Sunteți pe pagina 1din 4

SC A END M AGROALIMENT COMPANY SRL

VULCAN, STR. PAROSENI STATIA SERVICE


CUI: RO 13824241
REG.COM: J20/307/2001
DECIZIA nr..........................
din data .....................
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 1998, privind societatile
comerciale;
Avand in vedere dispozitiile legale referitoare la activitatea de securitate si sanatate in
munca, indeosebi Legea nr. 319/2006, art 8;
Avand in vedere prevederile din Normele Metodologice de aplicarea Legii 319/2006,
sectiunea 3
Domnul COLTESCU MARIN in calitate de ADMINISTRATOR al SC A END M
AGROALIMENT COMPANY SRL emite urmatoarea:
DECIZIE
Art.1 Incepand cu data de .............................
1.
Domnul/Doamna...................., avand functia de ...................
2.
Domnul/Doamna....................., avand functia de ...................
se numesc lucratori desemnati pentru a se ocupa de activitatea de protectie si prevenire a
riscurilor profesionale in cadrul S.C. A end M AGROALIMENT COMPANY SRL
Art2. Persoanele nominalizate la articolul 1, vor avea sarcini si atributii conform fisei postului si vor
duce la indeplinire prezenta decizie.

Administrator,

ANTET
DECIZIA
din

nr..........................
.....................

data

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 1998, privind societatile
comerciale;
Avand in vedere dispozitiile legale referitoare la activitatea de securitate si sanatate in
munca,
indeosebi
Legea
nr.
319/2006;
Avand in vedere prevederile din Normele Metodologice de aplicarea Legii 319/2006, art 20
Domnul/Doamna....................in calitate de Director General al........................emite urmatoarea:
DECIZIE
Art.1 Se constituie serviciu intern de prevenire si protectie la nivelul ................................................
subordonat
direct
Directorului
General.
Art2. Din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie, vor face parte persoanele desemnate cu
atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca, la nivelul unitatii.
Prezenta

decizie

Director General,

se

va

aduce

la

cunostinta

tuturor

departamentelor

societatii.

In baza drepturilor conferite prin Legea nr. 31 / 1990 c.m.u, privind societatile comerciale,
In
conformitate
cu
prevederile
Legii
nr.
53
/
2003

c.m.u,
In conformitate cu prevederile aplicabile ale Legii nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de
aplicare.
Administratorul,

emite

DECIZIA
1. Se numeste dl. _________________________________, in functia de __________________,
conducator al locului de munca, cu atributiile, obligatiile si raspunderile conform fisei postului.
2. In calitate de persoana cu responsabilitati in organizarea si conducerea procesului de munca, va
urmari si respectarea masurilor de securitate si sanatate in munca stabilite de conducerea societatii.
3. Atributiile si obligatiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca vizeaza respectarea de catre
lucratori
a
prevederilor
art.
22
si
23
din
Legea
nr.
319/2006.
4. In cazul producerii unui eveniment, accident de munca, accident usor sau incident periculos, dl.
________________________________________ are obligatia informarii directe, corecte, complete
si imediate a conducerii societatii, prin orice mijloace (art. 26 din Legea nr. 319/2006).
5. Dl. _______________________________________ are obligatia de a efectua instruirea la locul
de munca si periodica (art. 96, 101 din H.G. nr. 1425/2006), de a nu primi la munca lucratorii care
nu au efectuata instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in toate cele trei faze (art. 82
din H.G. nr. 1425/2006) si fara a fi acesta consemnat si semnat de catre persoanele care au efectuat
si
verificat
instruirea
(art.
86
(3)
din
H.G.
nr.
1425/2006).
6. In caz de pericol grav si iminent de accidentare, asa cum este definit la art. 5 lit. l din Legea nr.
319/2006, conducatorul locului de munca are obligatia de a respecta prevederile art. 107 din H.G.
nr.
1425/2006.
7. Conducatorul locului de munca va pastra fisele de instruire impreuna cu o copie a fisei de
aptitudini.
8. Se va comunica persoanei in cauza, in termen de maximum 5 zile de la emitere de catre
compartimentul personal si va produce efecte din momentul luarii la cunostinta.
ADMINISTRATOR,
Am
Nume
Data:

luat

la
cunostinta,
prenume______________________
________________

Documentele
Comitetului
de
Securitate
si
Sanatate
in
Munca
Baza legala: Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si Normele metodologice din 11
octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
MODEL
ANTET
DECIZIA
din

decizia
DECIZIE

de
DE

infiintare;
INFIINTARE

nr.___________
data________________

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990,republicata in 1998, privind societatile comerciale;


Avand in vedere dispozitiile legale referitoare la activitatea de securitate si sanatate in
munca,indeosebi
Legea
nr.319/2006,
art.19;
Avand in vedere prevederile in Normele Metodologice pentru aplicarea Legii 319/2006,cap.IV;
Dna. _______________________________________ in calitate de Director Executiv al SC
_________________________________________
SRL
emite
urmatoarea:
DECIZIE
Art.1. Se constituie comitetul de securitate si sanatate in munca la nivelul intregii societati, format
din
urmatoarele
persoane:
Presedinte:
______________________________________
Reprezentant
lucratori
Medic medicina muncii: ___________________________ Reprezentant lucratori
Reprezentanti
angajator:
___________________________
Reprezentanti
lucratori
Secretar:
______________________
Art.2. Atributiile comitetului de securitate si sanatate in munca sunt prezentate in anexa 1 la
prezenta
decizie.
Art.3.
Persoanele
nominalizate
vor
duce
la
indeplinire
prezenta
decizie.
DIRECTOR,

- raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in


munca;
Angajatorul trebuie sa prezinte, cel putin o data pe an, comitetului de securitate si sanatate in munca
un raport scris care va cuprinde situatia securitatii si sanatatii in munca, actiunile care au fost
intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si
protectie
ce
se
vor
realiza
in
anul
urmator.
Angajatorul trebuie sa transmita raportul, avizat de membrii comitetului de securitate si sanatate in
munca,
in
termen
de
10
zile,
inspectoratului
teritorial
de
munca.
- raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor;
Baza legala: Hotararea nr. 355 din 11/04/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor