Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isidoli@isi.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro

M!N!STERUL EDUCAT!El ~!
CERCETARll ~Tl!NTIF!CE

Nota

Nr...Jia(Jiin 23.10.2015
in atentia directorilor tuturor unitiitilor $CO/are din Craiova $i judet

Ministerul Educatiei ~i Cercrtarii $tiintifice anunta scoaterea la concurs a functiilor vacante de


inspector ~colar general din cadrul lnspectoratelor $colare: Bihor, Buzau, Cara~ - Severin, Covasna, Dolj,
llfov, Prahova, Satu Mare, Vrancea, sesiunea octombrie - noiembrie 2015.
Tn conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. I) din Metodologia de organizare ~i desfa~urare a
concursului pentru ocuparea functiilor de inspector ~colar general, inspector ~colar general adjunct din
lnspectoratele $colare ~i de director a Casei Corpului Didactic, aprobata prin OMECTS nr.
5557/07.10.2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, conform carora "dosarul de inscriere la
concurs trebuie sa contina: (... ) recomandare/caracterizare de la consiliul profesoral al unitatii de invatamant
sau de la consiliul de administratie al inspectoratului ~colar (... ) in care candidatul i~i desfa~oara activitatea la
data inscrierii la concurs, in original", va solicitam sa intreprindeti toate masurile necesare pentru a asigura
tuturor solicitantilor posibili candidati conditiile pentru ob~inerea tuturor documentelor necesare
inscrierii la acest concurs.

Jr.Oft:__

Consilier juridic,