Sunteți pe pagina 1din 9

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
COMUNA IVANESTI (CONSILIUL LOCAL IVANESTI)
Adresa postala: ivanesti, judetul Vaslui, Localitatea: Ivanesti, Cod postal: 737300, Romania, Punct(e) de contact: ovidiu cozma, Tel. +40 0235340506/+40
0726/064557, Email: ivanesti_vs@yahoo.com, Fax: +40 0235340575, Adresa internet (URL): www.ivanesti.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL):
www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-09-2013 21:30

Pagina 1/9

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Proiectare si executie obiectiv Refacere si modernizare DC 156 din DN 2F spre Valea Mare

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de prestare: comuna Ivanesti sat Valea Mare, jud. Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Realizare proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii si executie obiectiv: Refacere si
modernizare DC 156 din DN 2F spre Valea Mare . Valoarea maxima estimata a Contractului este de 1.126.451 lei fara TVA , din care
92.009 lei , reprezinta valoarea maxima aferenta procentului de cheltuieli diverse ?i neprevazute , in cuantum de maxim 8,1898% din
valoarea totala estimata a contractului de 1.126.451 lei fara TVA ;

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si executie obiectiv: Refacere si modernizare DC 156 din DN 2F spre Valea Mare . Valoarea maxima estimata a Contractului
este de 1.126.451 lei fara TVA , din care 92.009 lei , reprezinta valoarea maxima aferenta procentului de cheltuieli diverse ?i neprevazute ,
in cuantum de maxim 8.1898% din valoarea totala estimata a contractului de 1.126.451 lei fara TVA ; Valoarea estimata reprezinta suma
maxima care poate fi alocata de autoritatea contractanta pentru realizarea si punerea in functie a acestui obiectiv.
Valoarea estimata fara TVA: 1,126,451.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-09-2013 21:30

Pagina 2/9

Fisa de date
Cuantumul garantiei de participare: 15.000 lei . Perioada de valabilitate: 90 zile ncepnd cu termenul limita de primire a ofertelor.Garantia
de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara sau de
o societate de asigurari, care se prezinta n original, n cuantumul si pentru perioada prevazuta n documentatia de atribuire. Garantia
trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa
constatarea culpei persoanei garantate, sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a unui
ordin de plata vizat de banca sau a unei file CEC in favoarea autoritatii contractante confirmata (certificata) de catre banca emitenta .
Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai trziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor.Contul
IBAN n care se poate vira garantia de participare: RO18TREZ6565006XXX003391 deschis la Trezoreria Vaslui, codul fiscal al Autoritatii
Contractante, Comuna Ivanesti, este 4446627. ntreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru garantia pentru
participare n conformitate cu art. 16. din Legea 346/2004 privind stimularea nfiintarii si dezvoltarea IMM.In cazul in care ofertantul depune
contestatie , iar CNSC respinge contestatia, AC va retine din garantia de participare sumele prevazute in conformitate cu art. 2781 din
OUG34/2006
Data la care se va face echivalenta leu/ALTA VALUTA este cu 3 (trei) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului, exclusiv T.V.A.1) Garantia de buna executie se poate
constitui:1. printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine
anexa la contract . Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)conditionat, respectiv dupa
constatarea culpei persoanei garantate, n conformitate cu contractul garantat;b)neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe
baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate 2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.n acest
caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie. Suma initiala depusa in acest cont
nu va fi mai mica de 0,5% din valoarea fara TVA a contractului.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Fonduri europene- FEADR.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Orice alt act normativ publicat pe site-ul ANRMAP, www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-09-2013 21:30

Pagina 3/9

Fisa de date
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta:Se va completa Formularul nr. 0
n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular;
Declaratie privind eligibilitatea:Operatorii economici participanti
la procedura nu trebuie sa se ncadreze n situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
Declaratie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG 34/2006: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se
ncadreze n situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare . Mod de dovedire:
a) Se va completa Formularul nr. 2 (declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/ 2006 cu modificarile
si completarile ulterioare).
b) Declaratie pe proprie raspundere ca nu are n cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie,
ruda sau afin pna la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69-1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Lista persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire
respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire inclusive persoanele
care aproba bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica, din cadrul Comunei IVANESTI :
Primar : dr. Novac Vasile
Viceprimar: Stroi Gheorghe
Secretar: jrs. Cozma Ovidiu
Contabil : referent Fara Vasile
Consilierii locali ai comunei Ivanesti :
Bahnariu Culina / Botan Gheorghe / Chiriac Samir / Ciocan Radu / Panfir Sandu / Sandu Valentin / Gramada Aurel / Mocanu Ion / Lazar
Constantin / Stefureac Paulica / Balaban Sergiu Titi / Timofticiuc Catalin Elvis / Philipe Ionel Francz
Se va completa Formularul nr. 32 (declaratie privind nencadrarea n situatiile prevazute la art 69-1 din OUG 34/2006).
c) persoanele juridice romne vor atasa Certificate de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), Certificate de taxe si impozite
locale (datorii la bugetele locale) , Certificat de atestare privind obligatiile la fondul de mediu ( datorii la Fondul de mediu care este
componenta bugetara a bugetului general consolidat ) . Referitor la Certificatul de atestare privind obligatiile la fondul de mediu, acesta s-a
solicitat deoarece operatorii economici utilizatori de surse care genereaza emisii de poluanti n atmosfera sunt obligati a declara si a plati
taxa la Fondul de Mediu, n cuantumul si pentru substantele prevazute n anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Certificatul de atestare privind
obligatiile la fondul de mediu dovedeste lipsa obligatiilor la componenta bugetara : Fondul de mediu a bugetului general consolidat .
Prezentarea tuturor certificatelor solicitate la pct. c) va demonstra ca ofertantul nu se afla in situatia prevazuta de art. 181 litera c) din OUG
34/2006.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului
general consolidat sunt considerate ca fiind ndeplinite n masura n care operatorii economici prezinta nlesniri la plata de genul esalonarilor
sau compensarilor, aprobate de catre organele competente n domeniu.
Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat, in luna luna anterioara celei in care se depun ofertele
Documentele, se vor atasa n original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente din tara n care este stabilit, care sa
ateste faptul ca respectivul operator economic si-a ndeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxele locale, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare din tara n care este stabilit.
Certificat de cazier judiciar al agentului economic.
Documentele, se vor atasa n original sau in copie conform cu originalul insotite de traducere legalizata in limba romana in conformitate cu
prevederile Ordinului 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP;
Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Operatorii economici, participanti la procedura, trebuie sa ndeplineasca toate
conditiile legale privind procedura de achizitie.
Se va completa : Formularul nr. 3 (declaratia privind calitatea de participant la procedura).

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-09-2013 21:30

Pagina 4/9

Fisa de date
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca:
a) este abilitat sa presteze servicii de proiectare tehnica pentru lucrari de drumuri
b) este abilitat sa execute lucrari de drumuri ;
Pentru persoane juridice/fizice romne: certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul constatator
trebuie sa fie reale/valide la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din
certificatul constatator al ofertantilor, emis de ONRC .
Mod de dovedire:
Se va atasa Certificatul constatator, n original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, emis de Oficiul
Registrului Comertului pentru licitatie, din care sa rezulte:
a. denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
a. codul unic de nregistrare;
b. sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);
c. structura actionariatului;
d. numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
e. domeniul de activitate principal;
f. domeniile de activitate secundare;
g. situatia societatii (ex: daca este n stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare
temporara a activitatii);
h. activitatile autorizate
Declaratie pe propria raspundere care sa dovedeasca ca sunt ntreprinderi mici si mijlocii, conform Anexei nr. 1 din lege, dupa caz (numai
societatile care doresc sa beneficieze de facilitatile prevazute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiintarii si dezvoltarii ntreprinderilor
mici si mijlocii).
Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete. Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei
personale a ofertantului. n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
Cerinta obligatorie:
Operatorii economici participanti la procedura, precum si asociatii, n functie de partea din contract pe care o ndeplinesc, trebuie sa aiba ca
domeniu de activitate (principal sau secundar) activitatile ce fac obiectul contractului de proiectare si executie .
Mod de dovedire:
Se vor atasa documente edificatoare care dovedesc o forma de nregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional a
persoanei juridice, n conformitate cu prevederile legale din tara n care ofertantul/candidatul este rezident, precum si un Certificat de
Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic n curs, n original, copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea conform cu originalul, si traducere certificata n limba romna, emise de autoritatile competente din tara n care si are sediul
operatorul economic, din care sa rezulte:
1) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
2) codul unic de nregistrare;
3) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
4) structura actionariatului;
5) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
6) domeniul de activitate principal;
7) domeniile de activitate secundare;
8) situatia societatii (ex: daca este n stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare
temporara a activitatii).
9) activitatile autorizate
Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete. Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei
personale a ofertantului.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii privind situatia economico-financiara. Declararea cifrei de afaceri


medie globala pe ultimii 3 ani: 2010-2012. Cerinta minima: cifra de afaceri
medie globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 2.000.000 lei . Pentru
demonstrarea indeplinirii nivelului solicitat pentru cifra de afaceri se solicita
completare Formular 4 Informatii generale. Curs valutar utilizat in cadrul
ofertei : In cadrul ofertei se va utiliza in mod obligatoriu cursul leu/valuta
mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv .

Se va completa de catre toti operatorii economici participanti la


procedura: Formularul nr. 4 Informatii generale.

In cazul in care ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintelor privind


Capacitatea economica si financiara , invocand si sustinerea acordata, de
catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie
ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea
financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 , art. 181 literele a, c^1
si d si art. 69^1 din O.U.G. 34/2006. Pentru demonstrarea indeplinirii
cerintei, se vor cumula resursele prezentate de ofertant cu cele prezentate
de un sustinator. Tertul sustinator se poate prezenta inital cu angajamentul
iar autoritatea contractanta ii va solicita ulterior documentele relevante
pentru indeplinirea cerintei pentru care acesta acorda sustinerea.

Formular 26A

Dovada ca dispune de surse financiare.


Se solicita prezentarea asigurarii de cash-flow pentru sustinerea financiara
a indeplinirii contractului in cuantum valoric de minim 344.000 lei.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va
avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de
credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a
realiza cash-flow de indeplinire a serviciilor de proiectare si executie lucrari
in valoare de minim 344.000 lei pentru o perioada de minim 4 luni .
Ofertantul trebuie sa asigure cash-flow de indeplinire a serviciilor de
proiectare si executie lucrari in valoare de minim 344.000 lei pentru o
perioada de minim 4 luni deoarece termenul prevazut in contractul de
finantare cu APDRP , pentru achitarea sumelor solicitate la rambursare in
cadrul cererilor de plata este de 90 zile iar la acest termen se mai adauga
un termen estimat de 30 zile , necesar intocmirii de catre autoritatea
contractanta a unei cereri de plata catre APDRP, dupa insusirea facturilor si
receptionarea lucrarilor aferente situatiilor de lucrari partiale ;

Se vor prezenta documente doveditoare emise de institutii


bancare sau alte institutii financiare , in original. Se vor prezenta
documente doveditoare emise de institutii bancare sau alte
institutii financiare , in original.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-09-2013 21:30

Pagina 5/9

Fisa de date
In cazul in care ofertantul demonstreaza posibilitatea realizarii de cash flow Formular 26A
de executie a lucrarii, invocand si sustinerea acordata, de catre o alta
persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,
prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului
resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu
trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 180 , art. 181 literele a, c^1 si d si art.
69^1 din O.U.G. 34/2006. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, se vor
cumula resursele prezentate de ofertant cu cele prezentate de un sustinator.
Tertul sustinator se poate prezenta inital cu angajamentul iar autoritatea
contractanta ii va solicita ulterior documentele relevante pentru indeplinirea
cerintei pentru care acesta acorda sustinerea.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii generale privind asocierea In situatia in care oferta va fi depusa


Formularul nr 14 original, semnat si stampilat.
de o asociere intre doi sau mai multi operatori economici, atunci acestia vor
prezenta un Acord de asociere original, semnat si stampilat. n conditiile n
care ofertantul este contractant unic, acesta are totusi obligatia de a
prezenta Formularul nr. 14 mentionndu-se Nu este cazul. In cazul in care
oferta comuna este declarata castigatoare, autoritatea contractanta va
solicita ca asocierea sa fie legalizata , doar daca va considera ca aceasta
masura este necesara pentru buna realizare a contractului.
Informatii generale privind subcontractantii n cazul n care n propunerea
tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul
respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe
care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum
si datele de recunoastere ale subcontractantilor.In conditiile n care n
propunerea tehnica nu este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte
din acest contract, ofertantul are totusi obligatia de a prezenta Formularul
nr. 12 Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora mentionndu-se Nu este cazul.

Formularul nr 12 original, semnat, stampilat; - Acordurile de


subcontractare (daca este cazul) .

Informatii generale privind angajatii Cerinta minima: ofertantul trebuie sa


Se va completa Formularul nr. 6 ; Formularul nr. 7 ; Formular 8 ;
faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate
Formularul 9 ; Formularul 10
necesar pentru ndeplinirea contractului:Proiectare :minim 1 inginer sau
subinginer absolvent specializarea constructii rutiere drumuri si poduri.
Executie:Sef santier inginer/subinginer specialitatea constructii rutiere
drumuri si poduri sau CCIA ;RTE in domeniul constructii drumuri ; 1
responsabil control tehnic de calitate in constructii , desemnat prin decizie
interna, avind studii tehnice universitare ,1 coordonator n materie de
securitate si sanatate n munca ( conform HG 300/2006 ) ; 1 responsabil cu
managementul protectiei mediului pe toata perioada executiei lucrarilor
persoana calificata in domeniul managementului protectiei mediului /
inspector de mediu .
Pentru fiecare specialist nominalizat ( cu exceptia persoanei propuse ca
RTE ) se va atasa: Curriculum vitae . Se vor atasa: Copii lizibile cu
mentiunea "conform cu originalul" dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile
sau certificatele detinute de persoanele respective ; angajamentul de
participare in conformitate cu art. 188 alin.3 litera b din OUG 34/2006;
Experienta specifica n proiectare si executie privind lucrarile de constructii Se va completa Formularul nr. 5 si Anexa 1 .
de drumuri. Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta,
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea n
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Prezentarea unui
contract de proiectare si executie lucrari de drumuri, executat n ultimii 5 ani,
a carui valoare sa fie cel putin egala cu suma de 1.030.000 lei fara TVA sau
prezentarea unui contract de servicii proiectare tehnica lucrari de drumuri,
prestat n ultimii 3 ani, a carui valoare sa fie cel putin egala cu 30.000 lei
fara TVA. si prezentarea unui contract de lucrari de drumuri, executat n
ultimii 5 ani, a carui valoare sa fie cel putin egala cu 1.000.000 lei fara TVA .
Fisele de experienta similara vor fi nsotite de copii dupa certificari de buna
executie in conformitate cu art. 188 alin.3 litera a din OUG
34/2006;Documentele se vor prezenta n copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul.
Informatii privind dotarile specifice
Ofertantul trebuie sa dispuna de toate utilajele, mijloacele de transport,
instalatiile, echipamentele tehnice necesare pentru ndeplinirea
corespunzatoare a contractului de lucrari. Declaratie referitoare la utilajele,
instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii/ posibilitatii de a detine resursele
tehnice necesare pentru ndepl.contractului,rezultate ca fiind necesare
conform listei cu consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
respectiv privind transporturile prezentate de ofertant in conf.cu prevederile
Caietului de sarcini si ofertei.
Daca ofertantul nu face dovada asigurarii dotarii tehnice ( dotare proprie,
inchiriata sau angajament de punere la dispozitie) cu utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice corespunzatoare realizarii lucrarilor solicitate prin
caietul de sarcini si prezentate in oferta tehnica , tinand cont de toate tipurile
de lucrari prevazute a fi executate, acesta va fi exclus de la procedura
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-09-2013 21:30

Se solicita completarea Formularul nr. 11: Declaratie privind


utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune
operatorul economic pentru ndeplinirea corespunzatoare a
contractului .
In cazul unei asocieri se vor lua in considerare asigurarile cu
dotare tehnica ale tuturor partenerilor asociati.

Pagina 6/9

Fisa de date
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau
Formular 26B
profesionala, invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana,
atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele
tehnice, umane si experienta proprie invocata. Persoana ce asigura
sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 , art. 181 literele a, c^1
si d si art. 69^1 din O.U.G. 34/2006.
Tertul sustinator va completa fisele de experienta similara care vor fi nsotite
de copii dupa certificari de buna executie in conformitate cu art. 188 alin.3
litera a din OUG 34/2006;
Tertul sustinator se poate prezenta inital cu angajamentul iar autoritatea
contractanta ii va solicita ulterior documentele relevante pentru indeplinirea
cerintei pentru care acesta acorda sustinerea.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea pentru


sistemul de management al calitati ISO 9001 sau echivalent ( pentru
activitatea de proiectare si activitatea de executie ) . Ofertantii trebuie sa
dovedeasca implementarea si certificarea pentru sistemul de management
al protectiei mediului ISO 14001 sau echivalent ( doar pentru activitatea de
executie ) . n cazul unei asocieri, prezentarea ambelor certificate este
obligatorie pentru toti Asociatii care urmeaza sa presteze activitati de
executie.

Se va prezenta copie lizibila dupa certificate , cu mentiunea


conform cu originalul. Certificatele trebuie sa fie valabile la data
limita de depunere a ofertelor.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-09-2013 21:30

Pagina 7/9

Fisa de date
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Se vor respecta prevederile din Caietul de sarcini . La nivelul caietului de sarcini s-au avut in vedere prevederile art.35-38 din OUG 34/2006.
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevazute n Caietul de sarcini. n acest scop va
elabora/completa in cadrul Propunerii tehnice , cel putin urmatoarele: a) Graficul de ndeplinire al contractului din care sa reiasa in mod clar
perioada de ndeplinire a contractului ; b) Listele cuprinznd cantitatile de lucrari , completate pe capitole, cu valorile pe categorii de lucrari ;
c) Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice , inclusiv dotari ( daca este cazul) d) Lista cuprinznd consumurile principalelor
resurse materiale , pentru fiecare obiectiv in parte ;e) Lista cuprinznd consumurile de manopera , pentru fiecare obiectiv in parte; f) Lista
cuprinznd consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii pe care ofertantul le va utiliza la realizarea lucrarilor g) Lista cu
consumurile de ore manopera e) . Pentru ntocmirea listelor solicitate la punctele b) ,c) , d) e) , f) ofertantii au la dispozitie, in Caietul de
sarcini , estimarea de cantitati de lucrari , utilaje si dotari , aferente studiului de fezabilitate . Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in
oferta propriile consumuri si tehnologii de executie , cu respectarea cerintelor calitative si cantitative prevazute in caietul de sarcini si in alte
acte normative in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor. Indicatoarele de norme de deviz , seria 1981, pot fi folosite, in mod
orientativ , in descrierea lucrarilor , a conditiilor de masurare a lucrarilor, a evaluarii resurselor necesare, a consumurilor specifice de
materiale, manopera si utilaje . Ofertantii sunt incurajati sa viziteze amplasamentul lucrarii si sa culeaga toata informatiile necesare realizarii
ofertei. Vizitarea amplasamentului se poate face oricand, cu instiinarea in scris in prealabil a Autoritatii Contractante. In cazul in care
ofertantul nu efectueaza vizita in teren acesta va transmite o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca acest lucru nu ii este
necesar si isi asuma corectitudinea elaborarii propunerii tehnice si financiare. g) Declaratie privind respectarea legislatiei privind protectia
muncii, securitatea si sanatatea in munca h) Declaratie privind perioada de garantie acordata lucrarilor Documentele si Formularele care
trebuie prezentate obligatoriu de catre ofertant in sustinerea propunerii tehnice sunt : 1. Graficul general de realizare a investitiei pe activitati
Formularul nr. 18 si Formula nr. 19, din care sa rezulte in mod clar durata necesara realizarii integrale a contractului ( proiectare si
executie ) , exprimata in zile si luni calendaristice. 2. Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari , prezentate conform Formular 28-2
(F3) pentru fiecare Obiectiv in parte; Prezentarea listelor de cantitati se va face cu respectarea OBLIGATORIE a legislatiei in vigoare , HG
28/2008 si Ordin 863/2008 . Listele de cantitati vor fi prezentate in mod obligatoriu cu utilizarea formularului 28-2 (F3). 3. Listele cu cantitatile
de utilaje si echipamente tehnologice , inclusiv dotari , pentru fiecare obiect in parte (daca este cazul) ; 4. Lista cuprinznd consumurile
principalelor resurse materiale , pentru fiecare obiectiv in parte ; 5. Lista cuprinznd consumurile de manopera , pentru fiecare obiectiv in
parte; 6. Lista cuprinznd consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii pe care ofertantul le va utiliza la realizarea lucrarilor; 7.
Lista cuprinznd consumurile privind transporturile , pentru fiecare obiectiv in parte ; 8. Declaratie privind perioada de garantie acordata
lucrarilor , unde perioada se va exprima in luni calendaristice Formular 20. Perioada de garantie acordata lucrarilor nu poate fi mai mica de
12 luni. 9. Se va specifica de catre ofertant faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si
protectia muncii, care sunt n vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii contractului. Se va prezenta o
declaratie pe proprie raspundere n acest sens - Se va completa Formularul nr. 31 din sectiunea Formulare. Informatii detaliate privind
reglementarile care sunt n vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii n munca, se
pot obtine la Inspectia Muncii sau pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
NOTA : In Propunerea tehnica NU SE VA PREZENTA Proiectul tehnic. In Fisa de date, conditia de prezentare a listelor de cantitati cu
respectarea legislatiei in vigoare , se refera la obligativitatea utilizarii formularului F3, astfel incit sa poata fi urmarit modul de formare al
pretului ofertei. Listele de cantitati de lucrari la care se face referire in fisa de date, nu sunt listele de cantitati ce vor deriva din proiectul
tehnic ce urmeaza a fi executat . Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari , solicitate in fisa de date a achizitiei, vor reprezenta
descrierea si ncadrarea in articole de deviz , conform indicatoarelor de norme de deviz seria 1981 sau altele, a lucrarilor pe care ofertantul
le considera necesare a fi executate pentru realizarea fiecarui obiect in parte , asa cum a fost prezentat in evaluari si in Memoriul general
Cap. 2 Descrierea investitiei . ncadrarea lucrarilor in articole de deviz si prezentarea acestora ca liste de cantitati prin intermediul
formularului F3 este necesara pentru a permite autoritatii contractante sa analizeze modul de formare al pretului ofertei, prin evaluarea
resurselor necesare de material si manopera, consumurilor de utilaje si cheltuielilor cu transporturile. Nu se accepta completarea ulterioara a
propunerii tehnice.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel nct aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte
conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Propunerea financiara se va face n lei si echivalentul n
euro (la cursul BCE din 02.04.2012 , 1 euro = 4,3823 lei), evidentiindu-se distinct taxa pe valoare adaugata (TVA). Oferta are caracter ferm
si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.
Pretul ofertat trebuie sa reprezinte insumarea obligatorie a urmatoarelor categorii de cheltuieli:
a) Valoarea serviciilor de proiectare, formata din valoarea cheltuielilor pentru:
- ntocmirea proiectului tehnic inclusiv a documentatiilor pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor;
- ntocmirea detaliilor de executie;
- asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.
b) Valoarea cheltuielilor necesare pentru executia lucrarilor.
c) Cuantumul de diverse si neprevazute, rezultat din aplicarea obligatorie a cotei procentuale obligatorii de 8,1898% la valoarea cumulata
ofertata pentru categoriile de cheltuieli prevazute la Cap. 3 si 4 din devizul general (a si b anterioare) conform HG nr.28/2008, dar nu mai
mult de 92.009 lei. Suma prevazuta la aceasta categorie de cheltuieli se va deconta in conditiile prevazute in HG nr.28/2008 si OUG
nr.34/2006, ambele actualizate la zi.
Documentele si Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant in sustinerea propunerii financiare sunt :
1. Formularul de oferta -Formularul 21 cu Anexa din Sectiunea III Formulare, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare si
care cuprinde pretul total al executarii contractului in conformitate cu Caietul de sarcini ; 2.Un CENTRALIZATOR general al ofertei
financiare , care prezinta in mod distinct valoarea cheltuielilor privind proiectarea , valoarea cheltuielilor privind executia si valoarea
cheltuielilor diverse si neprevazute propuse de ofertant reprezentind cuantumul de diverse si neprevazute, rezultat din aplicarea obligatorie a
cotei procentuale obligatorii de 8,1898% la valoarea cumulata ofertata pentru categoriile de cheltuieli prevazute la Cap. 3 si 4 din devizul
general (a si b anterioare) conform HG nr.28/2008, dar nu mai mult de 92.009 lei. Suma prevazuta la aceasta categorie de cheltuieli se va
deconta in conditiile prevazute in HG nr.28/2008 si OUG nr.34/2006, ambele actualizate la zi.
3. Formular 24 - DETALIEREA COSTURILOR PENTRU ACHIZITII DE SERVICII PROIECTARE TEHNICA
4. Centralizatorul cheltuielilor cu executia pe fiecare obiect Formularul nr. 28 (F1) ;
5. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari pentru fiecare obiect Formularul nr. 28-1 (F2)
Nota : Prezentarea centralizatoarelor de la pct. 4 si pct. 5 se va face cu respectarea OBLIGATORIE a legislatiei in vigoare , HG 28/2008 si
Ordin 863/2008 . Centralizatoarele vor fi prezentate in mod obligatoriu cu utilizarea formularelor 28 si 28-1.
6. mputernicire de semnatura Formular 16 din Sectiunea II Formulare.
7.Se va completa cu datele operatorului economic Formularul propunerii de contract, se va semna de reprezentantul legal al
ofertantului/liderului de asociatie, si se va stampila pe fiecare pagina, n josul paginii .
Valoarea cheltuielilor pentru executia lucrarilor se va determina folosind preturile proprii ale ofertantului aplicate in Listele de cantitati de
lucrari pe categorii de lucrari - Formularul 28-2 (F3) . Aceste liste de cantitati de lucrari vor reprezenta : a) - volumele de lucrari estimative
stabilite in cadrul Studiului de fezabilitate aprobat de Autoritatea contractanta si care face parte din caietul de sarcini; b) orice alte cheltuieli
ce se considera necesare pentru realizarea lucrarilor in vederea ndeplinirii cerintelor caietului de sarcini.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-09-2013 21:30

Pagina 8/9

Fisa de date
Ofertele se depun la sediul Autoritatii contractante : Localitatea Ivanesti, Comuna Ivanesti Cod postal: 737300, Romania Jud. Vaslui, 1
exemplar ORIGINAL si 4 exemplare in COPIE /FIECARE exemplar VA FI SIGILAT INDIVIDUAL !!! Ofertele cuprind trei sectiuni distincte si
anume 1. Documentele de calificare 2. Propunerea tehnica 3. Propunerea financiara Oferta se va prezenta intr-un exemplar original si 4
copii.Att originalul cat si copiile Ofertei vor fi ndosariate, legate, numerotate, stampilate si semnate pe fiecare pagina de persoana
mputernicita sa semneze oferta si vor fi precedate de un opis al acestora ( documentele vor fi aranjate in dosar, pe cat posibil, in ordinea in
care apar in Fisa de date); Ofertele se depun n plic netransparent. Plicurile cu Documente de calificare,Propunerea tehnica si
Propunerea financiara vor fi introdu-se n cte un plic cu mentiuneaORIGINAL 1 plic , respectiv COPIE 4 plicuri , pe care vor fi
nscrise denumirea si adresa ofertantului. Plicurile (1 original si 4 copii ) vor fi introduse ntr-un plic exterior ce va cuprinde denumirea si
adresa autoritatii contractante,denumirea contractului,precum si mentiunea A NU SE DESCHIDE NAINTE DE DATA DE ............
ora ................... Atentie: Scrisoarea de naintare si Documentul original privind constituirea garantiei de participare cu oferta la procedura
de achizitie publica, precum si documentele in original privind ncadrarea in categoria ntreprinderilor mici si mijlocii ( daca este cazul) , se
vor prezenta separat , in afara coletului ce contine oferta. In situatia in care documentele privind constituirea garantiei de participare nu sunt
prezentate de ofertant in forma solicitata si cuantumul mentionat la cap. III.1.1.b , oferta nu va fi deschisa si va fi respinsa la deschidere

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul in care vor exista oferte situate pe primul loc cu pretul ofertei egal, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri
inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare in plicuri inchise si sigilate.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG nr.34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Ivanesti
Adresa postala: Localitatea Ivanesti, Comuna Ivanesti jud. Vaslui, Localitatea: Ivanesti, Cod postal: 737300, Romania, Tel. +40 235340506, Email:
ivanesti.vs@yahoo.com, Fax: +40 235340506

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 11-09-2013 21:30

Pagina 9/9