Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

OLIMPIADA DE ISTORIE
Etapa naţională-clasa a VIII-a

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

I. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:


„Celelalte revendicări formulate la Blaj fie decurgeau din afirmarea identităţii naţionale a
românilor – reprezentarea proporţională în dietă, utilizarea limbii române în administraţie, biserică
naţională de sine stătătoare cu rang de mitropolie – fie preluau şi adaptau la realităţile locale
libertăţile cetăţeneşti cuprinse în programul revoluţiilor paşoptiste: desfiinţarea iobăgiei, libertate
pentru comerţ şi industrie, libertatea cuvântului şi a tiparului, abolirea privilegiilor etc.”
(despre revoluţia din Transilvania din 1848-1849)
Răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Selectaţi, din text, o influenţă a revoluţiilor europene asupra revoluţiei din Transilvania
2. Selectaţi, din text, solicitarea referitoare la participarea românilor la viaţa politică.
3. Prezentaţi o asemănare între desfăşurarea revoluţiei declanşate în 1848 în Moldova, respectiv,
în Ţara Românească.
4. Prezentaţi o asemănare între înfrângerea revoluţiei din 1848-1849 în Ţara Românească,
respectiv, în Transilvania.
5. Prezentaţi un document (numele, o cauză a elaborării lui, două idei şi o consecinţă a apariţiei
acestuia) de la sfârşitul secolului al XIX-lea, reprezentativ pentru mişcarea de emancipare
naţională din Transilvania. 30 de puncte

II. Realizaţi, în 4-5 pagini, o sinteză referitoare la situaţia din spaţiul românesc în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea , având în vedere:
- prezentarea unei asemănări între domnia lui Alexandru Ioan Cuza şi cea a lui Ferdinand I;
- prezentarea a două asemănări între politica desfăşurată în plan extern de România
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, respectiv, la începutul secolului al XX-lea;
- precizarea a trei partide politice democratice care şi-au desfăşurat activitatea în
România interbelică, numirea câte unui conducător al fiecăruia şi menţionarea unei deosebiri dintre
aceste trei partide;
- numirea a două partide extremiste din România interbelică şi menţionarea a două
deosebiri dintre acestea;
- menţionarea unui eveniment politic din anul 1930 şi a două consecinţe ale acestuia
pentru democraţia interbelică;
- prezentarea unei asemănări şi a unei deosebiri dintre evenimentele desfăşurate în
spaţiul românesc în anul 1918, respectiv, în anul 1940.
NOTĂ: Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere-cuprins-concluzii), prezentarea
în ordine cronologică/logică a faptelor istorice, evidenţierea relaţiei cauză-efect, utilizarea
limbajului istoric. 60 de puncte