Sunteți pe pagina 1din 21

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BERCENI
CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT PROPRIU
de organizare si functionare a Consiliului local

Constituirea consiliului local.

Art. 1.( 1). In termen de 20 zile de la data desfasurarii alegerilor


va avea loc sedinta de constituire a Consiliului local.
Convocarea consilierilor declarati alesi,la sedinta de
constituire a consiliului, se face de catre Prefect prin ordin.
(2).Sedinta este legal constituita daca participa
cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi.In cazul
in care nu se poate asigura
aceasta majoritate peste trei zile se
va organizao noua sedinta.In acest scop, Prefectul va emite un nou
ordin.
Daca nici de aceasta data nu se prezinta cel putin doua treimi din
numarul consilierilor declarati alesi,Prefectul va emite un nou ordin
de convocare.
(3).Daca nici la a treia convocare nu se prezinta
cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi,
Prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat
neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti. Daca absentele nu au
la baza motive temeinice determinate de boala care
a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat, deplasari in interes de
serviciu, evenimente de forta majora sau deces in familie. Prefectul
va emite un ordin care va declara vacante posturile de consilieri alesi
care au lipsit la cele trelA
convocari anterioare.
Ordinul Prefectului poate fi atacat de cei interesati la
instanta de contencios administrativ,in termen de 5 zile de la
comunicare, hotararea instantei
fiind definitiva si irevocabila.

(4) Inainte de emiterea ordinului de vacantare a


locurilor de consilieri alesi,Prefectul va verifica daca pe lista de
candidati depuse de partidele politice sau aliantele electorale ai caror
consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat mai sant supleanti.
(5) Daca pe listele de candidati nu mai sant
supleanti sau acestia
refuza la randul lor sa se prezinte la sedinta, Prefectul va dispune
organizarea de
alegeri pentru completarea posturilor vacante. Alegerile se vor organiza
in conditiile Legii nr.67/2004-privind alegerea autoritatilor publice
locale in cel muIt 30 zile de la data emiterii Ordinului Prefectului si la
acestea vor putea participa toate partidele politice si aliantele politice
sau aliantele electorale care au depus initial liste de candidati precum si
candidati independenti care nu au fost declarati alesi la alegerile
anterioare.
Art.2.La sedinta de constituire legal imrunita
poate participa si Primarul care a fost declarat ales chiar daca
procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.
Art. 3 .(1) Sedinta de constituire este deschisa de
Prefect sau de reprezentantul acestuia care il invita pe cel mai in varsta
dintre consilieri precumsi pe cei doi asistenti ai acestuia sa preia
conducerea lucrarilor sedintei.
Ca asistenti ai presedintelui de varsta VOl' fi
desemnati cei mai tineri consilieri.
(2) Dupa preluarea conducerii sedintei se
ia o pauza in timpul careia se constituie grupurile de consilieri cf.art.24
din Legea nr.393 din 2004 privind statutul alesilor locali in cazul in care
sant din aceeasi formatiune politica cel
putin 3 consilieri. Acest grup este condus de un lider care va fi ales
prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului .
Prin grija secretarului unitatii administrativ
teritoriale prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia
dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor asa
cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie.
Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale
consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile potrivit Legii cu
calitatea de consilier.
(3) Daca Primarul declarat ales a
candidat si pentru functia de consilier si a obtinut
mandatul,dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru
una dintre cele doua functii.
(4) Prevederile alin.3 se aplica numai in
cazul in care procedura de validare a Primarului a fost finalizata.
Art.4.(1) La reluarea lucrarilor,consilierii
declarati alesi vor alege prin vot deschis prin ridicare de maini o
comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri locali. Numarul
membrilor comisiei se stabilesc prin vot deschis la propunerea
presedintelui de varsta,comisia fiind aleasa pe intreaga durata a

mandatului.
(2) Desemnarea candidatilor
pentru comisia de validare se face de catre grupurile de
consilieri constituite potrivlt art.3,a1.2.
Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup
se detem1ina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in
cauza.
(3) Alegerea membrilor comisiei de
validare se face individual, prin votul deschis al majoritatii consilierilor
prezenti la sedinta de constituire, iar rezuItatul va fi consemnat intr-o
prima hotarare,
Art.5. Comisia de validare a mandatelor elege
din randul membrilor sai, un presedinte

Art.5.Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor


sai,un presedinte si unsecretar cu respectare,a procedurii de vot
prevazute la art. 4 (3 ).
Art.6 (1) Dupa alegerea comisiei de validare,presedintele dispune a se
lua 0 noua pauza,in timpul careia va fi examinata de catre
comisie,legalitatea alegerii fiecarui consilier,pe baza dosarelor
prezentate de presedintele de varsta si VOl' fi elaborate propunerile de
validare sau de invalidare a mandatelor.In acest scop se incheie un
proces verbal al carui model este prezentat in anexa nr.1; .
(2).Daca Primarul al carui mandat a fost validat,a fost ales si consilier si
opteaza pentru functia aePrimar sau daca consilierii care detin functii
incompatibile opteaza in scris pentru renuntarea la functia de
consilier,va fi examinat in vederea validarii dosarului supleantului
respectiv supleantilor de pe aceeasi lista in ordinea in care cel in cauza
au fost inscrisi pe lista de candidati.
(3 )Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de
validare numai data aceasta a constatat ca aceasta a constatat ca au fost
incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca
ale.gerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul
electoral,p'otrivit prevederilor Legii nr.70/1991 republicata.
Invalidarea mandatului se va propune si in cazurile prevazute de
alin.2.
(4 )Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi
validati sau invahdati in lipsa.
(5)In cazul in care pana la data validarii un candidat declarat ales nu mai
face parte din partidul pe a carei Iista a fost ales la cererea scrisa a
partidului respectiv mandatul acesteia nu va fi validat,UD11eaZa a fi
validat primul supleant de pe lista,

Exercitarea mandatului de catre consilierii locali


Art.7(l) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica
prin votul deschis al majoritatii consilierilo'r prezenti la
sedinta.Persoana al carui mandat este supus validarii nu participa la
vot.
~,
(2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza prin adoptarea
unei~~. a doua hotarari care se comunica de in data consilierilor care au
absentat motivat. -Art.8 (1). Dupa validarea mandatelor a eel putin doua
treimi din m.de consilieri stabilit potrivit legii,vor depune in fata
consiliului local urmatop.tl juramant in limba romana.
In acest sens primul consilier va fi invitat de catre Presedintele de varsta
sa dea citire cu glas tare a juramantului in fata unei mese special
amenajate un de se afla constitutia si Bibha.
Acesta la rostirea juramantului va pune mana stanga pe bibhe si pe
Constitutie.T extul va fi sub forma:
Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna
credinta,tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele
locuitorilor comunei Berceni.
Asa sa imi ajute Dumnezeu".Fon:mla
religioasa nu este obJigatorie.
Dupa citirea in intregime a textului va fi invitat sa semneze
fom1ularul special tipizat,in doua exemplare din care un exemplar va
fi retumat consilierului si un exemplar va fi pastrat de catre secretar in
dosarul de constituire.
Asa se va proceda cu toti consilierii ale caror
mandate au fost validate, fiecare va rosti cuvantul " Jur" si va
semna formularele.
(2) Consilierii locali care refuza sa depuna juramantul sant
considerati demisionati de drept,fapt care se consemneaza in procesul
verbal al sedintei. In acest caz se va supune validarii mandatul
primului supleant de pe lista partidullli politic,aliantei politice sau
electorale,daca pana la validarea mandatullli,formatiunea politica sau
alianta confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza.
(3) Dupa depunerea juramantului de catre cel putin doua
treimi din nr.membrilor consiliului local,presedintele de varsta declara
consiliullocal ca legal constituit, adoptand o a treia hotarare
eliberandu-le consilierilor in functie o legitimatie prin care li se atesta
calitatea de consilier in cadrul Consiliului local.
(4) De asemeni,consilierilor alesi li se va elibera un
semn dis tinctiv al caJitatii lor de reprezentanti alesi ai
colectivitatii locale precum si o legitimatie pe care au dreptul sa il
poarte pe toata perioada mandatului cu titlu evocativ.
(5) Cheltuielile pentru comandarea legitimatiilor precum si
ale semnului distinctiv se suporta din bugetul local si pot fi purtate si
dupa expirarea mandatului de consilier local.
(6).Calitatea de consilier local inceteaza inainte de expirarea
mandatului, in
urmatoarele cazuri;

1.Demisie;
2.Incompatibilitate;
3 .schimbarea domiciliului intr-o alta unitate
administrativteritoriala inclusiv ca urmare a' reorganizarii
'acesteia;"
4.Lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive
ale consiliului;
5.Imposibilitatea exercitarii mandatului pe 0 perioada mai
mare de 6 luni consecutive cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
6.Condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa
definitiva ,la 0
pedeapsa privata de libertate;
7.Punerea sub interdictie
judecatoreasca;
8.Pierderea drepturilor
electorale;
9.Deces.
(7).Incetarea inainte de expirarea mandatului de
consilier se constata de catre consiliul local prin hotarare,la
propunereaPrimamlui sau a oricami cOllsiJier.
(8) In toate cazurile,hotararea va avea la baza un
referat constatator semnat de Primar si de secretarul comunei si va fi
insotit de actele justificative.
(8) In cazul acesta,consilierul nemultumit poate sa se adreseze
instantei de contencios administrativ cu plangere, in temrmen de 10
zile de la comunicarea hotararii, iar instanta se va pronunta in temen
de cel mult 30 zile, fara a se respeeta procedura prealabila, hotararea
pronuntata de prima instanta va fi definitiva si irevocabila.
Organizarea Consiliului local.
Art.9 (1 ).Dupa decIararea Consiliului local ea
legal constituit,se~ procedeaza la alegerea presedintelui de
sedinta.
Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor
in functie.Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi
mai mare de 3 luni.
(2 )Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se
consemneaza in
adoptarea unei a patra hotarari.
(3) Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta
preea conducerea lucrarilor consiliului.
(4).Prima hotarare si pana la a pa,tra hotarare se
semneaza de catre presedintele de varsta si de catre cei doi asistenti si
se contrasemneaza de secretar.Acestea au un caracter constatator.Ele
nu produc efecte juri dice neputand forma obiectul unor actiuni in
justitie.

Atributiile presedintelui de sedinta;


atributii;

Art. 1 O( 1) Presedintele de sedinta are mmatoarele

a) conduce sedintele consiliului local;


b) supune votului consilierilor proiectele de hotara
asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii,cu precizarea
voturilor pentru,a voturilor impotriva si a abtinerilor;
c) semneaza hotararile adoptate de consiliullocal,chiar
daca au votat impotriva adoptarii acestora precum si procesul verbal;
d) asigura mentinerea ordinii si respectarea
regulamentului de desfasurare a sedintelor;
e) supune votului consilierilor orice
problema care intra in competenta de solutionare a
consiliului;
f) aplica daca este cazul,sanctiunile prevazute
de statutul alesilor loeali sau propune consiliului aplicarea
Unor asemenea sanctiuni.
g) indeplineste si orice alte atributii prevazute de lege, de
prezentul
g)
f)

regulament sau insarcinari date de Consiliul local.


Prezentarea hotararii de validare a
mandatului Primarului
si depunerea juramantului
Art.II (1 ).Presedintele de sedinta.invita pe judecatorul
desemnat de ludecatorie sa prezinte in fata Consiliului hotararea de
validare a mandatului de PRIMAR.
(2) Prin ceremonie Primarul va fi inyitat sa depuna
juramantul dupa procedura prevazuta in ar1.8 (1 ).si va purta esarfa in
culorile drapelului national al Romaniei, pe e umarul stang pe toata
durata lucrarilor sedintei de constituire.
(3) Dupa depunere.a juramantul~i,Primarul va intra
in exercHiul':::'~ drept al mandatului si i se va inmana legitimatia care
va fi semnata de presedintele de sedinta precum si un semn distinctiv
al calitatii de Primar pe care acesta are dreptul sa il poarte, potrivit
legii, pe intreaga durata a mandatului.
(4) Esarfa va fi purtata in mod obligatoriu la Ziua
nationala a Romaniei,la solemnitati,receptii,ceremonii pub lice si la
celebrarea casatoriilor indiferent de locul de desfasurare a acestora.
(5).Legitimatia si insemnul de Primar se pot
pastra dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art.12(1 ).Calitatea de primar inceteaza la data


depunerii juramantului de catre noul Primar.
(2) Mandatul Primarului este de 4 ani,incepe 0 data
cu depune rea j uramantului si se incheie 0 data cu depunerea
juramantului de catre viitorul Primar.

c)
~~

3) Pe toata durata exercitarii mandatului de


Primarsi Viceprimar contractul de munca al acestora la institutiile
publice; regii autonome,companii nationaJe,societati comerciale cu
capital majoritar de stat sau la societatile comerciale de sub autoritatea
consiliilor locale sau judetene se suspenda de drep1.
(4).Calitatea de Primar inceteaza de drept,inainte
de expirarea
duratei n0l111ale a mandatului in urmatoarele cazuri;
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c)schimbarea domiciliului intr-o alta unitate
administrativ -teritoriala ;
d) imposibilitatea de a 0 fi exercitat functia pe
0 perioada mai mare de 6 luni consecutive cu exceptia cazurilor
prevazute de lege;
e) condamnarea prin hotarare judecatoreasca
ramasa
definitiva la 0 pedeapsa privata de libertate;
f)punerea sub interdictie judecatoreasca;
g)pierderea drepturilor electorale;
h)deces.

Art. 13(1 ) In toate cazurile de incetare inainte de


termen a mandatului de Primar,Prefectul emite un ordin prin care
constata incetarea mandatului Primarul ui.
(2).Ordinul va avea la baza un referat semnat de
secretarul
comunei precum si actele din care rezulta motivullegal de incetare a
mandatului.
(3) Procedura care Un11eaZa in cazul demisiei
Primarului respecta prevcderile art. 17 din Legea nr.393/28 septembrie
2004 privind statutuJ alesilor locali.
Alegerea Viceprimarului
Art.14(1 ).ConsiliuJ local alege din
randul membrilor sai pe Viceprimar.AJegerea se face
prin ,'ot secret.
(2).Propunerea de candidati pentru alegerea

viceprimarului,se face de catre oricare consilier sau grupuri de


consilieri.
Candidatul propus este intrebat daca doreste sa candideze.
(3) Dupa inregistrarea candidaturilor,se ia 0
pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot In ordinea
propunerilor.
(4) Exercitarea votului se face intr-o
cabina special amenajata putandu-sc folosi la alegere una
dintre urmatoareJe modalitati;
a) fiecare consilier primeste un singur
buletin de vot pe care sant trecute nume1e tuturor candidati10r.
In cabina,din lista candidatilor,vor l barate printr-o linie orizontala
numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sa ii
aleaga iar numele consilierului pe care i1 doreste sa il a1eaga va
ramane nebarat.
b) a doua modalitate,se va comp1eta
cuvantul DA in dreptul
numelui si prenumelui candidatui.inscris pe buletinul de vot inu1 de
vot pe care il doreste sa il aleaga.
(5) Este declarat VICEPRlMAR
candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in
functie.
(6) In situatia in care nu s-a intrunit
majoritatea prevazuta la al. 5 se organizeaza un al doilea tur de scrutin
in aceeasi sedinta, la care vor
participa candidatii situati pe primele
doua locuri.
La al doilea tur de scrutin este dec1arat ales VICEPRIMAR consilierul
care a obtinut cel mai mare nr. de votmi.
Art. 15(1 ).1n caz de balotaj se va
proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa candidatii
care se afla in aceasta situatie.
Va fi dec1arat ales candidatul care a obtinut cele mai multe
voturi.
Art. 16 (1 ).Alegerea
VICEPRIMARULUI va fi materializata prin adoptarea unei a
cincea hotarare.
Prin aceeasi hotarare,Consiliul local ia act
de incetarea mandatului de consilier al Viceprimarului,in lond
acestuia se va completa cu validarea mandatului primului supleant
aflat pe lista partidului, aliantei electorale sau
a)

aliantei politice pe lista carora a participat candidat viceprimarul iar in


situatia in care conducerea partidului va confirrna in scris ca supleantul
mai este membru al partidului respectiv.

Art.17(1) Durata mandatului Viceprimarului este egala cu cea a


Consiliului local.In cazul in care mandatul Consiliului local inceteaza
inainte de expirarea duratei nonnale de 4 ani,inceteaza de drept si
mandatul Viceprimarului fara vreo alta formalitate.
(2) La incetarea m2mdatului de viceprimai\persoana in cauza isi reia
activitatea in executarea ace10rasi contracte de munca sau actede
numire.
La stabilirea clasei si gradului de incadrare se vor lua in calcul si
perioadele lucrate in functie de demnitate publica alese.
(3) Prinlarul si yiceprimarul au dreptulla 0 indemnizatie lunara stabilita
potriyit legii .De asemenea ei au dreptulla decontarea in conditiile
legii,a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.
(4) Primarul si viceprimarul sant obligati sa depuna declaratia
de avere la Prefect in tennen de 3 zile de la validare in cazul
primarului sau de
alegere in cazul viceprimarului.
(2) Pentru abateri grave si repetate savarsite in exercitarea mandatului
de viceprimar.persoanei in cauza i se pot aplica urmatoarele sanctiuni;
mustrare;
.
avertisment;
diminuarea indemnizatiei cu 5-10 % pe timp de 1-3 luni; d) eliberarea
din functie.
(3) Procedura de aplicare a fiecaruia dintre sanctiuni precum si
procedura de adoptare a hotararii,comunicarea acesteia si contestatia
sant reglementate de prevederile art.69(2-5) si 70 din Legea
nr.393/2004 legea statutului alesilor locali.
Exercitarea mandatului delegatului satesc
Art.18( 1 ).1n satele apartinatoare ale comunei in care in unna
alegerilor locale nl1 sant reprezentate de un consilier local,vor fi
reprezentati in ~,
sedinta de consilil1 de un delegat satesc potrivit art.55 din Legea
215/200 1
priyind administratia publica locala.
(2)Delegatul satesc este ales de catre 0 adunare sateasca, fOllllata din
majoratatea reprezentantilor faT17iliilor,lajnitiativa Primarului si care
se desfasoara in prezenta Primarului sau a Viceprimarului.
(3) Delegatul satesc participa la sedintele de lucru ale Consiliului local
si in mod obligatoriu la sedintele in care se discuta probleme care
intereseaza satul, votul acestuia fiind consultativ.

(4) Mandatul delegatului satesc corespunde mandatului consiliului


local din care face parte.
(5) Pentru pmiiciparea la sedinta delegatul satesc primeste
o indemnizatie de sedinta in cuantumul aprobat si pentru consilierii
locali
Comisiile de specialitate
Art. 19(1 ).Dupa constituire,Consiliu1local stabileste si organizeaza
comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2).Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de
specialitate si m.de membrii care va fi intotdeauna impar,se stabilesc
de catre consiliullocal,in functie de specificul activitatii iar piincipalele
domenii de activitate sant ul111atoarele;
-agricuItura,activitatea economico-financiara si buget,activitati sociale
si cuIte,invatamant,sanatate si famili~,amenajarea teritoriului si
urbanism,munca si protectia sociala,protectia copilului,protectia
mediului si turism,de validare,juridica si de disciplina,apararea ordinii
si linistei publice,paza bunurilor,etc.
(3) Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
Art.20(1 ).Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a
comisiilor de specialitate,numarul si denumirea acestora,nu maru1
membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin
fiecarui grup de consilieri sau consi1ieri independenti,precum si
compon'enta nominala a acestora se stabilesc prin adoptarea celei de a
sasea hotarare.
Art.21 (1) Comisii1e de specialitate lucreaza valabil in prezenta
majoritatii membrilor lor.
(2) Comisia de specialitate poate invita la sedintele sale specialisti din
partea aparatului propriu al Consiliului local sau din afara acestuia si in
special
din unitatile af1ate in subordinea acestuia. "i
(3) La sedinta comisiei de speciaiitate au clreptul sa participe si acei
consiJieri care au facut propunerile ce stau la baza analizelor si
dezbaterii in sedinta.
(4) Sedintele comisiei de specialitate sant de regula pub lice si pot
hotara ca la unele sedinte sau dezbateri sa se desfasoare cu usile
inchise,sau pot
sa invite si aIte persoane sau chiar reprezentanti ai mass media.

(5)Comisiile de specialitate sant obligate sa prezinte consiliului un


"'l~. raport anual de activitate care va fi facut public prin grija
secretarului comunei ......
AJi.22(1) Numarullocurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau .
i ndcpendenti care revin fiecarei comisii de specialitate se stabileste de
catre Consiliul local in functie de ponderea acestora in Consiliu si
domeniile de activitate.
(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup
de consilieri iar al consilierilor independenti de catre Consiliullocal
avandu-se in vedere de regula optiunea acestora,pregatirea lor
profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.

(3) In functie de nr.membrilor consiliului,un consilier poate face parte chiar din 1 pana la 3 comisii
dar 'numai in ul}a este cansiderat ca membru in comisia de baza si numai pentru aceasta va primi
indemnizatie.
Art.23 (1 ).Fiecare comisie isi alege prin votul deschis al majoritatii
consilierilor ce 0 compun,cate un presedinte si cate un secretar. (2).ComisiiJe de speciaJitate au
principaJeJe atributii; -analizeaza proiecteJe de hotarari aJe consiliului local:
-se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliullocal spre
aVlzare;
-intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate pe care Je prezinta
consiliului local;
-indepJinesc si orice alte atributii spabilite prin RegulamentuJ de organizare si functionare a
consiliului local,sau prin hotararea consiliului local in domenii in care au legatura cu comisia din care
fac parte.
Art.24 (1) Presedintele comisiei are mmatoarele atributii:
-asigura reprezentarea comisiei in raporturi}e acesteia cu consiliul Jocal
si cu celelalte comisii; .
-convoaca sedintele comisiei ell cel putin 3 zile inainte si in cazuri urgente chiar si de indata;
-conduce sedintele comisiei;
-propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din .afara
acesteia,daca apreciaza ca este necesar.
-participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce
prezinta importanta pentru comisia pe care 0 conduce;
-sustine in sedintele de consiliu A VIZELE fonnulate de comisie;
-anunta rezultatul votarii pe baza datelor comunicate de secretar
-indepJineste orice ate atributii referitoare l~ activitatea
comisiei,prevazute de lege,de regulament sau stabite prin hotarare a Consiliului local.

Art.25(1 ).Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii Principale :


-face apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinta a membri1 o..r.
~-numara voturiJe si iJ informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei
hatarari in cadrul comisiei si rezultatul votului; -asigura redactarea A VIZULUI pentru fiecare
domeniu analizat
precum si a procesului verbal de sedinta.
-indeplineste orice alte atributii prevazute de regulament,comisie consiliu local,sau de presedintele
acesteia.
Art.26( 1) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui sau mai pot fi incluse si
alte domenii la solicitarea m~mbrilor acesteia.
(2) Participarea la sedintele comisiei de speclalitate,a membrilor sai este obligatorie.
(3) In caz de absenta de la sedinta comisiei de baza,consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatia
de sedinta.
Daca absemntele continua fara a fi motivate,presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute
in competenta sa de statutul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni
statutare inclusiv inlocuirea acestuia din comisie.
Art.27(l) Sedintele COi11isiei de specialitate se desfasoara de regula inaintea sedintelor Consiliului
local,atunci cand ordinea de zi a sedintelor cuprins probleme sau proiecte de hotarari asupra carora Ii
se solicita A VIZUL.
(2) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari au a celorlalte probleme repartizare
comisiei,presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei 0 scurta
prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi daca aceasta nu este prezentata de initiator.
(3) Consilierul desemnat potrivit al 1 va redact a A VIZUL comisiei pe baza amendamentelor si a
propunerilor fOTI1mlate de membrii acesteia care au fost aprobate cu majoritatea voturilor
consilierilor prezenti.
(4) A vizele intocmite de comisie vor cuprinde separat cu motivarea necesara atat amendamentele si
propunerile acceptate' cat si cele respinse.
(5) A vizul intocmit potrivit al 3 si 4 se prezinta secretarului unitatii administrativ teritoriale,care se
va ingriji de multiplicarea si difuzarea a,cestuia
catre consilieri 0 data cu ordinea de zi.
Art.28 (1) V otul in comisii este de regula deschis.In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa
fie secret,stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acesteia.
Art.29( 1 ).Lucrarile sedintei comisiei se consemneaza prin grija secretarului acesteia,intr-un proces
verbaLDupa incheierea sedintei procesul verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul
comisiei.
(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane
interesate care nu au participat la sedinta,cu exceptia proceselor verbale intocmite in sedintele ale
caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.
Art.30( 1) Daca in unna dezbaterilor din sedirita consiliului local se

impun modificari de fond in continutul proiectului,presedintele de sedinta poate", hotara retrimiterea


proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau -'" compartimentul de specialitate, care a
intocmit A VIZl1L sau respectiv raportu1.
Art.31 (1) Consiliullocal poate hotara organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare in
limitele de competenta,a activitatii executivului,la propunerea consilierilor sau a Primarului.
(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la a1.l ,obiectivele si tematica activitatii
acestora,perioada in care vor lucra se stabilesc prin hotarare a Consiliului local.
(3) Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local, la tennenul stabilit de acesta,un
raport ca unnare a analizei si verificarilor

.
efectuate.Acest raport va mai cuprinde daca este cazul si propuneri concrete de
imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.
Convocarea Consiliului local in sedinta.
Art.31 (J) Consihullocal se convoaca in sedinta de catre primar sau de
cel putin 1/3 din nr.total al consiherilor.
In acest sens Primarul emite 0 dispozitie de c.onvocare.
(2) ConsiIiullocal poate fi convocat in sedinta ordinara,extraordinara de
lucru sau de indata.
Ali.32(l ).Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul

d)

sa isi exprime pUl1ctul de vedete asupra tuturor problemelor inscrise pe


ordinea de zi.Punctul de vedere al primarului se consemneaza in mod
obligatoriu in procesul verbal de sedinta.
(2) Primarul va ocupa in sala de sedinte,un loc distinct.
Art.33(l) Secretarul comunei participa in mod obligatoriu la sedintele
consihului.
(2) Secretarului comunei ii revin unnatoarele atributii principale
privitoare la sedintele consiliului local;
a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliuluil,ocal ,la
cererea primarului sau a cel putin unei treimi din nr consilierilor in functie.,
b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
c) efectueaza apelul nominal si tine evidenta pmiiciparii la sedintele de
consiliu,a consilierilor.
d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii,pe care il
prezinta presedintelui de sedinta;
.
e) informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar
pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
f) asigura intocmirea procesului verbal,pune la dispozitia consilierilor
inaintea fiecarei sedinte,procesul verbal al sedintei anterioare si solicit aprobarea
consiliului.
g) asigura intocmirea dosarelor de sedinta,legarea,numerotarea
paginilor ,semnarea si stampilarea acestora;
h) urmareste ca la deliberare si adoptarea unOI' hotarari ale consiliului
local,sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in prevederile art.4 7 din Legea
nr.215/200 1 privind administratia publica locala sau ale art. 4 7 din Legea
393/2004 privind statutul alesilor locali,in acest caz il va infoill1a pe
presedintele de sedinta si va face cunoscut sanctiunile in acest caz.
i) prezinta in fata consiliului local,punctul sau de vedere cu privire la
legalitatea acestor proiecte de.hotarari sau ale altor masuri supuse deliberarii
consiliului si daca va fi cazul,va refuza sa contrasemi;eze hotararile pe care Ie
considera ilegale.
j) contrasemneaza in conditiile legii si ale prezentului regulament

hotararile pe care Ie considera legale.


k) Poate propune PriIl1;arului inscrierea unor Brobleme in proiectul ordinii
de zi ale sedintelor ordinare ale consiliului local; .
1) acorda membrilor consiliului local asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea
activitatii,inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celoT discutate si
aprobate de consiliu.
Asemenea obligatii rev in si personalului aparatului propriu al consiliului local.
m) indeplineste si alte sarcini stabilite de lege,de regulament sau de Consiliullocal cu
privire la buna organizare si desfasurare a sedintelor con8ili ului.
Desfasurarea sedintelor
Art. 34(1 ) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari,rapoarte
ale comisiilor de specialitate,rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau
cafe se aflalsub autofitatea consiliului, timpul acordat declaratiilor

politice,intrebarilor,interpelarilor,petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii


consiliului.Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta,transmise consilierilor si se
aduce la cuw:)stinta locuitorilor prin mas-media sau prin oricaremijloc de publicitate.
(2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului,
cOllsilierilor,comisiei de specialitate sau cetatenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului.
(4) Proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora unneaza sa se delibereze,se
inscriu pe ordinea de zi numai daca sant insotite de avizul comisiilor de specialitate carora Ie-au fost
transmise inacest scop precum si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatullli
propriu al consiliului local.
Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul
comunei,inainte de intocmirea avi,zului de eatre comisia de spe cialitate,spre a putea fi avut
in vedere de catre aceasta comisie.
Art.35(1).Consilierii sant obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si s~
isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar.
'(2) Consilierul care nu
poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie,presedintelui de sedinta
sau secretarului comunei.
Art.36(l).Dezbaterea problemelor se face de regula in ordinea in care acestea au fost
scrise pe ordinea de zi aprobata.
Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise
pe ordinea de zi,pe care 0 face initiatorul.
Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate sa prezinte avizul sau daca este cazul si
sefului compartimentuluide resort care a intocmit raportul. (2) Dupa efectuarea prezentarilor se trece
la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant.
Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant,in functie de obiectul
dezbaterii.In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui
vorbitor precum si timpul total de dezbatere a proiectului.
(4) Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la problema care
formeaza obiectul dezbaterii.
(5) Presedintele de sedii1ta,va ul111ari ca prezelih la dezbateri sa se faca din partea tuturor
grupurilor de consiIieri.In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de
consilieri in functie de marimea acestuia.
Art.37(1) Presedintele de sedinta va pem1ite oricand unui consilier
sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominaIizat de un alt vorbitor.
(2) prevederile al.l se aplica si in cazul incare se cere cuvantul in probleme privitoare
la regulament.
Art.38(l) Presedintele de sedinta poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in
discutia consiliului.
Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune. votului.Discutiile vor fi sistate daca
propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.
Art. 39(1 ).Este interzisa proferarea de insulte sau calomni de Cf'tre consilierii prezenti la
sedinta precum si dialogul intre vorbitori si persoa~1ele aflate in sala .. j
ArtAO(l) In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de
sedinta poate intrerupe dezbaterile.
El poate aplica sanctiunile prevazute la art.S7 (1) literele a-d din legea nr.393/2004 privind
Statutul alesilor locali.
ArtAl (1) Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole,consilierii
putand fOlmula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului

consiliului local in ordinea formularii lor.


Daca s-a adoptat un amendament,celelalte se considera respinse fara a se mai supune votului.
Elaborarea proiectelor de hotarari
Art. 42(1) Dreptul la initiative pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine
Primarului si Consilierilor.
(2) Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in
conformitate cu normele de tehnica legislative.
(3) In acest scop secretarul comunei si personall de specialitate din aparatul propriu alk
consiliului local vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.
Art.43(l ).Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de' zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a
initiatorului.
(2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor,de indata cu indicarea comisiilor carora
Ie-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a fOl11mla si depune amendamente.
(3) Operatiunile prevazute la aIineatul 2 se reaIizeaza prin grija secretarului comunei.
Art.44(1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor
de specialitate ale consiliului local precum si compartimentului de resort ale aparatului propriu al
consiliului local,in vederea intocmirii raportului.
Nominalizarea comisiilor si compartimentelor 'carora Ii se trimit materiale spre analiza se face de
catre primal' impreuna cu secretarul.
(2) 0 data cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a
avizului,avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate,inainte de intocmire
de catre aceasta,a A VIZULUI.
(3) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri Ie poate retrage sau poate renunta in orice moment la
sustinerea lor.
Ali.45(1) Dupa examinarea proiectului,comisia de specialitate intocmeste un A VIZ cu privire la
admiterea proiectului de hotarare sau respingereCji:' proiectului sau propunerii examinate.
(2) In cazul in care se emite aviz cu recomandarea de amendamente
la proiectul de hotarare acesta va fi transmis secretarului comunei care va dispune masurile
corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri cel mai tarziu 0 data cu invitatiile de
sedinta.
Art.46 (1) Proiectele de hotarari si celelalte propuneri,insotite de avizul comisiei de specialitate si de
rapbrtul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului,se inscriu pe ordinea de zi si se
supun dezbaterii in prima sedinta a consiIiului local.
Procedura de vot

Art.4 7 (1) V otul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.~4 (2) V otul deschis se
exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel :. nominal.
(3) Consiliullocal hotaraste la propunerea presedintelui de sedinta,ce modalitate de vot se va folosi in
afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste 0 anumita modalitate.
Art.48 (1 ) V otarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator; Presedintele explica des pre
obiectul votarii si sensul cuvintelor pentru si contra.
(2) Secretarul unitatii administrativ teritoriale vada citire numelui, si prenumelui fiecarui consilier,in
ordinea alfabetica.
Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul "pentru" sau " contra" in funetie de obtiunea sa.
(3) Dupa epuizarea listei,votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la
primul tUT.
" 1
Art.49 (1) Pentru exercitarea votului secret,se folosesc buletinele de vot.
(2) Redaetarea buletinelor de vot va fi clara si precisa,fara echivoe
si fara putinta de interpretari diferite.Pentru exprimarea optiunii se vor folosi cuvintele "da" sau "nu".
(3) Buletinele de vot se introdue intr-o uma.Lanumararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de
vot pe care nu a fost exprimata
optiunea clara a eonsiIiului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alineatul2.
Art.SO(l) Hotararile si alte propuneri se adopta eu votul majoritatii consilierilor prezenti,in afara de
cazul in care prinlege sau regulament se
dispune altfel.
.
(2) Abtinerile se contabiIizeaza la voturile " contra".
(3) Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumullegal,presedintele amana votarea pana la
intrunirea acestuia.
Art.SI(l) ConsiIierii au dreptul sa soIicite ca ino.procesurverbal sa se consemneze expres modul in
care au votat,secretarul fiind obligat sa sc>/ conformeze.
Art. 52(1 ) Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea
aeestuia in eursul aeeleiasi sedinte.
Intrebari,interpelari,petitii si informarea consilierilor locali
Art.S3(1) ConsiIierii pot adresa intrebari primarului,vieeprimarului si seeretarului unitatii
administrativ-teritoriale,precum si sefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliulili local
sau ai serviciilor si unitatilor subordonate. (2) Prin intrebare se soIicita informatii eu privire la un fapt
neeunoscut.
(3) Cei intrebati vor raspunde de regula,imediat sau daca nu este posibilla

urmatoarea sedinta a consiliul1;li.


Art.S4(1) Interpelarea consta intr-o eerere prin care se solieita explicatii in :~ legatura eu un fapt
eunoscut.
Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris,pana la um1atoarea sedinta a consiliului sau de a
raspunde in seris sau oral sau in proxima perioada potrivit solicitarii autorului interpelarii.
Art.S5(1) Consilierii pot solicita infonnatiile necesare exereitarii mandatului iar
compartimentul,serviciul sau unitatea vizata sant obligate sa i Ie fumizeze la termenul stabiIit.
(2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in seris sau oral.
Art.56 (1 ) Grice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local.
(2) Acestea se inscriu intr-un registru special,sant analizate si solutionate potrivit reglel11entarilor legale in vigoare.
(3) Sel11estrial consihullocal analizeaza modul de solutionare a petitiilor.
Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier
I.DREPTURI
Art.57(1) Pentru participarea Ia sedintele ordinare ale consiliului local precum si la sedintele pe comisii de
specialitate,consilierii au dreptulla 0 inden1l1izatie de sedinta.
(2) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele ordinare ale consihului si ale
comisiilor de specialitate va fi in cuantum de pana la 5% din inden1l1izatia lunara a Primarului.
(3) Numarull11axim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia este de 0 sedinta ordinara de consiliu si 1-2
sedinte de; comisii de specialitate pe luna.
(4) Drepturile banesti cuvenite alesilor locali potrivit legii pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri in conditiile
legii.
Art.58(l).Consilierii si delegatul satesc care pafticipa la sedintele de consiliu organizate in mod exceptional in timpul
programului de lucru,se considera invoiti de drept fara a Ie fi afectat salariul si celelalte drepturi ce Ie revin potrivit
legii de la locul de munca.
(2) Alesii locah care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se
deplasa dinlocalitatea in care domiciliaza in localitatea in care se desfasoara sedinta consiliului local sau a comisiilor
de specialitate vor primi contravaloarea transportului.
(3) Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire,formare
si perfection are profesionala organizate de institutii specializate, in decursul " mandatului confOlm hotararii
consiliului local.
Art.59( 1) Dreptul alesilor locah de a avea acces la orice infonnatie de interes public nu poate fi ingradit.
Art. 60(1 ).Dreptul alesilor locali de asociere este garantat.
Art.61 (1) In urma indeplinirii unor misiuni oficiale,alesii'locali sant obligati sa prezinte,la prima sedinta ordinara de
consiliu,un raport privind deplasarile efectuate in termen de maxim 30 zile de la data in cheierii misiunii,in caz de
nerespectare a acestui tennen,alesii locali VOl' suporta cheltuielile deplasarii .

Art. 62(1 ).1n exercitarea mandatului,alesii 10caIi sant in


serviciul colectivitatii, fiind ocrotiti de lege.
(2)Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului alesului
local este garantata.
Art.63(l ).Alesii 10caIi nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile
politice exprimate in exercitarea mandatului.
Art. 64(1 ).Retinerea,arestarea sau trimiterea in judecata penala ori
contraventionala a alesilor 10caIi,precum si faptele savarsite care au detenninat
luarea masurilor se adl.1c la cunostinta atat ai;ltoritatii administratiei pubIice
din care fac parte,cat si Prefectului,in tennen de cel mult 24 de ore,de catre
organele care au dispus masurile respective.
Art.65( 1 )Pe intreaga durata a mandatului,alesii locali se considera in
exercitiul autoritatii pub lice si se bucura de protectia prevazuta de legea penala.
(2) De aceeasi protectie juridica beneficiaza si membrii familiei-sot,
sotie si copii in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit
exercitarea de presiuni asupra alesului local inlegatura cu exercitarea mandatului
sau.
III.INDATORIRI
Art. 62 (1 ) Participarea consiIierilor la sedintele consiIiului local si
ale comisiilor de specialitate este obIigatorie ..

1
(2) ConsiIierul nu poate lipsi de la sedil'1tele consiIiului sau ale comisiilor de
specialitate din care fac parte,decat in cazul in care a obtinut aprobarea
consiIiului,respectiv a presedintelui comisiei daca are motive temeinice.
(3) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari intrucat se
afla in indepIinirea unei insarcinari oficiale precum si in alte cazuri stabilite prin
regulament,si nu poate face uz in exercitarea unei activitati private.
(3) Alesii locali,in caIitate de reprezentanti ai colectivitatii locale,au ".~~
indatorirea de a participa,pe durata mandatului ,la exercitarea functiilor autoritatil!
administratiei publice locale din care fac parte,cu buna credinta si fidelitate fata
de tara si de colectivitatea care i-a ales.
Art.63(1 ).Consilierii 10caIi sant obligati sa respt:;fcte Constitutia si legile
tarii,precum si regulamentul de functionare a consiliu1ui,sa se supuna regulilor de
curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantullor sau in relatiile cu
cetatenii expresii injurioase,ofensatoare ori calornnioase.
Art. 64(1 ).Alesii locali sani obligati sa.isi faca pubIice iriteresele
personale printr-o declaratie pe propria raspundere,depusa in dublu exemplar la
secretarul comunei.Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se
pastreaza de

e)