Sunteți pe pagina 1din 29

PARTEA a IV-a

TEHNICA SECURITATII MUNCh LA LUCRARILE


DIN SECTORUL PANIFICATIE I PRODUSE FAINOASE
CAPITOLUL Xl

ARZATOARELE PENTRU CUPTOARE, CAZANE DE APA CALDA SI ABUR


A. ARZATOARELE PENTRU COMB1JSTIB1L GAZOS SI LICHID
1. ARZATOARE AUTOMATE
Art. 737 Este interzisa efectLtarea modificiri1or constructive mecanice sau electrice la arzatoarele automate.
Art. 738 Nu se admite functionarea arztoarelor cii electroI de aprindere, electrovalve, duze, regulator de presiune etc.
improvizate.
Art. 739 Aratoru1 automat va fi pus In func1uune nurnai dup o preaiahiia i completa aerisire a focarului cuptorului,
folosind ventilatorul de recirculare a gazelor arse, interbiocat Cu arzatorul automat de gaze.
Art. 740 LIngA tabloul de comand al arzatorului se vor afia instruciuni de exploatare conform prescripiilor cartii telmice a
instalatiei.
Art. 741 Arztorul i Intregul aparata electric care asigur comanda automata se vor feri de ioyituri, evitiodu-se
deteriorarile, care pun in pericol instalatia.

9,9

PARTEA a IV-a
TEHNICA SECURITATII MUNCh LA LUCRARILE
DIN SECTORUL PANIFICATIE 51 PRODUSE FAINOASE
CAPITOLUL XI

ARZATOARELE PENTRU CUPTO ARE, CAZANE DE APA CALDA SI ABUR


A. ARZATOARELE PENTRU COMBIJSTIB1L GAZOS 51 LICHID
1. ARZATOARE AUTOMATE
Art. 737 Este interzisa efectLlarea modificarilor constructive mecanice sau electrice la arztoarele automate.
Art. 738 Nu se admite functionarea arzatoarelor cu electro1 de aprindere, electrovalve, duze, regulator de presiune etc.
improvizate.
Art. 739 Aratorul automat va fi pus In funcliune nurnai dup o preaiabila i completa aerisire a focarului cuptorului, folosind
ventilatorul de recirculare a gazelor arse interbiocat cu arzatorul automat de gaze.
Art. 740 LInga tabloul de comand al arzatorului se vor afia instruciuni de exploatare conform prescripiilor cartii telmice a
instalatiei.
Art. 741 Arztorul i Intregul aparatal electric care asigur comanda automata se vor feri de ]oyituri, evitiudu-se
deteriorarile, care pun in pericol instalatia.

Art. 742 Echipamentele electrice (electromotorul, car casa arzatorului) vor fi legate Ia nul ca protecie principala i la

pmint ca protecie suplimentara. uruburile care realizeaz contactul de protecie se vor verifica i curaa periodic.
Art. 743 Este strict interzisa executarea de reparatii sau once alte interventii In timpul functionarii.
Art. 744 Se interzice functionarea arzatorului cu defectiuni la sistemul de comanda i control.
Art. 745 In mod obiigatoriu conducta de alimentare cu gaze va fi prevazuta cu dou canale - de siguran i de serviciu
montate Inaintea ventilului electromagnetic. Canalele trebule prevazute cu sistem de blocare In pozra inchis, cInd cuptorul nu
funclioneaza.
Art. 746 Dupa semnalizarea automata a avariei arzatorului se vor lua masuri de remedieri, cie muncitori calificai In acest
scop.
Art. 747 Se interzice aprinderea arzatorului cu alte mijioace decIt cele din dotare (aprinderea electrica).
Art. 748 Scoaterea din funciune a arzatorului se va face intrerupInd alimentarea cu gaz i energie electrica de la tabloul de
comand.
Art. 749 Exploatarea, intreiinerea, repararea i punerca In funciune se execut respectInd cu strictete instructiunile din
Cartea tehnic a producatoruiui.
Art. 750 Tabloul electric de comand si protecia arzatorului de combustibil vor fi amplasate In locuri uor accesibile
personalului de deservire si supraveghere a functionarii i protejate impotriva influentelor temperaturilor care ar Conduce la
dereglarea aparaturii i echipanientului tabloului.
Distanta minima Intre fata libera a arzatoruli i peretele cladirii In care se arnplaseaza sau fata de uWajul Invecinat, necesar
pentru circulatie, interventie, supraveghere ec. este de 60 cm In cazul in Care flU Se specifica aitfel In Cartea tehnic a
producatorului.
iLa1eie de fabricai,ie In care se arnplaseaz cuptoarele pentru coacerea punii, dotate Cu arztoare de gaze vor avea suprafa
a pereiIor exteriori atfel Vitrdta incit sa se asigure 0,05 r2 suprafaa de geam pentru fiecare m3 volum liber din hala.
1)00
2. ARZATORUL LAMELAR CU AER ASPIRAT TIP TD-3 CU ALIMENTARE SIMPLA SAU DUBLA
Art. 751 Arzatorui TD-3 ASD se rnonteaz cu respectarea. rnsuriIor impuse de normativele in vigoare i proiecftl cuptoru1ui.

Art. 752 La aprinderea arzAtorului se va folosi In mod obligatoriu o tija de minimum 1 m, care se va introduce in focar

numai prifl orificiul de aprindere, deschizindu-se canaua de serviciu cInd flacara se afla deasupra arzatorului.
Art. 753 Este interzis aprinderea arztorului Inainte de a se face ventilarea focarelor i canalelor de gaze i numal cu
canae1e de ventilatie i couri1e de fum deschise.
Art. 754 Se interzice folosirea arzatorului cu capul ]amelar Infundat, Cu lamele lipsa sau cu fisuri care permit pierderea de
gaze In focar sau in Incaperea cuptorului.
Art. 755 - Aprinderea san reglarea arzatorului se va face nurnai de personalul. calificat sau instruit In acest scop i care a
primit aceasta Insarcinare in scris.
Art. 756 Montarea, Intretinerea, repararea i once alte interventil Ia arzatoare se vor face numai de

personalul calificat sau instruit In acest scop 1 Cu. respectarea normativului In vigoare privind exploatarea
gazelor naturale.
ARZATORUL CU AER ASPIRAT TIP TDMULTIPLU
Art. 757 Arzatorul TD-multiplu se monteaz In peretele frontal al focarelor fund bine fixate de placa metalica suport.
.

Art. 758
Art. 759
Art. 760
Art. 761
Art 762

Nu se admit goluri sau fisuri in peretii focaruiui sau pe conturul zonci de fixare a placii suport a arzatorului.
Se interzice folosirea arztoru1ui fara protectia din amota a capului de ardere.
Este interzis folosirea arzatorului fr dispozitivul de aprindere.
Se interzice aprinderea arztorului cu focaru neaerisit sau cu canalele de circulatie a gazelor Inchise.
Se interzice fo]osirea arzatoiului fatA manometru de presiune i cu canelele de serviciu i sigurana

defecte.

Art. 763 Se interzice folosirea arzatorului cu discurile de reglare a aerului primar i cu dispozitivul de reglare a aerului

suplimentar lipsa, biocate sau deteriorate.


Art. 764 Aprinderea i reglarea arzatorului se vor face numai de personalul calificat i instruit in acest scOp i care aprimit
aceast insarcinare In scris.
Art. 765 Montarea, Intretinerea, repararea sau oricare alta operatie necesar bunei functionari se va fae numai de
personalul calificat sau instruit In acest scop:
Art. V76 La aprinderea arztorului, muncitorul trehuie sa stea lateral fat de focar.
Art. 767 In cazul clad flacara de la arztor flu arde complet .sau flu este de culoare albastr se vor lua rnasuri de remediere
de catre personalul instruit i calificat In acest scop.
4. ARZATORUL SEITAN MARSI CU AMESTEC DE AER ASPIRAT
Art. 768 Montarea arztorului Seitan Marsi se face pe peretele frontal at focarului prin Intermediul unei placi metalice la
distanta de 200 mm deasupra vetrei focarului.
Art. 769 Protectia, exoloatarea i intrelinerea fund identice cu ale arztorului TD-rnultiplu se vor respecta normefe cuprinse
la pet. 3.
B. ARZATOARELE PENTRU COMBUSTIBILI LICHIZI.
1. ARZATORUL CU PULVERIZARE MECANICA PRIN P1ESIUN.E
Art. 770 La montarea arztoarelor precum i in exploatarea si mtretinerea acestoia se voi respecta in totalitate con ditule si
instructiunile din Caitea tehnica livrata odata Cu acestea pentiu fiecare tipodimensiune de arztor i tipul de
cuptor pe care se monteaza. V V
Art. 771 Nu se admite scurgerea V combustibilului in
jurul focarului sauin fOcar V.VV V V
Art. 772 Arztorul nLt va fi pus in functiune claca presiunea indicata de manometiu nu asigura o bun pulverizare a
combustibilului.
Art. 773 La intreruperea accidentala a flaarii se va intrerupe imediat alimentarea Cu cbmbustibil.
Art. 774 Instalatia cTh aer folosit la pulverizarea cornbustibillui trebuie sa aiba o mare sigurand In functionare fund
prevazut cu dispozitive care b1ocheaz alimentarea Cu combustibil In caz de avarie. V
Art. 775 Aprinclerea arzatoruldi se va face cu ajutorul unei tije metalice de minimum 1 m lungime, cu azbest ta capt care
se aprinde i se introduCe in focar Inainte de Ince perea puiverizarii combustihilului.
Art. 776 Na se admit crpturi sau neetaneital,i in zidirea focarului sau a instalatiilor de alimentare cu combus
tibil sau aer. V
Art. 777 Aprinderea ci exploaiarea arzatoruiui vor faCe de Catre personal calificat sau instruit in acest scop si care a primit
insarcinarea in SCriS. V V
Art. 778 Clad pulverizarea cornbustihiluii se face cu rnijioace V electrice, acestea vor fi legate la instalatia de Impa mIntare
cu respectarea regulilor spcifice.
Art. 779 Intreinerea, repararea si oricare alte inter ventii necesare bunei functionari se vor face de personalul CalifiCat
sau instruit lIt acest seop.
2. ARZATORUL CENTRIFUGAL TIP BLOC STANDARD V
Art. 780 Se monteaza pe placa suport proprie, a carei modificare este interzisa.
Art. 781 Racordul elastic de alimentare cu combustibil trebuie sa fie In perfecta stare, nelsind combustibilul Sa SC scurga
In jurul arzatorului. V
Art. 782 In mod ohligatoriu combustibilul trebuie trecdt prin instalatia d inc1zire i lichefiere pentiu a se
sigura o buna plverizare. V V
Art 783 Ariculatia suportului cit placa frontala, pre cu si dispozitivul de blocare in po7i1a inhis a pulveri7ato

rului trebuie sa fie in staie Vpfefta. V V V

Art. 784 Electromotorul, carcasa arzatorului i tot echi pamertul electric vor fi legate la nul ca protectie principala i ia

pamint ca prOtecie suplimentara; uruburile care realizeaza contactul de protectie se vor verifica i cu.raa periodic.
Art. 785 Exploatarea arztorului centrifugal se va face nurnai de personalul calificat sau instruit In acest scop, jar pentru
aprindere va avea insarcinarea stabilita in scris.
Art. 786 Intretinerea, repararea sau oricare alte ope-. ratii necesare bunei functionari se vor face numai de perso nalul
calificat sau instruit In acest scop.
3. ARZATORUL CU PULVERIZARE CU ABIJR
Art. 787 Condiiile de montare, aprindere, exploatare si mntretinere sInt cele prevazute In Cartea tehnic a arztorului.

Nu se admit conducte cu umflaturi sau deformari din cauza presiunii aburului.


Art. 788 Pentru creterea temperaturii In focar se va man mai IntIi debitul de aburi i apoi de combustibil, jar la scadere se va
proceda myers.
Art. 789 Aparatele de masurA i control manometrele se vor pastra In perfect stare de functionare, eontrolIndu-se In
fiecare schimb de lucru.

FOCARE CU COMBUSTIBIL SOLID


Art. 790 La arderea cu combustibil solid focarul va fi dotat cu un grtar de fonta i cu instalatie de insuflare a aerului pentru

o ardere corespunzatoare.
Stratul de carbune pe gratar flu va depAi 6-8 cm, granulatia carbunelui va fi de 2-6 cm.
Alimentarea manuala a focarului se va face din poziie lateral cu lopata metalicA.
Este interzisa deschiderea usilor focarului mnainte de a scoate din functiune ventilatorul.
Este interzisa stropirea carbunilor care ard moenit cu produse petroliere In scopul de a grhi apninderea focarului.
Cenusa i zgura colectate in cuvele cenuaruiui von fi indeprtate dupa o prealabila stropire cu apa pentru evitarea incendiilor i
depozitate pe o platforma special arneriajata.
Se interzice depozitarea In sala focarului rnai mult de 50 kg carbune.
Exploatarea focarulul In care se ard carbuni va fi facuta numal de personal calificat i instruit In acest scop.
CAPITOLUL XII
PREGATIREA MATERIEl PRIME SI A MATERIALELOR
A. CERNEREA FAINII I PREGATIREA PENTRU

EABRICATIE
1. G1NERALITATI
Art. 791 Cernerea finii trebuie sa fie arnplasata in tr-un spatiu special arnenajat. Pentru transportul sacilor in conditii

corespunzatoare se vor asigura cai de acces In nurnar suficient, bine Intretinute i iibere.
Nu sint admise denive1ari in planul pardoselii.
Art. 792 Corpurile de iluminat vor fi de tip antiex.
Art. 793 Spaiu1 necesar exp!oatarii cernatorului flu va fi blocat cii saci sau alte materiale.
CernStorul Pionier
Art. 794 Se interzice pornirea cci ntorului dac automatul de pornireoprire are carcasa sparta sau flu este legat la nul ca
protecie principala i Ia parnint ca proteclie suplimen tara.
Art. 795 Man evrarea sacilor din stiva pentru alimentarea cernatorului trebuie sa se faca Intotdeauna incepind cu rIndul
superior. Se interzice scoaterea sadilor din mijiocul stivei pentru evitarea dArimArii sau rsturnarii rIndurilor de saci.
Art. 796 Este interzisa joaca sau staionarea pe stivele din depozit.
Art. 797 In timpul funciionArii crnatorului sint inter -zis once intervenii : curaiiea, ungerea, reglarea sau repararea.
Art. 79 Curairea sitei si a magneilor de impuniti se va face numai dupa oprirea cernatoruluide Ia automatul respectiv i
asigurarea acestuia Impotriva unor porniri acciclentale prin scoaterea de sub tensiune i folosirea placuelor avertizoare de
interdietie.
Art. 799 u cazul apaniiei unor trepidatii, zgo.ote, a unei defectiuni de natur rnecanic sau electrica, se oprete eernatorul din
functiune, dupa care va fi sesizat maistrul de tura sau brigadierul.
Art. 800 Interventiile de brice natur vor fi remediate numai de personal calificat sau instruit in acest scop.
Art. 801 Toate priie mobile ale cernWrului tip ,,Pionier var fi inchise intro carcas metalic bine fixat pe fundatie
pentru a nu se produce trepidaii sau zgomote In timpul functionarii (Cu excepia cernatoruliii mobil).
Art. 802 Tremia de alimeniare a cerntoruiui va fi prevazuta cu un capac, jar in interior cu un grtar de protecie.
Art. 803 Se interzice punerea in functiune motorwiui daca sita este infundat cu impuritai. Controlul i inItuiarea acestora
se far in timpul stationlii utilajului.
Art. 804 Alirnenf area cerntorului se va face progresiv pentru a preveni Infundarea sau degajarea de puiheri.
Art. 805 Dac In jurul rernatorului in timpul functionarii srnt degajari mau de praf de faia se opreste utilaju piria la
remedierea defectiunii.

Cernatorul cu sit plan vibratoare


Art. 806 lJtilajul va fi pus in funciune numai de muncitori instruiti In acest scop.
Art. 807 Se interzice folosirea utilajului fara apratoare de protecie la organut de actionare.
Art. 808 Interventiile de once natra pu sInt admise in timpul functionrii utilajului.

Curatirea sitei de impuriti se va efectua numai in intervalele de stationare a utilajului.


Art. 809 Remecliei clefectiunilor va fi Incredintat numai personalului calificat sau instruit in acest scop.

Art 810 In cazul unei funcionari nocorespunztoare se oprete utilajul de Ia automatul de acionare 1 se tra anuna imediat
maistrul sau brigadierul.

Sita centrifugaUi
Art. .811 Se interzice punerea in func1iune a utUajului dac flu s-au montat apiiratorile de protecie la organele d actionare.

Art. 812 In timpul funcionarii slot interzise interven iile de once natura.
Art. 813 Once interventie in interior se va face numai prin oprirea mainii, blocarea rotorului i scoaterea de sub tensiune.
Art. 814 Defectiunile dc natura mecanic sau electric vor fi remediate nurnai de personalul calificat.
Art. 815 TJtilajul trebuie sa functioneze fara zgomot si sa mi degajeze pulbeni de fina In exterior.

Timocul de finui
Art. 816 Timocul de faina trebuje montat in functie de restul instalatiilor i utilajelor, lsindu-se s.paiiie necesare de control

si deservire.
Art. 817 Timocul de fain va fi prevzut la partea superioara Cu un capac inchis ermetic, lar la partea inferioar cu un
dispozitiv reglabil de inchidere-desehidere.
Pentru controlul functioniii mstalatiei, a Ii montat Un podet de deseivire cu 0 sesia de metal, bine consolidata si prevazuta cu
balustrada de protecie (daca Inaitimea tirnocu.lui depaete 1,3 m de la pardoseal.).
Art. 818 Transmisiile timocuiui. de fin trehuie pre razute cu aparatori de protecie metalice.
B. PREGATIREA SI DOZAREA MATERIALELOR

Instalatia pentru pregtirea suspensiei de drojdie. Emul sionator de drojdie


Art. 819 Instalatia trehuie expioaat numai de muncitori instruiti In acest scop.

Transmisia agitatorului trebuie prevazuta cu apara toare de proteCiie.


Art. 820 In timpul funciionrii sint interzise
regarea agitatorului
amestecarea suplimentara manuala;
curairea peretilor bazinului sau agitatorului.
Art. 821 Pentru repararea, desfundarea sau indepar tarea Corpurilor strine se va opri Si scoate de sub tensiune instalaia.
Art. 822 Utilajul i instalaia vor fi legate Ia nul Ca. protectie prinCipala i Ia pamInt ca protecie suplirnentara.
Insta1aii pentru pregtirca solutici de sare dizolvator de sare
Art. 823 Incarcarea dizolvatorulni de sare trebuie sa se faca mecanic sau prin ridicarea i rasturnarea sacului de catre 2
muncitori.
Art. 824 Tn timpul functionarii sint interzise
Curatirea, reglarea sau inlocuirea unor piese din corn ponena dizolvatorului de sare.
Art. 825 Defectiunile vor fi romediae nurnai de per sonal calificat i instruit.
Art. 826 In jurul diznlvatorului se va pstra in perma nenta curatenia (pardoseala va fi uscata i bine tntreTinuta)..
Art. 827 Podee1e san scriie de acces vor fi executate conform Normelor Republicane.
Art. 828 Electrornotorul dizolvatorului de sare trebuielegat la nul ca protecie principala i Ia pamint ca protecie suplinientara.

Robotul tip R.B.C.


Art. 829 Robotul se rnonteaza pe pardoseala pe o funda ie din beton fixindu-se de aceasta prin uruburi asigurIndu-se spaiul

necesar exploatarii, intretinerii i reparaiei.


Art. 830 Se va respecta Cu strictee sensul de rotaie al organului activ.
Art. 831 Se interzice functionarea robotului cu apara toarea de protecie a mecanismului de antrenare scoasa.
Art. 832 Se interzice punerea in funciune a robotului cu vasul de amestec fixat nurnai cu 0 brida.
Art. 833 Montarea sau dernontarea dispozitivelor se va face numai dupa opri.rea mainii i decuplarea acesteia de la reeaua
electrica.
Art. 834 Schimbarea dispozitivelor Si a anexelor pentru executat operaiunile specif ice se va face numai do catre .eful de
echipa sau do brigadier instruit In acest scop.
Art. 835 Dispozitivele de frarnintat, arnestecat i btut se vor fixa In 1ocaul br asigurindu-se u inchizatorul sistem baioneta.

Art. 836 Dispozitivul de tocat came se rnonteaza pe conul de cuplare orizontal i se asigura cu maneta de siguranla.
Art. 837 Demontarea dispozitivulul de tocat se face prin desfacerea manetei de siguran, jar melcul se extrage numai cu

cheia de extracie.
Art. 838 Se interzice Irnpingerea cu mina a materialelor In cosul de alimentare. Pentru aceasta se vor folosi dispozitive
speciale.
Art. 839 Dispozitivul de ras mere se monteaza pe axul vertical al mecanismului de schimbare a rnicrii, pe care so va fixa
foarte bine pentru a nu se desface In timpul. mersului.
Art. 840 Echipamentul electric (electrornotorul, carcasa rabotorulul etc.) trebuie legat la nul ca protecie principal i Ia
parnint ca protectie suplimentara.
Bttorul de ou tip U.C. (utilajul comercial)
Art. 841 Batatorul de ou se monteaza direct pe par doseala i se fixeaz cu uruburi, asigurindu-se in partiie laterale i In
spate o distanta dc minimum 0,8 m fata de pereti i alte utilaje.
Art. 842 Angrenajele de la organul activ i schimb toru de turatie vor fi prevazute cu aparatori.

Art. 843 Se interzice punerea In functiune a batato- rului cu vasul nefixat sau fixat cu o singura brida.

Art. 844 Utilajul se va lega la nul ca protecie princi pal i la pamInt ca protecie suplirnentara. Alimentarea uti- lajului se va
efectua cu cablu tip MCG.
Art. 445 Utilajul se va lega la centura de Imparnintare.
Art. 846 Exploatarea battorului de oua se va face numai de personal calificat i instruit in acest scop.
Art. 847 Intretinerea, repararea sau once alte inter- ventil se vor face numai de catre personalul calificat saa instruit In acest
Scop.
Art. 848 Batatorul de oua se va rnenine In perfecta stare de curaenie.
Art. 849 Dispozitivele de amestecare telurile - se vor fixa bine in montura br asigunIndu-se cu veriga dc
zovorire.

Masina de tocat
Art. 850 Masina de tocat tip industrial se va monta pe o masa postarnent, acoperita cu tabla inox sau alurninium
Art. 851 Este interzisa folosirea rnasinii fra carcasa de protecie a angrenajelor.
Art. 852 Masina Si masa portant vor fi legate la nul ca protecie principal si la pmInt ca protecie suplimentara.

Alirnentarea mainii se va efectua cu cablu tip MCG.


Art. 853 Este interzisa Impingerea materialului de tocat din tav Cu mIna. Se va folosi irnpingatorul special din lemn sau
material plastic.
Art. 854 Exploatarea mainii de tocat se va face numai de personal instruit in acest scop.

Moara de incinat Si moara cu ciociiele


Art. 855 Moara de macmat trehuie amplasat Intr-& incpere. separata cornpiet dc aite secii asigurmndu-se un spa iu de

circulatie de minimum 1,5 m in jurul mainii.


Art. 856 Moara de macmat Va fi cleservita de munci tori instruiti pentru accasta operati e.
Art. 857 Este interzisa curatirea pilniiior de alimen tare a masinii cu mina san cu alte obiecte metalice in. timpul
functionarli acesteia.
Art. 858 Tncaperea morii pentru macmat va fi preva zuta CU instalatia de ventilatie mecanica.
Art. 859 - Moara de macmat se Va lega la nul ca protectie principala i la pamint ca protecie suplimentara.
Art. 860 Organele exterioare in micare vor fi preva zute cu aparatori de protecie.
Art. 861 Alimentarea se va face }DrixI cosUri de alirneri tare care In mod obligatorlu trebuie s aiba gratar de protccie
Art. 862 Va fi obligatoriu prevzuta en magne1.
Masina de macmat cascaval, brInz etc.
Art. 863 Masina de macmat va fi deservit de munci tori instruiti special pentru aceasta operatie.
Art. 864 Cosul de alirnentare al mainhi va fi acoperit Cu 0 apartoare previzuta cu un orificiu lrin care Se introduc rnateriate
far a exista pericolul introducerii mIinii Intre snecurile mainii.
Art. 865 Masina de macmat va fi fixatA rigid In par dose ala.

Art. 866 Este interzis presarea materialuiui CU mina pentru a fi antren ate de nec. Acest lucru se va face cu aju torul

maiului confectionat din lemn.


Art. 867 Dispozitivele de taiere ale mainii se vor monta corect in lcasul br.
Art. 868 Inainte de ounerea in functiune a rnainii se va verifica de catre mecanicul de Intretinere daca mnontarea cutitelor,
aibelor i a capului este bine facuta i daca apara torile organelor de transmisie sInt bine fixate.
Art 869 Masina de macmat tiehume legata la nul ca protectie principala si Ia pamint ca protecie suphmentara Cablul de
alimentare va fi de tip MCG. Nu este dmisa utilizarea masiriji cu Inveijul exterior al cablului de alimentare deteriorat.

Art. 870 Sint interzise ungerea, deurubarea capului, scoaterea cuitelor i a saibelor sau alte lucrri de Intretinere i verificare

In timpul funcionrii mainii.


Art. 871 Curairea i splarea rnaiinii se vor face numai In stare de repaus i dupa scoaterea utilau1ui de sub tensiune.
Insta1aia de topit grsimi
Art. 872 Instalatia de topit grsimi va fi deservita numai de muncitori instruii pentru aceasta operaie.
Art. 873 Instalatia dc topit grasimi se va lega la nul ca protecie principala i la pamInt ca protectie suplimentara.
Art. 874 Incperea unde se gasete instalaia de topit grasimi se va rnenine permanent intr-o perfecta curatenie, pentru
evitarea alunecarii.
Art. 875 AvInd In vedere varietatea instaiatiilor de topit grasimi In sector, prezentele norme se vor completa cu norme
specifice locale.

Spalarea i spargerea oulor


Art. 876 Spalarea i dezinfectarea oualor se vor face in bazine special arnenajate.
Art. 877 Muncitorii care fac aceast operaie vor purta In tot timpul lucrului echipament prevazut in normativele In

vigoare.

Art. 878 In jurul bazinelor de splat ou se vor asigura gratare care se vor mentine In perfccta stare de curatenie, pentru

evitarea producerii de accidente prin alunecare.


Art. 879 Se vor folosi numai vase corespunztoare in perfect stare.

Prepararea zahrului invertit


Art 880 Cazanul de preparat zahAr invertit va fi amplasat la o distanta de eel putin 1 m de la perete

Art, 881 Cazanul trebuie incredinat pentru alimen- tare i descroare unei singure persoan instruite special pen tru
aeeastA operatie

Art. 882 Aprinderea focului la cazan se va face conform instructiunilor specifice In vigoare.
Art. 883 Inainte de curairea sau de revizia cazanului se a opii focul Aceste operau se vor face numai dupa ce temperatura

interioara a sczut sub 20C.


Art. 884 Este interzisA urcarea muncitorilor pe marginea cahu1ui in cazul cind acesta este deschis sau pe capac, cind
acesta este Inchis.
Art. 885 Golirea cazariului se va face cu mare atenie pentru a nu se murdari pardoseaEa prezentInd perico de alunecare i
oparire.

Topitorul de ciocolat
Art. 886 La punerea in functiune se vor verifica

existenla aprtorilor de protecie la organul in miscare;


daca instalatia elctric este etana;
daca utilaju] este legat la nul ca proteclie principala .i la pamInt ca protecie suplirnentar.
Art. 887 In timpul functionArli sInt interzise
atingerea topitorului cu mina sau Cu corpul; introducerea mIinii In interiorul topitorului, odata cu
bucata de ciocoiat;
intervenia mecanica sau electrica
prsirea locuiui de munca.
Art. 888 La golirea cuvei se interzice introducerea rnIinii sub jetul de ciocolata fierbinte.
Art. 889 In cazul apariiei unei defeciuni In funcionare, utilajul va fi oprit anuntIndu-se mecanicul sau electricianul de
serviciu.
Brejoza
Art. 890 La punerea in funciune. se vor verifica:
existenta aparatorilor de protecie; daca instalatia electrica este etana;
daca utilajul este legat la nul cia protecie principal i la pmint ca protecie suplimentara.
Art. 891 Ailmentarea breiozei se va face numal cu scaf a.
Art. 892 Este interzis pornirea sau oprirea uti1aju1ui de la automat cu rnmna umed.
Art. 893 Utilajul va fi deservit nurnai de muncitori. instruiti In acest scop.
Art. 894 Tn timpu filnctionarii sint interzise
parasirea loculu! de munca;
introducerea rnIinii Intre valturile breiozei; interventia la organele In micare.
Art. 895 In cazul aparitiei unor defectiuni In functio nare, utilajul va fi oprit anuntindu-se mecanicul sau electri cianul
de serviciu.
Malaxorul de crern cu radiani de gaze tip Wernerer Pfleider
Art. 896 Malaxorul va fi deservit numai de muncitori instruiti in acest scop.
Art. 897 - La punerea In functiune, se vor verifica
existenta aparatorilor de protecie la organele in miscare
daca utilajul, cu tot echipamentul electric, este legat la nul ca protectie principal i la pamInt ca protecie suplimentara.
Art. 898 Aprinderea radianlilor se face de cAtre mun citorul preparator nurnit prin decizie.
Art. 899 Alimentarea ma]axorul.ui se va face numai cind acesta este oprit.
Art. 900 In timpul functionarii sInt interzise
parasirea locului de rnuncA;
stationarea persoanelor straine in jurul rnalaxoruiui
curatirea bratulul Si cuvel;
verificarea cremei
indepartarea aparAtorilor de protecie.
Art. 901 Este interzis pornirea sau oprirea malaxoru lui de la automat cu mina umeda.
Art. 902 In cazul apariiei unor defectiuni In functioriare utiiajul va fi orit, anuntindu-se mecanicul sau electri cIanul de
serviciu.
CAPITOLUL Xlii

FABRICAREA PRODUSELOR DE PANIFICATE


A. PIINE I SPECIALITATI DE PANIFICATIE
1. Pentru transport, manipulare i depozitare var fi respectate normele de protecia munch cuprinse in capitolul VII.

2. Pentru pregtirea rnateriei prime i a materialelor vor fi respectate normele de protectia muncii cuprinse in capitolul
XIII.

3. PREPARAREA ALUATULUI
Genera1itai
Art. 903. -i- Incaperea destinata preparArii aluatului trebuie prevazuta Cu instalatii de ventilatie mecanic sau naturala.

Tncaperea trebute sa aihn pardoseala fara denivelari. In .spaiu1 destinat manipularii cuvelor, pardoseala trebu.ie facuta din
placi de fonta, tar in cazul cuvelor fixe, pardoseala poate fi din as.falt dur sau mozaic. Portiunile deteriorate din pardo-. seala
vor fi reparate imediat.

FrmInti4torul de aluat
Art. 904 Exploatarea frimintatorului de aluat se va face numai de muncitori calificati Si cu activitate permanent la aceste

utilaje Apartorile de protectie laterale trebuie montate corespunator. Manevrara aparatorii mobile se va face numai cu
ajutorul mInerului fixat pe partea exterioar fund interzisa introducerea mIinii sub partea de jos a acesteia.
Art. 9J5 - Frmintatorii nii vor pune In functiune utilajele daca nu srnt p1eazu e cu aparatori de protecie latera 1e.
Art. 906 fn timpul functionrii utilajului muncitoru flu au voie sa umble la organele de actionare. Aetionarea volantei
hratului rnalaxorului se va face daca este necesar nunial dupa oprirea uti1ajuui.
Art. 907 Este interzis acionarea automatului de pornire-oprire cu mina urneda.
Art. 908 Curtirea cuvei si a bratu1ui frAmIntator irebuie sa se faea numal dupa oprirea utilajului.
Art 909 Verificarea consistenei aluatului Se face cii atenie numai in zona d iesire a bratulul frAminttorului din cuva.
Art. 910 Este interzis apropierea persoanelor. strin de utilaj.
Art. 911 Introducerea manuala a suspensiei de drojdie, a solutiei de sare precum i a celorlaite materil auxiliare In cuva se
va face nurnai In timpul stationarii utilajului.
Art. 912 Muncitorii framIntatori vor mentine In permanenta curatenia In jurul utilajului pentru a se Inlatura producerea
aecidentelor prin alunecare.
Art. 913 Muncitorul framinttor este obligat sa opreasCa din functiune utilajul In cazul unor defectiuni aprute, solicitInd
efu1ui de tura remedierea acestuia.
Art. 914 Este interzis oprirea cuvel cu mina. Art. 915 Utilajul se va lega la nul ca protecie princpal i Ia pmint ca
protectie suplimentara.

Art. 916 Punerea in functiune a utilajului se va face nurnai dupa verificarca .i asigurarea Ca fixarea cruciorului cuvei in

batiul rnalaxorului este realizata prin cele patru puncte (trel pivoi i piedica do Ia butuc).

Manipularea cuvelor
Art. 917 Cuvele do aluat se vor manipula numai prin impingerea Cu excepia cazurilot cInd so extrag din dispozitivul de

fixare de la malaxor.
Art. 918 Scoaterea cuvelor de pe platforma de fixare seva face cu atentie pentru ca raata din fata s nu prinda piciorul
muncitorulul.
Art. 919 Se interzice folosirea cuvelor defecte sau Cu excentricitate > O,5/o.

Agregatul de frrnIntare contiriu tip H.T.R.


Art. 92 Agregatul va fi montat conform prescripii1or din Cartea tehnica.
Art. 921 Exploatarea agregatului Va fi efectuata de personal muncitor calificat i instruit In cest scop, care trebuie sa

cunoasca bine parile componente i modul de. functionare,


Art. 922 Parile In miscare ale agregatului vor fi preazute Cu aparatori de protecie (electromotorul i mecanismul cu
clichet).
Art. 923 Melcul cc efectueaza framintarea Ia maia Si 1uat va fi prevazut cu capac.
Art. 924 Este interzisa introducerea miinii In raza de functionare a melcuiui. precum i curatirea sau interventia In timpul
funcionarii.
Art 925 Agi egatul va fi pre aiu cu scar metalica, cu balustrade i trepte din tabI. striata, care se vor menine curate In mod
permanent.
Art. 926 Agregatul fund montat Ia inlimea de circa 1,5 m de pardoseala ra fi prevzut cu balustrada de protectie.
Art. 927 CoborIrea si urcarea pe scar metalica se va face cu atentie folosindu-se in mod permanent balustrada.
Art. 928 Agregatul se va lega la nul ca proteoie principala i Ia pamint ca protectie suplimentar.
Art. 929 Aparatele de msur 5i control vor fi In mod permanent supravegheate pentru functionare corecta.
Art. 930 Verificarea aparatelor va fi facut periodic conform normelor metrologice.

Agregatul de frmintare continua tip R.P.U. (F.T.K. 1000)


Art 931 Agregatul dc framIntare continua va fi amplasat conform prescripiilor din Cartea tehnic.
Art. 932 Exploatarea agregatuini va fi efectuata de. personal muncitor calificat i instruit.
Art 933 Se lnter7lce functionu ea agregatului fara paratori de protecie; ridicarea capacelor sau a dispozitivelor de

pro)ectie precum i once interventie In timpul functionrii.


Art. 934 Agregatul i tablourile electrice se vor. lega Ia nul ca protectie principala i la parnint ca protectie suplimentara.
Art. 935 Tablourile electrice de comand vor fi incuiate, dotate cu podee electroizolante i sigurane calibrate.
Art. 936 Se interzice actionarea butoanelor de comanda cu mina umed.
Art. 937 ToatA instaiaia se va rnenine curatA, evitIndu-se depunerea stratului de fain din t.impul prelucrrii.
Art. 938 Aparatele de msur i control vor ft permanent supravegheate. urmarindu-se modul de functionare i exactitatea
parametrilor.
Verificarea A.M.C.-urilor se va face periodic, conform normelor metrologice.
Art. 939 La apariia unei defectiuni, la tabloul de co mand sau la aparatele de msur i control, se oprete agregatu.l
pentru remediere.
Art. 940 Circulatia in lurul agregatului i pe scara ce duce la compartimentele de fermentare ale rnaielelor fluide se va face
cu atentie folosindu-se balustrada scrii.
Art. 941 Scara va ft confectionata din metal, treptele din tabla strjata care trebuie pastrate rnereu curate.
Art. 942 In jurul conipartimentelor de fermentare va ft montat grilaj de protecie cu bara de protecie, la Inaltimea de cirea
1,5 m de pardoseal.

Rsturntorul niecanic de cuve


Art. 943 Pornirea si oprirea utilajului trebuie s se faca de ctre un muncitor instruit special pentru aceste opera ii.
Art. 944 Se va verifica Inainte de fiecare :rU8 Ca bollurile axuluj cotit sa intre corect In orificiile de centrare a cuvei.
Art. 945 Este interzisa urcarea rnuncitorului pe buncrul de aluat pentru curairea cuvei. Acest lucru tiebuie sa se fac

stind lateral i cu o gripC cu coada lunga.


Art. 946 Sc interzic gresarea, curatirea sau alte interventii la utilaj In tAimpul funcionarii.
Art. 947 In timpul functionrii este interzis altor persoane s stea In apropierea acestui utilaj.
Art. 948 Se vaverifica periodic starea angrenajelor de Ia sistemul de actionare.
Art. 949 Tremia de aluat trebuie prevzut cu grilaj de protectie i balustrada de protecie sau capac cu articulatie.
Art. 950 Este interzis folosirea cuvelor de capacitate inai mare decit sarcina de rasturnare maxima admisa.
Art. 951 Rasturnatorul trebuie legat la nul ca protecie principala i la pmInt ca protecie suplirnentara.

Ridicatorul rasturntor dc cuve


Art. 952 Ridictorul-rsturnator trebuie deservit nurnai de catre muncitoril calificati si instruiti In acest scop. Pornirea

acestuia se face de la automatul pornire-oprire, montat in partea laterala.


Art. 953 Funcionarea utilajului trebuie supravegheata In permanena de catre muncitorul care-i deservete. Este interzis
funcionarea fara supravegherea utilajului.
Art. 954 Se interzice staionarea muncitorilor in timpul ridicArii sau coboriril cuvelor llnga batiul utilajului, Intre gilsiere
sau In zona periculoasa de cdere a cuvei.
Art. 955 Curti.rea cuvelor rasturnate trebuie s se fac cu gripca cu coada numal in tirnpul staionarii, de pe platforma
special arnenajat.
Art. 956 Se interzice urcarea muncitorului deasupra buncrului mainhi de divizat, pentru curatirea cuvei.
Art. 957 Este interzis transportul pe verticala al ridicatorului-rasturntor al altor utilaje din sectie sau al muncitorilor.
Art. 958 Verificarea, ungerea, reparaii1e de once f ci trebuie facute numai de muneitori cu calificare corespunzatoare,
instruiti pentru aceste operaiuni i numai cu utilajul oprit scos de sub tensiune.
Art 959 Este interzisa foios]1 ea Cuvelor care nu se potrivesc gabanituli piatformel ridicatorului-rsturnatOr sau care nu
se.fixeaza bine la platforma.
Art. 960 In timpul functionarli; utilajul. flu trebuie s vibrezc, jar ridicarea i rasturnara cuvei sa se faca un, fara .ocuri i
Intreruperi.
Art. 961 La aparitia trepidaiiior se va decupla irnediat electrornotorul de la tabloul de comanda i va fi chemat maistrul sau
seful de sectie.
Art. 962 Punerea In functiune Se va face dac mecanismul de ridicare, limitatoarele de curs, ghidajele platformei,
dispozitivul de fixare a cuvei i starea cablurilor de acionare i sisternul electric de siguranta i blocare, precm i fixarea in
fundaie prezinta sigutana In exploatare.
Art. 963 In jurl utiiajului se va monta la o distant de eel putin 0,80 rn un grilaj de protectie malt de 1 m; in zona de
introducere a cuvei pe platforma utiiajului se vor monta i fixa pe grilaj 2 ui rabatabile, tip ascensor cu contacte electrice i cu
racord la automatul electric pornire-oprire a rjdjcatorului-rsturntor. Totodata se va monta o plas de protecie In zona de
acces la electromotor. Se interzice utilizarea ridicto rului-rsturntor far aceste dispozitive de siguranIa.
4. PRELUCRAREA ALUATULUI
Art. 964 Incaperile destinate prelucrarii aluatului vor fj aerjsite i luminate In mod corespunztor.
Pardoseala incaperii trebule executata din pici de fonta, jar cInd sectia este dotata cu dospitoare continue numal pe suprafa a
de circulatie a cuvelor; flu se admit denivelari In pardoseala.
Toate utilajele din aceasta Incapere trebuie sa fie bine fixate in pardoseala i sa functioneze fra zgomot sau trepidaii.
Art. 965 Este interzisa agarea hainelor muncitorilor sau alte obiecte pe dispozitivele de protecie ale mainilor sau pe
instalatiile electrlce de forta i lumin.
Nu este permisa intrarea persoanelor straine in Incperile unde se prelucreaza aluatul. Once persoana straina care intra In
interes de serviciu va fi Insoita de catde delegatul fabricii.

Masina de divizat aluatul


Art. 966 Masina de diizat aluat trebuie deservit flu-. rnai de muncitori calificati si instruiti in acest scop.

Art. 967 Pentru curatirea, ungerea, verificarea sau alte interventji se vor lua urmtoarele fiiasuri

se oprete utii.sjui de Ia autor atul pornireoprire, se va scoate sigurana de la tabloul electric (numal de catre electri- cianul
de serviciu), afiindu-se placua avertizoare : ,,Atentie .se lucreaza.
Art. 968 Se interzice muncitorilor s introduc thIna in cou1 de alirnentare cu aluat sau la organele In micare ale masinji.
Art. 969 -- Toate organele In micare ale utilajului vor fi incarcasate.
Art. 970 Dup terminarea lucrulu i scoaterea de sub tensiune se va efectua operatia de curatire a mainii.
Art. 971 Utilajul trebuie legat la nul ca protecie prin cipala i la pamInt ca protecie suplimentara. Cablul de ali
mentare va fi de tip MCG i nu se va utiliza en Inve1iu1 exterior deteriorat. Pozarea cablului se va face In aa fel IncIt, sEi nu
fie calcat de catre muncitori sau utilaje.

Masina de modelat rotund


Art. 972 Masina de ruodelat rotund trebuie deservit numai de muncitori calificati si instruiii. Punerea In functiune a ma.inii
de catre alte persoane este interzis.
Art. 973 Dupa punerea In funciune a mainhi se va face in mod ohligatoriu proha de mers In gol (maina flu tre buie sa
aiba trepidaii, zgomote etc.). Nu se admite folosirea utiIa-ului daca flu are o functionare normal.
Art. 974 Dac in timpul functionarii utilajului apar dereglari, acesta se oprete.

Art. 975 Se interzice muncitorului care deserveste utilajul s curete banda sau jgheabul In timpul funcionarii mainii.
Art. 976 Organul de acionare al utilajului va fi protejat in mod obligatoriu cu aprtori de protecie.
Art. 977 Inainte de punerea In functiune a ma.inii electricianul de Intreinere va controla:

stabilitatea
banda transportoare (trehuie sa fie Intinsa i jgheabul montat corect);
gresarea mainii;
legarea la nul ca proteclie principala i la parnint ca protecie suplimentara.
Art. 978 Oprirea utilajuiui se face dupa Intreruperea alimentrii i dupa ce tot aluatul a ieit de sub jgheab.
Art. 979 Defectiuniie de once natur se vor rernedia nurnai de mecanicul sau electricianul de serviciu.

Maina de modelat lung


Art. 980 Muncitorii care deservesc masina trebuie s aib cunotinte1e necesare exploatanii utilajuiui In conditii de ckp1ina

seuritate a munch.
Art. 981 - Inainte de punerea In functiune a masinii, mecanicul de Intreinere va asigura
stabilirea utilajului prin reglarea uruburi1or; axele va1urilor dispozitivului de laminare sa fie paralele
benzile transportoare sa fie Intinse;
lagarele masiniI sa fie gresate;
sensul de rotatie al benzii transportoare sa fie corespunzator fluxuiui tehnologic.
Art. 982 Se interzice curtirea valturilor de laminare in timpul fuiicionanii.
Art. 983 Nu este admis alimentarea mainii direct la valturile de laminare. Alimentarea se face prin pIlnie, banda sau gura
de alimentare.
Art. 984 i Se interzice functionarea mainii fr apratori de protecie montate la transmisie.
Art. 985 Reglarea benzii, verificarea i curirea mainii Se vor face numai cInd utilajul nu functioneazA.
Art. 986 In cazul unor dereglani, trepidaii, zgornot sau defectiuni, muncitorul este obligat s opreasca imediat ma. ina i sa
anunte mecanicul sau electricianul de serviciu.
Art. 987 Oprirea rnainii se va face numai dupa intreruperea alimentarii cu aluat i dup ce toate bucatile au ieit din maina.
Art. 988 Utilajul trebuie legat la nul ca protecie principal i la parnInt ca protecie suplimentara. Cablul de allrnentare va fi
de tip MCG i flu se va utiliza cu Iriveliul exterio deteriorat,
Pozarea cablului se va face In aa fel Incit sa nu fie cabal. de muncitori sau utilaj e.
Art. 989 Maina de tip Roux flu se va pune in funcliune far ecran de protecie cu microintreruptor la valturi i funcponare
normala a rnicrocontactorului.
Presa manuala de divizat
Art. 990 Presa manuall de divizat aluat trebuie s se amplaseze intr-un bc corespunzator din punct de vedere al
iluminatului artificial sau natural, lasIndu-se In jurul acestuia un spaiu liber de cel putin 1 m.
Art. 991 Presa de divizat trebuie deservita de muncitorul instruit pentru aceste operati 1,
Art. 992 Se interzice punerea In functiune a mainii e catre alte persoane.
Art. 993 Deplasarea presei la loon 1 de rnunca trebuie facut cu grija, prin Impingere pentru a evita rasturnarea sau lovirea
acesteia.
Art. 994 Este interzisa introducerea miinui Intre ca pacul i platforma presei.
Art. 995 Periodic vor fi verificate mecanismele Care pot provoca accidente (contragreutaile sau arcul).

Masina de divizat si rotunjit


Art. 996 Personalul care deserveste acest utilaj va fi instruit temeinic pentru ca exploatarea rnainii sa se faca In conditii

care sa excluda producereia accidentelor de munc.


Art. 997 Personalul de deservire trebuie instruit In mod special pentru a flu desehide capacele de protecie In timpul lucrului.
Inainte de executarea lucrarilor de curatire i. ungere a inainii se va Intrerupe alimentarea Cu curent electric.
Art. 998 - Dupa reglarea inlimii spaiului de lucru se poate conecta Intrerupatorul principal. Aprinderea impii roii arata ca
maina este gata de lucru.
Art. 999 Pentru evitarea prinderil miinii sub cutitui de divizare, utilajul trebuie pornit numai prin apasarea si multana a
doua butoane.
Art. 1000 Se interzic interveniile de once natura In timpul functionarii mainii.
Art. 1001 Remedierea defeciunilor trebuie s se fac numai de mecanicul de Intretinere.
Art. 1002 lJtilajul va fi racordat la nul ca protecie principala .i la pami.nt ca protecie supliinentara.
Masina de rulat cornuri si franzele
Art. 1003 Masina de rulat trebuie pus in functiune numai de muncitoni califica4i, instruiti i numai dup ce in prealabil s-a
fcut un control al acesteia (reglarea i cura lirea benzilor, a curelelor trapezoidale etc.) i dupa ce sau montat capacele de
protectie la organele exterioare In mi- care.
Art. 1004 Alimentarea mainii se va face numai prin intermediul unei benzi scurte montat pe utilaj. Nu este admis
introducerea directa a aluatului Intre valturile de la minare ale mainii.
Art. 1005 Este interzis currea benzii i pinloane br In timpul mersului. Aceasta trebuie sa se faca numai dupa oprirea
masinii. De asemenea, in timpul mersului se interzic gresarea i ungerea rnainii.
Art. 1006 Se interzice demontarea capacelor protectoare ale mainii In timpul functionanii pentru verificare.
Art. 1007 Once defectiune se va remedia de mecanicul sau electricianul do serviciu, numai dupa oprirea mainii.
Art 1008 Deplsarea rnainii la diferite puncte de Jucru se va face cu atentie i numai prin impingere...

Art. 1009 Oprirea rnainii se va face numai dupa ce aluatul a fost evacuat. V
Art. 1010 Utilajul va fi racordat Ia nul ca protecie principala i Ia parnInt ca protectie suplimentara.
Masina de modelat crochete
Art. 1011 Magma de rnodelat crochete trehuie pusa In funcie numai de muncitori instruti i numai dupa ce

in prealabil s-a facut un control al acesteia.


Art. 1012 Se interzice introducerea directa a aluatului Intre va1uriIe de larninare ale rnasinii.
Art. 1013 Este jnterzisa curairea henzii si a valturilor in timpul rnersuiui. Aceasta trebuie sa se faci numai dupa oprirea
rnainii.
Art. 1014 Organul do acionarea mainii .a fi prev 2ut cu aprtoare de protectie.
Art. 1015 Utilajul va fi legat la nul ca protecie principala i la parnint ca protecie suplirnentara.
Art. 1016 - Once defec.iune electrica sau rnecanica se va rernedia de personal calificat.

Masjna de crestat chifle


Art. 1017 Inainte de pornire se vor efectua urrntoarele operaii

verficarea legaturilor electnice;


conectarea fiei tripolare;
verificarea pozitiei rnanetei de reglare pentru crestarea corespunzatoare.
Art. 1018 In cazul constatrii unor nereguli in functionare (zgomote, bati) se va opri imediat utilajul.
Art 1019 La punerea in functiune se va verifica
funcionarea transportoarelor cu cupe
V funcionarea butone1or de corn anda;
funcionarea corespunzatoare fra zgornot deosebit i fra incalzire exagerat a eiectrornotoruiui;
stabilitatea utiiajului.
Art. 1020 Este interzis a se lucra cu masina far capace sau aparatori de protectie.
Art. 1021 Nu sint admise interventiile Ia utilaje In timpul functionrii.
Art. 1022 Este interzisa blocarea spaiu1ui de deser vire a utiliajului.
Art. 1023 Rernedierile de once natura se vor efectua. numal de personal speciallzat.
Art. 1024 Utilajul va fi racordat Ia nul ca protecie principala i la pmint ca protectie suplimentara.

Rastelul dospitor
Art. 1025 Manevrarea si transpurtul rastelului dospitor trebuie s se faca cu atentie pentiii a evita accidentarea. prin Iovire

i rasturnare.

Art. 1026
Art. 1027
Art. 1028
Art. 1029
Art. 1030
Art. 1031

Deplasarea se va face numai prin impingere supraveghindu-se drumul Inaintea acestuia.


Este interzisa folosirea rastelelor defecte.
- Deplasarea Jor se va face numai pe cAi dc acces care nu prezinta denivelari.
Aezare3 panacoadelor pe rahiele rastelului trebuie sa se faca In condiii care asigura stabiiit tea acestora.
Se interzice depozitarea, chiar temporara a panacoadelor pe partea superioara a dospitorului.
- Manipularea panacoadelor de la dospitor la cuptor Si myers se va face cu atentie, evitindu-se micari1e
necontrolate care pot conduce la producerea unor accidente.
Art. 1032 ActionInd in raza de actiune a cocatorului. muncitorul panacodar va unman cu privirea cursa lopeii acestula
pentru a evita lovirea.
Art. 1033 Pardoseala din zona de lucru Ta fi mentinuta curata Si uscata.
Art. 1034 Panacoadele se vor aeza pe suportii de metal de la cuptor, intr-o pozitie corecta pentru a nu se produce
rasturnarea acestora.
Art. 1035 Se interzice folosirea panacoadelor defecte (separate, rupte, cu aehieri sau capete de cuie libere).
5. COACEREA ALUATULUT
Genera1itai
Art. 1036 Pardoseala s]ii de coacere, unde flu avem dospitoare continue, va fi din placi de fonta i fara denivelarL.
Cuptoarele vor fi prevazute cu hote de absorbtie a caldurii de la gura. Este interzisa blocarea cu diverse materialea usiloi si a
1ocurilor d trecere In sala focarelor.
Art. 1037 Pentru curtirea canalelor de fum sau a evi1or din cuptor, focul va fi stins cu eel puin 6 ore Inainte de inceperea
curtirii, jar ubarul de Ia co va fi deschis. Muncitorii care vor curata ateste canale vor avea echiparnent de protecie adecvat.
Operaia va fi executata numai sub supravegherea unui ef de echip.
Art. 1038 --i- Pentru curtirea canalelor de furn si a Cazanelor de la cuptor, trebuie construite platforme speciale bine
consolidate.
Art. 1039 In sala focarelor este interzisa depozitarea materialelor, a mainilor unelte, a aparatelor precum i cxcc-utarea unor
lucrari care mu sint in Iegatura directa cu exploatarea, deservirea i repararea instalatiilor aferente cuptoarel or.
Art. 1040 Reparaia cuptoarelor se va face numai cInd temperatura partilor constructoar a coborIt sub 3040C.
Art. 1041 La instalatiile de Inclzire a cuptoarelor se var folosi nurnai arztoare i injectoare standaidizate i omologate.
Art. 1042 Aprinderea, reglarea i stingerea focurilor Se vor face numai de fochisti sau muncitori instrui, numiti prim
decizie, Cu respectarea normelor specifice pentru focrii.
Cuptorul de caramid cu ardere directa i indirect
Art. 1043 Iluminatul cuptorului trebuie s se fac Ia tensiune de 1224 V, folosindu-se In acest scop. transformatori,
lampi cu cabu izolat i prize in bun stare.

Art. 1044 Instlatia trebuie supravegheat in permanenta. Este interzisa once interventie de aprindere, reglare sau stingere,

de ctre ali muncitori.


Art. 1045 Reglarea fecului In funcie de natura sortimentului supus procesului de coacere Se va efectua de catre muncitorii
insrcinai cu aprinderea i stingerea focului,
Art. 1046 - In cazul depistrii einanatiilor de gaze, muncitorul va anuna de urgera maistrul, bnigadierul, mecanicul sau
fochistul pentru a se lija imediat rnsurile ce se impun.
Art. 1047 Conductele de alirnentare cu combustibil precurn i ins.talatiile de inc1zire a cuptoarelor trebuie vopsite conform
prevederilor STAS.
Art. 1048 Toate dispozitivele de inchidere ,i reglare a combustibilului de pe conductele de alimentare trebuie prevazute cu
indiatoare fLxe care n.u se pot terge i care sa arate printr-o sageata sensul de Inchidere sau reglare.
Art. 1049 Conductele de gaze ca i piesele aferente acestora, pecum i imbinarea pri1or trebuie sa asgure o bunii etansare.
Art. 1050 Cuptorul Darnpf trebuie dotat cu aparate de rnasur i control pentru controlui temperatunli din camerele de
coacere.
Art. 1051 Tevile din focare vor fi curAtate on de cite on este nevoie.
Art. 1052 In cazul cuptoarelor Dampf cu 3 vetre, se vor lua masuni ca gurile de sus sa fie dotate cu platforme de lucru i
prevzute cu parapete de protecie. Pardoseala platformei de lucru trebuie sa fie din tabl striat.
Art. 1053 In scopul protejrii muncitorilor, cozile lope i1or vor fi prevazute la partea libera cu pufere elastice orno10
gate.
Art. 1054 La scoaterea lopeii din camera de coacere, muncitorul cocator va urmtni cu privirea tralectul acesteia, pentru a
nu lovi persoanele care lucreaza in zona respectiva.
Art. 1055 In raza de lucru a cuptorului Dampf nu vor staiona decit muncitorii-coctori i panacodarii br, instruiti i venificai
special pentru acest bc de rnunca.
Art. 1056 DupA aburirea camerel de coacere, In mo mentul deschiderii uii acesteia, cocatorul va sta lateral in stInga
pentru a evita jetul de abur. Este interzis ca uniformizarea temperaturii in camera de coacere s se faca prin arunearea apei
direct pe vatr.
Art. 1057 Accesul la vatra de sus este permis nurnai cU ajutorul scrii metalice ataate la platforma de lucru a cuptoruiui.
Coborlrea de pe pode se face tot pe scara metalic i far a sari peste balustrada de protecie.
Art. 1058 Uneltele de lucru ale cocatorului (cuit, perie, tan, lopAtica etc.) se vor pstra In cutii metalice sau de lemn.
Art. 1059 Crestarea bucatilor de aluat se va face cu atentie, deoarece folosirea necorespunzatoare a cutitului poate
Produce rnirea rnuncitorului.
Art. 1060 Se interzice muncitorilor care deservesc cuptorul Dampf sa intervina Ia tamburil de actionare a benzii
transportoare.
Art. 1061 Once defectiune aparut In timpul functionarii cuptorulul Dampf se va remedia numai de personal callfloat In
acest sens.
Cuptorul mecanic cu leagane F.T.L.
Art. 1062 Cuptorul trebuie tinut in perf.ect stare de functionare; in acest scop trehuie sa se venifice zilnic functionarea
releului de timp, a pirometrului, a transpoitorui.ui cu leagane, a mecanismului de actionare precm i a instalatiei de incalzire
a cuptorulul luIndu-se masuri de eliminare a defectiunilor.
Art. 1063 Tncrcarea si descrcarea leagnelor trebuie s se faca numai cu lopaele din lernn. Se interzice atingerea
leaganelor cu mIna.
Art. 1064 Este interzis scoaterea aprtorilor de la angrenale i transmisli In timpul functionaril cuptorulul.
Art. 1065 Electromotorul se va lega la nul ca protecie pnincipal i la pamint ca protecie suplimentar.
Art. 1066 Once interventii la cuptor in vederea unor fpaiaii sU a elftninrii unor defectiuni or fi executate nu maj
de catre mecanicul Si electricianul de intretinere.

Cazane de ap cald montate pe cuptoarele Dampf, F.T.L.


Art. 1067 Cazanele de ap calda montate pe cuptoare trebuie sa fie construite conform prescripii1or tehnice I.S.C.LR.

In scopul eliminarii pericolului producerii unor expozii, datorita creterii presiunui vor fi dotate In mod obligatoriu cu supapa
de sigurana sau vas de expansiune.
Art. 1068 Exploatarea cazanelor trebuie fcut nurnai de fochiti instruiti i autorizati. La unittile care flu au fo hiti
exploatarea i supravegherea cazanu].ui vor fi incredintate unui muncitor dar nurnai dupa instruirea terneinica a acestuia de
catre organul autorizat I.S.C.I.R. din fabrica.
Art. 1069 In timpul exploatarii cazanului se va controla eel pulin o data pe schimb funciionarea supapei de siguranta,
folosindu-se In acest scop mijloace de acces i sustinere adecvate.
Art. 1070 On de cite on se constat
deformarea pereilor reeipientului;
crapturi sau fisuri in pereii recipientului
curgeni la Incheieturi;
hiocarea supapei de sigurana se stinge focul in vederea remedierilor.
Art. 1071 Once defectiune apruta la insta1aie tre huie remediata numai de catre muncitori autoriz&i.
Art. 1072 Cazanele vor fi puse in functiune numai Cu avizul organului autonizat LS.C.T.R. din fabrica.

Cuptorul cu vatra mobil (funcionare periodica)


Art. 1073 Inainte de punerea In functiune a cuptoru lui se von verifica urmtoareie

etaneitatea circuitelor gazelor;


instalatia electnicA, toate A.M.C.-uniie i aparatele de sigurana;

instalaiia de aburire;
executarea gresarii la toate punctele;
functionarea benzilor de transport i oprire automata la capetele de cursa.
Art. 1074 Pentru deservirea corect a cuptorului se vor afia instructiuni de exploatare la bc vizibil.
Art. 1075 Echipamentul electric al cuptorului va fi legat la nul ca protecie principal i Ia pamInt ca protecie suplirnentara.
Intre echipamentul electrc i cuptor se va asi gura o legatura galvanica.
Art. 1076 EchiparnenLil electric al cuptorului, precurn .i cuptorul vor fi legate Ia nul ca protecie principala i la pa mInt
ca protectie suplimentar.
Art. 1077 Se interzic urrnatoarele operaiuni
cuplarea injectorului inainte de aerisirea cuptorului;
functionarea n gol timp Indelungat
iasarea timp Indelungait a robinetelor de aerisire pen tru a flu senate din functiune generatorul de abur.
Art. 1078 - Se vor respecta cu strictete instructiunile de exploatare pentru pornirea i oprirea instaiatiei de inclzire..
Cuptorul tunel i dospitorul continuu
Art. 1079 Muncitorii care deservesc aceste utilaje sInt obligati sa flu intervina la:
aprinderea i stingerea arztoarelor; aceste operaii vor fi executate numal de rnuncitori competeni nurniti prin decizie i
instruiti corespunzator. In cazul aparitiei unor defectiuni vc ti anun.ati irnediat conducatorul formatiei, rnaistrL. mecanicul,
electricianul etc.
reglejele mecanice ale instalatiei
organele de maini in micare
instalatlile electrice
robinetele de reglaj ale gazelor;
reglarea variatorului
- punetele de Incaizire (gura, .focar, sonda, cuptor etc.).
Art. 1080 Organele de rnaini In micare, lanturile i curelele de transmisie vor fi prevazute cu apartori eficiente.
Art. 1081 Se interzice ifltrarea in dospitor. Curtirea acestuia se va face pe la capete sau prin uile de vizitare.
Art. 1082 SInt interzise trecerea i stationarea pe sub dospitor sau sub capetele acestuia. De asemenea, se intrzice trecerea
peste banda dospitorutul sau cuptorului.
Art. 1083 Gratarele din lemn i podurile de lucru vbt fi In parmanena curatate ci fixate corespunzator. Nu se
admit folosirea gratarelor sau podurilor defecte.
Art. 1084 In jurul iitilajeior se va mentine In per manenta curatenie.
Art. 1085 Se interzice agaarea hainelor sau a altor obi-. ecte de dispozitivele de protecIie a utilajelor.
Art. 1086 Curalirea locului de sub dospitor Se va face cu maturi cu coada lunga

Mesele rotative de ambalat produse


Art. 1087 TJtilajul va fi prevazut cu carcasa metalica fr de care se interzice punerea in funciune.
Art. 1088 Electromotorul se va lega la nul Ca protectie principal i la pamInt ca protectie suplimentara. Intre electromotor

ci utilaj trebuie asigurata o legatura galvanica.


Art. 1089 Se interzice depozitarea sacocelor, haine1r etc. In interiorul carcasei utilajului.
Art. 1090 Curirea utilajului se va face dupa oprirea acestuia dc la butonul dc comand i deconectarea circuitului din tabloul
electric.
Art. 1091 - Spaiul din jurul mesei de ambalat va fi rneninut In stare de curtenie i deblocat, pentru a facilita manevrarea
navetelor.
Art. 1092 SInt interzise interventiile muncitorilor care exploateaza utilajul la instalatia mecanica ci electricil.
Art. 1093 In cazul iunctionrii necorespunzAtoare a aparitiei zgomotelor suspecte, utilajul va fi oprit de Ia butonul de
comanda montat pe ci ci vor fi anuntati ceful de linie, maistrul, eful de depozit, mecanicul sau

electricianul dup az.


B. FABRICAREA COVR1GILOR
1. PREPARAREA ALUATULUI
Frminttorul de aluat
Art. 1094 La punerea In funciune a malaxorului se

vor verif Lea


existenta apiratorilor de proteeie;
daca instalatia electrica este etana;
daca echipamentul electric este legat la nul ca protecie principai i la parnInt ca prot?cie suplimentara i daca In echipament i
utilaj exista o legatura galvanic
daca utilajul cu tot echipamentul electric este racordat la centura de pmint.
Art. 1095 Pornirea i oprirea malaxorulni se fac de Ia automat.
Art. 1096 In timpul funcionarii slut interzise:
introducerea rnIinii in interioru] cuvei
curatirea bratului cUvel
indepartarea aparatorilor de protectie;
once inteventie electric sau mecanica
parasirea locuiui de munca.

Art. 1097 Alimentarea malaxorului cu materii prime i auxliare se face numai cInd acesta este opnit.
Art. 1098 Golirea cuei de aluat se va face dup ce malaxorul a fost scos din funetiune, efectuIndu-se prin mcli-narea
acesteia, acordInduse mare atentie la biocarea cuvei In poziie Inclinata.
Art. 1099 Malaxorul fi exploatat de muncitori instruiti In acest sans.
Art. 1100 In caml aparitiei unei defectiuni in functionare, utilajul va fi opnit, anuntmndu-se electricianul sau mecanicul
de serviciu.
2. MODELAREA ALUATULUT
Modelarea manual
Art. 1101 Pe masa de modelat este interzis a se pastra

alte obiecte In afara de bucti de aluat i gripca de Fiere.


Art. 1102 Se va acorda mare alentie la taierea bucii de aluat cu gripca, aceasta efectuIndu-se de la stInga Ia dreapta, inina

tinIndu-se pe aluat dac nu In directia de tiere.


Art. 1103 Cind se taie aluatul Cu gripca, este interzis ca modelatorli sa se uite In alta parte sau sa intreina discutii cu alti
muricitori.
Modelarea rnecanica. Masina de divizat si modelat
Art. 1104 Utilajul va fi exploatat numai de muncitori bine pregatii profesional i instruii In acest sens.
Art. 1105 Toate organele cle milcare vor fi prevazute Cu aparatori de pro!tecie. Apratoarea dc la pistoane va fi prevazuta
cu rnicrocontacL
Art. 1106 Utilajul trebuie legat la nul ca protectie prin cipala i la pmInt ca protectie suplimentari.
Art. 1107 Se interzice once interventie in timpul functionarii. Curatirea, repararea i ungerea mainii se vor face nu mai In
timpul cind mama nu functioneaz i este scoas de sub tensiune.
Art. 1108 Once defectiune eiectric sau mecanica va fi rernediat numai de personal instruit.
3. COACEREA COVRIGILOR
Art. 1109 Cuptorul va fi deservit numai de un muncitor instruit in acest scop.

Art. 1110 La aprinderea focului Ia cuptoare se vor respecta normele TSM de la arzatonul tip TD 3.
Art. 1111 Este interzisa introducerea miinhi in cazanul de fierbere pentru covrigi, In vederea incercarii temperaturii.
Art. 1112 Scoaterea covnigilor se va face numai Cu plase prevazute cu mIner de lenin lung de 3040 cm, aezindu-se apoi

pe rnasuta cu jgh.eab de scurgere, destinate acestui scop.


Art. 1113 Este interzis umplerea sau golirea cazanului cu ap fiart cu ajutorul g1eii.
Art. 1114 Evacuarea siropulul din cazan se va face numa! prin instalatia de scurgere.
Art. 1115 Aezarea covrigilor pe scIndurA se face numa! dupa cc acetia au fost urnezii cu apa de la partea dinspre cuptor
spre celaialt capat, cu ajutorul unei cIrpe urnede.
Art. 1116 Introducerea si scoaterea scindurilor din cuptor se fac printr-o micare specifica acestei operaii, cu mare ater4ie
pentru evitarea arsurilor.
C. FABRICAREA FOILOR DE PIACINTA
1. MODELPiREA SI ZVINTAREA FOILOR PE PLACINTA

Generalitti
Art. 1117 Masa pe care se modeleazA foile de placint trebuie s fie neteda, fara achii i bine fixata In pardoseala.
Cutitele folosite la divizarea foiior de plAcinta vor avea mInerele fr asperitati manipulIndu-se cu multa atentie. Transportul
cuite1or se va face In teaca sau cutie special.
Camera de uscare a cearceafurilor va ft luminatA corespunzator, jar pardoseala va fi bine intretinuta.
Pentru fabricarea i manevrarea sister ului de uscare a cearceafurilor vor fi Intoemite instructiuni specifice instalatiei folosite.
Sistemu de uscare va fi amplasat Intr-o Incapere diferitA de cea In care se executa modelarea i framIntarea.
0. FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE
1. PRELUCRAREA ALUATULUI
Valtul Cu tavlugi pentru modelat aluatul
Art. 1118 Valtul de laminat aluatul se monteazi In incaperea de modelat fasonat produse fund bine fixat de pardoseala i
asigurIndu-se un spaiu de circulatie de 1,5 rn In pari1e laterale i cite 2 m In faa i In spate unde se g136
sesc fronturile de lucru. Este interzisa folosirea valtului cu aparatorile de la angrenajele de acionare a tvalugilor scoase.
Art. 1119 Apratorile rezistente executate vor acoperl:
toate organele in micare.
Art. 1120 Mecanismul de reglare a distantei dintre tavalugi va fi inchis Intr-o carcasa metalica.
Art. 1121 Echipamentul electric trebuie legat la nut ca protectie principala i la pamInt ca protecie suplimentara. Intre
echipamentul electric i batiul valtulul se va asigura o legtura galvanica, jar uruburile care asigura contactul de protecie se
verific i cura periodic.
Art. 1122 Exploatarea valului se va face numai de personalul calificat ci instruit In acest scop.
Art. 1123 Intreinerea, repararea si. once alte operaii necesare bunel functionari a valului se vor face numai de muncitori
calificati sau instruiti In acest scop.

Valtul cu benzi pentru foietaj din aluat


Art. 1124 Conditiile de spaiiu sInt identice cu cele pentru valtul Cu tavalugi.
Art. 1125 Valtul Cu benzi trebuie sa aiba o bun sLabilitate care se va asigura prin blocarea rotilor purtatoare cu

ajutorul supori1or de fixare pe pardoseala.


Art. 1126 Cablul de alimentare al electrornotorului trebuie protejat impotriva deteriorarii. Se va poza In aca fel IncIt sa nu

fie calcat de oameni sau utilaje.


Art. 1127 Este interzis. introducerea aluatului intre benzi prin Impingerea cu mIna.
Art. 1128 Operaiiie de exploatare, Intreinere, repara1I sau oricare alta interventie vor fi executate numai de personal
calificat In acest scop.

Rastelele pentru dospirea produselor


Art. 1129 Rastelele pentru acezat tavile cu produse Inainte ci dupa coacere, trebule sa fie de constructie metalica

astfel executate IncIt sa se poata Intretine In perfecta stare de curatire.


Art. 1130 Este interzis construirea rastelelor Cu 0 Inaltime mai mare de 1,8 m.

Art. 1131 Rastelele I ixe sau mobile trebuie sa aih o buna stabilitate pentru a se evita rasturnarea. Rastelele mobile
-

trebuie sa se deplaseze cu uurint prin Impingere.


Art. 1132 Este interzis folosirea rastelelor In alte sco pun decIt cele de producie.
Art. 1133 Tavile cu produse se aeaz cu grij pe rastele, asigurIndu-li-se echilibrul stabil spre a se evita caderea.

Art. 1134 Manipularea, introducerea sau scoaterea tavilor cu produse din cuptor se Ta face folosindu-se echipamentul de
protectie adeevat.
E. FABRICAREA PESMETULUT
Masina de tiat pilne
Art. 1135 Masina de taiat pline sirnpla trehuie preVZUta Cu apar.toare cc va acoperi In Intregime parile In micare ale
mainii i care sa nu perrnitt intrarea in functiune a motorului. Aceasta sa flu lipseasca i s fie corect aezat.
Art. 1136 Aparatoarea trebuie s fie de construclie robust. Se interzice folosirea aparatorilor improvizate.
Art. 1137 Cuitul circular taietor trehuie prevazut cu aprtoare mobil care s1 acopere in Intregime.
Art. 1138 . Este interzis folosirea cutitelor, Cu mai mult de 2 dini lips, fisurate sau neplane. Cutitele care au maj mult de 2
dintj lipsa se tund Si se dantureaz din nou.
Art. 1139 La instaiarea mainii cit si dupa fiecare revizie, sensul de rotatie al cutitulul se va verifica obligatoriu Cu
aparatoarea pus.
Art. 1140 Este interzisa mndepartarea cu mina a buctilor de pline din imediata apropiere a aprtorii dinspre partea unde se
face evacuarea. Aceasta se face numai dup oprirea motorului.
Art. 1141 Se internee : Indepartarea sau reglarea dis pozitivelor de protecie In timpul functionarii; taierea bucibr mid dc
pilne san a piinui uscate care are umiditate sub 2OO/ aranjarea pIinii pe banda transportoare dupa ce aceasta a ajuns sub placa
de presare.
Art. 1142 Pc masa masinii dc tiat pline se va pstra o curatenie permanenta, jar indeprtarea resturilor de piine se va face
numai cu peria.
Art. 1143 Exploatarea rnainii Se va face nurnai de ctre muncitorii instruiti In acest scop.
Art. 1144 Se vor controla periodic legaturile la nul ca protecie principala i la pAmlnt ca protecie suplimentara ale
rnotorului. uruburile care asigura contactele de protecie Se vor curata on de cite on este necesar.

Usctorul de pIine
Art. 1145 Usctorul do pIine ,,VAREPA omologat se monteaza In Incapeni destinate In acest scop, interzicIndu-se
improvizaii1e.
Art. 1146 In mod ob1igaoriu, incperea trebuie st fie eurata.
Sursa de caldura alimentarea dac flu este inglobata In uscator trebuie s fie instalata la inalimea de 1,8 m de la sol.
Art. 1147 Tavile pe care se aeaza feliile de pline pentru uscare vor fi confecionate din tabla perforat din inox sau aluminiu.
Art. 1148 Dup scoatorea din camera de uscare, tavile cu pesmet se vor aeza pe rastele.
Art. 1149 Curtirea interiorului uscatorului so va face numai dupa ce s-a racit complet i cu electromotorul de antreflare a
agentulul de uscare deconectat.
Art. 1150 Electromotorul se va lega la nul ca protecl ie principal i la prnInt ca protecie suplimentara. Intre electromotor
Si carcasa uscatoruiui Se va asigura 0 legatur galvanica. Periodic se va verifica starea legatunilor de protectie, iar uruburi1e
care asigura contactele de protectie se vor curta.
CAPITOLUL XIV

FABRICAREA PRODUSELOR ZAHAROASE


A. FABRICAREA NAPOLITANELOR
1. PREPARABEA ALUATULUT
Malaxorul ,,Wernerer Pfleider
Art. 1151 Malaxorul va fi exploatat numai de muncitor instruit In acest scop.

Art. 1152 La iunerea in funciune se vor verifica


-

existenta apratorilor de proteciie;


sisternul de alimentare cu ap i eel de golire;
daca instalatia electrica este etana;
dac echipamentul electric este legat la nul ca pro-. tectie principala i la pamInt ca protecie suplimentara i dac Intre utilaj i
echipament exista o legatura galvanica;
existenta i buna funcionare a rnicrocontactului la capac.
Art. 1153 Inainte de a-i pune in functiune se va face o proba in gol.
Art. 1154 in timpul functionrii sint interzise
parasirea locului de rnunca;

stationarea persoanelor straine In jurul malaxorului;


blocarea microcontactului;
interventia rnecanica sau electrica;
scoaterea apartorilor de protectie.
Art. 1155 Robinetele dc apa cakla apa rece vor fi inscripionate ; concluetele Vor fi vopsite in cuiorile standard.
Art. 1156 Se interzic pornirea-oprirea de la automat cu mina urned.
Art. 1157 In cazul aparitiei unei defeciuni In functioflare, utilajul va fi oprit anuntIndu-se mecanicul sau electricianul de
serviciu.

2. COACEREA

Art. 1158 Cuptorul trebuie deservit nurnal de catre un muncitor calificat i instruit in acest sens.
Art. 1159 Ungerea formelor (matritelor) cu ulel tre buie sa se faca cu atentie pentru a se evita accidentele prin arderea
mIinilor.

Art. 1160 In cazul cInd se constat Ca matriteie In deschidere se blocheaza, se va anuna imediat maistrul sau mecanicul

de serviciu.

Art. 1161 Matrie1e fierbinti nu se vor atinge Cu mmna se vor fobs! peste aceste operaiuni mijloace de protecie adecvate.

Art. 1162 Matritele se vor spJa si curata numai dupa rcire. Curtirea br in timpul lucrului se va face nu-mai cu racheta cu
coada.
De asernenea, introducerea i scoaterea rnatritei din cup-tor de pe vatra rotativ se vor face cu Un drug cu coada i mIner de
Iernn.
Art. 1163 Glicierele, pe care aiuneca matriele la. introducerea pe vatra rotativa, se vor curata eel puin o data pe schimb.
SInt interzise interventiile In cuptor in timpul functionarii. Acestea se vor face numai dupa oprirea i raci-rea cuptorului.

Art. 1164 Cuptoarele pentru folie de napolitane vor Ii dotate Cu A.M.C.-uri I hote de absorbtie a caldurii la gura de
incIrcare-descrcare.
Art. 1165 Cklura clegajata Ia focare i Ia gura de Incarcare i descarcare se va evacua prin hote de absorbie... Cuptoarele Se
vor izola termic, astfel ca temperatura la exterior s nu depaeasc 40 C.
3 UMPLEREA I TAIEREA BLATURILOR
Masina de umplut fol cu crema
Art. 1166 Mecanismul de actionare a masinii de urnplut foi cu crema trebule dotat cu aparatori de protecie.
Art. 1161 Trebuie s se acorde ateniie Ia deplasarea. casetei cu crema. Este interzisa introducerea mIinii in zona de glisare
a casetei.
Art. 1168 Este interzisa statiunarea persoanelor stra Inc lInga rnaina atit la pornire cit i In tirnpul funetionarii..
Art. 1169 Casetele Cu crernA se vor lega la nul (conf. STAS 6616), iar muncitoril vor lucra stInd pe podete
electroizolante.
Art. 1170 Cuplarea casetei se va face in timpul cInd masina functioneaza.
Art. 1171 Alirnentarea cu crem a casetei trebuie sse faca numai dupa oprirea mainil.
Art. 1172 Sint interzise reparailile sau operaiile de curatire .i verificare a mainii In timpul functionarii..
Art. 1173 Oprirea ma$inii trebuie sa se faca numai de Ja automat, dupa cc a fost deouplata instalaia de Incalzire de la
caseta cu crema.

Maina de tiat blaturile de napolitane


Art. 1174 Inainte de Inceperea operaiunilor de taiere a blaturilor este necesar sa se verifice starea de functionare a

mainhi.
Art. 1175 La circularul cu pInza, se va lucra numai cu rame In buna stare.
Art. 1176 In timpul lucrului este interzis ca munci torul care deservete maina sa discute cu alte persoane sau sa
paraseasca circularul.
Art. 1177 Este interzis a IncArca rama sau suportul mainii cu un nurnar mai mare de blaturi decIt eel stabilit.
Art. 1178 Este interzis sa se taie Ia circular alte materiale In afara dc napolitane :sau foi de tort.
Art. 1179 Maina de tAiat napolitane cu circular trebuie sa aiba aparatori de protecie la cuite i la angrenajele de actionare,
pentru a se evita introducerea mIinii In timpul funcionArii.

Maina de topit ciocolata


Art. 1180 Este interzis a se introduce mIna In timpul functionaril.
Art. 1181 Pentru siguranta, maiina trebuie s funcio neze cu capacul de la cazan Inchis.
Masina de Invelit cu ciocolata
Art. 1182 Angrenajele i piese1 In micare trebuie protejate.
Art. 1183 Este interzis s se lucreze cu geamurile de control desehise.
Art. 1184 Maina trebuie supravegheata In timpul ilucrului de catre un muncitor instruit.

4. AMBALAREA PRODUSELOR
Masina de ambalat napolitane
Art. 1185 A.pArtorile organelor in micare vor mentinute In pozitia Inchis.

Art. 1186 In tirn.pul functionArii este interzis:


sa se intervina la instalatia electrica;

sa se intervin cu mIna sau once fel de scule pentru mndepartarea resturilor de ambalaje sau resturi de napolitane;

sa se curete maina;

sa se faca inlocuirea rolelor de hIrtie;

sa se execute once reparatie sau interventie.

Art. 1187 Echipamentul electric se va lega la nul ca protecie principala i la pamint ca protectie suplimentara. Intre

echipament i batiul mainhi se va asigura o legtura galvanica.


Art. 1188 In cazul aparitiei unor defectiuni In functio nare sau a unor zgomote suspecte, utlajui Va fi oprit i anun tat
mecanicul sau electricianul de serviciu.
B. FABRICAREA TURTEI DULCI
1. GLAZURAREA MECANICA
Art. 1189 Turbina de glazurare se fo1osete pentru acopenirea bucatilor de turt dulce cu un strat de glazura i va fi deservita
de catre un muncitor calificat i instruit pe linia tehnicii securitatli.
Art. 1190 Muncitorul trebuie sa acorde o mare atentie la introducerea bucatilor de turt dulce In cuva turbinei, atunci cInd
aceasta se face direct din ladite sau tavL
Art. 1191 Este interzisa introducerea bucatilor de turta dulce In cuva turbinei In timpul functionarii.
Art. 1192 Inainte de Inceperea iucrului, este necesar sa se verifice buna functionare a turbinei. Este interzisa supraincarcarea
turbinei cu turta dulce peste capacitatea maxima admis.

Art. 1193 Evacuarea turtei dulci glazate din turbin se va face dupa oprirea acesteia i cu mare atentie.
C. Pentru fabricarea rahatului, surogatelor de cafea i hal valei se vor respecta NTSM cuprinse in Extrasul

M.A.I.A nr. 17.

CAPITOLUL XV

FABRICAREA BISCUITILOR
1. PREPARAREA SI PRELUCRAREA ALUATULUI

Maina de frrnintat aluat


Art. 1194 Masina dc frrnIntat aluatul ientru biscuiti trebuie arnplasata in mod corespunzator fluxului tehnologic.. Se vor
lua masuri ca batiul mainii de framIntat sa fie bine fixat In fundatie.
Art. 1195 Utilajul trebuie exploatat nurnai de mun- citori ca1ificai i instruii.
Art. 1196 Este interzis muncitorului frarnInttor sa introduca mIna in cuva in timpul functionarii. Once inter ventie
trebuie sa se faca numai dupa oprirea utilajului.
Art. 1197 Masina de frrnIntat trebiue dotat cu dis pozitive de protecie la angrenaje i transmisii.
Art. 1198 Cuva frarnInttorului trebuie prevazuta cu capac sau gratar de protectie. Capacul va [i prevazut cu mi
crocontactor pentru oprirea bratului framIntator In caz de ridicare.
Art. 1199 FramIntatorul se va pune In funciune numai dupa Inchiderea capacului de la cuva.
Art. 1200 Masina cle framIntat aluat de biscuiti trebuie dotata cu Ufl tablou de comanda, pentru efectuarea urma
toarelor operatii:
pornirea i oprirea framIntatorului;
rabatarea cuvei;
nidicarea i coborirea capacului.

Art. 1201 Dac In timpu]. framintrii trebuie sa se ia probe din cuva pentru a se constata consistenta aluatului,
flu se va ridica capacul, decIt dup oprirea dispozitivului de fram intare (respectiv decuplarea i oprirea
motorului).
Art. 1202 In caz de defectiuni se va chema mecanicul sau electricianul de serviciu. Este interzisa once
iriterventie pentru remedierea defectiunilor, In timpul functionarii utilajulul.
Valtul pentru prelucrat aluatul de biscuiti
Art. 1203 Valtul de prelucrat aluatul de biscuiti trebuie amplasat In fluxul tehnologic la o distanta de eel puin
1,5 m de restul utilajelor din seclie.
Art. 1204 Vaiul de prelucrat aluatul trebuie exploatat de muncitori calificati i instruii pe linia tehnicii
securitAtii.
Art. 1205 Este interzisa introducerea miinilor Intre tavlugii metalici ai valtului pentru scoaterea sau curatirea
br de aluat In timpul functionarii.
Art. 1206 Once interventie la masin se va face de catre mecanicul de serviciu i numai cInd utilajul este oprit.
Art. 1207 Tndepartarea resturilor de coca i fain de pe valturi se va face flumai cu ajutorul unui spaclu i cInd
utilajul este oprit.
Art. 1208 Schimbarea sensuiui de rotaie a valtunilor se va face numai dupa terminarea unei curse complete.
Art. 1209 Vaitul de prelucrat aluatul de biscuiti trebuie prevazut cu gratar de protecie, pentru ca muncitorii sa
nu poata introduce mIna Intre tavalugi In timpul functionarii.
Maina de stantat biscuiti
Art. 1210 Maina de tanat biscuiti trebuie amplasat la o distanta laterai de eel puin 1 m, jar la extremitti de
1,50 m fata de celelalte utilaje.
Art. 1211 Masina de stantat biscuiti, va fi deservit numai de catre muncitori calificati i instruii pentru
asemenea operatiuni.
Art. 1212 Masina de stanat biscuii trebuie sa aiba mecanismele de actionare i mecanismele de tantare inchise In

carcase cu grtar de protecie. Gratarele de proteciie de la suportul casetelor trebuie prevazute cu Intrerupatoare
electrice de oprire automata a tantei.
Ungerea i curatirea tantei trebuie sa se fac dupa oprire.
Art. 1213 Inainte de pornire trebuie verificht maina de tantat sub aspectul existentei dispozitivelor de protecie i
a functionarii Intrerupatoarelor de la gratarele de proteCie ale suportcasetelor.
Dup verificare, se monteaza matria In supQrtul respectiv, se porneste i se lasa citeva minute sa functioneze In
gol, pentru a se constata buna functionare.
Art. 1214 Once defeciune semnalat In timpul lucrulul Ia maina trebule adusa la cunotinta efului sau a
mecanicului de serviciu.
Art. 1215 TJngerea, regiarea i curatirea rnainii trebuie sa se faca numai In timpul cInd maina nu functioneaza i
cInc siguranele de la tabloul electric sInt scoase.
Art. 1216 In caz de retinere a aluatului in tanta, Indepartarea iui se va face numai dupa oprire 1 cu o penseta
speciala nefiind admisa introducerea mIinii.
2. COACEREA I RACIREA BISCUITILOR
Cuptorul de coacere a biscuiilor (Cu lant Gall)
Art. 1217 Cuptorul de coacere a biscuiiior trebuie amplasat la o distanta de perete de eel puin 1 m, jar la
extrernitti pentru alimentarea i scoaterea tavilor cu biscuiti de 2 m Cia linie discontinua).
Art. 1218 Cuptorul de coacere a biscuiii1or trebuie izolat termic pentru a reduce cantitatea de caldura degajata
prin radiatie In sala de fabricatie.
Art. 1219 La gurile de Incrcare-descrcare vor fi montate hote de absorbtie.
Art. 1220 Cuptorul trehuie dotat cu A,M.C.-uri.
Art. 1221 Reglarea teinperaturil cuptorului trebuie s se faca de catre muncitorul instruit In cest scop.
Art. 1222 Variatorul cle viteza al cuptorulul trebuie prevazut cu apratori de protecie la aibele i curelele trapezoidale.

Art. 1223 Bandade transport a biscuiilor trebuie prevazuta cu 0 instalatie de racire cu aer pentru prevenirea acci dentelor
prin arsuri.
Art. 1224 La ieirea tavilor din euptor, se a monta un dispozitiv de retinere a tavilor, in caz de eadere de pe banda.
Art. 1225 Pentru returul tavilor goale, se vor monta benzi transportoare.
Cuptorul de coacere a biscuililor (Cu plasa rnetalic band mobila)
Art. 1226 Cuptorul trebuie amplasat in ordinea proce sului tehnologic la o distana de la perete de eel puin 1,0 m.
Art. 1227 Instalatia de comanda a cuptorului va fi montat intrun be corespunzaitor pentru manipulare i supravegherea
continua.
Art. 1228 Instalaia de comand a cuptorului cIt i restul aparatajului vor fi manevrate i supravegheate numai de muncitori
instruiti pentru aceste operaii.
Art. 1229 - Este interzis a se urnbla in interiorul tabloulub de comand al arzatoarelor.
Art. 1230 Once defectiuni ce apar la instalatia mca n.ica.-electrie i la tabioul de comanda al cuptorului vor fi aduse la
cunostjnt maistrului sau mecanicului de serviciu. Nu este perrnisa o interventie la agregat, fcuta de personal necalificat.
Art. 1231 - Agregatele cuptorului trehuie prevzute cu aparatori de protectie.
Art. 1232 Once interventie Ia banda metalica a cupto rului se va face numai dup rcire. Nu este admisa nici o
intervenie la banda In timpul functionrii.
Art. 1233 Este interzis deschiderea gearnuribor de la canalele cle vizitare in timpul functionarii cuptorului.
Art. 1234 Este interzisa curatirea sau repararea arza toarelor in timpul functionarii.
3. AMBALAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA
PRODUSELOR FINITE
Maini de ambalat
Art. 1235 Pornirea i oprirea mainhi de ambalat biscuiti trebuie st se fac nurnai de Ia automat.

Art. 1236 Sc interzice alimentarea cu mmna a dispozitivului de ambalare a rnasinii.


Art. 1237 In timpul cmnd maina nu lucreaz, se va Inrerupe curentul electric de la priza sau de la tabloul de comanda.
Art. 1238 Inainte de inceperea lucrului se va verifica sa nu existe corpuri strine In raza de acune a maiflii

daca piesele sInt bine montate i strInse.


Art. 1239 Uilajul trebuie legat Ia nul ca protecie principala i la pamint ca protectie suplirnentara.
Art. 1240 Ambalarea manualt In lzi a biscuitilor trebule s se faca la cape.tele benzilor sau pe mese special amenajate.
Art. 1241 Se interzice aglomerarea cailor de acces din salile de ambalare cu lzi sau alte materiale care se folosesc In
producie i reduc spaiul liber de lucru.
Masina de umplere a biscuitilor cu crem
Art. .1242 Mash-ia va fi exploatata numai de muncitori instruiti In acest scop.
Art. 1243 La punerea In funciune se verifica:.
existenta apratorilor de protectie a organelor In miscare
Iegatura la nul ca prote.cie principala i la pamint ca protecie sup]imentara
functionarea normal a utllajului prin proba In gol.
Art. 1244 In timpul functionArii se interzice
curAireacasete1o.r i utilajului;
ungerea;

indeprtarea aparatorilor de protecie; indeprtarea resturilor de crema i bisdu!iti de pe


lamel;
- aplecarea i trecerea peste bandA.
Art. 1245 Alimentarea tremiei cu cremA e va face cu ajutorul unei scafe.
Instalatia de Inrobat biscuiti i produse zaharoase in docolat
Art. 1246 Instalaia este exploatata i supravegheat de muncitori calificati.
- La punerea In funciune se verific mersul transportorului instalatiei de Incaizire i pompare a ciocofatei, insta latiei de
rcire a tunelului.
Art. 1247 Functionarea este permis nuniai Cu apartonic i dispozitivele de protecie complete.
Art. 1248 Remedierea defectiunilor se va executa de personalul calificat de specialitate (electricieni, frigoteh nisti etc.).

Art. 1249 Utilajui va fi legat la nul ca protecie prin cipal i la pLmInt ca protecie suplimentar.
Prese manuale de fabricarea ,,Picnicului
Art. 1250 Exploatarea presei se face de muncitori special instruii.
Art. 1251 La punerea in funciune i periodic se yerific

integritatea cordonului de alimentare cu curent electric;


integritatea legaturilor la nul ca protecie principal i la pamInt ca protecie suplimentara;
- integritatea fiei din ebonita pentrU alimentarea presei cu energie electricA;
- evitarea supraIncalzirii presei.
Art. 1252 Punerea In functiune 7a fi permisa numai de Ia tahioul Intrerupator amplasat corespunzator.
Art. 1253 Verificarea instalatiei va fi fcut periodic numai de personalul calificat (electricieni).
Art. 1254 Dup terminarea lucrului presa se va scoate de sub tensiune i se va curta.

CAPITOLUL xvi

FABRICAREA PASTELOR FAINOASE


1. PREGATIREA MATERIEl PRIME SI MATERIALELOR
CernMorul tip

Art. 1255
Art. 1256
Art. 1257
Art. 1258
Art. 1259

,,Pavan

In mod obligatorlu la montarea utilajului,. se vor respecta indicatiiie date de firma constructoare.
Exploatarea utilajului se va face de personal instruit In acest scop.
Pentru deservire i control, se va monta o scar metaiica bine consolldat, prevzut cu balustrad de protecie.
La punerea In functiune a utilajului, se va asigura curatirea sitei de cernere.
Tn timpul functionarii se interzice
deschiderea ui1or de vizitare
interventia la utilaj In cazul producerii unor defec tiuni;
- executarea lucrarilor cu foc deschis.
Art. 1260 Se interzice blocarea spaiu1ui dc exploatare a utilajului.
Art. 1261 Legarea la nul ca protecie principal i la. pmInt ca protecie suplimentar este obligatorie.
Instalatia de prepararea emulsiei de ou
Art. 1262 Exploatarea instalatiei se va face de mun citori instruiti in acest seop.
Art. 1263 Inainte de punerea In funciune a instaltiei,, vor fi verificate toate imbinarile conductelor si etanseitatea
acestora.
Art. 1264 Pardoseala carnerei va fi mentinut In permanent cttrata.
Art. 1265 Se inlerzice incrcarea instalatiei peste iimita maxima stabilit.

Art. 1266 In jurul insta1aiei, se vor amenaja podee cii o iniltime, astfel aleas, melt muncitorul sa poat executa cii

uurinta operaii de incarcare.


2. FRAMINTAREA SI PRESAREA ALUATULUI
Frrnintitor pentru paste finoase extra
Art. 1267 Amplasarea utiiajului Se face cu respectarea prescripiiior firmei constructoare.

Art. 1268 Exploatarea utilajului se va face numai de cAtre muncitori instruii In acest scop i care cunosc sisternul de

funclionare.
Art. 1269 Utilajul va fi dotat Cu aparatur de msura i control verificata, conform instructiunilor In vigoare.
Art. 1270 Cuva frminttorului a fi dotat cu capac de protectie.
Art. 1271 In iimpul functionarii, se interzice
repararea, curatirea sau verificarea utilajului (aceasta se face numai de catre mecanic .sau electrician dupa oprirea i
scoaterca sigurane1or de la tablou)
in cazul pAtrunderii unui object In cuva frmintto rului, se va actiona rapid pentru oprirea utilajului.
Art. 1272 Platforma de lucru se va mentine In perfect stare de curatenie i va fi confectionata din tabla striat.
Art. 1273 Angrenajele frAmIntatorului vor fi prevazute cu aprtori de protecie.
Art. 1274 Utilajul se va lega . la nul ca. protecie principala i la paniint Ca protectie suplirnentara.
Art. 1275 Este interzis a se bloca spatiul din jurui framinttorului.
Art. 1276 Daca In timpul functionarii, apar zgomote suspecte, trepidaii, se va opri imecliat maina, se va deconecta dc Ia
tabloul de alimentare i se yak chenka mecanicul de turA.
Art. 1277 Pornirea frmintatoruiui se va face numai dupa punerea In conditii de vid.

Frmintitor pentru paste finoase clasice


Art. 1278 Deservirea utilajului se va face numai de tre un muncitor calificat i instruit In acest scop.

Art. 1279 Cuva frmIntatorului va fi dotata cu capac ;sau grtar de protecie cu microlntreruptor.
Art. 1280 In, timpul functionarii, se interzice
- ridicarea capaoului cuvel;
repararea, curtirea sau verificarea utilajului; introducerea miinhi In cuva;
prasirea locului de munca sau Incredinarea exploatarii utilajului unei persoane neinstruite.
Art. 1281 Curirea, erificarea i Intretinerea se fac cu rcspectirea instructiunilor de expioatare a mainii, de personal instruit
In acest SCOp.
Art. 1282 DacA In timpul funcionarii se constatA trepiciatii sau zgoimote neadmi:se, se oprete instalatia solicitIndu-se
sprijin mecanieului de serviciu.
Art. 1283 Treptele scarii de acces la platforma de lucru vor fi confectionate din tabla striata i vor fi mentinute permanent In
stare curat. Scara va avea balustrada de protecie.
Art. 1284 Platforma de lucru va fi confecionatA din tabl striatA cu baiustrad. So va mentine permanent In stare curat.
Art. 1285 Angrenajele framintatorului vor fi prevazute cu apartoare dc protectie.
Art. 1286 Utilajul va fi legat la nul ca protecie prinipal i la pmint ca protecie suplirnentar.
Art. 1287 In timpul funcionArii, se interzice:
- curatirea, verificarea sau once interventie la utilaj inti oducerea rnunu In matrita
Art. 1288 Introducerea sau schimbarea ruatrit,ei se va face numai de mecanicul sau electricianul de serviciu cu mare grij,
dupa ce s-a Inchis alimentarea cu apa cald.
Art. 1289 In timpul functionarii presei de paste extra lungi slut interzise
- intervenia cu mina In interiorul turbinei ventilatorului
curdtirea necului colector i a recuperatorului.
3. USCAREA PASTELOR
Usctor de paste finoase extra, scurte
Art. 1290 Montarea usctorului se va face cu respectarea indicatlilor, date de firma constructoare.

Art. 1291, Inainte de punerea In functiune, se va verifica


dac uscatorul este curat (atit pe site, cit i In spatiul dc circuIaie ale acestora)
dac uile de vizitare i capacele uscatorului se Inchid etan
daca schimbatorul de caldura i electrovalvele sInt in bun stare de functionare;
daca ventilatoarele functioneaza normal.
Art. 1292 Uscatorul va fi dotat CU A.M.C.-uri In perfecta stare de funcionare verificate conform instructiunilor In vigoare.

Art. 1293 Conductele de aburj vor fi izolate termic i prevazute la Imbinrile flanelor cu manoane de protectie.
Art. 1294 - Organele In micare vor avea montate aprtori de protectie.
Art. 1295 - Se interzice hiocarea cilor de circulatie din jurul instalatiei.
Usctor de paste finoase extra, medil
Art. 1296 - Amplasarea i montarea se vor face cu respectarea indicatifior date de firma furnizoare.
Art. 1297 Se interzice blocarea cailor de acces din jurul instalatiei.
Art. 1298 In timpul funcionarii, se interzice
introducerea mIinhi sub grilaul cle protecie pentru a interveni Ia paliere;
introducerea mIinii, pentru a Indeparta ghemele de paste czute la capul uscatorului;
accesul In interiorul uscatorului;
Urcarea pe uscator.
Art. 1299 Inaintea punerii In functiune, se va avea in vedere ca
uile de vizitare i capacele, s lie Inchise etan
ventilatoarele s fie in stare norrnal de functionare;
- electrovalvele Si schimbtoarele de cAldur s func tioneze normal.
Art. 1300 1i.stalaia va fi dotat cu A.M.C. in stare de functionare CU verificarea acestora, conform norrnativelor In vigoare.
Art. 1301 Once interventie la instalaie se va face sub supravegherea efului de tura, cu luarea tuturor msurilor de proteefie.
Art. 1302 Pentru controlul funcionarii uscatorului la diferite nivele, se vor folosi scan fixe.
Uscator de paste fainoase extra, lungi
Art. 1303 Folosirea instalatiel este permisa numai daca
transportorul alimentator cu paste a eutitului circular de taiere este in perfect stare de functionare;
apratoarea de protecie a cutitului este bine fixata. Art. 1304 Vor fi respectate toate instruciunile de
TSM cuprinse la uscAtorul de paste extra scurte.
Uscator de paste fainoase clasice
Art. 1305 Usctorul va fi ampiasat In camere spe ciale, unde pentru uscare este folosit aerul din incpere.
Art. 1306 Deservirea dulapului uscator se face de personal instruit In acest scop.
Art. 1307 Poinirea ventilatoareior se va face dupa cc s-au efectuat incrcarea i Inchiderea uscatorului.
Art. 1308 Veritilatoarele din cabina vor avea plasa de protectie.
Art. 1309 Este interzis deschiderea dulapurilor uscatoare In timpul funcionarii, acolo unde ventilatoarele sint montate In
cabinele de uscare sau unde nu sInt montate subere.
Art. 1310 Manevrarea ramelor de uscare va fi fcuta cu atentie, atIt la incrcare, cIt i la descarcare.

Art. 1311 Revizuirea i ungerea ventilatoarelor se va face nun-iai cind acestea sInt scoase din functiune.
Art. 1312 Este interzis a se bloca cile de acces Si circulatie din jurul useatoarelor.
Art. 1313 Pardoseala sAlii va fi rnentinut in perfeca stare de curatenie.
4. AMBALAREA, DEPOZITAREA SI TRANSPORTUL
PRODUSULUI FINIT
Masjna de ainbalat
Art. 1314 Exploatarea mainhi de ambalat paste finoase poate fi fcuta numai de personal instruit i care cunoa te modul de

functionare a utilajului.
Art. 1315 - Inainte de Inceperea lucrului, se va face o verificare amnuntita a mainii de catre mecanicul i elec iricianul de
tur.
Art. 1316 In timpul funcionarii mainii sInt interzise
efectuarea ungerii sau repararea;
schimbarea rolei de folie sau celofan;
stationarea persoanelor strine In jur;
spalarea sau curatirea rnainii;
prsireia locului de munca sau Incredinarea supra vegherii utilajului unei persoane neinstruite;
executarea interventiei manuale pentru preluarea casetelor;
executarea operatiunii de tragere a celofanulul sau foliei cu mina la bancurile de termosudare.
Art. 1317 Se interzice blocarea spaiu1ui din jurul ma sinii cu ambalaje, produse sau alte obiecte. Pardoseala va fi
meninuta permanent in stare curata i uscata.
Art. 1318 Tn timpul lucruiui, halatele i bluzele vor fi Incheiate complet, cu minecile strinse cu elastic sau nasturi.
Art. 1319 Daca in timpul functionrii se aud zgomote suspecte, pentru once interventie, utilajul va fi decuplat de la sursa dc
alirnentare si va fi chemat mecanicul sau electricianul de serviciu.
Art. 1320 Pornirea i oprirea se von face numai de Ia automatul de pornire-oprine.
Art. 1321 Se interzice folosirea utilajului fr ecran de protecie In poziia reglementara (pentru maini1e dotate cu ecran).
Art. 1322 Sc va asigura inuncitorului o pozitie cit mai comod, pentru exploatarea utilajuiui.
Art. 1323 Utilajul va fi legat Ia nul ca protecie principal ii la pamint ca protecie suplimentara.

Splatorul de matrite
Art. 1324 Matritele trebuie asezate cu mare atenie In 1ocaul br.
Art. 1325 Operaia de splare a matritelor trebuie s e facA nui-nai cu capacul Inchis.
Art. 1326 Matritele vor fi maninulate cu atentie pentru a nu fi scapate. Executarea acestei operatii se va face numai de

ctre: muncitori instruit In acest scop.


CAPITOLUL XVIt

FABRICAREA GRISINELOR
1. GENERALITATI
Art. 1327 Utilajele, instalatiile i maini1e vor fi bine fixate in pardoseala, pavirnent i cu spaiu suficient pentru a se putea

circula In jurul br.


Incaperile de lucru vor avea o buna aerisire naturai i iluminare naturala sau artificiala a locurilor de runc..
Pardoselile vor fi din materiale dure (mozaic) fara deni- velri si Intretinute curate.
La prepararea aluatului vor fi respectate NTS cuprinse la capitolul respectiv din norme.
2. PRELUCRAREA ALUATULUI

Masina de laminaL si trefilat ,,U


Art. 1328 Aniplasarea se va face intr-o Incapere bine luminat In care este interzis accesul altor persoane decIt acelora ce
exploateaz maina.
Art. 1329 Exploatarea este permis numai muncitoribr calificati Si instruiti In acest scop.
Art. 1330 Se interzice punerea in funciune a mainii far aparatori de protectie la organele In micare, fixate rigid i fra gratar
cu limitatori Ia valturile ce larninare .i trefi lare.
Art. 1331 SInt interzise curirea, repararea sau alte iriterventii In timpul functionarii i executarea acestora de persoane
neinstruite.
Art. 1332 Alimentarea se va face fara a se introduce mina sub gratarul de protecie, care va avea o lungime de ccl puin 50
cm..
Art. 1333 Cuiitele rot ative vor funciona numai protejate cu aparatori (de plastic) transparente pentru suprave gherea
functionarli, jar tergerea br este permisa numai cInd maina flu functioneaza.
Art. 1334 Toate vailuri1e vor fi dotate cu cutite iongitudinale pentru curatirea br (Inlturarea alwtului).
Art. 1335 Se interzice sprijinirea rnIinibor sau Corpu lui de maina, In timpul functionarfl.
Art. 1336 Operaiuni1e de Intretinere i reparare se vor executa numal cu sigurane1e de la tablou scoase.
Art. 1337 Masina se va lega la nul ca protecie princi pa]a i la pArnInt ca protecie suplimentara.
3, DOSPIREA ST COACEREA
Art. 1338

Se interzic funcionarea liniei pentru dospirea i coacerea aluatului Cu panouri lips i fra apartoare de protecie
la organele in micare.
Art. 1339 Curiirea, repararea sau once alte interven1ii 4n timpiil functionarii sInt interzise, acestea executIndu-se nurnai
cu utilajul opnit i sigurane1e scoase de la tablou.
Art. 1340 Se interzice In timpul funcionrii : luarea litilelor de pe banda caruciorului pentru Incarcarea leagnelor daca au

trecut do marginea dospitorului ; introduceree capulul sau corpulul intro leagane pentru supravegherea functionanii; intrarea
In dospitor; introducerea miinilor la clapetele cupelor pentru incrcarea In cutii.
Art. 1341 Pornirea liniei si sincroniizarea se von face nurnai de catre electrician i mecanicul region.
Art. 1342 Cur1irea sub leagAnele cuptorului, Se va lace numai lateral cu ajutorul unui raz cu coad lunga.
Art. 1343 Urmrirea coacerii este perrnis numai pe la uile dc vizitare ale cuptorului, care vor avea obligatoniu geamul
Inchis.
Art. 1344 - Utilajul va fi legat la nul ca protecie pnincipala i la prnInt ca protecie supiirnentara.

Maina de ambalat grisine


Art. 1345 Se interzice funcionaiea rnainii fara aprtori de protecie la organele in micare, a capetelor benzilor de

transportat cutii, a rezistentelor electrice neprotejate i nelegate la nul ca protectie principala i la parnint ca protectie
suplirnentara.
Art. 1346 Banda de transportat cutii de la cupe la cm- tar trebuie legat Ia nul ca protectie principal i la Pmint ca
protecie suplimentara i va avea butoane de oprire la ambele capete.
Art. 1347 Exploatarea este interzisa persoanelor necalificate i neistruite pentril aceast operaiune.
Art. 1348 Se interzic repararea, currea, reglare celofanulul sau alte interventii In timpul functionarii. Once
interventie se va face numai sub supravegherea reglorului (mecanic sau electrician).
Art. 1349 Se interzice introclucerea mIinilor in zona. de actionare a cutitelor de termosudare i a rigletelor de transport.
Art. 1350 - Se interzice folosirea ambalajelor necorespUnzatoare.
Art. 1351 Presarea aluatului se va face cii dispozitive care sa previn prinderea miinii.
CAPITOLUL XVIII

FABRICAREA STICKSURILOR
1. PRELUCRAREA ALUATUIUI
Instalatia de laminare, trefilare, fierbere i extrudere
Art. 1352 Se interzice exploatarea insta1aiei farA aparatori de protecie la organele in micare i legatura la nul ca protecie
principala i la pamInt ca protecie suplimentarA.
Art. 1353 Este interzis a se folosi baja, fr a avea Incarcasate arztoarele Cu panouri de tabla captuite cu azbest, fr hot
de absorbtie i conductele de evacuare a gazelor arse izolate termic.
Art. 1354 Se interzic exploatarea i once interven1ie (de reparare, ungere sau curatire) In timpul functionarii. Aces te
operaii fcInduse de muncitori calificati i instruii, flu mal cu instalatia oprita i asigurata Impotriva pornirli accicientale.
Art. 1355 - Manipularea firelor In baie i pe ghidaje se va face numai CU cIrlige cu miner de lenin.
Art. 1356 Pornirea i oprirea insta1aiei vor fi permise numai mecanicului, electricianului reglor sau de catre mun citoni
calificati Si instruiti In acest scop.
CAPITOLUL XIX
PRODUSE EXPANDATE

A. PUFULETI

Extruder
Art. 1357 Utilajul nu poate fi exploatat fara aprAtori de proteee i la organele In rnicare i legatura la nul ca protec ie
principala i la pamint ca protecie suplimentara.
Art. 1358 Exploatarea se face numai de muncitori calificati i instruiti, pentru aceast operatiune.
Art. 1359 - Inc1zirea capului extruder se face cu res pcciarea indicatlilor date de proiectant i constructor.
Art. 1360 Dup pQrnire, se interzice deschiderea (Cpacuiui sau introducerea miinilor, In zona de tiere.
Art. 1361 Penru supravegherea expandarii, capacul din fata extruderului a fi din plastic sau tabl perforata.
Art. 1362 Se interzice once interventie de curaire,, reparare etc., in t:impul functionarii. Aceste operatii se fac numai cu
utilajui oprit i asigurat impotriva pornirii neco- mandate i de catre muncitori calificati i instruiti.
Uscator
Art. 1363 - Exploatarea utilajului este permis numai cu iegtura la nul ca protectie principala i la pmInt ca protectie
suplimentara, apartori dc proteeie, instructiuni de f olosire i protectie a muncii.
Art. 1364 Punerea in functiune Se face numai de ctre un muncitor instruit i numai dup cc a lost verificata insta latia de
inclzire.
Art. 1365 La pornirea usctorului, electricianul va verifica obligatoriu iristalatia electrica cle semnalizare acustic.
Art. 1366 Este interzis atingerea manetei uscatorului In timpul functionarii.
Art. 1367 Este obligatorie curAirea reziduurilor In fiecare schimb.
Art. 1368 Supravegherea utilajului se Lncredineaza nurnai muncitorilor calificati i instruii specia pentru acest bc de
munc.
Art. 1369 Se interzic repararea, curatirea sau once alta interventie in tiinpul functionanii. Aceste operatii se executa numai
de muncitoni special instruiti pentiu efectuarea br Si numai cu utilajul aparat i asigura Impotriva pornirilor accidentale.
1. INSTALAIA BE PREPARARE A AMESTECULUI
PENTRU GLAZURAT
Art. 1370 Se interzic : lornirea si exptoaarea far apriitori de protectie, fra legtura la nul ca protectie pnin cipal i la

parnint ca Protectie suplimentara, introducerea ma terialelor In bazin In timpul functionarii ; aceast operatiune se execut
numai Cu instalatia oprita, deschiderea capacului de la bazine i introducerea miinii in zona agitatorului, atingerea suprafeei
dup cc sa dat drumul la apa incIzita In manta.
Art. 1371 Nu se permit repararea, Curtirea sau once alte interventii In timpul functionrii, aceste operatiuni se fac numai
CU instalatia oprita i numai de muncitori instruii pentru aceste operaii; supravegherea i alimentarea instalatiei sInt
Incredintate numai muncitorilor speciab instruiti.

Glazurator
Art. 1372 Exploatarea este internis fra aprtori de protecie, legatura la nub ca protectie principal i la pamInt ca protecie
suplimentar.
Art. 1373 Se interzice introducerea mIinii in intenio rul tarnburului i a elevatorului In timpul functionnii, jar repararea,
curatirea sau once alte interventii se von face numai cu utilajul opnit i asigurat Impotniva pornirii accidentale.
Art. 1374 Supravegherea se Incredinteaz numai muncitorilor instruiti.
Art. 1375 Repararea, ungerea etc. se executa numai de personalul calificat i instruit pentru aceste operaii.
:1160

B. FULGI DE PORUMB

Fierbatoare (autoclave)
Art. 1376 Se interzic exploatarea acestora fArA autoriza ie de functionare I.S.C.LR. i reviziile periodice executate la

termenele scadent.
Art. 1377 Se interzice functionarea br fara apratori de protectie, grilaje de protecie Cu microcontacte, care sa Impiedice
accesul In zona periculoas, cu conductele de abur neizolate termic, far aparate de msur i nelegare la nul ca protecie
principala i Ia pamInt ca protecie suplimentar.
Art. 1378 Se interzice punerea In functiune Inainte de mndepArtarea cou1ui de alimentare i asigurarea capacului autoclavei
cu buloane.
Art. 1379 Alimentarea si evacuarea aburului se vor face nurnai prin robineti montati In afara grilajulul de proteclie.
Art. 1380 Alimentarea cu abur la presiunea de 1,5 atm. se face numai In doua etaje la interval de 5 (etapa I 20, etapa a 11-a
100, conform instruciuni1or de exploatare).
Art. 1381 Se interzic oprirea i deschiderea capacului autoclavei inainte de a efectua operaiuni de despresurizare (realizarea
in autoclav a ,,0 atm.).
Art. 1382 Se interzice stationarea muncitorilor In interiorunl grilajului In timpul functionrii.
Art. 1383 Expboatarea utilajului este permisa numai muncitorilor calificati i instruii In acest soop.
Art. 1384 Este interzisa once intervenie de curaire, ungere, reparare etc. in timpul functionarii. Aceste operatiuni executindu
Se numai cu utilajul oprit i asigurat Impotriva porninii accidentale.
Art. 1385 Proba de laborator Se va recolta numai Cu. o scaf, avind eo:ada de 50 cm.

Benzi de dezaburire sj macerare


Art. 1386 Se -interzice exploatarea fara a fi Incarca sate, nelegate la nut ca protecie principala i Ia mInt ca protecie

supiimentar.
11 C. 225 161

Art. 1387 In timpul functionarii, se interzice : curatirea, repararea sau intrarea In interiorul carCasei. Aceste operatii, se

vor executa numai cu utilajul oprit i asigurat Impotriva pornir accidentale.

Banda de uscare
Art. 1388 Functionarea este perrnis numai dac toate panounle crcasei sint inchise etans, cu aparaton de piotcctie la

orgthiele In micare, motoarele i stelajul metalic legate la nul ca protectie principala i la pamInt ca protectie supli rnentara.
Art. 1389 Este interzis a se interveni pentru reparare, curatire etc. In timpul functionrii, aceste operiatiuni executIndu-se
numai de muncitori calificati i instruii Si numai Cu instalatia oprit i asigurata Impotriva pornirii accidentale.
Art. 1390 Este interzis functionarea instalatiei de producerea agentului termic nesupravegheata, cu conductele neizolate,
flane neprotejate ci fara instructiuni de folosirea gazelor, precum i depozitarea de materiale In apropierea instalatiei.

Valtul de laminat
Art. 1391 Se interzice functionarea fara aprtori de protectie, iegatura la nulul de protectie i la centura de impmintare i a

A.M.C.-.urilor neverificate.
Art. 1392 Pornirea i oprirea se vor face numai de electricianul de serviciu sau muncitori calificati i instruiti in acest scop
sub supravegherea maistrului, dup ce in prealabil acectia au verificat starea tehnica a utilajului. Efectuarea de alte persoane a
acestei operaii este interzis.
Art. 1393 Valtul va fi protejat, cu exceptia partii de jos, unde se colecteaz probele i se verific temperatura. La partea de
sus valtul va avea o ram cu gean-i pentru yenficarea vizuala a funcionrii, fund interzis introducerea miinhi in aceast zona.
162

Art. 1394 Verificarea uniformittii temperaturii valu1u. este :permjsa cu mIna uscat, numai Ia partea de jos i numai de

ctre maistru. Aceasta operaie este interzisa oricarei alte persoane.


Art. 1395 Se interzice once interventie (reparare, un gere, curatire) In timpu functionarii. Aceste operaii pot fi executate
numai cInd va1ul este oprit i asigurat imp otrva pornirli accidentale.

Prjitoru1
Art. 1396 Se interzice exp]oatarea fra aparAtori de protecie, legatur la nul ca protectie principal i Ia pammnt ca

protecie suplimentara.
Art. 1397 Este interzis pornirea ufllajului fara a se verifica insta1aiia de gaze, instalatia de semnalizare a Intreruperii
alimentArli cu fulgi si a A.M.C.-uri]or.

Art. 1398 Pornirea i oprirea sint permise numai cu aprobarea i sub supravegherea maistrului, respectIndu-se indicatiile

firmei constructoare.
Art. 1399 Se interzic repararea, curtarea sau once alte intervenii in timpul functionrii, aceste operaii efectu Indu-se
numai cu utilajul oprit i asigurat Impotriva pornirii acodentale, numai sub supravegherea maistrului.
Art. 1400 Se interzice fumatul In incaperea prji torulul.
Art. 1401 Se interzice funcionrea prajitorului i a alimentrii cu fulgi In cazul aprinderii acestora in tambur. In acest caz, se
va proceda Conform indicatillor firrnei con structoare.

Masina de ambalat
Art. 1402 Este interzis exploatarea masinii fara aparatori de protectie, fara legatura la nul 1 la pmInt, fr handa de

preluare a prelungirilor dupa termosudare.


Art. 1403 SInt tnterzise pornirea, reglarea i executarea reglarilor de catre once alta persoan in afar de reglor.

I:6a
Art. 1404 Este interzis a se trage pungile dintre bacu rile mainii, acestea se vor lua nurnai dup band.
Art. 1405 Se interzic curatirea, ungerea, repararea sau once alta intervenie In timpul functionrii, acestea efectuindu-se

numai cu maina oprit i asigurata impotriva pornirilor accidentale de muncitori instruiti In acest scop.
Art. 1406 Se interzice urcarea pe maina san introdu cerea miinilor intre bacuri, indiferent daca este In functiune sau
oprita.
Art. 1407 Se interzice depozitarea de produse sau materiale In jurul mainii, acestea se pot depozita linga gura toboganului,
fara a bloca caile de circulatie i fara a depi Inaltirnea de 1,5 m.
Art. 1408 Tohoganul va fi cu capacul ridicat numal In timpul coborIrii produselor, in restul tirnpului va fi acoperit cu
capac i asigurat.
C. CARTOFULG

Malaxorul pentru coca tare


Art. 1409 Malaxorul pentru coca tare, folosit la frAmIntarea materiei prime i auxiliare, se va monta Intr-un spaiu

corespunzator direct pe pardoseala i bine fixat de aceasta.


Art. 1410 Malaxorul trebule prevzut cu aprAtori la angrenaje i la toate pari1e In micare. Apartorile trebuie sa fie
executate robust conform norn-ielor.
Art. 1411 In timpul rnontarii i apoi pe toata durata exploatrii, malaxorul va fi legat la nul ca protecie principala i la
pamInt ca protecie suplimentar.
Art. 1412 Se interzic blocarea microIntreruptorului de siguran de la capacul maiaxorului i introdujcerea miinilor In cuva
In timpul functionrii.
Art. 1413 Este interzisa folosirea malaxorului daca sistemul de sigurana al capacului este defect.
Art. 1414 Este interzis functionarea malaxorului in sarcina dac cuva flu a fost blocata In poziiile de lucru cu sistemul de
zvor!re.
164

Art. 1415 Incalzirea cuvei malaxorului prin interme cliul pereilor dubli Se va face cu ap calda, care s nu depeasc

temperatura de 130C.
In cazul Incalzirii cuvei malaxorului cu abur, acesta nu va avea presiunea mai mare de 0,3 atm., jar carcasa cu pereii dubli ai
cuvel, trebuie s asigure aburului liber trecere.
Art. 1416 Introducerea apei calde in carcasa malaxorului este intcrzis de a se face la retea. Asigurarea presiunii de 0,3 atm.
se va face prin intermediul unui rezervor deschis, montat la 3 m inltirne.
Art. 1417 Este interzist spalarea Cu apa a echipamentului electric al malaxoruiui.
Art. 1418 Exploatarea utilajului se va face numai de ctre personalul calificat i instruit in acest scop.
Art. 1419 Golirea malaxorului dc coca se va face cu toata atentia, folosinduse strict tehnica golirii i toate mijloa cele
de siguran, pentru evitarea accidentelor.
Art. 1420 Intreinerea, repararea si once intervenii pentru buna functionare se vor face numai de personalul call ficat si
care a fost instruit In acest scop.
Masjna tie format batoane
Art. 1421 - Masina de format batoane se rnonteaza i fixeaz rigid pe pardoseala.
Art. 1422 Cosul de alimentare al masmi va fi astfel conceput, IncIt sa nu permit introducerea miiriilor in zona vaiturior
de presare a pastei de cartofi.
Art. 1423 Sistemul de antrenare al valturilor va fi protejat cu aparatori de protectie, fixate solid pe batiul maifiui.
Art. 1424 Echipamentul electric trebuie legat la nul ca protecie principal i la pmInt ca protectie suplimentara. Intre
careasa rnainhi i echipamentul electric se va asigura o legatura galvanica, jar uruburile care asigura contactele de protecie se
vor curaa periodic.
Art. 1425 Alimentarea cu pasta a mainii se va face ItnpingInd-o cu Ufl dispozitiv din lernn sau masa plastic, care va fi
astfel conceput, IncIt s flu patrunda Intre valuri1e de alimentiare.
15

Art. 1426 Curirea masinii pentru trecerea in repaus sau in timpul lucrului se va face numai dupa ce a fost deconectata de

la reteaua electrica.
Art. 1427 La spalare, se va avea grij ca apa s flu ajunga pe echipamentele electrice.
Art. 1428 Exploatarea, intreinerea, repararea i once interventie se vor face numai de personalul calificat i instruit in acest
scop.
Gelificator de batoane
Art. 1429 Gelificatorul se monteaza Intr-o incpere separat de celelalte utilaje care trebuie s aiba pardoseal mozaicata,
pereii p1acai cu materiale lavabile ca faiant, stiplex, ceramiea, mase plastice etc., jar partea de sus a pereiion i tavanul
vopsite In culoni deschise. Pardoseala incperii In jurul gelificatorului pe distant de 1,5 m va fi antilunecoas.
Art. 1430 Personalul de exploatare va fi dotat cu manusi termoizolante pe care In mod obligatoriu, le va folosi In timpul
manevreior instalatiei de abur i a rastelelor cu pro duse.
Art. 1431 Robinetul Cu ventil pentru admisia aburului In camera de gelificare se va Inchide doiar dupa ce personalul de
exploatare s-a asigurat ca s-a Inchis coloana de evacuare a ahurului din camera de gelificare i c s-a etanat ua camerei.
Art. 1432 Crucioareie pe care sInt aezate tvile Cu hatoane trebule manevrate cu gnija i numai prin Impingere.
Art. 1433 Tavile, care in mod obligatoriu trebule confectionate din materiale inoxiclabile (aluminiu, tabla inox sau mase
piastice) uor lavabile, vor fi aezate cu grija pe ra:steiele carueiorului.
Art. 1434 Exploatarea utiiajuiui se va face numai de personaiul calificat sau instruit in acest scop.
Art. 1435 Punerea In functiune a gelificatorului se va face nurnai dupa ce sa verificat starea de etaneitate a camerei, a
racordurilor i conductelor de abur i dupa ce ua de tip etans a fost lnchi.sa.
166

Art. 1436 Gelificaoru1, fund un utilaj In care organul activ este aburul fierbinte, toate conductele i prile camerei cc se

gsesc In zona dc lucru i in o Inaltime de sub 2,5 m vor fi izolate termic.


Art. 1437 Intreinerea, repararea si once alte interveniii, se vor face numai de ctre personalul calificat sau instruit In acest
scop.

Instalapa de spalare-zvIntare
Art. 1438 Camera sau instalatia de spAlare-zvintare se monteaza la nivelul incaperii.
Art. 1439 In mod obligatoriu, camera dc spalare-zvintare trebuie sa aib o buna instalatie de colectare si evacuare a apelor

folosite.

Art. 1440 CaiucioruI purttor al tvilor Cu batoane se va manevr:a prin Impingere, ghidIndu-se pe calea de rulare.
Art. 1441 La scoaterea din camera de gelificare caruciorul va fi tras u atentie, evitindu-se alunecarea.
Art. 1442 Pardoseala Incperii in care se gsete montata camera de spalare-zvIntare pe o arie de 1,5 m lateral i 2.5 m in

fata, trebuie sa fie antilunecoasa.


Art. 1443 Electroventilatorul pentru producerea aerului tare, precum i camera, vor fi legate la nul ca protectie principala i
la pamint ca protecie suplimentara, jar uruburi1e care asigurA contactele electrice se vor verifica i curata 1eriodic.
Art. 1444 Se interzic intrarea i stationarea persoaneicr in camera de spalare-zvIntare, precum i depozitarea altor rnateriale.
Art. 1445 Pereii interni ai camerei de splare-zvIntare von fi confectjonati din materiale care nu se oxideaza (tabla inox,
aluminiu sau mase plastice); camera de spaiare-zvIntare, se va pastra In perfect stare dc curatenie.
Art. 1446 Electroventilatorul cainerei va fi protejat impotriva apel i umezeiii, jar In timpul spalarii va fi scos din functiune.

Art. 1447 Pornirea sau oprirea electroventilatdrului Se va face cu mnui i cu gratar electroizolant sub picioare.
167
Art. 1448 Exploatarea camerei de zvintare-uscare se va fac.e numai de persona1u calificat i instruit In acest scop.
Art. 1449 Tntreinerea, repararea sau once alte interventii, pentru buna functionare a can erei de splare-uscare, se von face

numai de personalul calificat sau instruit in acest scop.


Masina de taiat batoane
Art. 1450 Maina de tAiat batoane trebuie fixat pe pardoseal, jar In jurul el se va asigura un spaiu de circulatie i exploatare
de 1,5 rn.
Art. 1451 Masina trebuie echipata. cu apartori la toate organele in friicare i la cutitul tietor.. Aprtoniie trebuic st fie
rezistente.
Art. 1452 Electromotorul i Intregul echiparnent electric vor fi legate la nul ca proteci:e principala i la pamint ca protecie
suplimentar.
Art. 1453 Toate interventiile de curare sau ungerea cutitului, culisele pOrtcuitthii, a anvelopelor, vaitunile precurn i a
celorlalte mecanisme de action;are se von face numai Cu sistemul de actionare, deconectat de la retea i cu plac
avertizoare ,,SE LIJCREAZA.
Art. 1454 Pornirea rnasinii se va face nurnai de la contactorul montat In aest scop, fund interzise impnovizatiile.
Art. 1455 Este interzis. nidicarea apartonii-vizor i introducerea mIinilor In zona onganului de alirnentare a mainij.
Art. 1456 Nu se admit goluri In alimentarea rnanii sau introducenea la taiene a batoanelor uscate Cu umiditate sub 200/o
sau a altor corpuri i obiecte.
Art. 1457 Exploatarea, intretinerea, repararea i oncare alta interventie se vor face numai de ctre personalul ca lificat
sau instruit In acest scop.

Usctorul
Art, 1458 Montarea uscatonului se face la nivelul parc loselii.
Art. 1459 Rotorul ventilatorului aerotermei va fi IJrevzut CU apratoare.

168
Art. 1460 Electromotorul, aeroterma, carcasa usctoru]ui i Intreg echipamentul electric vor fi legate la nul ca protectie
principala i la pamlnt ca protecie suplimentar.
Art. 1461 Punerea in functiune a aerotermei i expioatarea se var face numai de personalul calificat i instruit In
acest scop.

Art. 1462 Toate conductele pentru agentul termic, care alimenteaz uscatorui, vor fi obligatoriu izolate termic.
Art. 1463 Uscatorul va fi prevzut cu aparatura de control i reglare a timpului de lucru care se va mentine in stare perfect
de curenie.
Art. 1464 Intretinerea, repararea i once interventie pentru buna funetionare se vor iace numai de persoane calif i cate sau
instruite In acest scop.
Baja de expandare
Art. 1465 Incaperea in care se monteaz baia de ex pandare trehuie s aib un finisaj adecvat, peretii p1acai cu faianta
pina la InAltimea de 2 m, lar restul i piafoanele vopsite in culori deschise. Pardoselile In mod obligatoriu vor fi mozaicate.
Art. 1466 Fata orizontala a cuptorului bMi de expandare trebuie sa fie acoperita cu tabla inoxidabila, jar partile laterale
placate cu faiantA alb pentru mentinerea In bune conditii de igien.
Art. 1467 - Cuptorul bMi de expandare trebuie s aiba un foarte bun tiraj, jar deasupra sa o instalatie eficjenta de captare a
gazelor i aburului cc se forrneaz.
Art. 1468 Peretii cuptorului bali de expandare tre buie bine izolati termic pentru evitarea suprainclzirii pnin radiatie, jar
in zona de lucru a operatorulul se vor lua masuri suplirnentare de izolare termica.
Art. 1469 Baja de expanciare Si cou1 pentru imersie a cartofilor pentru expandare se vor confectiona djn otel inoxidabil
pentru menjnerea igienei pernianente.
Art. 1470 Minerul cosuiui pentru imersie se va confectiona din materiale termoizolante.
169

Art. 1471 Este interzisa lasarea nesupravegheat a bail de expandare cti uleiui In bale L focul. aprins.
Art. 1472 Incarcarea coului de cartofi pentru expandare se face In afar, flu deasupra4 bali, ci alturi pentru a Se evita

formarea i impratierea stropilor de ueli Incins, care pot provoca aisuri.

Art. 1473 In cazul aprinderii uleiuiui in baie, stingerea nfl se va face cu ap, ci se va folosi stingtorul Cu praf CO2.
Art. 1474 Se interzice turnarea sau ajungerea apei sub form de stropi In ulei din baie, pentru a se evita Improcarca uleiuiui,

care poate produce arsuri grave.


Art. 1475 Iluminatul local deasupra i In jurul bail de expandare trebuie bine I acut.
Art. 1476 Schimbarea uleiului din baia de expandare se va face nurnai dupa rcire cu cani de golire special confecljonate
Si numal dup cc acesta a fost evacuat in intregirne, se va scoate baja pentru curatire.
Art. 1477 Este interzisa irnpratierea in timpul umple-. iii bail sau scurgerea In timpul lucrului a uleiului pe jos, pen tru a
se evita accidentarea prin alunecare.
Art. 1478 Aprinderea focuiui la baja de expandare se va face de persoane instruite i Insarcinate in acest scop. Aprinderea se
va face nurnai dupa o verificare atent i convingerea ca instalaia de alimentare i ardere a combustibilu lui este In stare
perfecta de functionare.
Art. 1479 Exploatarea haii de expandare se va face nurnai dc personalul calificat i instruit In acest seop.
Art. 1480 Intretinerea, repararea si once alte inter ventii la baja de expandare i instalatiile anex se von face numai de
catre personalul calificat sau instruit In acest scop.

Zyintatorul vibrator de ulel


Art. 1481 Excesul de ulei se indeprteaza cu ajutorul zvInttorului mcanic, care trebuie fixat solidar cu pardoseala.
Art. 1482 Este interzisa punerea in functiune a zvIn tatorului de ulel dac mecanismele In micare nu sInt prote jate.

ApAratorile trebuie sa fie bine fixate pe locul ion, re-V zistente.

170
Art. 1483 Echipamentul e1ecric trebuie legat la nul ca protecie principala i la pamint ca protecie suplimentara, jar

uruburiie care asigura contactele de protectie se vor veil flea si curata periodic.
Art. 1484 Nu Se admite impratierea uleiului In jurul zvinttorului.
Art. 1485 Exploatarea zvinttorului se va face de CA tie personal instruit In acest scop.
Art. 1486 - Intrenerea, repararea sau once alte interven ii In scopul bunei functionri se vor face nuniai de perso nalul
calificat sau instruit In acest scop.
Rastele pentru tAvi
Art. 1487 Rasfelele pentru tAvi trebuie sA fie pAstrate In bunA stare de functionare, cu rotile unse.
Art. 1488 Aezarea tAvilor pe rastele se va face cu gnijA pentru a Se evita cAderea i accidentarea, evitinclu-se

supraIncArcarea.
Art. 1489 Manipularea rastelelor se va face numai prin Impingere, jar la scoaterea br din gelificator, spAlAtor
-sau uscAtor, se vor trage Cu grijA, pentru a se evita lunecarea. Art. 1490 Rastelele flu se vor lAsa sA ruleze libere pe
pardoseli, ci vor fi In permanenta tinute cu mIna pentru a se putea frina i opri la timp.
Art. 1491 Manipularea br se va face de persoane instruite In acest scop, iar reparatlile se vor face numai de cAtre 1AcAtui
de Intretinere.
Art. 1492 TAvile perlLru gelificat, spAlat-zvintat batoanele de eartofi, vor fi confectionate din aluminiu sau otel inox, vor
avea muchiile intoarse, ian coiturile bine finisate, pentru a se evita rAnirea prin tAiere, zgIriere etc.
Art. 1493 TAvile pentru uscarea soizilor de cartofi flu se admit sA aibA achii sau cuie, care pot produce rAniri.
Art. 1494 SInt iriterzise manipularea, ridicarea, transportarea dintr-o datA a unui numAr prea mare de tAvi, deoarece
scApind din ibratele manipulatorului prin cAdere, pot produce accidente.
Art. 1495 Manipularea, repararea sau spAlarea tAvilor se vor face numai de pevsonalul instruit In acest scop.
171

D. FLORICELE DIN PORUMB


1. CERNEREA PORUMBULUI
Art. 1496 Cernerea porumbului se face manual. Sita manuaia pentru cernut porumb trebuie sa fie prvzut cu mInere bine

geluito, fara crpaturi sau alte defeciuni, care pot. provoca accientarea muncitorilor care acioneaza sita.
2. EXPANDAREA PORUMBULUI

Maina de expandat porumb


Art. 1497 Introducerea iorumbului in buncrul de all rnentare se face mecanic sau cu ajutorul unei scafe.
Art. 1498 Inainte de punerea In funciune a mainii se verifica dac cou1 de alimentare i ecluza sint perfect curate i nu contin
corpur5. straine.
Art. 1499 Radianii, pIlnia de evacuare i interiorul camerei de inclzire trebuie s fie curate sau sa flu contin boabe de
porumb, pleav sau aite impuritai ce at putea duce Ia o ardere defectuoasa, dInd emanatie de gaze si pericol de aprindere a
floricelelor.
Art. 1500 Se va verifica dac instalaiile de protecie prin legare la nul i la pmfnt sint in stare de fundionare.
Art. 1501 Aprinderea radiantilor se va face numai cInd tarnburii se rotes:c.
Art. 1502 Aprinderea i stingerea focurilor se vor face de cStre fochist autorizat sau de ctre o persoana instruita special In
acest scop.
Art. 1503 PenI:ru aprinderea radiantilor se va folosi 0 fetil.
Art. 1504 Ordinea de aprindere a radiantilor se va face din partea de alimentare cia gaze, deschizinduse treptat cu atentie
caneaua de alimentare a radiantului. Numai dupa ce racliantul s-a aprins complet i arde perfect, se trece la aprin. derea
radiantului urmator.
Art. 1505 Regiarea ternperaturii necesare expandarii porumbului se face dupa cerinte, de la celulele de gaze centrale sau de
la canelele montate La fiecare radiant de etre fochist sau muneitorul instruit special In acest scop.

172
Art. 1506 In cazul dud maina de expandat porumb funcioVneazA in permanena 24 ore, este necesarA la fiecare .8 ore
curirea tamburilor.
Art. 1507 La oprirea lucrului, sa se goleasca rnaina de toate boabele de porumb i numai dupa trecerea acestora prin tambur,
se va proceda la stingerea radianilor de Ia canelele centrale, InchizIndu-se apol pe rInd caneaua de alirnentare la fiecare
radiant.
Art. 1508 Verificarea instalatiilor de gaze se va face periodic. Este interzis folosirea focului la depistarea scparilor de
gaze. A:ceast operaliune se va face numai cu spuma de sapun. In cazul scaparilor de gaze, se va opri imediat functionarea
focurilor.
CAPITOLUL XX V

FABRICAREA PASTEl DE CARTOFI


1. SORTAREA, SPALAREA I CURATIREA CARTOFILOR
Art. 1509 Operatiiie de sortare i splare a cartofilor se vor face in Incperi mnchise, amenaj ate in acest scop i care pe timpul
iernhi vor fi incalzite.
Art. 1510 Pardoseala Incperilor unde se efectueaz operaiile de sortare-spAlare i curirea cartofilor, trebuie sa fie
mozaicatd i cu panta corespunzatoare scurgerii apei la si foanele de pardoseala.

Masina de splat.sortat
Art. 1511 Maina de spalatsortat cartofi va fi alimen Vtata In mod ritmic prin intermediul unui buncar, montat pe maina

in acest scop. V
Art. 1512 Angrenajele rolelor conductoare ale tobei trebuie protejate pe ambele pri. V
Art. V 1513 Este interzis a Se excuta In timpul functionrii mainii diferite reglari sau puneri la punct.
173

Art. 1514 Este stricl interzisA introducerea miinilor In.. toba de sortare in timpul functionrii.
Art. 1515 Pardoselile Incaperilor In care se gsesc ma ini1e de sortat i euratat cartof I trebuie sA fie prevAzute cu
gratare din lemn.

Maina de curat
Art. 1516 Maina de curatat cartof I trebuie amplasata Intr-o incpere cu pardoselile mozaicate i pereii placati cu materiale
lavabile (faianta, ceramica etc.), jar spaiul de circulatie din jurul mainhi sa fie de minimum 1,5 m.
Art. 1517 Pornirea masinii trebuie sa se faca numai de la un automat de proteetie, fund interzis pornirea prin legturi

provizorli sau prin intermediul prizelor.


Art. 1518 Maina trebuie exp1oatati (Ic un muncitor instruit i care cunoate operatiile de exploatare, intreinere si verificare.
Art. 1519 Inainte de punerea In functiune a masinilor de sortat-spalat i curat se va verifica daca 1egturi1e
electromotoarelor Si ale masinilor la nulul de poziIie i pmInt sInt fAcute corespunzator.
Art. 1520 In timpul fun ctionarii se interzice introduce rea rniinilor in masinile de sortat i curaa!, precum Si efectua
rea altor interventii. Este interzisa alimentarea masinii fdra respectarea indicatiilor stabilite.
2. FIERBEREA SI TRANSFORMAREA CARTOFILOR IN PASTA
Art. 1521 Cazanul de fiert cartofi trebuie amplasat la o distant de eel puin 1 m de la pereti, tar distana intre cazane trebuie
sA fie de 1,5 m.
Art. 1522 Cazanul trebuie Incredintat pentru servire, incarcare i descarcare unei singure persoane, care trebule ins
truita pentru aceastA operatie.
Art. 1523 Este interzisa introducerea cartofilor In ca zan in tinipul fierberli sau cInd acesta este pun cu apa a crei
temperatura este ridicata.
174

Art. 1524 Incarcarea cazanului Cu cartofi pentru fier bere se va face CU couri, lazi sau alti reci.pieni a caror capacitate
sa flU depaeasca 20 kg. Cartofii se vor lasa sa cada ast fel Incit sa nu produca stropirea cu ap. fierbinte.
Art. 1525 Inclinarea cazanului peritru descarcarea car tofilor fierbinti se va face cu Ufl dispozitiv mecanic de bascu
lare, actionindu-se CU mare atentie de ctre muncitori pentru a se evita oparirea Cu vapori sau apa fierbinte.
Art. 1526 Tnainte dc curatirea sau de revizia cazanului se va opri sursa de Incalzire (focul deschis sau aburul) i se va rci
cazanul pin cind toate partile componente ajung la tern peratura sub 20CC. Racirea se va face CU apa.

Art. 1527 Cazanele vor fi prevAzute Cu conducte de preaplin, conducte de golire i supape de sigurana cind fier berea se
face sub presiune.
Art. 1528 Inainte de Inceperea fierberii se va verifica dac ventilul de golire este Inchis, in cazul fierberii cu flacar
deschisa. Daca fierberea se face cu aburi, atunci conducta de evacuarea con densului flu va fi prevzuta cu robinet.
Art. 1529 Deschiderea ventilului pentru intrarea aburului trebuie s se facS treptat i numai de catre munci.torul care face
exploatarea acestui utilaj i este instruit In acest scop.

Art. 1530 Presiunea aburului pen tru fierbere nu va dep i 0,7 kgf 1cm3.
Art. 1531 Muncitorii care lucreaz la cazanele de fiert cartof I nu trebuie sa stea cu spatele spre cazane In timpul fierberii Si

ii se interzice urcarea pe marginea cazanului deschis sau pe capacul acestuia cInd este Inchis.
Art. 1532 Masina de transformat cartofii In pasta se rnonteaz Ia o clistanta de eel putin I m de la perete i de 1,5 m de la
celelalte utilaje.
Art. 1533 Transportul cartofilor de la masa sau instalatia de racire la maina de transformat in pasta se va face cu recipienti
lavabili din masa plastic, tvi sau ladite din aluminiU, fund purtate pe carucioare. Descarcarea acestora In masina va fi
fcuta numai de o persoanS, treptat i cu maximum de atentie.
175
Art. 1534 In cazul In care masina de transformat cartofi In pastA flu poate fi montatA la nivelul pardoselii, se vor lua
mAsuri pentru construirea unor podee, asigurIndu-se astfel posibilitatea de alimentare In strictA securitate.
Art. 1535 Se interzice introducerea cartofilor In dispozitivul de alime:ntare a macmu cu mina. Pentru aceastA 0peratie se va folosi un ImpingAtor special din lemn sau masA plasticA.
Art. 1536 Exploatarea macmu de transformat cartofii In pastA va fi mncredintatA unei persoane instruite special.
Art. 1537 Dispozitivele organului activ cutitele i sitele se vor monta corect In lAcacul br pentru evitarea ruperii ci
iroducerea acicidentelor.
Art. 1538 Tntretinerea, repararea sau schimbarea anurnitor pAri ale macmu se vor face numai de mecanicul de Intretinere a
seciei.
Art. 1539 Inainte de punerea In funciune se va yenfica de cAtre mecanicul de serviciu, dacA organele active sint bine
montate i dacA apArAtorile de protecie i legAturile la nub si la pArnInt sInt bine efectuate.
Art. 1540 Se interzic cu desAvIrsire ungerea, curAtirea, schimbarea organelor active, precum i efectuarea altor lucrAri de
Intretinere i verificare In timpul functionArii.
Art. 1541 CurAtirea, spAlarea i repararea macmu de transformat cartof ii In pastA le vor face nuniai in stare de repaus ci cu
siguranele scoase de la tabloul electric.
3. TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI LIVRAREA
PASTEl DE CARTOFL

Art. 1542 Pasta de cartofi se depoziteazA In recipieni din masA plastiicA sau din aluminlu ca: tAvi, lAdite, bidoane, cAldAri

etc., care In mod obligatoriu trebuie sA fie acoperite.


Art. 1543 Transportul recipieniior cu pastA de cartofi de la sectia de fabricatie In sectiile de panificaie se va face cu
mijboace adecvate.

Art. 1544 Recipienii cu pastA de cartofi se depoziteaza pe rafturi pinA la InAltimea de maximum 1,5 m.
176

CAPITOLUL XXI

CONFECTIONAREA PIROTINELOR I PUNGILOR


DE POLIETILENA
A. CONFETIONAREA PIROTINELOR
Masina de stantat
Art. 1545 Punerea in funciune a utilajului este permisa nurnai daca organele In micare sint acoperite cu aprtori.
Art. 1546 Se interzice exploatarea utilajului fr asigurarea presei prin cele doua uruburi.
Art. 1547 Infroducerea Si scoaterea setului de coli pentru tanat i a sbanei sub pres se vor face numai cu pl ansete.
Art. 1548 Nu se va folosi presa Inainte de fixarea apratorii din faa muncitorilor.
Art. 1549 Exploatarea se va Incrcdina nurnai muncitorilor instruiti special pentru aceasta operatie.
Masina de ondulat
Art. 1550 Este interzisa punerea in functiune a masinii Inainte de asigurarea la dubla protecie, aprtori de protecie,

aparate de semnalizare etc.


Art. 1551 In timpul functionrii este interzis a se interveni la matrit sau aranjarea discurilor.
Art. 1552 Acionarea pistonului Cu matri se va face sirnultan de la butoanele din fat cu ambele mImi.
Art. 1553 Se interzice once intervenie in timpul functionarii mainii.
Art. 1554 Exploatarea mainii Se va face numai de muncitori instruitj In acest scop.
12 c. 225 177

Maina de termosudat laterale


Art. 1555 Exploatarea mainii va fi Incredinata numat muncitorilor special instruiti.
Art. 1556 Este interzisa pinerea In functiune Inainte de asigurarea la dubia protecie i existena aprtorilor de protectie

la organele In miicare.
Art. 1557 Fixarea lateralei pentru terrnosddat Se face cu ambele mImi fund interzisa apropierea miinilor de zona de
termosudare la o distanta mai mica de 4 cm, In ambele parti.
Art. 1558 - Se interzice introducerea rniinii sub rezis tena de termosudare i atingerea acesteia.
Art. 1559 Once interventie de reparare, ungere, curtire se va executa numai cu maina scoas din priza i deconect:at de la
compresor.
Maina finala
Art. 1560 Exploatarea este permis numai muncitori- br special instruiti pentru aceasta operatie.
Art. 1561 Este interzisa alimentarea mainii pe piri1e laterale, aceast operaiune facIndu-se numai din fata mainhi.
Art. 1562 Este interzis punerea In funciiune Inainte de asigurarea la dubia protecie i far dispozitivul de ventuze pentru
preluarea produsului i semnalizarea luminoasa.
Art. 1563 Se interzice punerea mIinii pe rezistene1e de termosudare sau introducerea br sub matrite.
Art. 1564 In tiinpul functionarii este interzis once interventie la utilaj.
B. CONFECTIONAREA PUNGILOR DE POLIETILENA

Instalatia de confectionat folia


Art. 1565 Funcionarea instalatiei este interzis fra apartoni de protectie la organele In mcare, fra dubla pro tectie.
178

Art. 1566 Exploatarea este permis numairnuncitorilor califIcai i instruii special pentru aceste operaii.
Art. 1567 In timpul funcionarii este interzisa intro-v ducerea miinii In pIlnia de alimentare.
Art. 1568 Trecerea foliei printre cele doua valuri se face cu multa atentie fund interzis apropierea miinhi de valturi la o

distant mai mica de 78 cm.


Art. 1569 Pentru evitarea Incrcrii cu electricitate statica pe tot timpul rularii foliei va fi montata o lamel metalica
(legata Ia capul mainii care sa atinga In permanent rola).
Art. 1570 Tierea folici la term inarea unei role se va face cu cuitul de la stinga la dreapta.
Maina de termosudat d tSiat pung
Art. 1571 - Funciionarea rnaiinii este permisa numai cu separarea de protectie ca masur de electrosecuritate i cu
instructiuni de protecie a munch. Este interzis a funciona instalatia de racire.
Art. 1572 - Tdierea pungilor dupa terniosudare se va face cu ajutorul di:spozitivului dc taiere, interzicInduse fobsirea
lamei Cu mina.
Art. 1573 Schimbarea rezistentei sau once alta operatiune de reparare, curtire se va executa numai cu macma scoasa din
priza.

Art. 1574 - Sc interzice introducerea miinii Intre bacurile de termosudare i apropierea la mai puin de 5 cm.
CAPITOLUL XX11

NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCh IN CADRUL ATELIERULUI PENTRU


INTRETINEREA ECHIPAMENTULUI DE LUCRU
Art. 1575 Echipamentul de protectie se spal, calca i repara In atelierul unitatii organizat i dotat In acest scop.

119

Art. 1576 Mainile de splac echipamentul se monteazA In camere special amenajate i sInt exploatate de personal instruit

In acest seep.
Art. 1577 Pentru defeciunile iite in timpul lucrului se anunta mecanicul sau electricianul de serviciu pentru a le remedia.
Art. 1578 Pornirea sau oprirea masinhlor de spalat se va face de la aparatul electric, a crui montare este interzisa pe
maina.
Art. 1579 Uiie tobei mainii de spalat prin care se introduc materiale pentru spalat vor fi prevAzute cu microcontacte
electrice care la intervenia pentru deschidere s opreasc functionarea mainii.
Art. 1580 Maina de splat trebuie prevazut cu aparatori la organele exterioare In micare i once intervenie se va face
numai cInd aceasta este In stare de repaus.
Art. 1581 Centrifuga pentru iiscat rufe va fi montata solidar de pardosealA i prevzuta cu microcontact. Incancarea ci cu

Ca

rufe se va face uniform. Tn cazul cInd se constata


centrifuga se opret:e, se redistribuie incarcatura.
Art. 1582 Mainile de splat i centrifugile pentru uscat sInt legate la nu]. ca protecie pnincipala i la pamInt ca protecie
suplimentara i dotate cu podee electroizolante.
Art. 1583 Muncitorii care expioateaza maini1e de spalat i centrifugile de uscat vor purta obligatoriu echipa ment de
protecie : cizme, mnui i or do cauciuc.
Art. 1584 Este strict interzisa aclionarea butoanelor de pornire-oprire a rnainilor de splat-uscat cu mIiniie urnede i far a
sta cu picioarele pe podeul electroizolant.
Art. 1585 Se interzice cu desvIrsire Intrebuintarea benzinei sau a aitr lichide inflamabile la spiarea rufelor.
Dc asernenea nu se var imprtia pe pavirnent bucati de sapun sau materiale de apret (amidon).
Art. 1586 Fierul de clcat se va lega la nul, iar personalul care calc echipamentul va sta cu pieioarele pe podee sau
covoare electroizolante.
Art. 1587 Fiarele de ciilcat intre doua actionari (cInd se schirnb ruf a sau se aaz pe mas) se pun pe supori metalici
termoizolanti pentru a Impiedica pericolul de ineendiu.
1)80

Art. 15S8 La lsarea lucrului, fiarele de calcat se vor scoate din prize i Se vor depozita pe un rastel metalic departe de

once material combustibil, pentru a se evita penicolul de incendiu.


Art. 1589 Masinile de cusut eleetrice din dotarea atelierului de reparat echipamentul trebuie legate in nul ca protectie
prineipala i Ia pamInt ca protectie suplimentar.
Art. 1590 Muncitoril care lucreaz la masinile de cusut vor lucra cu atentie pentru a evita once pericol de accidentare.
Art. 1591 Defectiunile niasinilor de cusut se vor reme dia nurnai de catre personalul calificat corespunzator.
Art. 1592 Incperile In care sint montate maini1e de spaiat i centrifugile pentru us.care i daca sInt amenajate i. camere cle
uscare prin evaporarea liberA a apei acestea vor ii prevazute obligatoriu cu instalatie de exhaustare a vaporilor de ap.