Sunteți pe pagina 1din 1

t7..

):\

MINISTERUL JUSTITIEI

.i" ',,
r,l

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI


OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUT de pe lAngI TRIBUNALUL OLT

",]."..i

.\tlrcsr: Slatina, Str. (ieorge Poboran nr'.2. ('od poqtal 2J0083;'I'clcfon: + 4 0249..1J1.299; l'nr: *4 02.19.4J3.102:
\\'cbsite: $tlll.onrc.ro; E-nrail: orcot,'/r'ot.onrc.ro;(lod dc tdcntificare [.iscala: lJ9.l209l:

CERTIFICAT CONSTATATOR
emis in temeiul art. l7t alin. (l) lit. b) din Legca nr. 3Sg 12004
privind simplificarea formalititilor la inregistrarea persoanelor fi zice,
asociatiilor familiale 9i persoanelor juridice, inregistrarea fiscali a acestora,
precum gi la autorizarea functioniirii persoanelor juridice,
cu modificirile qi completirile ulterioare,
eliberat in baza declaraJiei pe propria rispundere inregistratl sub

nr.8544 din 21.05.2013


POPESCU V. CATALIN CONSTANTIN PFA.
Sediu profesional: Loc. Bal9, Strada NUFARULUI, Nr. 18, Judet Olt.
Cod unic de inregistrare 31674738 din data 22.05.2013.
Numdr de ordine in registrul comerfului r'28/361/2013 din data 22.05.2013.
Prezentul certificat constatator atesti ci s-a inregistrat declaratia pe propria riispundere conform cireia firma
indeplineSte condifiile de functionare, specifice pentru fiecare autoritate publicl, activitatea declaratl, incadrati in
clasa CAEN :
6201 Activitlti de realizare a soft-ului la comandi (software orientat client)
6202 Activitdti de consultanfl in tehnologia informafiei
6203 Activitifi de management (gestiune gi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitifi de servicii privind tehnologia informatiei
la sediul profesional din Loc. Balq, Strada NUFARULUI, Nr. 18, Judet Olt.

Valabilitate:

pini

la modificarea condifiilor de funcfionare sau activitifilor pentru care s-a dat declarafia pe propria

rispundere.

Emis la data :22.05.2013


Eliberat la data , .......?.3..-05- 2013