Sunteți pe pagina 1din 8

Cererea şi oferta agregată

Cererea agregată reprezintă totalitatea cheltuielilor agregate pe care agenţii e


conomici intenţionează să le efectueze într-o anumită perioadă, în raport cu ven
iturile agregate şi nivelul general al preţurilor. Oferta agregată reprezintă ca
ntitatea totală de bunuri economice disponibile pentru vânzare într-o economie n
aţională, în funcţie de nivelul general al preţurilor, într-o anumită perioadă.
Se face diferenţă între oferta agregată pe termen scurt (OATS) şi oferta agregat
ă pe termen lung (OATL). La OATS se consideră că în perioada de referinţă capaci
tatea de producţie instalată nu se modifică. Echilibrul macroeconomic este dat d
e intersecţia dintre curba cererii agregate şi curba ofertei agregate pe termen
scurt.
Cererea şi oferta agregată P CA OATL OATS
inelastică PO elastică O VNO VN
P0 – reprezintă nivelul general al preţurilor de echilibru. VN0 – reprezintă ven
itul naţional de echilibru (ceea ce s-a produs s-a şi cumpărat).
1
OATS – ofertă agregată pe termen scurt. CA – cererea agregată. Modificarea cerer
ii agregate (CA) P OATS
CAo
CA1
CA3 CA2
O
VN
Observaţii: considerăm două modificări ale cererii agregate: CA0 – CA1 şi CA2 –
CA3; oferta agregată pe termen scurt (OATS) rămâne neschimbată; efectele modific
ării CA depind de zona de intersecţie astfel: o în situaţia în care CA evoluează
de la CA0 – CA1 se observă o creştere importantă a VN şi o creştere nesemnifica
tivă a nivelului general al preţurilor, deoarece OATS este elastică. o în extrem
a stângă OATS este perfect elastică şi ca urmare nu se modifică nivelul preţuril
or. o în situaţia în care CA evoluează de la CA2 – CA3 se observă o creştere foa
rte redusă a VN şi o creştere semnificativă a nivelului general al preţurilor (i
nflaţie puternică), deoarece OATS este inelastică (în extremis este perfect inel
astică). o în extrema dreaptă OATS este perfect inelastică şi ca urmare VN nu va
riază.
2
Modificarea ofertei agregate pe termen scurt (OATS) P OATS0 OATS1
CA O VN
Observaţii: considerăm o modificare a OATS (OATS 0 – OATS 1), CA rămâne constant
ă; se observă modificarea în acelaşi sens a VN şi o modificare în sens contrar a
nivelului general al preţurilor (dacă OATS creşte rezultă o creştere a VN şi o
scădere a nivelului preţurilor).
Decalajele venitului naţional
Evaluare efectelor modificării cererii şi ofertei agregate asupra echilibrului v
enitului naţional (VN) are loc în funcţie de venitul naţional potenţial. Venitul
naţional potenţial (VN*) este nivelul maxim al venitului naţional obţinut în co
ndiţiile în care factorii de producţie din economia naţională sunt utilizaţi la
niveluri optime. Utilizarea optimă a factorilor de producţie este determinată de
condiţiile de maximizare a profitului. Diferenţele dintre venitul naţional real
izat (VNR) şi venitul naţional potenţial (VN*) se numesc decalaje ale venitului
naţional. Există două tipuri de decalaje: Decalaj recesionist – apare atunci cân
d VNR este mai mic decât VN*. Decalaj inflaţionist – apare atunci când VNR este
mai mare decât VN*.
3
Decalaj recesionist (VNR < VN*) OATL OATS
P
CA
O
VNR decalaj recesionist
VN*
VN
Decalaj inflaţionist (VNR > VN*) OATL OATS
P
CA
O
VN* decalaj inflaţionist
VNR
VN
4
Ajustarea decalajului recesionist prin CA P OATL OATS
P1 P0
CA1
CA0 VNR VN* VN
O Observaţii:
Ajustarea se poate realiza printr-o politică macroeconomică de stimulare a cerer
ii agregate, prin creşterea cheltuielilor bugetare (achiziţii guvernamentale, co
nsum guvernamental, investiţii).
Ajustarea decalajului recesionist prin OATS P OATL OATS0 OATS1
P0 P1 O Observaţii: Ajustarea se poate realiza printr-o politică de stimulare a
OATS. În acest sens, guvernul poate influenţa OATS prin acordarea de subvenţii ş
i prin reducerea fiscalităţii. Scopul unei astfel de politici macroeconomice est
e de a stimula oferta şi implicit creşterea economică. VNR VN* CA0 VN
5
Ajustarea decalajului inflaţionist prin CA P OATL OATS
P0 P1 O Observaţii: Ajustarea presupune diminuarea cererii agregate (de la CA0 l
a CA1). Dacă ajustarea nu se realizează de la sine, statul poate intervenii prin
tr-o politică macroeconomică menită să descurajeze cererea agregată, de exemplu
o politică bugetară austeritate (reducerea cheltuielilor bugetare). Ajustarea de
calajului inflaţionist prin OATS P OATL OATS1 OATS0 VN* VNR CA0 CA1 VN
P1 P0 CA
O Observaţii:
VN*
VNR
VN
Ajustarea presupune diminuarea ofertei agregate pe termen scurt (de la OATS0 la
OATS1). Dacă ajustarea nu se realizează de la sine, statul poate intervenii prin
tr-o politică macroeconomică menită să descurajeze oferta agregată pe termen scu
rt, prin creşterea fiscalităţii.
6
Ajustările
venitului
naţional
demonstrează
stabilitatea
echilibrului
macroeconomic pe termen lung. Din înlănţuirea în dinamică a apariţiei şi ajustăr
ilor decalajelor recesioniste şi inflaţioniste rezultă fenomenul ciclităţii econ
omice.
7