Sunteți pe pagina 1din 3
ANEXA nr. lA la normele metodologice - Formular pentru persoane fizice - CERERE pentru afisarea
ANEXA nr. lA
la normele metodologice
- Formular pentru persoane fizice -
CERERE
pentru afisarea ofertei de vdruare a terenului
Judelul/locali
Nr. unic de inregistrare al ofertei de vdnzare din Registrul
Primaria (.) tA
o ///a"a'
Semndtura
lui care primeqto oferta de vdnzare
(*)
SdmatA doamnd primar/Stimate domnule primar,
;x
I
SubsemnatuVSubsemna
BANCIU CIPRIAN
76020202262
ROMANIA
- -i F;i ;;-;;;i;iriiJ i;; i"l;li,i""- - - - - - ' judetuv lara
ARAD
str.
ALE. SATURN
",.";a;i;;;6i-
- - "" nr
10
,bl
A13 ,SC
,"p --Lll - _, judeful/sectorul
-"
,€t
-
ARAD
ROMANIA
,tara
fa;<
,e-mail,
-_-
ROMANA , starea civild
, cetatenia
3.(**) regedinta in Romdnia (daci este cazul):
localitatea
,str
nr.
bl
,€t
dp
, judelul/sectorul
,codul postal
,telefon
, fax
,e-mail
4.(***) Prin
(numele gi prenumele)
CNP/CIF
in calitate de
conforn
,localitatea
;j;a;ilt;;;i;;J------"''-- ,codurpostar --* -'-i;i;l;;'br -""'-'-''''"'i;;"""'"t ""'"lki---
avdnd in vedere dispoziliile Legii nr. 17 12014 privind unele misuri de reglementare a vdnzirii-cumpdrdrii terenurilor
agricole situate in extravilan gi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societaillor comerciale ce deJin in
administrare terenuri proprietate publicd gi privatd a statului cu destinaJie agricold 9i infiintarea Agen{iei Domeniilor
Statului, cu modificdrile ulterioare, solicit prin prezenta cerere afigarea ofertei de vdnzare anexat6, in termenul prevdzut
de Lesea nr.1'712014. cu modificdrile ulterioare.
Am cunogtinld despre existenla urmdtorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempJiune asupra ofertei mele
de vdnzare'.
1 .Din categoria
"coproprietari"
2.Din categoria "arendagi"
' -i :bfi -cati€o;il ;; b;dfi idtari vecin i"
4.Statul romdn, prin Agenlia Domeniilor Statului.
n'l -, ,J n Declar cd sunt proprietar al terenului in suprafald de r ,
n'l -, ,J n
Declar cd sunt proprietar al terenului in suprafald de
r
, ha situat in
situat in extravilanul localitdtii
CURTICI
identificat cu numdr
cadastral
304389
,inscris
in carlea funciard nr
304389
a localitdlii
,9.|]_BI_l
Cl
care face obiectul ofertei de vdnzare.
Declar cd:
- terenul face obiectul unor
litigii
sau aunei
proceduri de executare silita: Da
LJ*"|_J
- terenul este grevat de sarcini: nal
lNul I
am cunogtinli 9i am respectat prevederile art. 4 aln. (2) din Legea nr. 1712014, cu modihcarile ulterioare. cu orivire la
instr6inarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.
penal, cu modificdrile gi
Y ilnziior I lmputerni c it,
r.4.N.
.q4N.qt v. g l?.8
.f .1.9 B ! t!
(numele gi prenumele in clar)
Semndtura
3ro. I o. J-o/{
NOTE:
Cdmpurile notate cu (+) sunt obligatoriu de completat.
Cdmpurile notate cu (**) se completeazd de cdtre cetdlenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt
parte la Acordul privind Spaliul Economic European (ASEE) sau ai ConfederaJiei Elveliene.
C6mpurile notate cu (*) se completeazd de cdtre proprietar.
Cdmpurile notate cu (***) se completeazd de catre imputernicit. in acest caz, prezintd documentele doveditoare a
calitdlii de imputernicit.
* I ) - copie a BI/CI aUa vdnzifiorului persoand fizicd sau o copie a pagaportului pentru vdnzdtorul persoand fizicd, cu
domiciliul in strdindtate;
- copie legalizatd a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vdnzare (dupa caz: contract de
vAnzare-cumpdrare, contract de donaJie, proces-verbal de predare-primire, sentinla/decizie civil6 delinitivd gi
irevocabild, titlu de proprietate, certificate de mogtenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele
asemenea);- extras de carte funciard de informare insofit de extrasul de plan cadastral de carte funcia.rd al imobilului, in
sistem de coordonate Stereografic 1970, dacd este cazul;
- in caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegaliei, precum gi o copie a BI/CI alr'a imputernicitului
persoani fizicd sau o copie a pagaportului pentru imputernicitul persoand frzicir cu domiciliul in strdin[tate:
- alte documente doveditoare, dupd caz.
AI{EXA IIR ]-B Ia normele metodologice OFERTA DE VAI,IZARE TEREN Subsemnatul/Subsemnara'), BANCIU ClpRlAN FLORIN
AI{EXA IIR
]-B
Ia normele metodologice
OFERTA DE VAI,IZARE TEREN
Subsemnatul/Subsemnara'),
BANCIU ClpRlAN FLORIN
r_\TD
'
11q.q2.9?g?2.9.?.1
,;;#';;;;;
;;";;il;i;;;"-il,
i;;;Il;;;;;
ARAD
,srr
ALE. SATURN
---
nr.
10
,bl_
A13
,sc
E
,ap
j;A;U;i7;;;-C;;r -'
13
ARAD
,€t '--
"u;i--;;;l;i'-"."
'--- '-- '*o
;_;;ir-"
/ vvss4
N
, tel-
0 754242134
vand teren agricol si-tuat in extravilan, in suprafata de
nrafrrl
da
2050 (DOUAMilCtNCtZECt)
-' -'
- - -'
-
-
condi r i i 1;";;' ;;;;;;;-';;;;-
;;;;;;;i;
;'
Date privind identificarea
terenului
Infornatii
privind amplaeamentul terenului
Categoria
Ora€u1/
Suprafata
Nurnar
Nunar calte
de
Nunar
Nurnar
Specificare
(ha)
eomuna/
(*)
foloainta
cadaEtral
funciara (**)
tarla/1ot
parcela
Obe.
Judetul
(**)
(**)
(**)
(*)
Se completeaza de
UUK I IGI
catre vanzator
0,10
304389
304389
200
843tt2t20
ARABIL
Verificat
primarie t)
CunoscAnd c5 fafsul
in declara!ii
se
pedepsegte conform
Legli nr
2g6/2009
privind
Codul pena1, cu
modificdrile
gi complet5rife ulterioare,
decfar
cd datel-e sunt rea]e,
corecte
gi
complete.
\/Anzif
arlimnrrra--i
t-
^i
BANCIU CIPRIAN FLORIN
(numele gi prenumefe 1n clar)
Semndtura
L.S.
'--Data
NOTE: - CAmpurile notate cu - n udr[purf-Le I ^ ^^!^! notaEe cu ^-^,,-l
NOTE:
- CAmpurile notate
cu
-
n
udr[purf-Le
I
^
^^!^!
notaEe
cu
^-^,,-l
(*) sunt obl-igatoriu de completat. (**) se completeazi in cazul in care sunt cunoscute inforrnatiil-e.
(*) sunt obl-igatoriu de completat.
(**) se completeazi in cazul in care sunt cunoscute inforrnatiil-e.
1) Se completeazd numefe qi prenumele proprierarufui terenului 2) Se va completa in cifre gi
1) Se completeazd numefe qi prenumele proprierarufui
terenului
2) Se va completa in cifre
gi lirere.
?) Qa namnlafarr5 categoria de fofosin!5 a terenurilor agrico]e situate in extravifan productiwe, care sunt:
?) Qa namnlafarr5
categoria
de fofosin!5
a terenurilor
agrico]e
situate
in
extravifan
productiwe,
care sunt:
arabiJ-e,
vilfe,
livezile,
pepinierele
viticofe,
pomicole,
planta!ij-l-e
de hamei gi
duzi,
ni<rrnila
rinafala,
serele,
solarele,
risadnl!ele
qi
altele
asemenea,
cele
cu vegetatie
forestierE,
d:ci
nrr
f:n
nrrra
Ls
Air
urrr dlltenaJamente-Le ^rr--r^^
rm^--i-m^hf^r^
silvice,
pEsunile
impddurite,
cele
ocupate cu construc!ii
5i
instal:tii
rr-
qrlrvavvLerrrr-vef
:orozootchnica
rmon:iizila
-'ile
piscicole
^ic^i^^t^
9i
-i
de inbundt5!iri
funciare,
---.^--^
drumurile
tehnologice
^^.*L.,-xrx+r-r
qi do awnl^:l-:ra
eqricolS'
platformele
gi
spa!iile
de depozitare
care
servesc
nevoifor
produc!iei
agricole
gi
terenurile
neproductive
care pot
fi
amenajare gi
fofosjre
pentru
produc!ia
agricold.
4) Se compLeteazE cu "X" rubricite
in
care
informa!iiIe
pot
fi
comparaLe cu datele
din
Registrul
agricol,
evidentere
fiscare,
evidenfele
de stare
civil5,
artefe
asemenea.