Sunteți pe pagina 1din 4

LEGE nr.

46 din 21 ianuarie 2003


drepturilor pacientului
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 29 ianuarie 2003
Data intrarii in vigoare : 28 februarie 2003

Forma actualizata valabila la data de : 20 mai 2015


Prezenta forma actualizata este valabila de la 28 februarie 2003 pana la data selectata
Parlamentul Romniei adopta prezenta lege.
CAP. 1
Dispozi ii generale
ART. 1
n sensul prezentei legi:
a) prin pacient se n elege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaz serviciile de
sntate;
b) prin discriminare se n elege distinc ia care se face ntre persoane aflate n
situa ii similare pe baza rasei, sexului, vrstei, apartenentei etnice, originii na ionale
sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale;
c) prin ngrijiri de sntate se n elege serviciile medicale, serviciile comunitare i
serviciile conexe actului medical;
d) prin interven ie medical se n elege orice examinare, tratament sau alt act medical
n scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
e) prin ngrijiri terminale se n elege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele
de tratament disponibile, atunci cnd nu mai este posibila mbunt irea prognozei fatale a
strii de boala, precum i ingrijirile acordate n apropierea decesului.
ART. 2
Pacientii au dreptul la ngrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea
dispune, n conformitate cu resursele umane, financiare i materiale.
ART. 3
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana uman, fr nici o discriminare.
CAP. 2
Dreptul pacientului la informa ia medical
ART. 4
Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile,
precum i la modul de a le utiliza.
ART. 5
(1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identit ii i statutului profesional
al furnizorilor de servicii de sntate.
(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor i obiceiurilor pe
care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
ART. 6
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra strii sale de sntate, a interventiilor
medicale propuse, a riscurilor poten iale ale fiecrei proceduri, a alternativelor existente
la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului i nerespectrii
recomandrilor medicale, precum i cu privire la date despre diagnostic i prognostic.
ART. 7
Pacientul are dreptul de a decide dac mai dorete sa fie informat n cazul n care
informa iile prezentate de ctre medic i-ar cauza suferinta.
ART. 8
Informa iile se aduc la cunostinta pacientului ntr-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate; n cazul n care pacientul nu cunoate limba
romana, informa iile i se aduc la cunostinta n limba matern ori n limba pe care o
cunoate sau, dup caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
ART. 9
Pacientul are dreptul de a cere n mod expres sa nu fie informat i de a alege o alta
persoana care sa fie informat n locul sau.
ART. 10
Rudele i prietenii pacientului pot fi informati despre evolu ia investigatiilor,
diagnostic i tratament, cu acordul pacientului.
ART. 11

Pacientul are dreptul de a cere i de a ob ine o alta opinie medical.


ART. 12
Pacientul are dreptul sa solicite i sa primeasc, la externare, un rezumat scris al
investigatiilor, diagnosticului, tratamentului i ingrijirilor acordate pe perioada
spitalizarii.
CAP. 3
Consim mntul pacientului privind interven ia medical
ART. 13
Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasc o interven ie medical asumndu-i, n
scris, rspunderea pentru decizia sa; consecin ele refuzului sau ale opririi actelor
medicale trebuie explicate pacientului.
ART. 14
Cnd pacientul nu i poate exprima vointa, dar este necesar o interven ie medical de
urgenta, personalul medical are dreptul sa deduc acordul pacientului dintr-o exprimare
anterioar a voin ei acestuia.
ART. 15
n cazul n care pacientul necesita o interven ie medical de urgenta, consim mntul
reprezentantului legal nu mai este necesar.
ART. 16
n cazul n care se cere consim mntul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie
implicat n procesul de luare a deciziei att cat permite capacitatea lui de n elegere.
ART. 17
(1) n cazul n care furnizorii de servicii medicale considera ca interven ia este n
interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa i dea consim mntul, decizia
este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
(2) Comisia de arbitraj este constituit din 3 medici pentru pacientii internati n
spitale i din 2 medici pentru pacientii din ambulator.
ART. 18
Consim mntul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pstrarea, folosirea
tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, n vederea stabilirii diagnosticului
sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
ART. 19
Consim mntul pacientului este obligatoriu n cazul participrii sale n nv mntul
medical clinic i la cercetarea tiin ific. Nu pot fi folosite pentru cercetare tiin ific
persoanele care nu sunt capabile sa i exprime vointa, cu excep ia ob inerii
consim mntului de la reprezentantul legal i dac cercetarea este facuta i n interesul
pacientului.
ART. 20
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat ntr-o unitate medical fr consim mntul
sau, cu excep ia cazurilor n care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului
i evitrii suspectarii unei culpe medicale.
CAP. 4
Dreptul la confiden ialitatea informa iilor i viata privat a pacientului
ART. 21
Toate informa iile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor,
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confiden iale chiar i dup
decesul acestuia.
ART. 22
Informa iile cu caracter confiden ial pot fi furnizate numai n cazul n care pacientul
i da consim mntul explicit sau dac legea o cere n mod expres.
ART. 23
n cazul n care informa iile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale
acredita i, implica i n tratamentul pacientului, acordarea consim mntului nu mai este
obligatorie.
ART. 24
Pacientul are acces la datele medicale personale.
ART. 25
(1) Orice amestec n viata privat, familial a pacientului este interzis, cu excep ia
cazurilor n care aceasta imixtiune influen eaz pozitiv diagnosticul, tratamentul ori
ingrijirile acordate i numai cu consim mntul pacientului.
(2) Sunt considerate excep ii cazurile n care pacientul reprezint pericol pentru sine
sau pentru sntatea publica.

CAP. 5
Drepturile pacientului n domeniul reproducerii
ART. 26
Dreptul femeii la viata prevaleaz n cazul n care sarcina reprezint un factor de risc
major i imediat pentru viata mamei.
ART. 27
Pacientul are dreptul la informa ii, educa ie i servicii necesare dezvoltrii unei
vie i sexuale normale i snt ii reproducerii, fr nici o discriminare.
ART. 28
(1) Dreptul femeii de a hotr dac sa aib sau nu copii este garantat, cu excep ia
cazului prevzut la art. 26.
(2) Pacientul, prin serviciile de sntate, are dreptul sa aleag cele mai sigure metode
privind sntatea reproducerii.
(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familial eficiente i lipsite de
riscuri.
CAP. 6
Drepturile pacientului la tratament i ngrijiri medicale
ART. 29
(1) n cazul n care furnizorii sunt obliga i sa recurg la selectarea pacientilor
pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile n numr limitat, selectarea se
face numai pe baza criteriilor medicale.
(2) Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de
tratament se elaboreaz de ctre Ministerul Snt ii i Familiei n termen de 30 de zile de
la data intrrii n vigoare a prezentei legi i se aduc la cunostinta publicului.
ART. 30
(1) Interven iile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dac exista
condi iile de dotare necesare i personal acreditat.
(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta aprute n situa ii
extreme.
ART. 31
Pacientul are dreptul la ngrijiri terminale pentru a putea muri n demnitate.
ART. 32
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual,
material i de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului,
n msura posibilit ilor, mediul de ngrijire i tratament va fi creat cat mai aproape de
cel familial.
ART. 33
Pacientul internat are dreptul i la servicii medicale acordate de ctre un medic
acreditat din afar spitalului.
ART. 34
(1) Personalul medical sau nemedical din unit ile sanitare nu are dreptul sa supun
pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa l recompenseze
altfel dect prevd reglementrile de plata legale din cadrul unit ii respective.
(2) Pacientul poate oferi angaja ilor sau unit ii unde a fost ngrijit plati
suplimentare sau dona ii, cu respectarea legii.
ART. 35
(1) Pacientul are dreptul la ngrijiri medicale continue pana la ameliorarea strii sale
de sntate sau pana la vindecare.
(2) Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea i parteneriatul dintre
diferitele unit i medicale publice i nepublice, spitaliceti i ambulatorii, de
specialitate sau de medicina general, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal
calificat. Dup externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
ART. 36
Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medical de urgenta, de asistenta
stomatologica de urgenta i de servicii farmaceutice, n program continuu.
CAP. 7
Sanc iuni
ART. 37
Nerespectarea de ctre personalul medicosanitar a confiden ialit ii datelor despre
pacient i a confiden ialit ii actului medical, precum i a celorlalte drepturi ale

pacientului prevzute n prezenta lege atrage, dup caz, rspunderea disciplinar,


contraven ional sau penal, conform prevederilor legale.
CAP. 8
Dispozi ii tranzitorii i finale
ART. 38
(1) Autorit ile sanitare dau publicit ii, anual, rapoarte asupra respectrii
drepturilor pacientului, n care se compara situa iile din diferite regiuni ale tarii,
precum i situa ia existenta cu una optima.
(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obliga i sa afiseze la loc vizibil standardele
proprii n conformitate cu normele de aplicare a legii.
(3) n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul
Snt ii i Familiei elaboreaz normele de aplicare a acesteia, care se publica n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ART. 39
Prezenta lege intra n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I.
ART. 40
La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abroga art. 78, 108 i 124 din Legea nr.
3/1978 privind asigurarea snt ii popula iei, publicat n Buletinul Oficial, Partea I,
nr. 54 din 10 iulie 1978, precum i orice alte dispozi ii contrare.
Aceasta lege a fost adoptat de Senat n edin a din 19 decembrie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu ia Romniei.
PREEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Aceasta lege a fost adoptat de Camera Deputa ilor n edin a din 19 decembrie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitu ia Romniei.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR,
VIOREL HREBENCIUC
Bucureti, 21 ianuarie 2003.
Nr. 46.
-----------