Sunteți pe pagina 1din 94
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 808/29.% 2015 ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIE! (GUVERNUL ROMANIEL ORDONANTA DE URGENTA cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare avand in vedere: analiza execudel venitunlor bugstare deruletéi pe parcursul primelor® luni le anu 2015, —asigurares fondunlornecesare Lnor ordanater'pnircipali de credite i vecerea deslasLrani normale 2 activt3p acestors pana is finelo anit, — asiqurarea fondunlor necesare destéguréri narnala a actvital\i Lnitailor adminictratyteritoriale pang la fale anu —pasibiltatea plat trangel @ IW-a aferenta anului 2016 din ture executeni avand ca abiact acerdaraa de creplun Slane obtinuto in instants do catre personalul din sectorul buaetar, — plata salanilor pentru una decombrie 2018 ala persoanclor care Ig) desfasoara actwvitatea, potrvit lagi, In cadrul proiectolar snantate din fondur externa nerambursabile par la data da 31 docembrie 2015; — adoptama Lnor acto normative cu influents aupra veniturior si cheltuiliar bugetare; — asiqurarea fondunior nents finanarea de baza a trvalméntulul superior, burse, mariuale gcolare, Imei —asigurarea fondunlor necesare majoréler saerale anrobte petsonddulu din untae sanitare Tnoapéied cu 1 actomine 2015, —asigurarea fondunior nent plata drepiurlor de asistenl social’ g) a taxelar de transmitere a acastora —alocarea de fondu pentiu fhanjare cheltulelor determinate de sustinerea sisternuluide proteciie @ coplulu, precum sl a centrelor de asisten{a soolalé a persoanelor cu handicap, —nevesiates as\gurani fnartani cheltuielor de personal din invatamnénit specie), din osnirele judetene de resurse 3) asisten{é educalionala, precum si ale untailor de tnvatamént preuniversitar de stl — prevedenle Legi nr 500/2002 privind fnanfele pubiice, cu modifica $\completanle Ulterioare, patnvitcérare legile bugetere eruale pct h modificale in cursul exercipulul Bugetar prin leai de rectiicare linand seama da faptul c8 nepromovarea prezantulu act nermativ ar putea avea drepl cansecinte negative urmaloarale “riscul neasigurani fondurlor nscesare unor ordanaton principal de credito 7m vederea desfagurani actual acestora Jn bun conciti pana la finele anului, —riscul neasigurani fondunlor nesesars desfacurani normale a actvitati unitatilor adminictrat-tertonale pana la fnola —iscul neasiqurini fondunior nacssare penbu fnantarsa de baz’ a Invsitémantulul superior, ourse, manuale scolare, Invectiti —risbul neplati saleriior pentru luna decembrie 2015 ale persasnelar oare [si dastésoara aclvitatea, polrivit /aai, 1 ‘cadrul proiectelor fnanjat dn fondu exteme nerambursabile pana la dete de 21 decembie 2015. Astsl, aoeste oneltuiel, des) ‘ouaringe th bugetul proiectulul, nu ver pulea fi considerate elighile, ele ramanaind cheltulel defintive de la bugetul de stat seu bugetul benefiaruiu —Tiscul neasigurét fordurlor necesare finan cheltulellor determinate de sustinerea sisternulul de protedie a copilulu precun gla cerirelor de asistenia soviala a gersoanelor cu hendiogx, —iscul n2esiqurSri fondunlor necesare fnantanoheiluiel lor de personal cin invatéméntul special, din oentrels udetene de resurse gi asistenta educational, precum gi ale unitsilor de Invtamant preuniversitar de sit —iscul neasigurSni foncurlor necessre pentiu plats creplutior de asistenta socisiS si a taxelor de transmitere a acestora, in considerarea faptulul 08 toate 2cacle alementa vizoara interosul public ganaral si constituie situall de urgenta si oxiraordinare 2 e3ror reglomentare nu poate f amanata, in temoiul art 115 ain. (4) din Consitutia Romania), republical Guvernul Romaniel adopt prezenta orvonenlé de urgent CAPITOLULI Dispoziti referitoare la rectificarea bugetara pe anul 2015, Att 1 —Bugetul da stat pe anul 2015, aprobat prin Lauea bugetului de stat pe anul 2078 nr 186/2014, publicata in Monitorul Ofal al Romania, Partoa |, nr 980 si 980 bis din 30 decernbrie 2014, cu mocificanle gi completante uterioare, se modifica 51 se complelesza polrivt prevedenior prezertei ordonante de urgent Art. 2. — (1) Influeniale asunra venitunlor bugetulul de stat pe anul 2015, detaiste pe capitole si subcaptole, sunt provazute th anexa nr 1 (2) Datalierea inllusntstor asuor@ eheltuielilor bugetare pe ‘nul 2015 pe titutt de cheltuiel, pe capitole si pe ordonalon principali de credte este prevazita in anexa nr 2 (3) Bugetul de stat pe anul 2016 se diminueaza la veritun cu ‘suma de 740.7 miliaane ei gi se majoraaza la choiali cu suma de 2.985,4 milioane lai, iar defictul se majoreaza cu suma de 3.728, migane lel MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 808/29.% 2015 3 Ait $, — Se autonizeazé Corsi Netional pantuStusiersa aengoler Socuntati, in ancka nr 31029. Pea sbisctvuluiproiaculutcategore de irvestti’, capitol $1.07 vAutertahpublce si ectun xtere’, fil 71. Activa hatnanciare’,artiolul 71.01 .Actvs fhe, alinaetu 71 01.02 «Magi, echamerte similoace da ransport, sa mtracuca fea ‘od ebigety 2 Dotan indepen dente’ cu sede de angajamert raspecte erecte bugetara m sma da 11 ri Is, asigurata pr dimirusrea corespuresioare a tse cod obiectv 6 Ate crete asinilate rvestnilor, airestl 704 30 ts ects a" Art 4. — In cadrl intuergelor aprabale prin rezenta ‘ordonanta de urgent, in bugetul Secretariatului General al Guvernuul, [a cepltoll 67.01 ,Cutura, receere § reigie till 51 Transterur ine unkai) ale administrate! puotce alineat’st 013, Transfer cin bugaul de stat cata fence asigutan sociale oe sénatate penta personalul monanal a cuitlorreeunoscute, ects maorat eu surna de 700 mi Ait 5. — Se attorzeaza Secretanatul General al Cuvernu «8 mndiice anaea nr 8113/23, Fis2pmiecta inartlropus a fnertare n cach programed eferente Polici de Cosziune a UE. Palic gricole Comune sido pescut sa altor tec i instrumente postaderere’, pentru proiecul cod 1180 Sistem de adminisrare §| urmars @ prooesuu de slaborare de pottic prin madiicarea valon! tole @ provectuli si a erecitelor oe angaiament pe ani antsron ‘xt 6, Se autorzeara Secretariat General al Gweruii, tn aneca re. 3/13/29 Figa cbiecivuliprolecuicetegorei ce investi, a captcki' £0 -actum generale economice, comercial $1 de munca’, 58 irreduca abiecbvul de vest continusre,” cu tiga cod obiectw 1057 ,Conduca ce interconsclare a Sisteuli national de transport gaze dn Romania cu Sister ce rensport gaze in Republica Mekdava 2 dltedia lag—Urgneci’, cu suma de 16 205 mi lei cu ‘ncadrarta in ougetul apmbat Att. 7.—(1} Se autonizeazé Ministerul Afacenlor Externe ca, tn enoxa nr 4/4823 Figa Provectui antaipropus la trartare in cacrul programelar aferente Poiiici de Coezune a UE., Polisi Agicole Comune gi db Pescuit sa alter tacit gi instruments postederee", Ia protect $414 oi masun ce modemizare 3} managament integrat al servcilor pentru etalon’, capitol 31.01 -Aidoraati publics schiur extern’, Ul 56 Provecte ol hanjare din “Tondun externe neramburssbile (FEN) postaderare,ertosll 58.01 Proareme din Fondul European de Dezvoltare Regional& (FEDR}", sa Giminuezs cross de angajament 9 crositsie bugotars cu suma ve 800 mi lei de la almseiul $601.01 ,Finankare nationale’, raspacti cu suma de 4.000 mi tot da fa alnaatul 56.01 02,inartare extema nerambursabia” gj 28 suplerteze corsapurnzator erode do angajamentsicroafole bugs, a lineal 86 01.08 ,Chtull neil. cy sua ce 4.200 mit ii (2) Pentru schittionares sediulu leet din lovalstea Capcen, reonui Sangore, Republica Moisova, a Iti Cultural RoménMinai Eminescu" de le Chisinéu, ce aulonzeaze Wiristerl Alaverior Ester In aneca rr 2114/30 304 mi fet se aloca comune! Wwe Mib8, jude Esictnfs-Nasaus, in baza Senlinfe cis nr, 28/2014 a Cut ce Apal Cluj, rémas3 defntia si revacabila pnn Deciaia Inatsl Cut de Cosa 51 Juste nr. 13582018, 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 808/29.% 2015 i} suma de 100 milleise eloca comunel Runcu Salvet,judetul Eisinja-Nésiud, in baze Sentinjsi civile rr. 39/2014 a Curt de Apel Cluj, ramasa defintivs §irevocabild prin Decizia Inatet Curti de Casatie gi Justtie nr. 1.358/2015 |] suma de 22 000 millai se aloca municipiuiui Drabet-Tumu. Severn, prin derogare de la prevedente art. 33 alin. (2) din Logea nr 273/208, cu madifcarile s1 complatarie ultenoare, penlru asigurarea, tn concifle legil, a conlinult2ti serviciutui public do alimentare cu eneraje tarnica in sistem cantralizat ‘ire popula, in sezorul rec (5) Cu sumele repailizste, polnvit prevedeilor prezenbului artical, se rectifica bugetels locale (8) Economile inregisirate la plais sumelor prevzule prin hotaran judecdtorasti, avand ca obiect acordanaa unor drapturi dde naka salanalé stabilte in favoarea perscnalului din unittile do Invalamant special si din cantrala da resurse ¢\ asistonta educational’, precum si din unitijile de invatgmant prouniversitar do stat, pot fi ublizate pentru plata salanilor, sporurilar, Indemnizaiilar si 8 allor drepturi salariale tn bani slabilte prin lege, precum gi pentru plate contnbufilor aferente avestore, pantry aceeasi categorie ds personal (2) Economille inregistrete la fnankerea unor cheltuieli doscantralizate la ivelu judatciar, cu excepts celor pravazute |e alin. (6), pot f ublizete pentru finenlares celoriae categoni do cheltuiel care, potivit leg, se fnarfear’ din aceaasi sursa, 818 a afecta fnanjarea oelorlalte senici care se asiguré din suma totals repair ats (2) Prin derogare de la prevederie ait 58 din Legsa rr. 272/2008, cu modinesnile 9 completatile ullerioare, summele locate bugstelor locale ale unitajlor adminisirativteritoriale polrivit prevedenior alin. (1) lt. d}, rimase neutlizete la fnele fxsreifulul bugetar, se reflacta In exoadentul bugetulul local al UnilStilor aciministrativ-teitoiele gi se uilzeaz in anul urmator ‘84 aceaagi destinatie pentns caro acasts fondusi au fost alacate Ait, 52. — (1) Infueniele asupra bugatulul de ventun gi chaltuieli pe anul 2015 al Fondulul naganal unic de asicurati sociale de sénatale sunt previzute tn anexarnr. 6, (2) In bugetul Fenclului national unie de asiguran sociale de sénatete, [a lil ,Cheltuieli dé personal’, sunt incluse §i foncurileaferente pia titunior executont potrvit art. 54 ali. (1). ‘Art 53 — Sa aulorizeaz’ Casa Nationala de Aciqur’n de ‘Sénétate ca, In enexa rv. 09/05 ,Figa programulu, supimentar fat da modificama creditelor bugstare si a creditelor do angajament corespunz3toare influenelor prewezule In anexa 16, 58 majoreze crecitale de angajament pentru 8},Programele nalionele de s8natale curative", cod 820, cu suma de 210.63 mi Ie 'b}Progrernul national prvind asigurarea serviilor medical, amecicamertelar g| dispczitivelor mecicele In cadrulsisternulut do asiguran sociale da sanatate", cod 659, cu suma de 180.082 millet CAPITOLUL I) Masuri bugetare Art, 54. — (1) In anul 2018, inoendind cu data intra tn Yyigoare a prezentei ordonarte d2 urgenta, prin derogare de la teimenu) prevaeut art 36 alin (5) IR 0} din Ordonants de Urgent @ Guvernulul nr 89/2014 pnvind selanzarea Personalului platit din fondun publica tm anul 2015, precum si alte masuni in domenii cheltuiellor publice, eprobata cu rmodificar g| complatén prin Legsa nr 7 12015, cu maaificarie si comeletale ulteneare, persoanele juridice de drept public, institutile si autantatile publics, indiferent de sistamul de finantare si de subordonare, plétese = patra trans’ din sumele prevazute la art. 35 alin. (2}~(4] cin Ordonanta de uraerta a ‘Guvemuluinr 83/2014, aprobaté cu modifiegri si complet prin Legea nr. 71/2015, cu mocificanie si campletaria ultariaara (2) Din sumsle aprobate fn bugstul Ministerului Finartelor Publice —Actiuni generale, la titul 10 ,Chettuieli de personel prin hotrére 2 Guvemului, pet fi majorate, mn cazuni tomeinic, Justlicste, chelluclile de personal prevazule in bugetele fondonatorilor principal de ereckt2 fnantat intecral ce 1a bust de tat, praoum si chelluslle ce personel arev3z.te Mr bugelele instutilor subordinate fnantate din vanitun propi si subvanti locale de la bugetul de stal, peri acoperitea neceserului de credite bugelare geniru gsigurares sumelor necesare aplicSri ppravacertar alin (1), Art. 68. —(1] In anul 2015, theepand cu data intr tn Vigaare @ prezentel ordonante da urcent’, prin daragara de la prevederile art 121M a) gic, art 17 alin. (2) si at 28 alin. (4) 51 (5) din Legea respensapiitstitfiscal-tuastars nr 69/2010, republical, sale art. 47 alin (3) din Legea or 00/2002, cu roditicanle g| completaiie uiterasre, se autenzeazé ordonalori ptincipali de cradits © majonoze eracitale bugetare aprobate is lilul 10 .Cheltuiel! de persona, ariicolul 10.01 ,Chettuie salariale in bani, alinoatul 10.01.13 ,Inderanizati de dalegare’ fin ciminuerea corsspunzéteare a ofeditslor bugetare aprabat= latitul 20 Eunuri si servic", arbeolul 20.06 ,Deplacan, detasaii lransterr’, alineatul 20.0602 Deplasan in straindtats’, cu sumele aferente indemnizallel de cazare acordate conform prevedanilor Hotéréri Guvemului nr 5418/1995 privind unele ‘rept! obligayi ele personeluiul romen tnimis in strainatete pentru Indeplin'ea unar misiuni cu caracter temparar, cu moaiicanls si completes uitenoare (2) In anul 2015, incepand cu data intrsni tn vigoare 2 farezentel ordonante de urgenta, pri derogate de la prevedenle art. 47 alin. (3) din Legea nr, 5009/2002, cu modificanie si comsletédie utericars, ontonaterii principali de credits pot ‘feciua wiran de crecite bugetare la tilul Chetuiel de personal’ Intro capitolele de cheltuial, cu incadrarea In eraditala bugetara aprobale pe ordonator principal de crecite la acest tly Art. 58. — Dupa alineatul (3) al articolului 3 din Legos nr 1822014 pentru gprobarea plafoanslor unar indicalon speciicall in cadrul iscatbugetar pe snul 2015, publicala in Monitorul Ofeial al Roméniai, Partea |,nr 966 din 29 decemiria 2014, se introduce un nou alineet, alineatul (31), cu urrnatorul cuprins: (31) Valoarea de maviinum 100 rilioane lei, prez la alin. (2), 50 aplicd pandila data da 15 nolembria 2015" Art, 57, — Plata dobarailor alerente tillurilor de stat de tin benchmark se esigura integral dea bugetul de stat prin bugetul Miristerulul Finantelar Publice — Actiuni generale, ‘capitolul 55.01 .Tranzachl privind detoria publica gi imprumutun’ titlul 20 ,Dobaner’, articolul 30.01 ,Dabarel aferarte datoriei ublice interme’, aineatul 30.01.01 ,Dobéne aterente datore| publica inteme ciracto* Art. §@ — Eventual deficit al Sugetului Trezorenet ttf, rezullat cs diferenfa intre veriturile incasate gi plajle efectuate la Inchsierss exorcitslul bugetar 2015, se aconer’ din ‘excedentul din anit precedent MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 808/29.% 2015 "1 Ast 59. —Pentru proiectele cu finanfare din fondur exteme Rorambursabile postaderara din Programul operational Asistent tehnice, pentru care cheltuielle au fost efectuate Antariar amitoni Decizisi de Finantare @ Autontati de Management tn alt procent de FEDR dacét cel statilit prin aceasta, ratlectate in avidenta contabilé a beneficiani in sursa -finartare natjonalé’, sunt considerate chettuieli FEN. ‘tt 60. —Prin derogars dala provedeni art 52 alin (1)din Leges nr. 6002002, cu modificrile 3icompletaile ullerioare, de la prevederle ar. 66 alin. (1) din Legea nr, 273/2006, cu Modifcdnle si completinie ultenoare, precum 3i de la prevedarile aft 186 alin. (1) din Legea nr §3/2003 — Codul Munei, regublicats, cu modifeéile si campletaie ultenoere, plata salarilorpertnsluna decamioia 2015, ale pe rsoanelor care Jst desiagoara actvitatea, potnvit lagi, In cacrul protectolor ‘nanjata din fonduni exteme neramoursabile ce fac subiectul chaltuisilor sigbile in cadrul protectsiar conform prevadenior art 2 ain. (1) lit 2) cin HatErérea Guvemulul nr. 759/207 prvind roguile de oliciailitate @ chelluisitor efectyate in cacrul ‘operatiunior finantate prin programele operationale, cu modifearilesicompletanie ulterioars, s@reaizeaz’ pana la data de 31 decembrie 2015. Art, 61. — (1) In anul 2015, incenand cu data intra n vigoere a prezents\ ordanante d2 urgerta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) cin Legsa nr 00/2002, cu modificadle 51 completanle utenioare, din Fondul de rezerva bugetara la disnozija Guvernului, pin hotarére @ Guvemulul, se pol aloca Minister Agricuitunt si Dexvolténi Rursie sume pentu acoidares de despégubin procuedtonior agneall pentru paqubele cauzate de fenomenul meteorologic de seceta severa enifestat tn genoada sonlie—septembie 2015 (2) In anul 2015, Mospand cu data intrani 1m vigoare a prezentel ordananie de urgent, prin derogare de la prevederile art 30 alin. (2) din Legea nr 500/2002, cu modifcarie si compiotanla ullenaare, din Fondul de rezerva bugelar’ la dispozitia Guvemuui, prin hotérare 3 Guvemuli, pot f alocate sume ordonstenior principali de eresite ei bugetulul de stat si pontru fnanfarea unor eheltuisli aferente obligatilor de plata Testente care nu pot i esigurate vin bugetul sprobet Nt. 62. —Ordonanta de urgent’ a Guvemului nr 64/2000 prvind gesticneres fnancers instrumenielor structurale si Utiizerea acestora peniru obiedlivul convergent’, pubicata ih Monitorul Oil al Romariel, Parlea I. nr 41 din 17 wunie 2008, aprobata cu moaiticalt prin Leges nr 262/2009, cu moditicanile sloompletiris utterioare, se complateaza dupa cum urmear’3 1. La.articolul 2 alineatul (8), dupa litera I!) se intreduce © nouailitera, itera [), cu urmatorul cuprins: 12) cererea de lichidare @ pléfdor pentru proiect — cerere de plat cara insatasta cerarea de plat finalé i cuprinds facturilo de avans sifsau chelluiolile estimate pert ultimele doug hunt do eligibiltate 2 cheltulllar din cadrul proiectalar cara se ‘inalizeaza in luna decembne 2015 canferm prevederior ert. 56 din Regulemertul (CE) nr 1 0822008," 2. Dupa articolul 17se introduce un neuarticol, articolul 17%, ‘cuurmstorul cuprins: Art. 1710, — (1) La depunerea utimel corari de plata, benelician unicdide de parieneriate, cu excepliabeneicianior provazuf la at. 5 alin. (1}(31), pot denune si a cerera de lichidare a plajior pentru proiect, care poste cuprinde factun de vans In canfornitate cu clauzsla pravazute in contractele do achiziti publice/schizii aferente proiectelor implementate, pentru Iunils noiembre si decembrie, statele de plat’ estimate pent plats salarilor expertior cin proiecte, state centralzatosre estimate pent acordereaburselar, subventilor i premilor anaajate in perioada de implementars a profectului pe beva uitimului buget si proiectviui eprobat. In eszul proiectelor derulate in partenerat, oarerea de lichicare a platlor pentru project va cuprinde sumslo solctato ala pani ident de pertenenat in valtale de benefcier, cat pentru perteneni acestuia, Modelul ceren de lichicare 2 pltllor pentru proiectva 1 publcet pe sile-ui Ministerului Fondurlor Europene in termen dé maximum 5 zile de la intrarea in vigoare @ prezentel madi fcan (2) Ceterea de lichidare a platlor pentru prolect $e va proba pe baza cocumentslor justificative, estimate, cu Incadrarea In \aloares bugetuiui proiectulut rémas ce executst. (3) Sumele aprodats pentsu plate cerenior de lichidare 9 platir perins project se vor vira de cSire Autertatos de management in conturie de venitun bugetere la subdiviziunes destinala prefinentari, 1 cazul beneliciznior insulupli oublice ‘Sau, dupa car, In conto de cisponibilttiatarente prafinart3ri ale beneficianlar din sectorul privat. (4) lr cazul proiectelar derulate tn parteneriat,Autontates de management viraaza cumele aprabata pentru plata cararior da lichidare a plaior in conturie de cisponibiitay ale lidenlor de patenent, \ar aceglia ranster’ sumele prime, contul propni ‘Sau ih conturie partonetior prey zute la alin. (3), cup’ caz, th termen de cel mult 3 zie luerstoare de la incosare. Surnele ramase neutiizate vor f restitule de cdire beneficiann contunle dde unde au fost virata nu mai tarziu da 31 deoambrie 2015, in car contrar aplicéndu-se mecsnismul de recuperere a sumeler cordate cu til de pretinariiare bene ial, (5) Ceradle de rambursare aferante Corarilor de chica 2 plejlor pentru proiect s2 ver deaune nu maiterziu de 1 lanuane 2016. (6) Neincadrarea in termenala stabilte atrage dupa sina declerarea ca neeligitile a cheltuiellor aferente oererlar de rambursare alerente cererlor de lichidare a platiar penis proiect cu conseeintole suportant acestora din resursele prapri ale beneficialor/partenerior cu recupersree sumelar acordate sinejustifcate In termen (7) in cazul proisctelar cara nu se finalzeaz’ pana la 21 decembrie 2015, cupringe in lista elaborata la nivelul autontaiflor de management, Denafciani unieifideni de pattonenat pot depune in’ cadrul ultima caren de plat&rambursere fectun pentru livrerea bunurior receptionste Cantitatiy dar care vor f puse In functiune ulterior datel de 31 docembre 2078 sau factun peniny achizitia de materiale receplionate Tn ganller, necesare execuiie! lucranor ce vor realizate uiteror Gatai da 31 decemiore 2015, accaptats la plat in confommtale cu clauzele prevazule i corirsctele de achizii si de alle feglementan legele th vigoers. In cazul 1h care Autortatea “de management — constaté diferente Ccanbialive/caltaive ire bunurle/meterislele decortate si cele fuse in funcjunerin oper va proceda la dedararea ca Resiigihile a cheluiallar aferente acestora si recuperarea sumelor acordate de la beneficiartpartenen. Art. @8,—[1} Prin deragare de la prevedenie art. 1 alin (1) din Ordonanta de urgent a Guvemulii nr 83/2014 paving salarizres personslulul plate din fondun publice in anul 2015, fpreourn gi alte masun indomeniul cheltuieliar publee, aprobal& cu madificad si completa prin Lega nr 71/2015, cu madifesrie si campletsnie ulterioare, incepand cu dreplurile 12 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 808/29.% 2015 salariale aferente luni nolerbrie 2015, functianari public si ersonalul contractual din Ministerul Finantolor Publica — aparat propnu, Agentia Netlonala de Administrare Fisesl8 — aparat propris, Agentia National& pentru Achiziti Publice si Directia Generals de Administrare a Manlor Caninbustit benelioazti ce 25 de clase de salanzare succesive feldi de casa etinuts (2)Acordarea claselor de salarizere prevézute lal. (1) se realizeaza prin majorarea salariului de baza, astfel cum au fost acardat pentiy luna octombrie 2015, cu numarul da clase de salanzare succesive suplimentare muftipicat cu_procentul pravazutlaart 10.aln (5)cinLeaea-cadrunr 84/2010 prvind selanzarea uniter’ @ personluul plait din fondun publice, cu modificanile si completanle uttenoare (3)Prevedenie alin, (1) nu se eplica personaiui asirliat din punct de veders al salariz’ni cu personalul din Ministers! Finarteior Publics, Agents National ce Administtare Fiscaa, Agertia Natjonala pentru Achiztii Publce si Direcia General fde Acministrare a Manior Contribuabil (4) Cuanturmul sporurlor, indernizatitor, compensatilor gi al colarialte elemerte ale sistermului de Salarizare care fac parte, polrvit leg, din salariul brut, de care beneficiazé personlul prevazut la etl. 12 alin. (8) din Ordonanis d> urgenté a Guvemuluinr €3/2014 prvind selanizarea personalui plat din fondu pubi¢e In aul 2015, precum si alte masurt In dameniut cheltuiellor puslioe, aprobat2 cu modifica si completa pan Logea nr. 71/2015, cu modificanlo si completéilp ulterioare, se entine la avelagi nivel cu cel ce se acord’ pentru luna octombrie 2015, In m&sura tn care ersonalul Isl desfagoara activtatea in acsleasi consi (5)Prevediario alin (1) nu se aplic3 personeluiu ain cacrul Mintsterului Finanlelor Publice — gparat propriu, Agentict Naljonaie de Adminisirare Fisoala — aparet pronnu, Agentiei Nalionaie pentru Achiziti Puitlice 31 Directiel Generale de Adiministiare a Mentor Contnbuabil = petiosda jr care acesta IntrS sub incicents art 2 alin (1) din Legoa nr. 43012004 prvind slimblaree financier’ & personalulul care gestianeazé fondunt ‘comunitare, cu modifcaia gi completa ulteriaaro At. 64. —Se mendateaza Ministerul Justliei 62 inreprinda toate demersurle legale nacesara fnantérll, proiactai gi executie! luerarior de interes public national de construct, Feabiltare, moderizere $) recoriversie functional, pentru consiructii administrate necesare functonanisistemului judisiar, in zona centrale @ municiaiului Bucuresti, climitata ‘onsite lea, incusiv pentru infrastructura aferent’ acestora, din urmatoarele surse de fienjare. fonduricambursabile, fondu orambursabile si fencuri de la bugetul de stat asicurate prin bugelu! Ministerului Justite, fn limita sumeler aprobete enual cu aceast destinate, procum ¢ in alte surse lacal constituite CAPITOLUL It Dispoziti finale ait, 65. — Lega bupetulul de stat pe anul 2016 fr, 186/204, pubicats in Monitorul Oficial al Romaniel, Parte | nr 98D §1 980 bis din 30 decemtrie 2014, cu mocificanle gi ‘completsnile ullerioare, se modiics duns cum urmecca 1 Articolul 33 va avea urmatorul cuprins: At 33. — In tugetul Ministerulul Culturi, la titul $1.01 «Trans erun intre unite ale 2cministraiel publice este cuprinsa gi suma de 7.000 mii lei, cuvenita potfvit provedarior ar. 13 alin, (3) din Ordonants de urgent 3 Guvernui nr. 77/2009 ptivind organtzarea gi expioatarsa jocurlar de noroo, aprobat’ cu mocifican si completan prin Legea nr 246/2010, cu rmodifcanla si completénie uiteroare.” 2 Atticolul 47 va avea urmatorul euprins: Art 47. — Insttuile de InvBtamant preuniversiter aga cum sunt definte la art. 34 alin. (1) din Legea educatia! nationale fr 122011, cu modiicdne $i campleténie ultenoare, si cele de pregatir, aalicat, formare profesionaia initials § continua honuniversiters, din sistemul de spérare, ordine publica si secuntate national, suport din bugstele proprit chattuieile pentru eduearea, formarea profesionalé si culturaia 3 ppersonalulu) spartinand insttutilor publice din sistemul de aparare, ordine publicéi si securtale naponalé, ne locunile finantate de la bugetul de stat indferent de insttile din care provin soagta” Art. 68 — La articolul 90 alineatul (1) din Orconanta Guvornului nr 20/2075 cu prvire [a rechificarosbugotu do stat pe anul 2018, publicata tn Monitors! Oficial al Romaniet, Pattea |, nr S76 din 31 julia 2014, ltera a) sa modiica si va aves ‘nnatorul cuprins. 2) cu sumele aferente rsintreairi cheltulailor ou salarile pert intregul 2n 2015, determinete ca Limar® 2 acordani unor raster salarale In anul 2014 nentns o fractune de an” Art. 67. — in anul 2018, meapénd cu data intra vigoare 2 prezentel ordonants ds Urgent, Mumanul d@ postun partny persanalul clerical angajet in unilaile cullelor recunoscute din Romania, pentru care se asigura soriin lunar |a salanzare prevazut la csp. il, I D din anexa nr. Il la Legee-cadru nr. 28420 10 privind selanizerea unitaré @ personel plat din fondunie publics, cu mocifcerile 51 campletsrie ultenoare, s= rmgjoreaz’ cu codézeci de postu, respecty dela 16.251 postun la 16.277 postur, respect lan. crt 1 —pazztia Cu studi superioare gracul I" oe lg 8.019 posiuin Is 8.039 postu, aferent {unctioiclericale oe preot Art. 68, — (1) In anul 2015, tneepaind ou data intrinit tn \igoare & prezentsl ordonante de urgent’, prin deragare de Ia prevedenie ert. 141 din Ordonanta de urgentéi a Guyernului nr 64/2008 privind gestionarea financiar’ instrumertelar structurale 5) utiizerea scestore pentru obtectivul convergent, aprobaté cu modifica prin Legea nr 362/2009, cu modiffcanis si completanie uiterigare, din sumele rambursate Romane: pent Programul operational Dezvollsrea cepacia ciministrstive”, pobivt prevedenior Regulamentului (UE) nf 13112017 al Perlamentului European si al Consilului din 18dacembrie 2011 da modifcare 2 Regulamartului (CE) nr, 1.088/2006 al Consilului in ceea ce privegte anumile disporitirefentoare Ia gastunea fnanciar’ pentu anumrita state membre cere se contunka cu diiicultati grave sau sunt amenintate de acttel de difcutati cu privira la stabiltatea lar financiera, suma de €6.000 mi lei se vautiiza pentru asigurares pati de cétre autertatoa de management raspactiv’ cheliuielior eligibile rsmbursabile aferente insirumentelor structurale din cefenle de rambursarefplal denuse de beneficisr. (2) in aplicarea ain, (1), se autorizesz’ Ministerul Dezvokri Regionale si Acministatist Publice s% virozs Autort3tii de Certifioare g1 plat summa de 86.000 mil lp. pe baz’ de ordin de plat pentruTrezoreria Statuui, din conful de venituri bugetara 20.46 22.00 .Sume primite In cadrul mecanismulul top-up" ‘adi ficat cu cadil de identifcare fscala al Ministerulul Deavoltri Regisnele §i Aciministragel Publice, in cantul de dispenitil MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 808/29.% 2015 13 54.01.01.04. .Dispontbil din fonduni exteme nerambursabile pentru finantsrea Programuiu’ operational «Dezvollarea ‘canactapi administrativen’, deschis la Trezoreria Operativa Centrala pe numele Ministonulu Finartelor Publice — Autontates de Cortifieare 5 Pata (3)Se autonzeaza Minister Finantslor Publice © intraduca mocifogrile corespuneztoare nvalurnui si stuctura veniturior i chaihuailor bugatului de stat, precum gi in volumul si structura bugetului Ministenilui Dezvotni Regionale si Administratiel Publice, ca urmara a ciminuanivenitunlor bugetare cu surma de 186.000 mile ‘Att 69, —(1] Se autorizeaza ordanatoni princpali de cradita 88 electueze 51 SB probe vin de oredite bugetare sisaui de recite de angajament neutiizate do la ,Obieetivelpriacta de investi in contiruare” si Obiective/pratecte de nvestijino’ la pozita ,Alte cheltuiell da investi’, cuprinse In pregramul de investiipublice, enexd la bugetul avestara, limits prevederior bugetzre aprobate (2) Crediele de angajament aterente chettuielilor de investi ‘cusringe in programele de investi publice, anexe la bugetele ordonatorilor prinsipali de credite, se modificg, cup’ caz, ‘orespuzétor cracitelor bugetare prevazuts in aneva nr 2 At. 70, — (1) Se aulorizeaz® ordonatoli principal de credite 8 introducé modificér in volumul si fn structura bugetslor de venilun §1 cheltuiell pe anul 2015 alo instituilor publice susordonate fnantats partial din venitun pron, inclusiv la si de a choltuell cle personal, proiects cu fnantare extorna erarbursatila (FEN) postaderare i cheltuiell de capital pracum s1 intre bugetele acestora, cu incadrarea in provedanilo aprobate a alinealul 1.0101 Transtenun catre institut publice (2) Se autorzeaz’ Ministerul Aparzni Netionale, Ministerul ‘Afacenlor Interne si Serviaul Roman de Informeii 38 introduc Modifica ir volumul gi fm structura bugetelor de venitun si cheltuieli pe anul 2015 ale insttulilor fnantate integral ain Yenitun propri subordonate, inclusi lz $1 dele chellulell de personal, profects cu finantare in fondu externe erambursaiile (FEN) postaderare si cheltuieli de 2pital, cu ‘ncadrare In provederie aprobate la alineatul 51.01.59 -Transferuti de I bupelu| de stat calre inslituli de Tvaemant Sunerior militar, ofdine publica s1 securtate national A\t. 71, —Se autorizeaza ordenetoni principal de credite sa detalieze Infuenfole aprobate grin prezonta ordonanté de Urgenié in bugetele lors anexele le aoestea pe anul 2075, 28 efectueze viriri oe crecite bugetare sau credits de angajament neutiizate, 38 iniroduca proiects cu finanjare din fanduri exteme nerambursabile noi $i $2 comunice Ministerulu Finantelor Publica, n tarman de 8 zile de [2 intrarea in vigoare @ prezentel ardonente de urgent’, detalierea modiic&rlar aprobate patrivt acesteia, precum si figele proisctelor cu finantare cin fondun externa nerambursatile nouintroduse ‘Ait. 12 —Pnn deragare de a prevacenie art 12 it b]si at 25, alin. (5) din Legea resnonsabiitétit fscal-oupetare nr. 63/2010, republicata, sale att 2 alin (7) cin Legea nr 182/207 penis apratierea plafoarilor unr indieston specifica i cadrul fiscal bbugetar pe anul 201, plafonul soldului primal bugetului ceneral cconsoltal este de -2.787, 9 mligane le ‘Act. 73, — Prin deragare de la pravodanio ait. 12 tt a)—c) art. 17 alin, (2), art. 24 si art, 26 alin, (4) si (6) din Leges nr 69/2010, rapublicata, precum gi alo art 2 si art. 3 alin. (5) 7) din Legea nr. 1822014 2) Piafonul soldului bugatuiLi general consoldat, expnmat ca pprocent in produsul inten brut, este in anul 2015 de 185%, bj plafonul cheltuieilor de personal ale bugatului general Cconsalidet, exprimal ca procent in procusulintem brut este fr anu 2015 de 7.4% ©) pentru anu! 2015, platonul nominal al chettuielilor totale, cexclusis asistenta fnanciar’ din partea Uniunii Europene 2 ator donation, pentru bugetul general consolidat, bugetul da stat, ‘ougetul general centraizat al untatlor administrativ-tenitonale, bbugatul Fondulur national uric de asiguran sociale de sanatate i bugetul instiutiloractivitatlar tnantate integral si’sau partial Gin venitur propri, precum §} plafoanola nominale alo soiculut bougetulil de stat §1 bugetviul institutiloractivitatior frantate integral si/sau pattiel din veniun propni se madiies potrivt pprevedenler prezente crcionante! de Lrgenté, d) pentru enul 2015, plafonul nominal al chettulelior depersonal cin bugelul general consolidet este de 521397 miioane lei, din bugetul de stst este de 21,286'1 milloane lei, din bugelul general centralizat al unitatlar facininistrativ-ertanale este de 22 629,8 millaane lei, din bugetul Fondilui nations! unic de asiguran sociale de séndlete este de 168.0 miligans lei, din bugetulinstitutilar/actvitstior frantate integral s¥seui pertal din veritun propri este de 7.521,2 miloane lei si din ate tugete componente ale bugetului general Cconsdlidat este de 2756 millozne le Art. Th — Anpyelo nr 18") fac parte integrant’ din prezenta ordonanii de urgenk PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Bucuresti, 23 octombrie 2016, Nr 47, "Tiel. 16 suntraprdus in facil Contrasemneszs Ministrul frartelor publice, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul munei, familei, protectel sociale Si persoanalar varstnica, Rovana Plumb Ministrulfondurilor europene, Marius Nica ‘TorAL MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 808/29.% 2015 “ndvante ampea ventarlor getub de stat ‘pean 2015 ‘tala pe eaptos sf rubespitols es auc on as. a an nat at xe rs e & a 0s as a 2 a a & a a a w ts a 2 ts 2 hvenmrert ome [acvenrreRs mscar fat apoarT 72 VENT, IROPTT SI CASTIGURI DIN CAPITAL, lass stapozrr vs Veni, PROPTY 81 CASTIOURA DIN CAPITAL DSA Ipekscan JUSIDICE ‘post pepe de lnm serie |,.tm napoztTe De VENT, PROFIT SI CASTIGUTI DINCAPIIAL TE. Psigeiel pe peat acs race lercpetarn Lei nin pretences Sows diidnde dts json tie uigctal pe ven preatadebr dia Xena le societal suecile fexgazahive eomnanceotsine “peat vepcotul eat depeceapa ica dr azocie 329 pew jo cae geen «pecomn en ripe pesca sansa gett ye vein ieriabeprdaa alia de pana Bien cao janice es yecnan jain eae mi prem « pesca jon [2i2iapocrr 2s vENIT, PROF SI CASTIGURS DIN CAPITAL DE LA Ipeksoane mizice Inpoztr>e vec Fugit ye vei dala |save St sume DErALcATe Dns MMPOZTUL IEVENET (SE SCAD) Cote efter nina ye vat oe) \x3:mamcierre Stake PEPROPRETATE Inarozrre si Taxe PE PROPREETATE fi tiatrs, Thpeait yeoman \rainamcerre axe PE RLAMERE st SERVICE [raXa PE VALOAREA ADALIGATA lsrnasnerarcate ravTVA Swupdefis= do tia ye alan adegat pes ent ee fesse nivel erder Gd) Ssedefstrs de tin pe valor ange perms Sate center [escssnatnse vel comune, ose, mnt sectineke sh feck Raced sca ‘Sane defies do a pe vale nat esis cm tn) Smuedefiees dn wa pe vale aga perme ese begector late ad [pate MaOOZTTE SITANCE GENERALE 72 HUNURE SI SERVICT Paget pce peed a of grclezaaale rma dedenwrce enn fl eri bce ere Restrse Free deniers prs comcisreaalecci, tuts sleorce, [sdicordasuansiacaiies [reaps vei nplisise obsiatecovouai 2 dregloumtari pei fas ssctoa giz male [toa cpio pena eplncareareanlor sale [tesapesnespnbl dn screaul snoeil ecrioe sia paul seta: |rcame fraxses uinizansa pUNURILOR AUTORIZARSA UTRIZAR [AUNURILOS SAUD DESFASURARia DEACrIVILA Fre air ce sls, te de ilo perma atte is nbs tee ana nieis9 9540) res 196081 sre 157886 eS 266 vs 88 ape 6105 ‘esa geo 0 0 1300 asia 01) 2aats asst a0m9 24m 105 21st ones sn. 65 asim 6003 B m 12048) sue 13688 30200 rai MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 808/29.% 2015 Avanos Pag. 2 illo =EEEEE saa = sheeple ls a Targa pee aaa a Toca nt inte ere Bo vm 8 sero Fe com xeon STeaNenCaEs a 8 [rms straressassiasce ys scones xs a See zon om 3 | vetiacnscas saa a 2 frist Sa Fes fren onenconvas ssn “ “aud ceo shih ska fae & “dtd tae snes & vals vic H tama ei epochs ‘ast 2 ‘it namie a as jms Scan vst « ‘sores ts un [Zssatirsemstarsiscce ins Fa [ere ance meen ize acmani an a Tove ean & Hie Slriet ttn “ae s Toiniabyeum econ as s ce oc pena ‘ae ® Woiratieee Ccamr o abcwatiaaepaa a [potion z res a = ore dreamstime ah z arama i pa tern ast coven ak s ‘nits bor Se ak a scanty 8 Tee enema ts 5 ou pie x pa jvc wine ® Maison ie en oe rat i “ ‘oder it one wi & chk need et te Ba Fi outdone em mete oh " Sippel ya ens eh ke ss jcceeearaiara 2 ‘Sa snot sean sn jan & [sn cave ate fo fem waconicama oR ae ® Vent tivavar eee arn none * & “acta ort ae se aah 5 “etm etn a psc ° jsstseecamersse a ia Ss unc bes je jeteicure esac ar 3 SraroRe avon tame sti ut vast MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 808/29.% 2015 TOTAL Detaleren efluentetoe asupen cheiaielior hugetare ye anal 2015 pe tue de cheltail si pe ordonatuei peindpal de eredite ‘Aveta un 2 TiO Pag. i == leks Dore ar Tana x E z » “WILDLICHELIVELIPE HeBSONAL cours] » “TILpLIDoRANZL sus] a “TTLDL VITRANSPERUUDVTRE UNICATL ALE ADDRISTRATEL FUBLICE oss [NEPALSRURSARILE (FE) POSTATERATE. NERAKBURSARIIE APEREN TE CADRULATFDANCIAR 314590 | > OPERATINNEEDNAN CLARE

S-ar putea să vă placă și