Sunteți pe pagina 1din 7

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE PRIVIND NOU NASCUTUL

maternitatea
Polisano

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE


PRIVIND NOU NASCUTUL
Nr. _______ din data ________________
Prezentul contract de prestari servicii medicale a fost incheiat astazi __________________ intre:
CLINICA POLISANO SRL, cu sediul social in Sibiu, str. Constitutiei, Bl.24, telefon: 0269/234486,
fax: 0269.23.44.83, Punct de lucru: Clinica Polisano Sibu, str. Izvorului, nr 1A, tel. 0269/...........,
fax. 0269/............, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J32/1441/2003, cod unic
de inregistrare 15888756, avand contul IBAN ______________________________________
deschis la __________________________, sucursala Sibiu, reprezentata prin Simona Bdioiu,
in calitate de Manager Operaiuni (conform deciziei numrul 65/2014 emis de adiministratorul
SC Clinica Polisano SRL) denumita in continuare PRESTATOR
si
PARINTII/PARINTELE
1. __________________________ / _________________________ cu domiciliul in
___________________, str. ___________________________ nr. ____, bl ____, sc ____,
et ____, ap ____, sector/judet __________, avand CNP:___________________________ /
___________________________ , mama nou nascutului,
2.__________________________ / _________________________ cu domiciliul in
___________________, str. ___________________________ nr. ____, bl ____, sc ____,
et ____, ap ____, sector/judet __________, avand CNP:___________________________ /
___________________________ , tatal nou nascutului,
ambii in calitate de reprezentanti legali (parinti/parinte )ai nou nascutului , in numele nou
nascutului numit in continuare BENEFICIAR,
Au convenit incheirea prezentului contract:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul prezentului contract consta in prestarea de catre CLINICA POLISANO SRL in
favoarea Beneficiarului a serviciilor medicale conform Anexei 1
1.2. In situatia in care mama nou nascutului nu va fi in masura sa-si exprime in mod constient si
clar consimtamantul cu privire la diverse aspecte medicale care privesc nou nascutul (Beneficiarul
) solicitate de Medicul Curant, sau daca acesta din urma considera pe baza propriei experiente
ca mama nou nascutului nu este intr-o stare fizica, psihica sau emotionala adecvata luarii
unei anumite decizii, atunci Medicul Curant va solicita consimtamantul, in ordine, din partea
urmatoarelor persoane desemnate de reprezentatii legali ai nou-nascutului , denumite Persoane
Autorizate
1 ______________________ - ______________________; CNP_________________________
2 ______________________ - ______________________; CNP_________________________
3 ______________________ - ______________________; CNP_________________________
Nota: se vor specifica datele de identificare ale Persoanelor Autorizate si gradul de rudenie cu Beneficiarul

II. DURATA CONTRACTULUI


2.1.. Prezentul contract este valabil incepand cu data nasterii copilului in Clinica Polisano pe
toata perioada spitalizarii nou nascutului .

III. OBLIGATIILE PARTILOR


3.1. CLINICA POLISANO se obliga:
(a) sa asigure Beneficiarului (nou nascutului ), serviciile mentionate in Anexa 1.
(b) sa efectueze toate actiunile necesare pentru copil, cu privire la spitalizarea si ingrijirea
intraspitaliceasca.
(c) sa asigure asistenta medicala calificata noua nascutului, prin medici neonatologi/pediatrii
angajati/colaboratori ai Clinicii,
(d) sa puna la dispozitia Beneficiarului si a Medicului tehnica medicala si aparatura medicala
in stare de functionare, consumabile cat si supraveghere medicala 24h din 24h prin serviciul
de zi si de garda pe toata perioada spitalizarii nou nascutului.
(e) CLINICA POLISANO, la solicitarea Medicului Curant, poate decide indrumarea sau transferarea
copilului si / sau mamei si copilului catre o unitate spitaliceasca aflata in circuitul public.

(f)CLINICA POLISANO , prin medicul pediatru/neonatolog are obligatia de a informa intr-un


limbaj clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate, reprezentatii legali ai copilului /
mama copilului /persoana autorizata cu privire la interventiilor medicale propuse (manevre
medicale, tratamente, vaccinari, alimentie, ingrijiri curente ale noua nascutului ) , a riscurilor
poteniale ale fiecrei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv
asupra neefectuarii tratamentului i nerespectrii recomandrilor medicale, precum si cu
privire la date despre diagnostic si prognostic
3.2. Reprezentatii legali ai nou-nascutului (mama si tatal nou nascutului) /mama nou
nascutului se obliga:
a) Prin semnarea prezentului contract reprezentatii legali ai beneficiarului serviciilor medicale
/mama nou nascutului isi dau acordul cu privire la serviciile medicale care formeaza obiectul
prezentului contract: ingrijirile curente, alimentatia, vaccinarile, tratamentele, manevrele
medicale curente/de resuscitare ale nou nascutului.
b) Aplicarea diferitelor proceduri si interventii medicale sau chirurgicale asupra nou nascutului
se stabilesc de Medicul Curant, impreuna cu reprezentatii legali/mama nou nascutului/
persoana autorizata, dupa o discutie preliminara in care se va explica complet si concis
acestora/acesteia tratamentul, interventiile medicale propuse, riscurile potentiale ale fiecarei
proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii
tratamentului/interventiilor si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la
date despre diagnostic si prognostic.
c) Reprezentatii legali ai nou nascutului/mama nou-nascutului /persoana autorizata, au
posibiltatea sa refuze sau sa opreasca interventia medicala propusa asupra nou nascutului,
asumandu-si in scris, raspunderea pentru decizia lor/ a sa. Reprezentatii legali ai nou
nascutului/mama nou nascutului/persoana autorizata vor putea uza de acest drept pana cel
tarziu la administrarea primei doze de anestezic / sedativ. Ulterior acestui moment interventia
medicala nu poate fi oprita decat prin decizia Medicului Curant care va lua aceasta decizie in
functie de imprejurarile si conditiile fizice / medicale ale Beneficiarului.
d) In cazul unor complicatii reprezentatii legali ai nou nascutului/mama nou nascutului/ persoana
autorizata vor putea solicita transferul catre o alta institutie medicala publica sau privata,
doar printr-o solicitare scrisa adresata Medicului Curant si CLINICA POLISANO. CLINICA
POLISANO si Medicul Curant nu vor putea fi raspunzatori pentru decizia reprezentantilor
legali ai nou nascutului/mama nou nascutului/ Persoanei Autorizate.
(e) Reprezentantii legali ai nou nascutului/mama nou nascutului declara si garanteaza ca au
inteles toate informatiile si clauzele prezentului contract si Anexei.

IV. DIVERSE
4.1. Orice modificari, corecturi si adaugiri la prezentul contract se vor efectua doar in scris, de
catre parti sau persoane imputernicite ale partilor, de comun acord. Orice fel de serviciu, notificare,
comunicare in scris privind prezentul contract va avea loc la adresele partilor, asa cum sunt ele
indicate in prezentul contract. In cazul in care una dintre parti isi schimba adresa se obliga sa
anunte cealalta parte, in scris, in interval de treizeci (30) zile.
4.2. In prezentul contract, prin notificare scrisa se intelege orice scrisoare sau adresa trimisa
catre cealalta parte prin posta sau curier cu confirmare de primire sau orice alt mijloc care permite
confirmarea primirii de catre partea careia ii este adresata notificarea.
4.3. Ori de cate ori este posibil, fiecare prevedere a prezentului contract va fi interpretata astfel
incat sa fie aplicabila si valabila conform legii, insa, daca vreuna dintre prevederile prezentului
contract va fi inaplicabila sau invalida conform legii, celelalte prevederi ale prezentului contract
vor continua sa fie obligatorii si in deplina vigoare.

V. CONFIDENTIALITATE
7.1. Partile contractante se obliga sa asigure reciproc confidentialitatea cu privire la orice date sau
informatii in legatura cu prezentul contract, informatii de care au luat cunostinta in cursul derularii
contractului, cu exceptia consultantilor (avocati, auditori, consultanti financiari etc) angajati de
catre CLINICA POLISANO.

VI. INCETAREA CONTRACTULUI


6.1. Incetarea contractului poate avea loc numai prin acordul ambelor parti. Partea care solicita
rezilierea prezentului contract o va notifica celeilalte parti in termen de cinci zile de la data aparitiei
situatiei de neindeplinire a obligatiilor asumate care poate determina incetarea contractului, sau

de la data la care a luat la cunostinta de existenta sa. Rezilierea contractului produce efecte in
termen 15 de zile de la data notificarii, in cazul in care partea in culpa nu remediaza situatia.
6.2. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

VII. FORTA MAJORA


7.1 Fora majora exonereaz de rspundere partea care o invoca, dar numai n msura i pentru
perioada n care partea este mpiedicata sau ntrziata sa-i execute obligaiile din pricina situaiei
de fora majora.
7.2 Prin fora majora se neleg toate evenimentele i/sau mprejurrile imprevizibile i de
nenlturat, independente de voina prii care invoca fora majora, ce includ, dar nu se rezuma
la rzboaie sau revoluii, incendii, inundaii, cutremure, epidemii, embargouri sau restricii de
carantina i care, survenind dup ncheierea contractului, mpiedic sau ntrzie, total sau parial,
ndeplinirea obligaiilor izvornd din acest contract.
7.3 Cazul de fora majora va fi notificat de ctre partea care l invoca, n termen de 5 zile
calendaristice de la data apariiei i va fi dovedit pe baza certificatului emis de ctre Camera de
Comer i Industrie a Romniei.
7.4 n cazul n care evenimentul de fora majora dureaz mai mult de 3 luni de zile, prile vor
negocia oportunitatea continurii contractului.

VIII. RASPUNDERE
8.1. Responsabilitatea actului medical revine medicului curant pediatru/neonatolog care are
calitatea de medic angajat/ colaborator al CLINICA POLISANO, culpabilitatea fiind stabilita
conform normelor medicale ale Colegiului Medicilor.
8.2. Clinica Polisano va raspunde pentru prejudiciile cauzate din culpa proprie
8.3 In cazul unor neintelegeri intervenite intre parti, acestea se obliga sa incerce solutionarea
diferendelor pe cale amiabila.

IX. NOTIFICARI
9.1. Orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte este valabil indeplinita daca este
transmisa la adresa prevazuta in partea introductiva a prezentului contract pe cale postala/curier
prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
9.2. Orice notificare sau comunicare intre Parti va fi intocmita in limba romana si va avea forma
scrisa si va fi transmisa personal cu confirmare scrisa de primire, prin scrisoare recomandata sau
prin fax. In acelasi timp, va fi transmisa o copie a acesteia prin e-mail catre persoana desemnata
de fiecare Parte, astfel cum este mentionat mai jos.
9.3. Orice notificare transmisa personal va fi considerata primita la momentul mentionat in
confirmarea scrisa de primire. Orice notificare transmisa prin scrisoare recomandata va fi
considerata (in absenta unei dovezi de primire mai recente) primita la doua (2) zile de la data
expedierii.
9.4. Adresele la care trebuie trimise notificarile si comunicarile sunt urmatoarele:
Catre CLINICA POLISANO SRL Sibiu:
Catre _______________________________________
Adresa: Str. Izvorului, nr.1A
Adresa: _______________________________________
Tel: 0269/234486 Att:
_______________________________________
Att: d-nei Simona Bdioiu
Tel/Fax: _______________________________________
e-mail: simona.baditoiu@polisano.ro
e-mail: _______________________________________

9.5. Orice modificare a adreselor trebuie anuntata printr-o notificare prealabila corespunzatoare
care sa fie transmisa prin metodele indicate in prezentul Contract.
9.6. Notificarile verbale nu se iau in considerare de catre Parti daca nu au fost confirmate prin
vreuna din modalitatile mentionate in alineatele anterioare.

X. LEGISLATIA APLICABILA SI REZOLVAREA DISPUTELOR


10.1. Contractul va fi guvernat de legea romana.
10.2. Partile au convenit ca toate neintelegerile sau disputele privind prezentul contract sau
rezultate din interpretarea, executarea, incetarea acestuia sa fie solutionate pe cale amiabila. In
cazul in care nu este posibila solutionarea pe cale amiabila a neintelegerilor intervenite intre parti,
acestea vor apela la instantele judecatoresti competente din Sibiu.

XI. CLAUZE FINALE


11.1. Orice modificare a prezentului contract se poate face de catre parti, de comun acord, prin
incheierea unui act aditional la contract.
11.2. Anexa nr. 1 face parte din prezentul contract. Prezentul contract a fost incheiat in doua
exemplare, ambele cu aceeasi forta probanta, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR REPREZENTATI LEGALI AI BENEFICIARULUI


CLINICA POLISANO S.R.L.
Manager operaional Simona Bdioiu
_____________________________

_____________________________

ANEXA 1

LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII MEDICALE


PRIVIND NOU NASCUTUL
NR._______________/__________________

1. Supravegherea nou-nascutului in cadrul sectiei de neonatologie, cu posibilitate de terapie


intensiva neonatala (incubatoare de ultima generatie, aparate de asistenta respiratorie a nou
nascutului), care asigura asistenta medicala neonatala la cele mai inalte standarde.
2. Analize de laborator pentru nou-nascut: hemoleucograma completa cu formula leucocitara,
glicemie, test ASTRUP, determinare grup sanguin si Rh (in caz de incompatibilitate grup Rh),
PCR, Bilirubina, TGO, TGP, examen bacteriologic - la recomandarea medicului.
3. Vaccinurile obligatorii pentru nou nascut - BCG, ENGERIX si vitamina K.
4. Screening-ul auditiv al nou nascutului.
5. Screening-ul neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital.
6. Montare cercei (pentru fetite) la cererea mamei.
7. Trusoul bebelusului - hainute, scutece, crme, pudre - folosite cat timp bebelusul se afla in
maternitate.
8. Cazarea nou-nascutului alaturi de mama in sistemul rooming-in (mama-nou nascut) sau la
cerere, mama poate benficia de perioada de odihna si refacere in salon in timp ce bebelusul este
atent supravegheat si ingrijit in departamentul de nou nascuti.
9. Consiliere privind alimentatia si ingrijirea nou-nascutului (ingrijirea bontului ombilical, trainingul si promovarea alimentatiei la san, baia demonstrativa, recomandari privind obiectele necesare
pantru ingrijirea nou-nascutului la intoarcerea acasa)
10. Pachet cadou pentru nou-nascut la externarea din maternitate.

PRESTATOR
CLINICA POLISANO S.R.L.

REPREZENTATI LEGALI AI BENEFICIARULUI

Manager operaional Simona Bdioiu

_____________________________

_____________________________

Strada Izvorului nr 1A
550253, Sibiu, Romnia
+40 269 23 44 86
+40 269 22 98 66
www.clinicapolisano.ro

S-ar putea să vă placă și