i--i','.*'t='i.,i-i;;'i;';;i;;;i;C;':G-----"'---"a-,---"'-'-'
-' ,rerur de ....__..:r.9.qg.g"Q!9.t]A9f BAZ_F.9.E_\4ILq?.T.9.V.T.E)........ (rei ) 2)

-----

(ha) , l-a

Conditiile de vanzare sunt urmatoarele:

Date privind identificarea terenului


Categoria

Informatii privind amplasamentul terenului


Orasul/

Specificare

comuna/

Suprafata

(ha) (*)

aludetul

NuIIrar

cadaatral
(r*)

(*)

Numar

parcela

tarla/to!
(**)

302103

205

funciara

0,22

302103

(**)

de

foloainta
3) (rr)

)bs.

**)

UUK I IUI

Se completeaza de

catre vanzator
verificat primarie

![unar

Nunar
carc e

9651217

arabil

a)

Cunoscdnd cd falsul in decfaralii- se pedepsegte ccnform Legii nr. 286/2009 privind


Coduf pena1, cu modificdril-e gi complet5rile ulterioare, declar ci datele sunt rea1e,
corecte gi comPlete.
Y

dnz6,Lor /

imPuterni cit,

BALINT STEFAN, BALINT PARASCHIVA

(numele Si prenumefe 1n clar)


Semndtura

__

L.S.

Data 2o.
NOTE:

(*) sunt obligatoriu de completat.


- CAmpurile notate
r*i\ qc comnl eteazd in cazul in ,:are Sunt cunoscute informatiile.
- e Amnrrri Ie not at-e cu \/

1) Se compleLeazd numefe gi prenumele proprietarului terenufui.


2) Se va completa ln cifre 5i litere.

ANEXA nr.

lA

la normele metodologice
- Formular pentru persoane frzice -

CERERE
pentru afisarea ofertei de v?tnzar.e a terenului
Jude;ul/localitat
Primdria

(*)

0A_
Semndtura

functio

primegte oferta de vdnzu'e

(*)
Stimata doamnd primar/Stimate domnule primar,

17007 11011114

,CNP

in calitate de proprietar, identificat/identificatd

cu

C.

nr. 356913 eliberat(i) de

seria AR

11.07j970

data gi locul nagterii

,localitatea

ROMANIA

, judetuV lara

2.(**) cu domiciliul in:

ARAD
,et
,sc

localitatea

EMIL GIRLEANU

nr. 18

,bl

str.

,?p

i;;

judefuVsectorul

ALBA IULIA
ARAD/ROMAIA

judetuV lara

2.(**) cu domiciliul in: localitatea


--;."-'-i

ARAD
ALBA IULIA

----'"'"

ARAID
----""

str.

GIRELANU
,;i""""pb----"'-'
,;a;i
6;ai"'..::........:::I*;
.BglYrAN!^.'l;-tld'il"...............:'fil"...-...
....:::484P."'.'
8---'lui'-----

EMIAL

,lrid-eiirviectorul

,e-mail.-_--____-___-----_., cetalenia ----B-O--\441!4__--, starea civilf,


3.(**) repedinta in Romdnia (dacd este cazul):

localitatea

,op

'ot

nr.

,str
, judetul/sectorul

"

--

"' - "

ARAD

,oodul postal

'sc
,

fa*

i;;?,;F;i i,r;;ffi ;i;)

CNP/CIF

conform

in calitate de

,b,l
,

,bl
,telefon

judeJuVsectorul
uuana in vedere dispozitiile Legii

de vdnzare'.

I.Din categoria "coproprietari"

2.Din categoria "arendagi"

3.Din categoria " proprietari vecini"

,codul postal

,telefon

nr. 17l2}l4 privind unele mdsuri

,localitatea

,sc
fax

,t

dP

e- mail

de reg-lementare av?nzdrii-cumpdrdrii terenurilor

Declar cd sunt proprietar al terenului in suprafald de

cadastral

302103

, ha situat

,inscris in cartea funciard nr

3021 03

in

CURTICI

Declar cd:

- terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri


- terenul este grevat de sarcini: Oa

de executare silitd: Da

l_JN" l_J

LJ*"

instrdinarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situri arheokrsice


clasate.

In sustinerea cererii, depun urmitoarele acte doveditoare

l.

COPIE

*l)

C.

JNCIARA

1.
vE

2.
a
J.

Sunt de acord ca datele din cererea pentru afigarea ofertei de vdnzare, din oferta de
gi din documentele anexate
sd fie introduse in bazele de date care se organizeazd in temeiul Legii nr. 1712014, cu
modi cdrile ulterioare, cu
respectarea dispoziliilor Legii nr. 67712001 pentru protecfia persoanelor cu privire la prel
datelor cu caracter
personal gi libera circulafie a acestor date, cu modificdrile gi completdrile ulter:ioare.

cunoscdnd cd falsul in declaratii se pedepsegte conform Legii nr. 2g6/2009 privind


completdrile ulterioare, declar cd datele sunt reale, corecte gi complete.

penal, cu modifrcdrile gi

Vdnzdtor/imputernicit,

BALINT STEF

PARASCHIVA

(numele gi prenumele in clar)

Data

CAmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.


Cdmpurile notate cu (**) se completeazd de cdtre cetdJenii unui stat membm al Uniunii
parte la Acordul privind Spaliul Economic European (ASEE) sau ai Confederafiei Elvefi

ai statelor care sunt

Cdmpurile notate cu (*) se completeazd de cdtre proprietar.


Cdmpurile notate cu (***) se completeazd de cdtre imputernicit. in acest caz. preztntd doc mentele doveditoare a
calitdfi i de imputernicit.
* 1)

- copie a BI/GI aua vdnzdtorului persoand fizicd sau o copie


domiciliul in striindtate:

pagaporfului pentru

- copie legalizatd a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul of:rtei de


vdnzare-cumpdrare, contract de donalie, proces-verbal de preclare-primire, se,ntinld./decizi
irevocabili, titlu de proprietate, certificate de mogtenitor, contract de schimb, act de lichi
asemenea);- extras de calte firnciara de informare insolit de extrasul de plan r:adastral de
sistem de coordonate Stereografic 1970, dacd este cazul;
- in caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegaJiei, preculm gi o copie
persoand fizicd sau o copie a paqaportului pentru imputernicitul persoand fizicd cu domicil
- alte documente doveditoare, dupd caz.

I persoand

frzicdcu

(dnpd caz: contract de

civil6 defrnitivd

qi

re a patrimoniului, altele

funciard al imobilului, in
I Cl aU a imputern i cituI ui
I in striindtate:

Bl