Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA

JUDETUL ARAD

Consiliul L,ocal al Orasului Curtici


Orasul Curtici /Pirnada Orasului Curtici
Str. Primariei nr. 47; tel.:0257 .464.004; fax: 0257 .464.130; e-mail:

Nr.

17396 /30.10.2015

Consiliul Local al Orasului Curtici, l?dmaria Orasului Curtici:


In temeiul Hotararii de Consiliu Local, nr. 1,82128,1.0.2015 privind aprobarca de principiu
de catre Consiliul Local al Orasului Curtict a intocmirii Documentatiei de concesiune'
in vederea concesionari,i prin licitaue publica a spatiului inscris in CF 302883 nr' top
sa se
302gg3 - C2 - Hala Agioaliment^ra P+E,, documentatie in baza careia trebuie

anuntr-rl de
intocmeasca urmatoarele: caietul de sarcini, fisa de date, clauzele contractuale,
licitatie, organrzarea licitatiei, procesul verbal al sedintei de deschrdere intermediar si de
atribuire, raspunsul la solicitarile de clarrltcan ale operatorilor si raspunsul Ia contesta.ti-i'

juridice,
accesul operatoriior economi cl autonzati in prestarea de servicii
juridice;
avocati sau societati profesionale la achizitta publica de servicii
conuactantd
,,. i6, alin. (1) din OtJG 34/2006 ,,In cazul in care autoritatea
.
1
:.-^1--.-^ aatribiue un contract ce are c obiect
anexa nr. 2B, (in s eta noastra servicii juridice) atunci obliga,tra de a aplic^ prezent^
sau
ordonanli de urgengd. se impune numai pentru contracte a cdt;or valoare este mai mare
de fwrnizare sau de se:rvicii
egala cu cea prcvdzutd.lu art. 57 altn. (2) (ualoarea contractului
n'n) 9i se
este mai mare sau egala decat echiva,lentul in lei a sumei de 130.000 E'URO
ltmtteazd.la prevede rtle art.35-38 9i art, 56 din OUG 3412006 (...)";
masura
- in aplica rru, urt. 291 drn O.U.G. m. 3412006, actualiz^t^ c re stipuieaza c ,,(.. ')In
in care prezent^ ordonanta de urgenta nu prevede altfel, sunt apLicabile drspo zitttle drelltulu
nu se poate rcaltza
comun i. . .)" interpretandu-se ca-apelareu L pr.rr.derile Noului Cod Civil
afe:rente,
discdmrnatoriu, fund aplicabile atat normele cu caracter de regula cat si exceptiile

- nerestrictionand

rfiarnte

zl

prczent2.

SOLICITARE, DE OFERTE DE PRET,

pentru prestarea activitatilor juridice identificate in prezent^, sub rezerva indepliruflr


urmatoarelor conditii minime:
juddice trebuie:
1. pentru acceptarea de catre achizttor a ofertelor prestatorul serviciilor
ale
- sa prezint".u rrrrn^re ^ activitatii desfasurat: minim 3 contracte de prestari servicii
carorobiect il reprezinta intocmirea documentatiei de concesiune conform cerintelor
al caror
mentionate in preambulul solicit aii/rninim 3 contracte de prestari servicii in
obiect se fegaseste printre altele si intocmirea documentatiei de concesiunel
.

corespundd stafldardelor pi performangelor din domeniul asupra caruia


faspundefea
se efectue iza prestafea, executafea necofesp rnzatoafe a acestofa angrenandu-l
in limrta daunelor produse din culpa p'roprie;

- serviciile prestate

sX

ROMANIA
JUDETUL ARAD
Consiliul Local al Orasului Curtici
Orasul Curticii /Ptiln-:,aria Orasului Curtici
Str. Primariei nr. 47 tel.:0257.464.004; fax: 0257.464.L30; e-mail:
s

ec re

ztrlailA Dflfirarl ac u rtlcl. ro

De ia data depunedi ofertei sunt consiclerate asumate de catre prestatorul serviciilor jur-idice
toate cerintele minim impuse, acestea (conditiik ofertei n.n), fiind parte componerta.
^
contractului incheiat intre partiie contractante dupa declararea corespunzatoare a ofertei
prestatorului.

In cazul nerespectiru de citrc prestatorul de servicii juridice a condiprlor minimc


pr:in specificaprle din oferta depus,a, ace stea vor fi re spinse considerate

solicitate

c^

fiind

necorespu nzdtoare s au inaccep tabiie.

2. Criteriul de atribuire al contractului.

Criteriul de atribuire este: prepl cel mai scizut, sub fezern^ depunerii unei

oferte

conforme cu cedntele autoli.tatr contractante.

3. Cahtatea serviciului prestat.


Raspunderea juridica pentru prestarea

in

condiur de calitate

si

specialitate, apartlne

prestatorului.

4. Obligatii in sarcina prestatorului:

Intocmirea documentatiei dc concesiunc, respecuv Caietulur de Sarcini, Iiisei dc datc,


clauzelor contractuale, anuntului de Licttatie, org^nrzarea licitatiei, procesului verbal al
sedintei de deschidere intermediar si de atribuire, raspunsul la solicitanle de clartlcan ale
operatorilor si raspunsul la contestatii, in vederea concesionarii prin licitatie publica a
spatiului inscris in CF 302883 nr. top 302883-C2 - Hala Agroaliment^r^ P+E in
conformitate cu OUG n.5412006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietatr'publica;
Pretul ofertcior ce se vor depune pentru intocmirea documentatie de concesiune in vetferea
concesionarLi prin licitatie publica a spatiului inscris in CF 302883 nr. top 302883-C2 - lH.zla'
-IVA.
Agroaliment2lra P+E, vor fi csptimate in lei exclusiv
Neprezentarea ofertei in forma prezefltata ori lipsa continutului unor documente cerute in
Dfezenta va conduce la considefafea of'ertei ca si neconforma.

Ofertele

se clepun

la sediul Primariei Crrasului Curtici panala data de 1,1,.1'1'.2015'

Informatii suplimentare sc pot obtine de la Directia Economica a Orasului Curtici, respectiv


director economic doamna Ana Cucu, telefon 0257 464 004.
Orasul Curtici
prin Primar,
A. Anitei Nicolae