Sunteți pe pagina 1din 16

Name

RQ_001

RQ_002

RQ_003

RQ_004

RQ_005

RQ_006

RQ_007

RQ_008

RQ_010

RQ_011

RQ_012

RQ_013

Notes

ART. I 1. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 beneficiaza de o inde
reparatorie, calculata pe baza coeficientilor de multiplicare ce vor fi aplicati asupra castigului salarial m
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor social
pentru care se face plata, astfel:
a) 2,00 - pentru marii mutilati;
b) 1,75 - pentru persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;
c) 1,50 - pentru persoanele incadrate in gradul II de invaliditate;
d) 1,25 - pentru persoanele incadrate in gradul III de invaliditate;
e) 1,10 - pentru persoanele neincadrate in grad de invaliditate."

ART. I 2. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprin
"(6) Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 beneficiaza de o inde
reparatorie in coeficient de 1,10, calculata prin aplicarea acestui coeficient de multiplicare asupra cas
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asi
aferent anului pentru care se face plata."

ART. I 3. La articolul 4^1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 4^1. - (1) Indemnizatiile prevazute la art. 4 alin. (4) se vor acorda in baza certificatului si a un
.................................................................................................
(3) Dovada datei la care a fost depusa cererea pentru certificatele preschimbate se va face cu adev
transmisa de secretariatul de stat direct platitorilor de drepturi."

Legea 341/2004 actualizata, art. 4, alin (4):


(4) Persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, carora li s-au eliberat n
art. 3^2, beneficiaza de o indemnizatie de gratitudine lunara in coeficient de 1,10, calculata pe baza c
multiplicare aplicati asupra castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurari
aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

ART. I. 4. La articolul 4^3, alineatul (1) se abroga.

ART. 4^3 - ABROGAT PRIN OUG 1/2015


(1) Sumele cu titlu de indemnizatie reparatorie incasate in luna/lunile in care venitul realizat de cat
mare decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprob
asigurarilor sociale de stat reprezinta sume incasate necuvenit si se recupereaza de la beneficiar, con
(2) Reglementarile prevazute de legislatia privind pensiile, proprie fiecarui platitor, referitoare la sta
suspendare, reluare, incetare, expertizare, revizuire, contestare si recuperare a sumelor incasate necu
indemnizatiilor prevazute de lege, daca aceasta nu dispune altfel.

ART. I. 5. Articolul 5^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 5^1. - Sumele reprezentand indemnizatii, ramase neincasate de catre titularul decedat pentru
decesul, si, dupa caz, sumele cuvenite si neachitate pana la deces se platesc mostenitorilor, in condit

Legea 341/2004 Art. 5^1 inainte de modificare prin OUG 1/2015:


ART. 5^1
(1) Sumele reprezentand indemnizatia reparatorie si/sau indemnizatia lunara ramase neincasate de
pe luna in care a avut loc decesul si, dupa caz, cele cuvenite si neachitate pana la deces se platesc so
copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.

ART. I. 6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 7. - Dispozitiile prezentei legi se aplica si militarilor si salariatilor civili din Ministerul Apararii N
Afacerilor Interne, care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pentru dobandirea titlurilor p
(1) lit. b)."

Legea 341/2004 Art. 7 inainte de modificare prin OUG 1/2015:


ART. 7
Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator militarilor si salariatilor civili din Ministeru
Ministerul Administratiei si Internelor, care au dobandit titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b).

ART. I.7. La articolul 9^3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9^3. - (1) Indemnizatiile prevazute de prezenta lege se achita persoanelor prevazute la art. 3
incepand cu 1 ianuarie 2015, dupa emiterea noilor tipuri de certificate si transmiterea adeverintelor ti
alin. (8)."
ART. I.8. La articolul 9^3, alineatul (2) se abroga.

Legea 341/2004 Art. 9^3 inainte de modificare prin OUG 1/2015 (a fost adaugat prin OUG 95/29.dec.2
ART. 9^3
(1) Indemnizatiile prevazute de prezenta lege se achita persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b
ianuarie 2015, dupa emiterea noilor tipuri de certificate si transmiterea adeverintelor tipizate conform
(2) Indemnizatiile pentru beneficiarii carora le-au fost acordate titlurile prevazute la art. 9^2 alin. (8
luna urmatoare celei in care a fost depusa la Secretariatul de Stat cererea care a stat la baza eliberari

ART. II(1) in anul 2015 copiii eroilor-martiri, indiferent de varsta, daca nu sunt incadrati in nicio form
realizeaza venituri din motive neimputabile lor beneficiaza de o indemnizatie lunara reparatorie in

ART. II (2) Indemnizatiile prevazute la art. 4 alin. (3) lit. e) si alin. (6) din Legea recunostintei pentru vic
din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 n
modificarile si completarile ulterioare, se acorda incepand cu luna ianuarie a anului 2015.

ART. II (3) in anul 2015 Luptatorii cu Rol Determinant beneficiaza de indemnizatie lunara de gratitudin
lei.

ART. II
(4) Pentru persoanele prevazute la art. 18 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulter
indemnizatiei se mentine la nivelul lunii decembrie a anului 2014, pana la obtinerea certificatelor si tr
tipizate catre casele teritoriale de pensii.
(5) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu
completarile ulterioare, si obtin certificat potrivit prevederilor art. 20 din aceeasi lege, beneficiaza de
art. 4 alin. (2) si la art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand c
2015.

ART. III - abrogare alin (2) art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2014
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, alin. (2) al art. IV din Ordonanta de urgenta a Guve
pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribu
romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de sufer
muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Ofici
nr. 969 din 30 decembrie 2014, se abroga.

Story

Nu implica modificare in EPBAS - a fost modificat articolul


din lege pe care se incadreaza Luptatorii retinuti - conditiile
nu se modifica

Nu implica modificare in EPBAS - a fost modificat


articolul din lege pe care se incadreaza Luptatorii retinuti conditiile nu se modifica

Acordare indemnizatie de gratitudine (acordata prin


inscriere noua pentru cei ce nu au dosar de Indz. 341,
respectiv recalculare prin adaugare indemnizatie pentru cei
ce au deja dosar de Indz 341)

Nu implica modificare in EPBAS - Debite pt indemnizatie


reparatorie (retineri)

Nu implica modificare in EPBAS

Nu implica modificare in EPBAS

Acordare indemnizatie de gratitudine (acordata prin


inscriere noua pentru cei ce nu au dosar de Indz. 341,
respectiv recalculare prin adaugare indemnizatie pentru cei
ce au deja dosar de Indz 341)
Actualizare decizii indemnizatii modificate prin ordin

Reluare la plata indemnizatie reparatorie pentru copii


de eroi martiri

Inscriere noua indemnizatie reparatorie pentru copii


de eroi martiri

Nu implica modificare in EPBAS- luptatorii raniti fara grad


de invaliditate si luptatorii retinuti (categorii existente)
primesc indemnizatie reparatorie incepand cu ianuarie 2015

Acordare indemnizatie de gratitudine (acordata prin


inscriere noua pentru cei ce nu au dosar de Indz. 341,
respectiv recalculare prin adaugare indemnizatie pentru cei
ce au deja dosar de Indz 341)
Actualizare decizii indemnizatii modificate prin ordin

Acordare indemnizatie reparatorie pentru urmasii


Luptatorilor de la Brasov

Nu implica modificare in EPBAS

Component

IssueType

ME_OUG1_revolutionari

Requirement

ME_OUG1_revolutionari

Requirement

ME_OUG1_revolutionari

Requirement

ME_OUG1_revolutionari

Requirement

ME_OUG1_revolutionari

Requirement

ME_OUG1_revolutionari

Requirement

ME_OUG1_revolutionari

Requirement

ME_OUG1_revolutionari

Requirement

ME_OUG1_revolutionari

Requirement

ME_OUG1_revolutionari

Requirement

ME_OUG1_revolutionari

Requirement

ME_OUG1_revolutionari

Requirement

ME_OUG1_revolutionari

Requirement

S-ar putea să vă placă și