Sunteți pe pagina 1din 66
INCD URBAN - INCERC BUCUREST! ico, Rectan: geet erase Beer Remi INCER’ Fax: 021 2550062 ; e-mail: urban-incerc@incd.ro , www.incd.ro- Colectiv de coordonare: Director General: Cont. Univ. Or. Arh. Vasile MEITA - INCD URBAN-INCERC Director Economic: Ec. Minaela SANDU - INCD URBAN-INCERC Director Stine: Dr. Ing. Emil-Sever GEORGESCU - INCD URBANINCERC Director: Ing. Cristian Paul STAMATIADE - MD.R. Toate drepturile acestei editi sunt rezervate INCD URBAN - INCERC. Nu este permisa reproducerea integrald sau partiald a materialelor din Buletinul Constructiior fara consimtémantul scris al editorului ATENTIE! Responsabilitatea continutului materialutui tiparit in acest numar, apartine in totalitate autorilor. BULETINUL CONSTRUCTIILOR Vol. I Serie nowt Reglementare tehnicd .Ghid privind proiectarea gi executarea lucrarilor de reabiltare termica a blocurilor de locuinfe", Indicativ GP 123 - 201: CONTINUT 2013 2013, MINISTERUL DEZVOLTARI REGIONALE GUVERNUL ROMANIEL STADMINISTRATIE] PUBLICE ORDINUL nr. 2211 din 26.06.2013, pentru aprobarea reglementaril tehnice ‘»Ghid privind proiectarea sf exeeutaren Inerarilor ‘de reabilitare termict a blocurilor de locuin(e”, Indieativ GP 123 -2013 vind in vedere Procesal-verbal de avizare nr. 3/2013 al Comitetului tehnic de litate nr, 13 ,Performanta energetca a clBdirilo si Procesul-verbal de avizare 1/2013 al Comitesului tehnie de coordonare general, ‘in conformitate cu prevederile at, 10 gi an. 38 alin, 2 din Legea ar. 10/1995 privind calitatea tn construct, en modificrileulterioare, si ale at. 2 alia. (3) si 4) aferente actvittii de reglementare in construct, urbanisis, amenajarea teritoriul si habitat, aprobat prin Hotérirea Guvernului ar. 203/2003 penvn aprobarea Regulamentuli Privind tipurile de reglementiri tehnice si de cheluieli aferente activitiii de reglementare in constricii. urbanism, amengjares feritoriviui gi habitat, precum si @ Normelor metodologice privind crteile si modul de alocare a semelor necesare unor lucrari_ de intervenjie in prima urgenta la constucsi vulnerable gi care previnis pericol public, cu modificarte si complesirileulterioare, fn temeiul ar. 4 pet. 1 ite) sol art. 12 alin. (7) din Hosirérea Guvernului aw. 12013 privind organizarea si functionarea Ministeraiui Dezvottiri Regionale si Adiinistratiei Publice, din Regulamencal privind tiple de teglementiritehnice si de cheltuic viceprim-ministru, ‘ministrul dezvolticié reglonale sf administratiel publice,emive prezentul ORDIN: A. 1 Se aproba reglementarea tehnicé ,Chid privind proigctarea si exeeutarea lucrivitor de reabilitare termicd a blocurilor de loovinis”, indieativ OP 123-2013, claboratf de Institutul National de Corcotare-Deavaltare in Constructii, Urbanism gi Dezoltare Teritoriall Durabill. "URBAN-INCERC pare integrants din prezentul ordi An 2~ Prezentul ordin®) se public Monitoru! Oficial al Roméniet, Parte tsi ‘intr Tn vigoare la 30 de zile de la dava publica, prevonté fn anexa care face p.Viceprimminisins ‘ministrul dezvotcieit regionale gi administrasei publice Shaideh Sev, secretar de stat Anexa GHID PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA. LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE, Indicativ GP 123 - 2013 CUPRINS CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE SECTIUNEA 1: Object SECTIUNEA a2-a; Domeniul de aplicare SECTIUNEA a 3-2: Referine principale SECTIUNEA a 4-8: Terminologie $i abrevieri CAPITOLUL I: PROTECTAREA LUCRARILOR DE REABILITARE, CAPITOLUL II: CONDITH PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII TERMICE, SECTIUNEA 1: Generalitii SECTIUNEA a 2-a: Sisteme preconizate pentru termoizolarea peretilor exterior! {partes opact) SECTIUNEA a 3-2: Sisteme propase pentru termoizolarea acoperigurlor teras SECTIUNEA a 4-2: Sisteme pentru termoizolarea acoperiurilor cu sarpanti SECTIUNEA a 5a: Sisteme pentru termoizolarea plangeclor peste spatit reincalzite SECTIUNEA a 6. Sisteme pentru termoizolarea placlor de pe sol SECTIUNEA a 7-a: Crteri gi niveluri de performanta ale sistemelor preconizate peniralucrrile de reabilitare termica SECTIUNEA a 8-a: Crteri gi niveluri de performanta ale produselor utlizate penina lucrarile de reabilitaretermaica CAPITOLUL IV: CONDITI PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR, DE IZOLATH HIDROFUGE SECTIUNEA I: Date de tera (informative) privind i hidrofuge/termohidrofuge SECTIUNEA a 2-a: Criteri si niveluri de performant§ ale sistemelor gi produselor propuse pentru lucririle de reabilitare hidrofug’ atte CAPITOLUL V: CONDITH PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE REABILITARE A ELEMENTELOR EXTERIOARE, VITRATE (FERESTRE $I USI) SECTHINEA 1: Date de term SECTIUNEA a 2-a: Modalititi de reabilitare a timplariei exterioare SECTIUNEA a 3-a: Criterisiniveluri de performantd ale tamplariei pentru cerinje’ fundamentale aplicabie constructilor SECTIUNEA a 4-a: Criteri i nivelur de performanta ale componentelor ‘ampli propuse pentru ucrarte de reabiltare SECTIUNEA a Sa: Elemente fixate pe fiqad adiacente goluriler de fereste $i us CAPITOLUL VI: PREVEDERI PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE INSTALATI SECTIUNEA 1: Generalitsi SECTIUNEA 0 2-e: Date de teri “4 4 “ mu 3 2 3 39 55 55 a SECTIUNEA a 3-a: Soluti posibile de reabilitare energetic a instalafiior SECTIUNEA a 4a: Principi privind proigetarea fucrirlor de reabiltare a instalaiilor SECTIUNEA a 5-a: Crteti de performangs ale lertrilor de instalayit CAPITOLUL Vil: CONDITH TEHNICE PENTRU EXECUTIE SECTIUNEA 1: Generalitgi SECTIUNEA a 2-a: Lucriti pentru pregitirea suprafefelor suport SECTIUNEA a 3-a: Montarea timplitiei (ferestre gi usi exteioere) SECTIUNEA 4a: Aplicarea strturilor ansamblului termoizolant compact Ia SBCTIUNBA a 5.a: Aplicarea termoizolatiei la plangecle peste spatiineincdlzite SECTIUNEA a 6-a: Aplicsrea termoizolatiei la acoperiguri SECTTUNEA a 7-a: Aplicarea stratului/sistemului hidroizolant SECTIUNEA a 8-2: Lucririle de reabilitare a instalagilor ANEXA 1-CERINTE MINIME PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSELOR TERMOIZOLANTE ‘Tabelul 1.1 ~ Ceringe minim pentru caracteristicile tehnice ale produselor din polistiren expendat (EPS); ‘Tabelul 1.2 ~Cerinfs minime pentru caracteristiiletehnice ale produselor din polistiren extrudat (XP: ‘Tebelul 1.3~Ceringe minime pentru caracteristiiletehnice ale produselor din vati minerals (MW), ANEXA 2 (Informativi) - PREVEDERI LEGATE DE INSCRIPTIONAREA PRODUSELOR DIN POLISTIREN EPS SAU XPS ANEXA 3 -REFERINTE TEHNICE $I LEGISLATIVE 2 86 38 89 93 4 103 04 105 109 ho no 2 13 ns ny CAPITOLUL I: PREVEDERI GENERALE, SECTIUNEA 1: Obiect Art. Prezentul ghid se refer la proiectarea i executarea lucririlor de reabilitare termicé a anvelopei si a sistemelor de incilzire, necesare pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinge, Art.2 Ghidul include in conceptul de reabilitare termic& ansamblul de lucrari de interventie necesare si posibil de aplicat pe ansamblul clidirii (elemente de constructic si instalatii, Art3 Ghidul a fost elaborat in principal pentru reabilitarea termicé a blocurilor de locuinte. Prevederile acestuia se pot aplica gi pentru reabilitarea termic a locuinfelor unifamiliale. Informatiile tehnice din prezentul ghid se pot utiliza impreund cu reglementarea tehnicd ,Solufii cadru privind reabilitarea term higro-energeticd a anvelopei cladirilor de locuit existente”, Indicati SC 007-2013. Art. Ghidul prezint& aletuiri constructive, niveluri de performanja pentru materialele si sistemele utilizate, precum gi diverse moduri de realizare ale solutiilor de reabilitare termici, care pot fi adoptate in vederea reducerii consumului de energie si anume: (1) sporirea rezistentelor termice tinénd seama de performantele previzute in regiementirile tehnice in vigoare, sau superioare acestora, acolo unde este posibil, pentru partea opaci - pereti exteriori, plansee spre exterior sau peste subsol neincalzit, placa pe sol (la clidiri cu sau fird subsol) gi plangeul de peste ultimul nivel, prin izolare termica, cu mentiunea cd in prezenta reglementare nu se specific grosimea _termoizolatici, determinarea prin calcule a acesteia ficdndu-se pe baza altor reglementiri tebnice in domeniu; (2) utilizarea tampliriei eficiente energetic realizati fie prin reconditionarea timpliriei exterioare existente, _aferenti spatiilor comune si apartamentelor, fie prin inlocuirea acesteia cu tamplirie nou’, adecvaté; (3) executarea unor noi instalafii sau repararea instalajiilor existente, inlocuirea sau completarea acestora_ pentru imbunatajirea randamentului si reducerea consumului de energie, sau introducerea unor sisteme altemative pentru asigurarea partial / total a energiei, dupa caz, pentru producerea apei calde de consum, iluminat si/sau inealzire Art. 5 Ghidul cuprinde prevederi necesare proiectangilor si executangilor, precum $i celorlalti factori interesati, cu privire la : (1) reglementarile tehnice specifice, aplicabile, si standardele, in vigoare, care trebuie respectate la proiectarea si executarea lucrérilor de reabilitare termic& (2) clasele si nivelurile minime de performanya ale sistemelor in ansamblu si ale produselor din aledtuirea acestora (in principal termo i hidroizolante) care stau la baza alegerii, in etapa de proiectare si Ia departajarea sistemelor, in etapa de licitare; (3) conditiile care se impun in executie pentru realizarea diferitelor categorii de lucrari si coordonarea acestora din punct de vedere tehnologic. Art. 6 Ghidul sintetizeaz’ si coreleaz informafii din reglementirile tehnice specifice, aplicabile, si standardele, in vigoare, referitoare la reabilitarea termicd a blocurilor de locuinye. Art.7 Ghidul raispunde necesititii de —specificare/explicitare a caracteristicilor produselor utilizate ca termosistem la pereti, plansee sau plici gi termohidroizolatii la acoperisuri cuprinse in detaliile din reglementirile tehnice specifice, aplicabile, in vigoare, sub denumirea generic’ de termoizolatie sau hidroizolatic. Art8 Ghidwl completeazi lista masurilor pentru imbunatifirea performanjei energetice cu intervenfii asupra instalatiilor existente si relajille de coordonare a acestora cu lucririle de reabilitare a anvelopei. SECTIUNEA a 2-a: Domeniul de aplicare Art. Prezentul ghid se adreseazi proiectantilor, verificatorilor de proiecte, expertilor tehnici, auditorilor energetici pentru elddiri, executanfilor, responsabililor tehnici cu executia, dirigimilor de santier, operatorilor economici din domeniu, autoritatilor publice, onganismelor de verificare/control, investitorilor, proprietarilor, precum si celorlalti factori interesafi. Art10 Ghidul se utitizeazé in etapa de stabilire a solutiilor de reabilitare a clidiriior, pentru asigurarea datelor necesare elaborarii proiectului tehnic, a detaliifor de executie si in principal a caietelor de sarcini pentru executarea lucriilor si pentru principalele produse (pentru termoizolatie, hidroizolatie si tamplarie), utilizate ta lucrarile de reabilitare termicd a blocurilor de locuinte. Art. Prevederile prezentului ghid se aplicd Ia lucrarile de reabilitare termici a anvelopei si instalatiilor din blocurile de locuinje cexistente, in scopul sedderii consumului specific pentru incalzire sub valorile prescrise, precum gi, cu titlu informativ, la proiectarea blocurilor de locuinge noi. Art.12 Ghidul nu se referd la lucratile de reabilitare termica pentru: (1) cladiri cuprinse in lista de patrimoniu sau situate in zonele protejate stabilite potrivit legii; @) clidiri de locuinte cu strat de protectie si finisaj a anvelopei din: lambriuri de lemn, produse polimerice sau compozite combustibile; @ locuinge individuale, unifamiliale cu alte structuri decat cele din Zidatie si beton; (4) cladiri cu pereti cortina. SECTIUNEA a3-a: Referinfe principale Art.13 Prezentul ghid va fi utilizat impreuna cu reglementirile tehnice specifice, aplicabile si standardele in vigoare, indicate in anexa nr.3 ~ Refarinte tehnice si legislative. SECTIUNEA a 4-1 Art.14 TERMINOLOGIE ‘Terminologie si abrevieri in tot cuprinsul prezentei reglementari tehnice, termenii si sintagmele utilizayi/utilizate au urmatoarele semnificati: (1) Anvelopt totalitatea elementelor de constructie care separa si protejeaz’ volumul interior, locuit, al unei cladiri, de mediul exterior sau de spafii interioare cu medii higrotermice diferite: (2) Sistem structuri multicomponenta realizati din diferite produse compatibile reunite intr-un ansamblu unitar cu atestare de conformitate alcétuit in scopul indeplinirii uneia sau mai multor functiuni (exemplu: sistem termohidroizolant); 6 @) Termoizolatie sau izolayie termict, strat termoizolant strat component al anvelopei avand ca principala caracteristicd valoarea mici a conductivitatii termice de calcul si care contribuie preponderent la asigurarea parametrilor de Performanja termict a acesteia stabilii prin legislatia si reglementirile tehnice in vigoare; (4 Tasare caracteristicd mecanici privind deformabilitatea unui material, exprimata prin variatia relativa a grosimii acestuia, sub efectul unei incdrcari statice prestabilite funofie de tipul de material; (3) Hidroizolatie sau izolajie hidrofugit componenta a anvelopei cladirii cu rol de protectie a acesteia gi a spatiului aferent impotriva acfiunii de infiltrare a apei proveniti in diferite surse; (6) Structuré: (alcdtuire) hidroizolantit ansamblu multistrat de produse cu proprietifi hidrofuge (in principal) care compun o hidroizolatie; (2) Strat d.d.c. (difuzie, decompresiune, compensare) component al anvelopei clidirilor, realizat cu produse hidroizolante si piese prefabricate, care asiguré egalizarea presiunii si evacuarea in exterior a vaporilor de ap& din straturile alcatuitoare ale anvelopei; (8) Etanseitate la apd proprietate definitorie a hidroizolatiei, caracterizatd prin clase de impermeabilitate si care consta in stoparea acfiunii de patrundere a apei in elementele de constructie sau in spafiile delimitate de acestea; (9) Sudare proces de imbinare (lipire) realizat dup inmuierea suprafetelor care urmeazi a fi unite (fie prin incdlzire, fie cu ajutorul unui solvent) prin presarea zonei de suprapunere; (10) Lipire cu adeciv proces ue imbinare realizat prin aplicarea unor adezivi sau a unor benzi adezive, pe suprafefele care vor fi unite, urmata de presarea suprapunerilor; (LL) Plasa din fibre de sticia denumire genericd a tesdturii (plasei) din fire continue de stictt utilizati ca armaturé a stratului de grund de bazi al termosistemului compact; 2) Exploatare utilizarea anvelopei in limitele prescrise cu respectarea msurilor obligatorii de intrefinere gi verificare; (23) Duraté de exploatare perioada de timp in care 0 component a anvelopei asigurd ceringele stabilite privind aptitudinea sa de utilizare, conditionatd de verificare si intretinere periodica; (4 Nivel valoare data care corespunde limitei superioare sau inferioare a unei cerinje; nivelul este det de valoarea declarata pentru caracteristica respectiva; (13) Clas © combinatie de doud niveluri ale aceleiasi caracteristici, intre care trebuie s& se situeze performanta, unde nivelurile sunt date de valoarea declaratd a caracteristicii respective; (16) Fluaj variajie continud si lent a deformatiilor materialelor supuse la solicitari continue de lungs durati; (17) Patada ventilati, termoizolata sistem de anvelopa multistrat in care intre fata exterioara a termoizolatici lipité de peretii suport gi componenta de protectie si finisare, fixatd mecanic, se creeazi un strat de aer aflat in Tegaturd cu aerul exterior cladiri. _ ABREVIERI in tot cuprinsul prezentei reglementari tehnice, abrevierile utilizate au urmitoarele semnificatii: Q) ETICS (External Thermal Insulation Composite System) sistem compus de izolare termica la exterior sau termosistem compact; (2) VLP (Valoare limita dati de producétor) valoare limit, minima sau maxima, declarati de producdtor gi care trebuie obsinuti in timpul incercarilor de verificare a caracteristicilor produsului (3) VDP (valoare declarata de productttor) valoare declarati de producdtor insofiti de 0 toleranfa declara (4) IGU (isolating glass unit): EVI, element de vitraj izolant; (5) HPL (High Pressure Laminates) produse sub forma de plici (panouri) impregnate cu risini termosudabile, presate la temperaturi si presiuni ridicate; (6) ACP (Aluminium Composite Panels) Panouri compozite din aluminiu alcatuite dintr-un miez din material termoplastic intre dow foi de aluminiu finisate in diferite culoris (7) PP-R: polipropilent reticulata (8) Notatii preluate din versiunea in limba roman’ (SR EN) a standardelor europene pentru produsele termoizolante fabricate din: EPS ~ polistiren expandat; XPS - spumA de polistiren extrudat; MW ~ vat minerala (bazaltica, de sticl& sau din fibre ceramice); GW — vati mineral de sticlé (vatd minerala din nisip sau sticl& topits); SW ~ vat minerala bazaltica; CG - sticla celutara PUR sau PU — spumi rigida de poliurctan; PF ~ spuma fenolica; PIR - poliizocianurat; WW ~ vatii de lemn; WE — fibre de lemn; EPB ~ perlit expandat; ICB ~ pluta expandati. (9) Principalele materiale sintetice utilizate ca foi flexibile hidroizolante pentru acoperisuri: a. Materiale plastice: PE ~ polietilena; PE-C — polietilen’ clorurati; PP — polipropilend; PYC = policlorura de vinil; PIB — poliizobutilens; CSM sau PE-CS — polietilend cloro- sulfonati; EBA — etilen/butil acetat; EEA -etilen/etilacetat, Terpolimer etilen/etilacetat; ECB sau EBT ~ctilen, copolimer, bitum; EVAC — etilen/vinilacetat; FPO sau PO-F — poliolefind flexibild; EPP sau PP-F - polipropilend; ‘TPO — poliolefing termoplastica, . Cauciucuri tip elastomeri BR — cauciue butadienic; CR — cauciue cloroprenic; CSM — cauciue polietilen cloro-sulfonil; EPDM -etilen-propilen-dien-terpolimer; IIR — cauciue izopren- izobuten (butil cauciuc); NBR ~ cauciuc acrilonitril-butadienic (nitril cauciuc); ¢. Cauciueuri termoplastice: EA = amestec elastomeric; MPR — topituri de cauciue procesabili; SEBS ~ stiren etilen butilen stiren; TPS sau TPS-SEBS — SEBS copolimeri; TPE ~ clastomeri termoplastici, nereticulati; TPE-X — elastomeri termoplastici, reticulayis TPV ~ cauciuc termoplastic vulcanizat; (10) Simboluri relajionate cu nivelurile declarate ale caracteristicilor de performani ale produselor termoizolante, notate conform standardelor armonizate: 10 Simbolul nivetulut, valoril sau Lbnhed ne clasei declarate pentru: eae ert. [Simbot Denumires SREN sau EN Numir: “Ro | Revistenja termieé dectaraté 12667 sau ‘ip | Conductivitate termicd “|__ 12939 “1 TFoleranye fungime oy 4. Ww. Tolerante lajime a | 5 T[Toleranje grosime 35 [sn S____|Tolerante perpendiculariate 824 2. P__|Toleranje planeitae 825 3 | DS(N) | Stabilitate dimensionalt ia condi de | 1603 | Jaborator normale constante tH | 3 | DSCTH) | Stabilitate dimensional in conditii | 1604 specificate de temperaturs gi umiditate [io [BS [Rezistenta la ncovoiere 12085 u.| DLT 1605 in conditii de sarcind la compresiune i temperatur 1 | CS(i0) | Efortul de compresiune lao Be | deformare de 10% | fe FT _[Rezistenja la inghey-dezghe) 112091 san 12087 i | TR | Rezistenjaa tacfiune perpendicular’ | 1607 pe fete. is | CCGG) | Fluajul de comprestune 1606 1 sp" [Rigiditates dinamica 3082-1 ‘CP |Compresitilitate Grosimea, d 12431 (cub o sarcina de 250 Pa) Grosimea, dy. | 1606 (ub 0 sarcin’ de 2 kPa) Reducerea de lung duraté a grosimii i WECT)7 | Absorbiia de apt de lung duraté prin | 10087 WLI) _| imersie total /parfala n nivelulu, vatorit sau oe ae clasei dectarate pentru: een ert. | Simbol Denumirea SREN sau EN Numir: 19. | WD(V) | Absorbjia de apa de lung durati prin 12088 | difwziune Ee 3o_| MU | Factor de rezistenf Ta difuzia vaporilor de api, u, (pentru produsele | comogene), 12086 en Z Rezistenfa la vaporii de apé, (pentra produsele acoperite) 2 o, | Densitatea aparenta 1602 23. “AF ‘Rezistenta la trecerea aerului 29053 24, PL{P) Penetrarea sub sarcind concentrata 26. PL(5) | Sarcina concentrati pentru S mm 12430 [deformatic a6 | FW] Variayiaabater de Ta planeiate dup | > imersia partial’ . eo TP | Rezistenta la tractiune paralelé ou 1608 fejele 2 CAPITOLUL I: PROIECTAREA LUCRARILOR DE REABILITARE SECTIUNEA 1: Generalitati Arts (1) Btapele pentru proiectarea Iucratilor de reabilitare a blocurilor de Incuinge existente sunt conform legisla’ in vigoare la data {ntocmiri proiectubi 2) Proiectul pent reabilitarea termicd a blocurilor de locuinfe va cuprinde detalieri (enumerarea nu este limitativa) cu privire la: a) realizarea unei componente termoizolante aplicati blocului de Jocuinfe existent, pe perefii exteriori, peste plangeut ultimului nivel si sub planseul dintre primul nivel sau parter si spafile reci sau mai putin incdzite adiacente (hol, subsol, gang), ') realizarea componentei hidroizotante cu rol de protectie impotriva pitrunderii apei in structura anvelopanti sila interior: i. hidroizolatie aplicati pe acoperigurile terast ale blocului de Jocuinte sau pe elemente adiacente (copertine, logii, balcoane); ji, invelitoare, executat& pe acoperisuri cu sarpanti, iii, hidroizolate aferenti subsohutilor si soclurilorclidirilor. ©) recondifionarea si completarea ferestrelor si a usilor exterioare existente, sau, dupa car, inlocuirea acestora cu témplirie performanti. energetic, precum si realizarea, concomitent cu inlocuirea tamplaiei, pe Inga ventilarea naturala, a sistemelor de ventilare mecanic& sau higroreelabile adecvate, pentru a asigura o rat a ventiliii spatilor de minimum 0,5 Vy; ¢) verificarea, repararea sau inlocuirea instalajiilor aferente clidiris ©) dotarea (dupa caz) cu echipamentelinstrumente utile necesare monitorizéii consumurilor energetice. B CAPITOLUL I: CONDITI PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE IZOLATI TERMICE SECTIUNEA 1: Generalitasi Art.16 Datele tehnice referitoare la realizarea componentei termoizolante a clidirii pentru asigurarea ceringei fundamentale ,economie de energie si izolare termicd” se asiguré pe baza calculelor de dimensionare a straturilor termoizolante cuprinse in Raportul de audit energetic elaborat de citre auditorul energetic atestat in conditiile legit. ‘Art.17 Datele pentru tema de proiectare a lucrarilor de reabilitare termicd a blocului de locuinte, inclusiv realizarea de expertize, relevee, etc., se stabilesc de citre beneficiar, impreund cu proiectantul/ consultantul de specialitate. SECTIUNEA a 2-a: Sisteme preconizate pentru termoizolarea perefilor exteriori (partea opacd) Art18 Prevederi generale (1) Pentru reabilitarea termicd 2 blocurilor de locuinje se utilizeazs, de reguld, soluiia de pozitionare a teamoizolajie? pe faja exterioard a perefilor de inchidere perimetral a blocului, pentru realizarea unei mai bune protectii termice fri a se reduce suprafiya utili a apartamentelor, pentru a se asigura tratarea unitaré din punct de vedere arhitectural-ambiental a blocului de locuinje, precum si pentru asigurarea continuitii protectiei termice in scopul reducerii efectelor negative ale puntilor termice, (2) Termoizotayia aplicats 1a exterior este integraté intr-un ansamblu termoizolant compact (de ex. termosistem, ETICS) sau intr-o fajada cou strat de aer ventilat natural. 4 (3) Termoizolatia aplicata la interior se adopts in situatia unor perefi fir acces la faja exterioar’ (pereti la rosturi), precum si in cazul fn care se impune pastrarea caracterului arhitectural inital al fatadelor. (4) Pentru realizarea componentei termoizolante a unei cladiri se poate utiliza numai unul sau o combinajie de ansambluri termoizolante, alese de proicctant in functie de caracteristicile elementelor de constructie pe care se va aplica (orientare, expunere la actiuni mecanice, cerinte estetice sau functionale, etc). (5) in fimctie de clasa de risc seismic (Rs) in care a fost incadrati clidirea existenta si structura acesteia se previd urmitoarele corelari referitoare la proiectarea gi executarea termoizolirii parti opace a peretilor exteriori: a) la claditite incadrate in elasa Rs.I termosistemul (compact sau ventilat) se va aplica numai dupa efectuarea lucrarilor de consolidare a structurii; b) la cladirile incadrate in clasa Rs.II sau Rs.Uf, in situatia in care nu sunt propuse lucrati de consolidare, proiectul de reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizolanta a termo-sistemului compact sa se lipeasca pe toata suprafata, iar fixarile mecanice si se execute numai in panourile de zidarie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitandu- se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur. Pentru asigurarea posibilitatii de urmarire a comportarii structurii cladirii se recomanda si se prevadi sistemul de fatada. ventilata care prin operafiuni nedistructive (demontare $i remontare) permite accesul pentru examinarea starii peretilor suport; fatada ventilata se va proiecta cu elemente de placare usoare (~8 kg/m’) din tabla de aluminiu, ofel, compozite, etc, ©) la cladirile incadrate in clasa Rs.IV plicile termoizolante se pot aplica prin lipire pe toat& suprafaja sau prin lipire pe contur gi local sub diblul/diblurile din zona centralé, iar fixarile mecanice se vor executa in panourile de zidarie si/sau in zonele neutre 1s (fara armaturd) ale elementelor structurale, Fatadele ventilate se pot proiecta cu diverse produse de finisare inclusiv cu elemente de placare grele (placi ceramice, piatra natural sau recompus8). (©) Dewlii de principin pentru intervengia la peretii exteriori sunt prezentate in reglementarea tehnici ,Solutii cadru privind reabilitarea termo-higro-energetici a anvelopei clidirilor de locuit existente”, Indicativ SC 007-2013. Art.l9 Ansamblurile termoizolante si alcdtuirea acestora se vor inscrie in clascle de reactie la foc indicate in SR EN 13501-1+A1, astfel incat 8& respecte cerinja fundamental privind securitatea la incendiu, precum si prevederile reglementirilor tehnice aplicabile, in vigoare. ‘Art.20 Componenta termoizolanta si componenta de protectie $i finisaj se vor aplica pe peretii exteriori ai blocului de locuinfe, numai dupa efectuarea operatiunilor de pregitire a acestora si a balcoanelor, operasiuni care se prevad in documentatia tehnico-economicd si care constau in: (1) localizarea si inléturarea portiunilor de tencuialA neaderenth sia zonelor cu beton segregat sau cu alte degradari; (2) inlaturarea tencuielilor afectate de mucegai, alge, licheni, mugchi, etc. si a placdrilor ceramice; NOTA: Proiectantul va stabili ca incheierea acestor operatiuni si constituie o fazi determinantd pentru rezistenja gi stabilitatea constructiei, la care vor participa proiectantul, verificatorul, expertul, executantul si reprezentantul autorizat al beneficiarului si care vor stabili: necesitatea interventiilor la structura de rezistenta gi neinceperea / intreruperea luerdrilor de termoizolare si/sau inliturarea panourilor prefubricate deteriorate ale parapetelor balcoanelor si/sau vor da acceptul pentru continuarea Iucrarilor de reabilitare cu urmStoarele operatiuni de pregitire a suportului: 16 (3) curajarea de rugin& si protejarea anticoroziva a armiturilor vizibile ale panourilor prefabricate utilizate la parapetul balcoanelor, (4) demontarea profilelor_metalice utilizate la _inchiderile batcoanelor si colectarea lor in vederea reciclarii; (5) demontarea si colectarea in vederea recicl&rii panourilor din sticli armata ale balcoanelor, inlocuirea elementelor deteriorate ale scheletului metalic de sustinere a parapetului balcoanelor, curijarea de rugin& si protejarea anticorozivé a scheletului metalic si realizarea parapetului suport al termoizolatiei; (6) revtificarea tencuielii pe suprafefele decopertate, curitate si despréfuite, precum si acoperirea arméturilor, utilizindu-se mortar compatibil; (7) rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate de fajada sau dintre tronsoanele blocurilor de locuinfe invecinate; (8) efectuarea stripungerilor necesare instalajiilor (hote, cosuri de centrale termice); (9) incheierea Iucririlor de reparatii sau de inlocuire a timplarici exterioare (ferestre si usi), precum si a izolatiei hidrofuge a terasei, dar inainte de fixarea copertinelor pe atice. Art21 Termosistem compact (ETICS) (flgura 1 — schema de principiu). Detaliile de racordare si imbinare sunt prezentate in regiementarca tehnicé .Solujii cadru privind reabilitarea termo-higro-energetic& a anvelopei clidirilor de locuit existente”, Indicativ SC 007-2013. (2) Termosistemul compact constituie un ansamblu unitar realizat prin aplicarea pe santier a mai multor straturi, intr-o succesiune definita, alc&tuite din produse prefabricate sau predozate livrate caun sistem compatibil specific fiectrui ansamblu ” (2) Componenta termoizolanta si componenta de protectie si finisaj formeazi un ansamblu compact solidarizat pe componenta rezistentd si intre ele prin adezivitatea produselor utilizate (3) Termosistemul se aplic& pe partea opaci a perefilor exteriori inclusiv pe perimetrul golurilor si se etanseazi pe conturul témplitiei; in cazul in care se aplicé pe suprafefele orizontale sau inelinate expuse actiunii directe a precipitatiilor sau pe care poate stagna apa este necesar si se prevadi masuri de protectie a termosistemului (glafuri, straturi hidroizolante, copertine). (4) in detaliu, termosistemul compact este alcatuit din urmatoarele straturi, indicate in ordinea tehnologic’, de la componenta rezistent’ (suportul constituit de perefii structurali sau nestructurali din beton, zidarie de B.C.A. sau produse ceramice) spre exterior: a)adezivul specific pentru lipirea izolatiei termice pe suport (partea opacii a perejilor); b)placile termoizolante (componenta termoizolanté); ©)mijloace de fixare mecanica (ancore, dibluri expandabile, guruburi); d)profile (coare) de intitire a muchiilor verticale, profile lSctimar pentru muchiile orizontale (deasupra ferestrelor gi sub balcoane), profile de soctu; e)unul sau douii straturi de protectie (grund sau masé de spaclu din mortar adeziv) din care cel pusin unul confine o armatura (festurd din fire de sticld, plas metalicd, etc.); ) materialul de finisare specific sistemului (tencuiala sau vopsea decorativa, placaj ceramic). (5) Proiectantul va indica pentru termosistemul ales, urmatoarele: a) particularitatile constructive gi ordinea operafiunilor; b)cota la care se fixeazd profilul de soclu sau cota bazei termoizolatici; 18 ©) zonele expuse actiunilor mecanice pe care se vor executa misuri de protectie suplimentare: armare cu doua rénduri de plasa si/sau placaj ceramic in loc de tencuiala decorativa sau inlocuirea placilor de polistiren expandat (EPS) sau vaté minerala (MW) cu plici din polistiten expandat (EPS) cu rezistenta mériti la compresiune (de exemplu EPS 150), sau utilizarea la socluri a placilor din polistiren extradat (XPS) cu caneluri sau striatii; d)zonele si masurile de protectie care se vor executa pentru impiedicarea propagitii focului pe exteriorul fatadei conform prevederilor din reglementarca tehnicé ,Solutii cadru privind reabilitarea termo-higro-energeticd a anvelopei cl&dirilor de locuit existente”, Indicativ $C 007-2013; ©) caracteristicile geometrice ale plicilor termoizolante: grosimea determinata prin calcul, iungimea (uzual 1000+1250 mm), litimea (uzual 500*600 mm) si toleranjele conform siandardului de produs; D) codul de identificare conform standardului de produs; g) modul in care se lipesc placile termoizolante: in aderenfi total’ (cu mortar adeziv) sau in benzi continue pe contur si puncte (cu adeziv), in functie de produsul ales si indicatiile din fisa tehnicd a acestuia, si in principal in functie de clasa de rise seismic (Rs) in care a fost incadrati clidirea existenti si stuctura acesteia; ‘h)modul de dispunere gsi caracteristicile elementelor de fixare mecanica (dibluri, suruburi, etc.) adaptate fiecarui tip de strat suport si stirii actuale a acestuia stabilita pe baza unor analize de laborator si/sau determinari (masuratori) efectuate in situ; 4) elementele privind respectarea unor caracteristici de culoare, materiale si detalii, avind in vedere regulamentul de interventie al zonei si faptul c& pentru evitarea aparitiei ceapaturilor si desprinderilor in stratul de protectie si finisare este necesaré sedderea tensiunilor datorate impactului w temperaturii asupra suprafefei acestuia prin alegerea culorii in functie de orientarea predominanté a blocului de locuinte din punct de vedere al expunerii la soare si al coeficientul de reflexie indicat in catalogul de culori din documentatia termosistemului; j) etapele lucrarii pentru care se va intocmi proces verbal de lucrari ascunse si fazele determinante propuse prin proiectul tehnic. FIGURA 1 TERMOSISTEM COMPACT ‘SCHEMA DE ALCATUIRE A ANSAMBLULUN IN SECTIUNE ‘components de rote isa TENCUIALA DECORATIVA ‘ARMATURA DIN PLASA DIN PRODUSE REZISTENTE UA ALCALI raeron @ GRUND (MASA DE §PACLU} DIN MORTAR ADEZIV ELEMENTE PENTRU FIXARE MECANICA, (DIBLURL, $URUBUAD PRODUSE TERMOZOLANTE ATESTATE PENTRU ACEST BOMENIU DE UTILZARE | PERETE EXISTENT (BETON, CARAOHIOA BA) saben) Za NOTA: Aceasti figura este o schemi de principiu, nu constituie un detaliu de executie si nu exclude utilizarea si a altor procedee de fixare mecanic& sau de finisare, ADEZIV SAU. MORTAR ADEZIV Art.22 Sistem termoizolant cu strat de aer ventilat (Figura 2 ~ schema de principiu). Detaliile de racordare si imbinare sunt prezentate in reglementarea tehnic& ,Solujii cadru privind reabilitarea termo- higro-energeticd a anvelopei clidirilor de locuit existente”, Indicativ SC 007-2013 si in reglementarile tehnice specifice, aplicabile, in vigoare, privind proiectarea fatadelor cu alcdtuire ventilatd. (1) Sistemul termoizolant cu strat de aer ventilat consti in realizatea unor aledtuiri multistrat din produse fabricate industrial si asamblate pe santier cu tolerane proprii constructiilor metalice, la care spatiul dintre termoizolafie si protectie (placare) constituie un strat de aer ventilat natural, rezultat din sistermul constructiv; stratul de aer asigura eliminarea vaporilor de ap& din anvelopa $i contribuie la reducerea temperaturii elementelor de placare gi a fejei exterioare a termoizolatici, (2) Componenta de protectie gi finisaj (placare) se fixeazi pe un schelet metalic ancorat mecanic de pereti, amplasat peste termoizolatie pentru a nu crea punfi termice si a ou intrerupe continuitatea acesteia; placarea poate fi executatd din placi, casete sau panouri metalice (plane sau profilate monostrat sau multistrat termoizolante), stratificate HPL, elemente ceramice, placi armate cu Aibre sau panouri compozite din aluminiu (ACP sau similare). (3) Profilele scheletului metalic (montanji, traverse, console) si caracteristicile ancorelor de fixare (diametru, tip, numir) sunt indicate de furnizor si trebuie verificate de proiectant prin calcule de rezistenfi sau determinate pe baza incercatilor Ia conditiile impuse de amplasament (zona seismic, expunere la vant) si avand in vedere caracteristicile fizico - mecanice ale suportului (be:on, B.C.A., corpuri ceramice), grosimea izolatiei si incdrcérile date de tipul placajutui. (4) Componenta termoizolanté se va realiza din produse hidrofobizate, ignifugate, sub formi de placi sau_saltele, suplimentate cu masuri de limitare a propagarii incendiului de la un nivel la altul pe fatada, avand clasa de reactie la foc corelatd cu indltimea blocului de locuinfe conform prevederilor art. 19 si eu 4 respectarea cerinfelor previzute in reglementirile tehnice specifice privind securitatea la incendiu, aplicabile, in vigoare: a) plicile se fixcazé cu prinderi mecanice (in majoritatea sistemelor) sau prin lipire cu adezivi; ») saltelele, protejate cu folii permeabile la vaporii de apa si impenetrabile pentru particulele anorganice desprinse din produsul termoizolant, se ancoreaza cu fixari mecanice care vor pistra grosimea constant a termoizolatiei, vor constitui misuri antitasare a acesteia si de protectie la infiltraii accidentale din precipitaji. (S) Planeitatea peretilor se realizeazi prin reglarea profilelor scheletului metalic, dar acest Iucru nu exclude rectificarea peretilor existenti (cu exceptia efectuarii egalizarii si planeitatii tencuielilor — art.20). (© Ansamblul multistrat termoizolant cu strat de aer ventilat se realizeazi, dupa efectuarea strpungerilor, fixarea componentelor instalafiilor, pregatirea suportului (perejilor) si inlocuirea tamplaiei exterioare, in urmitoarea ordine tehnologica de ‘montaj: ) ancorarea scheletului metalic pe componenta rezistenta a blocului de locuinte; b) fixarea termoizolatiei din plici sau saltele avand folia de Protectie antivint, permeabil’ la vaporii de apa, spre exterior; pentru situatiile in care din calcul reiese necesitatea prevederii unei bariere contra vaporilor, aceasta se va aplica pe peretele existent inainte de’ fixarca termoizolatiei; ©) fixarea profilelor de inchidere pe contur a stripungerilor; ) montarea elementelor de placare (componenta de protectie si finisaj). 2 Flouna2- SISTEM TERMOIZOLANT CU STRAT DE AER VENTILAT ‘SCHEMA DE ALCATUIRE A ANSAMBLULU tl ad lige ty gs [58 HHH PANOUR! DE PROTECTIE $1_FINISAJ (PRODUSE METALICE, CERAMICE, COMPOZITE, ETC). STRAT DE AER VENTILAT NATURAL — | INTERIOR @ STRAT ANTIVANT PERMEABIL LA VAPORII DE APA I IMPERMEABIL LA APA SCHELET METALIC FIXAT MECANIC EPRETE ¢ EXISTENT (BETON, CARAMIDA sau BCA) PRODUSE TERMOIZOLANTE APLICATE IN SITU SAU PREFABRICATE SUB FORMA DE PLAC] — ATESTATE PENTRU ACEST DOMENIU DE UTILIZARE => #om « NOTA: Aceasta figuri este o schema de principiu si nu constituie un detaliu de executie SECTIUNEA a 3-a: Sisteme propuse pentru termoizolarea acoperisurilor terasi (Fig. 3 si 4) Art.23 Majoritatea blocurilor de locuinte existente au acoperigul de tip terasi necirculabil, eu acces ocazional pentru intervengii cu urmatoarea alcdtuire: (1) structurd din beton armat; 2) termoizolatie existent din diverse produse: plici de BCA, zguri sau cenusi, etc., acoperitA cu o sap de egalizare si protectie care constituie suportul pentru stratul de hidroizolayie bituminoass, Art.24 Reabilitarea acoperigurilor tip terasi se concepe pentru intreaga alcatuire termo-hidroizolanti conform reglementérilor tehnice specifice, aplicabile, in vigoare, cu luarea in considerare a urmitoarelor aspecte: () deoarece durata de exploatare a hidroizolatiei este, in general, mai redus& decat a termoizolatiei, solutiile propuse trebuie si fie structurate astfe] incét efectuarea ulterioara a interventiilor la hidroizolatie si nu afecteze termoizolatia; (2) avand in vedere spatiul cu acces nerestriotionat al teraselor si conditiile climatice ale amplasamentului, varianta de aplicare a termoizolatiei ranversate trebuie conditionatd de: a) masuri de protectie antiefractie; b) realizarea planeitatii suportului; c)calcularea greutitii stratului de lestare in fimeyie de caracteristicile produselor _termoizolante _(grosime, densitate) pentru evitarea deplasarii plicilor termoizolante sub actiunea apei sau a vantului; d)intocmirea instructiunilor pentru efectuarea verificarilor periodice privind comportarea termoizolatiei in timp si dupa fiecare fenomen meteorologic deosebit (furtund, ploaie torentiald, etc.); (3) in vederea reducerii solicitirilor asupra constructiilor existente, alcdtuirile termohidroizolante previzute in cadrul reabilitarilor trebuie sa cuprind’, dupa caz,: a) produse cu greutiti specifice reduse (placi EPS, PUR, PIR sau similare in loc de produse vrac sau din plici’ care necesita sap’); 4) straturi drenante din materiale sintetice in loc de pietrig sau alte agregate; ©) reducerea utilizarii procedeelor ,.umede” (gape); (4) pentru protejarea mediului s& se inlocuiascd lipirea cu bitum topit cu tehnologiile de sudare (,,Ja cald”) a membranelor cu ditum preaplicat ori a membranelor termoadezive, sau cu lipirea cu adezivi (,la rece”) ori cu membrane autoadezive; (3) pentru imbundtitirea conditiilor de mediu si se prevada, in ‘oate cazurile posibile, in limita rezervei de capacitate portant a plangeului suport, ca terasele protejate cu dale sau pietrig si se refaca in sistem de terase gridin& (verzi); (6) 88 se inlocuiasc& membranele cu autoprotectie din paiete de ardezie cu membrane autoprotejate cu granule din compusi chimici absorbangi de CO2. FIGURA 3- ALCATUIRI DE TERMOHIDROIZOLATH (TH) LA ACOPERISURI TERASA TH LESTATE TH UPITE 5 89 10 " 1143 415, 13:15 LECENDA 1 Sie sup eis ret curse 10 Seat oe Sc gosne dn psi, pein: (apt btn oe parts) lesa prtere 2 Sratsupotasioevafe exter reparetz _11-_ Cale priabals po att de pe pe sowie ‘upntut patrfhe seueptie 7 12 Sat tenczlant dn ppp ost 4 Barer conta vapor std die Serene aime sla er ona wap cust fe diik- Sra Gaperat ino p ce Gecomresne - conoscsare \ermocolant su pens cu ace 5 State protege sear membrana tamcadezhe, ee) 2 Skat pen phea iain eenscoure pe 18 Sey aa Un ma can ‘oath Supa (ranted Stun eden, 48 erazlaje mono sau rat, arent pe reneranetmoadeza) ‘aa sures protec UY (atorotnye 17 Statement dn plc pen bers sao vopsea etectria apical a sauaalote “1 Tomoinee de pan gb ds peurien Stat hirozoam spat lant ge dear Se ac psu fpr 2 au 4) Gr rat lasupepurerieenoraner aloe (6), 9s projazs i Vc) vonse 9 Stat iron pepe etd prt arco scjunior mecarice ou pik ae (11) eg) ‘NOTA: Accastl figurd este o schema de prinopiu si nu constituie un detain de execusie FIGURA 4— ALCATUIRI DE TERMOHIDROIZOLATII (TH) LA ACOPERISURI TERASA GRADINA 8 10 11 13 14 1312 «10 LEGENDA: 41 Stat soon ase, gap sau bein de ere, Sathana tart cu te oat rect pace, lasapeapenen 2 smog} 10 Seatrbozster ont db au poet 5 Sai cons vapor cu sat ce auc ‘run statbaner’ conta erin Gecampreiae = sompenaae 114. Sratcrenant sn opregat rate seu 4 Statde pote ieteloged recklos 5 Teemcolie gn aotuse, scat ns ems 42 Sratarnar morebia 0 pct et relate sub fora de pl, ses penis pote rani reise, 2) esl Sonera ceutlare 43 Srattrars geaateny laa 5, on pa: gre compose 44 Subst vat (a) 7. Sapsamasé on meta de cent 8 Sratitcolrt ou stat do dle -feconprasne-sepansare NOTA: Aceastafigurd este o schemi de principiu gi au constitsie un detaliu de executie SECTIUNEA a 4: Sisteme pentru termoizolarea acope- risurilor cu sarpanti Art.25 Proiectantul va concepe detaliile de executie pentru termoizolarea acoperigurilor in conformitate cu documentatia tehnica a sistemului, respectind prevederile reglementirilor tehnice| privind proiectarea mansardelor la clidiri de locuit, aplicabile, in vigoare precum si reglementarea tehnicd ,,Solutii cadru privind reabilitarea termo- higro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente”, Indicativ SC 007-2013. Art26 ‘Termoizolatia amplasaté in pod pe planseul de’ peste ultimul nivel, cu grosimea determinaté pe baza calculelor termotehnice, va fi revzutd din spumd poliuretanicd rigida aplicata prin pulverizare in situ sau din placi din produse organice sau anorganice rezistente la compresiune, protejate cu o sapa din mortar de ciment armaté cu plasi metalica dimensionata adecvat incirearilor. Art27 La locuinfele unifamiliale se accept ca termoizolatia s& se execute din saltele sau produse vrac fird rezistenyé la compresiune, acoperite cu folie antipraf si de pardoseala podului realizata din dusumea din produse de lemn (scanduri, dulapi, plici OSB) fixati pe grinzisoare (cusaci) din ema, Art28 Acoperisurile inclinate vor avea termoizolajia amplasati: (1) pe intradosul si intre cipriorii sarpantei (la interior): a) aceasti alcdtuire impreund cu materialul termoizolant trebuie sii asigure, prin straturile de aer create, ventilarea naturalé a elementelor din lemn ale sarpantei; ) straturile termoizolamte vor fi dispuse astfel incat permeabilitatea acestora si creasci de la interior spre exterior, pentru evitarea acumulrii umidititii in termoizolatic; ®) termoizolatia va fi protejati pe fafa superioar’ impotriva patrunderii apei din exterior, a curentilor de aer si atacurilor biologice (rozAtoare, insecte, etc); 4) termoizolatiile din produse sub forma de placi sau saltele, fara conditii de rezistenta la compresiune, vor fi protejate la interior de folii cu rol de barieri contra vaporilor de apa si cu lambriuri sau placi de gips carton in structura indicat in detaliul de sarpanté (Figura 5); ©) produsele vrac se vor utiliza in structura de la punctul anterior (d) numai ambalate in saci din materiale permeabile la vaporii de api dar impenetrabile pentru microparticulele anorganice desprinse; f) in situatia utilizarii placilor din polistiren se vor prevedes, dac& este cazul, straturi de separare pentru a se evita contactul acestora cu produse pe bazi de solventi sau conservanti ai lemnutui care ar putea provoca dizolvarea sau umflarea polistirenului. a) peste astereala acoperisului: h) acest sistem impune utilizarea de panouri termoizolante rezistente la compresiune, cu stabilitate dimensional. 1a temperaturile extreme la care este supusi uneori 0 invelitoare (sub -25°C sau peste +60°C); i) executarea sistemelor constructive (opritoarelor) necesare pentru impiedicarea alunecdrii sau smulgerii ansamblului alcatuit din invelitoare gi suportul din sipci al acesteias 4) sistemul necesiti urmitoarele operatiuni: desfacerea Invelitorii existente, repararea asterelei, aplicarea barierei contra vaporilor, a termoizolajiei si a foliei antivant, executarea caroiajului de sipci gi asamblarea invelitorii. FIGURA 5 - SARPANTA TERMOIZOLATA ALCATUIRE CU STRATURI DE AER VENTILAT (SECTIUNE LONGITUDINALA) INVELITOARE (TIGLE, TABLA PAOFILATA, ETC) [—CAROIAJ DE SIPC! (SuPORT AL INVELITORM <—— FOLIE ANTIVANT (PeRMEABILALA ‘| VAPORI, IMPERMEABILA LA APA) ASTEREALA (STRAT EXISTENT SAU NU} [—STRATURL DE AER \VENTILATE: NATURAL CAPRIOR! \ \TERMOIZOLATIE (SALTELE SVSAU PLAC) \—FOLIE BARIERA CONTRA VAPORILOR DE APA \__ STRAT DE PROTECTIE $I FINISAJ FIXAT PE SCHELET METALIC SAU DIN LEMN NOTA: Accsst fgurd este schemé de princpia sau consttuic un detliu de exeouie SECTIUNEA a 5-a: Sisteme pentru termoizolarea planseelor peste spafii neincilzite Art29 Protectia termict a apartamentelor din blocurile de locuine fata de spafiile neincalzite adiacente se va prevedea pe faja exterioar a plangeului (respectiv intradosul planseului de peste subsol, hol, etc., inclusiv grinzile si aproximativ 50 cm zidurile sau diafragmele aferente). Art.30 Izolafia termica se va proiecta in una din urm&toarele solujii: (1) produse termoizolante (plici, saltele, etc.) ca strat de umplutura a spatiului dintre plangeul din beton armat si plafonul din plici de gips-carton rezistente la umiditate fixate pe un caroiaj din profile din tabla zincat&; produsele MW vrac se vor utiliza numai ambalate in saci din materiale permeabile la vaporii de api dar impenetrabile pentru microparticulele anorganice desprinse; (2) placi de vat mineral’ (MW) caserate pe fata vizuta si fixate de plangeu cu dibluri; (3) spumé poliuretanicd aplicata prin pulverizare si protejati ou vopsea; (4) plici termoizolante (EPS, MW, etc.) acoperite cu tencuiala armata cu plasi din fire de sticl& sau din sarma zincaté (rabit). Arti Detaliile pentru termoizolarea planseelor spre spatiile neincdlzite se concep in conformitate cu prevederile din reglementarea tehnicd »Solujii _cadruprivind reabilitarea _termo-higro-energetic’ a anvelopei clidirilor de locuit existente”, Indicativ SC 007-2013, au SECTIUNEA a 6-a: Sisteme pentru termoizolarea plicilor de pe sol Art.32 La blocurile de locuinge care nu au subsol, termoizolatia se poate aplica in interiorul apartamentelor de la parter, in una din urmitoarele variante: (1) nu se modifica cota actuald a pardoselii; (2) se pastreaza sau se asigurd, cel pufin, indltimea minima a incéperilor conform reglementiilor in vigoare si dacd exist acceptul proprietarului, in cunostingé de cauza, cu implicatiile modificarii cotei actuale a pardoselii (de obicei indlfarea ei) ca urmare a aplicérii termoizoiajiei, protectiei acesteia si a noii pardoseli peste placa din beton existenté. Art33 Ridicarea cotei pardoselii nu se recomanda datoriti numeroaselor dezavantaje si necesité o analizA aménunfitl, inainte de adoptarca acestei solutii, deoarece implica: (1) reducerea indlyimii utile a camerelor; (2) modificarea inalyimii golurilor de usi si a usilor; (3) desfacerea pardoselii actuale gi refacerea pantelor gi racordului sifonului de pardoseala din grupurile sanitare; (4) revizuirea sau acceptarea indltimilor diferite ale treptelor scaiilor de acces gi spre etajul 1; (3) reducerea indltimii parapetelor ferestrelor; (© uneori, in fiunctie de grosimea termoizolajiei, demontarea corpurilor de incitzire si repozitionarea lor mai sus, dacd ‘indltimea parapetelor permite; in caz contrar este necesari inlocuirea acestora sau indlfarea parapetelor cu modificarea golurilor ferestrelor. Art.34 in cazul adoptirii acestei solutii, produsele termoizolante aplicate sub pardoseali vor avea rezistenji mairiti la compresiune si absorbtie de apa redusd, iar detaliile se vor concepe in conformitate cu prevederile din documentatia tehnic’ a furnizorului sau din 2 reglementarea tehnica ,Solutii cadru privind reabilitarea termo- higro-energetic& a anvelopei cladirilor de locuit existente”, Indicativ SC 007-2013. Art.38 fn situatia in care placa sau perefii perimetrali prezint’ zone umede, executarea pardoselilor se va face numai dup efectuarea unei experiize de specialitate care va indica mAsurile de eliminare a cauzelor infiltratiilor si tratamentul antiigrasie, dupa executarea acestor Iucrari gi uscarea completa a suportului, Art.36 in cazul in care termoizolarea pardoselii nu se poate executa prin interior, reabilitarea termica se va limita la termoizolarea soclului, prevazuti a se efectua odati cu lucrarile de termoizolare a fatadelor; termoizolarea soclului va reduce efectul puntii termice de la racordarea soclului cu placa peste sol; termoizolajia soclului va fi aplicata si sub cota trotuarului pe o adéncime de aproximativ $0 cm. SECTIUNEA a 7-a: Criterii si niveluri de performanti ale sistemelor preconizate pentru lucrarile de reabilitare termic& Art37 Cerin(e aplicabile utilizarii sistemelor furnizate ca ansamblu unitar (1) Se admite utilizarea unui sistem furnizat ca ansamblu unitar sub numele sau sub marca unui operator economic dac& se respects urmé&toarele cerinfe: a) sistemul este marcat si ctichctat conform specificasici thnive aplicabile; b)sistemul este furnizat insotit de declarafia de conformitate / declaratia de performanji emise de citre operatorul economic, conform specificatici tehnice aplicabile, precum si instructiunile $i informatiile de sigurana, redactate in limba romana; ©) performantele declarate ale sistemului corespund prevederilor din proiectul tehnic de reabilitare termica a blocului de locuinge, (2) Se admite utilizarea unui sistem alcituit de catre executantul lucrarii de reabilitare termici din componente achizitionate independent, daca se respect urmatoarele cerine: 1a) pentru componentele achizitionate: 1. sunt marcate si etichetate conform specificatiei tehnice aplicabile; 2. sunt insofite de declaratia de conformitate / declarajia de performanji emise de citre fabricantii acestora, conform specificatiei tehnice aplicabile, dupa caz agrementul tehnic in construcfii gi avizul tehnic in valabilitate al acestuia, precum si instructiunile si informatiile de siguranyé, redactate in limba roman; b) pentru sistem: 1, procedeul de punere in oper face obiectul unui agrement tehnic in constructii si avizul tehnic aferent acestuia in valabilitate, avand ca titular executantul luerSrii de reabilitare termicd a cladiri; 2. este insotit de declaratia de conformitate emis’ de citre executantul Iuctiii de reabilitare termica a clidirii, conform agrementului tehnic prevazut la lit. a); 3. performantele sistemului determinate si prevazute in agrementul tehnic corespund prevederilor din proiectul de reabilitare termicd a cladirii, G)_Documentatia prevazuta la alin. (1) lit. b) gi alin. (2) lit. a) pet.2 i lit-b) pot.1 si 2, se pastreazi la cartea tehnicé a constructiei, prin grija investitorului si a executanrului luer&rii de reabilitare termica. (4) Instruetiunile si/sau informatiile de siguranta sau, dup’ caz, agrementul tehnic trebuie s& furnizeze cel putin urmatoarele informatii: a)lista de produse, detaliile de execujie si rezultatele inceredtilor referitoare la bariera antifoc, in cazul in care este prevazuta pent impiedicarea propagirii focului prin izolatia termica; b)studiu privind comportarea in timp a termosistemului propus (furnizat), sau prezentarea documentaté a unor lucrari importante realizate in trecut cu sistemul ofertat; aM +) buletine de incereari care si ateste calitatea termosistermului (rezistenti la inghet-dezghet, performante higrotermice, etc.); detalii de execusie cu modul de realizare al zonelor cu racorduri dificile: rosturi de dilatafie, socluri, atice, ferestre, copertine, etc.; )referinfe privind timpii tehnologici obligatorii pe fiecare strat si faze determinante; 2) lista masurilor necesare pentru asigurarea durabilitati; 2)durabilitatea estimati (cel putin egal cu perioada de recuperare a investitioi) si garantia acordat& dup montaj termosistemului; h) descriere produse auxiliare si detalii de montaj.. Art.38 Investitorul si executantul Iucrarii de reabilitare termica a cladirii se vor asigura c& proiectul tehnic este conform reglementarilor tehnice aplicabile fa data ordinului de incepere a lucrarilor. in caz contrar, investitorul va lua misurile legale necesare pentru asigurarea conformitatii proiectului tehnic cu aceste reglementari tehnice. Art39 Criteri si niveluri de performanfé pentru termosistemul compact (ETICS) (1) Caracteristicile minime ale ctror performante trebuie previzute in proiectul tehnic de reabilitare termica a cladirii sunt cuprinse in SR EN 13499 si respectiv SR EN 13500, (2) Termosistemul compact (ETICS) cu termoizolatie din polistiren expandat (EPS) si/sau vati minerala (MW) va indeplini ceringele si nivelurile determinate pentru sistem si pentru produsele din alcdtuirea acestuia conform metodelor de esantionare, conditionare si incercare indicate in tabelul 4 din SR EN 13499 si respectiv SR EN 13500, cu urmitoarele precizari: 35 Ne cr. ‘Ceringe conform standardelor referitoare Ia termosistem: (ETICS) Caracteristici SREN | SREN Rezistenja termicé a termosistemului Rezistenja mecanick gi stabilitatea a)Rezistenja Ia aderenf a grundutui de protectie (de baza) de placa termoizolant’s byRezistenta la aderenfd a adezivului la placd si suprafaja minima de lipire a plicilor pe suport; eRezistenja ta smulgere a ETICS fixat cu mijloace mecanice. Conform 4.3.3 Reacfia la foc a termosistemului Conform 4.4 Toleranje geometrice si caracieristici fizico- mecanice ale produselor termoizolante. Conform 4.5 Rezistenja la tractiune a plasei de armare. Conform 4.6 ‘Permeabilitatea ia api_@ suprafejei sistemului (grundul de protectie).. Conform 4.7 Rezistenja la impact: 12—in zona de cimp a fajadei; 110—in zona soelului gi a intrérilor. Conform tabel 2 Rezistenfa la penetrare: PE 200 — in zona de camp a fatadei: PE 500 — in zona soclului si a intririlor. Permeabilitatea la vaporii de apa a stratului de protect si a finisajului Conform tabel 3 Conform 4.10 ‘Durabilitatea gi aderenta stratului de finisaj Conform 4.11 (3) Fumizorul va efectua marearea si etichetarea cu indicarea codului de identificare al termosistemului propus conform prevederilor din SR EN 13499 sau SR EN 13500, in functie de materialul termoizolant utilizat. Art.d0 Criterii si niveluri de performanté pentru sistemul termoizolant cu strat de aer ventilat (1) Acest ansamblu este livrat de un furnizor care centralizeazi produsele compatibile necesare (profile de aluminiu si ojel inox, produse termoizolante, suruburi, nituri si dibluri metalice, acezivi, panouri de placare si finisaj) fabricate in sectile proprii si'sau de ctre alfi operatori economic! (2) Furnizorul trebuie si respecte cerinfele precizate in art.37. (3) Furnizorul va prezenta urmitoarele date sustinute de documentele aferente: a) clasificarea privind reacia la foc a ansamblului; ») rezistenga la smulgere a ancorajelor mecanice; ¢) rezistena scheletului de sustinere a elementelor de placare la incirearile statice, seismice si din vant si indicarea procedeului de calcul a ansamblului precum si valorile principalelor caracteristici (sigeat’ maxima admisibil8, module de elasticitate, momente de inertie, greutate proprie, ete); d)caracteristicile adezivului gi in principal aderenta in cazul fixarii placarilor cu adeziv; e) rezistenta la smulgere a placarilor fixate mecanic pe scheletul metalic (date referitoare la niturile sau suruburile pentru fixare, numdr, distanfe interax, diametrul gdurii pentru asigurarea dilatari libere a elementului de placare), rezistenta placajului la UV, umiditate si inghe}-dezghet; ) dimensiuni maxime si minime ale panourilor de placare, stabilitatea dimensionala gi rezistenti termica; 2) caracteristicile produselor termoizolante. cd (4) Fumizorul va asigura si urmatoarea documentatie: 2) tehnologia de asamblare a sistemului termoizolant i lista tuturor elementelor componente precum si detaliile de asamblare cu indicarea tolerantelor de montaj; b) date privind comportatea in timp a ansamblului sau prezentarea documentat a unor lucrari importante realizate in trecut cu sisternul ofertat gi durabilitatea estimata; ©) lista cu activitigi de intretinere si condifii de exploatare pentru asigurarea durabilitagii sistemului pentru o perioada cel putin egal cu perioada de recuperare a investitici. (5) Proiectantul va verifica, va adapta sisternul la conditiile reale de amplasament si va indica caracteristicile produselor termo- izolante conform codului de identificare aferent acestora. Arti Criterii si niveluri de performanta pentru lucririle de reabilitare termicd a acoperisurilor (2) La acoperigurile tip terasi tucrarile de reabilitare temmicd se executé impreund cu lucrarile de refacere a izolatiei hidrofuge Clasele si nivelurile caracteristicilor produselor de izolare termic& utilizate sunt conform Sectiunii a 8-a - Criterii si niveluri de performany ale produselor utilizate pentru lucririle de reabilitare termicd, iar ale produselor hidroizolante sunt indicate in Capitolul IV - Conditii pentru proiectarea lucririlor de izolatii hidrofuge. (2) Izolatia termica la acoperigurile cu sarpanté se exeoutd fie pistrindu-se invelitoarea existent, functionala, fie impreund cu jucrarile de refacere a invelitorii, Caracteristicile cerute izolatiei termice sunt indicate in Sectiunea a 8-a, in conformitate cu cerinjele cuprinse in standardele de produse din anexa nr, 3- Referinte tehnice gi legislative. (3) Pentru izolayia termica a sarpantelor din lemn fabricantul trebuie si declare urmitoarele caracteristici cerute de standardele aferente produselor utilizate: a) rezistenta termicd Ro — trebuie declaraté intotdeauna; b} conductivitatea termici AD — trebuie declaraté atunci cand este posibil; ©) lungimea, latimea, grosimea, stabilitatea dimensional; 4) clasa de reactie la foc (mai ales in cazul in care este diferita de Al sau AIFL); €) absorbtia de apa si transmisia vaporilor de apa; 1) rezistenja la trecerea aerului. SECTIUNEA a 8-a: Criterii si niveluri de performanta ale produselor utilizate pentru lucrarile de reabilitare termicé Arta Produse termoizolante pe baza de polistiren 1, Produsele pe baz de polistiren expandat (EPS) cu specificatie in SR EN 13163 sau polistiren extrudat (XPS) cu specificatie in SR EN 13164, se livreaza sub forma de plaici cu grosimea determina prin calcul termotehnic, 2. Plicile din polistiren se utilizeazA la toate tipurile de izolatii termice cu restrictiile impuse in principal de comportarea la foc, rezistenta Ia tractiune-forfecare, rezistenja la compresiune sirezistenfa la inghet-dezghet, pentru: a. pereti si plansee la exterior in cadrul termosistemului compact; », perefii subsolurilor, la exterior sau interior; ¢. plangee peste subsoluri, la intrados; 4. plangee peste ultimu! nivel, in pardoseala podurilor; e. acoperisuri inclinate; £. acoperisuri terasd in structuri termahidroizolante. 3. Plicile din polistiren extrudat (XPS), nu se previd ca suport pentru hidroizolatia din membrane cu autoprotectie, la acoperisurile terasi, deoarece temperaturile pozitive (>+60°) conduc la deforma’ ireversibile ale produselor. 4.Suplimentar fag de cerinfele termosistemului compact (ETICS) executantul va solicita, iar fabricantul va trebui s& propuna numai plicile din polistiren EPS pentru care poate face dovada c& respect urmitoarele caracteristici determinate pe baza standardelor indicate in SR EN 13163: 2” a) rezistenga termicd (Ro) si conductivitatea termic& (2a); b)caracteristicile geometrice: lungimea (L), lijimea (W), grosimea (T), perpendicularitatea (Sp pentru lungime gi lasime) si planeitatea placilor (P) se vor incadra in clasele L2, W1, TI, Sol gi respectiv P3, cu toleranfele indicate in SR EN 13163; )stabilitatea dimensional in condifii normale de laborator. Valoarea nu trebuie s& depigeascd cerinfa clasei DS (N) 2 indicat in SR EN 13163; 4) stabilitatea dimensional in conditii specificate de temperatura si umiditate. Modificarile relative in lungime, latime si grosime trebuie sa se incadreze in cerintele si conditiile cuprinse in SR EN 13163 aferente cel putin nivelului DS (70, -) 2; ©)efortul de compresiune la o deformatie de 10% trebuie si fie mai mare decét nivelul declarat: CS (10) 80, corespunzitor cerinjei din SR EN 13163; £) comportarea la foc incadrata in clasa de reactie la foe (pentru cazul in care este diferité de clasa E); g)rezistenfa la tractiune perpendiculara pe feje se consider’ ca minimum nivelul TR 100 cu cerina indicatd in SR EN 13163; h)rezistenta la incovoiere - valorile vor fi mai mari decat nivelul declarat: BS 125 cu cerinja corespunzitoare cuprinsa in SR EN 13163; i) rezistenga Ia inghey-dezghes determinaté conform prevederilor din SR EN 13163 pentru absorbjia apei prin difuziune si prin imersie; J) factorul de rezistenté Ja difuzia vaporilor de apa, jt, se va determina si deciara conform SR EN 13163. La proiectarea ansamblului se va avea in vedere varianta de utilizare a placilor de polistiren cu microcanale pentru ventilarea straturilor alcatuitoare ale termosistemului. 5.Proiectantul va indica in proiect produsul din polistiren expandat (EPS) previzut pentru termosistemul compact (ETICS) utilizénd codul de identificare conform SR EN 13163 cu urmitoarele clase gi niveluri minime: EPS - EN 13163 - T1 - L2—W1 ~ $,1—P3 ~ BS 125- CS. (10) 80 — Ds (N) 2 - DS (70, -)2—TR 100. 6.Pentru polistirenul expandat previzut in zona soclului proiectantul va modifica valoarea rezistenfei la incovoiere, nivelul devenind: BS 170. Se vor introduce: a) condiiile de deformatie in conditii specificate pentru sarcina de compresiune gi temperatur’: DLT (2) 5 cu cerinfa indicat jn SR EN 13163; b)absorbjia de apa de lungé duraté prin imersia totals va avea nivelul WL (T) 2 cu valoarea incadrat’ conform SR EN 13163; ) absorbjia de apa prin difuziune va avea nivelul WD (V) 5 cu cerina conform prevederilor din SR EN 13163. Codul de identificare pentru polistirenul prevazut in zona de soclu-subsol va EPS - EN 13163 - Tl - L2 - WI - S,1 - P3 - BS 170 CS. (10) 120 — DS (N) 2- DLT (2) 5— WL (T) 2- WD (V) 5 7.Pentru plicile de polistiren expandat (EPS) utilizate ca termoizolaie a acoperigurile terasi, proiectantul va indica suplimentar fafa de clasele enumerate, urmitoarele: a) nivelurile declarate pentru fluajul de compresiune (::) si reducerea totald a grosimii (¢,) sub efortul de compresiune declarat (0,) determinate cel pufin corespunzitor pentru 10 ani ca timp de extrapolare conform SR EN 13163; b)concomitent cu nivelul declarat pentru efortul de compresiune la o deformare de 10 % propus/solicitat, plicile din polistiren expandat trebuie s& satisfac simultan cerintele nivelului declarat (BS) pentru rezistenja la incovoiere (09) si rezistenta la forfecare (+) cuprinse in standardul SR EN 13163 care indicd si standardele pentru determinarea acestor caracteristici; ©) in proiect se va indica tipul de produs din EPS, notind urmatorul cod de identificare: EPS - EN 13163 —T2 — L2 - W2 —S,2— P3 - BS 170-CS (10) 120-—DS (N) 5- CC (2/1,5/10) S~CP3 d)efortul de compresiune, CS (10) 120, se va nota ca nivel minim pentru termoizolatia din placi de polistiren acoperite cu sapi de ciment, iar pentru termoizolatia din placile de 41 polistiren care sustin direct hidroizolatia se va alege CS (10) 150 ca nivel minim. 8. Pentru zonele de soclu, subsol, perefi la parter din zona intrarilor in cladiri si in alte zone expuse' acjiunilor mecanice distructive, ca izolatie termica a termosistemului compact se prevede utilizarea placilor din polistiren extrudat cu feye striate (XPS) pentru care furnizorul tebuie sii indice urmatoarele caracteristici determinate prin metodele de incercare cuprinse {n standardul SR EN 13164: a) rezistenfa termica declaratt (Rp) si conductivitatea termici declarati (Ap) determinate in conformitate cu standardele gi anexele indicate in SR EN 13164; b)caracteristicile geometrice (Iungime, lajime, _perpen- dicularitate, planeitate si grosime) vor avea toleranjele indicate in standardul SR EN 13164, iar grosimea (4) va fi {incadrata in clasa T3 ; ©) comportarea la foc incadrata in clasa de reactie la foc (daca este superioara clasei E); d)stabilitatea dimensionali in condiii specificate de temperaturd si umiditate DS (70,90) si deformagia in conditii specificate pentru sarcina la compresiune si temperatura cu nivelul DLT(2)5 din SR EN 13164; e)efort de compresiune la 0 deformatie de 10% (oie) sau rezistenja la compresiune (on) — determinati conform standardului cu nivelul minim CS (10\Y)300 si cerina aferenti din SR EN 13164; ) rezistenja la tractiune perpendicular’ pe fee - TR 200 cu cerinfa conform SR EN 13164, g)fluajul de compresiune — CC (i; / ip / y) og indicat pentru plicile utilizate la peretii subsolurilor in contact cu paméntul, se va determina gi declara conform cerinjelor din SR EN 13164; hh) absorbtia de apa de lungs durata prin imersie - WL(T)1,5 cu cerinfa conform prevederilor din SR EN 13164; i) absorbtia de apa de lunga durata prin difuziune ~ WD(V)2 cu cerinja indicat in standardul SR EN 13164; 2 J) rezistenja la inghet-dezghet ~ FT (FTCD, sau FTCI) cu cerinta conform SR EN 13164. 9. in proiect se va indica tipul de produs din XPS, noténd codul de identificare conform SR EN 13164, ilustrat in exemplul de nai jos XPS — EN 13164 — T3 ~ DLT(2)S -CS (10\Y) 300 -CC (2/1,5/10) 100- WL(T)1,5 - WD(V)2. Art.43 Produse termoizolante pe bazii de vatd mineral’ (MW) (1) Produsele din vat minerala se livreazé cu diferite dimensiuni, sub forma de: a) placi rigide ~ utilizate ca termoizolatie pentru toate tipurile de izolatii termice inclusiv termoizolatia acoperisurilor terasé cu exceptia izolarii pe exterior a subsolurilor gi a soclurilor; b}plici semirigide — utilizate la termoizolatii sub incdrcari reduse: termosistem cu strat de ventilare sau la acoperiguri cu pod (nu se pun sub hidroizolatie la terase sau pe exterior la subsoluri); ¢)saltele rulate in suluri ~ utilizate la termoizolatii fir’ incdredri (la acoperis intre cpriori, la plangeele podurilor necirculabile sau ca umpluturd intre grinzisoarele pardosclii podurilor, izolare pe intrados a plangeelor de peste subsoluri); 4)vati vrac utilizaté idem ¢), numai ambalat& in saci pentru eliminarea dispersarii particuletor. (2) Suplimentar fati de cerinjele termosistemului compact furnizorul trebuie s4 asigure pentru plécile din vata minerala (MW) urmatoarele caracteristici determinate prin metodele de incercare indicate in SR EN 13162: a)rezistenfa termici si conductivitatea termic’ cu valori determinate in conformitate cu standardele si anexa din SR EN 13162, pentru produse grosse; bjcaracteristicile _geometrice - (lungime, —_—_—iljime, perpendicularitate i planeitate) vor avea toleranfele indicate in SR EN 1316. ©) grosimea (d) incadrata in clasa TS va avea toleranjele indicate in SR EN 13162; 4)stabilitatea dimensional DS se va determina si va avea variafiile maxime conform SR EN 13162; ©) comportarea la foc incadrata in clasa de reacgie la foc (daca difera de Al); ) nivelul declarat pentru efortul de compresiune sau rezistenja Ja compresiune corespunzator la 10% deformatie determinat si declarat conform SR EN 13162; g)nivelul declarat pentru rezistenja la traciune perpendicular pe fete >TR 10 conform SR EN 13162; hh)sarcina concentratd, Fy necesari pentru a provoca o deformatie de 5 mm trebuie declarati conform SR EN 13162; i) caracteristicile WL(P), WL(T) gi WD(V) privind absorbtia de apa prin imersie si respectiv prin difuzie, nu vor depasi valorile indicate in SR EN 13162. 3) Proiectantul va indica in proiect produsul din placi rigide de vat minerali (MW) previzut pentru termosistemul compact (placi fixate cu un adeziv pe toata suprafata), conform codului de identificare din SR EN 13162 cu urmatoatele clase si niveluri minime: MW-EN 13162—TS5~DS (T+)—CS (10/¥) 30 TR 10 - WDXV). (@) Pentru sistemul termoizolant cu strat de aer ventilat proiectantul va indica produsele din vati minerals, conform codului de identificare din SR EN 13162 cu urmétoarele clase si niveluri minime: a)Saci sau saltele cusute, lipite cu adeziv pe toata suprafaya: MW-EN 13162—T4—DS (T+)—CS (10/Y) 05—TR1-WD(V); b)Saci sau saltele cusute, fixate mecanic: MW-EN 13162~T3—DS (T+)- WD(V). (5)Datorita existentei stratului de aer ventilat placile vor fi din vat mineralithidrofobizata si/sau vor fi protejate (cagerate) cu o folie antivant, permeabili la vaporii de apa. (Pentru placile rigide de vati minerala (MW) utilizate ca termoizolatie Ia acoperigurile terasi, se vor indica: grosimea incadratd in clasa T6, determinata gi cu toleranjele cuprinse in SR EN 13162, fluajul de compresiune (X4) si reducerea total a grosimii (X,) sub efortul de compresiune declarat (0,) determinate conform precizarilor din SR EN 13162. ~ Proiectantul va indica in proiect tipul de produs din MW, notiind urmatorul cod de identificare: MW-EN I3162—T6—DS (T)—-CS (10¥) 50—TR 10 PL(S}500— WLP). - Efortul de compresiune, CS (10) 50, se va nota ca nivel minim pentru termoizolatia din placi de vata minerali acoperite cu sapa de ciment, iar pentru termoizolatia din plici de vaté mincrala care sustin direct hidroizolajia se va alege CS (10) 60 ca nivel minim. (7)Dacé, in exploatare, sarcina pe sap este mai mare de 5 kPa suplimentar fata de nivelul declarat de compresibilitate CP2 (indicat in SR EN 13162) se va determina reducerea grosimii sub incdreare de lungé durati conform prevederilor din SR EN 13162. (8)lzclatia termica aplicata sub invelitoare la acoperisurile in pant& se executi din vatd mineral& sub forma de saltele sau placi, sau combinatii ale acestora (un strat saltele + un strat placi) din gama de produse prezentate pe piaté, cu grosimea determinata prin calcule termotehnice, pentru cate proiectantul va indica codul de identificare al produsului / produselor si masurile obligatorii de protectie a termoizolatiei acoperisului: a) la interior:strat cu rol de barieré contra vaporilor (strat continu impermeabil) protejat cu lambriuri sau plici gips carton; b) la exterior, sub invelitoare: folie antivant permeabilé Ia vapor si impermeabila Ia apa. 45 Art.ad Produse pe baz de poliuretan (PUR sau PU) (l)Spuma rigid’ de poliuretan (PUR) aplicaté prin pulverizare in situ se utilizeazA ca termoizolatie peste plangeu! ultimului nivel, in podurife necirculabile, ca termoizolatie a pardoselii podurilor circulabile sau sub invelitoarea acoperisurilor mansardate, sub plangeele de peste subsolurile neincalzite, la perefii exteriori in sistem ventilat restrictionat la cerinjele impuse de comportarea la incendiu si cu masuri de protectie impotriva atacului pasirilor, rozitoarelor sau insectelor. @Placile din spuma rigida de poliuretan (PUR), de preferat caserate, se utilizeazi la termoizolarea acoperigurilor terasi, ca suport al hidroizolayiei in structuri de termohidroizolati, (@)Proiectantul va indica codul de identificare al plécilor PUR atribuit de producdtor pentru domeniul preconizat in conformitate cu codul de notare din SR EN 13165: PUR — EN 13165 ~T3 ~ DS(70, -}4 — CS(10/Y)140 ~ DLTQ2)5 - CC (2/2/10) 5 FW2 cu urmatoarele semnificayi: a) T3: clasa de toleranje pentru grosime conform tabel 2 din SR EN 13165; b) DS(70, -)4: stabilitate dimensionala in conditii specificate de temperatura si umiditate cu nivelul ales din SR EN 13165 in funcfie de domeniul de aplicare; ©) DLT@)5: deformatia in conditii specificate pentru sarcina de compresiune si temperatura in SR EN 13165; ACC (2/2/10) 5: nivelurile declarate pentru fluajul de compresiune (¢,,) si reducerea total a grosimii (c,) sub efortul de compresiune declarat (0) determinate cel _ putin corespunzator pentru 10 ani ca timp de extrapolare conform SR EN 13165; ©) FW2: nivelul pentru abaterea de la planeitate dup udare pe 0 singurd fafa conform standardului SR EN 13165. 46 Art.ds Produse pe baz de sticla celulara (CG) ()Plicile din sticla celular’ (CG) se utilizeazi in sistemele temohidroizolante ale acoperisurilor teras& sau fatade, inclusiv la perefii subsolurilor. (2)Proiectantul va indica codul de identificare al produsului propus ca material termoizolant avénd caracteristicile determinate prin standardele de incercare indicate in SR EN 13167: CG~ EN 13167 PL (P) 1 CS (¥) 700 BS400— WS - WL (P) ‘cuurmatoarele semnnificat a) PL(P)1: __ nivelul minim al deformatiei sub sarcina concen- trati cu cerinja conform SR EN 13167 adaptata domeniului de utilizare; b) CS (¥) 700: nivelul minim pentru rezistenfa la compresiune din SR EN 13167; ©) BS 400: nivelul pentru rezistenfa la compresiune din SREN 13167; 4) WS: _nivelul declarat pentru absorbtia de apa de scurta. durata si WL (P): nivelul declarat pentru absorbtia de apa de lung durata care nu trebuie si depaseasca valorile indicate in SR EN 13167. Art.46 Produse pe baza de pluté expandati (ICB) cu specificatie in SR EN 13170 din pluté expandats (ICB) se utilizeazd la realizarea ‘olatici acoperigurilor terasd sau a izolatiei pardoselilor. se va preciza codul pentru identificarea produsului propus ca strat termoizolant in conformitate cu codul de notare din SR EN 13170 cu urmatoarele caracteristici: ICB—EN 13170 —L1 - W1 -T2 - CS (10) 110~TR 60 - CP3 a) L1: clasa pentru toleranjele ungimii; b) WI: clasa pentru tolerantele Eitimiis ¢) T2: clasa pentru toleranjele grosimii; 4)CS(10)110: nivelul efortului de compresiune pentru o deformatie de 10%; a7 e) TR 60: nivelul pentru rezistenga la tracjiune perpendiculara pe fetes ) CP3: compresibilitatea cu valorile conform prevederilor din SR EN 13170 Art.d7 Adezivi si mortare adezive (1)Pentru lipirea plécilor termoizolante pe suport se_utilizeaza adezivi specifici pentru polistiren sau mortare adezive pentru polistiren sau vat mineral, indicate de fumizorul termosistemului compact (ETICS) si livrate predozate sau gata preparate, (@)Rezistenta la aderen{& a acestor produse va fi determinati si va avea valorile in conformitate cu prevederile din SR EN 13499 sau SR EN 13500. (3)Pentru realizarea protectiei termoizolajei se utilizeaz un strat de grund de baz (din mortar adeziv predozat), armat cu plasi (jesitur’ de fire de sticli sau metalica) pentru a impiedica fisurarea; grundul de bazi trebuie sA fie elastic, rezistent la socuri, permeabil la vaporii de api, cu grad ridicat de impermeabilitate 1a apa gi cu absorbjia de apa la suprafapi redusd. Arts Dibluri ()Diblurile pentru fixarea mecanici a plicilor termoizolante vor respecta cerinjele ETAG 014 si ETAG 020 —(Ghid de Agrement ‘Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la fixarea sistemelor compozite de izolare termica exterioare si pentru aplicatii nestructurale). (2)Tipul dibturilor se va alege in functie de alcatuirea constructivé a stratului suport conform tabelului de mai jos: i Tungimea | Legenda: a Grosimea Tipal Strat izolatici bl suport | 3° | diblu expandat ancorare_| prin batere: I mm “idem (ia, 1b,2a_/ Beton | Conform | a oui de Carimida | raportului | polimeri pling | tehnic al | 1>~ cui de metal | >10em 1b,2a | CBrimida | fabrican- | -dibtu expandat eu tului | prin ingurubare: | goluri | 2a surub Toate grosimile | 2a BCA | metalic cu diblu (3)Numirul minim de dibluri pentru ancorarea termoizolatiei in cAmp curent este de 6 buc./m’ pana la inaltimea de 50 m. Peste aceasté indltime numérul de dibluri se va determina pe baz de calcule, asimildnd aceste zone cu zonele expuse de la colfurile cladirilor, (4)Peatru zonele de margine (colt) numarul de dibluri se va calcula pentru forta de smulgere > 0,8 KN/diblu, iar numérul acestora va fi in functie de valoarea vitezei vantului, expunerea terenului gi indltimea cladirii conform tabelului urmator: o Legend ‘Numir dibluri/m? I~ Terendeschis, | obiect zolat, | Tipu | hifi dae) pater vinta | teeaaar tt neste redus’ de Tag! (E10 [135 [3550-) clad m | m_| m_|__inconjuritoare Ti [6] 6 | 6 M1- Purerea vinrutui i CETTE To] este sor reduss oe it a de obiectele din km/h Bl 6 [6 fs) jur(lidist i TO a2 [2] tsipite si 10 HE eerie m | 6 8 10 merci Z | vaacului es >1i5-135 jirsepprd Peal kmh de obiectele dimprejur (aglomertri urbane) (5)Lungimea tijei diblului se calculeaz’ prin insumarea grosimii straturilor strabatute (termoizolatie, adeziv, tencuiali si partial perete din zidarie BCA, ciramida sau beton); Adancimea giurii de ancorare (L) va fi = 45 mm la care se adauga grosimea tencuielii, Lungimea total a tijei este indicaté orientativ in tabelul de mai jos: ‘Adincimea giurii de Grosimea maxima | ancorare(L)+ grosimen | Lungimea | termoizotaties tencuieliicuprinse intre0,s tijet | $i2.5cm dlibiutui [Suport | SuporeBCA | BA beton | 70 o 130 80 140) 10 100) 50mm 70mm 160) 130) 120) 130) 150) 140, 200 (6)Termoizolatia cu grosimea mai mare de 100 mm se poate fixa cu dibluri de ancorare gi lipire. Dibiurile (26 buc./ m?) se fixeaz pe pereti la nivelul tencuielii existente, climinandu-se astfel diblurile cu tija lunga care stripung termoizolatia si creeaza punti termice, Adezivul se aplicé conform instructiunilor de montaj ale sistemului sau ale proiectului (de exemplu: pe capul profilat al diblului si pe conturul plicit termoizolante care urmeazi a fi aplicata), dupa care se executa punerea Ia pozitie a plicii si se reiau operatiunile. (Nin cazul utilizarii procedeului de fixare a plicilor EPS si a plasei de armare cu o refea din fire, suruburile cu tija inoxidabilé se vor fixa numai in elementele structurale din beton, iar in calculul Jungimii suruburilor se va adauga si grosimea placirii din BCA sau corpuri ceramice a structurii, Artdd Profile Termosistemul compact (ETICS) include urmatoarele profile realizate din aliaj de aluminin livrate impreund cu celelalte componente ale ansamblului: (profil de soclu -- profilul in forma de Z se fixeazd cu dibluri metalice ancorate in componenta rezistent& (pereti). Cota de fixare si lungimea profilelor, tipul si numarul diblurilor se indica in detaliile de executie cuprinse in proiect; {2)profil de colt - profil comier cu sau fird plasa din fire de stick se monteazi inglobat in tencuiala armati de protectic a termoizolatici impreuna cu armatura din plas de fire de sticla pentru protectia muchiilor verticale si asigurarca rectiliniarit&tii acestora; @)profil cu picuritor — se fixeaz aseminator profilului de colt, asigura protectia muchiilor orizontale (glaf deasupra ferestrelor, placa balcoane, etc.) si eviti prelingerea apei pe intradosul elementelor de fatada (glafuri, copertine, etc.). st Art.50 Plasi pentru armare (jesdturd din fire de sticlé sau metalicd) (I)earacteristicile rezistenjei la tractiune a plasei pentru armare vor fi conform SR EN 13499 gi SR EN 13500; (2)Daca armarea stratului de protectie a termoizolafiei se realizeazi cu plas de fire de sticlS aceasta trebuie si prezinte rezistenfa la substanje alcaline si urmitoarele caracteristici, suplimentar fajd de cerinjele termosistemului in ansamblu: a, tipul de tesere si prevind deformarea si deplasarea firelor si ochiurilor plasei; b. dimensiunea de livrare: latime >100 cm; ¢. dimensiunea golurilor ochiurilor: minimum 3x3 mm (maximum conditionat de greutatea si rezistenta la tractiune a plasei si de rezistenta la impact si la penetrare a termosistemului); d. greutatea >140 gim?. ArtS1 Material de finisare specific sistemului (1)Stratul final cu rol de protectie si finisaj a termosistemului compact (ETICS) este precizat de proiectant, la cererea inyestitorului, pe baza variantelor de sistem prezentate de producator. (2)Acest strat poate fi aledtuit din amorsi, tencuieli decorative, vopsitorii sau diferite tipuri de placaje, componente ale ansamblului, care se vor utiliza conform indicafiilor din figele tehnice privind modul de aplicare; la proiectare se vor avea in vedere precizirile din reglementarea tehnicd Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate in constructii” indicativ GE 056-2013. ()Produsele pot fi de natura’ minerali sau organicd, specifice sistemului. (4)Tencuiala decorativa poate fi din categoria tencuielilor acrilice, silicatice sau siliconice gi este livrata predozatd in saci sau gata preparata sub forma de past. (5)Straturile de finisare vor avea caracteristicile privind durabilitatea si aderenta produselor pe stratul de protectie armat, grund de baz, (grad de basicare, grad de fisurare, grad de exfoliere) conform SR EN 13499 si SR EN 13500, (6)Proiectantul va avea in vedere, pentru reducerea tensiunilor in stratul de finisaj, alegerea unor culori pentru tencuieli sau vopsele cu un coeficient de reflexie a luminii peste valorile minime recomandate (de exemplu: >25% pentru tencuielile acrilice). Proiectantul va preciza in caietul de sarcini caracteristica stratului de finisaj referitoare 1a coeficientul de reflexie a luminii pe baza valorilor indicate de producator pentru fiecare culoare. (TyTencuielile decorative pot avea, la cerere, un conjinut suplimentar de substanfe care impiedica formarea mucegaiului gi ciupercilor. Arts Criterii de evaluare pentru procedurile de realizare a lucririlor de izolatii termice (l)Procedurile de realizare constituie un ansamblu de operafiuni efectuate intr-o succesiune logic de etape constructive, care utilizeazA resurse materiale, manopera i utilaje pentru executarea unei lucrari cu urmatoarele obiective declarate: a) costuri / m? scdizute; ») timp redus de executare; ©) durabilitate indelungata; ¢) garantie extinsa. (2)Clasele si nivelurile indicate pentru ansamblu si pentru produsele din componenja acestora sunt minime. (3)Calculele economice pentru diferentierea sistemelor propuse vor include ansamblul costurilor raportat la durata de viati a sistemelor: cost de investitie, cost de intretinere (exploatare) gi cost de dezafectare. (4)Costurile sc&zute sunt rezultatul fie a utilizirii unor materiale sau a unei manopere mai ieftine cu repercusiuni negative asupra durabilitiyii si calitaii Iucririi, fie a reducerii timpului de executare prin adoptarea unei tehnologii superioare care 3 utilizeazi produse cu timp mic de uscare gi intdrire (adezivi) sau prin utilizarea montajelor uscate cu grad de tolerant mic si grad de finisare si precizie ridicat. (S)Pentru compararea duratelor de execufie furnizorul trebuie si indice timpii tehnologici, pe faze de executie, necesari intocmirii graficului de organizare a lucriilor. (6)Se recomanda ca furnizorul odat4 eu indicarea componentelor s& prezinte si date privind comportarea in exploatare a ‘ermosistemului propus. (7)Durabilitatea termosistemului trebuie si fie mai mare sau cel putin egald cu durata de recuperare a investitiei Arts3 Conditii pentru asigurarea posibilititii urmaririi in exploatare a elementelor structurale: (1)Aplicarea stratului termoizolant pe o singura parte a componentei rezistente, de reguld pe exteriorul perefilor; (2)in cazul aplicdrii termoizolatiei pe ambele feje ale elementelor structurale (perefilor) sau pe fata interioara a peretilor despartitori dintre tronsoanele blocurilor sau pe soclu, atunci cel putin unul din ansamblurile termoizolante va fi de tip termosistem compact, lipit pe toath suprafaja (in aderenfa totalA)'de perete pentru a conlucra cu acesta. Aceasti prevedere se aplicd si pentru plafoanele apartamentelor de sub terasi si ale’ subsolurilor, pentru care trebuie s8 se asigure posibilitatea demontarii protectiei cel pufin in zonele in care se urméreste comportarea structurii de rezistenf (zone de efort maxim), CAPITOLUL IV: CONDITI PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE IZOLATII HIDROFUGE, SECTIUNEA 1; Date de tema (informative) privind izolafiile hidrofuge/termohidrofuge Arts4 Date generale de referina, privind izolajile hidrofage (1)Disfunctionalitatile cu privire la etangeitatea acoperisurilor terasa realizate cu produse bitumate (in majoritatea cazurilor), in diverse structuri hidroizolante/termohidroizolante. 2)Structura suportului (beton, saps, placi termoizolante, etc.) si metoda de aplicare a straturilor hidroizolante existente: a) total aderenta (lipire pe toata suprafaja); ») lipire in puncte sau benzi; ©) flotant-lestat (3) Alcdtuirea structurilor hidroizolante: ) cu materiale bitumate in foi cu suport din carton asfaltat (CA), painzi bitumaté (PA), jesituré sau impaslitur’ din fibre de sticli bitumata (TSA, TBAL, respectiv IA sau IB) lipite cu bitum fierbinte, utilizate din ce in ce mai putin dupa 1990; b) cu membrane bitumate lipite cu bitum fierbinte, cu adeziv specific la rece, sau prin sudurd cu flacira, utilizate dup’ anul 1990, (4)Structurile termoizolante la constructiile realizate inainte de 1990 sunt aledtuite din plici BCA-GBN-T, perlit, zgura expandata si cenusai de termocentralé si uneori din plici de vats mineral’, protejatc la partea inferioara de o bariera contra vaporilor de apa din impésliturd din fibre de sticla bitumaté (IA) aplicat peste un strat cu rol de difuzie a vaporilor lipit in puncte cu bitum fierbinte si realizat din impasliturd bitumata perforata (IBP) sau din carton bitumat perforat (CBP), fie dintr-un strat cu rol de barierd gi difuzie din impéslituré bitumati blindaté (IB), dispus cu grenulele pe fata inferioara si lipit in puncte sau benzi cu bitum toit. Art.s5 Evaluarea stdrii de degradare a izolatiei hidrofuge/termohidrofuge la acoperiguri terast: (i)Cazuri de structuri degradate ~ situatii generale, tipice: a) hidroizolatiile vechi realizate in structuri si cu materiale previzute in normativele aflate in vigoare la data punerii in peri, s-au degradat si au suferit multiple reparafii, constind de regulé in aplicarea unor straturi hidroizolante peste structurile vechi existente; acestea pot fi considerate gi datorita termoizolatiei ineficiente si deteriorate, ca fiind total degradate si nefuncfionale, necesitind inlocuirea intregii structuri termohidroizolante; ») hidroizolatiie realizate in structuri si cu materiale prevazute in reglementirile tehnice specifice _privind —_proiectarea, executarea 5i exploatarea hidroizolajiilor la clidiri, aplicabile, in vigoare, necesiti verificarea de specialitate prin care se va stabil starea de degradare a hidroizolajiei/ termohidroizolatiei i va fi indicata solugia de reabilitare. (2)Solutii posibile de reabilitare: 4) aplicarea unei hidroizolayii peste cea existent, amorsati cu solufii pentru regenerare; b)executarea uneistructuri_termohidroizolante peste hidroizolatia existent&; ©) aplicarea unei hidroizolatii pe suportul din sapa/beton rectificat dupa indepartarea hidroizolatiei vechi, degradate; 4) executarea uni termohidroizolajii dup’ indepartarea hidroizolatiei existente si rectificarea suportului; ©) executarea unei termohidroizolatii noi, in structuri lestatd, lipitd sau terasi grading, dupa indepartarea tuturor straturilor din alcatuirea terasei pnd la stratul suport (plangeu din beton aarmat sau betonul de pant). (3)Modalitajile de evaluare a stirii de degradare si masurile de reabilitare a hidroizolajiei/ termohidroizolajiei sunt cuprinse in reglementarile tehnice specifice in vigoare, privind proiectarea gi executarea Jucrrilor de remediere a hidroizolafilor bituminoase Ia acoperiguri din beton. (4)Pentru stabilirea stiri de degradare a termohidroizolatiei si prevederea solutici optime de reabilitare este necesar’ culegerea si corelarea datelor fumnizate de investigafii nedistructive sau distructive (sondaje, determiniri in laborator) constind din unmatoarele activity: a) informarea asupra perioadei de edificare a constructiei si corelarea cu reglementarile in vigoare la acea dati ) informare asupra continutului interventiilor ulterioare, asupra structurii hidroizolante; ©) apreciere vizuala si tactila a suprafetei termohidroizolante; 4) in cazul informatiilor incomplete sau incerte se recomands efectuarea unui sondaj la nivelul hidroizolatiei sau prin fntreaga structuri termohidroizolanta care si evidentieze componenja structurii, nivelul de degradare si prezenta sau absenfa apei intre straturi; ©) observafii in interiorul constructiei asupra zonelor afectate de infiltrajii si stabilirea corespondenjei acestora pe planul acoperigului (infiltratii de cémp, racord la elemente verticale, Ja receptoare pluviale, etc.) Art.6 Evaluarea stirii de protectie hidrofugi a soclului si subsolului cladirii si proiectarea solutiei posibil de adoptat conform prevederilor reglementitilor tehnice specifice, aplicabile, in vigoare, privind reabilitarea subsolurilor si a clementelor subterane hidroizolate la constructil (1)La constructiile existente problema reabilitirii hidroizolatiei trebuie analizata sub urmiitoarele aspecte: a) gradul de accesibilitate ta nivelul hidroizolatiei; b) nivelul de permeabilitate admis al perejilor in funcjie de destinatia spatiului din subsol. (2Blocurite de locuinge au urmatoarele alcatuiri ale infrastructurii: a) fird subsol cu soclu putin indlfat; 7 b) cu subsol (demisol) tehnic si/sau utilitar (boxe, garaje, adaposturi), cu placd din beton armat la subsol turnata pe strat de rupere a capilaritii si in unele cazuri hidroizolata; ©) cu canal tehnie firs placd din beton armat pe sol (cu pimant compactat). (3)Structuri si materiale hidroizolante utilizate: a) hidroizolatia subsoturilor si soclurilor (thainte de 1990) se executa, in majoritatea cazurilor pe suprafefele verticale gi pe suprafefele orizontale pe zona de separare intre fundatie si perefi, cu rol de intrerupere a ascensiunii capilare, si dup caz, sub placa pe sol, fiind constituité din unul sau dou’ straturi din produse (foi) bitumate: carton bitumat (CA), panzi bitumats (PA) sau tesdturd din fire de sticla (TSA), lipite cu bitum topit si protejate cu zidarie de cardmida, fara si se puna problema izolétii termice; +b) dupa 1990 hidroizolayile 1a perefii subterani si la socluri s-au executat cu membrane bitumate sau cu diverse emulsii bituminoase protejate cu folii polimerice cu ploturi amprentate sau plci de polistiren extrudat (pe zona soclurilor si a subsolurilor inealzite). (4)Cauze ale infiltraiilor gi deficiente in zona infrastructuri a) deteriorarea, imbatrinirea hidroizolajiei verticale; ) degradarea trotuarului perimetral care nu mai asiguré indepartarea apei fafa de soctul si fundagia constructiei datorita tasirilor si cripaturilor neetange care conduc Ia acumulati gi infiltratii de apa; ©) ridicarea nivelului panzei freatice ulterior edificdrii cladi urma unor lucréri de construcjie in zona respectiva; 4) distrugerea hidroizolafiei urmare unor lucréri de strpungere a acesteia cu diverse instalati, (5)Pentru evaluarea stirii de degradare a izolatiei hidrofuge si prevederea solutiei optime de reabilitare suplimentar faja de culegeres de date asupra structurii hidroizolatiei, informarii asupra interventiilor ulterioare, la nivelul soclului, hidroizolatiei sau trotuarului, observafiile in interiorul constructiei asupra soclului si pardoselii subsolului, se recomanda efectuarea minim in 58 unui sondaj, prin executarea in pamént a unei trangee locale, pe intlfimea dintre baza fundatiei si nivelul terenului si prin desfacerea locala a tencuielii soclului, pentru a se vedea starea fundajici/soclului, a hidroizolatiei si a compozitiei si omogenitatii solului (acest sondaj poate furniza date si pentru cerinja de rezistentd si stabilitate). (6)Proiectul va prevedea masurile de eliminare a infiltrajilor din subsoluri constind din aplicarea unui procedeu sau a unui ansamblu din urmitoarele procedee (cu tehnologii si produse curente sau moderne): a)executarea unei hidroizolatii, impotriva apelor cu sau fird presiune, pe fata exterioari a peretilor (acolo unde se poate asigura accesul); b)aplicarea unei tencuieli hidrofuge pe faja de la interior a peretilor, c)aplicarea de tencuieli de asanare pentru uscarea peretilor si climinarea depunerilor de sruri; d)injectarea de produse impermeabilizante pentru stoparea ascensiunii apei prin capilaritate; ¢) executarea unor sisteme de drenare a apelor subterane sau de infiltrate. Arts7 Iolacea hidrofugs a logiilor si balcoanelor (1) Situatii generale, tipice: 2) pardoselile logiilor si balcoanelor existente sunt exécutate, de regula, cu dale mozaicate sau mozaic turnal, fara straturi hidroizolante si fird si se pund problema termoizolii acestora si a puntilor termice adiacente; b) eliminarea apei din precipitafii se face, in prezent, de regulé, prin garguie, fara racord la burlane, indiferent de inaljimea cladirii; (2) Evidentierea stirii de degradare a ctanseititii logiilor si balcoanelor: 59 a) urmarile inexistenfei hidroizolatiei si implicit a etangeitayii sunt vizibile in zona garguielor de evacuare a apei gi se prezinta sub forma de pete de umezeal4, exfolieri si distrugeri locale ale tencuielii din jurul acestora; b) in lungul si la baza parapetelor din zidarie sau prefabricate; ¢) pe intradosul logiilor/balcoanelor sub forma de pete datorité infiltragilor in cmp gi desprinderi de tencuiala datorits lipsei lacrimarelor pe contur. (@)Evaluarea stirii de degradare a etangeititii logiilor si balcoanelor se reatizeaz& prin observajii vizuale asupra suprafeyei pardoselii i intradosului logiilor sau balcoanelor precum si prin observatii fn interiorul clidirii, pe zonele adiacente logiilor si balcoanelor, predispuse la umeziri din condens (datoriti existenfei puntilor termice din aceasti zon’) sau infiltrafiilor, la partea inferioaré a peretilor, cauzate de absenja izolatiei hidrofuge in zona plintei pardoselii exterioare. (@)Solusia optima de reabilitare termicd si hidrofuga a logiilor si balcoanelor consti in tratarea unitar’ a acestora si cuprinde realizarea unei hidroizolajii a pardoselii si a unei structuri termoizolante pe intrados (inclusiv la balcoanele inchise) precum si obturarea / desfiinjarea actualelor guri de scurgere a apei. (S)Varianta de inchidere a baleoanelor sau logiilor se va propune conform prevederilor legislajiei privind proiectarea clidirilor de locuinje, aplicabile, in vigoare, asigurindu-se un sistem de ventilare adecvat, atit pentru balcoanele sau logiile aferente unei singure incaperi cat mai ales pentru situatiile in care acestea sunt comune mai multor camere inclusiv unei bucttarii si/sau unui grup sanitar. SECTIUNEA a 2-a: Criterii si niveluri de performanti ale sistemelor si produselor propuse pentru lucrarile de reabilitare hidrofugit Art.s8 Criteriile si nivelurile de performanta trebuie corelate cu cele ale izolatiei termice, in structurile termohidroizolante si se determina pe baza prevederilor din reglementarile tehnice specifice privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor ta cladiri, aplicabile, in vigoare. Art.s9 Critesii i niveluri de performanfi pentru produsele hidroizolante: (DProiectantul va indica caracteristicile produsului hidroizolant in functie de nivelul de performanté impus de categoria si clasa de importangi a clidirii si de parametrii caracteristicilor esentiale declarate de fabricantul produselor similare comparate. (2)Proiectantul va indica tehnologia de aplicare a produselor hidroizolante in functie de: a) alcdtuirea in ansamblu a structurii termo-hidroizolante; b) caracteristicile stratului suport referitoare la rezistenta la incdrcarile statice sau dinamice. (3)Proiectantul va consulta figele tehnice ale _produselor hidroizoiante bituminoase care vor cuprinde pe lang informatiile generale referitoare la denumirea comercial’ a produsului, fabricantul, elementele componente (tipul si numérul armaturilor, tipul bitumului utilizat, tipul finisajului suprafejelor), domeniul de utilizare, metoda de aplicare, dimensiuni, mas&, si urmatoarele cacacteristici ale produselor: a) etanseitatea la ap determinati, conform procedurilor tehnice de execujie intocmite pe baza standardului SR EN 1928, pentru membrane folosite in aplicafii cu presiunea apei de maximum 60 kPa (izolafii la acoperisuri teras& sau strat pentru controlul vaporilor de ap); a ») performanté la foc exterior, clasificarea pe baza incercérilor acoperigurilor expuse la un foc exterior (SR EN 13501-5+Al); ©) reactia la foc, clasificarea folosind rezultatele incercarilor de reacfie la foc (SR EN 13501-1+A1); 4) forfa de rupere la tractiune (N/S0 mm) si alungirea la rupere (%) longitudinal si transversal, proprietaji la tractiune determinate conform procedurilor intocmite pe baza prevederilor din standardul SR EN 12311-1; ) rezistenfa la impact (SR EN 12691) exprimata in mm” reprezentiind indltimea de cidere a capului de poansonare si ‘metoda de incercare: metoda ,,A” suport rigid si metoda B” suport moale (EPS); 4) rezistenja la sarcind static& (SR EN 12730) exprimata in ,kg” ca sarcina care nu a provocat strépungeri in membrana aplicaté pe un suport moale (ex. EPS) in metoda ,,A” si pe un suport dur (ex.dala din beton) in metoda .,B”; g) stabilitatea dimensionala (SR EN 1107-1) exprimaté in ,.%” reprezentnd variatiile dimensionale ale produsclor bitumate ca rezultat al producerii-inducerii tensiunilor interne datorate efectului calduri; h) flexibilitatea la temperatura scaizutd (SR EN 1109) exprimat in °C” permite determinarea susceptibilitayii la fisurare a membranelor bitumate sub efectul unei indoiti in condifii de temperaturi negative; i) limita rezistenfei la fluaj la temperatura ridicata (SR EN 1110) misurati in ,“C” cxpriménd temperatura la care stratul superficial al membranei fixati vertical se deplaseazA in raport cu stratul de armare al acesteia (limita este o valoare medie a 12 cm iar transversal acestora sunt >8 cm; in particular, fiecare produettor de membrane hidroizolante indicia marimea suprapunerilor, iar in unele cazuri aplic& marcaje longitudinale pe produse; c) indiferent de modul de lipire in camp, la suprapuneri membranele bitumate se sudeazi cu flaciira; 4) Ia lipirea suprapunerilor membranelor bitumate din alcdtuirea hidroizolatiilor verticale nu se utilizeazi lipirea la rece cu adezivi sau lipirea prin termoaderenga; e) membranele din material plastic sau cauciue au imbindrile sudate cu aer cald ori prin acfiunea unui solvent, sau sunt lipite fie cu un adeziv, fie cu o banda autoadeziva. Art.61 Condiii privind asigurarea posibilitaqii interventiilor gi urmiririi in exploatare a hidroizolatiilor ()Proiectantul va avea in vedere la alegerea sistemului hidroizolant posibilitatea interventiilor: a) la structurile hidroizolante/termobidroizolante la care s-au produs disfuncjionalitati (infltratii de apa, umeziri ca efect al punfilor termice, etc.) se poate interveni pentru refaceri sau 66 reparatii numai in cazul in care acestea sunt direct accesibile (acoperiguri) sau indirect accesibile (socturi sau pereti ai subsolurilor accesibili numai prin decopertare-sipatura); b) sistemele izolante cuprinse intre elementele masive (fundatii, radiere, etc.) din beton armat nu sunt accesibile; interventiile in aceste zone pentru refacerea etanseitifii pot fi realizate prin alte tehnologii, de exemplu prin injectarea de produse hidrofobe, difuzante, in elementele suport sau in straturile adiacente, (2)Urmitrirea in exploatare a sistemelor hidroizolante/termohidroizolante implicd: a) constatari privind funcfionalitatea (etanseitatea); b)constatari vizuale si tactile asupra suprafefelor expuse, inclusiv a elementelor conexe (tencuieli de protectie, placdri, copertine din tabla, ete.). (@)Proiectantul va indica un plan de urmarire in exploatare a sistemului hidroizolant sau termohidroizolant ales; observatiile, cu privire, in principal, la integritatea stratului de protectie al hidroizolatiei sau la desprinderea copertinelor, se fac periodic, col pujin trimestrial, fa inceputul si la sfirsitul sezonului rece, in perioada de cilduri excesive, dupé evenimente atmosferice deosebite (ploi torentiale, furtuni) si in cazul aparit disfunctionalitai, o CAPITOLUL V: CONDITII PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE REABILITARE A PERETILOR: EXTERIORI ~ PARTE VITRATA (FERESTRE SI USD) SECTIUNEA Art.62 Proiectul tehnic pentru reabilitarea din punct de vedere higrotermic a témpliriei exterioare pentru asigurarea cerinjei fundamental neconomie de energie si izolare termica” se intocmeste pe baza concluziilor Raportului de audit energetic elaborat de un auditor energetic pentru cladiri gi cu respectarea__prevederilor reglementatilor tehnice aplicabile, in vigoare, ate de tema Art.63 Datele necesare - asigurate de cAtre beneficiar si completate, dupa caz, de citre proiectant, prin participare direct la elaborarea lor, prin culegere de informayii din documentajii existente, ori dup caz, prin vizite in-situ (la fafa locului), privese: ) tipul témplariei si al vitrajului; ) nivelul minim’ de rezistenfi termici unidirectionalé al tamplaie’s ©) dimensiunile geometrice ale golurilor, locul si numirul acestora; d) grosimea actualé a peretilor, pentru calcularea latimii ¢glafurilor; €) destinafia spatiilor delimitate de tamplarie; f) starea de degradare a materialului utilizat fa tamplarie; ) starea solbancurilor, panta, existenfa si forma IMcrimarului, etangarea fayh de toc gi de perete; hh) existenta si functionarea fantelor de eliminare a apei rezultatt din condens sau infiltratii si starea lécrimarelor cercevelelor; i) modul de fixare al geamurilor pe cercevele si integritatea fizicd aacestuia; j) funcfionarea feroneriei pentru asigurarea inchiderii-deschiderii, blocarii sau fixarii; k) ctansarea hidrofuga a pragurilor usilor exterioare precum si a conturului acestora; 1) existenja obloanelor sau a rulourilor exterioare, starea si modul de funcfionare al acestora, numirul ochiurilor de geam si modul de deschidere al acestora, etc, m) stabilirea solusici de reabilitare care poate consta. in reconditionarea timplariei (incluzdnd repararea, modificarea si stangarea acesteia) sau in inlocuirea tamplariei existente cu sAmplarie performanta energetic, SECTIUNEA 2 2-a: Modalitifi de reabilitare a timplariei exterioare Artéd Reabilitarea tampliriei din punct de vedere al comportirii termotehnice se realizeazi jindnd seama de prevederile, referitoare la ferestre si usi, cuprinse in SR EN 143S1-1+A1 $i cu respectarea prevederilor reglementatilor tehnice specifice, aplicabile, in vigoare, privind imbunitafirea calititilor termoizolante ale ferestrelor la clidirile civile existente, in una din urmiitoarele variante: (Dinlocuirea tampliiei metalice fara rupere de punte termic3; (2)reconditionarea témpliriei existente din lemn; (3)inlocuirea cu tamplirie noua, performanti din lemn, PVC, aluminiu sau combinajii ale acestora, respectind detaliile din reglementarea tehnici ,Solufii cadru privind reabilitarea tetmo- higro-energeticd a anvelopei cladirilor de locuit existente”, Indicativ SC 007-2013. Art.65 Indiferent de optiune, varianta aleasa va fi insofiti de m&surile pentru asigurarea unei ventilari naturale corespunz&toare a spatiilor interioare, Art.66 Alegerea uneia din aceste modalititi de reabilitare se bazeazi pe nivelul de performana dorit de beneficiar /proprietar si pe plafonul disponibil al cheltuielilor din fonduri publice si din fonduri private. o Art.67 Cerinjele optionale, suplimentare, aferente cresterii performanjelor tampliriei, se consider a fi: marirea numérului de camere ale profilelor din care este confectionati tampltria unui apartament peste numirul stabilit pentru restul blocului de locuinte si modificarea caracteristicilor vitrajului referitoare 1a distanja intre foile de geam, grosimea acestora, tratamentul suprafefelor si numérul geamurilor vitrajului termoizolant prin majorarea de la doua Ja trei straturi (utilizarea geamurilor triple necesita prevederea profilelor adecvate pentru preluarea incircirilor suplimentare si a diferenjei de grosime a vitrajului). Art.68 Proiectantul va intocmi tabloul de tamplarie, va indica pozifia in cadrul golului de perete, caracteristicile termotehnice si caracteristicile tamplariei referitoare la permeabilitatea la aer, etangeitatea Ia apa si rezistenja la incdrcarea din vant, avind in vedere nivelurile de performan(& cuprinse in sectiunea urmatoare, iar pentru alte preciziri se vor consulta standardele indicate in Anexa 3. Art.69 Detaliile de executie se concep in conformitate cu cerinjele produselor de témplirie gi cu prevederile cuprinse in reglementirile tehnice specifice, aplicabile, in vigoare, privind imbundtitirea calititilor termoizolante ale ferestrelor la clidirile de locuit existente SECTIUNEA a 3-a: Criterii si niveluri de performanta ale timplariei pentru cerinele fundamentale —_aplicabile constructiflor Art.70 Rezistena mecanicd gi stabilitate Tampliria constituie un element neportant al anvelopei, care nu influenteaza rezistenja mecanica si stabilitatea blocului de locuinte. ” Art Securitate la incendiu ()Fumizorul tamplariei va prezenta documentele privind rezultatele ‘incereirilor la foc care vor indica clasa de performanta privind reactia la foc incadrata in clasa de reactie la foc de la Al la E gi rezistenta la foc pentru criteriile E (etanseitatea la foc), ET (eiangeitatea la foc~izolare termicd la foc), EW (ctanseitatea la footradiatia termicd) determinate pe o fereastra si us curentd. (2)Clasificarea privind rezistenja la foc se va completa cu simbolurile 70)" ,(0—»i)” sau ,(i-0)" pentru a indica faptul c& elementul a fost incercat si satisface cerinfele la o expunere la foc numai dinspre interior, numai dinspre exterior sau din ambele parfi. Proiectantul, in functie de cerinjele impuse de roglementrile tehnice privind siguranja la foc a constructiilor, in vigoare, va indica clasele minime acceptate pentru fiecare fajadd a blocului de tocuinte. Art72 Igiend, sanatate si mediu ()Témplatria se realizeaza din lemn, PVC, aluminiu sau combinatii ale acestora, materiale care nu sunt toxice si nu degaja noxe; fabricantii vor preciza daci materialele componente prezint& pericol pentru sanatate sau mediu gi dac& este cazul, masurile de protectie. (2yDeoarece noile tipuri de profile utilizate 1a confectionarea timpliiei asiguré o etangare superioar’ faji de modelele tradifionale, in proiecte, pe lingi posibilitatea de deschidere manuala a ferestrelor, se va propune revizuirea sau realizarea, dupa caz, a sistemului de ventilare a apartamentului sau a fiecérei incdperi. @)Pentru activarea ventilarii incaperilor usile interioare nu se vor ctanga si vor fi prevazute la partea inferioar’ cu fante de ventilare, (4)Decumentatia furnizorului va indica clasa de performanta privind etanseitatea la apa a ferestrelor si usilor pentru metoda de ‘incereare ,,A” (elemente expuse neprotejate fati de apa), n dcterminaté pe componenta cu cea mai defavorabila performanya 2 ansamblului (ochiul mobil), conform clasificarii din SR EN 12208. Clasa minim& SA poate fi considerata satisficatoare pentru timplaria amplasatd in zone adSpostite (neexpuse presiunii create de vant). Art73 Siguranya in exploatare ‘Tamplaria va fi insofitd de documentele care vor atesta urmatoarele: (A)rezistenfa la incdrcarea de vant clasificat’ conform SR EN 12210 si SR EN 12210 va fi calculat& in fumojie de dimensiunile cchiurilor mobile, alcdtuirea geamurilor termoizolante si conditiile reale ale amplasamentului; (2)capacitatea de rezistent& a dispozitivelor de siguranfé exprimata printr-o valoare prag; (3)dimensiunile maxime ale ochiurilor mobile si fixe precum gi corelarea acestora cu greutatea vitrajului; de asemenea corespondenta intre grosimea total a geamului termoizolant si 18timea profilclor utilizate la confectionarea tamplaiei; (4numarul si distanja minima intre elementele de fixare ale tampliriei in componenta rezistent& (G)rezistenga la soc pentru usile cu geam cu rise de rinire; (Grezistenta la deschidere si inchidere repetati a ferestrelor gi usilor; clasele vor fi conform SR EN 12400 corespunzatoare cu numérul de cicluri care trebuie s& asigure functionarea in conditii de utilizare normali la cel putin 10 000 de cicluri pentru témpliria apartamentelor si cel putin 50 000 de cicluri pentru usile de acces in cladire; (Drezistenta la goc a usilor; (B)rezistenga la efractie pentru usile exterioare, Art.74 Protectie impotriva zgomotului ()izolarea la zgomote aeriene este asigurata prin alcatuirea constructiva, de caracteristicile geamului termoizolant utilizat (imensiunile si numdrul foilor de geam, distanja intre geamuri gi n ‘grosimea acestora) si de tipul profilelor din care s-a confectionat tamplaria (material, dimensiuni, gamituri). Q)Indicele de izolare la zgomot aerian ,RW”, in dB, previzut de proiectant, va avea valoarea minima de 25 dB, 30 sau 35 dB, in funcjie de categoria tehnic& a strazilor pe care sunt amplasate faiadele clidirilor si va fi declarat de fumizor pe baza testelor acustice efectuate, Art.75 Economie de energie si izolare termica Furnizorul va preciza valorile aferente urmitoarelor cerinte: a. transmitanja termicd sau coeficientul de transfer termic U,. TWAmn"K)}; b, proprietati de radiatie: factor solar (g) si transmitanta luminoasé (os cc. permeabilitatea la aer minimum clasa 3 conform clasificarilor din SR EN 12207. SECTIUNEA a 4-a: Criterii si niveluri de performanta ale componentelor tampliriei propuse pentru lucririle de reabilitare Art.76 Cerintele, criteriile si nivelurile de performanya ale tampliriei (ferestre si usi) sunt cuprinse in standardele indicate in anexa 3. Art.77 Suplimentar cerin{elor fundamentale indicate in Cap.V, Sectiunea a 2a, pentra ansamblul elementelor (fereastrd sau usa), trebuie respectate cerinfele proprii ale componentelor care intré in alcatuirea tamplariei: profile (rama, toe, cercevea, canat), garnituri de etansare, feronerie, vitraj. Art.78 Calitatea ansamblului (fereastra sau usa) se realizeaza din utilizarea unor componente cu caracteristici optime si din modul de asamblare B al acestora precum si cu un sistem de organizare a productiei, certificat pe baza standardului SR EN ISO 9001. Art.79 inlocuirea componentelor ofertate initial se va face numai cu avizul factorilor implicagi deoarece schimbarea caracteristicilor acestor componente conduce de cele mai multe ori la modificarea performanjelor ansamblului. Art.80 In SR EN 14351-1+A1 se prezint& interdependenya intre principalele caracteristici si componente si indicd cazurile in care, ca urmare a unor modifica, produsul va trebui s fie supus unor noi incercari. Art.81 ‘Tamplarie din PVC Clasificarea si ceringele profilelor din PVC utilizate ta confectionarea timpliriei se indict asa cum prevede SR EN 12608 cu urmatoarele precizii: a) performanta in functie de zonele climatice ~ aceasti cerinji necesiti ca proiectantul si indice utilizarea acelor profile proiectate si realizate pentru a fi utilizate intr-un climat sever (S) sau moderat (M) clasificate conform SR EN 12608; b)tipul materialului reprocesabil gi reciclabil va fi conform SR EN 12608; ) rezistenta profilelor la impact (clasa 1); 4) aspectul supratetetor; ¢) clasa de performanta privind reactia la foc; 4) rezistenta la imbatrénirca climatic’; g)caracteristicile profilelor metalice de armare; h) grosimea sectiunii peretilor exteriori sau interiori ai profilelor si toleranjele — aceste caracteristici influenjeazi masa gi rezistentele profilelor transmise in final —ctanseitlti, permeabilititif si rezistenfei ansamblului (fereastri sau usd); grosimea minima a perefilor profilelor se va incadra in clasa B cu valorile minime indicate in SR EN 12608; " ’) toleranjele la dimensiunile exterioare ale profilelor vor fi conform SR EN 12608; J) material si caracteristici ale garniturilor de etansare. Art82 ‘Tamplatie din profile de aluminiu (1)Profilele din aluminiu utilizate la confectionarea timplariei sunt profile cu sectiunea transversala si accesorii de asamblare unicat, proprii firmei producstoare. Profilele si accesoriile sunt integrate intr-o serie caracterizati de obicei dup’ litimea profiletor, denumirea seriei si numele firmei. (2)Fumizorul va asigura documentatia completé referitoare la profile, accesorii de montaj, feronerie si modul lor de asamblare, de montare si intretinere, (3)Profilele de aluminiu se produc cu sau fri rupere a puntii tecmice. Pentru témplaria de exterior, izolanti termic, se utilizeazi numai profile cu intreruperea punfii termice, care constau din asamblarea a doua profile de aluminiu cu barete din poliamide armate cu fibre de sticl& sau alte produse. (4)Caracteristicile principale ale profilelor sunt: a) proprietatile fizico-chimice ale aliajului de aluminiu din care sunt fabricate profilele; ») groutatea si toleranfele dimensiunilor profilelor extrudate; ©) distanja realizaté de baretele de poliamide intre cele doud profile ale ansambluluis 4) valoarea transmitanfei termice (conform rapoartelor de incercare); ¢) valorile modulului de clasticitate si a momentului de inerjie al tuturor profilelor utilizate la confectionarea cercevelelor, tocurilor, montantilor; £) grosimea minima si maxima a vitrajului termoizolant care se poate fixa pe profile; g) dimensiunile maxime gi minime ale ochiurilor mobile; 4) protectia $i finisajul profilelor, conform catalogului RAL; i) grosimea protectiei pe pirjile vizibile: minimum 50 pm. B Art.83 ‘Tamplatie din profile de lemn Suplimentar fai de cerintele fundamentale pentru ansamblu (fereastri sau usd) trebuie avute in vedere si urmatoarele cerinfe pentru lemn gi produsele pe baz de lemn utilizate la confectionarea ferestrelor, foilor si tocurilor de usi exterioare: 4) ceringe de aspect pentru fiecare element component (toc, rami, cercevea, montanfi, etc.) si pentru fiecare fati a acestora in functie de modul de finisare: opaci sau transparent. Pentru tampliria acoperitd cu pelicule se vor aplica standardele respective pentru pelicule; ») cerinje de durabilitate biologica — elementele din lemn cu o fat expusd la intemperii sunt considerate ca ficdnd parte din elasa de utilizare 3. Speciile de lemn cu durabilitate seiizutA trebuie s& primeasca un tratament de protectie; )cerintele privind propriewijile fizice: 1. confinutul de umiditate nu trebuie s& depaseasca 16%; 2. calitatea suprafeelor vizibile — acestea trebuie si poatd suporta o finisare fri alté operafie in afara de o slefuire usoard; 3. densitatea minima a esenjei lemnului. Art.84 Vitrajul Pentru timpliria exterioara (ferestre sau usi) se utilizeaz elemente de vitraj termoizolant (IGU) constituite din cel pujin dowd panouri de sticla separate prin unul sau mai multe distantiere etansate ermetic pe contur, stabile si rezistente din punet de vedere mecanic. Elementele de vitraj difers in functie de: 4) caracteristicile produselor pe baz de sticli (panourile de geam) utilizate; b) modul de prelucrare a geamului, peliculizat, securizat, stratificat 1. trasparent; 2. translucid sau opac; 3. clar sau colorat. ©} distamja dintre foile de geam ~ lajimea cavititii si numérul acestora, uzual } sau 2 cavitiji; 16 4) umplutura cavitatii — spatiul dintre geamuri poate fi umplut cu acr si/sau alte gaze; e) forma geamurilor ~ uzual dreptunghiulars (BxH); f) dimensiunile foilor de sticla ~ latime, inalime sau grosimea acestora — toleranfa la grosimea elementului de vitraj este in functie de tipul de geam utilizat uzual + 0,1 mm; £) valoarea transmitantei termice a vitrajului termoizolant diferd in functie de: 1. litimea cavititi (distanfa dintre foile de geam); 2, caracteristicile de rezistema la transfer termic ale umpluturii cevitaiis 3. grosimea foilor de geam si grosimea totala a vitrajului; existenga sau absenfa geamurilor peliculizate; h) durabilitatea caracteristicilor izolante ale vitrajului se asigura prin performanfele etans&rii ansamblului: 1. indicele de patrundere a umidititii unde Iav este valoarea medie a indicilor de pitrundere a umidit&tii < 20; 2. aderenfa materialului de etangare la geam care influenjeazd debitul de aer pierdut; 4) performantele de etansare pentru vitrajul izolant (IGU) umplut cu gaz sunt evaluate in functie de: 1. concentraia gazuluis 2, debitul de gaz pierdut (Li <1,0%/an) iar in cazul utilizarii unui ‘geam peliculizat se ia in calcul i 3. aderenta materialului de etansare/peliculA si interstraturi, j) calitatea optic& si vizuala a vitrajului: 1. imagine fird distorsiuni; 2. deflexii reduse ale foilor de geam (deflexiile produse urmare variatiilor de temperaturé si de presiune barometrici care contracti sau dilatd aerul si sau gazul din cavitatea vitrajului). ‘Art.85 Fumizorul va asigura documentafia necesara, constdnd din: a) deserierea componentelor; ») desen cu sectiunea transversalai a marginii etansate a elementului de vitraj izolant (IGU) cu fiecare component’ numerotaté si insojitl de informatii detaliate despre denumire, descriere, furnizor sau furnizori; ©) 0 listd cu umpluturi de cavitate, distantieri si desicant utilizat. SECTIUNEA a 5-a Elemente fixate pe’ fatadi adiacente golurilor de ferestre $i usi Art.86 -Aceste clemente, cu un rol bine definit, sunt prevazute: a) obligatoriu; ») optional. Artg7 Elementele care sunt prevazute obligatoriu: a) elementele de racord perimetrale golurilor: 1. glafuri (sorquri); 2. profile comnier (colfare) pentru rectiliniaritatea muchiilor, 3. profile licrimar. b) glafurile (sorzurile) din tabla existente se vor inlocui (indiferent de solutia aleasa pentru timplirie) pentru a acoperi cresterea ‘grosimii peretilor exteriori ca urmare a aplictrii termoizolatiei; ¢) documentafia tehnica va cuprinde: 1. desfacerea glafurilor actuale; 2. termoizolarea glafurilor de pe intreg conturul fiectrui gol; 3. inglobarea in tencuiala a profilelor de intérire a muchiilor verticale si orizontale (la racordul termoizolatiei perejilor cu termoizolatia glafurilor); profilul orizontal de'la partea superioara a golului va fi de tip ,,lacrimar”, iar pe celelalte trei laturi ale golului profilele vor fi de tip comier; cu plas pentru armarea tencuieliis 4. executarea glafurilor cu lécrimar racordate la ferestre gi etansate pe contur cu chit de exterior, pentru protectia glafurilor orizontale si impotriva infiltratilor apei pluviale intre peretele existent si anvelopa termoizolanta, 78 Art88. Elementele opfionale: a) elementele care se fixeaz pe fatada sunt; 1. grilaje de protectie antiefractie (amplasate de regulli la parter, laetajul 1, la ultimul etaj si la iesirile pe terasa din casa searii); 2. unitifile exterioare ale instalafiei de aer conditionat; 3. hote exterioare (amplasate sub ferestre) pentru devierea diverselor noxe degajate din apartamentele vecine de la etajele inferioare; 4. jaluzele, persiane, storuri, obloane cu deschidere pe ax vertical, obloane culisante cu sau f'ri sistem de inclinare in afard, copertine, actionate manual, cu sau fri resort de compensare, sau acfionate mecanic cu ajutorul motoarelor electrice, pentru protectia ferestrelor/usilor de insorirea directa; 5. rlcitoare (la fereastra de la bucatirie); 6. jardiniere; 7. cosuri aferente centraletor termice de apartament sau necesare refacerii sistemului de ventilare general’ a bucitriilor, in situatia fin care acesta a fost obturat total sau parjial in urma modificdrilor aduse compartimentirii interioare a locuinfelor; ») avind in vedere ca aceste elemente se pot monta la distanja in timp, dupa incheierea lucririlor la elementele de anvelopa, pentru realizarea unitara a fajadei unei clidiri este necesar ca proiectul sa prevadi conditiile pentru fixarea acestora fri si fie necesaré desfacerea locala sau str’pungerea componentei termoizolante dupa finisarea acesteia si pe cat este posibil si se fixeze amplasamentul si accesoriile de montaj ale acestora. » CAPITOLUL Vi: PREVEDERI PENTRU PROIECTAREA LUCRARILOR DE INSTALATI SECTIUNEA 1: Generalititi Art.89 Documentatiile tehnice se elaboreaz si se verificd in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Art.90, Documentatiile tehnice pentru reabilitarea instalajiilor se vor {intocmi pe specialitai si pe faze de proiectare, in conditiile legii. ArtoL in cadrul etapei de proiectare a lucririlor de instalatii aferente lucratilor de reabilitare trebuie s& se find seama de solutiile propuse de auditorul energetic pentru clidiri, prezentate in cadrul raportului de audit energetic al clidiri, Art.92, Lucrlirile de reabilitare a instalajiilor cuprind: 2) lucrari de inlocuire a instalapiilor existente, care se pot executa inainte, in timpul sau dupa realizarea intervenjiilor asupta anvelopei far s-0 afecteze; b) lucrari de integrare in cadrul instalafiilor existente a unor noi surse de energie, de preferingi surse regenerabile, care se pot executa independent de reabilitarea anvelopei, SECTIUNEA a 2-a: Date de tema Art.93 Prin raportul de audit energetic se precizeaza: a) starea actual a tuturor instalatiilor; ) concluzile privind lucrarile necesare pentru reabilitarea instalafiilor. Arto Proiectul initial al instalasiilor cladirii sau releveul (intocmit in lipsa documentatici) trebuie sd cuprinda date tehnice ale instalatiei termice, electrice, sanitare, etc, Art9s Auditorul energetic pentru clidiri, potrivit competenjelor evalueazt starea actualé a instalatiilor din cladiri; din procesul de diagnosticare se evidentiaz, in principal, urmatoarele: (Dnstalatii de incdlzire a spatiilor: a) functionarea corpurilor de incilzire; ') corespondenta dintre temperatura de tur a agentului termic gi temperatura exterioara (curba de reglaj termic); ©) regimul de livrare a calduriis 4) deteriorarea instalatiilor termice gi a protectiei acestora; ©) regimul hidraulic al rejelei de distributie si/sau al instalatiei interioare; ) vechimea instalatiilor aferente clidirii; 8) existenta robinetelor de separare a corpurilor de inc&lzire; h) tipul robinetelor de reglaj si manevrabilitatea acestora; i) anul ultimei spalari a corpurilor de inc8lzire; J) dotarea cu contor de cildura pe scard/clidire/unitate locuita (ccupata), etc. (2)Instalatii centrale de preparare a apei calde de consum a) starea armaturilor obiectelor sanitare, defectiuni, pierderi de apa; b) starca conductelor de apa calda de consum si a izolatiei termice a acestora; ©) existenta/inexistenfa conductei de recirculare; 4) existen{a si tipul debitmetrelor de scari/clidire/consumatori; ©) evaluarca pierderilor de apa cald de consum din instalatie, ete (3)Instalatii de iluminat artificial: a) performanta tehnica a sistemului de iluminat artificial; b) existenta dispozitivelor de control si reglare automaté a fluxului Juminos (impactul asupra consumului de energie electric), etc. (4)lnstalatii de ventilare si/sau climatizare Locuinjele colective executate inainte de 1990 nu sunt prevzute cu instalatii centralizate de ventilare si climatizare. In cazul in care exista sisteme locale de incdlzire/tacire cu aer gi sisteme de ventilare mecanic8, se evidentiaza: a) starea filtrelor de prafi b) consumul de energie electrica fata de valoarea de catalog; ©) tipul de agent frigorific utilizat (ecologic, neecologic); 4) vitezele medii ale aerului in gurile de refulare si in gurile de aspiratie; e) obturarea canalelor de ventilare; 1) dispozitive de reglare a debitelor de aer (manevrabilitate); g) gradul de etangare a imbindrilor canalelor de aer, etc. (5)Cosuri de fum a) evaluarea integritatii, etanseitayii si izolajiei termice a cosului de fum; b) existenya/inexistenja clapetelor pentru gazele de ardere si a limitatoarelor de tiraj, etc. SECTIUNEA a 3-a: Solutii posibile de reabi instalatiilor re energetics a Art.96 Reabilitarea instalatiilor de incdlzire, ventilare-climatizare, apa caldi de consum si iluminat se poate realiza prin prevederea, cel pufin, a urmatoarelor misuri: a) schimbarea, acolo unde este cazul, a conductelor de distributie 4 agentului termic aferente partilor comune ale blocurilor de locuinfe, montarea dispozitivelor de reglare automata a cantitagii de energie consumata (robinete cu cap termostatic programabil, robinete de reglare debivipresiune), izolarea conductelor si nu numai, in instalatiile de incalzire; 2 b)_utilizarea, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnico- economic, a surselor de racire in sistem centralizat; ©) schimbarea si/sau termoizolarea, acolo unde este cazul, a conductelor de distributie a apei calde de consum aferente Parjilor comune ale blocurilor de locuinfe; ) montarea —recuperatoarelor_ de clduri. pentru preincalzirea/prericirea aerului introdus din exterior; ©) utilizarea acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic si economic a unor surse noi de energie, regenerabile, pentru producerea energiei termice si/sau electrice (captatoare solare termice sau fotovoltaice, pompe de cAldura, turbine eoliene, etc.); )utilizarea surselor de iluminat cu consum redus de energie; g) deblocarea, curitarea, repararea sau intubarea cogurilor de fum si termoizolarea dupa caz; hh) deblocarea, repararea sau curiarea canalelor de ventilare, etc. Art.97 Contorizarea consumurilor de agent termic pentru incdlzire si apa cald& de consum, atit la consumatorul individual, cat si la nivelul cladirii, Interventiile asupra instalatiilor de incalzire si api caldi de consum aferente clidirii vizeazi reducerea consumului de energie pentru satisfacerea necesarului determinat (Incatzire, apa cald’ de consum). Se poate interveni la mai multe niveluri (producere, distributi utilizare), atét pentru incdlzire, cét gi pentru apa caldi de consum, respectiv: 2) la nivelul producerii c&ldurii (in cazul cladirilor dotate cu sursi proprie de caldura): 1. inlocuirea aparatelor invechite sau neadaptate (arzdtoare, cazane); 2. adaptarea puterilor surselor de c&ildurd din centrala termic& la consumurile reale; 3. substituirea partialé sau total a formei de energie, cu energie produsa din surse regenerabile; 4. pompe de caldura cu compresie mecanicd, cu absorbjie, cazane cu condensare, instalatie solar, etc. ) la nivelul distributiei calduri: 1. izolarea termici a conductelor de distribuyie din spajiile neincalzite; 2. inlocuirea in subsolul tehnic a vanelor defecte montate pe conductele de distributie care prezinté pierderi de agent termic; 3. montarea robinetelor de golire la baza coloanelor: 4. reglarea temperaturii din instalafia de incdlzire in scopul satisfacerii noului necesar de cdlduri dupa reabilitarea anvelopei; 5. separarea circuitelor ai céror parametri functionali sunt net diferiti; 6. contorizarea energiei termice la nivel de bloc (scara); 7. reechilibrarea circuitelor care alimenteazi corpurile de ‘incalzire functiondnd cu apa calda, ©) la nivelul utilizatorului (spatiile incalzite si punctele de consum a.c.m.): 1. instalarea de robinete termostatice Ia corpurile de incalzire; 2. spalarea corpurilor statice de incilzire pentru eliminarea depunerilor de nisip si nimol de la partea inferioari a corpurilor statice; 3. spilarea, curijarea chimic& si protectia anticoroziva a instalaties; 4, inlocuirea ventilelor nefunctionale, ete, 4) efectuarea de reglaje periodice si depistarea pierderilor de caldura si de apa ale refelelor de distributie aferente partilor comune ale blocurilor de locuinfe pentru alimentarea cu cilduré si apa calda de consum si efectuarea cu precadere a remedierilor necesare, conform prevederilor reglementitilor tehnice specifice, aplicabile, in vigoare. Art.99 Solutile tehnice specifice de crestere a eficientei energetice, cu referire la instalatiile de ventilare mecanicd si de iluminat artificial, sunt in principiu urmatoarele: a) reglarea debitelor refulate/aspirate in functie de necesarul de ventilare normal; b) reglarea parametrilor termodinamici al aerului refulat in funcfie de necesarul de cilduri/frig si de ventilare; ©) prevederea de filtre de aer eficiente; 4) inlocuirea ventilatoarelor cu eficient energetic’ redusts ©) reglarea vitezelor aerului in spatiile ocupate; 1) prevederea de limpi cu eficienté energetic’ ridicata; 2) automatizarea functionsrii instalafiei de iluminat in functie de ‘ocuparea spatiilor. Art.98 Solujii complexe de reabilitare energeticd a instalatiilor de incalzire, care pot fi: a) inlocuirea partiala sau totali a corpurilor de incdlzire; ») inlocuirea partial& sau totala a conductelor de distribuyie din subsolul blocurilor si izolarea lor; ©) inlocuirea parjiala sau totald a coloanelor de incalzire; a 85 SECTIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea lucririlor de reabilitare a instalagillor Art.100 Pentru alegerea gi aplicarea solutiilor de reabilivare a instalatiilor la blocurile de locuinje vor fi respectate, in principal, urmatoarele princi 4) solutia de reabilitare termica, sA asigure conditile de confort necesare $i si conducd la objinerea de economii de energie pe ansamblul cladirii; ) atarea in ansamblu a cladii: constructie gi instalatiis ©) prevederea gestionarii individuale a consumurilor; d)masurile de reabilitare s& se realizeze, pe ct posibil, fra afectarea spatiului locuit; ©) reabilitarea si detalieze toati gama de solujii (de la cele complexe pani la misurile minime, obligatorii) urmand ca beneficiaral si le realizeze in functie de disponibilitatile financiare, Art.101 Instalajiile montate aparent pe elementele de anvelop& nu trebuie sd fie inglobate in stratul termoizolant; imervengiile asupra acesto ttebuie si fie efectuate inainte de izolarea termici a clidirii, urmirindu-se pozarea conductelor si a echipamentelor findnd seama de grosimea suplimentara totala a termosistemului. Art.102 Ca urmare a dimimuarii necesarului de e&ldura al cladirii dupa izolarea suplimentari a elementelor de anvelopi, consecinté a reabilitirii termice a acesteia, este necesar ca solutia tehnica proiectaté si asigure reducerea corespunzitoare a debitului de caldura furnizat de sursa de inc&lzire (centrala termica de cartier sau punct termic), simultan cu asigurarea stabilitifii hidraulice a instalatiei de incilzire interioaré (fie prin reducerea debitului volumic de agent termic la racordul instalafiei de incdlzire interioara, fie prin reducerea temperaturii de ducere a agentului 86 termic, prin injectie de agent termic din conducta de intoarcere si redirijarea excedentului de debit catre sursa de caldura, impreund cu ‘mentinerea constanti a diferentei de presiune la baza coloanelor de distrbutie a agentului termic in instalatia de incdlzire interioars, reglaté in raport cu debitul volumic de agent termic vehiculat in regim normal de funcjionare). Art.103 in toate cazurile trebuie si se prevadi montarea robinetelor cu cap termostatic la fiecare corp de inctlzire. Art.104 In cazul inlocuiri ferestreior existente cu ferestre noi, care conduc la cresterea etanseitiii anvelopei clidirii, trebuie si se indice masurile necesare pentru asigurarea necesarului minim de aer proaspit in Spatiile ocupate pentru confortul fiziologic conform prevederilor reglementirilor tehnice specifice pentru proiectarea gi executarea instalafillor de ventilare gi climatizare, aplicabile, in vigoare la data intocmirii proiectului. Art.105 Dupa caz, coloanele de ventilare existente se vor verifica, repara saut inlocui in vederea asigurarii functionalitatii, iar in cazul clidirilor care au coguri de fum dezafectate se va studia posibilitatea utiliza acestora cu rol de coloane de ventilare pentru introducerea / evacuarea aerului la/de Ia interior, Art.106 in cazul introducerii sistemelor de instalaii in variante hibride, Pentru utilizarea/valorificarea energiilor neconventionale, se vor respecta caracteristicile arhitectural-ambientale ale zonei. Art.107, Proiectarea jucrarilor de instalafii in scopul cresterii performantei energetice a cladirilor se va face cu respectarea reglementarilor tehnice specifice in vigoare. SECTIUNEA a 5-a: Criterii de performanti ale lucrarilor de instalagii Art.108 Proiectele Iucririlor de reabilitare a instalajiilor vor cuprinde materiale si echipamente pentru care exist atestarea conformitatii cu specificatiile tehnice armonizate, recunoscute sau prin agrementare tehnic’, conform legii. Art.109 La proiectarea lucrarilor de instalatii se vor respecta criteriile si cerinjele de calitate cuprinse in reglementarile tehnice specifice aferente clidirilor, aplicabile, in vigoare. CAPITOLUL VII: CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUJIE SECTIUNEA 1: Generalitati Art.110 Executantul trebuie si-gi organizeze activitatea conform sistemului de management al calitajii pentru care este certificat si s asigure personal de specialitate pentru executarea, urmérirea, verificarea si predarea lucratilor, conform legislatiei in vigoare. Artt11 Lucrérile specifice de reabilitare se realizeazi in baza proiectului tehnic claborat si verificat in condifiile tegii, precum si a documentatiei furnizate de producator. Art.112, Pentru asigurarea calititii si in principal a durabilititii lucrarilor de reabilitare a anvelopei este necesar ca dupii incheierea fiecdrei etape de montaj yi inainte de aplicarea straturilor acoperitoare si se incheie procesele verbale de verificare a lucratilor ascunse. (1)Pentru termosistemul compact, deoarece fiecare strat depinde de calitatea stratului aplicat anterior, iar deficientele oricirui strat pot afecta stabilitatea intregului ansamblu, se consider necesari incheierea procesului verbal de lucriri ascunse pentru fiecare din urmatoarele lucrari a) pregitirea suportului; b) aplicarea adezivului si pl&cilor termoizolante; «) fixarea diblurilor; 4) aplicarea grundului de baza si inglobarea plasei de armare; ¢) executarea amorsajului si aplicarea materialului de finisare specific sistemului (2)Pentru termosistemul cu strat de ventilare, etapele de executie pentru care se incheie Procesul Verbal al lucrarilor ascunse, sunt: a) pregatirea suportului; ») fixarea scheletului metalic si reglarea planeititii acestuia; c) executarea termoizolatiei si a continuitati ei; 4) fixarea placajului de protectie si finisare, 9 (3)Pentru termohidroizolatia acoperisurilor terasi se vor intocmi rocesele verbale de lucrari ascunse dup incheierea executirii flectirui strat care devine suport si conditioneazs aplicarea stratului urmator: 4) pregitirea suportului, inclusiv amorsarea; >) lipirea stratului de barieré contra vaporilor (cu sau fara strat de difuzie); ©) aplicarea termoizolatiei (cu sau fird sapa de protectie); 4) lipirea straturilor hidroizolante, SECTIUNEA a 2-a: Luerari pentru pregitirea suprafefelor suport Art.113 Pregatirea peretilor exteriori pentru aplicarea termosistemului compact (1)Suprafaja suport pentru aplicarea termosistemului compact o constituie partea opaca a peretilor exteriori ai clAdirilor existente executafi din panouri prefabricate din beton armat, zidarie din blocuri BCA sau cirsmizi cetamice; acesti pereti fac parte din categoria suporturi tencuite” care impun pentru termosistem fxccutarea fixarii cu dibluri suplimentar fuyé de operajiunea de ipire. ()Executantul va efectua lucririle indicate in documentatia tehnica si va Tua acordurile care se impun in cazul in care pe parcursul lucririlor constat’ necesitatea executirii si a altor lucriri de remediere a suportului atat cantitatiy cét si calitativ, ()Operasiunile pentru remedierea suportului se efectueazé manual sau mecanizat dupa verifivarea starii acestuia. si constau in: 4) desfacerea tencuielilor neaderente si raschetarea rosturilor de mortar; b) inlaturarea placajelor din produse ceramice sau alte materiale pana Ja stratul portant, rezistent; ©) Indepartarea tencuietilor degradate urmare atacurilor biologice (mucegai, muschi, etc.); 4) spalarea cu jet de api si detergenti adecvati a petelor de grisimi sau a altor substanje care ar impiedica aderenta termoizolatiei pe perete; ©) despréfuirea suprafejelor — const in inlaturarea prin periere manuali sau mecanicd a prafului, a eflorescentelor, a exfolierilor si a zonelor friabile; £) rectificarea suprafefelor prin aplicarea unui strat de tencuiala din mortar compatibil pentru nivelarea cu urmatoarele toleranje: Distanje, em 100 | 250 [400 ‘Abaterea 2 Ts 5 | suprafetei, mm (4)Modul de pregitire al suprafefelor va fi consemnat in Procesul Verbal de lucriri ascunse inainte de inceperea aplicarii termosistemului si comport urmitoarele verifictri facute pe toata suprafata prin sondaje: a) aderenta tencuielii pe stratul suport: — si nu prezinte tendinfa de desprindere de suport (valoarea forjei de smulgere s& fie mai mare de 0,08 N/mm’); b) gradul de umiditate gi de absorbjie a apei: conform cerinjelor adezivului sau mortarului adeziv utilizat; ©) duritatea suprafejei: la lovire st nu sune ya gol”; 4) coeziunea si lipsa prafului si a eflorescentelor: verificare vizuala gi tactil’, Arttl4 Pregitirea perejilor exteriori pentru aplicarea _sistemului termoizolant cu strat de aer ventilat. Pregitirea suprafefelor suport si verificarea acesteia se efectueaz conform prevederilor art.113, excepfie fiicind rectificarea tencuielii pentru care nu se impun condifile de planeitate, on Arts: Pregitiea sratrilorsupor ale acoperigurior ip tras (iin functie de varianta de solutie adoptaté pentru refacerea termohidroizolatiei acoperiguritor, stratul suport poate fi: 4) plangeul de beton armat de peste ultimul nivel al blocului de locuinje, in varianta in care se desface intreaga structura termohidroizolanta existent&; ») sapa de protectie a termoizolatiei in varianta in care se desfac numai straturile hidroizolagi ©) hidroizolatia existenta (in varianta in care aceasta se considera 4 poate deveni suport pentru noua hidroizolatie). @)Operajiunile de pregatite proprii fiectrui tip de suport sunt indicate in reglementarile tehnice specifice, aplicabile, in vigoare, privind proiectarea si executarea lucrarilor de hidroizolatii la acoperisurile terasa, Art.116 Pregatirea stratului suport la acoperisurile cu sarpanta, (1)La acoperisurile cu. pod nelocuibil suportul termoizolatiei il constituie plangeul din beton armat de peste ultimul nivel, plangeu care se va curaja in vederea aplicdrii stratulut termoizolant, asa cum este prevazut in reglementirile tehnice specifice, aplicabile, in vigoare, referitoare la amenajarea Podurilor neinealzite sau mansardate, si/sau Ia proiectarea si executia lucrarilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la acoperiguri de beton. @)in cazul amplasarii tenmoizolayei pe intradosul sarpantei, termoizolatia se va realiza dupa terminarea lucrarilor specifice, precum cele la structura sarpantei, a asterealei, a etanseititii invelitorii existente sau fnlocuirea acesteia si a protectiei fungicide a clemenielor din lemn, asa cum este prevazut in teglementarile tehnice specifice, aplicabile, in vigoare, referitoare la amenajarea podurilor neincalzite sau mansardate. 2 Art.i7 Pregittirea plangeelor de peste spayii neincalzite, (Suprafafa acestor plangee se va curdja de straturile neaderente Cteneuiald, zugriveala, vopsitorii sau prat), @Suprafetele se vor rectifica si pregati conform articolelor anterioare in vederea lipirii si/sau fixarii mecanice a plicilor temoizolante, a pulverizirii spumei de poliuretan sau a aplic&sii caroiajului de ancorare a placilor de gips carton si de sustinere a produselor termoizolante (saltele, plici, etc.). SECTIUNEA a 3-a: Montarea timpliriei (ferestre si usi exterioare) Art118 Operatiunile de reconditionare a tampletriei existente sau inlocuirea acesteia cu modele performante, din punct de vedere a protectiei termice si a functionalitiii, se efectueazi inainte de aplicarea termosistemului dupa operatiunile de rectificare a suprafefei suport (partea opacd a peretilor). Arta La montarea ferestrelor si usilor exterioare se vor respecta pozitia, num@rul si distanfele intre suruburile de ancorare indicate de producator. ‘Art.120 Dupa fixarea tampliriei in golul zidarici si a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc si zidarie cu material termoizolant (banda izolant{ comprimatd, chituri siliconice, spuma Poliutetanica, etc.) si protectia acestuia pe fata de la interior si de la exterior. Art.121 Glafil exterior al ferestrelor se va monta dupa aplicarea pe fatada a termoizolajiei si a stratului de tencuiala armatd, inclusiv racordul acestera cu tocul tamplatici. 93 Art.122 Dupé fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica produsu! ctansant (chit) indicat in proiect penira evitarea infiltrayiei apei din precipitatiiintre perete si izolatia termic’. Art.123, Montarea si efectuarea probelor de functionare a timplariei se consemneaza intr-un proces verbal incheiat inainte de inceperea lucriilor de termoizolare a peretilor, SECTIUNEA a 4-a: Aplicarea straturilor _ansamblului termoizolant compact la perefi Art.124 Aplicarea ansamblului termoizolant compact se va face in conformitate cu proiectul de executie si ghidul de aplicare al produselor indicare de ofertantul sistemuului ‘Art.125, Garangia dejindtorului (ofertantului) de sistem este valabila numai in situatia in care proiectarea si executarea este conforma cu ghidul de aplicare al termosistemului (inclusiv finisajul) si cu produsele indicate de acesta; in caz contrar, respectiv modificari ale tehnologiei sau inlocuirii de materiale, ete., responsabilitatea revine proiectantului, executantului sau beneficiarului, dupa caz. Art.126 (2) Executantul va respecta indicaiile din documentatia tehnica (proiect tehnic gi detalii de executie) precum i din figele tehnice ale produsului, dupa caz, referitoare la : 1) temperaturile exterioare minime si maxime de lucru (in timpul aplicérii, si al intéririi mortarului temperatura suportului, produsului si a aerului nu trebuie s& coboare sub limita de ‘nghet; se recomanda ca temperatura minima de lucru s& fie de +5°C, iar pentru tencuiala silicaticé +8°C); b)masurile de protectie 2 lucrarilor in curs de executare pe timpul perioadelor de intrerupere datorate conditiilor atmosferice nefavorabile (ploaie, ceay’, vant, ete); ) plasa de protectie impotriva actiunii directe a razelor solare; d)depozitarea si pregitirea produselor componente ale termosistemului; e)distanja de montare a schelei faji de pereti si lungimea ancorelor (corelaté cu grosimea termoizolatiei). (2) Operayiunea de aplicare a alcétuirii termoizolante compacte se efectueazi dupa : a) incheierea si verificarea montajului elementelor vitrate; b)pregatirea suprafetelor suport si efectuarea probei de lipire pentru a stabili daca suportul este uscat; ©) protejarea cu folii a suprafefelor de sticli, lemn, PVC sau aluminiu; d)incheicrea fixérii tuturor elementelor care _penetreaz ansamblul (suporturi, conducte); e)asigurarea masurilor de protectie a aticelor, coronamentelor idurilor sau ale altor suprafefe orizontale astfel incat 8 fie impiedicata infiltrarea apei intre termoizolatie si suport; #) incheierea lucrarilor de eliminare a umiditafii ascensionale gi a depunerilor de saruri din zona soclutui, Art.127 Montajul termosistemului incepe prin trasarea orizontalititii si fixarea cu ajutorul diblurilur metalice, la fiecare 30 cm, a profilului de soclu la cota indicaté in proiect; abaterile de plancitate ale peretelui vor fi compensate prin intercalarea de distanfieri intre profil si perete, imbinarile dintre profile se vor realiza cu ajutorul pieseior de legatura, iar suplimentar, profilul de soclu poate fi lipit cu adeziv pentru profile. Exempla de Gare 8 profiluka de soelu Vederi si sectune Art.128 Se recomanda ca, in cazu! utilizirii plécilor de polistiren ca material termoizolant, de la data fabric&rii blocurilor de polistiren si pand la thierea in pléci s& weacd minimum 2 saptimani, cu asigurarea conditiilor de depozitare, iar la o ultimi verificare, la ruperea unei plici s& nu cada perle gi ruptura s& se produca si in masa perlelor de polistiren. Art129 Aplicarea plicilor termoizolante se execut{ in randuri paralele {ncepand de jos (din profilul de soclu) in sus, pe suportul despréfuit zilnic inainte de inceperea lucrului: 2) pozitia plicilor este orizontala cu lungimea paralela cu profilul de socly; b)placile se ageazi in siruri orizontale, cu rosturile tesute (inclusiv la colturile cladirii); ©) ridurile sunt decalate la ¥4 placa; 4) tipul adezivului si modul de aplicare pe placa (pe toat suprafafa, sau in benzi pe contur) vor fi conform prevederilor din proiect si ale figei tehnice de produs, orice modificare a 96 tehnologiei de aplicare se va face numai cu acceptul furnizorului de sistem si a proiectantuluis Unel in mode de dispunece a deat pe pian (bene pe contr $i puncte In interior in drt cbr) ©) plicile se pozitioneaza alaturat fara distant& intre ele si firt adeziv pe canturi; in cazul in care intre placi s-a format un rost, acesta se va umple numai cu material termoizolant sau cu spuma adeziva; 1) tdierea plicilor, pentru modulare sau in dreptul golurilor de fereastra si/sau usd, se va executa prin topire cu fir (ferdstrau) electric; g)au se vor folosi pkici cu margini sau colfuri lips’; h)la muchiile verticale ale fajadei si in zona adiacent& rosturilor iza numai panouri intregi sau jumatati de panouri i) rosturile dintre placile fixate perimetral golurilor ferestrelor si usilor au trebuie sa fie in prelungirea muchiilor goturilor. Amibinares pletion copie cadirit Art.130 (1) Fixarea diblurilor se va executa conform prevederilor din documentafia tehnicd referitoare la tipul si numdrul acestora, pozitia si adincimea gfurii in stratul suport, cu Iuarea in consideratie a urmatoarelor aspecte: @)executarea gaurilor se va efectua numai dupa uscarea si Intarirea adezivului in timpul prescris de producator; b)gaurirea prin percujie nu se va utiliza in cazul peretilor din caramizi cu goluri sau BCA; ©) se va verifica prin sondaj rezistenta la smulgere a diblurilor (un diblu la zece dibluri montate), iar in cazul in care sunt neancorate se vor indeparta si vor fi inlocuite cu alt diblu fixat la o distanyi de minimum 6 cm fati de pozitia initiald (sau conform prevederilor din proiect) si se va relua sondajul; golurile abandonate in stratul suport se vor umple cu mortar adeziv, iar golurile din termoizolatie se vor umple cu material termoizolant identic; 4) diblurile se vor fixa numai in zona in care placa termoizolanta std pe stratul adeziv; €) capetele talerelor (rozetelor) diblurilor se vor ingropa pana la faja exterioara a placilor, nu vor depaigi dupa fixare supratafa izolafiei, iar adénciturile rezultate se vor netezi cu grund de baz, cu minimum 24 ore inainte de armarea generalA; 1) im cazul utilizdrii termoizolatiei din plici de vata’ minerala diblurile se fixeazd dupa aplicarea unei pelicule din mortar adeziv de asperizare-amorsare a suprafetelor placilor, g)pe zona de aplicare a placajelor ceramice giurirea pentru introducerea diblurilor se efectucaz prin plasa si stratul de armare ct acesta este inca proaspat, iar diblurile si plasa de armare se vor acoperi cu un strat de grund'de baz ,ud-pe-ud™ are, la réndul lui se va arma cu plas, dacd se prevede in documentatie armarea dublé, (2) Tija diblurilor se va ancora in zid respectind adancimea si lungimea de ancorare prevazute in documentatia tehnica specifica (pentru a obfine rezistenga la smulgere) iar adéneimea in zid a gaurii pentru diblu va depasi cu cca 10 mm lungimea de ancorare. 98 @) La lipirea placilor din zona buiandrugilor, pentru a impiedica alunecarea, se vor folosi cleme de fixare sau alte elemente ajutdtoare, (4) Pentru fixarea in cdmp a placilor din polistiren cu dimensiunile de 1000x500 mm se va respecta documentatia tehnicd de executie care poate prevedea una din urmatoarele variante: a) dibluirea tuturor punctelor de intersectic dintre rosturile verticale si cele orizontale (un diblu comun la trei plici) gi céte un diblu in mijlocul fiecarei pldici (model T), sau b) cate 3 dibluri pe placa; distanta diblurilor fad de marginea placilor se va alege astfel incat sub fiecare diblu si se giseasca mortar adeziv (model W). Dispunereadibtustr in “T* Dispuneresdibirilor fa" Art.I3I Pentru ancorarea plicilor din vatit bazaltica trebuie s& se foloseascé un diblu cu rozeta suplimentara cu diametrul de minimum 140 mm. el Dispuneresdibleilr pons Fixes plicilor din vats minerals bazallies (MW) dessupea each, I col iin camp curent Art.132 (1) Aplicarea grundului de baza si inglobarea plasei pentru armare se execut& dupi incheicrea si verificarea ancorarii placilor termoizolante si dup’ slefuirea acestora pentru planeizarea suprafefei, iar dac& dupa slefuire plicile au stat mai mult de 2 sAptiméni neacoperite cu grundul de bazi, se va face 0 noui slefuire. (2) Grundul de baza se aplicd cu gletiera dupa un timp de asteptare indicat de producdtorul adezivului utilizat. (3) Plasa din jesdturd de sticki, rezistent& in mediul alcalin, se intinde si se va ingloba, fir cute, in stratul de grund de baz proaspat aplicat, prin derulare in fasii verticale, de sus in jos, (4) Fasiile de plasi, cu lagimea uzuali de 1,0 m se vor suprapune Jateral si la capete minimum 10 cm gi se vor ingloba astfel incdt plasa sé fie pozitionata la mijloc sau in treimea exterioara a stratului de grund de baza si si fie acoperité minimum 0,3 mm in zonele de suprapunere; (pentru o acoperire optima plasa se va acoperi cu un strat de grund de baza aplicat ,ud-pe-ud") (5) Grosimea grundului de baz armat va fi cuprinsa fntre 2 mm gi 4 mm, sau conform indicariilor din figa tehnicd a sistemului (©) Acoperirea plasei de armare cu grund de bazé va fi de minimum 1,0 mm si de maximum 3 mma, iar in zonele de suprapunere intre fsii de minimum 0,5 mm, (7) Colurile golurilor de fereastr se vor arma suplimentar cu straifuri din acelagi tip de plasa (20/40 cm), aplicate, la 43° pe fajada si pe lsgimea glafurilor, inainte de armarea generali Amare suplimentar 2 collar 100 (8) Pe inaltimea soclului si a parterului se vor aplica doua straturi de armare. (9) La muchiile cladirii si adiacent feresirelor se vor aplica profile metalice de colt din aluminiu, cu plas de armare integrati, (10) in situatia in care se folosesc profile de colt fara plast integrata (numai pentru muchiile verticale), acestea se inglobeazii la pozitie in grundul de baz si se acoper’ cu plasa de armare, care se continu pe cealalté laturd. a muchiei pe o latime de cel putin 20 em, Psd ot tad doe ee aa exe (11) Muchiile intrande se executa similar celor iesinde fra profil, cu minimum 10 cm suprapunere. (12) Armarea muchiilor orizontale (intradosul baicoanetor, glaful superior al ferestrelor sau usilor) se realizeaza folosind profile Wacrimar (picurdtor) cu plas care se monteaza inainte de armarea generali, Pisa pew Lum Inowepetiaiue ee (13)Dupa uscare (timp indicat de firma producdtoare) grundul de bazi se va slefui fri deteriorarea plasei de armare, pentru nivelarea suprafetei. 101 Art.133 Aplicarea finisajului ()Aplicarea amorsei si a materialului de finisare se va executa ‘umai dupa incheierea timpilor de asteptare recomandati de produc&tor pentru uscarea suportului; de exemplu: minimum 3 ile la 20°C si 65% umiditate maxima, in cazul tencuielii decorative. (2)Placarile ceramice se vor executa numai dupa trecerea timpului de asteptare indicat de producitor sau minimum 2 zile cu 65% umiditate maxima. (3)Grunduirea se executd, peste masa de spaclu uscatd, cu trafaletul sau cu bidineaua, intr-un strat, iar pe vreme foarte cAlduroasé in doua straturi, al doilea strat fiind aplicat dupé minimum 24 ore fay de primul. (4)Dupi grunduire suprafetele trebuie st aiba 0 culoare uniform’. (S)Tencuielile decorative se aplica cu fierul de glet inoxidabil si se niveleazi la grosimea granulei, Grosimea stratului ~ 2-3 mm, minimum 1,5 mm Ja tencuieli periate $i minimum 2 mm la tencuieli striate, (©Dupa aplicare tencuiala se drigcuieste liniar sau circular cu drisca de plastic. (1)Uniformitatea de culoare se asigura prin utilizarea aceleiasi sarje de productie, iar pentru evitarea aparitiei innadirilor in campul finisat aplicarea va fi continua pe fisii orizontale, in scard, de sus in jos. (8)PAnd la uscare (conform normei dati de firma sau aproximativ 24 de ore) se va evita atingerea, zgarierea sau umezirea suprafetei, iar toatd fajada va fi protejata cu o plas de protectie impotriva actiunii directe a razelor solare, a ploii si a vantului puternic. ()Tencuiclile decorative pot fi livrate la cerere, cu confinut suplimentar de substanfe care impiedicl formarea mucegaiului si ciupercilor. Peste tencuiala decorativa se poate aplica o vopsea cu coeficient de reflexie mai mare de 25%, 102 SECTIUNEA a 5-a: Aplicarea termoizolafiei 1a planseele peste spaii neincatzite Art.134 Stratul termoizolant se va aplica pe intradosul planseului, pe grinzile aferente si pe perefii adiacenti conform uneia din urmatoarele solufii si telnologii de executare indicate in proiect: a) fermosistem compact prin lipirea cu adeziv, fixarea plicilor termoizolante cu dibluri si protejarea cu tencuiald armati cu plasa din fire de sticl conform structurii ETICS executate la fajade; b) spumi poliuretanica aplicata in situ cu instalatie pneumatic de amestecare a componentelor si pulverizare; ©) fixarea mecanica, pe un schelet de sustinere, a termoizolatiei si ‘unui strat de protectie si finisaj din placi de gips carton; 4) placi din vata mineral’, caserate cu un strat de finisaj, montate cu dibluri Art.138 La executarea gaurilor in plangeele din beton armat, pentru fixarile mecanice, se vor localiza traseele instalatiei electrice pentru evitarea seciondrii acestora. Art.136 Operatiunile de aplicare a aledtuirilor stabilite in documentatia de executie se vor incepe dup& incheierea lucrarilor de instalagii, a eventualelor Iucréri de eliminare a infiltrafilor si a urmérilor acestora si a pregatirii suprafeyei suport (curajare, rectificare, verificare coeziune). Art.137 La aplicarea termosistemutui compact se vor respecta conditiile enunfate la Secjiunea a 4a, cu privire la fixarea plicilor si a diblurilor, aplicarea masei de spaclu, a armiturii gi a tencuielii. 103 Art.138 La executarea sistemului termoizolant protejat cu plici de gips carton, scheletul de sustinere se va realiza din profilele indicate de Productitor fixate la distanja de 60 cm modulati la létimea placilor de gips-carton, inainte de fixarea profilelor se va aplica pe toati suprafaja suportului stratul cu rol de barier’ contra vaporilor; in spatiul dintre plafon si plicile de gips-carton se va introduce termoizolatia din diverse produse (saltele sau plici de vati minerala MW sau GW, etc.) realizindu-se un strat continu, fra intreruperi. SECTIUNEA a 6-a: Aplicarea termoizolatiei la acoperisuri Art.139 Aplicarea_termoizolatiei se diferenjiaz’ in functie de tipul acoperisurilor si pozitia in cadrul acestora, astfel: a) la acoperisurile tip terasi (figura 3 - aledtuiri de termohidroizolati, TH, la acoperiguri terast yi figura 4 - alcdtuiri de termohidroizolafii, TH, la acoperiguri terasi gr8dind), termoizolatia se executd intr-o structura complex termohidroizolantd, cu personal de specialitate pentru executarea lucririlor de hidroizolatii si termoizolatii, care utilizeazi tehnologii curente si mijloacele tehnice proprii realizarii acestor lueriri, in conformitate cu prevederile din proiectul de executie, din figele tehnice ale produselor si din reglementirile tehnice specifice, aplicabile, in vigoare; ») la acoperisurile cu sarpanta termoizolatia se aplica: 1. sub pardoseata podului reatizata dint-o sapa armata; 2, sub astereala si invelitoarea acoperigulut. mansardei (figura 5 sarpanta termoizolati) si va fi protejata de panouri de gips carton sau conform detalilor din proiectul de execuic si precizarilor din instructiunile de montaj ale produselor. 108 SECTIUNEA a 7-: plicarea stratului/sistemului hidroizolant rt.140 Conciite tchnice privind aplicarea stratului/sistemului hidroizolant si verificarea etanseitatii acestuia, prin inundarea acoperigului tip terasi, sunt previzute in reglementirile specifice, aplicabile, in vigoare, privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor ta cladini Art.141 Acoperiguri terasa sau cu pantd, hidroizolate/termohidroizolate La constructiile existente aplicarea structurilor izolante se face dupa indepértarea hidroizolafiei sau termohidroizolatiei sau dupa regenerarea hidroizolatiei existente, in conformitate cu prevederile reglementirilor tehnice specifice, aplicabile, privind proiectarea si executarea lucrarilor de remediere a hidroizolatiilor bituminoase la acoperisuri de beton. ‘Art.142, A La tealizarea hidroizolajiilor din membrane bitumate se vor respecta, in principal, urmitoarele: ; 2 aplcarea membranelor se va executa incepand de fa cota joasi spre coama acoperisului cu lungimea membranelor perpendicular pe linia de cea mai mare pant ) aplicarea membranelor la hidroizolafiile monostrat va respecta decalarea longitudinald indicatd in urmitoarele exemple: 1. aplicarea membranelor cu decalare longitudinal’ la ¥ din lungime (L) 10s 2. aplicarea membranelor cu decalare longitudinalé la % din lungime (L) [sensori de oplicare ©) se vor respecta suprapunerile intre membrane indicate (uzual 12-15 cm la capete si 8-10 cm transversal) 'sau limitele marcate din fabrica de produc&tor pe suprafata membranelor; @)suprapunerile se vor lipi la cald cu arz&toare cu flacdra reglabilé gi se vor presa cu role; ¢) la suprapunerile capetelor se va executa decuparea colfurilor: ) de asemenea, pentru evitarea suprapunerii in acelasi punct a patra membrane se va realiza un decalaj intre capetele membranelor de minimum 0,50 m ; g)o variant de etangare, fr suprapunerea capetelor, se poate realiza utilizdnd © membrand ori benzi de 1/3 sau 1/2 din Jatimea acesteia lipite peste zona de intrerupere pentru asigurarea continuititii hidroizolatie: 134, baxisom) Mod de cispuner 2 membrana itumata pant elagarca zone de capt h)la executarea hidroizolatiilor bistrat al doilea strat se va aplica decalat cu % din Jatimea membranelor: i) la imtersectia intre planul orizontal si planul vertical paralel cu Jungimea membranei se va aplica un strat suplimentar din membrané bitumati, cu lajimea cuprinsa intre 250 si 330 mm, inainte de lipirea primului strat al hidroizolatiei seria Seat sunen Racor iiricafel dn memorena brut Serato cu unginea peril cu lol verte 107 j) a muchia de interseetie perpendicular’. pe lungimea membranei racordarea se poate face fara strat suplimentar cu prelungirea membranei la vertical, cu sau fir’ scafti de racord: idee vert ‘soled vale potas _ ee) 4 ee 5 i fet a oa aa ees ate Aerie an Singranroroinisepecrecal Neonates scarcer Art.143 Logii si balcoane () La constructiile existente izolarea termica si hidrofugs a acestor elemente se va executa conform detaliilor din proiect, (2)La balcoanele si logiile inchise (transformate in spatii locuibile, soluyie nerecomandata) hidroizolagia se va executa exangé. pe contur, ‘Sra gurd de scurgere pentru eliminarea apei in exterior. 3) La balcoanele si logiile neinchise se va avea in vedere etansarea racordului hidroizolatiei cu clementele de evacuare a ape’ in exterior (@) in ambele situatii precedente (2) si (3) izolatia hidrofiugi se va executa din mortare impermeabile sau cu un strat din membrane bitumate lipite cu adezivi, ta rece, aplicate cu tehnologii uzuale indicate in normativele tehnive specifice, aplicabile, in vigoare. (5) Burlanele pentru colectarea apei se vor fixa aparent pe fayade, peste termosistem, dup incheierea lucrarilor de finisaj ‘Art.L44 Subsoturi (1) Hidroizolarea subsolurilor se va executa conform detaliilor gi cu tehnologia indicata in proiect, proprie produselor utilizate: 4) membrane bitumate lipite la cald prin sucurd cu Macara; b) tencuieli cu morare hidrofuge; ©) injectari de produse impermeabilizante, 108 Notii: Solufile sau detaliile de principiu referitoare la reabilitarea elementelor de anvelopa sunt cuprinse in reglementarea tehnic3 , Solufi cadru privind reabilitarea termo-higro-energetic& a anvelopei claditilor de locuit existente”, Indicativ SC 007-2013, precum si in reglementarile tehnice specifice, aplicabile, in vigoare, privind reabilitarea subsolurilor si a elementelor subterane hidroizolate la constructi. SECTIUNEA a 8-a: Luerarile de reabilitare a instalafiilor Artl45 Executarea Iucririlor de instalagii de gaze naturale nu fac obiectul reglementirii tehnice. Art146 La executarea celorlalte Iucrari de instalatii, aferente procesului de reabilitare energetic’ a clidirii, se vor avea in vedere urmatoarele: a) inceperea lucririlor de reabilitare a instalatiilor este permis’ nhumai dupa ce executantul a primit: 1, proiectul instalatiei respectiv proiectul tehnic si detaliile de execute; 2. avizele si acordurile necesare, dupa caz; b) executarea lucririlor de reabilitare a instalatiilor se va realiza de citre operatori economici de specialitate; ¢) se va asigura controlul execufiei Iucrixilor de reabilitare a instalagiilor pe santier in scopul asigurarii cel putin a nivelurilor ‘minime de performanta, in conformitate cu cerinjele fundamentale aplicabile constructilor, definite conform legisiajiei in vigoare privind calitatea in construct, Art.147 Fumizorii vor livra materialele si echipamentele la caracteristicile corespunzitoare prevederilor din proiectul tehnic, insofite de documentele necesare in conditile legii. Art.148, La executarea lucririlor de instalafii se vor respecta reglementirile tehnice specifice, aplicabile, in vigoare. 109 or nr ANEXA I CERINTE MINIME PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSELOR iil TERMOIZOLANTE fr “Ea Su ger ge lg = 3g 3 Be | Mowe Z if Bal |G ae ili ea Ge GETUIEE Vall Hid | ai PRRIEL AU ig ge (2819 |e LEU VRE WEE AE EVEIE aaa LE LE [ST [ooo Tas en | am [on] cea a [eam ot] wr e BE [ele la [e[m| swe fore] — lex | mm bal iets eS LP] a aceasta po UBB [eel] [ae [on a | = fe TT Tom i we | al seis | came] = | ceo | Tro fastas| A ons we | 1 wo] asl me excep eee ; on [ew way | se | ps) pans | osmo.1t | oxriys fosatso | wang |. rs | BPs ep [se] Ce Gt N PLSTREN SANOAT PS chun: owen ce Lane Inde ste tooo Tadsanp reine ‘in ot, eae | peomadea tee 2 tasnna aout ‘espe. | meg | woe ean . sen sen @ |g | ono 2 fomopsas | 12 | vo] te | 2 | om | oss | ogra | nis | esq | see st fapouge” | 2 | we] re] s2 |e | ows | amas ‘esomio | = ss cca s1oc cms | erst ie — [ow eset” [oe fr] ee| | coms [owns | | coo | mo een Fesgeoroue i | oe [we | m2 sz | os | oseas | oso. ‘ta cea 10 ors | ea | Nota: Plicie din EPS ullizate in sistem ETICS, la falade, vor avea densitatea >17:0,2 kgim, iar pe zonele expuse acfunii distructve a gindinei vor avea minimum CS(10)100, Notit*; Termoizolaja se amplaseaza in stuctuile din lemn cu resticfi impuse de clasa de reacfe la foc, cu oblgativtatea apicéri unui strat de protecfie mecanicé Impotrva atacurlor biologice si care s& prevind contactul dintre EPS si conservanfi lernului care ar putea provoca dizolvarea sau umfarea polistirenuiui, precum gi cu asigurarea unel protaci ‘mpotiva temperaturorrgicate ale invetori, TABELUL 1.2 CCERINTE MINE PENTRU CARACTERISTIGUE TENNICE ALE PRODUSELOR IN POLISTREN EXTRUDAT DS) a Nota: Ternoizolajia se arpleseazd in stucure i lam cu vst Imecarcdipotiva aia bak palin procum sc [ 1 . 3s i ow ATUIRI | = z & € 3 acarunl lala) g eid te. [hele ae jee | dak 2 TERMO- i gh cee fees $4 le¢ leas Be] mmo PUP FRE EMUgelits GE Hill a FEU PERE EE Lt elwh@ [ser sme [ome [estima] te | come | wen | won ww | en [xs «leer | | rue |= fool en Ps [ mas | se fr |S FH Tomek ad 2| oscagns | pumas Jessen} Tron fooasnormn| warns | wows | aso | Fra | 2S ioe ii om = iifsaee| FE avres esnun|-peonazano| | wows [wie fra PBS Aisa i | ose | oa fn nox | war | wows | wee |r [2S i : i bares roa] [eansana| | wows | we | a [28 FB Fre) coro | ws les] we [oven saa worms | wuso | re | 228 Sussman | v2) bares |= sven) [oon wows anor fe | Earvevne |p | Temata Te| psoas | wise] - —_[ocarnsretsa| wera7 | wor | Musso | ery | 2S i os = ‘siguares une preci Impotive temperature ae Tver tic impuse de dasa de reach la foc, cuobigaiviata apd un erat de protec ogice scare 8 prevna contac entre XPS gi conseranl ier crear putea provoce dolvarea sau umfarea en Parsee TABELUL LS _ | ERIE WME PENTRU CARACTERITIGLE TEANGE ALE PRODUSELOR DW VATA WMERALA ww | Ee fe jee 2 [ee ; E lets ee die [HUE Db HEL 3 |) rewououme/ 8) 2 8 3-9 u ag g leas : Coser ali Wibae lig >a Hel 3 8) S|dbbs 235/28 13 | 2 ee (8 {eee a {os | estan | tw | rus | canine | we | om a {Bees fe] § stm | wo j terrae [5] [ST poorer E [Ssomiammaaoinl 5 8 "Sac alee acopao ci Tagen =| | [em] = i almennntenn zl | a = - ___Dlologion (PVAB) —_ E ffemoasiajet g Sea 36a cunt projec un Sfimwrecte [ro] 82 [essays | mn ~ | dy | - [satenereneserrece fesse 5 __| fe [ees ose | Eee ruven] coonanon| $8 [en piste et a3 fC a | a5 ie gs Dette te] $8 fesiowso | rao | puso | cozn sro ors FE et |") Be |e i ' — i 1 3 Bfasponmiae ae] $ | cre uo | econ ston os B| pieced pet le | | | Is i, zl! | ANEXA2 e| 4 Be laa) | (informativa) = . S33 | 3 goes, LE PREVEDERI LEGATE DE INSCRIPTIONAREA 3 Bae 5 j i é i Ha | PRODUSELOR DIN POLISTIREN EPS sau XPS 2 i a | [3 rs i 1, Marcarea CE i etichetarea produselor vor respecta ia F ; iF =f a i prevederile anexei ZA din specificatiile tehnice europene gen 8 8 { armonizate aferente acestor produse; | | ge | 2. Suplimentar fafa de informatiile care insojese simbotul ae | matcajului de conformitate CE cuprinse in anexa ZA, din , i 8 = specificatiile tehnice, pentru produsele din polistiren expandat i z | (EPS) se recomanda urmatoarele: BE umsentune serfs | 8 a 3 5 | | ; i z z | a. Pentru verificarea si recunoasterea/identificarea | Z| i | uiterioara a produselor puse in opera si se efectueze 3 Soe = | i inscripfionarea pe partea laterala a plicilor de 3 sisos propiedad | | fg i polistiren; sunoea 8} ehuaisizey | i ols a) 1a b. Pentru identificarea vizual’, rapid, a produselor la 4 comsaunnnon | & a | achizitionare, manipulare, transport, depozitare gi g weeamensa 13) le | control se recomand’ la inscripfionarea produselor i ph zB enweton | utilizarea codurilor de culoare prezentate in tabelul 1: E sp arogceds | 3) wumurmoe | | — [et na = = =, | LES i He li iat | | HEHE Tamiinemem | 2 | jon ; ad eer | us { us Tabelul 1 | Clasa de produs | Cod de culoare Observatii | EPS 50, 1x MARO : EPS60 |. x ALBASTRU 7 | EPS70___ [2x ALBASTRU. | LEPS 80 1x ROSU | EPS 100 1x GALBEN EPS 120 2x GALBEN OI EPS 150 1xNi [EPS 200 2x NEGRU | EPS T2 1x VERDE | EPST4 2x VERDE _ EPS 3x VERDE 3. Modul de dispunere al benzilor, locul si dimensiunile acestora se vor stabili de asociatiile profesionale de profil. 6 ANEXA 3 REFERINTE TEHNICE $I LEGISLATIVE Noth: 1. Referinjele datate au fost Iuate in considerare Ia data elaboritii reglementirii tehnice. 2. La data utilizarii reglementarii tehnice, se va consulta ultima forma in vigoare a referingelor tehnice. Reglementéri tehnice ir, |Denumire ert. 1. ] Publica Ordinul MT-CT. nr. | 364/08.03.2005 pentru aprobarea reglementirii tehnice “Ghid privind reabili- tarea termicd a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+9E, realizate dup proiecte tip, prin transfor- ‘marea acoperisurilor tip teras in acoperiguri inclinate, cu amenajarea de poduri | neincailzite sau mansarde” indicativ GP 110-2004, 2, [Ordinul M.T-C.T. nr. 1732/21.09.2006 pentru aprobarea reglementirii tehnice “Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor | | cladirilor” indicativ NP 121- 12006 Monitorul Oficial al Romiéniei, Partea nr. 1177bis / 27.12.2005 ‘Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I nr. 910/08.11.2006 7 Nr. |Denumire ert. Publicatia 3. | Ordinul MCT. ar. | 2055/29.11.2005 pentru | aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor” indicativ C 107- 2005, cu modificarile si completirile ulterioare Monitorul Oficial al Romanici, Partea I nr. 1.124 bis/ 13.12.2005 4 [Ordioul = MT.CT. or. | 157/01.02.2007 pentru aprobarea reglementirii tehnice “Metodologie de calcul al performantei energetice a clidirilor” cu modificarile si completarile Monitoru! Oficial al Romanici, Partea I nr. 126 bis/21.02.2007 de finisare peliculogene fu izate In constructii, ug | indicativ GE 056-2013 ulterioare 3. |Ordinul MD.RAP. or. Monitorul Oficial al 1768/22.04.2013 pentru Romaniei, aprobarea reglementirii Partea Inr. 259 | tehnice "Ghid privind produse | bis/09.05.2013 | Standarde Nr. crt, Indicativ Denumire 1. | SREN 137074+A2:2009 Foi flexibile pentru hidroizolafii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperisurilor. Definifii si caracteristici: 2. SREN 13956:2013 Foi flexibile pentru hidroizolafii. Foi hidroizolante de material plastic si cauciuce pentru acoperis. Definifi si caracteristici ETAG 004:2011 hid European pentru Agrementarea ‘Tehnicd a Sistemelor de Izolare Termica Exterioard ETAG 014:2011 si ETAG 020:2012 Ghid de Agrement Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la prinderea sistemelor compozite de izolare termica exterioare; ‘SR EN 13499:2004 Produse termoizolante pentru cladiri, Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe bazi de polistiren expandat. Specificatie; SREN 13500-2004 Produse termoizolante pentru clidii Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baz& de vatii mineral. | Specificatie: |SREN 13162:2012 Produse termoizolante pentru cladir Produse fabricate din vat mineralai (MW). Specificatie: | [SR EN 131632012 Produse termoizolante pentru clidiri, Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificatie: SREN 13164:2012 [ Produse termoizolante pentru clidin Produse fabricate din spur de polistiren extrudat (XPS). Specificatie: m9 Nr, | Indicativ Denumire ent, [10. [SREN 131652012 | Produse termoizolante pentru clair. i Produse fabricate din spuma rigid’ de | |_| poliuretan (PUR). Specificatie: | 11. | SR EN 13167:2012 | Produse termoizolante pentru cladiri. | Produse fabricate din sticla celulari (CG). | Specificaties 12. |SR EN 13170:2012 | Produse termoizolante pentru cladiri. ‘Produse fabricate din pluta expandata | (CB). Specificatie; PERE 13. |SREN 1935:2003 | Accesorii pentru construcfil. Balama cu ax 1 Ii simplu, Cerinje si metode de incercare; | SR EN 1935:2003 | JAC:2004 _| |14, [SR EN 12051:2001 | Accesorii pentru constructii. Inchizitori | pentru usi si ferestre, Condifii si metode de incereare; i 4 15, | SREN 12207:2002 | Ferestre sisi Permeabilitate fa aer. Clasificare; 16. [SRN 12208:2002 _[Feresure si usi. Etangeitate la apa. Clasificare; 17, | SR EN 12210:2002 Ferestre gi usi. Rezistengi la incarcarea din SREN vant. Clasificare; 12210:2002/AC:2003 18. | SR EN 12365-1:2004 | Peronerie pentru cladiri. Profile de etangare pentru vitraj gi garnituri de ctangare pentru usi, ferestre, obloane gi pereji cortina. Partea 1: Ceringe de performangi si clasificare. 19. | SR EN 12.400; 2003 | Ferestre gi usi. Durabilitate mecanica. Corinte si clasificare 120 [ Nr. |Indicativ ‘Denumire crt. 20. | SR EN 12608:2004 | Profile din policloruré de vinil neplastifiati (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor si | usilor, Clasificare, ceringe si metode de : incercare; 21. |SREN 14351- Ferestre si usi. Standard de produs, 14A1:2010 caracteristici de performanti. Partea 1: Ferestre si usi exterioare pentru pietoni, find caracteristici de rezistenti la foc si/ sau etangeitate la fur; 22. | SREN 13501- Clasificare la foc a produselor si 1+A12010 clementelor de constructic. Partea 1:Clasificare folosind rezultatele {incereérilor de reactie la foc 23. | SR EN 13501- | Clasificare la foc a produselor si | 2+A12010 clementelor de constructie. Partea 2: | | Clasificare folosind rezultatele incerearilor | de rezistenti la foc, cu exceptia produsclor | utilizate in instalatiite de ventilare 24, | SREN 13501- Clasificare la foc a produselor si 5+A1:2010 clementelor de constructie. Partea 5: | Clasificare pe baza rezultatelor incercarilor acoperisurilor expuse la un foc exterior at O. Colectia Buletinul Constructiilor In curs de aparitie: Cod de proiectare seismict ~ Partea I - Prevederi de proiectare pentru ‘lddiri, Indicativ P 100-1/2013, Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate cconstructil, Comasare/Revizuire C4 - 1977, C174 ~ 1979, CSS - 1974 + indieativ: GE 055-2012 Ghid privind produse de Mnisare peliculogene utilizate in constructii (Revizuire C3- 1976) indicativ GE 056-2013 ‘Ghid privind produse de finisare ceramice utilizaté in construct, indicativ GE 058 - 2012 ~ Comasare/Revizuire C6 -1986, C 223 ~ 1996, GP 073-2002 -Normativ privind adaptarea clidirilor civile sf spatiulul urban la nevoile Individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 ~ Revizuire NP 031/200 Catalog cu punti termice specifice didirilor # Reglementare tehnici “Metodologie de calcul al performanjel energetice cladiritoe”™ Normativ privind produceres hetoanelor uyoare; Indicativ C 155-2013 Reglementare tehnick ,Normatiy privind securitatea la incendiu a construetilor, Partea a Ia Instalati de stingere”, indicativ PLL8/2-2013 Reglementare tehnica: “metodologie de calcul al performantei energetice a ladirilor” ‘Normatiy privind ealculul performantelor termoenergetice ale elementelor de constructle ale cladirilor, indicativ C 10713, din cadrul Reglementari tehnice “Normatiy privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale ladirilor”, indicativ C 107-2005 Publicatia Buletinul Constructilor se poate objine pe bazi de abonament ‘sau contra cost prin Compartimentul Edicurd si Tipografie Tel.: 021.255.73.15, ‘Tel.: 021.255.10.20 int. 108 , 102 Fax: 021.255,00.62 e-mail: publicatii@ined.ro, intemet: ht sas URBAN ge nt earners at enon me Sen ce oe snc sai NAN Tol : fora do Ceatre — Denote in Consus Uoaniam 3 Dezaare ‘toad Duatid ~ NCD URBAN = NERC, esteacd Man 29"¢ vies pesca em on obenament ost I | Buletinal Constr, na 15 numa ee shenaent- #19. att 2 Ravi rtmninm,Atitsctird Constr apa biastas rl sore ~ 168,00 ala poate ofctus in contl INCO URBAN — INCERC ROA RCE 0082 0068 (484 0m dasciis ig BCR Sue Uns sucareg any tn cont ROZ! TREZ T0260 80K O12SSE “rezoreria Sector 2 od fiscal RO 26752860, sa enue iaseiINCO URBAN INCERC = ature 9 Teograe, NCO URBAN ~INCERC v8 oer ponttatas do pith dou range, party 8enementol Suet Constructo, cee 2016 opi rus de als vot se bance, nso ce comands ds ferns, agi so rare an fx 021 256.0062; 02" 285 1682 cu apecnla Porous 97 ‘tau pe e-mail, ls adrasa : publicatiggincd.ro a en Perr format suotmertare, v8 rugin st ne contacts numero de leon: 021.256.7318, 221.288,10-20 err 08,102, In sports une! colobocisvitcere de sucees, prt sincera nowsté constr (Cu dooeabis eit, DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Wihaola Sandu etewndy A ea reocRArE AR I csmoars ger ™ KR Now » rerun norte rer edn neo naa inate pope tea bs ee ue > Prete comin Tune gine oma rcs prasivover sna |= Editura INCD URBAN-INCERC Redactor Sef: Ec. Mioara $UFER Tehnoredactor: Tehn, lulian-Cristian BANCIU Corector: Ec. Cristina ON Tiparit la : INCD URBAN-INCERC: ISSN 1222-1295 2012