Sunteți pe pagina 1din 12

Sectiunea VIII. Sectiunea IX. Sectiunea X.

Scctlunea XI. Secttunea XII Sec~iunca XIII.Seetiunea X IV.

CUPfUNSUL VOLUllULUI rn:

Topografie . . . . . . . . . . . . . .

F oto grame t r ie- f otolnterpretare- teled etec tic Redactarea, Iatocmtrea, edit area ~i reproducerea planurilor ~i hartilur

Cadastru funciar

Geodezje aplicata

Colectie de programe Ia calcutatoareleelectlOnice pentru principalele lucrart de miisllriUori terestre • .

Organtzarea ~i Iegtslatla 1n actlvitataa de masunHori

terestre ........•.............

7 137

437 493 563

76[1

857

SEO'fIUNEA VIII

TOPOGRAFIE

Conf. dr, ing, Vasile Ursea Ing. Constantin Tudtrl

Ing. Nicoille Gudae

lng. Ianeu Touder

Ing. Mlrcea-Iollu DrloWeJ lng. Nlcolae lulbA

CUPRINS

1. Notiuni generate (Ing, Constantin Tudor ~i Conf. dr, ing. Vasile Ursea) 1.1. Dcftnitie, scop . . . . .. . . . .. . .

1.2. Planuri topogratlce . . . . . . . . . .

1.3. UniUti de masura pentru lunglrnl sl arll

2 .. Planimetrie (Conf. dr. Ing. Vasile Ing. Ntcolec Gudac)

rsea, Ing, Constantin Tudor ~i

2.]. 2.2.

2.S. 2.4. 2.5. 2.S. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.

Marcarea ~i semnallsarea punctelor . .

Allniamentc, [alonarea allniamentelor, ridicarea §i coborrrea perpeadl-

culareler .

Mii.surarea unghturllor .

Masurarea dtstantelor . . . . In d esirea tria n gula Ii ei geod ez i ce des tat

Retele de triangulatie Ioeala . . . . . . .

Transcalcularea coordonatelor. Calculul coordonatelor reetangulare Retele de ridieare . .. . . .. . .

Ridlcarea detalttlor . . . . . . .

Redactarea planurilor topograttce

Ridiearee CIl planseta topograrlca

3. Altimetrie sau nivelmcnt (Conf. dr. ing. Vasile Ursea, Ing. Nieolae Gudac, Ing. lancu Toader, Ing. Mircea loan Draghic! ~i Ing. Nicolae JalM)

Blbliografie

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Generalitatl .

Relief .

Reprezentarea reliefului pe plan uri sl harti Panta ~i Ilnta de cea mai mare panta Nivelment geometric . . . . ,

Retele de nivelrnent geometric

:r-qvell)lent trigonometric

Rid.icari tahimetriee

,
9
9
9
12
13
13
16
18
21
27 1;1)
47
57
59
90
94
94 99 99 99

102 104 105 119 129 134

135

1. NOTIUNI GENERALE

1.1. DEFlNlTIE, SCOP

Topografia, In general, trehuie sA rezolve doua problema distineta ~i anume: 1) Mtisurarea unor supraiete cu toate detaliile existente ~i reprezeniarea lor con!1enliona/li pe un plan (lopogra(ia genera/c'i).

2) Aptiearea pe ieren a unor proiecte rea/izale pe planurtle SOLI haT lile lopogra{ice existenie (iopografiu upuculti),

In practica se cnnsldera ca topogratia poate lucra ell propriile ei mijloace (tii.rli. a fi afectat1i prea mult de detormatttle de prcieetie) pe supratete ce nil depasesc circa 80 km2• Dacii. supratata se mareste, erorile datorile detormatlllor de protectle devin supi:irUoare ~i uneort chiar Inaeceptabile, pentru lucrii.rilc care necesitii. 0 precizie sporita. Pentru a evlta acest lucru, proieetarea trebuie sA se [aea pe 0 supratata de

referinta curba (elipsold sau steri1). .

Intructt detaliile topogratlce pot fi descompuse inelemente geometrice simple (componentc) puncte, linii, planuri, care toate la rindul lor pot fi definite prin puncte, rezulta eli In general detaliile topografice pot fi complet ~i suficient de precis definite printr-un numar de puncta judicios alese ca pozitie.

Punct topoqraiic. Relatiile exlstente 1ntre diversele detalii topogratice din teren se reduc in ultima instanta la relati! Intre diversele puncte caracteristlee ale supra1etei care trebuie masurata pl reprezentata pe plan.

Problemele pe care ~i Ie pune dec! ~i pecare le rezolvli topografia slut problema legate de determinarea pozltlel punctulul ~i anume a punctului matematic situ at In spatlul tridimensional.

. Fa!a de un ststem de refcrin111. spatial, pozttla urru i punet este definitii. prin COOfdonatele lui x, y, ~i z. Pozttla planlmetrica este determinatii. de abscisa x ~i ordonata y mtr-un plan orlznntal, Cota z prectzeaza pozltla altimetricli a punctului fata de supratata de referintii, de aiel decurgind cele doua parti sub care este tratatii. topografia:

pianimetria ~i ntoeimentul. .

Prin diferite procedee de miisurliri pe tcren (unghiulare, Iiniare san combinate) ~i apot prin calcule slnt definite pozttiile punetelor topogratlce ~i prin acestea ale elementelor caracterist ice, ale terenului de ridicat In plan.

1.2. PLANURI TOPOGRAFICE

1.2.1. Delinilii. Planul lopo{)Jafic (in sensul dat de STAS 7488-66) este 0 reprezentare conventionala care prin detaliile pe care le contme, redate Ia scarast pe conturul lor natural, redll fidei portlunea din scoarta t erestra care este reprezentata (pla-

136

TOPOGRAFIE

20. T u Ie s c u , V. Mode/area natura/a a relie{u/uf # ero~;unea aeee/eraid. Bucurestl, 1970,

21, !II. A. S. (I S POT A), 0 ire c ~ i age n era 111 a 0 r g ani z 11 r i i ~ i II sol a men t c. Nlueimelllu.l. Geomorfoloqie -i- Metode (pentru uz intern). Bucuresti, 1968,

22. Go n s iIi n I Sup e rio r a I A g ric u I t uri i , Alias de semne conueniionete penlru plannri topografice la scarit« 1 :.; Q 00 $i 1 : 10 000. Bucurest], 1969.

23. STAS 74-88~6G. 1I1asu.ni.ri leresire (g~odezie, topoqraiie, fotogramelrie, cartoqrot!«, termin%gie).

24. Con s i l I u I Sup e rio r II I A g ric u I t uri i. I nstruciiuni tehnice penttu. in/oemirea ptannritor /opografice fa sctirile 1 :5 000 $; 1:10 000. Parten J, Bucurestt, Redaetta Revistci Agricola, 1965.

SECPUNEA IX

FOTOGRAMETRIE .. FOTOINTERPRETARE .. TELEDETEC'.fIE

Prof. dr. ing. NicoJae Oprescu Dr. mg. Ni(lo!ae Zeghcru

Conf. ing. Virgil Calistru

Ing. Mill,ail Albot1i

Ing, NieolaeCoch1ua

lug. Gheorghe COrllodel

Ing, Teodor Dlneoneseu

Ing, Victor Illmitrfe FiloUi Ing, Stoic". Radu

Ing. Dan Ri1dulcseu

Ing, IOlllllehic seartu

Ing, Ioan $alarin

Ing. Marcel Teodoreseu

Gl'PlH:\S

L Aerulutugratlerca (Ing. Marcel Toodorescu s! Ing. Gheorghe Corcodcl) 1.1. A vioane de nerctotogratlere . . .

1.2. Ca 111<' re aeroto togrs mel rice . .. . . . . . . . . . . ] .3. Anexelc cnmerct acrototogramcmcc . . . . . . . . , 104. \'crifican'a ~i etalonarca camerelor acrorotogrametr+cc

1.5. Proleet ~ r~a aero to LografiHii . . .. .

1. G. Pregalirea ~i execut area I ucraruor de prel ucrare a Jotograftllor aeriene 1 .7. Prelucrarea de lab ora tor a rez ulta l.e lor aerototogratterll . . . .

'1.8. Aprecierea caliHipi lucraruor de aerototogratlere .. .. . . .

2. Fotogrametrta ptanlmetrica (Ing. Mihail Albota , Conl. ing. Virgil Calist ru

~i lng. Teodor Dlaconescu) .

2.1 . .-\nalilafo[ogra1l1Pi uer+en .. ......•.

2.1.1. Elerncutcle PI'Oil'C\ lcicentrnle . . . . .

2.1]) [.egillura dintre coordonatele punctelor imagini de pe [otograma ~i ~ corespunzatoarete puncte dill leren .

2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2A, 2.2.5. 2.2,6, 2.2.7.

Scara Iotogramel , , . . . . . . . . Deplasarile punctetor pe Iotogranin . Deforrnatiilc dlrectlilor pc fotogramii. .

Orten tares in Lcrioara st ex Leri oanl a Iotograrnel Redrcsare . . . , . . . . , . . _

Clastticarea mctode lor de redresare .

Prnprleta tile generate ale redresarii

Procedee graficc de redresare . . .

Ml~toda grarlco-rnecantca de redresare ,

;\'leLoct,· optico - grafic,' de redresare . Fotoredresarc . . . . . . . Redresarea in zone cu relief accldenta t.

3, Stereototogrametrte (Ing. Nlcolae Cochlna, Ing. Gheorghe Corcodel, Ing. Victor Dimitrie Filot ti, Ing, Dan Radulescu, Ing, Stoica Radu, Ing. Inanichle Scurtu , lng. loan Salartu ~i Dr. lng. Nicolae Zegheru)

3.1. V cderea ~i masuratoarea stereoscoplca .......,.. 3.1.1. Vederea stereoscoptca directa ~i indlrectacondtt ii, prectzle 3.1.2. Mllsuri1tori stereoscoplce. Marcil. repcl' mobil .. . 3.1.3. S i rcoscoape . . . . . . , . . . , . . . .. . . . . . .

141
141
142
1,18
150
151
15(1
17H
172
177
177
177 4.
180
181
18.1
185
187
188
188
188
189
191
191
192
21U
216
216
216
218
219 CUPIUNS

3.2, Orieutare exterioara . . . .

3.2.1. Betrointersectta dubla In spatlu In cazul general 3.2.2. Oricntare relativa . . .

3.2.3. Onentare absoluta . . . . . . . . . 3.2.4. Deformatljte stereomodelului . . . . . . .

3.:'1. Aparate de exploatare stereolotogrametrtca . .

3.3,1. Critcriile de clasittcare a aparatelor deexploatsre stereolotogrametrlca 3.3.2. Principiile generale de constructle a aparatelor de exploatare ste-

reototogrametrlca . . . . . . . . , . . . . . . . . . 3.3.3. Aparate de exploatare stcreorotogrametrrca analcgtce . . . . 3.304. Verificarea aparatelor de exploatarc stereolotogrametrlca . . 3.3.5. Aparate de exploatare stercofotogrametrtca complet automate 3.·1. Exploatare stercorotogrametrtca . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.1. Exploatarea aparatelor stereometrice . . . . . . . , . . .

3.4 .2. Exploatarea aparatelor Cll proiectie optlca, mecantca ~i op ti co-mecanica 3.5. Stereototogrametrle anulitidi . . . . . . .

:~.J.l. Corectllle coordonatclor pun ctelor ima ginii

:i. 5 .. 2. Sistema de eoordonate . . . . .. . . , .

;,.5.3. Orientarea exterioara a stereomodelelor

3.5.4. Exploatare sterentotogrametrlca anali'tica

3.6. Stereofotogramelrie terestra . . . . . . .

3.6.1. Princlplile fotogl'ametriei terestre, Rcla[ii tn cazurile pnnclpale de

fo tografiere. Stabillrca bazei de Iotograrlcre .

3.6.2. Camere pentru totogrametrta terestra . . . . , . . . . . . . . . 3.6.3. Aparate pentru exploatarea stereogramelor terestre . .. .. . . . . . 3.6.4. Lucrari de teren ~i lab orator in ridicarea stercoto togrametrica terestra

Determinarea sistemului de sprijin necesar exploatarll totogrametrlcc (Ing. Gheorghe Corcodel) . _ . . . . . . . . . . . .

4.1. Reperaj fotogramclric . . . . . . . . . . ..

4.1.1. Nurnaru] punctelor de sprijin necesare 4.1.2. Diverse cazuri de reperaj fotogrametric

~.1.3_ Conditille pe care trebule sa le rndeplineasca un reper totogrametnc -'1.1.4. Tehnica lucrilrilor de reperaj fotogrametric, . .

4.2. Fototrlangulatre plan-radiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Principii si tip uri de Iototrlangulatfe plan-radialil.. . . . . . . 4.2.2. Deforma tii unghlulare In cazul ut.ilizarl] dil'eri telor centre radiale 4,2.3. Fotntrlangulatie plan-radlala graficli .

4.2.4. Fetctriangulatle plan-radiala mecanica .

4.2.5. Fotutrtangulatie plan-radialii numerics

4.3. Aerotriangulatle . . . . . . . 4.3.1. Definitie, clasiticare . . . 4,3.2. Sisteme de coordonate . 4.3.3. Principiul aerntriangulattei

4.3.4. Proiectarea Iucrarilor de acrotrtangulatie ..

4.3.5. Culegerea datelor In Jucriirile de aer otrtangulatle 4.3.6. Prelucrarea datelor In Iucrarile de aerotriangulatie 4.3.7. Teorla srorllor In acrotriangulatle . , . . . . .

139

221 :121 223 239 250 252 252

253 255 286 289 300 301 301 307 ::107 310 311 ::127 329

329 333 337 339

340 340 341 342 344 345 347 347 348 349 352 353 35·<1 354 354 354 355 356 364 375

140

CU;PR:nN1S

4.4. Aparate Iotogrametrlce de marcare §i masurare a punctetor . . . 378

4.4.1. Aparate de ma~care ~i transpunere a punctelor . . . . . 378

4.4.2. Aparate de masurarea coordonate!or ~i dtrectlilor punctelor 380

5. Fotointerpretare, tcledetectie ; Apllcatlrle fotogrametriei, Iotointerpretartt,

teledetecttel (Prof. dr. ing. Nicolae Oprescu . . 386

5.1. Fotointcrpretare . . . . . . . . . . . . . 386

5.1.1. Deflni ~ii, avanta]e ~i limite, clasificiiri . 5.1.2. Factorfl de care depinde fotointerpretarea 5.2. Teledetectie . . . . .. . . . . . . . . . .

5.2.1. Deftnltil, caracterlstlcl . . . . . . . . . 408 5.2.2. Schema general a a organizarii sistemelor de telcdetectte. Principii gc-

nerale . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . -117

5.2.3. Inreglstrari mnltispectrale st recunoasterea structurilor 420

5.3. Aplicatule iotogramctriei - fotointerpretiirii - tetedetectlel . 425

5.3.1. Legatura fotogramctrie - Iotolnterpretare - teledetectie . 425

5.3.2. Produsc totogrametrtce, clasifici'il'i 42'6

5.3.3. Clasllicarea aplicatlllor fotogrametrtet - fotointerpretiirii -leicdetcct-iei 427

Bibliograrfe . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 434

386 390 408

1. AEROFOTOGRAFIERE

1.1. AVIOANE DE AEROFOTOGRAFIERE

1.1.1. Condi~ilIe tehnlee pe eare trehuie s1l10 illdepl1neascii avluauele nurofotogrnmetrice: 1) viziblUtate buna; 2) sla/)i/llaie de zbor III p/a:11 ortzonlal §i In plan vertical; 3) oiiezii ascensionaiii marl!; 4) a:!tlanomie mare de zbor (raza mare de acttune, 8 -10 h) ; 5) ecart mare de vileza (150-300 krnrh) ;G) plaron de zbor cil mal ridicat (;;:;::5000- - 6 000 m); 7) decolare $1 alerizare scurtii; 8) posibiliiatea amptasartt camerei aero[oiogrameirice In cenlrul de greu/a/e al a%nu/Hi; 9) postui de comanda at operaiorului [otoaerian sa se gaseasca In imedia/a apropiere ~i In /egd/ura directa Cl! pilotul aoiotnilul ; 10) locul .de amptasare al eamsret f!erofologramelrice sa fie degajat; 11) sa /JerlT.[ld (eventual) atnena jarea unei camere obscure; 12) lOCI!! de CV(lCIlU re a ga:elot de la motoare sa fie cit mal deparie de camera aeroiotoqrameirica ; 13)di{erile/e piir]i consiruclitre ale aVionu/lli sa. I1!I afecleze 11 ngh lui de oedere al obiectiuuIlli camerei aeroiotoqrametrtee ; 14) /egdlura dinire metnbrit inireqului echipa] sa fie astg!lrald pri n inletcomunicai ii radio; 15) si'l fie dotat ell instaIatii moderne de nauiga/ie (radloaltimetru de preciale, pilot automat etc.) , 16) pentru execuiarea lucrarilor de aeroiotoqratiere pe supratete marl ~I la scwl mici , aoioanete trebuie sa fie dolale cu instal alii de oxige.n. §i de compensate a presiunil; insialatie de incli/zire petitru echipaj st pentru cam€rele aerofolograme/rice. ptecum fi instolatti de dejiurate,

1.1.2. Tipuri de avloane AeroIotogrametricc. Din ansam-

b

Fig. IX.1. Avionul BN 2 Islander:

I'l ~ vedere generalil.; b - [chama. de amnlaS:ilre a. aparnturf i aerofoto""metrlce: 1 -oamera aeTofotOgTametr!c~; :: - lunet.l. de navlglltle; :; - lntez valomatru ~ 4 - Camera obaeuea.

436 FOTOGRAMETRlE - FlOTOlN'I'HE!.PRETARE - TELEDETECl'lE

43. Monitoring Eearth Resources from Aircraft and Spacecraft. Washington, NASA, 1971.

44. Proceedings of the 30- 38 III Annual Meetings. Washington, American Society of Photogrammetry, 1964 -1973.

45. Proceedings of the [- V I I I I niernaitonai Symposiu.ms QIl Remote Sensing of Enuironmenl. The University of Michigan, 1966 -1973.

46. Remote Sensing wflh Special Reference 10 Agriculture and Forestrq. Washington, National Academy of Sciences, 1970.

PubUentl1 periodiee;

Photogrammetrta (Olanda); Photogrammetrlc Engineering (S. U.A.); Blldrnessung und Luftblldwesen (R. F. Gerrnaniaj ; The Photogrammctric Record (Anglia); Bulletin de la Societe Prancaise de Photograrnmetrte (Franta); Bulletin trlmestricl de Ia Societe Beige de Phutogrammetrle (Belgia); Bollettlno della Societa Itallana di Fotogrammetria e Topografia (Italia); The Photogrammetric Journal

of Finland (Finlanda}; Schwelzertsche Zeitschrltt Hir Verrnessung, Kulturtechnlk und Photo gram metric (Elvetla) ; Gheodezia i aerofotosiomka (Moscova); Buletln de fotogrametrie (Romania); Research Bulletin Laboratory for Agricultural Remote Sensing (S. U .A.) ; Revista de geodezie, cadastru ~i organlzarea teritoriului (Romanla),

SEC'fIUNEA X

REDACTAREA, INTOCMIREA, E.DITAREA ~I REPRODUCEREA PLANURILOR ~I HARTILOR

Ing. Vietor Btden

Ing. Gheorghe i\fure~aDu

CUPRINS

1. Redactarea planurilor topograficc ~i harttlor (lng. Victor Baleasl Ing, Gheorghe

Muresanu) . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , 1.1. Clasifi carea hiirj:ilor. . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Prorectia ~i scartle planurilor ~i M.rjJlol' topogratice 1.3, Sistemul de!mparj:ire pe rot ~i nomenclatura . . . .. 1.4. Procurarea ~i selectionarea materiaielor eartografice 1.5. Studiul materialelor cartografice . . . . . . . . . . 1.6. Intocmirea planulul redactional al zone! de lucru . .

1.7. Elaborarea documentelor redaction ale '"-.- .....

2. Intocmirea planurilor ~i harjJlor (Ing. Victor Badea si lng. Gheorghe

Muresanu) .

2.1 .. Metode de tntocmlre a harj:i1or topogra.fice. 2.2. Executarea originalului de tntocmlre . . . 2.3. fntocmirea pJanuriior ~i 111ir~ilor speciale.

3. Editarea planurilor ~i l1ii~llor (lng. Victor Balea ~i Jng. Gheorghe Mure~anu) 3.1. Semne conventlonale topografice . . . . . . . .

3.2. Cadrul hartilor topogrance , , . . . . . . .

3.3. Gravarea pianurilor ~i hartilor. . . • . . .

3.4. Instrumente, aparate ~i accesertl de gravure

3.5. Executarea originalului de editare (gravare) ,.

3.6. Obtinerea inscripjJilor necesaro planurilor ~i harjJlor

4. Repr~ducerea~i multiplicarea planurilor ~i hartilor (Iug, Victor Balea ~I lng. Gheorghe Mure~anu) . . . . .

4.1. Pregatirea planurilor ~i h1irjJlor pentru editare , . " . . . . .

Bib/iograffe . , • . • • . . . • . . . . . ,

439 439 440 442 445 446 447 447

450 450 450 453

457 457 466 470 472 474 476

479 479

491

1. REDACTAREA PLANURILOR TOPOGRAFICE ~I BARTILOR

1.1. CLASIFICAREA HARTILOR

Datorlta numarului mare de harti ce se ereeaza pentru diverse rlestinatii, s~a creat necesitatea clasiflcarti aeestora dupa anumite criterii ~i stabilirea unor grupe de tncadrare tn fUnclie de scopul urmarrt,

In principiu, olasificarea har'jJlor se face In functie de ohiectul de reprezentat, conttnut, scara ~i indicele teritorial.

1.1.1. Dill punct de vede-re 01 oblectulu! de teprelentat hinjlle SIl impart. ill doua eetegord : 1) hilrt! geografice, care reprezlnta suprarata pammtulut ; 2) hi:irti asironomice, in care este redata tn Intrcgime sfera cereasca, pani ale el, sau alte planete ~i satelitit lor.

1.1.2. In iune~e de eonjtnut hi'l.:rlile se impart in doul\cnleg.odi: 1) hlirji geografice qenerale ; 2) }U'j_f II spectate.

Pe hilr/lle geograflce genera le se reprezinta suprafata terestra cu toate elementele ei prtnclpale.

Harrlle speelale se deosebeso de cele geografice, prin Iaptul ca ele se rezuma 10. un cere restrlns de lenomene care se dezvulta In toata plenltudlnea lor. Conttnutul acestora II poate constttul diferitele fenomene ale naturii sau vietii sociale, cum ar fi rellelul, vegeta tia, loca lit1ltile, dUe de comunlcajii, economia, cui turaetc., In fnnctie de care apar ~i denumirile har1i10r : h1ir~i geoiogice, ale solului, rutiere, economtcc etc.

Aeeste haI'i1 se subdivjd ill dona grupe: 1) hart! fizico-geografice, care reprezlnta fenomenele naturli ; 2) h{irti soclal-cconomlce, care au ca obiect de reprezentat fenomenele sociale.

Stera de activita te a hartilor cu caracter special este restrtnsa ~i stnt folosite pentru scopul pentru care au fost destinate.

1.1.3. In tuneue dcsearli,hlirtllesei:mp!lrt in 3 marlgrupe: 1) barll/ascarimati, ptna Ill. 1 : 100000; 2) hdrJI ta scM.! medii. de la 1 : 100000 plna 10. 1 : 1 000000; 3) hilrti la scarf mic!, peste 1: 1 000000.

Harj;ile din cele 3 grupe diferli unele de altele prln compsexltatea continutului, preclzlei ~i uneorl chiar prin rnetodologia de constructie a lor. Ace~ta impaI'j;ire nu poate 1i considerata absolutli ~i in Iunctle ~i de alte criteru, ea poate fi fiicut1i ~i subaua forma.

492

REDACTAREA ~I ElDITAREA PLANUlULOR ~I HARTILOR

11. K 0 v a r i k, D v 0 f a k K. Karlografie, Praha, 1964.

12. L a r i n, D. A. Naucino tehniceskoe proekltrooanie geograficeskih karl - Moskva 1963.

13. M i h a i , A. ~i N e a c ~ u, V. Tehnica [oioreproducerii in poligrafie. Bucuresti Editura Lehnlca, 1968.

14. N!i s t a s e, A. C!tTS de cartografie. Bucuresti, Edltura didactica ~i pedagoglca, 1963.

15. Pre 0 b r 0 j ens k i, A. I. ~i altli, Sosiaotenie i redact! rooanie spetialin ih karl'

G heodezizda t, 1961.

16. S a I i ~ c e v, K.. A. Osnol)i kartouedenia. Gheodeztzrlat, 1962.

17. Vol k 0 v, N. M. Sostaolenie i redaciirooanie karl. Gheodezizdat, 1961.

18. V I a d, C. Curs de earioqraiie. Bucurestl, Editura Academiei Militare, 1954.

SECTlUNEA XI

,

CADASTRUL FUNCIAR

Ing. Constantin Tudor Ing. VQslle l\Ullldlceseu Jng. Gheorghe Olaru Ing. Nlcolae 6udac

CUPIUNS

1. Notiunt despre cadastrul Iunciar (Ing. Constantin Tudor ~i Ing. Gheorghe

Olaru) . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 497

2. Dlviziunile teritoriului administrativ comunal sau or:'i~enesc (Ing. Vasile

Mandicescu ~i Nicolae Gudae) ..... .. . . . . 497

3. Dellmitarca hotarelor terttorlllor administrative comunale *i orasenesti

(Ing. Vasile Mandieescu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 499

3.1. Principii generate . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. .. 499

3.2. Procedura operatiet de delimitare a teritoriului administrativ comunal

~i orasenesc 499

3.3. Recunoasteree, marcarea si descrierea hotarelor 490

3.4. Materializarca pe teren a punetelor de hotar 501

3.5. Intocmirea schitelor de delimitate. . . . . . 502

3.6. Stabilirea liniei dintre intravilan ~i extravilan 503

4. Identifiearea posesorllor (lng. Gheorghe Olaru)

5. Categorii de folosinti1 (Ing. Gheorghe Olaru).

6. Reambularea cadastrala. Principii generale (Ing. Vasile Mandicescu)

7. Planuri Iolosite ill lucriirile de cadastru fun clar (Ing. Constantin Tudor

Ing. Vasile M1indicescu) . . .. . . . . . . . . . . . . . .

7.1. Completarea planurilor topograflce eu alte lucrari mai recente 7.2. Intocmirea schitelor de teren . . . . . . . . . .. . . . . . 7.3. Intocmirea planului cadastral de ansamblu .

8. Numerotarca cadastraIa (Ing. Vasile Miindicescu) 8.1. Numerotareacadastrala a tarlalelor . . . 8.2. Numerotarea cadastrala a parcelelor. . .

9. Calculul supratetelor (Ing .. Vasile Mandicescu). 9.1. Metode de calculul supraretelor . . . .

9.2. Metoda nurnerica .

9.3. Metoda graficii . . . . . . .

9.4. Metoda mecanlca, Calculul supratetelor cu planlmetrul polar

505 506 506

~i
506
507
507
507
509
509
511
513
513
513
515
518 CUPRLNS

9.5. Suprafete de control ~i tolerante admise tn operatlile de calculul supra-

fe\elor . . . .. . . . . . . . . . . '.' .. .

9 .. 6. Succesiunea oper.atiilor de calculul supraletelor la Ull teritoriu adrninis-

tratlv comunal .

9.'7. Fisa suprafetelor pc numere eadastrale

11). Reglstre eadastrale (Ing. Gheorghe Olaru) 1 0.1. R egistru 1 c a das tral II I P arce Ie I?t . 10.2. Registrul cadastral al posesoruor 10.3. Ind.exul aUabetic al posesof\lor

11. lutretinerea Iucrarilor de cadastru tueclar (Ing. GheClrgile Olaru}

dezi s peclfice cadastrulul. Gomasati ~i parceldri

12. Lucrari topografico-geo ezice

(Ing. Nicolae Gudac st Ing, Vasile Mandicescu) ."

12.1. GencralitMi

12 .. 2. Punctul pe segment 12.3. Intersectli de drep te

12.4. Drepte paraleie. . . '. . . '. -

12.5. Ridicarea unci perpendlenlal'e dmt.r-un punet dat pe 0 dreapta

12.6. Calculul piciorulul perpendicularel coborlte dintr-un punct pe Q

dreapta ..........•.. 12.7. Cap etc ~i frinturi de drum .. ... . .

12.8. Detasar! de supratete . . . . . . . Ielesind

12.9. Folosirea tahelului pentru calculul deta~iirH in triunghl,

co enci en tu 1 c . . .. . . 12.10. Metode grahce de detasare 12.11. Intersectla de cadru

B ibliografie . . . . . .

495

518

520 520

520 530 530 530

531

531 53t 532 532 536 517

537 538 542

553 553 560

562

562

CADAS'lIRUL FUNClAR

BIDLIOGRAFIE

1. C i uri I e II n u, D. Tabele iri_qrmomeirice, Bueuresti, Editura tehnica, 1950.

2. Con s iii III Sup e rio r a I A g ric u It uri i. Lnslructiuni iehnice pentru 1 nloemlrea planurtlot lopogra(tce la scii.rile 1 : S 000 si 1 : 10 000. Bucuresti, Edi tura tchnica, 1965.

3, D ire c ~ i a C i\ r ~ i lor Fun e i are. Norme pemru inlroducerea cadu.,/rului (4).

Bucurcstl, Editura tehnica, 1943.

4. F iii m 0 n, R., Bot e z, lVL, Cos t 1i e 11 e I, A., 1\1 i h a i I, D. ~i R us u, A.

Topoqratie gcncrali'i. Bucuresti, Editura tehnlca, 1958.

5. G eo r g e sen, Sea r I at. Mam1l11 de cadastru pentru Iiceele aqrtco!«. Bucuresti, Editura "Cere,", 1971.

6. Ion esc u. Gr. G eo r g e. Irulrepiat teoreiic ~i praeiic pentru patcelare # rerusare.

Bucuresti, Editura tehnica, 1958..

7. lor dan - Egg e r t - K n cis s I. Handbuch der Yermessunqskunde, Band II, 10 Aufl., Stuttgart, I.B. Metzlerscne Verlagsbuchhandlung, 1969.

8. :;.,,1 i IT is t e r u l A g r ie u It uri i ~i S i I vic u It uri i. Instructiuni penlru. organizarea, tniroducerea $1 tnireiinerea lucrtirilor de cadaslru. [unetar, Bucurestr, 1970. 9, 0 I a. r u, G h., :"I[ Ii n d i ee s c u, V. ~i G u d a c, N. Ghld peniru execuiarca luerar/lor de cadasiru [unciar. Bucuresti, Editura "Ceres", 1971.

10. R u S a, Au r C J. Topoqraiie, Bucuresti, Erlitura tehnica, 1958.

11. Z a han, T., Chi v u Ie s C u, A. st P a ~ can u, V. Tfipografie. Bucurestl, Editura A gro-Silvicii , 1958.

SEC'.l'IUNEA XII

GEODEZIE APLICATA

COllI. dr. lug. Vasile Ursea lng. Mireen )·1ihi'iUfi

CUPRIN"S

1. Cons.idcratii ~cnerale asupra aplica rii lucrarllor geodezice in prolectare (CoM. dr.

mg. Vasile Ursea) , . .. . . . . . . . . 1.1. Studii topograttco-geodezlce .

1. 2. Studii geologice ingtneresti

1.3. Mctode geoflzice de eercetare

1.4. Lucrar] geodezlce necesare in ti~npni studiilor b.idrologr~e: . . . . . 1.4.~. Determ~nal"ea n.ivel~lui eursulul de apa .. . . . . . . . . . . 1.4. 2. D~termlllarea vitezel curentulnl ~i a dlrectiel de curgere a riurilor. 1.4.3. Masurru·ea adlncimilor rturllor

1.4.4. Dcterminarea debltulut rlurilor . . . . . . . . . . . . . .

1.4.5. Determlnarca nivelulut eon"enti~n~l· al rilll:il~r: : : : : : : 1 A. 6. Lucrari topograftco-geodezice necesare la lacurile de acumulare

2. Lucrarl geodezice necesare la trasarea constructttlor (Conf. dr, ing. Vasile

Ursea) .

2.1. Notiuni asupra trasarit . .. . . . . . . . . . ...

2.2. Pregatirea topograficii a proiectelor de construct ll

') ro.· ' ••••••••

_.3. I ~asarea pe teren a elementelor topografice ~i precizia trasarll . .

2 .~.1. ::rasarea pe teren a unghlurllor cu teodolitul ~i precizla trasaril , 2.3.2. I'rasaroa pc teren a lunglmtlor ~i precizla trasarl, . . . . . 2.3.3. Trasarea pe teren a cotelor diu protect ~i precizla trasaril. . . 2.3.4. Trasarea pe teren a Huiilor lncllnate

2.4. Metode de trasare In plan a punctelor eonstructfilor '~i 'pl'~cizt~ tl"a~a;ii: 2.4.1. Alegerea metodei de trasare . . . . .

2.4.2. Metoda coordonatelor polare . . . . .

2.4.3. lI·fetoda coordonatelor rectangulare . .

2.4.4. Metoda intersec1iiior unghlulare inain le

2.4 .5. Metoda mtcrsectiel Iinlare . . . .

2.4.6. Metoda intersectiei reperatc . . .

2.4.7. Metoda triunghtulut tnchts ...

2.4-.8. Metoda intersectiei Inapoi . . . .

2.4.9. lIIetoda drumnirn pollgonometrtce

2.5. Retele de sprijin pentru trasare . . . . . . . . . . .

3. Metode geodezice pentru observarea de[ol"lnatiilor constructtilor (Cent. dr. lng, Vasile Ursea) . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Aspects generale asupra detormatnlor constructltlor ~i clasltlcarea lor.

3.2. Metode topogratlco-geodezice de masurare a detormatulor .. . .

CtJIPRINS

:3 .3. Metode topograttco-geodeetce de masurare a deplasarilor orizontale , .. 615

3.4. IIIetode geodezlce de masurare a deplas1lrilor vsrticale ale constructmor. 628

3.5. Urmarirea deformatiilor cnnstruetiilor cu ajutorul metodelor fotogra-

metrlceterestre (geofotogrametrice). . . . . . . . . . . . . . . .. 639

3.6. Observafii geodezice asupra Incllnlirii constructtnor . . . . .. . . ... 639

5137 5137 568 568 569 570 570 573 575 576 578

4. Lucrarl geodeztce necesare la proiectarea, sxecutta ~i exploatarca caller de comunicatit (Conl. dr, mg .. Vasile Ursea). . .. . . . . . . . . . . . 4.1. Lucrarl geodezlce necesare Ia prolectnrea drum urllor ~i catlor Ierate . . . 4.2. Curbe de racordare. Calculul ~i trasarea punctelor principale ale curbelor

de racordare .... . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trasarea il1 detaliu a curhelor de racordare in arc de cere. Numerotarea ~i ealculul plehettlor .

Nivelmcntul callor de cornunicatte

4.5.1. Proiectarea Ilniei rostl optime

4.5.2. Calculul eotelor punctelor de pasa] , 4.6. Curbe de tranzitle. . .

4.7. Trasarea serpentmelor . .. . . . . . . 4.8. Racordari verticale ... . . . . . . .

<I. 9. Lucrari topograilce nccesare la eonstrmrea diilor de comunieatli

4.10. Luera ri topograftce necesare la explcatarea drnmurilor ~i a c1lilor

rcrate . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

4 .. 11. Lucrari topograflco-geodeztce uecesare la construlrea podurilor .

4.12. Lucriiri topcgrancc necesare la proiectarca, executia sl exploatarca liniilor aeriene de transport energie electrica . . . . . . . . . . .

4.13. Lucrart topografice necesare la prolectarca st oonstrutrea aeroporturilor

4.3. 4.4. 4.5.

~~~ •• t •• ~·······,····~·i~ .. '~.

5. L u e.riil'i geodezlce necesare Is. proiectarea ~i exccu I ia construct iilor industriale

st civile (Conf. dr. ing, Vasile Ursea),

5.1. Generalitatt , . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7 .. 5.8.

580 580 580 581 581 58.t 589 594 595 595 595 595 597 598 600 602 603 604 605

5.9.

Precizia de trasare ~i montare . . . . . . . . . . '1 rasarea pta nimetricii ~i pc tnlill;ime a constructillor 'Transmiterea axel de trasare la eta] •

Trasari la montarea !j! verlficarea sttlptlor . 'I'rasarea grtnztlor podurilor rulante . . . .

Frxarea planimetrica ~i veritlcarea utilajclor .

Transrniterea unei cote ia un PUllet tnalt de pc constructte sau in Iundatfi . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trasarea platformelor orlzontale, a planurllor tnchnate ~i calculul terasamentelor . . . . . .. . . . . . . .

Determinarea tnaltimi] constructlilor . . . . . . . . . Slstematizarea vertrcala , . . . .. . . . . . . . .. .

Observattl topogra[ice asupra comportarii constructtttor civile ~i indus-

triale

5.10. 5.1l. 5.12.

• • • '. • • • • ~ " • • 4 • ;, • • • ~ • • •

6. Lucrart geodezice necesare Ia amenalari hid:roenergetice (Conf. dr. lug. Vasile

Ursea) .

6.1.. Reteaua geodezica ~i intocmirea planurilor topogratlce 6.2. Trasarea obiectivelor hldroenergetice

6.3. Metode de trasare a barajelor 1n arc

6.4. Trasarea barajelor de greu tate ~i a eel uzelor . 6.5. Trasarea lucrarllor subterane . . . . . . . .

614 614 615

565

642 642

647 6.18 653 65~ 654 657 658 661 662 664

666 670

677

678

680 680

682 687 689 692 693 695

698

700 702 702

710

712 712 713 714: 719 718

GEODEZIE APLICATA

6,6. Precizia eXeCl! l~ rii strapun gerllor de galerll . . . . . . . . ., . . . . 6.,7. Urmarirea delorma\iilor obicctivelor hidroenergetiee . . . . . . . . .

7,. ~plicaPilc ge.od.e~ici It! .Iur:r~rile de Imbuniltiitirj funciare (Ing, ).1ircen !o,fihaHi'i) 1.1. Car:c~cn~tlcllc prtnclpal e ale planuril or topograrice pentru proiectarea

lucrflnlor de Imbunata\ ir] Iunciare

7.2. Rciele de sprijin . . . . . . . . : : . . . . . . . . . . . , . . .

7 .3. I:erin~ele privind con (inutlll ~i prccrzia pla~~riior' t~p~w-aiic~ : : : : : 7.4,. Folostrea mctodelor fotcgrametrtce pentru ridlcarea reliefului in tcrenurs

plane .

7.5. Lucrari Lopografice pentru proiectarea t~r;sa;n~ntel~r '~i ~aicu·lui ';o)~n~d~\":

7.6. Trasarea pe teren a Ire 'arilor de Imbun:Haj:iri tunciare .

8. Apllca tiile g~.odezici 111 s.lslematizarea localita tiler (Ing. Miycea ~fih~ ija). . : 8.1. Categoru de planuri topograllce ale localitijtilor ~i caractertstielle tehniea

ale aces lor planuri .

8.2. R~~~lc de spriji n si de' ridi~~e 'al~ ioc'aliUl1il~r' : : : : : : : : : : . 8. J. R~dlcarea topogralica a detalitlcr planimelrice ~i altimetrlce In local! ta~i. SA. Bldicarea retelelor subterane. . . . . .

8.5. Apllcarea metodelor fotogrametrice la Int~c~i;ell.· pia~u~il~r' t~p~g~aiic~ ale locallta lilor . .. .

9. Apllcatnle gcodezicc In s;st~~al;z~r~a' §j. ~r~a~iz~r~a' t~r;t;ri~l~i . a~r;co'l

(Ing. Mircea MiMiJa) .. . . . . . . . .

9 .. 1. C.erintele p~an~rilor topogrance pentru pr~j~ct~r~a; sist~~aLiz~l'~a ~i ·orga~ mza.rea terltorlului agricol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. ~olo~irea . metodelor ~i produsclor foLogramctrice In organlzarea tertto-

riului agncol .

9 .3. Ceri~tele tChni~(' ale prod uselor topogrance ;i· f~togr~ll~etri~e" p'cntr~1 studtlle pedologtce necesare protectartl lucrarllor de organlsarea teritnriulut

10. Aplica"j.iUe ge?deziei in sll~icllltnrii (Ing. Mircea Mihiiilil) . . . .

1 0.1. Cat~gor.t.l de planar; topograllce necesare amenajarlj p:ldu!"ilor 10.2. Apltcatiile fotogrameLriei In cartograrra roresttera . . . . . .

Biblioqrati« .. . .. . .

. ~ . . . ~ ~ . ~ . .

727 729

731

731 733 736

7.]1 7H 748

753

753 754, 756 756

757

759

759

760

762 763 763 764

765

1. C.ONSIDERATII GENERALE ASUPRA APLICA.Rn LUC.RA~ RILOR GEODEZICE IN PROIEC.TARE

Proleetarea rouSl ruejiilor se exeeuta Iwlrh'it Leruei: de pretecture eare cupriude : 1) stu.d iul tehnico-eco nomic de [urulamentare ; 2) cerce!6r i tie ieren ; 3) stu.dii; 4) fe/cuee; ;,) proiecle existente etc, Folosinrl aceasta documentatie tehnlca premergatcare prolectarii, clabcrarca protectulul se face de regula In doua faze: siudiul iehnico-econotnic (S TE) ~i proieetut de execuiie (l'Ej. Pentru constructltle la care dezvoltarea docuruentartl tehnice de Ia STE plnii Ia PE ncceslta un VOIUlH relativ redus de prolectare, elaborarea protectului se face intr-o stngura falU. denumlta protect in fazii unica,

Proiectul se claborcazii in baza temel de protcctare, avtnd printrc altele ~i scopul de a aslgura aleger ea [ust a a terenului pcntru constructn, pr,.,eum *i determinarea celet mal avantajcasc variaute '3 planului general.

Scopul studiitor este determinarea poslbilitatilor tehnice ale obiectivului constrult ~i alegerea zonel de amplasare II lui. Aceste studtt se Impart in: 1) studii topoqroltcoqeodezice ; 2) hidr%Oice; 3) qeoloqice ; 4) geolehrlice 5) yeo{izice.

r.i. S'fUDII TOPOGfiAFICO-GEODEZ.ICE

Studiile topcgraftco-geodezice constau in st u dlerea am an un ~iL1i a terenulul in zona aleasi1 pen tru construct) e. In execu tarea ridicii rilcr topograrlce ~i a lucrarllor de trasare, dezvoltarea bazei gcodeztce, In legarea ~i arnplasarea pe harta a prospectiunllor geoIoglce, a aliniamcntelor hldrologlce sl a alter date.

La intoemirea preteetelor siut neeesare urmntoarcle matertnle tepoqratlee prmelpaie: 1) planur i lopogru{ice ale iet tloriului respectiv la scara 1: 25 000 -1 : 5 000 pentru indlcarea amplasamentului constructlel : 2) planuri lopogra(ice la scar! tnari 1 ; 1 000 -1 : 5 000 necesare elahoraru protect u lui, rezulta te In urma rididirilor topografice ; 3) etemenie lopogra{ice ale terenul ui ai n :ofla construct iilot (eoordonate, cote, lungimi, unghiurl, desorierca p u nctclor retelei lie sprij in); 4.) projitur i /onuiludina!e si transversale ale terenului ; 5) planuri cu retete sublerane (apa, cauallzare, gaze, energle clectrlca, tcrmofleare etc.),

Doeumenl.a!ia tOJlofjraiieli trebule sli saUsioca urrn~ tourele f,ondi!lI; 1 j preeizia lucr6rilor /opogrofice trebuie sa corespunda cerhrtelor impuse de d i!erite faze de proiectare ~i scopului urmarlt ;2) scam documenlelor lopografice trebuie sa corcspunda prcciz iei de determinare a pozitret punctelor topogralice st a reliefului ; :,j supraiala leriloriului care se rid ica trebule sa fie stabtlita potrivit cerintelor reale irnpuse pe II tru Iiccare faza a proiectarll, mnd legatii ~i de lun gimca traseelor di[eri tclor lucriirl tchnice, care se intind uneori ~I tnatara teritorlulul studiat.