Sunteți pe pagina 1din 1
Potrivit art. 136 alin. (3) din Constitufia Roméniei din 1991, revizuitd, apele cu potential energetic valorificabil de interes national, plajele, marca teritoriald, resursele naturale ale zonei economice $i ale platoului continental fac obiectul exclusiv al proprietitii publice. In detalierea textului constitutional, Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996, cu modificatile gi completarile ulterioare, prevede in art. 3 c& aparfin domeniului public al statului apele de suprafati cu albiile lor minore, cu ungimi mai mari de S km si cu bazine hidrografice ce depisese suprafata de 10 km’, malurile i cuvetele lacurilor, apele subterane, apele maritime interioare, faleza si plaja marii, ‘impreund cu bogijiile lor naturale si potenfialul energetic valorificabil, marea teritoriala si fundul apelor maritime Albiile minore cu lungimi mai mici de 5 km si cu bazine hidrografice ce nu depaigese suprafata de 10 km*, pe care apele nu curg permanent, apartin deinstorilor, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se formeazai san curg. Proprietarii acestor albii trebuie si foloseasca aceste ape in concordanfa cu condifiile generale de folosire a apei in bazinul respectiv. Insulele, care nu sunt in legitura cu terenurile cu mal la nivelul mediu al apei, apartin proprietarului albiei apei. Indiferent de forma de proprietate, stabilirea regimului de folosire a resurselor de api este un drept exclusiv al Guvernului, pe care il exercitd prin autoritatea publica centrala din domeniul apelor. Folosinfa apelor in Romania este de dow feluri: - liberd, cand este utilizata pentru adapat, but, splat si alte intrebuintari gospodairesti, dact pentru acestea din urm nu se folosesc instalatii sau se folosesc instalatii de capacitate de pani la 0, 2 litti/secunda destinate exclusiv satisfacerii cerinfelor gospodatiei proprii. pe bazit de autorizafie, cind este destinata satisfacerii nevoilor de apa din agricultura, industrie, transporturi, sporturi nautice 5.2. Dacii, din cauza secetei sau a altor calamitaji naturale, debitele de apa autorizate nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizati, se aplicd restricfii temporare de folosire a resurselor de apii. Restricfile se stabilesc prin planuri de restricfii si folosire a apei in perioade deficitare, elaborate de administrafiile bazinale de api, dupa consultarea utilizatorilor autorizafi, cu avizul Administratici Nationale ,,Apele Romane” si cu aprobarca comitetului de bazin. Planurile de restricti si folosire a apei in perioade deficitare se aduc la cunostinga publicului, Masurile stabilite in planurile de restric{ii sunt obligatorii pentru tofi utilizatorii de ap’, Masurile de restric se asimileaz& cu situajia de forfi major’. Pe durata aplic&rii planurilor de restricfi, prevederile autorizatis subordoneazai acestora. de gospoda ie @ apelor se Gospodarirea apelor Potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996, cu modificarile si completatile ulterioare, gospodiirirea apelor se bazeazA pe principiul solidaritatii umane si interesului comun, prin colaborare si cooperare stransi, la toate nivelurile administratiei publice, a utilizatorilor de apa, a reprezentantilor colectivititilor locale si a populatiei, pentru realizarea maximului de profit social. Activitatea de gospodarire unitard, rafionali si complex a apelor se organizeazai si se desfigoard pe bazine hidrografice. Gospodarirea apelor trebuie realizati considerdnd apele de suprafaja gi subterane ca un tot unitar, att sub aspect cantitativ, ct si calitativ, in scopul asigurarii dezvoltarii durabile. Informafiile hidrometeorologice, hidrologice si de gospodiirire a apelor se objin prin unitifi ale ‘Administrafiei Nafionale ,Apele roméne”, de la alte unit&fi specializate autorizate si direct de la utilizatorii de apa; toate acestea constituie Fondul nafional de date de gospodirrire a apelor. Modul de organizare, pstrare si gestionare a Fondului nafional de date de gospodiirire a apelor se stabilegte unitar de c&tre autoritatea publied central din domeniul apelor. intocmirea si finerea la zi a acestui fond de date se asiguré de Administratia National "Apele Romane”. Unitafile specializate autorizate, ca si utilizatorii de apa care produc informafii ce pot constitui Fondul nafional de date de gospodarire a apelor sunt obligafi sa le pistreze timp de 5 ani si si le transmit Junar la Administratia Nafionala ,Apele Roméne”, in baza unei proceduri stabilite de autoritatea publica centrala din domeniul apelor.

S-ar putea să vă placă și