Sunteți pe pagina 1din 1

Dosar nr.

29712012

ROMANIA
Biroul Executorului Judecatoresc DRON GHEORGHE
Tg.Neamt,Str. Calistrat Hogas,Bl. B 1,Ap. 3 Tel/Fax 0233 I 6621

PUBLICATIE

DE VINZARE

NF..297I2OI2

Astazi anul2015 luna 09 ziua2l


Y azind dispozitiile art.504 Cod procedura civila
Subsemnatul DRON GHEORGHE executor judecatoresc in cadrul Biroului
executorului judecatoresc cu sediul in Tg.Neamt,Str.Calistrat Hogas,Bl.Bl,Ap.3,Jud.Neamt.

AvindinvederecacudomiciliulactualinLoc.Piatra

Neamt. Str.Plevnei,nr.1,Bl.F13,Sc.E,Et.4,Ap.92,Jud. Neamt .SAVA ANA GIANINA. VALEANU


GHEORGHE -nrin mostenitori si VALEANU MARGARETA toti cu domiciliul in Loc.Piatra Neamt,
Str.Unirii,nr.3,B1.G11,Sc.A,Et.4,Ap.18,Jud.Neamtaudeachitatsuma
reprezentind23962,66 Euro debit neachitat si 7.992,6 lei cu TVA cheltuieli executare catre creditoarea
S.C.SUPORT COLECT SRL cu sediul actual in Bucuresti,B-dul Regina Elisabeta,nr.5,Corp-B,Et.3,
sector 3 prin titlul executoriu executoriu contract de credit bancar nr.2888 din 05.08.2005 emis de BCR
S.A.Suc.Jud.Neamt ,garantat cu contract de ipoteca nr.709 din 05.08.2005 autentificat sub nr.694 din
05.08.2005 de BNP Mihaela Stefana Boholteanu si Proces - Verbal de Stabilire a Onorariului si Cheltuieli
de Executare nr.29712012 din 29.10.2012 emis de B.E.J Dron Gheorghe, nu au achitat suma datorata.
Prin prezenta publicatie de vrnzare,aducem la cunostinta generala ca in ziua de
13.11.2015 ora 9 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecatoresc DRON GHEORGHE situat in
Loc.Tg.Neamt,Str.Calistrat Hogas,Bl.B1,Ap.3,Jud.Neamt vinzareala licitatie publica a urmatorului bun
imobil;
Apartament cu doua camere,bucatarie,baie,holrdebara si balcon situat in Loc.
Piatra Neamt,Str.Plevnei,nr.l,Bl.F13,Sc.E,Et.4,Ap.92,Jud.Neamtoinscris in cartea funciara a Loc.
Piatra Neamt la nr.50142-Cl-lJll,nr. cadastral 615192 ,proprietatea debitorilor SAVA ROMEO
VAI,ENTII{ Si SAVA ANA GIANINA.
Pretul de pornire al licitatiei este de 104.655 lei reprezentand 757o din valoarea
prin
raportul de expertiza .
stabilita
Valoarea imobilului a fost stabilita de Expert Tehnic Imobiliar Buleu Elena.
Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini; contract de ipoteca nr.694 din
05.08.2005 in favoarea S.C.Suport Colect SRl,contract cesiune creanta nrJ7044 din 30.11.2010 in
favoarea S.C.Suport Colect SRL ,somatra m.297l2012 din 30.10.2012 emisa de BEJ Dron Gheorghe in
favoarea S.C.Suport Colect SRL si act administrativ nr.76 din 14.01.2013 emis de Asociatia de Proprietari
nr. 92 (privilegiu imobiliar).
Invitam pe toti cei care mai pretind vreun drept asupra imobilului scos la vinzarc
prin licitatie publica sa anunte executorul judecatoresc inainte de data stabilita pentru vinzate.
Invitam pe toti cei care vor sa cumpere imobilul sa prezinte ofertele de cumparare la
sediul nostru mentionat mai sus si sa depuna recipisa prin care a consemnat la dispozitia executorului
judecatoresc in contul de consemnari nT.RO66BTRLRONCONS 209936301deschis la Banca Transilvania
Tg.Neamt o cautiune,reprezentind 10% din pretul de incepere al licitatiei si sa se prezinte la termenul de
vinzare si la locul fixat in acest scop.
Drept pentru care am intocmit prezenta publicatie de vinzare in 1 1 exemplare din
care un exemplar se va afisa la sediul biroului nostru din Tg.Neamt,la sediul Judecatoriei Piatra Neamt,la
locul unde este situat imobilul in Loc.Piatra Neamt,Jud.Neamt,la sediul Primariei Pratra Neamt,pentru
debitori, creditoare,Asociatia de Proprietari nr.92 si unul la dosarul de executare.
Publicatia de vinzare s-a afisat astazi2l.09.2015.
EXECUTOR JUqECATORESC
DRON GHqORGHE

li{i\
1i
J