Sunteți pe pagina 1din 18

Studiu de impact asupra mediului

Etapele procedurale de evaluare a impactului asupra


mediului

Etapele si procedura evaluarii impactului asupra mediului EIM


sunt stabilite prin hotararea nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului.
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se
realizeaza in etape, dupa cum urmeaza:
a) etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului;
b) etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a
raportului privind impactul asupra mediului;
c) etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra
mediului.
Procedura este precedata de o evaluare initiala a proiectului
realizata de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in
care este identificata localizarea proiectului in raport cu ariile
naturale protejate de interes comunitar.
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este condusa de
catre autoritatile publice centrale sau teritoriale pentru protectia
mediului, cu participarea autoritatilor publice centrale sau locale,
dupa caz, care au atributii si raspunderi specifice in domeniul
protectiei mediului.
Participarea autoritatilor se realizeaza in cadrul unei comisii de
analiza tehnica (CAT), constituita la nivel central prin ordin al
conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului,
la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, prin ordin emis
de prefect.

Autoritatile din CAT exprima puncte de vedere in cadrul


comisiei de analiza tehnica cu privire la solicitarea acordului de
mediu si a aprobarii de dezvoltare, precum si asupra informatiilor
prezentate de titularul proiectului in cadrul evaluarii impactului
asupra mediului.
Conform Ordonantei de Urgenta nr.195/2005 privind protectia
mediului solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii
pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori
extinderea activitatilor
existente,
inclusiv pentru proiecte de
dezafectare, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.
Luarea in considerare a efectelor asupra mediului ale unui
proiect / investitie conduce la identificarea si evaluarea din timp a
posibilelor efecte negative asupra mediului, inainte de realizarea
obiectivului de investitie.
Numai proiectele cu impact semnificativ asupra mediului se
supun EIM.
Din punct de vedere al impactului asupra mediului, activitatile
se clasifica in trei categorii: cu impact nesemnificativ, cu impact
redus si cu impact semnificativ.
- Activitatile cu impact nesemnificativ sunt relativ usor de identificat.
Sunt incluse in aceasta categorie, in primul rand, activitatile
rezidentiale desfasurate in gospodarii individuale sau in dependinte
ale acestora care sunt destinate exclusiv satisfacerii necesitatilor
locuintei si/sau gospodariei proprii, cu conditia ca acestea sa nu fie
amplasate in zone cu regim special de protectie, cum sunt zonele de
protectie sanitara sau zonele din reteaua ecologica Natura 2000.
Unele activitati care se includ fie in categoria celor cu impact
redus fie in categoria celor cu impact semnificativ sunt de asemenea
usor de identificat. Astfel, se includ in categoria celor cu impact
redus, in primul rand acele activitati care, primesc autorizatie de
mediu, dar nu se regasesc pe cele doua Anexe (1 si 2.) ale hotararii
nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului. In schimb, se includ in
categoria activitatilor si/sau instalatiilor cu impact semnificativ
asupra mediului, activitatile care au asemenea caracteristici incat se

considera ca genereaza un impact semnificativ asupra mediului


indiferent de amplasamentul lor. Aceste activitati sunt cele
mentionate in Anexa nr. 1la Hotararea nr. 445 din 8 aprilie 2009. De
asemenea, in aceasta categorie se includ toate proiectele pentru
investitii ce urmeaza a se realiza pe amplasamente situate in zonele
din reteaua ecologica Natura 2000.
Ultima categorie de activitati sunt cele mentionate in Anexa nr.
2 la Hotararea nr. 445 din 8 aprilie 2009. Proiectele aferente
activitatilor din aceasta categorie, pot sa aiba un impact semnificativ
sau un impact redus asupra mediului in functie atat de
caracteristicile lor cat si de amplasament. Proiectul aferent unei
asemenea activitati va fi inclus in categoria activitatilor cu impact
semnificativ sau in categoria celor cu impact redus de catre
Autoritatea Competenta numai in urma unei analize efectuate pentru
fiecare caz in parte.
In urma evaluarii initiale, solicitarea se poate gasi in una din
urmatoarele situatii:
(a) proiect pentru o activitate din Anexa 1, identificat cu impact
semnificativ, necesita etapa de definirea domeniului
(b) proiect pentru o activitate din Anexa 2, identificat cu impact
potential semnificativ, necesita etapa de incadrare
(c) proiect pentru o activitate din categoria alte activitati,
identificat cu impact semnificativ (amplasate pe un sit aflat in
reteaua Natura 2000)
(d) proiect pentru o activitate din categoria alte activitati
identificat cu impact redus
(e) proiect pentru o activitate din categoria alte activitati
identificat cu impact nesemnificativ
Autoritatea publica pentru protectia mediului va actiona diferit
in functie de fiecare situatie.
In cazul proiectelor aferente unor activitati cu impact
nesemnificativ asupra mediului, cererea va fi clasata ca notificare iar
pe fisa tehnica se va aplica stampila tip A, care poarta inscriptia: Se

supune CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu. Fisa Tehnica se va


transmite solicitantului in termen de 5 zile de la primirea solicitarii
Pentru toate celelalte patru situatii, autoritatea publica pentru
protectia mediului va informa titularul de proiect ca trebuie sa
depuna la sediul autoritatii publice pentru protectia mediului, pe
langa dovada de plata a tarifului, o serie de documente
suplimentare:
memoriu de prezentare a proiectului, continand descrierea acestuia
si informatii din care sa rezulte date privind impactul asupra
mediului;
documente
tehnica.

doveditoare

privind

informatiile

declarate

in

fisa

Din momentul in care titularul de proiect depune solicitarea


completa, respectiv insotita de documentele suplimentare
mentionate, autoritatea publica pentru protectia mediului va
intreprinde in maxim 20 zile o serie de actiuni, de asemenea diferite
pentru fiecare situatie.
1) In cazul (a), al proiectelor aferente activitatilor din Anexa 1,
sau in cazul (c), al proiectelor din categoria alte activitati
identificate cu impact semnificativ, pentru care este necesara etapa
de definirea domeniului, se vor intreprinde urmatoarele:
verificarea amplasamentului si completarea primei parti a
listei de control (care este identica celei corespunzatoare
etapei de incadrare); modul in care se realizeaza verificarea
amplasamentului se descrie la etapa de incadrare
intocmirea procesului verbal in care se vor consemna:
rezultatul evaluarii si verificarii amplasamentului precum si
eventuale solicitari pentru depunerea unor documente sau
informatii suplimentare
intocmirea anuntului public
comunicarea catre titularul de proiect a deciziei privind
continuarea procedurii cu etapa de definirea domeniului

2) In cazul (b), al proiectelor aferente activitatilor din Anexa 2,


se va parcurge etapa de incadrare
3) In cazul (d), al proiectelor din categoria alte activitati
identificate cu impact redus, se intreprind urmatoarele:
verificarea amplasamentului;
intocmirea procesului verbal in care se vor consemna:
rezultatul evaluarii si verificarii amplasamentului precum si
eventuale solicitari pentru depunerea unor documente sau
informatii suplimentare
luarea deciziei de aplicare a procedurii simplificate de avizare,
prin aplicarea stampilei tip B: Se supune CAU. Face obiectul
procedurii de mediu fara acord de mediu
comunicarea catre titularul de proiect a deciziei privind
continuarea cu procedura simplificata de avizare

Etapa de incadrare a proiectului


Aceasta etapa din procedura se aplica numai proiectelor
aferente activitatilor listate in Anexa 2 si are scopul sa stabileasca
daca procesul de evaluarea impactului asupra mediului este
obligatoriu pentru proiectul supus autorizarii.
In cadrul etapei se pot distinge in principal doi pasi: Verificarea
amplasamentului si Incadrarea propriu zisa.

Pasul 1: Verificarea amplasamentului


Pentru verificarea amplasamentului, ACPM foloseste o lista de
control cu intrebari referitoare la sensibilitatea mediului din arealele
geografice afectate de proiect, aspectele care se urmaresc in mod
special fiind cele prezentate in Tabelul nr. 4. Cu acest prilej se poate

constata si oportunitatea furnizarii de catre titularul proiectului a


unor documente si/sau informatii suplimentare.
In urma verificarii amplasamentului se intocmeste un proces verbal
in care se consemneaza atat rezultatele verificarii cat si eventualele
solicitari privind depunerea de documente sau informatii
suplimentare si la care se adauga listele de control completate.

Pasul 2: Incadrarea propriu-zisa


Incadrarea propriu-zisa este o procedura destul de complicata
care se realizeaza de catre autoritatea competenta pentru protectia
mediului cu sprijinul reprezentantilor autoritatilor publice locale cu
responsabilitati specifice in domeniul protectiei mediului din cadrul
unui colectiv special constituit numit colectivul de analiza tehnica
(CAT), respectand metodologia aprobata prin ORDIN nr. 135 din 10
februarie 2010 si pe baza indicatiilor din ghidul prezentat in Anexa
1la Hotarareanr. 445 din 8 aprilie 2009 .
Pentru a decide daca proiectul aferent unei activitati cuprinse
in Anexa 2 la Hotararea nr. 445 din 8 aprilie 2009 are sau nu impact
semnificativ asupra mediului, se aplica o serie de criterii care se
refera la caracteristicile proiectului, amplasarea acestuia si
caracteristicile impactului asupra mediului pe care il poate genera
proiectul.
Criteriile privind caracteristicile proiectului iau in considerare in
special urmatoarele aspecte: dimensiunea proiectului, cumularea cu
alte proiecte, folosirea resurselor naturale, producerea de deseuri,
emisiile poluante inclusiv zgomotul, riscul de producere a
accidentelor avand in vedere in special substantele si tehnologiile
folosite.
La randul lor, criteriile privind caracteristicile impactului
potential se refera la: extinderea impactului (arealul geografic
afectat si numarul populatiei afectate), caracterul transfrontiera al
impactului (daca este cazul), amploarea si complexitatea impactului,
probabilitatea de producere a impactului, durata, frecventa si
reversibilitatea impactului.

Autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului poate


constata in timpul perioadei de evaluare a solicitarii sau la
verificarea amplasamentului, ca proiectul este susceptibil sa aibe un
efect semnificativ asupra mediului altui stat.
In acest caz, in termen de 10 zile de la primirea solicitarii,
autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului are obligatia
sa instiinteze autoritatea publica centrala pentru protectia mediului
care indruma si coordoneaza procedura de emitere a acordului de
mediu pentru aceste proiecte.

Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a


raportului la studiul EIM
Prin domeniul evaluarii se intelege totalitatea problemelor pe
care trebuie sa se axeze evaluarea impactului asupra mediului.
Definirea domeniului evaluarii este de asemenea o procedura
complicata care se realizeaza in mai multi pasi si care trebuie sa
raspunda la trei intrebari majore:
-care sunt efectele potentiale asupra mediului generate de proiect;
-care dintre aceste efecte sunt cele mai importante si de aceea
necesita o analiza mai profunda in studiul de evaluare a impactului
asupra mediului;
-care sunt variantele de realizare a proiectului care ar trebui luate in
considerare.
Pe langa identificarea principalelor efecte si a variantelor care
urmeaza sa fie luate in considerare in raportul la studiul de evaluare
a impactului, definirea domeniului poate sa se refere si la planul de
lucru pentru elaborarea studiului de impact. In acest caz, se pot avea
in vedere urmatoarele:
-identificarea si planificarea studiilor necesare pentru
caracterizarea starii existente a mediului si pentru stabilirea
vulnerabilitatii acestuia la impactul advers generat de proiect;

-trecerea in revista a metodelor disponibile pentru prognozarea


impactului si selectarea celor mai potrivite metode in functie
de importanta si complexitatea fiecarui aspect, de tipul si
resursele disponibile precum si de tipul de informatii care ar
putea fi folositoare in procesul de decizie;
-selectarea celor mai potrivite criterii pentru evaluarea
importantei impactului, luand in considerare cerintele
legislative, politicile si practicile curente si conditiile locale;
-identificarea organizatiilor sau autoritatilor care
consultate pentru elaborarea studiului de impact;

vor

fi

-specificarea programului si a termenelor/punctelor cheie


legate de procesul de planificare a proiectului si de procedurile
de autorizare relevante;
-definirea cerintelor care se impun echipei de elaborare a
studiului de impact, inclusiv organizarea, managementul,
experienta necesara, etc., fara a indica o anumita persoana
fizica sau juridica atestata;
-definirea cuprinsului raportului la studiul de impact
Urmare definirii domeniului evaluarii, autoritatea competenta
de mediu transmite titularului de proiect un indrumar prin care se
mentioneaza totalitatea problemelor care trebuie tratate in studiul
EIM si gradul de extindere a acestora.
Pe baza indrumarului primit titularul de proiect realizeaza,
printr-o persoana fizica sau juridica atestata conform legii si
independenta de titularul proiectului, studiul EIM, finalizat cu un
raport care se inainteaza autoritatii de mediu.

Etapa de analiza a calitatii raportului la studiul EIM.


Aceasta
procedurali:

etapa

presupune

parcurgerea

urmatorilor

pasi

-organizarea dezbaterii publice si prezentarea de catre titular a


raportului in cadrul acesteia;
-evaluarea
de catre titular a observatiilor motivate ale
publicului si inaintarea acestei evaluari, impreuna cu solutiile
de rezolvare propuse, autoritatii competente de protectia
mediului.
-analizarea de catre autoritatea competenta de mediu si
comisia de analiza tehnica a raportului si a evaluarii
observatiilor publicului.
In urma acestei etape se poate decide acceptarea/ refacerea /
respingerea motivata a raportului, respectiv luarea deciziei de a
emite sau nu acord de mediu / reluarea procedurii de analiza a
calitatii raportului la studiul EIM dupa refacerea acestuia / luarea
deciziei de a nu emite acord de mediu si motivarea deciziei.

I. Destinaie i obiective

Studiul de impact asupra mediului se elaboreaz pentru activitile


prevzute n anexa nr. II la LPM nainte de a se emite acordul de
mediu sau autorizaia de mediu.
Obiectivele studiului de impact asupra mediului au n vedere
stabilirea:
- modului de amplasare a obiectivului n mediu, de ncadrare n
planurile i schemele de amenajare, de valorificare a resurselor
existente n zon;
- modificrilor posibile pozitive sau negative ce pot interveni n
calitatea factorilor de mediu prin promovarea proiectului sau a
activitii;
- nivelului de afectare a factorilor de mediu i a sntii populaiei i
al riscului declanrii unor accidente sau avarii cu impact major
asupra mediului;
- modului de ncadrare n reglementrile legale n vigoare privind
protecia mediului;
- msurilor ce pot fi luate pentru a se asigura protecia mediului;
- posibilitii de acceptare sau nu a proiectului sau a activitii.
Studiul de impact va fi elaborat n dou faze:

1. studiul preliminar de impact asupra mediului, din care se vor


prelua datele necesare ntocmirii Raportului privind studiul de impact
asupra mediului;

2. studiul de impact asupra mediului, prin care se abordeaz toate


aspectele menionate la cap. II.
Pentru noile obiective sau pentru modificarea celor existente, studiul
va analiza impactul produs asupra mediului nconjurtor, n mod
distinct, pentru cele dou etape ale proiectului, respectiv:

- impactul produs n cursul realizrii proiectului (n perioada de


execuie);
- impactul produs dup nceperea activitii.

II. Aspecte ce vor fi abordate n studiul de impact


Studiul de impact asupra mediului va aborda urmtoarele aspecte i
probleme legate de proiectul sau activitatea propus ori existent:

1. Date generale
- Denumirea proiectului sau profilul de activitate.
- Amplasamentul i adresa.
- Titularul proiectului sau al activitii.

2. Descrierea activitii propuse


2.1. Scop i necesitate
- Scopul proiectului sau al activitii.
- Utilitatea public.
2.2. Descrierea
- Informaii privind coninutul proiectului.
- Descrierea principalelor faze ale activitii existente sau propuse,
cu date privind materiile prime, auxiliare, combustibili, ambalaje
utilizate, produse i subproduse rezultate, precum i alte informaii
specifice activitii.
2.3. Detalii de amplasament
- Elementele geografice de delimitare a amplasamentului.

- Accesul n zon.
- Modul de ncadrare a obiectivului n planurile de urbanism i
amenajare a teritoriului, alte scheme de amenajare i n peisaj.
- Suprafaa de teren ocupat n total, din care: pentru cldiri,
instalaii, diverse amenajri, parcri, suprafaa pavat, suprafaa
nepavat.
2.4. Realizarea i funcionarea obiectivului
- Perioada de execuie propus, posibiliti de dezvoltare ulterioar.
- Timpul i programul de funcionare.
- Dac funcionarea obiectivului are termen limitat i msurile ce
urmeaz a se lua dup ncetarea activitii.

3. Amplasarea n mediu
3.1. Elemente de geologie
- Prezentarea structurii geologice a subsolului, a resurselor minerale
extractive etc.
- Potenialul seismic al zonei.
3.2. Solul
- Tipurile de sol al zonei, cu caracteristicile acestora (capacitate de
infiltrare, portan etc.) i modul de folosire.
- Descrierea topografiei zonei.
3.3. Resursele de ap
- Apa subteran - nivelul i adncimea pnzei freatice, variaii
sezoniere, calitate, posibiliti de folosire, utilizatorii actuali.
- Apa de suprafa - resurse, calitate, posibiliti de folosire,
utilizatorii actuali, situaia inundabilitii.

3.4. Clima i calitatea aerului


- Datele climatologice caracteristice zonei (temperaturi, umiditate,
precipitaii, vnturi etc.).
- Calitatea aerului n zon, identificarea surselor de poluare fixe i
mobile, receptorii sensibili la poluare.
3.5. Elemente de ecologie acvatic i terestr
- Vegetaia - tipuri, specii predominante, specii rare, ocrotite,
ameninate cu dispariia, arii protejate, ecosisteme specifice.
- Fauna - specii caracteristice zonei, specii rare, ocrotite, ameninate
cu dispariia.
- Ecologia acvatic - specii i biotipuri specifice bazinelor acvatice
(cursuri de ap, ape stttoare).
- Zonele umede n perimetrul i n jurul amplasamentului, efecte
asupra obiectivului.
3.6. Aezrile umane i alte obiective de interes public
- Distana fa de aezrile umane, diverse anexe gospodreti,
instituii publice, monumente istorice i de arhitectur, parcuri,
scuare, spitale i alte aezminte de interes public.
- Directiva dominant a vnturilor fa de aezrile umane i alte
obiective de interes public, istoric, arhitectural, etc.
- Demografie, preocupri, starea de sntate a populaiei.
- Alte construcii i amenajri existente n zona obiectivului ale
statului sau ale agenilor economici privai.
- Sursele de zgomot i nivelul de zgomot n zon.
- Cile de transport i alte faciliti de care poate dispune obiectivul.
- Zonele i obiectivele de interes tradiional.
- Populaia afectat.

4. Sursele de poluani i protecia factorilor de mediu


4.1. Emisii de poluani n ape i protecia calitii apelor
- Sursele de poluani pentru ape, posibile sau existente, concentraii
i debite masice de poluani rezultai sau care vor rezulta pe faze
tehnologice sau de activitate.
- Staiile i instalaiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate
care vor fi proiectate, care sunt deja proiectate sau existente,
randamentele de reinere a poluanilor.
- Concentraiile i debitele masice de poluani estimai a fi evacuai
n mediu sau comparativ cu normele legale n vigoare, lac de
evacuare sau emisar.
4.2. Emisii de poluani n aer i protecia calitii aerului
- Sursele de poluani pentru aer, posibile sau existente,
concentraiile i debitele masice de poluani rezultai sau care vor
rezulta pe faze tehnologice sau de activitate.
- Instalaiile pentru epurarea gazelor reziduale i reinerea pulberilor,
instalaiile de colectare i dispersie n atmosfer, care vor fi
proiectate, care sunt deja proiectate sau existente, randamentele de
reinere a poluanilor.
- Debitele, concentraiile i debitele masice de poluani estimai a fi
evacuai n mediu sau evacuai, fa de normele legale n vigoare.
4.3. Sursele i protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor
- Sursele de zgomot i de vibraii.
- Amenajrile i dotrile ori msurile pentru protecia mpotriva
zgomotului i vibraiilor.
- Nivelul de zgomot i de vibraii la limita incintei obiectivului i la cel
mai apropiat receptor protejat.
4.4. Sursele i protecia mpotriva radiaiilor

- Sursele de radiaii.
- Lucrrile, amenajrile,
mpotriva radiaiilor.

dotrile

msurile

pentru

protecia

- Nivelul de radiaii la limita incintei obiectivului i la cel mai apropiat


receptor protejat.
4.5. Gospodrirea deeurilor
- Tipuri i cantiti de deeuri rezultate.
- Modul de gospodrire a deeurilor.
4.6. Gospodrirea substanelor toxice i periculoase
- Substane toxice i periculoase, folosite, comercializate.
- Modul de gospodrire a substanelor toxice i periculoase.

5. Impactul produs asupra mediului nconjurtor


(Se prezint separat pentru fiecare dintre cele dou faze menionate
la cap. I)
5.1. Impactul produs asupra apelor
- Dispersia poluanilor n ape, aria de extindere i modificrile
calitative ale receptorilor naturali, inclusiv ale apelor subterane.
- Afectarea ecosistemelor acvatice i a folosinelor de ap.
- Efectele pozitive asupra calitii apelor.
5.2. Impactul produs asupra aerului
- Dispersia poluanilor n aer, n zona maxim de influen,
modificrile calitative intervenite sau care se vor nregistra n
calitatea aerului, efectele de sinergism.

- Factorii de mediu care sunt sau pot fi afectai de emisia poluanilor


n atmosfer i modul de manifestare.
- Efectele pozitive asupra calitii aerului.
5.3. Impactul asupra vegetaiei i faunei terestre
- Imisiile de poluani care pot afecta vegetaia i fauna terestr.
- Modul de manifestare a impactului asupra vegetaiei i faunei
terestre.
- Reducerea sau diminuarea impactului produs de poluarea existent
asupra acestor factori de mediu.
5.4. Impactul produs asupra solului i subsolului
- Poluanii ce pot afecta solul i subsolul zonei.
- Modificrile intervenite n calitatea i n structura solului i a
subsolului.
5.5. Impactul produs asupra aezrilor umane i altor obiective
- Poluanii ce pot afecta aezrile umane i obiectivele zonei de
interes naional i public, efecte sinergice cu alte imisii, manifestarea
impactului.
- Efectele asupra strii de sntate a populaiei i eventualul risc
pentru sigurana locuitorilor.
5.6. Evaluarea riscului declanrii unor accidente sau avarii cu
impact major asupra sntii populaiei i mediului nconjurtor
- Evaluare, msuri i programe de prevenire.

6. Posibilitile de diminuare
produs asupra mediului

sau

eliminare

impactului

- Msurile ce pot fi luate n tehnologie sau n activitatea propriu-zis.

- Lucrrile, dotrile i msurile speciale sau suplimentare pentru


reinerea poluanilor.
- Alte posibiliti.

7. Evaluarea impactului i concluzii


- Reprezentarea grafic i stabilirea unui punctaj pe baza unei grile
de apreciere a nivelului de afectare sau de mbuntire a calitii
mediului, prin care s se evidenieze limitele admise ale imisiilor,
calitatea actual a factorilor de mediu i modificrile ce pot interveni
n aceasta, precum i utilitatea obiectivului.
- Concluzii asupra gradului de afectare a factorilor de mediu i a
sntii populaiei, precum i asupra efectelor benefice ale
proiectului sau ale activitii.
- Recomandri fundamentate: mbuntirea proiectului, schimbarea
amplasamentului, introducerea de tehnologii alternative, dotri i
amenajri speciale, alte msuri, renunarea la aciune.

PRECIZRI:
- Studiul preliminar de impact asupra mediului va aborda aspectele
i problematica din acest capitol al metodologiei pn la nivelul
pentru care se dispune de informaii i date certe, la data elaborrii
studiului.
- n studiul de impact se vor meniona sursele de informaii i
documentare, metodologia de calcul al emisiilor de poluani i de
dispersie n mediu, prezentndu-se acolo unde sunt efectuate - i
determinrile proprii ale elaboratorului studiului.
- Grila de evaluare a impactului va fi ntocmit i supus acceptului
autoritii pentru protecia mediului, cu ocazia prezentrii Raportului
privind studiul de impact asupra mediului, aceasta avnd un coninut
adaptat specificului proiectului sau al activitii.

III. Elaboratorii studiilor de impact asupra mediului


Elaboratorii studiilor de impact asupra mediului sunt unitile i
persoanele menionate n art. 12 din LPM, atestate de ctre ACPM
conform metodologiei aprobate de ctre aceast autoritate.

S-ar putea să vă placă și