Sunteți pe pagina 1din 3
Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Comisia pentru munca si protectie sociala Bucuresti, 26 octombrie 2015 Nr. 4c-7/716 catre Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor Domnului Presedinte Florin $chiopu Stimate domnule presedinte, Urmare adresei nr.71/25.09.2015, prin care ne solicitati precizari punctuale privind aplicarea art.1 alin(5') si art.5 alin.) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.83/2014, aprobaté cu modifica! si complet&ri prin Legea nr.71/2015, va comunicam urmatoarele: A. Prin Legea nr.71/2015 a fost completat art.1 din Ordonanta de urgent® a Guvernului nr.83/2014, prin introducerea unui nou alineat, alin.(5*), potrivit caruia, prin derogare de la prevederile alin.(1) si (2) ale aceluiasi articol, personalul din aparatul de lucru al Parlamentului si din celelalte institutii si autorit&ti publice, salarizat la acelasi nivel, precum si personalul din cadrul Consiliului Concurente! si al Curtii de Conturi, care beneficiaz’ de un cuantum al salariilor de baz’ si al sporurilor mai mici decat cele stabilite la nivel maxim in cadrul aceleiasi institutii sau autoritéti publice pentru fiecare functie/grad/treapt si gradatie, va fi salarizat la nivelul maxim daca isi desfSsoara activitatea in aceleasi conditii. Din analiza textului alin, (5), rezulta cd prevederile acestuia sunt incidente personalului "din aparatul de lucru al Parlamentului si_din celelalte institutii si autoritati publice, salarizat la acelasi nivel, precum si personalului din cadrul Consiliului Concurentel si al Curti! de Conturi”. Prin sintagma “din celelalte institutil si autoritati publice, salarizat la acelasi nivel” sunt desemnate alte institutii si autoritati publice pentru care legislatia specific’ in vigoare prevede ‘in mod expres c& nivelul_de salarizare_al_personalului_din cadrul acestora se realizeazd 13 Comisia pentru munc& gi protectie social Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 024.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.r0 prin_raportare la_salarizarea personalului_din_aparatul_de lucru_al Parlamentului. Exemplificim in acest sens: ~ Autoritatea Electorala Permanenté - pentru care, prin Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, se precizeaz& c& salarizarea personalului din aparatul de specialitate al AEP se face la nivelul prevazut de lege pentru personalul din aparatul celor dou’ Camere ale Parlamentului. ~ Curtea Constitutional - prin Legea nr.124/2000 privind structura personalului Curtii Constitutionale, republicatd, personalul economic, ‘administrativ si de serviciu este asimilat, ca rang si salarizare, personalului corespunzator din cadrul Parlamentului. ‘Avand in vedere cele prezentate, precum si solicitarile din memoriu, precizim c& prevederile art.1 alin.(5') sunt aplicabile personalului la care se face referire in mod expres in enuntul alin.(5*). B. Tot prin Legea nr.71/2015 se completeazd art.5 din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 83/2014, prin introducerea, dup alin.(1), @ unui nou alineat, alin.(1'), prin care se defineste notiunea de "nivel de salarizare in plats pentru functiile similare" utilizat& in cuprinsul alin.(1) al aceluiasi articol. Potrivit normelor de tehnic& legislativa, articolul cuprinde, de regula, 0 singur& dispozitie normativ’ aplicabil& unei situatii date. in cazul in care din dispozitia normativa primar a unui articol decurg mai multe ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate in alineate distincte, asigurandu-se articolului 0 succesiune logica a ideilor si o coerenta a reglementrii. Alineatul reglementeaz o ipotezd juridic’ specifica ansamblului articolului. ‘Alin.(1) al art.5 are urmétorul continut “fn anuf 2015, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in ‘aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plat pentru functiile_similare din institutia/autoritatea public in care acesta este incadrat sau din institutiile subordonate acestora, in cazul in care nu existé o functie similaré in plata”. Alin.(1') defineste notiunea de "nivel de salarizare in platé pentru functiile similare" utilizat& in cadrul alin.(1), sfera_de_aplicabilitate a alincatului nou introdus fiind aceeasi cu cea a alin.(1), respectiv modul de stabilire a drepturilor salariale pentru personalul nou-incadrat pe 203 functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate public’ pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, in anul 2015. in concluzie, prevederile respective sunt aplicabile personalului nou-incadrat pe functii, personalului numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate public’ pe functii de acelasi fel, precum si personalului promovat in functii sau in grade/trepte, in anul 2015, dup’ intrarea in vigoare a Legii nr.71/2015. Totodatd, dorim s& precizim c& in urma numeroaselor memorii transmise comisiei noastre cu aceeasi tematicd, s-a retinut ideea ca dispozitiile Legii nr.71/2015 au creat dificultati in aplicare si, luand in considerare acest fapt, la dezbaterile din comisie asupra noii legi de salarizare a personalului platit din fonduri publice se va tine cont si vor fi puse in discutie toate nemultumirile si problemele ridicate de petenti referitoare la diferentele si discrepantele salariale existente si care nu au putut fi rezolvate pana in prezent. Cu deosebitd consideratie, PRESEDINTI ADRIAN SOLOMON ee 3/3

S-ar putea să vă placă și