Sunteți pe pagina 1din 2

20.10.

2015

LEGEA213/1998privindbunurileproprietatepublica.Actualizata2013

EuroAvocatura.ro
Coordonator: Av. MariusCatalin Predut
Marti 20 Octombrie 2015
Acasa

StiriJuridice

DictionarJuridic

Jurisprudenta

Legislatie

Articole

LibrarieJuridica

AvocatDreptulMuncii

InfoDosar.ro

Consiliere.Asistenta.Reprezentare

Urmarestedosaruldininstanta

Forumjuridic

Institutii

Consultanti

WoltersKluwerRomania

AcasaLegislatieLegislatieCivila

Cauta

LEGEA 213/1998 privind bunurile proprietate publica. Actualizata


2013
dinsubsectiuneaLegislatieCivila

EuroAvocatura.ro
17.717aprecieri

miplacePagina

Fiiprimuldintreprieteniiticruiaiplaceasta
Publicat10Apr2013
45396citiri

Distribuie

ComentariisiMaterialeconexe!

LEGEAnr.213/1998privindbunurileproprietatepublica.
Actualizata2013
PublicatainMonitorulOficialcunumarul448din24
noiembrie1998
CAPITOLULI:Dispozitiigenerale
Art.1,2si3abrogate
Art.3
(1)Domeniulpublicestealcatuitdinbunurileprevazutelaart.135
alin.(4)dinConstitutie,dincelestabiliteinanexacarefaceparte
integrantadinprezentalegesidinoricealtebunuricare,potrivitlegii
sauprinnaturalor,suntdeuzsaudeinterespublicsisuntdobandite
destatsaudeunitatileadministrativteritorialeprinmodurile
prevazutedelege.
(2)Domeniulpublicalstatuluiestealcatuitdinbunurileprevazutela
art.135alin.(4)dinConstitutie,dinceleprevazutelapct.Idinanexa,
precumsidinaltebunurideuzsaudeinterespublicnational,
declaratecaatareprinlege.
(3)Domeniulpublicaljudetelorestealcatuitdinbunurileprevazutela
pct.IIdinanexasidinaltebunurideuzsaudeinterespublic
judetean,declaratecaatareprinhotarareaconsiliuluijudetean,daca
nusuntdeclarateprinlegebunurideuzsaudeinterespublic
national.
(4)Domeniulpublicalcomunelor,aloraselorsialmunicipiiloreste
alcatuitdinbunurileprevazutelapct.IIIdinanexasidinaltebunuri
deuzsaudeinterespubliclocal,declaratecaatareprinhotararea
consiliuluilocal,dacanusuntdeclarateprinlegebunurideuzsaude
interespublicnationalorijudetean.
Art.4
Domeniulprivatalstatuluisaualunitatiloradministrativteritoriale
estealcatuitdinbunuriaflateinproprietatealorsicarenufacparte
dindomeniulpublic.Asupraacestorbunuristatulsauunitatile
administrativteritorialeaudreptdeproprietateprivata.

INFODOSAR.RO
CautaonlinedosaruldinInstanta:
nr/nr/an

CautaDosar

Stiri Spete Articole Legislatie Forum

CELEMAINOISTIRIJURIDICE
ANAFaaprobatformularul630siformularul632
privindstabilireaCASS

(P)Angajareavocat/avocatstagiar

CMSisidezvoltaechipadinRomaniaprin
cooptareaCristineiPopescu,expertpeproblemede
reglementare
AvocatulAlexandruLazaresteprimulpartener
romanalfirmeideavocaturaIntLaw,Spania
[Sondaj]:Suntetideacordculegalizareamitei
pentrumedici?

ModuldegrileONLINEpentruadmitereain

PreiaGRATUITStiri!

Art.5Abrogat
Art.6
(1)Facpartedindomeniulpublicsauprivatalstatuluisaualunitatiloradministrativteritorialesibunuriledobanditede
statinperioada6martie194522decembrie1989,dacaauintratinproprietateastatuluiintemeiulunuititluvalabil,cu
respectareaConstitutiei,atratatelorinternationalelacareRomaniaerapartesialegilorinvigoareladatapreluariilor
decatrestat.
(2)Bunurilepreluatedestatfarauntitluvalabil,inclusivceleobtinuteprinviciereaconsimtamantului,potfirevendicate
defostiiproprietarisaudesuccesoriiacestora,dacanufacobiectulunorlegispecialedereparatie.
(3)Instantelejudecatorestisuntcompetentesastabileascavalabilitateatitlului.
CAPITOLULII:Regimuljuridicalproprietatiipublice
Art.7Abrogat
Art.8
(1)Trecereabunurilordindomeniulprivatalstatuluisaualunitatiloradministrativteritorialeindomeniulpublical
acestora,potrivitart.7lit.e),seface,dupacaz,prinhotarareaGuvernului,aconsiliuluijudetean,respectivaConsiliului
GeneralalMunicipiuluiBucurestioriaconsiliuluilocal.
(2)Hotarareadetrecereabunurilorpoatefiatacata,inconditiilelegii,lainstantadecontenciosadministrativ
competentainacareirazateritorialaseaflabunul.
(3)Trecereaindomeniulpublicaunorbunuridinpatrimoniulsocietatilorcomerciale,lacarestatulsauounitate
administrativteritorialaesteactionar,sepoatefacenumaicuplatasicuacorduladunamgeneraleaactionarilor
societatiicomercialerespective.Inlipsaacorduluimentionat,bunurilesocietatiicomercialerespectivepotfitrecutein
domeniulpublicnumaiprinproceduraexproprieriipentrucauzadeutilitatepublicasidupaojustasiprealabila

http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1084/LEGEA_213_1998_privind_bunurile_proprietate_publica__Actualizata_2013

1/2

20.10.2015

LEGEA213/1998privindbunurileproprietatepublica.Actualizata2013

despagubire.
Art.9
(1)Trecereaunuibundindomeniulpublicalstatuluiindomeniulpublicaluneiunitatiadministrativteritorialesefacela
cerereaconsiliuluijudetean,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisauaconsiliuluilocal,dupacaz,
prinhotarareaGuvernului.
(2)Trecereaunuibundindomeniulpublicaluneiunitatiadministrativteritorialeindomeniulpublicalstatuluiseface,
lacerereaGuvernului,prinhotarareaconsiliuluijudetean,respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisau
aconsiliuluilocal.
Art.10
(2)Trecereadindomeniulpublicindomeniulprivatseface,dupacaz,prinhotarareaGuvernului,aconsiliuluijudetean,
respectivaConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisauaconsiliuluilocal,dacaprinConstitutiesauprinlegenuse
dispunealtfel.
(3)Hotarareadetrecereabunuluiindomeniulprivatpoatefiatacatainconditiileart.8alin.(2).
Art.12
(5)Inlitigiileprivitoareladreptuldeadministrare,statulestereprezentatdeMinisterulFinantelorPublice,iarunitatile
administrativteritorialedecatreconsiliilejudetene,deConsiliulGeneralalMunicipiuluiBucurestisaudeconsiliile
locale,caredaumandatscris,infiecarecaz,presedinteluiconsiliuluijudeteanoriprimarului.Acestapoatedesemnaun
altfunctionardestatsauunavocatcaresailreprezinteinfatainstantei.
Art.13Abrogat
Art.14
(1)Inchiriereabunurilorproprietatepublicaastatuluisauaunitatiloradministrativteritorialeseaproba,dupacaz,prin
hotarareaGuvernului,aconsiliuluijudetean,aConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisauaconsiliuluilocal,iar
contractuldeinchirierevacuprindeclauzedenaturasaasigureexploatareabunuluiinchiriat,potrivitspecificului
acestuia.
(2)Contractuldeinchirieresepoateincheia,dupacaz,cuoricepersoanafizicasaujuridica,romanasaustraina,decatre
titularuldreptuluideproprietatesaudeadministrare.
Art.15
Concesionareasauinchiriereabunurilorproprietatepublicasefaceprinlicitatiepublica,inconditiilelegii.
Art.16
(1)Sumeleincasatedininchiriereasaudinconcesionareabunurilorproprietatepublicasefac,dupacaz,venitlabugetul
destatsaulabugetelelocale.
(2)Incazulincarecontractuldeinchiriereseincheiedecatretitularuldreptuluideadministrare,acestaaredreptulsa
incasezedinchirieocotaparteintre2050%,stabilita,dupacaz,prinhotarareaGuvernului,aconsiliuluijudetean,a
ConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisauaconsiliuluilocalprincaresaaprobatinchirierea.
Art.17Abrogat

EuroAvocatura.ro
17.717aprecieri

miplacePagina

Fiiprimuldintreprieteniiticruiaiplaceasta

ULTIMELECOMENTARIISINOTE
GardaFinanciaraSectiaVaslui:bunaziuaasdorisa
sefacauncontrollamagazinuldinsatulsi...
TarguJiuExecutorJudecatorescBarsasteanu
Florian:vamsunatdenenumarateori,vamscrismail,
decenuluatile...
PrimariaDiculesti:PrimaruldincomunaDiculesti,ce
studiiavetilabaza?Cred,...
PaduraruGabrielDumitruExpertizafizicochimicaa
probelormateriale:Bunaziua!Suntstudentala
criminalisticainanulIIsiasdori...
AntohieCristinaExpertizafizicochimicaaprobelor
materiale:Bunaziua!Suntstudentalacriminalisticain
anulIIsia...

CAPITOLULIII:Dispozitiifinale
Art.18
Evidentacontabilfinanciaraabunurilorcarealcatuiescdomeniulpublicalstatuluisialunitatiloradministrativ
teritorialesetinedistinctincontabilitate,potrivitnormelormetodologiceelaboratedeMinisterulFinantelorsi
aprobateprinhotarareaGuvernului.
Art.19
(1)Inventarulbunurilordindomeniulpublicseintocmesteintermende9lunideladataintrariiinvigoareaprezentei
legi.
(2)Intermende45deziledeladataintrariiinvigoareaprezenteilegi,DepartamentulpentruAdministratiePublica
Localavaelabora,pebazapropunerilorconsiliilorjudetene,aleConsiliuluiGeneralalMunicipiuluiBucurestisauale
consiliilorlocale,dupacaz,normeletehnicepentruintocmireainventarului,pecarelevasupunespreaprobare
Guvernului.
Art.20
(1)Inventarulbunurilordindomeniulpublicalstatuluiseintocmeste,dupacaz,deministere,decelelalteorganede
specialitatealeadministratieipublicecentrale,precumsideautoritatilepublicecentralecareauinadministrare
asemeneabunuri.
(2)Centralizareainventaruluimentionatlaalin.(1)serealizeazadecatreMinisterulFinantelorsisesupunespre
aprobareGuvernului.
napoi

Distribuie

UTILE
CalculatorTaxaJudiciaradeTimbru
CalculatorSalariulNetsiBrut
CalculatorTVA24%si9%
Calculatorratasidobanda
ValidatorCNP
Distantaintrelocalitati
PreiagratuitStirileEuroAvocatura.ro
CumputetipublicapeEuroAvocatura.ro

PublicitatepeEuroAvocatura.ro

Inainte

Afiseazatextulpeosingurapagina

miplace

Acasa|Dictionar

Tweet

|Jurisprudenta

37

|Legislatie

|Stiri

|Articole

|Institutii

|ForumJuridic

|Localitati|Contact|Trimitearticol/stire|Publicitate

Parteneri:Cabinetdeavocat|InstitutiiPublice|AvocatPenalistBucuresti|AvocatDreptulMuncii|AvocatMediator|MediatorBucuresti|InfoDosar.ro|ConsultantaImobiliara
delaAZ

http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1084/LEGEA_213_1998_privind_bunurile_proprietate_publica__Actualizata_2013

2/2