Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULAR

Titlul proiectului: CINEMATOGRAFIA punte ntre noi i ceilal i


Descrierea proiectului:
Prin acest proiect inten ion m s realiz m:
- identificarea unor aspecte de via transpuse pe pelicul cinematografic ;
- aprofundarea unor aspecte de via , analizarea lor (i stabilirea unor solu ii
adecvate;
- o mai bun cunoa(tere a culturii proprii (i a altor ri;
- socializare, comunicare, cunoa(tere reciproc , implicare in cadrului grupului
int ;
- schimb de experien de via .
Grupul int : Elevi, profesori, p rin i.
Implicarea grupului int :
- vizionarea unor filme artistice, din patrimoniul romnesc (i str in, cu caracter
educativ (i formativ;
- preg tirea informa ional naintea vizion rii filmului n ceea ce prive(te regia,
scenariul, distribu ia, contextul istoric de realizare a filmului;
- discu ii pe baza subiectului filmului (i a experien ei personale;
- popularizarea activit ii;
- diseminarea impresiilor (i concluziilor;
- schimbarea comportamentului persoanelor implicate (i, indirect, al celorlal i.
Partenerii proiectului:
- Conducerea (colii,
- Elevi;
- Profesori;
- Biblioteca Jude ean Theodor (i Aristia Aman;
- Direc ia de Cinematografie Dolj;
- Centrul de Orientare (i Consiliere Sfin ii Arhangheli Mihail (i Gavriil al
Mitropoliei Olteniei;
- Universitatea din Craiova Facult ile de Litere (i Teatru.
Implicarea partenerilor:
- Conducerea (colii asigur spa iul (i baza material necesare desf (ur rii
activit ilor (DVD-player, video proiector);
- Profesorii (i elevii pot furniza filme din colec ia proprie;

- Biblioteca Jude ean Theodor (i Aristia Aman (i Direc ia de Cinematografie


Dolj furnizeaz filme (i afi(e;
- Biblioteca Jude ean Theodor (i Aristia Aman, Direc ia de Cinematografie
Dolj, Centrul de Orientare (i Consiliere Sfin ii Arhangheli Mihail (i Gavriil
al Mitropoliei Olteniei (i Universitatea din Craiova Facult ile de Litere (i
Teatru pot implica un specialist pentru oferirea de informa ii (i comentarea
competent a filmelor.
Relevan a proiectului:
Grupul int va deveni con(tient de:
- universalitatea problematicii umane;
- importan a faptelor, gndurilor (i atitudinilor fiec rui om.
Loca ia: Sala multimedia a G.S. I. Transporturi C i Ferate Craiova.
Temele vizate:
- problemele fundamentale ale omului (i, n special, ale adolescentului (i
tn rului;
- s n tatea fizic , mental (i psihic ;
- via a de zi cu zi;
- educa ia moral , civic , sexual ;
- drepturile omului.
Activit i:
- vizion ri de filme;
- discu ii pe baza filmului vizionat.
Calendarul activit ilor:
- de dou ori pe semestru.
Colectivul de organizare:
- <enea Lumini a director G.S. I. Transporturi C i Ferate Craiova
- Popescu Elena Consilier educativ
- Babiac Liana
- Chiri Laura
- Andrei Elvira
- Tronea Maria
- Durand Silvia
- Srboiu Elena