Sunteți pe pagina 1din 2

Asupra actiunii civile de fata:

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.1494/87/04.03.2011, reclamanta Institutia


Prefectului Judetului Teleorman, in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al comunei S. G.
a solicitat anularea hotararii nr.30/13.08.2010.
In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca prin hotararea nr.30/13.08.2010, paratul
Consiliul Local al comunei S. G., judetul Teleorman si-a insusit studiul de evaluare, caietul
de sarcini si delegarea membrilor in comisia de licitatie pentru un spatiu in suprafata de 402
mp si terenul aferent de 1000,5 mp situate in fostul sector zootehnic, bun ce apartine
domeniului privat al comunei.
Hotararea in cauza este nelegala pentru ca a fost adoptata cu un numar de 7 voturi din totalul
de 11 consilieri locali in functie, nu de 8 consilieri locali cum prevede art.45din Legea
nr.215/2001, republicata, intrucat hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua
treimi din numarul total al consilierilor locali in functie .
De asemenea, nici in cuprinsul actului administrativ si nici in cuprinsul actelor care au stat la
baza adoptarii acestuia , nu mentioneaza care este actul doveditor al dreptului de proprietate
privata asupra imobilului in discutie si a terenului aferent acestuia.
Ori potrivit art.4 - 5 din Legea nr.213/1998 si art.475 din Codul civil, nimeni nu poate
dispune decat de bunurile asupra carora are drept de proprietate dobandit in conditiile legii.
In drept au fost invocate prevederile Legilor nr.340/2004, nr.554/2004, nr.215/2001,
nr.24/2000 si nr.213/1998 si Codul civil.
Pentru dovedirea actiunii reclamantul a depus hotararea nr.30/13.08.2010, expunerea de
motive, studiul de oportunitate, caietul de sarcini, extras de acte normative, regulamentul
privind inchirierea, studiu de evaluare - filele nr.5-27.
Paratul Consiliul Local al comunei S. G., judetul Teleorman nu a formulat intampinare insa a
depus actele care au stat la baza adoptarii hotararii nr.30/13.08.2010 - filele nr.35-61.
Prin sentinta civila nr.398/17.05.2011 a Tribunalului Teleorman - SCAF instanta a respins
cererea formulata de reclamanta Institutia Prefectului Judetului Teleorman, in contradictoriu
cu paratul Consiliul Local al comunei S. G., ca nefondata.
Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt si de
drept:
Potrivit prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al
consilierilor locali in functie .
Asa cum rezulta din adresa nr.1931/13.07.2010 - fila 6 si din partea finala a actului
administrativ contestat, paratul Consiliul Local al comunei S. G., judetul Teleorman, are un
numar total de 11 consilieri locali in functie .
Facand aplicarea dispozitiilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata rezulta in mod
neindoielnic ca pentru adoptarea unei hotarari privind patrimoniul - ca in cauza de fata, era
necesar votul favorabil a unui numar de 7 consilieri locali din totalul de 11 consilieri locali in
functie (11:3x2=7,33), neexistand vreo prevedere legala pentru intregirea la urma a celor
doua zecimale.
Corelativ, in conditiile in care hotararea nr.30/13.08.2010 a fost adoptata cu votul unui numar
de 7 consilieri locali din totalul de 11 consilieri locali in functie, instanta retine ca in cauza nu
au fost respectate prevederile art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata, cum gresit
sustine reclamantul.
Cu privire la critica facuta de reclamant in sensul ca paratul nu a inserat in cuprinsul hotararii
nr.30/13.08.2010 si nici in actele care au stat la baza adoptarii acesteia a modului de
dobandire a proprietatii asupra imobilului in discutie - grajd nr.1 cu suprafata construita de

402 mp cu teren aferent in suprafata de 1000,5 mp - fila 20, instanta retine ca aceasta este
neintemeiata, intrucat art.4 - 5 din Legea nr.213/1998 si art.475 din Codul civil, invocate in
cererea de fata, nu reglementeaza o asemenea obligatie pentru parat.
Pe de alta parte, in expunerea de motive, studiul de oportunitate - filele 7-9, in caietul de
sarcini - fila 11 si in studiul de evaluare - fila 20 este mentionat in mod expres ca imobilul in
discutie precum si terenul aferent acestuia constituie proprietatea privata de interes local a
paratului.
Totodata, asa cum rezulta din expunerea de motive - fila 7 si din adresa nr.1931/13.07.2010 fila nr.61, acest imobil a facut obiectul unor contracte de inchiriere ce si-au incetat
valabilitatea prin expirarea termenului, astfel ca si aceasta stare este de natura sa inlature
suspiciunile reclamantului cum ca paratul nu detine in proprietate bunul imobil in cauza.
In fine, din perspectiva unei asemenea suspiciuni, in baza art.1169 Cod civil, sarcina probei
in sensul inexistentei dreptului de proprietate privata al paratului, revine reclamantului.
In considerarea motivelor care preced, in baza art.18 din Legea nr.554/2004 instanta va
respinge cererea ca nefondata.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs recurenta-reclamanta Institutia Prefectului
Judetului Teleorman, solicitand pentru motivele de recurs atasate la dosarul cauzei admiterea
recursului, modificarea in tot a sentintei civile recurate si,in consecinta, admiterea cererii de
chemare in judecata astfel cum a fost formulata.
In dezvoltarea motivelor de recurs recurenta - reclamanta a aratat ca HCL Silistea Gumesti
nr.30/13.08.2010 a fost adoptata cu incalcarea prevederilor art.45 alin.3 din Legea
nr.215/2001.
Intimata - parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca
nefondat.
Analizand recursul declarat in cauza prin prisma motivelor de recurs invocate si tinand cont
de prevederile art.304 indice 1 din Cod procedura civila curtea retine ca recursul este fondat ,
urmand a fi admis ca atare cu consecinta modificarii sentintei civile recurate in sensul
admiterii actiunii si a anularii HCL Silistea Gumesti nr.30/13.08.2010.
Astfel, prin Hotararea nr.30/13.08.2010 a Consiliului Local al comunei Silistea Gumesti,
judetul Teleorman si-a insusit studiul de evaluare, caietul de sarcini si delegarea membrilor in
comisia de licitatie pentru un spatiu in suprafata de 402 mp si terenul aferent de 1000,5 mp
situate in fostul sector zootehnic, bun ce apartine domeniului privat al comunei.
Curtea retine ca hotararea in cauza este nelegala intrucat a fost adoptata cu un numar de 7
voturi din totalul de 11 consilieri locali in functie, iar nu de 8 consilieri locali cum prevede
art.45 din Legea nr.215/2001, republicata, intrucat hotararile privind patrimoniul se adopta cu
votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie .
Asa cum rezulta din adresa nr.1931/13.07.2010 - fila 6 si din partea finala a actului
administrativ contestat, paratul Consiliul Local al comunei S. G., judetul Teleorman, are un
numar total de 11 consilieri locali in functie .
Astfel, potrivit art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, in exercitarea atributiilor ce ii revin
consiliul local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in
care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate.
Potrivit art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul
a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie .