Sunteți pe pagina 1din 25

Cuprins

1. Prezentarea societatii comerciale


1.1.Organizare si functionare
1.2. Obiectul de activitate
1.3. Organizarea contabilitatii

2. Obiectiv
3. Politicile si procedurile contabile
3.1. Generalitati privind politicile si procedurile contabile
3.2. Modificarea politicilor si procedurilor contabile
3.3. Estimari

4. Organizarea si conducerea contabilitatii


5. Registrele de contabilitate
6. Politici si proceduri pentru intocmirea situatiilor financiare
6.1. Generalitati privind intocmirea situatiilor financiare
6.2. Criterii de incadrare a societatii
6.3. Modificarea criteriilor de incadrare

7. Principiile contabile
8. Reguli generale de evaluare
8.1. Evaluarea la data intrarii in societate
8.2. Costul indatorarii
8.3. Evaluari periodice
8.4. Evaluarea la inventar
8.5. Prevederi specifice pentru evaluarea la data bilantului

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

8.6. Evaluarea la data iesirii din entitate


8.7. Evaluarea la valoarea justa

9. Evenimente ulterioare datei bilantului


10. Politici si proceduri pentru corectarea erorilor contabile
11. Parti afiliate
12. Termene de raportare
13. Politici contabile privind activele imobilizate
13.1. Imobilizari necorporale
13.1.1. Generalitati privind imobilizarile necorporale
13.1.2. Cheltuielile de constituire
13.1.3. Cheltuieli de dezvoltare
13.1.4. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active
similare
13.1.5. Avansuri si alte imobilizari necorporale

13.2. Imobilizari corporale


13.2.1. Generalitati privind imobilizarile corporale
13.2.2. Terenuri si constructii
13.2.3. Imobilizari corporale - instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier
13.2.4. Investitii imobiliare
13.2.5. Contracte de leasing
13.2.6. Imobilizari in curs de executie
13.2.7. Avansuri pentru imobilizari corporale
13.2.8. Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale
13.2.9. Reevaluarea imobilizarilor corporale

13.3. Imobilizari financiare


13.4. Procedura de gestionare a mijloacelor fixe
13.5. Registrul bunurilor de capital

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

14. Politici contabile privind activele circulante


14.1. Generalitati privind activele circulante
14.2. Stocuri
14.2.1. Generalitati privind stocurile
14.2.2. Recunoasterea initiala a stocurilor
14.2.3. Metode de evidenta a stocurilor
14.2.4. Inregistrarea iesirii din gestiune a elementelor de natura stocurilor
14.2.5. Data inregistrarii intrarii stocurilor
14.2.6. Impactul reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, asupra
stocurilor
14.2.7. Modificarea destinatiei stocurilor - reclasificare
14.2.8. Evaluarea stocurilor
14.2.9. Procedura de gestionare a stocurilor

14.3. Investitii pe termen scurt


14.3.1. Definitie
14.3.2. Categorii de investitii pe termen scurt
14.3.3. Inregistrarea investitiilor pe termen scurt - evaluarea initiala
14.3.4. Scaderea din gestiune a altor elemente din categoria investitiilor pe
termen scurt
14.3.5. Evaluarea investitiilor pe termen scurt

14.4. Certificatele verzi


14.5. Casa si conturi la banci
14.5.1. Conturile la banci
14.5.2. Avansuri spre decontare
14.5.3. Operatiuni efectuate in valuta
14.5.4. Evaluarea periodica a disponibilitatilor in valuta
14.5.5. Dobanzi de incasat, dobanzi de platit
14.5.6. Acreditive
14.5.7. Avansuri acordate in valuta
14.5.8. Viramente interne

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

14.5.9. Proceduri privind operatiunile cu mijloace banesti si decontarile

15. Politici contabile privind tertii


15.1. Creante
15.2. Datorii
15.3. Avansuri acordate furnizorilor, avansuri primite de la clienti
15.4. Creante si datorii in valuta
15.5. Alte conturi de terti

16. Politici contabile privind evaluarea activelor, datoriilor si


capitalurilor proprii. Ajustari de valoare
16.1. Generalitati privind evaluarile si ajustarile de valoare
16.2. Evaluarea imobilizarilor necorporale si corporale
16.3. Evaluarea stocurilor
16.4. Evaluarea Creantelor si datoriilor
16.5. Evaluarea titlurilor
16.6. Evaluarea capitalurilor proprii

17. Politici contabile privind provizioane


17.1. Generalitati privind provizioanele
17.2. Provizioane pentru restructurare
17.3. Provizioane pentru pensii
17.4. Provizioane pentru impozite
17.5. Provizioane pentru terminarea contractului de munca
17.6. Provizioane in legatura cu acorduri de concesiune
17.7. Provizioane pentru contracte cu titlu oneros
17.8. Alte provizioane

18. Politici contabile privind subventiile


18.1. Subventii aferente activelor

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

18.2. Subventii aferente veniturilor

19. Politici contabile privind capitalurile proprii


19.1. Capital
19.2. Prime legate de capital
19.3. Rezerve din reevaluare
19.4. Rezerve legale si alte rezerve
19.5. Conturi de rezultat

20. Politici si proceduri contabile privind asocierea in participatie


21. Politici contabile privind veniturile
21.1. Generalitati privind veniturile
21.2. Venituri din exploatare
21.3. Venituri financiare
21.4. Venituri din provizioane si ajutari pentru depreciere si pierdere de
valoare

22. Politici contabile privind cheltuielile


22.1. Generalitati privind cheltuielile
22.2. Cheltuieli aferente activitatii de exploatare
22.3. Cheltuieli financiare
22.4. Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru
depreciere sau pierdere de valoare

23. Prezentarea informatiilor privind partile afiliate


23.1. Prezentarea informatiilor cu privire la tranzactiile derulate cu parti
afiliate
23.2. Necesitarea prezentarii informatiilor cu privire la partile afiliate
23.3. Prezentare in situatiile financiare

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

24. Angajamente si alte elemente extrabilantiere


24.1. Active contingente
24.2. Datorii contingente

25. Procedura inventarierii


26. Procedura gestionarii facturilor
27. Procedura gestionarii avizelor de insotire a marfii
28. Procedura pentru organizarea contabilitatii de gestiune
29. Procedura privind intocmirea documentelor justificative
30. Procedura privind reconstituirea documentelor financiarcontabile pierdute, sustrase sau distruse
31. Procedura privind arhivarea documentelor justificative si
contabile

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

9. Evenimente ulterioare datei bilantului


Definitie
Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile,
care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru
emitere. Prin autorizarea situatiilor financiare anuale se intelege aprobarea acestora de catre un
consiliu director, administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizarii societatii, in
vederea inaintarii lor spre aprobare.
Evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare referitoare la
perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile financiare anuale nu
au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare, daca
informatiile respective se refera la conditii (evenimente, operatiuni etc.) care au existat la data
bilantului.
Evenimentele ulterioare datei bilantului includ toate evenimentele ce au loc pana la data la
care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar daca acele evenimente au
loc dupa declararea publica a profitului sau a altor informatii financiare selectate.
Pot fi identificate doua tipuri de evenimente ulterioare datei bilantului:
a) cele care fac dovada conditiilor care au existat la data bilantului. Aceste evenimente
ulterioare datei bilantului conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale; si
b) cele care ofera indicatii despre conditii aparute ulterior datei bilantului. Aceste evenimente
ulterioare datei bilantului nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale.
In cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor
financiare anuale, societatea ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare, pentru a
reflecta evenimentele ulterioare datei bilantului.
Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor
financiare si care impun ajustarea de catre societate a valorilor recunoscute in situatiile sale
financiare sau recunoasterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt urmatoarele:
a) solutionarea ulterioara datei bilantului a unui litigiu care confirma ca societatea are o
obligatie prezenta la data bilantului. Societatea ajusteaza orice provizion recunoscut anterior,
legat de acest litigiu, sau recunoaste un nou provizion. Ca urmare, societatea nu prezinta o
datorie contingenta;
b) falimentul unui client, survenit ulterior datei bilantului, confirma de obicei ca la data
bilantului exista o pierdere aferenta unei creante comerciale si, in consecinta, societatea
trebuie sa ajusteze valoarea contabila a creantei comerciale;
c) descoperirea de fraude sau erori ce arata ca situatiile financiare anuale sunt incorecte;
d) vanzarea stocurilor dupa perioada de raportare poate fi o proba a valorii realizabile nete la
finalul perioadei de raportare;
e) determinarea ulterioara perioadei de raportare a costului activelor cumparate sau a
incasarilor din activele vandute inainte de finalul perioadei de raportare (de exemplu,
reduceri comerciale si financiare acordate, respectiv primite, dupa incheierea exercitiului
financiar);
f) determinarea ulterioara perioadei de raportare a valorii primelor si a altor drepturi cuvenite
angajatilor pentru exercitiul financiar incheiat, daca societatea are obligatia de a plati aceste

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

29

sume.
In cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor
financiare anuale, societatea nu isi ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare
pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilantului.
Un exemplu de eveniment ulterior datei bilantului care nu conduce la ajustarea
situatiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piata a valorilor mobiliare, in intervalul
de timp dintre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru
emitere.
Daca societatea primeste, ulterior datei bilantului, informatii despre conditiile ce au existat la
data bilantului, trebuie sa actualizeze prezentarile de informatii ce se refera la aceste conditii, in
lumina noilor informatii.
Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor
financiare anuale sunt semnificative, neprezentarea lor ar putea influenta deciziile economice ale
utilizatorilor. In consecinta, societatea trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare
categorie semnificativa de astfel de evenimente ulterioare datei bilantului:
a) natura evenimentului; si
b) o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu
poate sa fie facuta.

Procedura privind recunoasterea evenimentelor ulterioare care conduc la ajustarea


situatiilor financiare

Tratamente contabile:
Ipoteza. Societatea detine in sold, la sfarsitul exercitiului financiar N, creante in suma de
2.500.000 lei. Nu au fost necesare ajustari pentru deprecierea creantelor, neexistand indicii in
acest sens. In termen de doua luni de la data de sfarsit a exercitiului financiar, dar inainte de
data la care situatiile financiare sunt autorizate pentru emitere, se obtine informatia potrivit
careia pentru unul dintre clienti s-a inceput procedura de faliment. Informatiile obtinute
conduc la concluzia ca respectiva creanta nu va mai putea fi incasata. Valoarea creantei in
discutie este de 100.000 lei.
Procedura de aplicare. Avand in vedere ca evenimentul a aparut dupa data de sfarsit a
exercitiului financiar dar inainte de data la care situatiile financiare au fost autorizate pentru
emitere, informatia astfel obtinuta va afecta situatiile financiare ale exercitiului financiar abia
incheiat, prin recunoasterea unei ajustari pentru depreciere, respectiv:
6814
Cheltuieli de exploatare privind
ajustarile pentru deprecierea

491
=

Ajustari pentru deprecierea

activelor circulante

100.000 lei

creantelor - clienti

In aceste conditii, noua inregistrare va conduce la diminuarea in bilant a creantelor clienti si,
concomitent, la diminuarea rezultatului exercitiului financiar N. Aceste modificari vor fi
reflectate si in notele la situatiile financiare.

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

30

Procedura privind recunoasterea evenimentelor ulterioare care nu conduc la


ajustarea situatiilor financiare
Tratamente contabile:
Ipoteza. La data de sfarsit a exercitiului finaniciar N, societatea detine o datorie pe termen
lung in suma de 100.000 EUR, pe care o evalueaza si o recunoaste in bilant utilizand cursul
de schimb de la data de sfarsit a exercitiului financiar. Pana la data la care situatiile financiare
au fost autorizate pentru emitere, moneda locala sufera o depreciere semnificativa in raport
cu moneda in care este contractat imprumutul (EUR), generand astfel o suma de plata,
raportata in moneda locala, semnificativ mai mare.
Procedura de aplicare. Valoarea datoriei, in lei, la data de sfarsit a exercitiului financiar
este reflectata corect, utilizand cursul de schimb valabil la acea data. Deprecierea aparuta
ulterior nu poate afecta nivelul datoriei nu poate determina modificarea in bilant, insa va fi
necesar a fi prezentate in notele la situatiile financiare cel putin urmatoarele
elemente:
- natura evenimentelor;
- o estimare a impactului financiar generat de deprecierea valorii monedei locale, in cazul de
fata diferenta dintre cele doua cursuri de schimb raportate la nivelul datoriei.

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

31

Terenurile cumparate in scopul construirii pe acestea de constructii destinate vanzarii, se


inregistreaza la stocuri si nu ca activ imobilizat.
In cazul in care un activ care a fost initial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru
construirea de ansambluri de locuinte destinate vanzarii, valoarea terenului se evidentiaza distinct
la stocuri, la valoarea de inregistrare in contabilitate. Daca terenul a fost reevaluat, concomitent
cu schimbarea naturii activului, rezerva din reevaluare corespunzatoare acestuia se transfera in
contul 1175 - Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
13.2.3. Imobilizari corporale - instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier
Elementele specifice activelor imobilizate de natura instalatiilor tehnice, mijloacelor de
transport, mobilerului sau a altor active imobilizate apartinand acestei categorii se supun in
totalitate regulilor generale prezentate la capitolul Imobilizari corporale - generalitati si se
trateaza in conformitate cu aceste reguli.

13.2.4. Investitii imobiliare


Contul 215 - Investitii imobilizare este utilizat pentru a urmari distinct investitiile
imobiliare.
Investitia imobiliara este proprietatea (un teren sau o cladire - ori o parte a unei cladiri sau ambele) detinuta (de proprietar sau de locatar in baza unui contract de leasing financiar)
pentru a obtine venituri din chirii, pentru cresterea valorii capitalului sau ambele.
Nu se recunosc in categoria investitiilor imobiliare, ci sunt considerate proprietati
imobiliare cele detinute pentru:
a) a fi utilizate in producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori in scopuri
administrative; sau
b) a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.
Exemple de investitii imobiliare:
a) terenurile detinute, in scopul cresterii pe termen lung a valorii capitalului;
b) terenurile detinute pentru o utilizare viitoare inca nedeterminata. Daca societatea nu a
hotarat daca va utiliza terenul fie ca pe o proprietate imobiliara utilizata de posesor, fie in
scopul vanzarii pe termen scurt in cursul desfasurarii normale a activitatii, atunci terenul este
considerat ca fiind detinut in scopul cresterii valorii capitalului;
c) o cladire aflata in proprietatea societatii (sau detinuta de societate in temeiul unui contract
de leasing financiar) si inchiriata in temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing
operational;
d) o cladire care este libera, dar care este detinuta pentru a fi inchiriata in temeiul unuia sau
mai multor contracte de leasing operational;
e) proprietatile imobiliare in curs de construire sau amenajare in scopul utilizarii viitoare ca
investitii imobiliare.
Exemple de elemente care nu sunt investitii imobiliare:
a) proprietatile imobiliare detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a
activitatii sau in procesul de constructie ori de amenajare in vederea unei astfel de vanzari,
de exemplu, proprietatile imobiliare dobandite cu scopul exclusiv de a fi cedate ulterior, in

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

73

viitorul apropiat, sau cu scopul de a fi amenajate si revandute. Acestea reprezinta, din punct
de vedere contabil, stocuri;
b) proprietatile imobiliare care sunt in curs de construire sau amenajare in numele unor terte
parti. Acestea reprezinta pentru societate servicii in curs de executie;
c) proprietatile imobiliare utilizate de posesor, incluzand (printre altele) proprietatile detinute
in scopul utilizarii lor viitoare ca proprietati imobiliare utilizate de posesor, proprietatile
detinute in scopul amenajarii viitoare si utilizarii ulterioare ca proprietati imobiliare utilizate
de posesor, proprietatile utilizate de salariati (indiferent daca acestia platesc sau nu chirie la
cursul pietei) si proprietatile imobiliare utilizate de posesor care urmeaza a fi cedate.
Proprietati detinute cu dublu scop
In cazul in care o proprietate include o parte care este detinuta pentru a fi inchiriata sau cu
scopul cresterii valorii capitalului si o alta parte care este detinuta pentru a fi utilizata la
producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau in scopuri administrative, daca aceste parti
pot fi vandute separat (sau inchiriate separat in temeiul unui contract de leasing financiar), este
necesar a fi contabilizate separat. Daca partile nu pot fi vandute separat, proprietatea
imobiliara constituie o investitie imobiliara doar in cazul in care o parte nesemnificativa este
detinuta pentru a fi utilizata la producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau in scopuri
administrative.
Dificultati in a determina daca o proprietate este investitie imobiliara sau
proprietate imobiliara
In cazul in care este dificil, prin natura activitatii complexe sa se determine daca o
proprietate este investitie imobiliara sau proprietate imobiliara, se apeleaza la un rationament
suplimentar, respectiv se determina nivelul serviciilor suplimentare.
Astfel, in cazul in care serviciile suplimentare reprezinta o componenta nesemnificativa a
contractului, activul este inregistrat ca investitie imobiliara.

Tratament contabil:
Societatea detine un imobil pentru a-l inchiria tertilor. Prin contract, proprietarul se obliga sa
sigure servicii de paza, intretinere si alte servicii specifice.
In acest caz, serviciile accesorii serviciului de inchiriere sunt nesemnificative in raport cu
valoarea contractului de inchiriere, iar activul se inregistreaza ca investitie imobiliara.

In cazul in care serviciile suplimentare reprezinta o componenta importanta a serviciului ca


intreg prestat tertilor, activul este inregistrat ca o proprietate imobiliara.

Tratament contabil:
Daca societatea are in proprietate si administreaza un hotel, serviciile furnizate oaspetilor
reprezinta o componenta semnificativa a intregului contract. Prin urmare, un hotel administrat
de proprietar reprezinta mai degraba o proprietate imobiliara utilizata de posesor decat o
investitie imobiliara.

Determinarea criteriilor de incadrare a unui activ in categoria investitiilor imobiliare sau a


proprietatilor imobiliare se face pe baza de rationament profesional. fiind necesar a se elabora

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

74

criterii astfel incat sa isi poata exercita in mod consecvent rationamentul, in conformitate cu
definitia investitiei imobiliare.
Transferul in sau din categoria investitiilor imobiliare se face daca si numai daca exista
o modificare a utilizarii, evidentiata de:
a) inceperea utilizarii de catre posesor, pentru un transfer din categoria investitiilor imobiliare
in categoria proprietatilor imobiliare utilizate de posesor;
b) inceperea procesului de amenajare in perspectiva vanzarii, pentru un transfer din
categoria investitiilor imobiliare in categoria stocurilor;
c) incheierea utilizarii de catre posesor, pentru un transfer din categoria proprietatilor
imobiliare utilizate de posesor in categoria investitiilor imobiliare; sau
d) inceperea unui leasing operational cu o alta parte, pentru un transfer din categoria
stocurilor in categoria investitiilor imobiliare.
De asemenea, este posibil transferul din categoria investitilor imobiliare in categoria
stocurilor in cazul in care intervine o modificare in utilizare evidentiata de demararea lucrarilor de
amenajare, in perspectiva vanzarii. Pe perioada de amenajare sunt adaugate costurile, iar la
receptia finala se procedeaza la transferul de la stocuri la investitii imobiliare, in vederea cedarii.
In cazul in care decide sa cedeze o investitie imobiliara fara amenajari suplimentare, societatea
continua sa trateze proprietatea imobiliara ca investitie imobiliara pana in momentul in care
aceasta este scoasa din evidenta. Daca societatea incepe procesul de reamenajare a unei
investitii imobiliare existente, in scopul utilizarii viitoare continue ca investitie imobiliara, atunci
proprietatea imobiliara ramane investitie imobiliara si nu este reclasificata drept proprietate
imobiliara utilizata de posesor in cursul reamenajarii.
13.2.5. Contracte de leasing
Imobilizarile corporale detinute in baza unui contract de leasing se evidentiaza in contabilitate
in functie de prevederile contractelor incheiate intre parti, precum si legislatia in vigoare.
Clasificarea contractelor de leasing in leasing financiar sau leasing operational se efectueaza
la inceputul contractului.
Contabilizarea contractelor de leasing se efectueaza tinand cont de fondul economic al
tranzactiei sau al angajamentului in cauza, si nu numai de forma juridica a contractelor.

Procedura clasificarii contractelor de leasing

Pentru ca un contract de leasing sa fie considerat leasing financiar trebuie sa se indeplineasca


cel putin una din urmatoarele conditii:
a) societatea de leasing transfera locatarului titlul de proprietate asupra bunului pana la
sfarsitul duratei contractului de leasing;
b) locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de mic in
comparatie cu valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila, astfel incat, la inceputul
contractului de leasing, exista in mod rezonabil certitudinea ca optiunea va fi exercitata;
c) durata contractului de leasing acopera, in cea mai mare parte, durata de viata economica
a bunului, chiar daca titlul de proprietate nu este transferat;

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

75

Furnizori de imobilizari

Conturi la banci in lei

Inregistrarea receptiei autoturismului:


2133
Mijloace de transport

167
=

Alte imprumuturi si datorii

110.000 lei

asimilate

Stingerea avansului prin diminuarea capitalului ramas de plata:


167
Alte imprumuturi si datorii

4093
=

asimilate

Avansuri acordate pentru

10.000 lei

imobilizari corporale

Evidentierea dobanzii de plata, in credit cont extrabilantier:


=

8051
Dobanzi de platit

10.965,76 lei

Inregistrarea primei facturi pentru rata scadenta (capital si dobanda):


167
Alte imprumuturi si datorii

asimilate
666
Cheltuieli privind dobanzile

404
Furnizori de imobilizari

404
Furnizori de imobilizari

3.666,67 lei

833,33 lei

Plata facturii catre societatea de leasing:


404
Furnizori de imobilizari

5121
Conturi la banci in lei

4.500,00 lei

Evidentierea dobanzii achitate, in debitul contui extrabilantier:


=

8051
Dobanzi de platit

833.33 lei

In mod similar se inregistreaza toate facturile pana la sfarsitul perioadei de leasing. La plata
ultimei rate, locatarul achita valoarea reziduala si obtine dreptul de proprietate juridica asupra
activului respectiv.

Inregistrarea facturii reprezentand valoarea reziduala:


167
Alte imprumuturi si datorii

asimilate

404
Furnizori de imobilizari

7.465,76 lei

Plata facturii reprezentand valoarea reziduala:


404
Furnizori de imobilizari

404
Furnizori de imobilizari

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

7.465,76 lei

78

stocurilor de produse

La inceputul perioadei urmatoare, se reia inregistrarea.


Inregistrarea scaderii din gestiune a valorii produselor in curs de executie la inceputul
perioadei urmatoare:
711
Venituri aferente costurilor

stocurilor de produse

331

6.000,00 lei

Produse in curs de executie

Tratament contabil:
Ipoteza. La sfarsitul lunii, societatea determina, pentru un proiect aflat in derulare,
nefinalizat, un nivel al costurilor realizate de 4.000 lei.
Procedura de aplicare.
Inregistrarea valorii la cost de productie a serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei:
712

332
Servicii in curs de executie

4.000,00 lei

Venituri aferente costurilor


serviciilor in curs de executie

La inceputul perioadei urmatoare, se reia inregistrarea.


Inregistrarea scaderii din gestiune a valorii serviciilor in curs de executie la inceputul
perioadei urmatoare:
712
Venituri aferente costurilor

serviciilor in curs de executie

332

4.000,00 lei

Servicii in curs de executie

14.2.3. Metode de evidenta a stocurilor


Contabilitatea stocurilor se tine prin metoda bazata pe Inventar permanent.
Inventarul permanent
In

conditiile

folosirii

inventarului

permanent,

in

contabilitate

se

inregistreaza

toate

operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a


stocurilor atat cantitativ, cat si valoric.

Tratament contabil:
Ipoteza. Ca exemplu, inregistrarea operatiunilor cu materii prime in cazul utilizarii
inventarului permanent se realizeaza astfel:
Procedura de aplicare.
Inregistrarea valorii la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la terti (se face
abstractie de TVA):
301
Materii prime

401
Furnizori

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

Valoare materii
prime

95

15. Politici contabile privind tertii


Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor entitatii in relatiile acesteia cu
furnizorii, clientii, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, entitatile afiliate, entitatile
asociate si entitatile controlate in comun, asociatii/actionarii, debitorii si creditorii diversi si
asigura inregistrarea operatiunilor privind cumpararile, respectiv livrarile de marfuri si produse,
serviciile prestate, precum si alte operatiuni similare efectuate.

15.1. Creante
Creantele fata de clientii pentru care, pana la finele lunii, nu au fost intocmite facturile se
evidentiaza distinct in contabilitate (contul 418 - Clienti - facturi de intocmit), pe baza
documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Tratament contabil:
Inregistrarea livrarilor de bunuri sau prestarilor servicii pentru care nu au fost emise facturi
(se face abstractie de TVA):
418
Clienti - facturi de intocmit

Conturi de venituri

Valoare livrare /
prestare

Inregistrarea facturii emisa ulterior (se face abstractie de TVA):


411
Clienti

418
Clienti - facturi de intocmit

Valoare livrare /
prestare

Cesiunea creantelor
Creantele preluate prin cesionare se evidentiaza in contabilitate la costul de achizitie (articol
contabil 461 - Debitori diversi = 462 - Creditori diversi). Valoarea nominala a creantelor astfel
preluate se evidentiaza in afara bilantului (contul 809 - Creante preluate prin cesionare).

Tratament contabil:
Ipoteza. Se preia de la o persoana juridica o creanta in valoare de 100.000 lei, costul de
achizitie fiind de 80.000 lei, suma care se si achita cedentului.
Procedura de aplicare.
Inregistrarea preluarii creantei, la costul de achizitie:
461
Debitori diversi

462
Creditori diversi

80.000 lei

In cazul in care cesionarul recupereaza de la debitorul preluat o suma mai mare decat costul
de achizitie al creantei fata de acesta, diferenta dintre suma incasata si costul de achizitie se

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

114

16. Politici contabile privind evaluarea activelor, datoriilor si


capitalurilor proprii. Ajustari de valoare

16.1. Generalitati privind evaluarile si ajustarile de valoare


Evaluarea reprezinta procesul prin care se determina valoarea la care elementele situatiilor
financiare sunt recunoscute in contabilitate si prezentate in bilant, respectiv bilantul prescurtat, si
in contul de profit si pierdere.
Ajustari de valoare inseamna ajustarile destinate sa tina cont de modificarile valorilor
activelor individuale, stabilite la data bilantului, indiferent daca modificarea este definitiva sau nu.
Potrivit reglementarilor contabile odata cu inventarierea patrimonoiului se realizeaza si procesul
de evaluare a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. In aceste conditii,
este necesar a se tine seama de:
- valoarea contabila a unui activ - valoarea la care acesta este recunoscut dupa ce se
deduc amortizarea acumulata, pentru activele amortizabile si ajustarile acumulate din depreciere
sau pierdere de valoare;
- valoarea de inventar a unui activ - valoarea contabila a activului, stabilita cu ocazia
evaluarii la inventariere, respectiv valoarea inscrisa in listele de inventariere.
Principiul prudentei
La intocmirea situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea trebuie realizate pe o
baza prudenta si, in special:
a) in contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
b) sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui
exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data
intocmirii acestuia;
c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere
sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe
seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si
pierdere.
Activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.
Totusi, exercitarea prudentei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive,
subevaluarea deliberata a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberata a datoriilor
sau cheltuielilor, deoarece situatiile financiare nu ar mai fi neutre si nu ar mai avea calitatea de a
fi credibile.

16.2. Evaluarea imobilizarilor necorporale si corporale


Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea
de inventar, stabilita de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizati, potrivit legii. Fac
obiectul evaluarii si imobilizarile in curs de executie.
In cazul imobilizarilor corporale si necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere,

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

125

evaluatorii autorizati, potrivit legii, sau personalul entitatii pot utiliza diferite metode de
evaluare (de exemplu:

metode bazate pe fluxuri de numerar). Pentru a stabili daca exista

deprecieri ale imobilizarilor corporale si necorporale, in afara constatarii faptice cu ocazia


inventarierii, pot fi luate in considerare surse externe si interne de informatii.
Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se efectueaza la cost, mai putin
amortizarea si ajustarile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind
valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare cumulata si orice pierderi din
depreciere cumulate. Ajustarile negative de valoare pot fi: ajustari permanente, denumite in
continuare amortizari, si/sau ajustari provizorii, denumite in continuare ajustari pentru depreciere
sau pierdere de valoare, in functie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustarii respective.

Tratament contabil:
Ipoteza. Pentru un utilaj supus procesului de inventariere, se constata o scadere de valoare
comparativ cu valoarea neta contabila, astfel:
- cost de achizitie: 50.000 lei;
- amortizarea cumulata, pana la data inventarierii: 20.000 lei
- valoarea justa determinata cu ocazia inventarierii: 25.000 lei
Inregistrarea deprecierii (depreciere reversibila) se face prin recunoasterea unei ajustari
pentru depreciere in valoare de 5.000 lei, astfel:
Procedura de aplicare.
Inregistrarea deprecierii - depreciere reversibila:
6813
Cheltuieli de exploatare privind
ajustarile pentru deprecierea

2913
=

Ajustari pentru deprecierea


instalatiilor si mijloacelor de

imobilizarilor

5.000 lei

transport

In cazul in care deprecierea ar fi fost ireversibila (determinata de exemplu de constatarea


unei degradari fizice), inregistrarea deprecierii va fi inregistrata ca o suplimentare de
amortizare.
Inregistrarea deprecierii - depreciere ireversibila:
6811
Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizarilor

2813
=

Amortizarea instalatiilor si

1.000 lei

mijloacelor de transport

Reluarea deprecierilor
Deciziile privind reluarea unor deprecieri inregistrate in conturile de ajustari au la baza
constatarile comisiei de inventariere. Pot exista si unele indicii ca o pierdere din depreciere
recunoscuta in perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporala sau corporala nu mai exista
sau s-a redus. Reluarea deprecierilor este aplicabila numai in cazul in care anterior a fost
inregistrata o depreciere reversibila.

Tratament contabil:
Ipoteza. Plecand de la exemplul anterior, in cazul utilajului pentru care s-a inregistrat o

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

126

depreciere reversibila, cu ocazia urmatoarei inventariei se considera urmatoarele:


- cost de achizitie: 50.000 lei;
- amortizarea cumulata, pana la data inventarierii: 30.000 lei
- valoarea justa determinata cu ocazia inventarierii: 22.000 lei
In acest conditii, valoarea justa este mai mare decat valoarea neta contabila, astfel ca
deprecierea anterior inregistrata ramane fara obiect si trebuie anulata.
Procedura de aplicare.
Anularea deprecierii - depreciere reversibila:
2913
Ajustari pentru deprecierea
instalatiilor si mijloacelor de

7813
=

Venituri din ajustari pentru

5.000 lei

deprecierea imobilizarilor

transport

Scoaterea din evidentele contabile a unui activ (prin vanzare, casare, cedare etc) impune
anularea unei eventuale deprecieri inregistrate pentru respectivul activ.

16.3. Evaluarea stocurilor


Activele de natura stocurilor se evalueaza la cost, mai putin ajustarile pentru depreciere
constatate. Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare. In cazul
in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar, valoarea
stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru
depreciere. Fac obiectul evaluarii si stocurile in curs de executie.
Valoare realizabila neta a stocurilor reprezinta pretul de vanzare estimat care ar putea fi
obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea
bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.

Tratament contabil:
Ipoteza. Analizand istoricul unui produs din depozitul de marfa, se constata ca este in stoc
de mai bine de un an si pentru care posibilitate de valorificare este redusa. Mai mult, pe piata
exista produse similare, cu caracteristici superioare, la preturi mai mici decat costul din
contabilitate al produsului inventariat. In baza informatiilor de pe piata, comisia de
inventariere propune diminuarea valorii stocului, astfel incat marfa sa fie recunoscuta la
valoarea probabila de vanzare, in conditiile actuale ale pietei. Valoarea stocului de marfa, la
cost istoric, este de 10.000 lei, iar valoarea de piata, in costuri curente, este de 6.000 lei,
motiv pentru care se va inregistra o depreciere de 4.000 lei, astfel:
Procedura de aplicare.
Inregistrarea deprecierii constatate:
6814
Cheltuieli de exploatare privind
ajustarile pentru deprecierea
activelor circulante

397
=

Ajustari pentru deprecierea

4.000 lei

marfurilor

O eventuala vanzare a stocului de marfa sau constatarea inexistentiei, ulterior, a conditiilor

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

127

care au condus la inregistrarea deprecierii va impune anularea deprecierii anterior


inregistrate, astfel:
Anularea deprecierii inregistrata:
397
Ajustari pentru deprecierea

7814
=

marfurilor

Venituri din ajustari pentru

5.000 lei

deprecierea activelor circulante

16.4. Evaluarea Creantelor si datoriilor


Evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare
sau de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si
valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru
deprecierea creantelor.
Pentru creantele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

Tratament contabil:
Ipoteza. La data de 31 decembrie 2015, cu ocazia inventarierii, se constata existenta unei
datorii neachitate in suma de 12.380 lei pentru care exista un proces deschis de creditor.
Avocatii societatii, analizand starea curenta a procesului, estimeaza ca procesul va fi pierdut.
Mai mult, furnizorul ar putea obtine, daune de 10.000 lei, probabilitatea de a le obtine fiind de
80%. Comisia de inventariere propune inregistrarea daunelor datorate furnizorului pentru
suma de 8.000 lei. Inregistrarea in contabilitate se face prin formula contabila:
Procedura de aplicare.
Inregistrarea provizionului pentru litigii:
6812
Cheltuieli de exploatare privind

provizioanele

1511
Provizioane pentru litigii

8.000 lei

Plata sumelor in urma procesului sau scutirea de la plata acestor sume vor lasa provizionul
fara obiect si vor impune anularea acestuia:
Anularea inregistrarii provizionului pentru litigii:
1511
Provizioane pentru litigii

7812
Venituri din provizioane

8.000 lei

Tratament contabil:
Ipoteza. La data de 31 decembrie 2015, cu ocazia inventarierii, se constata existenta unei
creante neincasate in suma de 12.380 lei, pentru care a fost depasita scadenta. Creanta a
fost inregistrata in contabilitate la data de 20 ianuarie 2015. Conform informatiilor publice, se
identifica faptul ca partenerul in cauza este in lichidare. Analizand situatia patrimoniala a

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

128

17. Politici contabile privind provizioane

17.1. Generalitati privind provizioanele


Rolul provizioanelor
Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la
data bilantului este probabil sa existe sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce
priveste valoarea sau data la care vor aparea.
Recunoasterea provizioanelor
Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:
- societatea are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.
Evaluarea provizioanelor
Determinarea valorii de inregistrare a unui provizion trebuie sa se faca in baze celei mai bune
estimari a cheltuielilor probabile sau, in cazul unei obligatii, a sumei necesare pentru stingerea
acesteia. Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care
societatea ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru
transferarea acesteia unei terte parti la acel moment. Ca urmare, provizioanele nu pot depasi din
punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului.
Provizioanele trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si cheltuielile estimate.

Tratament contabil:
Ipoteza.
Constituirea unui provizion se realizeaza prin intermediul contului 6812 - Cheltuieli de
exploatare privind provizioanele, in contrapartida cu contul aferent provizionului constituit,
astfel:
Procedura de aplicare.
Inregistrarea provizioanelor constituite:
6812
Cheltuieli de exploatare privind

provizioanele

151X
Provizioane ...

Valoare
provizion

Contul inlocuieste in prezentul exemplu pe oricare dintre urmatoarele conturi:


- 1511. Provizioane pentru litigii
- 1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor
- 1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de
acestea
- 1514. Provizioane pentru restructurare
- 1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare
- 1516. Provizioane pentru impozite
- 1517. Provizioane pentru terminarea contractului de munca

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

130

20. Politici si proceduri contabile privind asocierea in participatie


Evidenta asocierii in participatie se va organiza atat la nivelul asocierii, cat si in contabilitatea
fiecarui coparticipant cu ajutorul contului 458 - Decontari din operatiuni in participatie, analitic
distinct pe fiecare coparticipant.
Societatea care conduce evidenta asocierii in participatie va tine evidenta si va intocmi
balanta de verificare distincta de cea corespunzatoare activitatii proprii.
In ceea ce priveste imobilizarile corporale si necorporale puse la dispozitia asocierii, acestea
vor ramane cuprinse in evidenta contabila a celui care le detine in proprietate.
Cheltuielile

si

veniturile

determinate

de

operatiunile

asocierilor

in

participatie

se

contabilizeaza distinct de catre unul din asociati, conform prevederilor contractului de asociere.
La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi se transmit
pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie. La
data bilantului, bunurile de natura stocurilor, creantelor, disponibilitatilor, precum si a datoriilor
asocierii in participatie, se inscriu in situatiile financiare anuale ale asociatului care conduce
evidenta asocierii.
Documentul in baza caruia se transmit cheltuielile si veniturile catre asociati va fi Decontul
pentru operatiuni in participatie.
Documentul va fi utilizat ca document pe baza caruia se deconteaza cheltuielile si veniturile
realizate din operatiuni in participatie, precum si sumele virate intre coparticipanti si se va
intocmi de catre unitatea care tine contabilitatea asocierilor in participatie, lunar, in doua
exemplare, pe fiecare coparticipant, cu veniturile si cheltuielile ce revin acestuia, pentru
inregistrarea in contabilitatea proprie, potrivit cotelor prevazute in contractele de asociere
incheiate. Cheltuielile si veniturile vor fi grupate pe conturi din clasele de conturi de cheltuieli
si venituri, potrivit planului de conturi general aplicabil.
In decont se inscriu si alte transferuri, reprezentand valoarea mijloacelor banesti, a profitului
realizat, amortizarea mijloacelor fixe si alte sume rezultate din operatiunile in participatie.
Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:
- denumirea unitatii emitente si destinatare; codul de identificare fiscala; sediul (localitatea,
str., numar); judetul;
- denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
- numarul curent; simbolul contului debitor/creditor; denumirea contului creditor pentru
cheltuielile si sumele transmise; denumirea contului debitor pentru veniturile si sumele
primite; valoarea transmisa conform contractului de asociere in participatie;
-

semnaturi:

conducatorul

unitatii,

inclusiv

stampila,

conducatorul

compartimentului

financiar-contabil.
Transferul veniturilor si cheltuielilor se inregistreaza prin efectuarea de inregistrari contabile
conform exemplului de mai jos:

Tratament contabil:
Ipoteza. Intr-o asociere in participatie, societatea desemnata cu efectuarea contabilitatii
(asociatul principal) inregistreaza urmatoarele venituri si cheltuieli strict legate de activitatea
asocierii:

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

142

- venituri din vanzarea marfurilor: 200.000 lei, venituri din dobanzi: 200 lei, cheltuieli privind
marfurile: 120.000 lei, cheltuieli cu chiriile: 12.000 lei, cheltuieli materiale: 2.000 lei,
cheltuieli cu salariile personalului: 20.000 lei, cheltuieli cu asigurarile sociale: 4.576 lei (din
care: asigurari sociale: 3.160 lei, asigurari de sanatate: 1.040 lei, somaj: 100 lei, fond de
garantare: 50 lei, fond de risc: 56 lei, fond de sanatate: 170 lei), amortizari: 2.300 lei.
Cotele de participare sunt: 75% asociatul principal si 25% asociatul secundar.
Procedura de aplicare. In contabilitatea asociatului principal (transferul se realizeaza
pentru cota de 25% aferenta contributiei asociatului secundar):
Inregistrarea transferului veniturilor:
458
%

Decontari din operatiuni in

50.050 lei

participatie
707

50.000 lei

Venituri din vanzarea marfurilor


766

50 lei

Venituri din dobanzi


Inregistrarea transferului cheltuielilor:
458
Decontari din operatiuni in

40.219 lei

participatie
607
Cheltuieli privind marfurile

30.000 lei

604
Cheltuieli privind materialele

500 lei

nestocate
612
Cheltuieli cu redeventele,

3.000 lei

locatiile de gestiune si chiriile


641
Cheltuieli cu salariile

5.000 lei

personalului
6451
Cheltuieli privind contributia

804 lei

unitatii la asigurarile sociale


6452
Cheltuieli privind contributia
unitatii pentru ajutorul de

37,5 lei

somaj
6453
Cheltuieli privind contributia
angajatorului pentru asigurarile

302,5 lei

sociale de sanatate
6811

575 lei

Cheltuieli de exploatare privind

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

143

21. Politici contabile privind veniturile

21.1. Generalitati privind veniturile


Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei
contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se
concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale
actionarilor.
Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand se poate evalua in mod
credibil o crestere a beneficiilor economice viitoare legate de cresterea valorii unui activ sau de
scaderea valorii unei datorii. Recunoasterea veniturilor se realizeaza simultan cu recunoasterea
cresterii de active sau reducerii datoriilor (de exemplu, cresterea neta a activelor, rezultata din
vanzarea produselor sau serviciilor, ori descresterea datoriilor ca rezultat al anularii unei datorii).
In categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume
propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse.
Venituri din activitati curente
Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de societate, ca parte integranta a
obiectului sau de activitate, precum si activitatile conexe acestora. Veniturile din activitati curente
se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi: vanzari, prestari de servicii, comisioane, redevente,
chirii, subventii, dobanzi, dividende.
Castiguri
Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat
din activitatea curenta, dar nu difera ca natura de veniturile din aceasta activitate. In contul de
profit si pierdere, castigurile sunt prezentate, de regula, la valoarea neta, exclusiv cheltuielile
aferente, la elementul Alte venituri din exploatare.
Sume care nu se contabilizeaza ca venituri
Sumele colectate de societate in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de
agent, comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din activitatea
curenta, chiar daca din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata persoanele care actioneaza
in nume propriu sunt considerate cumparatori revanzatori. In aceasta situatie, veniturile din
activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
Contabilitatea veniturilor
Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, astfel:
a) venituri din exploatare; si
b) venituri financiare.

21.2. Venituri din exploatare


Structura veniturilor din exploatare

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

146

22. Politici contabile privind cheltuielile

22.1. Generalitati privind cheltuielile


Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei
contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se
concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea
acestora catre actionari.
Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand se poate evalua in
mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui
activ sau de o crestere a valorii unei datorii. Recunoasterea cheltuielilor are loc simultan cu
recunoasterea cresterii valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor (de exemplu, drepturile
salariale angajate sau amortizarea echipamentelor).
Cheltuielile societatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru:
- consumuri de stocuri si servicii prestate, de care beneficiaza societatea;
- cheltuieli cu personalul;
- executarea unor obligatii legale sau contractuale etc.
Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a
desfasurarii activitatii curente a societatii. Acestea nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli.
In cadrul cheltuielilor exercitiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele,
amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.
Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, astfel:
a) cheltuieli de exploatare;
b) cheltuieli financiare.

22.2. Cheltuieli aferente activitatii de exploatare


Cheltuielile de exploatare cuprind:
- cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile; costul de achizitie al obiectelor de
inventar consumate; costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra
cheltuielilor; contravaloarea energiei si a apei consumate; valoarea activelor biologice de
natura stocurilor; costul marfurilor vandute si al ambalajelor;
- cheltuieli cu serviciile executate de terti, redevente, locatii de gestiune si chirii; prime de
asigurare; studii si cercetari; cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori);
comisioane si onorarii; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si
personal; deplasari, detasari si transferari; cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii,
servicii bancare si altele;
- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli cu
personalul, suportate de entitate);
- alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului inconjurator,

EXEMPLU SRL - Manual politici si proceduri contabile

151

S-ar putea să vă placă și