Sunteți pe pagina 1din 1

este reprezelltatd o schemd complete

a stelelor zburdtoare pentru o clddire


din epoca

lui 7 orientatd cu fafa spre N2.


o altd cale simpla de a decide miqcarea inainte

este folosirea fonnulei:

Sector

sau inapoi a stelelor zburdtoare

* fi]r",

cirri impar, fll,","


,,ilo",
cifri para
inapoi -.- inainte *_ i;;i^t;
;

Sectorul este diviziunea direc{iei misurate.


in exernplui nostru, clddirea are
falada spre N2, deci cste sectorul
2. Se verifi ca dacd, cifra .are trebuie pusi
in
centrul schemei este,impard sau pard.
in exemplul dat, steaua de munte din centru
este 2' deci cifrd pard Din formula
prezentatd,se obseryd cd o cifid pari
din sectorui
2 inseamnd spre inainte. De aceea
,t"uuu de munte ;" r;;;" r;re inainte din
centm
- 2 incentru, 3 in NV 4 in V 5 in NE, 6 in S, 7 in N, A i;lfV 9 in E
9i i in SE,
conform modelului din /o shu. Apoi
se observd ca steaua de apd 3 este
o cifri
impard Formula prezentatd aratd cd, o cifri
impard i" ,""r"-r 2 inseamni spre
inapoi. De aceea
inapoi din centru, cu 2 in-NV, I in
"ttiSV,J 5:?rb:r?spre
V 9 in NE.
8 in S, 7 in N, 6 in
in E si 4in SE.'
Excepfie de ra.aceasta regula face caztr
in care in centru se afrd cifra 5. Nu
este posibil sd se aprice irnediat formula
pentru cifrd irnpari. r."r*"ii'a"
il;;
impar provin din conceptur de ying
r; vin ul trigrameror. vur-inurnr. am explicat cd
cifrele stelelor zburdtoare sunt trigiame,
cleci au caritatea de yang gi yin.
Totugi, 5 nu
este o trigramd, deci nu este er insugi
yang sau yin. prin urrnare, daci este
cifra 5 in
centrul schemei sterelor zburdtoare,
tr"uui" ginui cont gi de cifra'epocii. in exemplul
nostru, este o clddire din
,,epoca rui7", iar cifra 5 din centru uu n a" aceraqi
fer ca7,
adicd imparS. (Dacd ar fi fost o clidiie
din ,,epoca lui {., un 5 in centru ar fi fost
considerat

par, de acelagi fel cu g.)


Modificarea continui a pozi{ier stelelor
zburitoare este similard miqcdrii
stelelor de pe cer. puterea g"olii ,t"l"lor
zburdtoare constd in accentul pus pe
dimensiunea ternporald. Influenfa feng
shui se schimbd constant in timp, la fel
ca
orice lucru din univers. Experienfa ul:r;|,tutci
nu existd feng shui mereu favorabil.
Dinastiile chinezeqti s-au ridicat gi au cizut
gi nici o familiJnu a putut sd
menlind
o prosperitate eternd. Astfer de scrrimb'ri sunt
aduse de modelul modificdrii
influen-telor feng shui, reflectat in
schema stelelor zburdtoare.
Stelele zburdtoare sunt simbolurile
forlelor naturii corelate cu dimensiunile
timpului qi spafiului. Folosirea practicd
a schemei stelelor zburatoa.e sebazeazdpe
fapful cd ea reflectd tipul de fo4e ale
naturii care acfioneazi in diferite locuri dintr-o
clidire' De aceea, este uqor de determinat
cu ajutorui acestei scheme ce tip de
energie feng shui influen{eazd diferite
pdrli aie unei case. poate fi determinat
clar
locul dintr-o casd care prirneqte
iar aceasta poate fi fructificatd
"neryie'fuuorabili,
folosrnd spafiul res.pectiv pentru
aitivrteli eficiente. p. al'alti parte, pot fi
determinate qi locurile care primesc
influenla unor energii negative; trebuie
evitat
si se doannd sau sd se stea acolo pentru a
reduce la minirn efectul nefavorabil.
Aceste teorii par foafie complicate incepdtorilor,
dar nu este prea greu de

52

.::sat schema stelelor zburato


- .rrientarea cladirii gi epoca

3. Evaluarea configu
in acest subcapitol prez
:.-ri a stelelor zburitoare pentt

Pregitirea

CAnd stabilim cu un (
: :rem urmbtoarele informati
o epoca cladirii:
r planul apartamennl
Epoca clidirii este ese
Planul trebuie si fie fb
lraci nu mai este disponibil
":u dupd o mdsurare grijulie
: casi mare, cu o conligural
inainte de a merge la
:entele necesare. Instrulnen

.
.
e
.
r

lo pan;
un calendar chinez
instrumente de n-id
_- creion.
o hArtie transparen

rechizite

Examinarea mediului

intotdear,rna este nece


,:tAlnire pentru a exan'illta
::esteia. Acest pas este fbar

.-.r sunt clar diferenqiate gi e


s-ar putea ca m[surarea cu ir

:eschis in fala clldirii. S


I'lisurdtorile cxacte au o it
-rrneazd, reprezinta doar Prc
Misura{i dc cit rnrri

.ndice diferit in pozilii di


-:conjur6tor'. Este destul i
s:ructuri metalice. De accea
:onvins cu adevdrat ci este
+

LCalendalul chinezesc

':

:late fi comandat la editula \1:::